Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)       kurier-idn1@idn.org.pl, kryska@idn.org.pl
Kurier Nr 3 (071)    14 luty 2004 r.  

Plan działania programu Hausnera

Oszczędności zawarte w Planie Racjonalizacji Wydatków Społecznych mają być osiągnięte poprzez zmiany kilku ustaw oraz nowe regulacje prawne. Ustawy wykonawcze zostały podzielone na 3 pakiety, które nazwano, w zależności od pory roku, w której trafią do Sejmu: pakietem zimowym, wiosennym i jesiennym. Ustawy z pakietu zimowego już są w Sejmie. Znajdują się w nim: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych; Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W drugim pakiecie - wiosennym znajdują się: Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych i o systemie ubezpieczeń społecznych; Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa; Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników; Ustawa zmieniająca regulacje dotyczące indeksacji świadczeń społecznych innych niż emerytury i renty. Trzeci pakiet ustaw - jesienny ma zawierać: Ustawę o emeryturach pomostowych; Ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych..

Informacje do ZUS

Wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2003 roku pracowali, muszą sami lub przez swoich płatników do końca lutego powiadomić o tym ZUS. Kwota graniczna, które powoduje zmniejszenie świadczeń za rok 2003 wynosi 18 296,40 zł, zaś kwota, która sprawia, iż emerytura lub renta musi być zawieszona - 33 978,70 zł. Od 1 marca będą obowiązywały nowe wysokości maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent, stanowiące 24,18 i 20,4 proc. kwoty bazowej. Szykują się też duże i bardzo niekorzystne zmiany, związane z planem wicepremiera Jerzego Hausnera, jeśli chodzi o pracę rencistów. Ich wprowadzenie może postawić pod ogromnym znakiem zapytania sens aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Do tej sprawy jeszcze wrócimy, i to jak sądzimy, już wkrótce.

Przyjęta została dymisja Jolanty Banach

Premier Miller odwołał z dniem 9 lutego 2004 roku Jolantę Banach ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jolanta Banach złożyła dymisję już 1 października 2003 roku jako wyraz protestu przeciwko przyjęciu w ustawie budżetowej niższej kwoty na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych niż to było planowane. - Nie dotrzymałam obietnic wobec partnerów społecznych - oświadczyła. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7705.

Nowe zasady waloryzacji rent i emerytur

Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który 27 stycznia br. przyjęła Rada Ministrów, zakłada wprowadzenie nowego mechanizmu waloryzacji tych świadczeń. Projekt przewiduje, że waloryzacja przeprowadzana będzie po roku, w którym skumulowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (czyli inflacja) w okresie od roku ostatniej waloryzacji, przekroczy 5 proc. Waloryzacja będzie przeprowadzana także wtedy, jeśli od czasu ostatniej podwyżki emerytur i rent minęły trzy lata, nawet jeśli skumulowany wzrost cen w ciągu trzech lat kalendarzowych będzie niższy niż 5 proc. W obu przypadkach waloryzacja będzie liczona według faktycznego wskaźnika inflacji. Projekt zawiera bowiem również propozycję, by świadczenia emerytalne i rentowe rosły wyłącznie według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz by zrezygnować z uwzględniania częściowego wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie ustawa daje możliwość zapisania w ustawie budżetowej na rok kalendarzowy, w którym przypada waloryzacja dodatkowej waloryzacji w razie zadowalającej kondycji finansów publicznych. Zmiany zasad waloryzacji dotyczyć będą zarówno ubezpieczonych w systemie pracowniczym (ZUS), jak i rolniczym (KRUS). Do tej pory waloryzacja emerytur i rent odbywała się corocznie. Waloryzację liczono według wskaźnika inflacji powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Twórcy ustawy w sposób następujący tłumaczą przyczyny propozycji zmian ustawy: Mechanizm ten powodował, że mimo spadku dochodów budżetowych waloryzacja emerytur i rent musiała się odbyć. W sytuacji niewielkiej inflacji, z jaką mamy obecnie do czynienia w Polsce, przeciętna emerytura i renta wzrastała o co najwyżej kilkanaście złotych. Techniczna obsługa waloryzacji jest kosztowna, nieproporcjonalnie do wydatków na same podwyżki emerytur i rent. Jak pokazują doświadczenia z przeszłości, niewysokie podwyżki powodowały niezadowolenie społeczne, co w przypadku niskiej inflacji mogłoby się także powtórzyć w następnych latach.

