Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 8 (046)    25 czerwca 2002 r.  

Brońmy się!

W numerze 5/43 Kuriera IdN1 z 11 kwietnia br. zamieściliśmy apel o zabieranie głosu na temat propozycji ministra pracy i polityki socjalnej dotyczących zakazu łączenia świadczeń rentowych z dochodami z pracy. Poniżej publikujemy wypowiedź pana Romana Szuszkiewicza na ten temat. Prezentuje on zarówno własne przemyślenia, jak i uwagi przygotowane przez KK NSZZ "S", oraz Biuro KK ds. ON NSZZ "S"
* * *
Proponowane przez rząd zmiany dotyczące zakazu łączenia świadczeń rentowych z dochodami z pracy dotkną przede wszystkim osoby niepełnosprawne zatrudnione na otwartym i chronionym rynku pracy poprzez:

- uderzenie w cały system rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ponieważ z jednej strony karze się opłatą na PFRON pracodawców, którzy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych (art. 21 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), a z drugiej proponuje się karać zwiększoną składką na Fundusz Pracy tych, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne,
- podwyższenie wpłat na Fundusz Pracy, które obejmie 68% pracujących w zakładach pracy chronionej niepełnosprawnych z III grupą inwalidzką oraz wszystkie osoby niepełnosprawne pracujące na otwartym rynku pracy,
- nie uwzględnienie w budżecie państwa środków na zwiększone składki na Fundusz Pracy za pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w jednostkach budżetowych. Oznacza to zwolnienie tych pracowników bądź wywieranie presji na rezygnację przez nich ze świadczeń rentowych,
- doprowadzenie do dalszego zubożenia środowiska i rodzin osób niepełnosprawnych. Ponieważ osoby niepełnosprawne zazwyczaj zarabiają mniej niż osoby sprawne, a zarobki ich oscylują wokół płacy minimalnej, należy liczyć się z tym, że pracodawcy będą wymuszać takie obniżanie płac osobom niepełnosprawnym, by nie przekroczyć progu dochodu płacy minimalnej i w ten sposób uniknąć płacenia zwielokrotnionej stawki na Fundusz Pracy. Z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy oraz fakt, że osobom niepełnosprawnym znaczniej trudniej jest znaleźć i utrzymać pracę istnieje zagrożenie, iż będą godziły się na takie propozycje pracodawców, by tylko utrzymać pracę.

Propozycje rządowe są sprzeczne:
- z Konstytucją RP (art. 69),
- z artykułem 15 Europejskiej Karty Społecznej (ratyfikowanej przez Polskę), który zobowiązuje rząd do podjęcia odpowiednich środków w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, takich jak wyspecjalizowane służby pośrednictwa pracy, ułatwienie podejmowania pracy chronionej oraz środki dla zachęcenia pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- z postanowieniami Karty Praw Osób Niepełnosprawnych (art. 1 pkt 6 i 7), w których Sejm stwierdza w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do "pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych",
- z zapowiedziami działania Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych w 2002 r., przedstawionymi Sejmowi RP, w których deklarowano między innymi: "rozpoczęcie prac nad koncepcją bardziej efektywnych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych".

Skutki proponowanych rozwiązań rządowych sprawią, że osoby niepełnosprawne zostaną wypchnięte z rynku pracy, co uniemożliwi ich rehabilitację zawodową i społeczną. Jest to kolejna propozycja rządu, w której szuka się poprawy sytuacji na rynku pracy kosztem najsłabszej grupy społecznej.
Czekamy na dalsze wypowiedzi; podejrzewamy, że cisza, jaka obecnie zapanowała wokół tej propozycji - nie oznacza rezygnacji z niej.

