ORGANIZACJA
PORADNICTWO

SZANOWNI RODZICE I PRAWNI OPIEKUNOWIE!

uczeń

Wasze dzieci - uczniowie-pacjenci podczas pobytu w szpitalu, w trakcie szkolnych zajęć mają możliwość utrzymania ciągłości reealizacji obowiązku szkolnego i nauki, rozwoju zainteresowań oraz uczestniczenia
w zajęciach rekreacyjnych
.

Jest to nie tylko możliwość ale też prawo
i obowiązek, które gwarantuje nasz system oświatowy.

Nauczyciele naszej przyszpitalnej szkoły czynią starania, by uczniowie w miarę poprawy stanu zdrowia oraz przy uwzględnieniu zaleceń lekarzy uczestniczyli jak najpełniej
w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

W powyższym zakresie istnieje potrzeba współpracy szkoły z rodzicami. Wprawdzie najczęściej - przy utrudnionym bezpośrednim kontakcie może mieć ona tylko charakter przejściowy
i okresowy, ale jest bardzo istotna dla zapewnienia niezbędnych warunków rozwoju i poprawy stanu zdrowia Waszych dzieci.

W naszej szkole dzieci młodzież uczą się według programów nauczania stosowanych w ich szkołach macierzystych. Z tego względu konieczne jest niezwłoczne dostarczenie informacji o tych programaach, a także
o zaleconych do realizacji pracach, które dzieci powinny powinny wykonać, by zaburzenie rytmu ich obowiązkowej nauki było jak najmniejsze. Nasi uczniowie-pacjenci szpitala pwinni mieć ze sobą zeszyty, które prowadzili w swoich szkołach.

Jeżeli Wasze dzieci mają zgodę lekarzy na poruszanie się po budynku szpitala i poza nim, to niezbędne jest ich zaopatrzenie w odpowiednie wierzchnie ubrania i obuwie.

Wsółpracując z nauczycielami, w miarę zgłaszanych i dostrzeganych potrzeb, mogą Państwo uzyskać informacje o sposobach dalszej pracy edukacyjnej z własnymi dziećmi i możliwościach otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, społecznej oraz rehabilitacyjnej na rzecz swoich dzieci i rodziny w lokalnym środowisku.

Życzymy Waszym dzieciom szybkiej poprawy zdrowia i pełnego uczestnictwa w codziennym życiu w rodzinie i macierzystej szkole.

DZIAŁALNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
szablony stron