Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 15 (068)    27 grudnia 2003 r.  

Zdrowia, radości, pogody ducha i realizacji marzeń w 2004 Roku - Czytelnikom i Współpracownikom życzy redakcja Kuriera IdN1

Debata ekspercka dobiegła końca

W dniach 15-19 grudnia po raz ostatni spotkały się zespoły pracujące w ramach debaty eksperckiej nad "Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych". Wszystkie zespoły były zgodne co do tego, że należy stworzyć całościowy model polityki społecznej państwa, tak aby propozycje zgłaszane w poszczególnych obszarach debaty były tylko jednym z elementów pomocy dla osób, które utraciły zdolność do uzyskiwania dochodów z pracy. Koncepcja, wypracowana w trakcie cotygodniowych dyskusji odbywających się od 4 listopada, zostanie zawarta w raporcie końcowym, który będzie przedstawiony wicepremierowi Jerzemu Hausnerowi. Z całym raportem, podsumowującym ustalenia wszystkich zespołów, w połowie stycznia przyszłego roku zapozna się Rada Ministrów. Na ostatnim spotkaniu zespół ekspercki ds. rent inwalidzkich dyskutował nad założeniami nowego wymiaru świadczeń rentowych. Stwierdzono, że wypracowanie nowej formuły obliczania rent jest koniecznym uzupełnieniem reformy z 1999 roku, która zmieniając zasady ustalania emerytur, nie zmieniła zasad naliczania świadczeń rentowych. Nowe rozwiązania dotyczące zasad obliczania renty powinny doprowadzić do zbilansowania przychodów i wydatków funduszu rentowego. Ewentualne nadwyżki mogłyby być przeznaczane na finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych, aktywizację osób niezdolnych do pracy i inne działania przywracające sprawność osoby niepełnosprawnej, a także zmniejszenie składki rentowej, w konsekwencji obniżenie kosztów pracy. Proces ten jednak będzie stopniowy, tym szybszy im szybciej będzie malała liczba rencistów. Ostatnie spotkanie zespołu ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych, poświęcono dyskusji na temat chronionego rynku pracy. Zebrani sformułowali także priorytety, jakie powinny być brane pod uwagę przy budowaniu nowego systemu aktywizacji. Zgodzono się, że istnienie chronionego rynku pracy jest uzasadnione, choć warto zastanowić się, czy wszyscy pracujący powinni tam pozostać. Wyrażono obawy, że nie ma pewności, czy otwarty rynek wchłonie wszystkich niepełnosprawnych, gotowych podjąć pracę. Broniąc ZPCh przywołano fakt koncentracji stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, która obniża koszty przystosowania przedsiębiorstwa i czyni pracodawcę bardziej otwartym na zatrudnianie kolejnych niepełnosprawnych pracowników. Jednak zdaniem środowiska rehabilitantów, ZPCh - choć niewątpliwie umożliwiają znalezienie pracy - zamykają osoby niepełnosprawne w enklawach, sprzyjając ich społecznemu wykluczeniu. W drugiej części spotkania sformułowano priorytety, które są najważniejsze dla zbudowania skutecznego systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Należą do nich: edukacja i oświata osób niepełnosprawnych, społeczeństwa i środowiska medycznego; aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, tak, aby mogły, chciały i potrafiły być aktywne zawodowo; określenie oczekiwanego poziomu zatrudnienia w 2010 na poziomie 40 proc.; zobowiązanie administracji publicznej do zatrudniania osób niepełnosprawnych; stabilność tworzonego systemu; włączenie do dyskusji środowisk medycznych, pracodawców, organizacji pozarządowych i organizacji osób niepełnosprawnych; zróżnicowanie wsparcia według rodzaju i stopnia niepełnosprawności; zmiana orzecznictwa; przesunięcie środków, kierowanych do ZPCh, na inne cele; wyliczenie zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do różnych stopni i rodzajów niepełnosprawności; opracowanie koncepcji systemu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; rozpoczęcie prac edukacyjnych i informacyjnych z pracodawcami z otwartego rynku; uznanie zatrudnienia za podstawową formę polityki społecznej; wprowadzenie zasady wzajemnych zobowiązań; rozszerzenie pojęcia niepełnosprawności i jego odmedykalizowanie; wspieranie i rozwój nowych instrumentów, służących zatrudnianiu niepełnosprawnych; rozwój systemu prawnego; pozostawienie PFRON jako funduszu celowego; pozostawienie ZPCh dla niezdolnych do działania na otwartym rynku pracy; korzystanie z Wydziałów Aktywizacji Zawodowej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej; włączenie mediów do akcji edukacyjnej; wypracowanie propozycji modelu docelowego dla systemu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej, z uwzględnieniem orzecznictwa dla celów aktywizacji; wypracowanie propozycji na okres przejściowy; ewolucyjny charakter zmian; uwzględnienie specyfiki spółdzielni inwalidów, jako własności zbiorowej; określenie procentowe wysokości środków przekazywanych na rehabilitację społeczna i rehabilitację zawodową; utrzymanie zadań specjalnych w ZPCh i ZAZ, realizowanych z tworzonych tam funduszy rehabilitacyjnych; opracowanie pakietu oszczędnościowego; upodmiotowienie osób niepełnosprawnych w nowym systemie; przyjęcie rozwiązań, stymulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku; ustalenie, kto i w jaki sposób będzie określał kwoty rekompensaty za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na otwartym rynku pracy. Dodajmy, ustalenia ekspertów nie oznaczają, ze takie rozwiązania będą przyjęte przez parlament i rząd.

