ORGANIZACJA
*

*
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są według PROGRAMÓW NAUCZANIA stosowanych w szkołach macierzystych naszych uczniów-pacjentów.

Indywidualizacja nauczania jest jedną
z podstawowych zasad
w naszej pracy
z uczniami.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY
PLAN PRACY SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2008/2009

PW

*
"MAŁY PACJENT
W SZPITALU"

opracowanie
Małgorzaty Nachiło

*
SZKOŁY DLA ZDROWIA
W EUROPIE

DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA ZESPOłU SZKÓŁ

ROK 2008_2009

Nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego czuwa odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna w szkole
i oddziałach szpitala.

Zespół Szkół zapewnia realizację programu zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz wychowania pozalekcyjnego.

W działalności szkoły na rzecz przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży, podstawowymi celami pedagogicznymi są:

  • zapobieganie i pomoc choremu dziecku
    w przezwyciężaniu jego trudności spowodowanych chorobą i obniżoną lub zaburzoną sprawnością psychofizyczną, zmianą sytuacji osobisto-społecznej;

  • zaspokajanie potrzeb wynikających z wszechstronnego rozwoju,

  • kształcenie prawidłowego obrazu choroby i swojej osoby oraz prawidłowego stosunku do swojej przyszłości;

  • zapewnienie możliwości kontynuowania nauki w szkole macierzystej;

  • wytworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu leczenia, wychowania, samowychowania oraz współudziału w życiu społeczności dziecięcej, w swoim środowisku, a także maksymalnych szans rozwoju;

  • kształtowanie osobowości ucznia zgodnie z przyjętym ideałem wychowania oraz możliwie najlepsze przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym
obejmuje opieką uczniów realizujących obowiązek szkolny w SZKOLE PODSTAWOWEJ i GIMNAZJUM, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Pozalekcyjnym.

Praca uczniów podlega ocenie. ZESPÓŁ SZKÓŁutrzymuje kontakt ze szkołami macierzystymi uczniów i przekazuje im oceny cząstkowe, które uzyskali oni w okresie pobytu w przyszpitalnej szkole.

W miarę zgłaszanych potrzeb, dla uczniów przebywających w szpitalu, szkoła może przeprowadzić sprawdzian w VI klasie Szkoły Podstawowej
i egzamin w III klasie Gimnazjum.

DZIAŁALNOŚĆ
*
szablony stron