Ustawa o organizacjach pożytku społecznego

W dniu 21 czerwca w Sejmie minister pracy i polityki społecznej zaprezentował projekt ustawy o organizacjach pożytku społecznego i wolontariacie. Ustawa ma na celu ułatwienie działalności organizacjom pozarządowym i tym wszystkim, którzy pracują dla dobra społecznego. Ma też umożliwić przeznaczenie jednego procentu płaconego podatku na wybrane cele społeczne. W Polsce istnieje - według wyliczeń rządu - co najmniej 30 tys. organizacji pozarządowych, w których działa nieodpłatnie ok. 2 mln wolontariuszy. Obecne przepisy dotyczące organizacji są rozproszone i nieprecyzyjne. Ustawa ma to uporządkować i ustalić stosunek władzy do tzw. trzeciego sektora, co wyraża się w stworzeniu pojęcia "organizacji pożytku społecznego". Dyskusję wywołała przede wszystkim koncepcja prawnego uregulowania wolontariatu, a zwłaszcza punkt dotyczy opłacania im ubezpieczenia i zwracania poniesionych kosztów. Uznano też, że ustawa przyznaje ministrowi pracy zbyt dużo uprawnień w stosunku do organizacji pozarządowych. Jacek Kuroń - pierwszy minister pracy w III Rzeczpospolitej, twórca fundacji SOS - w wypowiedzi dla "Gazety Wyborczej" (22-23.06.2002) apeluje między innymi, by nie upolityczniać ruchu społecznego i nie przyjmować koncepcji wolontariatu jako zinstytucjonalizowanej formy nieodpłatnego świadczenia pracy. Z całą pewnością jeszcze wrócimy do tej ustawy i dyskusji nad jej kształtem.

Warszawa nie honoruje!

Redakcja "Kuriera IdN1" od początku pilnie śledzi sprawę wydawania nowych kart parkingowych. W poprzednim numerze z radością donosiliśmy, że zespoły orzekające o niepełnosprawności przy powiatowych ośrodkach pomocy społecznej dostały okólnik wydany przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dotyczący interpretacji przepisów przy wydawaniu karty parkingowej. Zaleca on upraszczanie procedury wydawania opinii czy danej osobie niepełnosprawnej przysługuje taka karta. Obiecaliśmy sprawdzić jak to wygląda w Warszawie. I sprawdziliśmy! Okazuje się, iż warszawskie PCPR zleciło prawnikom, by orzekli czy to pismo jest zgodne z ustawą. W efekcie pod koniec czerwca, a więc na kilka dni przed utratą ważności dotychczasowych legitymacji uprawniających osoby niepełnosprawne do nieprzestrzegania niektórych przepisów prawa o ruchu drogowym, ci którzy złożyli wnioski na przykład w połowie kwietnia (po czekaniu w wielogodzinnej kolejce) nadal nie otrzymują opinii umożliwiających staranie się o kartę parkingową! Trzeba czekać na wezwanie - usłyszała osoba niepełnosprawna od pani w informacji! By to usłyszeć stała ponownie ponad godzinę w kolejce! Przy okazji przypominamy, że trwa wymiana starych praw na nowe. Mamy niepotwierdzoną wiadomość, że od września br. wyrobienie nowego prawa jazdy lub zamiana starego na nowy będzie kosztować 300 zł; teraz kosztuje około 60 zł. Złożenie wniosku do końca lipca pozwoli na uzyskanie prawa jazdy po dotychczasowych kosztach.

Karty dotykowe dla niewidomych

W wyniku interwencji Fundacji Pomocy Niewidomym, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wyraził zgodę na odpłatne wydawanie osobom z inwalidztwem wzroku biletów komunikacji miejskiej na kartach zbliżeniowych. Bilet taki ma bezterminową ważność i znajdzie swoje główne zastosowanie w sprawnym przechodzeniu przez bramki zainstalowane na stacjach metro. Jego koszt wynosi 5 zł. Możliwość posiadania karty zbliżeniowej staje się szczególnie istotna wobec faktu, iż od 1 lipca br. planowane jest zamknięcie wszystkich tych bramek na stacjach metro, które do tej pory były otwarte i umożliwiały swobodne przejście bez konieczności kasowania biletów. Po kartę należy zgłosić się do Działu Sprzedaży Biletów ZTM przy ulicy Senatorskiej 37 z dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów (orzeczenie odpowiedniej komisji o grupie inwalidzkiej), oraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym zameldowanie w Warszawie. Nie jest wymagane osobiste stawiennictwo, ważne jest, żeby osoba odbierająca kartę posiadała wyżej wymienione dokumenty oraz wypełniony i podpisany formularz.