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pozarządowych

Obowiązujące przepisy podatkowe dają osobom fizycznym płacącym podatek dochodowy możliwość pomniejszenia tego podatku o wpłaty na rzecz organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego (udof z dn. 26.07.1991, art. 27d, Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz.176 z późn. zm.) Dotyczy to także rozliczenia za rok 2003, pod warunkiem, że pieniądze zostaną wpłacone na rachunek bankowy organizacji do dnia złożenia deklaracji i będą wykazane w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 1% należnego podatku i jest ono niezależne od pozostałych darowizn na tzw. szlachetne cele. Ponieważ odliczenie dotyczy kwoty podatku, zatem cała kwota przekazana na rzecz organizacji jest odliczana od podatku przekazywanego do urzędu skarbowego (jeśli mamy niedopłatę) lub zwracana przez urząd skarbowy (jeśli mamy nadpłatę). Z punktu widzenia podatnika jest to zatem operacja neutralna, na której nic nie traci. Jeśli np. w roku 2003 powinien odprowadzić 5.000 PLN tytułem podatku, to może 1% tej kwoty, czyli 50 PLN przekazać jako darowiznę, zaś do urzędu odprowadzić kwotę 4 550 PLN (lub otrzymać 50 PLN zwrotu nadpłaconego podatku jeśli zaliczka w pełnej kwocie już została odprowadzona). Należy pamięć, że organizacje pozarządowe zwykle znacznie lepiej gospodarują powierzonymi pieniędzmi niż organy państwowe, dlatego zachęcamy do skorzystania z istniejącej możliwości ich wsparcia, nawet jeśli będą to niewielkie kwoty.

Organizacje rozpoczęły starania o status OPP

Już od ponad miesiąca organizacje pozarządowe mogą starać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Do końca stycznia do 24 sądów rejonowych wpłynęło ponad 270 wniosków. Trzy stowarzyszenia i dwie fundacje są już organizacjami pożytku publicznego.

Czy będzie przy IACS praca dla niepełnosprawnych?

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wdraża system IACS do obsługi płatności bezpośrednich dla rolników. Do połowy marca Agencja musi uruchomić sprawny system IACS, oraz przeszkolić pracowników do obsługi systemu. ARiMR zapowiada zatrudnienie 7250 sezonowych pracowników - operatorów bazy. Warto przypomnieć przy tej okazji, że jednym z postulatów eksperckich w sprawie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest potrzeba otwarcia administracji rządowej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych i tworzenie w tej dziedzinie odpowiednich standardów. Duże środki unijne są przeznaczone na tzw. wsparcie techniczne dla Urzędów Pracy i innych jednostek administracyjnych. Niestety, w zatrudnieniu niepełnosprawnych przy bazie IACS nie może pomóc projekt "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" PFRON, ponieważ uzależnia on dotację do osoby niepełnosprawnej od zatrudnienia na okres 36 miesięcy. Mamy nadzieję, iż zatrudnienie przy systemie zależy od umiejętności osoby, która chciałaby podjąć taką pracę. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo prowadzi zdalne przygotowanie do egzaminu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy). Egzamin ten, w wielu przypadkach przeprowadzany w domu niepełnosprawnego przez egzaminatora Polskiego Towarzystwa Informatycznego, może stanowić podstawę certyfikacyjną do skierowania zainteresowanej osoby na dalsze szkolenia i podjęcie pracy w systemach bazodanowych lub do wsparcia technicznego. Warto więc, jeśli posiada się odpowiednie kwalifikacje, zgłosić bezpośrednio do rejonowych agend ARiMR chęć zatrudnienia się jako operatora bazy przy systemie IACS. Adresy tych placówek można znaleźć na stronie: http://www.arimr.gov.pl.

Czy w Polsce powstaną centra telepracy?

