ORGANIZACJA
***

*

Dzięki wrażliwości
i hojności współpracujących osób
i instytucji, chore dzieci przebywające w szpitalu doznają serdeczności przyjaznych ludzi, dostają przepiękne prezenty, które wywołują uśmiech na buziach małych pacjentów. Przyjaciele pamiętający zawsze o Szkole Przyszpitalnej wnoszą też radość dzieciom przez wolontariacką współrealizację różnych imprez i uroczystości
w naszej szkole. Przy pomocy wspierających osób i instytucji szkoła uzyskała między innymi różne materiały oraz wyposażenie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, bezpłatne konto szkolnej strony internetowej,
a także mogła wyremontować część sal dydaktycznych i zajęć pozalekcyjnych.

*


NASZA WSPÓŁPRACA

Naturalnym i urzędowym partnerem do współdziałania z nami jest Starostwo Powiatu Warszwskiego Zachodniego, ponieważ Powiat Warszwski Zachodni jest organem prowadzącym Zespołu Szkół.

Szkoła ma swoją siedzibę w szpitalu. Współpraca dwóch odrębnych instytucji: szkoły i szpitala, jest zarówno potrzebą jak też koniecznością. Sprawujemy opiekę i pracujemy na rzecz tych samych dzieci uczniów - pacjentów. Dyrekcja szkoły i nauczyciele współdziałają na co dzień
z lekarzami, pielęgniarkami oraz administracją i obsługą szpitala.

Przepisy oświatowe nie przewidują możliwości tworzenia Rad Rodziców
w szkołach naszego typu. Zakres i przedział czasu kontaktów
z rodzicami naszych uczniów jest znacznie ograniczony, ale w miarę możliwości wspódziałamy z nimi dla dobra ich dzieci, które znalazły się okresowo pod naszą opieką.

Realizując swoją posługę kapłańską w szpitalu, współuczestniczy także
w naszych działaniach wychowawczych Kamilianin o. Tomasz Stachoń MI - kapelan Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym.

Współpracujemy również z lokalną społecznością, zarówno z inicjatywy miejsowych osób oraz instytucji, jak też dyrekcji szkoły i kadry pedagogicznej.

Utrzymujemy kontakty z miejscowym Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym.

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, współdziałają z nami :

Dyrektor Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Dziecięcym
w Dziekanowie Leśnym wraz z kadrą pedagogiczną i administracyjną,
składa serdeczne podziękowania
wszystkim współpracującym osobom i instytucjom,
a w szczgólności darczyńcom oraz wolontariuszom,
za wspieranie naszych działań na rzecz przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych dzieci i młodzieży - uczniów naszej szkoły, będących jednocześnie pacjentami szpitala.

DZIAŁALNOŚĆ
ARCHIWALIA

Napisali o nas i naszych partnerach:

GAZETA ŁOMIANKOWSKA
BAL 2009
Nr 5 (269) 6.03.2009
str. 6
Nr 26 (238) 21.12.2007 str. 10
Nr 2 (161) 28.01.2005 str. 6-7,8

*
LOMIANKI.INFO

*

szablony stron