Asystenci osób niepełnosprawnych

Dzięki grantowi uzyskanemu z Przedstawicielstwa Komisji Unii Europejskiej (Program "Access 1999") Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego przeprowadził pierwsze w Polsce wielodyscyplinarne szkolenie osobistych asystentów osoby ze stwardnieniem rozsianym. Po raz pierwszy niepełnosprawni należący do Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego mogą skorzystać z pomocy asystenta i zacząć prowadzić aktywne życie. Asystent jest bowiem osobą, której zdrowe ręce, nogi, oczy mają pomóc dotrzeć do urzędów, sklepów, pracy. Asystent nie pełni funkcji opiekuna, ma umożliwiać mu bycie samodzielnym, a nie wyręczać chorego, tym samym ma stymulować aktywność osoby niepełnosprawnej. Wprowadzenie usługi asystenta może umożliwić chorym powrót do samodzielnego funkcjonowania. Ogromne zainteresowanie propozycją (pierwszą tego rodzaju w Polsce) sprawiło, że przeprowadzono w sumie nie jedno ale dwa szkolenia. Kursy miały charakter wielodyscyplinarny (neurologia, psychologia, pielęgniarstwo, rehabilitacja, pomoc społeczna), obejmowały również warsztaty i pilotażowe wizyty u chorych. Został zakończony egzaminem. Zarówno kurs jak i wizyty są finansowane z funduszy Przedstawicielstwa Unii Europejskiej. Podczas pierwszych wizyt okazało się jak bardzo osoby niepełnosprawne potrzebują takiej właśnie formy pomocy. Niektórzy po raz pierwszy od długiego czasu bez pomocy rodziny opuszczali własny dom. Przekonywali się jak wiele mogą zrobić samodzielnie, o ile zostanie im fizycznie to umożliwione. Było to również ważne doświadczenie dla samych asystentów konfrontacja wyobrażeń i rzeczywistości: dotknięcie świata osoby niepełnosprawnej. I - oczywiście - odciążenie dla najbliższych. Organizatorzy kursów - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - mają ogromną nadzieję, że ich doświadczenie pomoże innym grupom niepełnosprawnych na wprowadzenie tej formy pomocy i aktywizacji społecznej. Zainteresowani mogą uzyskać więcej informacji na ten temat wysyłając e-mail na adres PTSR: ptsr-rg@idn.org.pl lub dzwoniąc na numer: 831 00 76.

Infolinia dla osób z SM

Wystartowała zapowiadana infolinia o stwardnieniu rozsianym 0801 313 333 czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 13.00-18.00. Koszt połączenia z całej Polski jak za rozmowę lokalną. Organizatorzy proszą o rozpropagowanie tej informacji, szczególnie o wywieszenie jej w oddziałach, przychodniach, ośrodkach itp.

Zakończenie XIII WAZ

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo serdecznie zaprasza wszystkich podopiecznych i sympatyków na uroczystość zakończenia XIII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2002 roku (poniedziałek), o godzinie 14.00, przy ul. Twardej 51/55, Sala Konferencyjna, VI piętro. XIII WAZ ukończyły 24 osoby niepełnosprawne; zdobyły one umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem, oraz miały zajęcia z psychologami. Wszystko to powinno im ułatwić znalezienie pracy.