"Telepraca w Polsce: Import Miejsc Pracy - Export Kompetencji" - to temat konferencji, która odbędzie się 17-18 lutego 2004 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Organizuje ją firma "Procesy Inwestycyjne" i "Sieć Nadziei". Jej podstawowym celem jest przedstawienie projektu budowy regionalnych, powiatowych i gminnych centrów telepracy, które mogą stać się szansą na rozwój gospodarczy i powstawanie nowych miejsc pracy. Dodajmy, jest to ogromna szansa uzyskania pracy dla osób niepełnosprawnych, nawet z głębokiej prowincji, posiadających odpowiednie przygotowanie. O szansie, jaką jest dla osób niepełnosprawnych telepraca, od wielu lat mówi Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, organizator corocznych seminariów "Internet dla Niepełnosprawnych dziś i jutro". Na konferencji, która miejmy nadzieję, da początek tworzenia w Polsce E-centrów, referat na temat telepracy na świecie wygłosi Jack Nilles, uważany za autora terminu "telepraca". Stworzył on systemy telepracy dla wielu amerykańskich przedsiębiorstw, a także dla rządów stanów federalnych, współpracował z międzynarodowymi instytucjami, w tym z Komisją Europejską. Jest autorem wielu podręczników do wdrażania systemu telepracy. O możliwościach telepracy w Polsce będzie mówił Michał Boni, były minister pracy, który od lat specjalizuje się w tematyce bezrobocia, a obecnie kieruje zespołem doradców ministra pracy. Na konferencji zostaną poruszone takie problemy, jak: telepraca skuteczną metodą reemigracji kapitału intelektualnego; otoczenie prawne telepracy w Polsce i na świecie; Centrum Telepracy - pomysł na bezrobocie; co samorząd może zrobić aby uruchomić E-Centrum telepracy na swoim terenie; organizacja finansowania E-centrów - źródła i mechanizmy; teleobsługa działań grupowych i projektów; leasing telepracowników; techniczne wsparcie telepracy - bezpieczeństwo, poufność; pewność płatności; wymagania sprzętowe; telepraca a zarządzanie wiedzą; metody redukcji ryzyka, przydatne techniki (np. E-learning). Odbędzie się też panel pt. "Import pracy = eksport kompetencji", który poprowadzi dr Michał Boni. Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać od organizatorów: telefon (0- 22)651 76 45, e-mail: biuro@proinwestycje.pl lub na stronie http://www.proinwestycje.pl.

"Własna firma - szansa na godne życie"

W ramach projektu "Własna firma - szansa na godne życie", realizowanego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i współ finansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego, 220 osób otrzymało płyty z kursem małego biznesu. 20 osób z tej grupy może otrzymywać dodatkowe wsparcie merytoryczne tiutorów. Beneficjentami projektu są niepełnosprawni studenci i absolwenci, którzy rozważają rozpoczęcie w przyszłości działalności gospodarczej. Wszyscy uczestnicy razem z kursem otrzymali do wypełnienia ankiety ewaluacyjne, które powinni wypełnić po jego zakończeniu. Jest to pierwsze szkolenie elektroniczne opublikowane i przygotowane przez Fundację. Wprawdzie w napływających ankietach znajdują się uwagi na temat pojawiających się jeszcze pewnych problemów technicznych, ale w sumie kurs jest oceniany bardzo pozytywnie. Ostateczne jego podsumowanie nastąpi pod koniec lutego.

Skierowanie do lekarza specjalisty

NFZ wprowadził nowe blankiety skierowań do lekarzy specjalistów. Gazeta.pl opisuje panujący w całej Polsce bałagan spowodowany zmianą formularza skierowania na specjalistyczne konsultacje. Nowy druk wielkości A-4 jest nieporęczny i jeszcze niedostępny w wielu poradniach. Lekarze wypisują skierowania na starych drukach lub receptach, co może być zakwestionowane przez NFZ. Zdarzają się przypadki odmowy udzielenia porady chorym którym wystawiono skierowanie na nieaktualnych drukach. Więcej pod adresem: http://miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34862,1907595.html.

Kto może decydować o dodatkach mieszkaniowych?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi, w których kwestionowane są kwalifikacje osób przeprowadzających z upoważnienia organu gminy wywiady środowiskowe na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Skarżący czują się zastraszani i upokarzani sposobem prowadzenia wywiadu i zadawanymi pytaniami. Wspomniana ustawa przewiduje, że prezydent miasta (burmistrz, wójt) może upoważnić do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego tylko pracownika socjalnego. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych nie zawiera definicji pojęcia "pracownik socjalny", zatem należy uznać, że znajdują tu zastosowanie przepisy ustawy o pomocy społecznej. Przepis § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.12.2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu, interpretowany jest w ten sposób, iż dopuszcza upoważnienie do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego każdego pracownika samorządowego, nie tylko pracownika socjalnego. Konieczne zatem jest doprecyzowanie tego przepisu poprzez wskazanie, że upoważnienie odnosi się wyłącznie do pracowników socjalnych. Więcej na ten temat pod adresem: http://www.brpo.gov.pl/index.php?poz=30&id=505995&p=5.

Nikt nic nie wie?

