Warszawa, 20.10.1997r.

Pierwszy węzeł (IdN1)

"INTERNETU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

W 1996 r. uczestnicy II Forum Teleinformatyki (Legionowo 3-5. 10.1996 r.) kierując się chęcią ułatwienia osobom niepełnosprawnym dostępu do zasobów informacyjnych sieci Internet oraz alternatywnych sposobów komunikowania się i wykonywania pracy, podjęli inicjatywę utworzenia "INTERNETU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Jej głównym animatorem był zmarły tragicznie w br. Marek Car, Prezes Polskiej Społecznosci Internetu oraz Prezes Polska OnLine. W grupie Inicjatorów znalazły się następujące organizacje i firmy:

* * * * *

Inicjatorzy zadeklarowali następujący udział w tworzeniu IdN1:

 1. IBM Polska:
  przekazanie w bezpłatne użytkowanie w roli serwera IdN1 komputera typu 8640-0DV: PC server 320 (Pentium 133, 32MB RAM, 2.25GB HDD).
 2. Telekomunikacja Polska SA:
  1. Ustawienie przekazanego przez IBM serwera w pomieszczeniu Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A. przy ul. Nowogrodzkiej 47a i przyłączenie go do routera brzegowego Internetu z przepływem 64kb/s (CIR=64kb/s).
  2. Zestawienie połączenia pomiędzy Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, gdzie zlokalizowany zostanie serwer lokalny a serwerem IdN1 w Centrum Systemów Teleinformatycznych TP S.A. przy ul. Nowogrodzkiej 47a
  3. Przyłączenie serwera i zestawienie połączenia będzie wykonane nieodpłatnie. Eksloatacja połączenia będzie bezpłatna od 1 kwietnia do 31 grudnia 1997r. Po tym okresie FPMiINR bedzie ponosiła opłaty wg. aktualnych taryf.
  4. Przekazanie FPMiINR w formie darowizny kwoty 32.400 PL (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych) z przeznaczeniem na cele oświatowo-wychowawcze, szkoleniowe i rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów (osób fizycznych, niesprawnych)
 3. Microsoft w Polsce sp. z o.o.:
  pełne oprogramowanie dla serwera IdN1 i Komputerowego Laboratorium Inwalidow Ruchu przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie oraz darmową wersję MS Explorer 3.0 (dla Windows 95) dla wszystkich użytkowników węzła IdN1.
 4. Polska OnLine:
  1. udostępnienie wirtualnego serwera www.idn.pol.pl służącego uruchomieniu serwisu IdN1.
  2. przekazanie na rzecz IdN1 oprogramowania "klienta" celem jego dalszego kopiowania i rozpowszechniania woród osób uprawnionych do korzystania z kont na serwerze IdN1.
  3. założenie kilku bezpłatnych kont pocztowych e-mail dla organizatorów IdN1.
 5. Zakład "Internet dla Szkół" Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej:
  pomoc dla lokalnych komórek IdN w postaci: szkolenia osób niepełnosprawnych, instalowania modemów i oprogramowania komunikacyjnego, udostępnienia miejsca na serwerach IdS dla lokalnych stron IdN.
 6. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa:
  1. obsługę serwera IdN1 poprzez łącze stałe z prowadzonego przez FPMiINR Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie. W jej zakres wchodzi: zakładanie kont, poczta elektroniczna i własny serwis WWW;
  2. utworzenie w KLABIR stałego punktu szkoleń internetowych, organizowanie demonstracji różnych zestawów sprzętu i oprogramowania (poczynając od najprostszych i tanich aż do najnowszych), oraz naukę nawigacji w Internecie (indywidualnie i w grupach), udzielanie konsultacji, pomoc w konserwacji i diagnostyce sprzętu, itp.
  3. utworzenie subkonta IdN1 na rachunku bieżącym Fundacji w BGK I Oddz. Warszawa nr 11301017-10802047-27005-1, na które przekazana będzie wpłata uczestników II Forum Teleinformatyki (Legionowo 3-5.10.1996) w kwocie 1.350 PL oraz wpłata organizatorów (TP S.A., Microsoft) imprezy propagującej Internet "Gwiazdka w sieci" (Warszawa 17.12.1996) w kwocie 1.566 PL.
  4. podjęcie inicjatywy w zakresie prac badawczych nad zarządzaniem w Internecie informacjami dotyczącymi osób niepełnosprawnych.

* * * * *

Inicjatorzy postanowili:

 1. powierzyć Krzysztofowi Markiewiczowi funkcję kierownika projektu w zakresie obsługi węzła IdN1;
 2. powierzyć Krystynie Karwickiej-Rychlewicz funkcję zastępcy kierownika projektu ds. organizacyjnych oraz powołać ją na rzecznika prasowego projektu;
 3. upoważnić Fundację do zbierania środkow na obsługę węzła IdN1, gromadzenia ich na utworzonym subkoncie i wydatkowania na cele obsługi węzła. W szczególności obligują Fundację do wystąpienia do PFRON o pomoc finansową na takie wyposażenie KLABIR
 4. zobowiązać kierownika projektu do przygotowywania rocznych sprawozdań przedstawianych w kolejnych latach Inicjatorom oraz publikowania ich w serwisie WWW.
 5. zobowiazać kierownika projektu do informowania Inicjatorów w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń co do obsługi węzła IdN1 i inicjowania w tej sprawie listy dyskusyjnej obejmującej wszystkich Inicjatorów i sponsorów.

* * * * *

Do września 1997r. Inicjatorzy zgodnie z deklaracjami przekazali:

 1. IBM Polska: serwer;
 2. Microsoft sp. z o.o.: oprogramowanie serwera Windows NT 4.0 (2 licencje) oraz programy do użytkowania w KLABIR: 20 licencji dostępu do Microsoft BackOffice, 20 licencji Microsoft Office 97 PL, 20 licencji Microsoft FrontPage.
 3. Polska Online utworzyła na swoim serwerze wirtualny serwer www.idn.pol.pl , udostępniła organizatorom bezpłatne konta e-mail, służyła przez cały okres pomocą techniczną;
 4. Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisał (6 sierpnia 1997r.) z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo odrębny List Intencyjny w sprawie zainicjowania ruchu "Internet dla Niepełnosprawnych" , zgodny z wstępnymi deklaracjami
 5. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo podjęła i wykonała następujące prace organizacyjne i techniczne związane z uruchomieniem węzła IdN1 w lokalu Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu KLABIR przy ul. Twardej 51/55:
  1. Przystosowała komputery w KLABIR (upgrade) do pracy z Windows 95.
  2. Założyła sieć lokalną, do której zostały podłączone komputery w sali wykładowej i w Kawiarence Internetowej.
  3. Przygotowała i rozesłała ankiety do osób niepełnosprawnych, zainteresowanych Internetem.
  4. Uruchomiła kursy Internetu oraz pokazy korzystania z sieci dla różnych grup użytkowników.
  5. Wspomaga sprzętem i szkoleniem inicjatywy mające na celu organizację lokalnych węzłów IdN w woj. bielsko-bialskim i w Chełmży. Stale współpracuje z lokalną grupą zainteresowaną IdN we Włocławku.

  W okresie od października 1996r. do września 1997r. FPMiINR wydatkowała na rzecz organizacji, szkolenia i techniczne przygotowanie KLABIR umożliwiające organizację węzła IdN1 kwotę 44.732 PL (słownie: czterdzieoci cztery tysiące siedemset trzydzieoci dwa zł).

* * * * *

Już w fazie prac organizacyjnych idea IdN1 zyskała następnych sojuszników, którzy ją wsparli w znaczący sposób:

Dzięki tym wszystkim sponsorom - ludziom wielkiego serca z Instytucji i Firm, którzy dostrzegli szansę, jaką jest Internet dla osób niepełnosprawnych węzeł IdN1 (idn1.idn.org.pl alias www.idn.org.pl ) rozpoczął swoją działalność!

Każda kolejna deklaracja wsparcia akcji IdN będzie dołączana do niniejszego dokumentu w postaci załącznika.

Zastępca Kierownika Projektu IdN1

Kierownik Projektu IdN1

(Krystyna Karwicka-Rychlewicz)

(Krzysztof Markiewicz)


Inne dokumenty:


Ostatnia zmiana: 98-05-18