Rehabilitacja przez pracę

Resort pracy przygotowuje projekt ustawy o zatrudnieniu socjalnym - informuje "Rzeczpospolita" (19.06.02 Nr 141). Osoby korzystające z pomocy społecznej, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, będą mogły wybierać: pracować i dostawać wyższy zasiłek albo pobierać zasiłek bez pracy, ale za to niższy. - Grupą, która potrzebuje pomocy socjalnej, podobnie jak niepełnosprawni i absolwenci, są długotrwale bezrobotni, uzależnieni od alkoholu i narkotyków, uchodźcy czy byli więźniowie - wyjaśnia wiceminister pracy Jolanta Banach. - Tylko aktywność może wyprowadzić tych ludzi z biedy. Dziś nie mają motywacji. Ustawa ma to zmienić. W gminie, powiecie czy województwie organizacje pozarządowe i samorządy mogłyby zakładać centra integracji społecznej. Trafialiby tam - do pracy czy po naukę zawodu - podopieczni ośrodków pomocy społecznej. Choć nie byliby formalnie zatrudnieni (zawieraliby jedynie tzw. kontrakt socjalny z ośrodkiem pomocy społecznej), w zamian za wykonywaną pracę otrzymywaliby rodzaj pensji - świadczenie. - To rehabilitacja przez pracę - argumentuje minister. Centra integracji prowadziłaby specjalistyczna kadra - menedżerowie. To ona musiałaby zorganizować pracę i zajęcia dla osób, które tam trafią. - Kadra, zatrudniona na etatach, będzie miała za zadanie badać miejscowy rynek, przedstawić biznesplan, nawiązywać współpracę z firmami, by do nich oddelegować potem swoich podopiecznych, robić wszystko, by działalność centrów przynosiła konkretne efekty. Zysk będzie ich dochodem - wyjaśnia Jolanta Banach.

"Ustroń 2002" - już wkrótce

Niewiele czasu pozostało do rozpoczęcia III Zjazdu i Konferencji Niepełnosprawnych Internautów "Ustroń 2002" (18-21 lipca). Jedną z jego atrakcji będzie turniej szachowy "Trzech Wież" z udziałem szachistów z Polski, Niemiec i Słowacji. Jego organizatorem jest Józef Cwielong, główny inicjator tej dorocznej imprezy. Zaproszenia do Ustronia przyjęli przedstawiciele Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, którzy przygotowali wykłady połączone z prezentacją oraz dyskusją na temat zastosowania implantów ślimakowych w leczeniu całkowitej głuchoty, leczeniu szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej. Zaprezentowane zostaną osiągnięcia i plany na przyszłość Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Można będzie też posłuchać wypowiedzi na temat organizacyjnych uwarunkowań kształcenia i edukacji osób niepełnosprawnych oraz uczestniczyć w prezentacji multimedialnej na ten temat. Rozwiązania własnego pomysłu zaprezentuje firma "MITRA". Każdego dnia chętni będą mogli zgłębiać tajniki języka migowego, rozmawiać na temat sportu osób niepełnosprawnych, uczestniczyć w krótkim kursie zasad budowy stron www połączonym z wstępną nauką html. W czasie trwania Zjazdu czynna będzie wystawa malarstwa Marty Ryby. Wieczory uczestnicy spotkania będą spędzać w kawiarence i przy ognisku. Więcej informacji na temat tej imprezy można znaleźć pod adresem: http://www.proinfo.pl.ustron2002.

Erato - sztuka i kultura osób niepełnosprawnych

Pod adresem http://erato.idn.org.pl rozpoczyna swoją działalność serwis Erato nastawiony na działalność niekomercyjną, służącą promocji: twórców kultury w środowisku osób niepełnosprawnych; ich artystycznych osiągnięć; imprez kulturalnych; osób i instytucji działających na rzecz artystów niepełnosprawnych. Promować na nim swoją twórczość może osoba niepełnosprawna, która potwierdzi niepełnosprawność przesyłając kserokopię ważnego orzeczenia lekarskiego lub otrzymała konto w portalu IdN. Aby się zarejestrować, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą i wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) w celu promocji artystów - użytkowników serwisu. Użytkownicy serwisu mają prawo do: otrzymywania bezpłatnego biuletynu kulturalnego; umieszczenia swojej wizytówki w Galerii Postaci; wymiany poglądów na łamach Forum. Z niektórych usług mogą korzystać również wszyscy odwiedzający serwis Erato. Więcej informacji na ten temat będzie można znaleźć na stronach serwisu. Wszystkie organizacje, instytucje oraz osoby prywatne zainteresowane współpracą proszone są o kontakt pod adresem aga_n@idn.org.pl. Kurier IdN1 będzie ściśle współpracował z Erato.