Nie ma dnia, by w naszej prasie nie ukazywały się informacje o wielkich "przekrętach", korupcji urzędników, polityków, okradania kasy państwa z wielomilionowych sum. Kurier IdN1 nie ma aż takich ambicji i możliwości, by prowadzić własne śledztwo, nawet w mniejszych sprawach, ale już od pewnego czasu relacjonuje ciągnące się śledztwo i proces dotyczący zlikwidowanej Spółdzielni Inwalidów "Limanowianki" i firmy "Igell", która ją przejęła. Na skutek tego pracę straciło kilkaset osób niepełnosprawnych, nie wypłacono im pensji, "rozpłynął" się majątek spółdzielni i wyłudzone z PFRON pieniądze. Czterem osobom prokurator zarzuca oszustwa, wyłudzenie mienia znacznej wartości, naruszenie praw pracowniczych, potwierdzanie nieprawdy. Przebieg procesu obnaża brak kompetencji urzędników państwowych, podważa ich uczciwość. W dniu 11 lutego zeznawał komornik Sądu Rejonowego w Limanowej, który już na wstępie zaznaczył, że nie pamięta wielu faktów dotyczących tej sprawy, bowiem w jego dokumentach znajduje się kilkaset tytułów egzekucyjnych skierowanych przeciwko "Limanowiance" i zakładowi "Igell". Na wiele pytań sędziego, prokuratora, adwokatów i oskarżycieli posiłkowych, urzędnik państwowy odpowiadał: nie pamiętam, nie jestem pewny, nie wiem, być może, ale to było dawno. Świadek potwierdził, że otrzymał na zaspokojenie roszczeń wierzycieli kilkaset tysięcy złotych, ale nie wie, kto otrzymał te pieniądze. Zeznawał też pracownik krakowskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który w innym postępowaniu karnym związanym z tą sprawą, jest osobą podejrzaną o niedopełnienie i przekroczenie obowiązków służbowych. Przedstawiciel PFRON zajmował się wnioskiem głównego oskarżonego o dofinansowanie - z programu "Szansa" - jego przedsięwzięć w Limanowej. Miała to być kwota 3 mln zł. Jak się okazuje, formalnie nie mógł skorzystać z tego źródła, bowiem przeznaczone było ono tylko dla zakładów pracy chronionej, a jego firma takiego statusu nie posiadała. O przyznaniu wsparcia zadecydowali: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i członkowie Rady Nadzorczej PFRON w Warszawie. Świadek podkreślił, że przygotowywał opinię do tego wniosku. Po wizji lokalnej, po sprawdzeniu dokumentów, bilansów przedsiębiorstwa "Igell", które zatrudniało zaledwie 18 osób, a kupowało spółdzielnię mającą ponad 200 pracowników, przedstawiciel PFRON wydał negatywną ocenę, przedkładając szereg warunków, które trzeba spełnić, żeby móc otrzymać pomoc z "Szansy". Te wymogi nie zostały wypełnione. Nikt nie zweryfikował też możliwości finansowych oskarżonego o nadużycia pana J. Skończyło się tylko na odebraniu od niego oświadczenia, że ma odpowiednie środki finansowe. Mimo to Zarząd PFRON w Warszawie polecił krakowskiemu Oddziałowi przyjąć ten wniosek do realizacji. W sumie B. J. otrzymał z przyznanej mu kwoty 314 tys. zł zwrotu za wykonane prace remontowo-budowlane i ok. 497 tys. zł z tytułu zakupu maszyny poligraficznej. Kolejnych transz już nie było, ale Zarząd PFRON anulował oskarżonemu ok. 500 tys. zł należności, które miał on wpłacić z tytułu zobowiązań przejętych od "Limanowianki". Będziemy nadal śledzić tę sprawę. (Dziennik nowosądecki, 12.02.2004 r.)

Rozmowy kwalifikacyjne do nowego WAZ

W dniach 24-28 lutego w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do XIX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej "Pierwszy krok", którego organizatorem jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Na miejsce czeka ponad 100 osób z Warszawy i okolic; na XIX WAZ, będzie przyjętych 26 osób niepełnosprawnych.

Spotkanie w sprawie Sejmiku

W dniu 23 lutego o godz. 12.00 w budynku przy ul. Grójeckiej 19/25 odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące powołania Mazowieckiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy na obóz

W kwietniu (najprawdopodobniej w dniach 17-23 kwietnia 2004) Fundacja Tacy Sami planuje zorganizowanie obozu sportowego w Zamościu dla dorosłych i samodzielnych osób niepełnosprawnych. Podczas tego obozu planuje przeprowadzenie zajęć ogólnokondycyjnych, tenisa stołowego i pływania. Być może zostaną też przeprowadzone zajęcia z nauki gry w bilard lub tańca na wózkach. Chętni do udziału w obozie proszeni są o wypełnianie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie: http://www.tacysami.org.pl.

Wzornictwo bez barier

Otrzymaliśmy zaproszenie na wystawę szwedzkiego "Wzornictwa bez barier", która prezentowana będzie w Warszawie w dniach 18-24 lutego 2004 r. Będzie można na niej zobaczyć przedmioty użytkowe, które dzięki swojej funkcjonalności dostosowane są do potrzeb każdego - niezależnie od stopnia sprawności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7669.