Debata obywatelska - konsultacje, badania, opinie

Prawie 3 tys. telefonów, 700 e-maili, 2 650 komentarzy w Internecie to efekt pierwszego miesiąca debaty obywatelskiej wokół Programu Uporządkowania i Ograniczenia Wydatków Publicznych. Toczy się ona głównie za pośrednictwem poprzez stronę internetową http://www.debatapubliczna.gov.pl oraz telefony informacyjne, uruchomione w ministerstwie gospodarki i pracy i innych instytucjach. Podczas pierwszego miesiąca debaty publicznej stronę internetową Programu, na której wyjaśnione są propozycje zawarte w "Zielonej Księdze", odwiedziło 77 460 internautów. Najczęściej odwiedzane były podstrony dotyczące wieku emerytalnego, rent oraz aktywizacji zawodowej osób starszych. Codziennie Zespół ds. Debaty Publicznej w MGPiPS odbiera prawie 40 maili z pytaniami i opiniami na temat Programu. W instytucjach, które uruchomiły telefony informacyjne, odebrano ponad 2 200 rozmów, najwięcej w ZUS - około 1500. W sprawach dotyczących systemu emerytalnego i rentowego można zadzwonić do każdego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wykaz telefonów informacyjnych znajduje się na stronie http://www.debatapubliczna.gov.pl. Przeprowadzono też, jak dotąd, trzy razy badania opinii publicznej. W badaniach z 2-5 października większość respondentów opowiedziała się za weryfikacją rent (73 proc.), 53 proc. badanych uznało, że państwo powinno wspierać aktywizację osób bezrobotnych, a nie wypłacać świadczenia przedemerytalne. Ponad połowa (51 proc.) uznała, że z budżetu powinny być finansowane jedynie emerytury najuboższych rolników. Listopadowy sondaż CBOS pokazał, że 58 proc. ankietowanych jest zdania, iż ograniczenie wydatków państwa jest konieczne. Najwięcej zwolenników zdobyły propozycje ograniczenia wydatków na administrację (89 proc.), odebranie rent osobom, którym zostały one przyznane niesłusznie (78 proc.) oraz zmiana systemu ubezpieczeń rolników (61 proc.). Debata jeszcze się nie skończyła: każdy kto chce wypowiedzieć się na ten temat powinien zajrzeć na stronę http://www.debatapubliczna.gov.pl, znajdzie tam wszystkie potrzebne informacje i kontakty.