"Płytka wyobraźnia"

W mediach rozpoczęła się kampania Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji - "Płytka wyobraźnia". Jej celem jest uświadomienie, zwłaszcza młodym ludziom korzystającym w okresie letnim z kąpielisk, niebezpieczeństw związanych ze skokami do płytkiej wody. Ogromną część osób niepełnosprawnych stanowią młodzi ludzie, którzy znaleźli się na wózkach inwalidzkich w wyniku złamania kręgosłupa podczas skoku na głowę do płytkiej wody - alarmują organizatorzy kampanii. Każdego roku liczba takich osób w Polsce zwiększa się o kolejne kilkaset osób. Dwie trzecie osób trafiających do Centrum Rehabilitacji w Konstancinie w lecie to właśnie osoby z urazami po skoku do płytkiej wody. W ramach kampanii powstał spot telewizyjny, a także rozpowszechniane w szkołach, na basenach i kąpieliskach plakaty i ulotka.

Nowoczesny komputer dla niewidomych

Pierwsze na Podbeskidziu stanowisko komputerowe z multilektorem, który umożliwia niewidomym oraz starszym osobom korzystanie z komputera i Internetu, powstało w filii integracyjnej bielskiej Książnicy Beskidzkiej. Multilektor odczytuje każdy tekst dostarczony do komputera z różnych nośników, a także teksty z programów edukacyjnych i Internetu w językach polskim i angielskim. Program posiada także interfejs, który udziela słownego instruktażu przy wykonywaniu na komputerze różnych czynności. Wartość komputera i oprogramowania wynosi 9 tys. zł. Niewidomi i starsze osoby będą mogli korzystać ze sprzętu bezpłatnie. Książnica Beskidzka zamierza w przyszłości rozbudować w filii integracyjnej zestaw o kolejne elementy przeznaczone dla niewidomych - klawiaturę, monitor i skaner. Filia integracyjna Książnicy Beskidzkiej powstała kilka lat temu na osiedlu Grunwaldzkim w Bielsku-Białej. W jej zbiorach znajduje się około 30 tys. książek dla dzieci i dorosłych oraz około 30 tys. kaset magnetofonowych z nagraną treścią książek. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną dzieci i młodzieży w zakresie integracji z osobami niepełnosprawnymi. Obiekt jest w pełni przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

ONZ zaniepokojona zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży

Co piąte dziecko na świecie ma problemy psychiczne albo problemy z zachowaniem - alarmują Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i ONZ-owski Fundusz na rzecz Dzieci (UNICEF). Obie agendy ONZ ostrzegają, że jeżeli teraz nie zostaną podjęte odpowiednie działania na rzecz poprawy sytuacji, kłopoty ze zdrowiem psychicznym dzieci mogą doprowadzić do poważnych problemów w publicznej opiece zdrowotnej w przyszłości. Winą za ten stan obarczają przemiany społeczne i gospodarcze oraz ubóstwo. Dzieci, które dorastają na terenach objętych wojną są najbardziej zagrożone, jednak eksperci ostrzegają, że również w krajach takich jak Wielka Brytania, dzieci są mało odporne. Raport WHO i UNICEF wskazuje na wzrost przypadków depresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Dzieci cierpiące na depresję są bardziej narażone na inne choroby. Zaburzenia tego typu są na czwartym miejscu wśród głównych przyczyn chorób i upośledzeń. Prawdopodobnie do 2020 roku znajdą się na drugim miejscu. Najbardziej niepokojąca jest sytuacja nastolatków. Grupa ta, zdaniem WHO i UNICEF, jest zaniedbywana przez wielu lekarzy publicznej opieki zdrowotnej i jednocześnie jest bardziej narażona na poważne problemy ze zdrowiem niż młodsze dzieci. Raport wskazuje, że co roku 1,5 miliona nastolatków umiera w wyniku znęcania się, samobójstw, ran i przemocy. Ok. 50 proc. przypadków nowych zakażeń wirusem HIV występuje u nastolatków. Wg WHO, 70 proc. przedwczesnych zgonów dorosłych jest wynikiem zachowań rozwijanych w okresie dojrzewania, np. palenia, picia, alkoholu i zażywania narkotyków. Raport podkreśla również brak postępu w ograniczaniu wysokiej śmiertelności noworodków. Na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w maju, poświęconej dzieciom, poproszono rządy o nakreślenie celów i inwestycji w programy na rzecz poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