Będzie dotacja dla Biblioteki PZN

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła stanowisko rządu dotyczące sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. W tym roku placówka dostanie 1 481 tys. zł dotacji na utrzymanie. Środki na prowadzenie działalności zostaną natomiast wyasygnowane z dopłat do stawek w grach losowych. Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych, to jedyna w Polsce specjalistyczna instytucja obsługująca czytelników niewidomych i niedowidzących. Placówka działa od 1952 r. w strukturach Polskiego Związku Niewidomych. Mieści się w Warszawie przy ul. Kondratowicza.

Nowe WTZ w Radwanowicach

W Starym Dworze w Radwanowicach w dniu 5 lutego 2004 r. Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach oraz Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko" zorganizowały uroczystą inaugurację działalności Warsztatów Terapii Zaję­ciowej "Mimo wszystko" . Warto przypomnieć, że Ustawa sejmowa z dnia 3 grudnia 2002 r. po raz 28-my znowelizowała ustawę o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W wyniku tej nowelizacji, pomimo protestów środowiska osób niepełnosprawnych i or­ganizacji pozarządowych, wielu mieszkańców domów pomocy społecznej utraciło bezpowrotnie z dniem 1 stycz­nia 2004 r. prawo do korzystania z Warsztatów Terapii Zajęciowej. W samych Radwanowicach prawo to utraciło 27-miu podopiecznych Schroniska dla Niepełnosprawnych. Chcąc zaradzić owej krzyczącej niesprawiedliwości, Fundacja im. Brata Alberta i Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko" utworzyły przy pomocy wielu ludzi dobrej woli nowe warsztaty. Nie posiadają one prawa do korzystania z dotacji PFRON, dlatego też ich utworzenie, wyposażenie i utrzymanie pokrywane jest wyłącznie z kwest i darowizn.

Pracownia komputerowa

Koło Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu uczciło rok 2003 ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Osób Niepełnosprawnych, otwarciem pracowni komputerowej. Było to możliwe dzięki Ambasadzie Kanady, która wyłożyła pieniądze na projekt programu pn. "Zakup sprzętu komputerowego i szkolenie komputerowe". Zostały utworzone cztery nowoczesne stanowiska komputerowe z osprzętem - drukarką i skanerem. Ambasada finansowała w ramach tego programu również dwa kursy komputerowe; kurs dla początkujących na który uczęszczało 12 osób i kurs dla zaawansowanych na który uczęszczało 8 osób. Pracownia jest dostępna nie tylko dla członków koła, między innymi będą z niej korzystać bezrobotni i dzieci. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: http://www.kursy2003.republika.pl.

Pierwsza rocznica działalności świetlicy przy ośrodku salezjańskim "Sowa"

Minął rok od momentu uruchomienia w Częstochowie pierwszej świetlicy środowiskowej. Funkcjonuje ona przy ośrodku salezjańskim "Sowa" i jest przeznaczona dla niepełnosprawnej młodzieży. Stałymi podopiecznymi "Sowy" jest 26 osób niepełnosprawnych, które przychodzą tu codziennie. Większość z nich skończyła 20 lat. Są to absolwenci szkół specjalnych. Do niedawna popadający w depresję, zamknięci w czterech ścianach i pozbawieni pracy - tu odnaleźli sens życia. Sowa uczy ich, jak radzić sobie w życiu. Obieranie ziemniaków, przełamywanie nieśmiałości w sklepie, przyszywanie guzika, pranie - to tylko niektóre ze zdobywanych w ośrodku umiejętności. Można tu także odkryć swoją pasję. Każdy ma tu swoją funkcję, istotne jest, by każdy czuł się potrzebny. Korzystanie z usług ośrodka jest bezpłatnie. Dotacje miasta oraz sumy przekazywane przez sponsorów nie są jednak wystarczające. (gazeta.pl, 21.01.2004)

Informacje z różnych stron

W Warszawie zakończyły się obrady Komisji rozpatrującej wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych działających w obszarze polityki społecznej. Zarządzeniem prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego do jej składu została powołana - obok dwóch innych przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych - Krystyna Wojakowska-Lewicka - wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

*    *    *
W dniu 26 stycznia 2004 r w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Ciechanowie odbył się koncert charytatywny na rzecz Stowarzyszenia "Siła Nadziei" .Podczas koncertu zebrano ok. 376 zł. Te pieniądze wystarczą, niestety, zaledwie na zakup trzech kaloryferów do budynku Stowarzyszenia mieszczącego się przy ul.Niechodzkiej, który zostało okradziony.
Z powodu niskich temperatur na jeden miesiąc została zawieszona działalność Ośrodka świadczącego miedzy innymi usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

