anibline  
  anibline
1proc  oppORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 00001 92409
Konto: Bank PEKAO S.A.  73 1240 4722 1111 0000 4856 3354 
 Adres do korespondencji: ul. Królewska 94, 30-079 KRAKÓW
tel.: +48 12 636-85-84, +48 605 239 550
e-mail: fkon@vp.pl

anibline
X
  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
4 lutego 2004 roku została zarejestrowana w Krakowie ogólnopolska Fundacja Kultury Osób Niepełnosprawnych.
Powstała ona z inicjatywy grupy osób niepełnosprawnych działających od kilkunastu lat na rzecz osób niepełnosprawnych z Krakowa, Polski i krajów Europy, prowadzących działania integracyjne jak: spotkania, wyjazdy rekreacyjne, plenery, turnusy rehabilitacyjne, konkursy, wystawy, szkolenia - w ramach działań prywatnych, pracy w Stowarzyszeniach i Fundacji.
Wypracowanym metodom działania, dogłębnemu poznaniu potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych wyszła naprzeciw uchwalona wówczas Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powodując decyzję powołania Fundacji.

Działania Fundacji obejmują następujące obszary działalności określone w Ustawie:
  
 1. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 3. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
 6. Pomoc społeczna.
 7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące  działalność pożytku publicznego.

Uwaga: Sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności znajdują się w bazie OPP.

anibline
DOKONANIA
BAR
PLANY
BAR
REFLEKSJE
BAR