Jak założyć własną firmę

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo ogłasza nabór chętnych na szkolenie w ramach projektu "Własna firma - szansa na godne życie". Projekt współfinansowany przez Narodowy Bank Polski skierowany jest do niepełnosprawnych studentów, uczniów szkół policealnych z całej Polski oraz absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej organizowanych przez Fundację. Jego celem jest edukacja ekonomiczna niepełnosprawnych oraz promowanie wśród nich postaw aktywności i przedsiębiorczości. Cel ten będzie realizowany poprzez bezpłatne interaktywne, multimedialne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla pilotażowej, wybranej grupy.
Szkolenie będzie obejmowało takie zagadnienia, jak: przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej formalności koniecznych przy zakładaniu i prowadzenie firmy; wyposażenie w umiejętności i narzędzia służące realnej ocenie szans powodzenia własnego biznesu.
W ramach szkolenia organizatorzy będą chcieli przekazać również praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębiorczości w kontekście przepisów i standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, które będą obowiązywały w Polsce po akcesji. Szkolenie będzie miało charakter zdalny, a więc będzie dostępne dla wszystkich zainteresowanych z całej Polski, bez względu na stopień niesprawności. Nośnik elektroniczny pozwoli na przeprowadzenie interaktywnego kursu, dzięki któremu użytkownik nie tylko zdobędzie wiedzę, ale jednocześnie będzie weryfikował swoje umiejętności. Taki sposób nauczania pozwoli na szerokie wykorzystanie multimediów (pliki audio, video). Z pośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 200 osób, które otrzymają bezpłatny multimedialny program szkoleniowy na płytach CD. Będą oni mieli możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji (telefonicznie lub przez Internetu) ze specjalistami z dziedziny przedsiębiorczości, prawa i księgowości, którzy ustalą indywidualne harmonogramy nauki dla każdego uczestnika. Program szkoleniowy będzie również dostępny w postaci pliku do pobrania na stronach internetowych Fundacji (http://www.wlasnafirma.idn.org.pl) od dnia 14.01.2004. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłości absolwenci kursu będą mogli pełnić funkcję doradców w dziedzinie przedsiębiorczości dla innych osób niepełnosprawnych bądź jako wolontariusze, bądź jako wykonawcy w kolejnych projektach tworzonych przez Fundację. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie wlasnafirma@idn.org.pl i odesłanie jej na ten sam adres do dnia 08.01.2004. Dodatkowych informacji udziela Jarosław Pałka tel. 0501 009 764.

Kongres Osób Niepełnosprawnych

Na Kongresie Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 10 grudnia 2003, przedstawiciele Zakładów Pracy Chronionej wyrazili obawę, że konsekwencją zmniejszenia przez rząd ulg na wspieranie zatrudnienia będzie zwalnianie z ZPCh osób mało wydajnych. Na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie pracodawców Włodzimierz Sobczak, prezes Krajowej Rady Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych powiedział, że rząd oszukał środowisko osób niepełnosprawnych. W 2002 roku, w czasie rządowych i parlamentarnych prac nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, została zawarta społeczna umowa między władzami państwa a organizacjami osób niepełnosprawnych i ich pracodawcami. Obejmowała ona m.in.: wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie wynagrodzenia; miała to być kwota 1,25 mld zł. Zdaniem pracodawców rząd wycofał się z tej umowy, obiecaną kwotę zredukowano do 750 mln zł. Od 2000 roku ubyło ok. 300 ZPCh i ok. 20 tys. osób straciło w związku z tym pracę. Natomiast w pierwszym półroczu 2003 zniknęło100 zakładów pracy chronionej, a pracę straciło kolejne 2300 osób niepełnosprawnych. Zdaniem pracodawców od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy, do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowano jedynie 8 stanowisk, ustawa bowiem zniosła zapis o możliwości utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych staje się dla zakładów nieopłacalne - twierdzą przedstawiciele ZPCh - odprowadzają więcej podatków - średnio 1907 zł na osobę, niż otrzymują dotacji - 1211 zł na osobę. W związku z wymaganiami Unii Europejskiej powinniśmy w Polsce stworzyć ponad 200 tys. nowych miejsc pracy. Powstaje pytanie - jak wobec aktualnej polityki rządu, do tego dojdzie? Prezes Sobczak przekonywał: - Protestujemy, żeby zakładów pracy chronionej nie spychać w kąt zatrudnienia socjalnego. Jeśli pracodawcy za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej dostaną 200 zł, to takie zatrudnienie w ogóle im się nie opłaca. Jako pracodawcy musimy podjąć radykalne działania. Nie będziemy strajkować, ani nie będziemy namawiali do strajku, tylko zwolnimy osoby mało wydajne. One zaś pójdą po pomoc do opieki społecznej. (www.niepełnosprawni.info)

