ORGANIZACJA
ARCHIWALIA

Orzeczenie Organizacyjne Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim,
Nr OK. I Sp. 002/ 2 /67,
z dn. 1.X.1967r.
...
1. Likwiduje się z dniem 1 października 1967 r. Liceum Ogólnokształcące w Dziekanowie Leśnym przy Sanatorium;
2. Powołuje się z dniem
1 października 1967 r. Szkołę Podstawową (specjalną)
w Dziekanowie Leśnym przy Woj. Szpitalu Dziecięcym.

...
Podpisał: Z-ca Inspektora Szkolnego Józef Kisiel

***

Orzeczenie Organizacyjne Nr 49 Kuratorium Oświaty w Warszawie, znak: KO.OW.-014.S/50/97,
z dnia 14.03.1997 r. Kuratorium Oświaty
w Warszawie stwierdza, że Szkoła Podstawowa
w Klinicznym Szpitalu Dziecięcym mieszczącym się w Dziekanowie Leśnym jest placówką przeznaczoną dla dzieci
i młodzieży przewlekle chorej.
W skład wchodzą:
- oddziały przedszkolne,
- Szkoła Podstawowa,
- Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych
.
...
Podpisał: Wicekurator Oświaty Anna Zawisza

***


STATUT
2010

Zał. Nr 1: WSO; Zał. Nr 2: RRP; Zał. Nr 3: RU

***

Uchwała Nr XXV/188/2006
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 5c. pkt. 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004, Nr 256, poz 2572 ze zmianami)
i art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 1 września 2006 r. tworzy się Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, zwany dalej Zespołem.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:
1. Szkoła Podstawowa przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym,
2. Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.

§ 3

Nadaje się Statut Zespołowi Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

§ 5

Uchwała podlega opublikowaniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY: STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ
przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.
(tekst jednolity)
przyjęty uchwałą nr 1/10/11 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
z dnia 18 listopada 2010r.

Załącznik Nr 1 do STATUTU:
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
przyjęty uchwałą nr 2/10/11 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
z dnia 18 listopada 2010r.

Załącznik Nr 2 do STATUTU:
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
przyjęty uchwałą nr 3/10/11 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
z dnia 26 stycznia 2011r.

Załącznik Nr 3 do STATUTU:
REGULAMIN UCZNIA
z dnia 18 listopada 2010r.

DZIAŁALNOŚĆ
ARCHIWALIA

Uchwała Nr VII/38/99 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z dnia 26 marca 1999 r.
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym.
...
§ 1 Przekształca się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym, przy ulicy Marii Konopnickiej 65
o strukturze organizacyjnej klas
I-VIII, w sześcioletnią Szkołę Podstawową
o strukturze organizacyjnej klas
I-VI
zwaną dalej "szkołą" prowadzącą w roku szkolnym 1999/2000 klasę VIII.
...

Uchwała Nr VII/39/99 RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym.
...
§ 1 Zakłada się z dniem
1 września 1999 r. publiczne Gimnazjum przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym
przy ulicy Marii Konopnickiej 65 zwane dalej "szkołą" .
...

szablony stron