*    *    *
Duże osiedla Warszawy w większości są niedostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Z sondażu przeprowadzonego przez TUS wynika, że prawie 60 proc. jego klientów nie jest w stanie samodzielnie wydostać się z domu. Niewiele ponad 16 proc. badanych może samodzielnie korzystać z komunikacji miejskiej. Tylko połowa linii tramwajowych, a 63 proc. autobusowych obsługiwanych jest przez wozy niskopodłogowe. Autobusy niskopodłogowe nie obsługują żadnej linii nocnej. 175 to jedyna linia, gdzie jeżdżą tylko wozy niskopodłogowe. (Życie Warszawy 10.02.04)

*    *    *
W dniu 21 stycznia 2004 w filii nr 1 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rogozinskiego 5 w Krakowie rozpoczęła działalność komórka służąca radą i pomocą osobom niesłyszącym. To pierwszy taki punkt w Małopolsce.

Strzeż się panamy

Na Mazowsze nadciąga największa epidemia grypy od 25 lat! W Warszawie wyizolowano szczep wirusa grypy - panama, który już zaatakował ponad 12 tysięcy mieszkańców Mazowsza. Ale to dopiero początek - prognozuje prof. Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy. Polaków. Ludzie lekceważą zagrożenie; zaszczepiło się zaledwie 8,7 proc. osób. Najczęściej na grypę chorują dzieci i ludzie młodzi (25-44 lata). Centrum Kontroli Chorób w Atlancie wydało komunikat, że tegoroczny atak grypy może być najgroźniejszy od 25 lat. W ostatnim kwartale 2003 r. odmiana wirusa grypy o nazwie Fujian zaatakowała Stany Zjednoczone. Służby medyczne tego kraju donoszą, że z powodu powikłań po przebytej grypie od października zeszłego roku zmarło 93 dzieci. Grypa szaleje też w Europie - np. we Lwowie w ciągu ostatniego miesiąca zachorowało 23 tys. ludzi, pozamykano szkoły i przedszkola. W Polsce w tym roku odnotowano na razie tylko jeden przypadek śmiertelny, ale np. na Podkarpaciu już zachowano specjalne środki ostrożności. Niektóre szpitale nie pozwalają na odwiedziny pacjentów w obawie przed roznoszeniem wirusa. Specjaliści radzą, by nie lekceważyć nawet najmniejszych objawów choroby. Dodatkowo należy uwzględnić zmiany pogody i temperatury, które pośrednio mają wpływ na wzrost zachorowań. - Przegrzanie lub przechłodzenie organizmu może przyczyniać się do osłabienia odporności i pośrednio, do rozwoju infekcji - podkreśla dr hab. med. Marek P. Dąbrowski z Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie. (Życie Warszawy 11.02.2004)

Serce z anteną

Dzięki radiowemu systemowi monitorowania stanu zdrowia pacjenta Flexnet, który uruchamia warszawski Instytut Kardiologii, chorzy na serce nie będą już tygodniami leżeć w łóżku. Aparatura warta ponad 350 tys. zł jest w trakcie montażu. Za kilka tygodni ze sprzętu będzie korzystał oddział kliniki niewydolności serca. Na 20 łóżkach leżą tam chorzy z całej Polski przygotowani do przeszczepów serca i ci, którzy taki zabieg już przeszli. System Flexnet polega na tym, że pacjent - o ile po operacji jest w stanie chodzić - nie będzie musiał leżeć tygodniami w łóżku podłączony do specjalistycznej aparatury, która monitoruje pracę jego serca. Na oddziale zamontowany zostanie bowiem komputer z nadajnikiem radiowym i anteną. Chory będzie mógł się samodzielnie poruszać, otrzyma specjalny odbiornik monitorujący stan serca i wyposażony w elektrody ekg. Pacjent z nadajnikiem będzie mógł poruszać się samodzielnie po terenie szpitala, co do tej pory w ogóle nie było możliwe. Orientacyjny zasięg odbioru sygnału wynosi ok. 100 metrów od anteny stojącej przy komputerze. Gdy pacjent poczuje się źle, informacja o tym pojawi się na ekranie komputera i stamtąd dotrze do lekarzy. Ci natychmiast dowiedzą się, że stan zdrowia chorego się pogarsza, nawet jeżeli nie będą swego pacjenta widzieli. Warszawski Instytut będzie pierwszą placówką w kraju wykorzystującą radiowy system monitorowania chorych. (Gazeta pl. kol 05.02.2004)