Wirtualna giełda nauki

W dniach 11-13 czerwca na http://www.edu.pracuj.pl odbyły się pierwsze w Polsce Wirtualne Targi Edukacyjne. Bez ruszania się sprzed komputera, można było porozmawiać z organizatorami studiów podyplomowych, MBA, różnych kursów i szkole. Sponsorami targów byli: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Executive MBA - Helsinki School of Economics - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński - MBA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W przyszłości na edu.pracuj.pl mają być "czaty", forum dyskusyjne i prezentacje instytucji edukacyjnych. Każdy, kto zarejestruje się (bezpłatnie) na http://www.edu.pracuj.pl otrzyma raz na dwa tygodnie e-mailem informacje o nowościach na rynku pracy i edukacji oraz oferty pracy i najnowszych studiów. Adres e-mail: pracuj@pracuj.pl.

Pomoc dla dzieci

Tygodnik "Newsweek" wspólnie z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach koło Nowego Sącza uruchamia akcję stypendialną dla dzieci z obszarów wiejskich i dotkniętych największym bezrobociem. O stypendia będą mogły się ubiegać niepełnosprawne dzieci z ostatnich klas szkół: podstawowej, gimnazjum i liceum. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Stróże 569, woj. Małopolskie, tel. (0 - prefix - 18) 445 15 64.

"Ziołowe Oskary"

Na wniosek czytelników miesięcznika "Moje Zdrowie" producentom pięciu leków polskich i czterech zagranicznych wręczono w maju "Ziołowe Oskary". W kategorii preparatów polskich otrzymały je: Cardiactiv - lek skuteczny w profilaktyce i leczeniu chorób serca, Herbabiloba - wyciąg z miłorząu japońskiego, Raphacholin - popularne tabletki stosowane przy dolegliwościach wątroby, Topinulin - nutraceutyk, czyli środek łączący cechy leku i pożywienia oraz Propolis Plus - tabletki z pyłkiem kwiatowym i propolisem. Wyróżnione leki zagraniczne to Ginsengin C 200, Lecithine 1200 Forte, Padma 28, a także Reumpapai - ziołowy lek przeciwzapalny w kapsułkach. Większość tych preparatów jest znana od dawna i sprawdzona, ale ich popularność nie maleje, bowiem leki pochodzenia roślinnego odgrywają dużą rolę, zwłaszcza w profilaktyce i leczeniu schorzeń przewlekłych. Warto jednak poradzić się lekarza czy nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Zdarzają się bowiem niebezpieczne powikłania również z powodu przedawkowania tych leków czy wzajemnego wpływu na siebie różnych preparatów.

Turnusy w Ciechocinku

Wschodnio-Europejskie Centrum Rehabilitacji im. Stanisława Staszica w Ciechocinku zaprasza - podobnie jak w latach ubiegłych - na wczasy lecznicze i obozy rehabilitacyjne. Istnieje możliwość dofinansowania osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.idn.org.pl/Ciechocinek/index.html lub wysyłając e-mail na adres: soldier1@poczta.onet.pl Na podanej stronie www można też znaleźć informacje na temat VII Forum Niezależnego Życia, które odbyło się w Ciechocinku z udziałem gości zagranicznych.

Nagroda za sztukę o SM

Grażyna Barszczewska i Alfred Andrys - aktorzy grający w sztuce Toma Kempińskiego pt. "Solo na dwa glosy", której bohaterem jest osoba cierpiąca na SM - otrzymali w dniu 23 maja b. r z rąk prezydenta A. Kwaśniewskiego dyplom MOTYL 2001 za łączenie sztuki z działalnością charytatywną. Na każdym przedstawieniu losowano wózek inwalidzki dla osoby cierpiącej na SM.

"Telepraca- szansa na sukces w biznesie"

W dniach 16 -17 maja w Poznaniu odbyła się konferencja pt. "Telepraca- szansa na sukces w biznesie". Głównym celem konferencji było przedstawienie możliwości wykorzystania telepracy dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w biznesie. W programie znalazło się też miejsce na przybliżenia problemów związanych z telepracą osób niepełnosprawnych. Bardzo ciekawe referaty na ten temat przygotowali przedstawicie dwóch organizacji: Dariusz Mikołajczyk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Telepraca oraz Marek Piasecki - Prezes Zarządu Fundacji Fuga Mundi. W innych wystąpieniach omawiano m. in. znaczenie telepracy dla firm w społeczeństwie informacyjnym, telepracę w świetle polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Wszystkie referaty i prezentacje można znaleźć na stronie organizatora: http://www.consulting.teb.pl.

Wyróżnienie śląskich kardiochirurgów

I Klinika Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach została wyróżniona w prestiżowym programie The Computerworld Honours Program za stosowanie nowoczesnych technologii dla dobra społeczeństwa. Kierownik katowickiej kliniki prof. Andrzej Bochenek odbierając medal w San Francisco powiedział, że traktuje to wyróżnienie jako wyraz uznania dla całej śląskiej kardiochirurgii i AM. Klinika została wyróżniona za opracowanie -jako pierwszy ośrodek w Polsce - metody pomostowania naczyń wieńcowych z wykorzystaniem robota sterowanego głosem. Podczas takich operacji nie ma potrzeby przecinania mostka - pacjent jest operowany za pomocą narzędzi, wprowadzanych przez niewielkie nacięcia. Oszczędza to pacjentowi bólu, znacznie skraca się też czas hospitalizacji. (PAP).

Myśli mogą sterować kursorem

Jak informuje najnowszy numer "Nature" naukowcy z Brown University (Rhode Island pracują nad sterowaniem urządzeniami za pomocą fal mózgowych. Może to mieć ogromne znaczenie, zwłaszcza dla ludzi całkowicie sparaliżowanych, ponieważ pozwalałoby na przykład obsługiwać sztuczne kończyny, komputer czy wzywać pielęgniarki opracowali urządzenie przypominające grę komputerową. Na jego ekranie porusza się czerwona kropka, a zadaniem "gracza" jest dogonienie jej za pomocą drugiej - niebieskiej. Na początku małpy (rezusy) goniły czerwoną kropkę używając joysticka, później jednak odłączono go, a małpy nie zorientowały się, że grą kierują nie ruchy joysticka, ale prądy elektryczne wywołane przez ich myśli, śledzone dzięki wszczepionym do mózgu małym elektrodom. Elektrody były usytuowane w obszarze kory czołowej - to właśnie ona odpowiada także za ruchy rąk. Dzięki odpowiedniemu programowi komputerowemu można odfiltrować zakłócenia i rozpoznać sygnały mózgu odpowiadające poszczególnym ruchom. Gdy to już wiadomo, nietrudno przypisać danym sygnałom określone ruchy kropki na ekranie. Już wcześniej prowadzono podobne badania - na przykład w 1998 r. w Atlancie wszczepiono sparaliżowanemu mężczyźnie implant, pozwalający obsługiwać myszą syntezator mowy, a nieco później udało się połączyć mózg małpy z oddalonym o wiele kilometrów ramieniem robota. Były też eksperymenty na szczurach. Zasługą naukowców z Brown University jest uzyskanie po raz pierwszy dobrej kontroli w czasie rzeczywistym i udoskonalenie metody: użycie zminiaturyzowanego sprzętu oraz wykorzystanie pomiarów z mniejszej liczby neuronów - wystarczyło kontrolować tylko sześć. Aby podobne metody wykorzystać u ludzi, niezbędna będzie zgoda amerykańskiej Food and Drug Administration. (PAP).

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony i opowiadania osób niepełnosprawnych. W tym roku chcemy przygotować kolejny numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON.
Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!)
. Gorąco zachęcamy, czekamy!

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Karola Kacprzaka, Pawła Karmańskiego, Krzysztofa Markiewicza, Dariusza Mąkosę, Bartosza Mioduszewskiego, Agnieszkę Mołczan, Izabelę Odrobińską, Rafała Osińskiego, Sławomira Strugarka, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Krystynę Wojakowską.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail