Szkoła

Nasi Sponsorzy
Wyciąg ze Statutu
Nasza działalność
To My
Nasz List
Turnusy
English
Strona główna

  WYCIĄG ZE STATUTU STOWARZYSZENIA RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIESŁYSZĄCYCH "MÓW PALUSZKU"


Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6.

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do uznania naturalnego języka migowego za podstawowy sposób porozumiewania się niesłyszących, a w związku z tym, działanie na rzecz tworzenia odpowiednich warunków i metod kształcenia dzieci i młodzieży niesłyszącej, które umożliwią im uzyskanie każdego stopnia wykształcenia oraz pełną realizację potrzeb, tak zawodowych jak i społecznych.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Kreowanie właściwego stosunku do naturalnego języka migowego, szczególnie upowszechnianie metody dwujęzyczności w edukacji dzieci niesłyszących,
 2. Prowadzenie działalności wydawniczej, mającej na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z dziedziny naturalnego języka migowego oraz sposobów nauczania tego języka,
 3. Organizowanie kursów, szkoleń i warsztatów naturalnego języka migowego, dla rodziców dzieci niesłyszących, nauczycieli pracujących z dziećmi niesłyszącymi oraz wszystkich zainteresowanych,
 4. Organizowanie prelekcji i szkoleń z zakresu metody dwujęzyczności w edukacji dzieci niesłyszących, na potrzeby przyszłej kadry nauczycielskiej, w szczególności rozpowszechnianie tej metody na wydziałach szkół wyższych, kształcących specjalistyczną kadrę dla dzieci niesłyszących,
 5. Opracowywanie i organizowanie autorskich programów nauczania opartych na metodzie dwujęzyczności,
 6. Prowadzenie działalności zmierzającej do wprowadzenia w TV napisów w celu stymulacji dzieci i młodzieży niesłyszącej do nauki czytania i pisania, oraz umożliwienia wszystkim osobom niesłyszącym pełnego odbioru TV,
 7. Organizowanie wszelkiego rodzaju wypoczynku, dla członków Stowarzyszenia i ich dzieci, łącznie z koloniami i obozami specjalistycznymi, w szczególności turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niesłyszacej,
 8. Organizowanie i prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych, mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla wszechstronnego rozwoju oraz realizacji ambicji i potrzeb, dzieci i młodzieży niesłyszącej,
 9. Organizowanie i popieranie wszelkich, prawnie dozwolonych, form działania mających na celu wzajemną integrację osób niesłyszących z osobami słyszącymi, w szczególności wyjazdów integracyjnych,
 10. Pomoc we wszystkich inicjatywach mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niesłyszących, przede wszystkim dla niesłyszących członków Stowarzyszenia oraz dzieci członków Stowarzyszenia,
 11. Organizowanie i popieranie różnorodnych form poradnictwa dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i ich rodzin,
 12. Organizowanie spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i utrzymywanie kontaktów rodziców dzieci niesłyszących,
 13. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w trudnych sytuacjach życiowych,
 14. Występowanie z wnioskami, w sprawach objętych zakresem działania Stowarzyszenia, do władz państwowych, instytucji i organizacji społecznych,
 15. Utrzymywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi, w kraju i za granicą, których cele działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

§8.

Realizacja celów Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia - ich prawa i obowiązki

§9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych
 • członków honorowych
 • członków wspierających

§10.

 1. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i osoba prawna, która materialnie lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia.
 2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego
Strona główna  Sponsorzy | Wyciąg ze Statutu | Nasza działalność | To My | Nasz List | Turnusy | English