Integracja sensoryczna

Amerykańska metoda terapeutyczna, która polega na synchronizowaniu poszczególnych układów zmysłowych: wzroku, dotyku, słuchu, równowagi, pomaga w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, tzw. ADHD. Adresowana jest do dzieci, które są nadwrażliwe na bodźce (dźwięki, dotyk), mają trudności z mową, koncentracją, zapamiętywaniem. Unikają zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, nie lubią wymagających zręczności gier i zabaw, mylą im się strony prawa-lewa. Jak trafić do mózgu dziecka? Najlepiej przez zabawę, ale taką , która stymuluje zmysły. Wówczas dzieci, nawet te uważane za mało zdolne, mogą okazać się małymi geniuszami. Najkrócej mówiąc, polega ona na pobudzaniu mózgu dziecka do prawidłowego rozwoju poprzez stymulację jego ciała. Temu służą rozmaite ćwiczenia, podczas których dzieci trenują między innymi równowagę, zdolności manualne, relaks. Dzięki nim mózg zaczyna rozwijać się prawidłowo, a w efekcie dziecko robi się spokojniejsze, bardziej skoncentrowane i mądrzejsze, bowiem szybciej i lepiej przyswaja wiedzę.

Polskie miasta sprzyjają meteoropatii

Dwie trzecie ludzi mieszkających w polskich miastach to meteoropaci - czyli wrażliwi na zmiany pogody. Na wsi metereopatą jest co trzecia osoba - twierdzi Krzysztof Błażejczyk z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Opracował on model do oceny zdrowotnych właściwości klimatu. Badania trwały ponad dziesięć lat. Oprócz zwykłych pomiarów meteorologicznych w różnych rejonach Polski wykorzystano też testowe manekiny oraz oblepionych czujnikami ochotników wędrujących po górach. Dzięki modelowi można przewidzieć, kiedy do szpitali trafi więcej osób reagujących chorobą na zmiany pogody. Inne zastosowanie to ocena zdrowotna poszczególnych regionów kraju, miast, a nawet dzielnic. - Starsze osoby powinny się w ciepłej porze roku leczyć na nizinach, poniżej 300 m nad poziomem morza - mówi Błażejczyk. Jego zdaniem Warszawę najlepiej jest odwiedzać między 25 kwietnia a 10 maja lub między 4 września a 26 października. Od 22 listopada do 10 stycznia lepiej się trzymać z dala od stolicy. - Miasta sprzyjają meteoropatii, zwłaszcza wśród kobiet. Idealne miejsce do zamieszkania to domek w sosnowym lesie nad brzegiem jeziora - uważa naukowiec. (PAP, hold 10.02.2004)

Wampiry leczą udar

Opracowaliśmy nowy lek ograniczający krzepnięcie krwi, do produkcji którego zostały wykorzystane enzymy ze śliny nietoperza z rodziny wampirowatych - ogłosili naukowcy z uniwersytetu w Wisconsin na międzynarodowej konferencji poświęconej leczeniu udarów. Związki zawarte w ślinie wampirów rozpuszczają skrzepy krwi blokujące naczynia w mózgu. Nie zwiększają przy tym ryzyka wylewu. Autorzy pracy twierdzą, że nowy lek jest największym przełomem w leczeniu udarów od ponad 20 lat, ponieważ do tej pory lekarze, przyjeżdżając do pacjenta, dysponowali tylko substancją, która jest co prawda skuteczna, ale jedynie do trzech godzin po ataku. Nowy lek (desmoteplaza) pozwala chorym czekać nawet dziewięć godzin na fachową interwencję. Udary mózgu są trzecią co do częstości przyczyną zgonów w USA i Europie. (Gazeta pl. mark 09.02.2004)

Promocje w TP S.A.

Od 1 stycznia 2004 roku do 30 czerwca 2004 roku Telekomunikacja Polska wprowadza, z myślą o nowych klientach, promocję "Przyłączenie za 1 zł." W czasie trwania promocji koszt przyłączenia pierwszej linii telefonicznej TP to jedynie 1,22 zł. z VAT. Od 15 stycznia do 31 maja 2004 roku w promocji symboliczna opłata za przyłączenie linii cyfrowej ISDN TP; za jej przyłączenie zapłacimy tylko 1 zł (1,22 zł z VAT). Do 30 kwietnia 2004 r. opłata za instalację SDI to też jedynie 1,07 zł brutto, obniżeniu o 20% ulegnie również abonament. Od 1 marca użytkownicy Stałego Dostępu do Internetu płacić będą abonament w wysokości 109 zł brutto miesięcznie. Od 1 lutego dostępne są dwie opcje Neostrady TP: o prędkości transferu danych 512 kb/s (od 149 zł brutto miesięcznie) oraz o prędkości transferu 128 kb/s już od 99 zł brutto miesięcznie. Klient ma możliwość zmiany Neostrady z opcji z 512 kb/s na 128 kb/s i odwrotnie. Do wyboru są zestawy instalacyjne z różnymi modelami modemów. Kosztują od 99 zł brutto (modem USB) do 399 zł brutto (z modemem Ethernet Switch). Więcej pod adresem: http://www.telekomunikacja.pl/.

Plany taryfowe ISDN do weryfikacji

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 28 stycznia br. oddalił wniosek TP S.A. o wstrzymanie decyzji Prezesa UOKiK nakazującej zmianę planów taryfowych ISDN. Zgodnie z informacjami UOKiK, z usługi ISDN korzysta 320 tys. osób. Usługi ISDN polegają na możliwości znacznie szybszego przesyłania informacji głosowych i transmisji danych niż usługi w sieci analogowej. - Działania Telekomunikacji stanowiły oczywiste nadużycie posiadanej pozycji rynkowej, ponieważ jako jedyna może ona świadczyć swoim abonentom usługę ISDN. Nie jest naturalnym zjawiskiem, aby racjonalnie działający przedsiębiorca, liczący się z konkurencją, próbował przymusić swoich klientów do dopasowania się do jego potrzeb - uważa Cezary Banasiński, prezes UOKiK.

LISTY

Znany dobrze wielu naszym Czytelnikom z dużej aktywności w Internecie Wenza (Karol Mysiukiewicz) z Jarocina pisze:
Mam takie marzenie, by gdzieś zaistniała bezpłatna kawiarenka Internetowa, związany z nią serwis Internetowy i lista dyskusyjna. Gdyby się to udało mogłaby nawet powstać sieć kawiarenek, które obsługiwaliby niepełnosprawni. Wstęp do nich mieliby wszyscy bez względu na stan majątkowy czy sprawność. Niewidomy siedziałby obok głuchego i np. razem by redagowali stronę www. W tej kawiarence nie tylko ludzie by "chatowali" czy "ircowali", ale też zajmowaliby się pożyteczną działalnością. Mogliby się uczyć, czy znajdować potrzebne im informacje, mogliby innym służyć radą i wsparciem. Naprawdę zakres użyteczności Internetu jest nie zmierzony. Tak niewiele trzeba by to zrobić. 1.Miejsca dostępnego dla wózkowiczów i pozbawionego inny barier; Pomocy w załatwianiu spraw formalnych czy pisaniu wniosków o grany lub programy celowe, fundusze strukturalne UE. 3. Najmniejszą rolę odgrywają finanse. PFRON refunduje koszt pensji, a PCPR koszt kursu. Tylko trzeba najpierw wyłożyć pieniądze. Naprawdę trzeba tylko jednej rzeczy, urzeczywistnić to marzenie: DOBREJ WOLI. Cały projekt "IntrDos" (Internet Dostępny) znajduje się pod adresem: http://pajeczaki.idn.org.pl/projekt/index.htm. Oczywiście nie musi on być realizowany w bibliotekach. Niestety w Jarocinie zabrakło dobrej woli. Serwis Internetowy tych kawiarenek podzielony byłby na działy, które redagowaliby niepełnosprawni i wolontariusze i przesyłaliby je do "webmastera", który umieszczałby je w serwisie. Na liście omawiane byłby poszczególne zagadnienia dotyczące serwisu, a także kawiarenek. Lista ta byłby też listą przyjaciół, którzy sobie pomagają i wspierają się. Omawiane byłby także sprawy związane Internetem i treść serwisu, to co by mógł on zawierać. Niestety i to mi nie wyszło z listą "Pajęczaki". Jeżeli w tym projekcie są jakieś błędy, to proszę Cię pokaż gdzie. Które założenie jest nie realne i dla czego? Czy uważasz, że w ogóle ma sens to co sobie wymarzyłem?
My popieramy! W Kawiarence Internetowej w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu (Warszawa, ul. Twarda 51/55) prowadzonym przez FPMiINR, w każdą niedziele jest tłok! Dobrze więc wiemy, że to ma sens! Kto pójdzie w jej ślady i zacznie szukać możliwości realizacji szlachetnych marzeń Wenzy? Czekamy na listy w tej sprawie.


Przepraszamy: Redakcja Kuriera IdN1 przeprasza za błąd, który za sprawą złośliwego chochlika znalazł się w Kurierze nr 2. Bal Charytatywny Informatyków odbył się już po raz XI , a nie IX!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej, audycji tv, informacje z Internetu dotyczące problemów osób niepełnosprawnych (należy podawać tytuł czasopisma, datę, nazwę strony internetowej, tytuł audycji itp.). Materiały należy przesyłać na adres (wyłącznie jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Leszka Konopę, Bartosza Mioduszewskiego, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Andrzeja Zielińskiego.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail