INFORMACJA O SZKOLENIACH W RAMACH PROGRAMU ACCESS 2000

”WYRÓWNAĆ SZANSE - upowszechnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, społecznej i edukacji dzieciom niepełnosprawnym w Polsce”

Minister Jolanta Banach

Przy realizacji projektu współpracować będą ze sobą dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu i British Executive Service Overseas (brytyjska organizacja ekspertów -wolontariuszy zrzeszająca ponad 3000 osób) oraz m.in. Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL, a korzystać z efektów jego realizacji będą polskie organizacje pozarządowe oraz ich ośrodki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej(oraz analogiczne jednostki samorządu lokalnego) i przedstawiciele Samorządu i administracji rządowej.

Główne zadania realizowane w ramach projektu to:
Szkolenia dla kadry menedżerskiej i organizacji założycielskich ośrodków wieloprofilowego usprawniania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z udziałem pracowników struktur samorządowych i administracji rządowej, bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu edukacji, rehabilitacji i opieki społecznej. Celem jest wypracowanie nowego polskiego modelu zintegrowanej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Szkolenia personelu merytorycznego placówek wieloprofilowego usprawniania, zwłaszcza z nowopowstałych i powstających ośrodków, tworzonych przez organizacje pozarządowe lub samorządy lokalne,

Szkolenia i warsztaty dotyczą wieloprofilowego usprawniania dzieci z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego(System Nauczania Kierowanego, NDT, komunikacja alternatywna). W miesiącach od września 2002 r. do czerwca 2003 r. odbędzie się 9 dwutygodniowych szkoleń, w tym 4 prowadzone przez specjalistów z Wielkiej Brytanii, a 5 warsztatów - przez pracowników Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w Zamościu. W tym samym okresie będą miały miejsce dwie jednodniowe konferencje oraz dwa dwudniowe seminaria dla kadry kierującej placówkami terapeutycznymi dla dzieci niepełnosprawnych oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za edukację, rehabilitację i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. Seminaria będą poświecone wypracowaniu modelowego wzorca organizacji usprawniania i terapii, w tym problemom organizowania , finansowania i zarządzania placówkami.

Harmonogram szkoleń:

*16-27 wrzesień (odbyło się)

*15-28 październik (odbyło się)

*12 listopada - konferencja inaugurująca cykl szkoleń z zakresu zarządzania(odbyła się)

*18-29 listopada -Olive Surtees (dot. Systemu Kierowanego Nauczania)(odbyło się)

*20-31 styczeń 2003-kurs podstawowy: Wieloprofilowe usprawnianie
dzieci z mózgowym porażeniem w Systemie Nauczania Kierowanego

*ok. 15 lutego(2 dni) -Jim Patterson( pierwsze seminarium dot. zarządzania)

*5-19 marca 2003-Archie Hinchcliffe (dot.NDT)

*maj, czerwiec-kursy zaawansowane dot. Systemu Nauczania Kierowanego

*koniec sierpnia 2003 -Jill Brearley (dot. Komunikacji alternatywnej i psychoterapii)

Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną oraz pokojami gościnnymi (cena za 1 dobę 20 zł i 30 zł ). Koszt szkolenia dwutygodniowego wynosi 200 zł, tygodniowego-100zl. Pozostałe koszty szkolenia pokryte zostaną ze środków UE Programu Access 2000 i Programu MATRA/KAP Ambasady Królestwa Niderlandów.


Szczegółowe informacje : tel/fax.084 62714 38, 084 6271469, tel. 084 6393311, 604 090303 (Maria Król, Alina Zymon, Małgorzata Jagoda -Kordulska)


Serdecznie zapraszamy