Praca w olsztyńskiej policji

Jak podało Radio Olsztyn (17.12.2003) kolejne 43 osoby niepełnosprawne z Warmii i Mazur znajdą w przyszłym roku pracę w policji na podstawie umowy podpisanej z PFRON. Zatrudnione zostaną na stanowiskach informatyków, archiwistów, sekretarek i laborantów. W olsztyńskiej policji pracuje już 55 osób niepełnosprawnych

Oszustwa i wyłudzenia

W dniu 9 grudnia 2003 r. w Sądzie Rejonowym w Limanowej rozpoczął się proces sądeckiego przedsiębiorcy B. J., któremu prokurator przedstawił jedenaście zarzutów, w tym oszustwa, wyłudzenie mienia znacznej wartości i naruszenie praw pracowniczych. Wraz z nim na ławie zasiadła trójka jego współpracowników. Głównemu oskarżonemu grozi kara od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Jak już wielokrotnie pisaliśmy sprawa ma ścisły związek z likwidacją i upadkiem Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka. Zdaniem prokuratury B. J. wyłudził z PFRON dotację w wysokości 3 mln zł. Prokuratura skierowała też do Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko trzem byłym likwidatorkom "Limanowianki", którym postawiono po kilku zarzutów, m. in. niegospodarność. Ta sprawa na razie się nie rozpoczęła. Od wielu miesięcy wielu dawnych pracowników spółdzielni i zakładu "Igell" na drodze sądowej i komorniczej egzekucji próbuje odzyskać swoje należności, m. in. zaległe wynagrodzenia, świadczenia urlopowe, wkłady z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Lista wszystkich wierzycieli obu tych firm jest długa. Nadzorowaniem procesu upadłościowego "Limanowianki" zajmuje się syndyk. (Dziennik nowosądecki, 10-12-2003 r.)

Internet dla Niepełnosprawnych "IdN'2003"

W dniach 10 - 11 grudnia odbyło się V Seminarium "Internet dla Niepełnosprawnych IdN'2003", którego organizatorem była - tak jak i poprzednich - Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Seminarium sponsorowały: Fundacja Batorego oraz edukacyjno-kulturalny program UE - Leonardo da Vinci. Uczestnikami seminarium byli działacze organizacji osób niepełnosprawnych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz instytucji państwowych i samorządowych pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwszy dzień obrad poświęcony był ocenie i informacji o stanie przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym środowiska osób niepełnosprawnych. Uczestnicy dyskusji panelowej wypowiadali się m.in. na temat tego, czy organizacje pozarządowe działające w środowisku ON powinny działać razem czy osobno. Dużo słów krytycznych padło pod adresem Polskiej Federacji Osób Niepełnosprawnych, której przedstawiciele, mimo zaproszenia, nie wzięli udziału w seminarium. Tematem drugiego dnia Seminarium była teleedukacja i telepraca jako szansa dla osób niepełnosprawnych. Przedstawiono m.in. Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy - multimedialne programy edukacyjne, nowoczesne narzędzia do tworzenia i monitorowania szkoleń elektronicznych, omówiono możliwości zdobywania wyższego wykształcenia przez osoby niepełnosprawne w systemie e-learningu. Wiele uwagi poświęcono sytuacji w zakresie telepracy w Polsce w praktyce, w tym uregulowaniom prawnym. Więcej informacji na temat seminarium na stronie: http://idn2003.idn.org.pl.

Trzeci sektor

Według badań Uniwersytetu Johna Hopkinsa, wartość sektora non-profit (tzw. III sektor) w 22 krajach rozwiniętych sięga już 1,3 biliona dolarów. Jest to równowartość 4,6% PKB badanych państw. Organizacje działające nie dla zysku stworzyły w owych krajach około19 mln miejsc pracy. Gdyby stworzyły oddzielne państwo, byłoby ono ósmą co do wielkości gospodarką świata - przed Brazylią, Rosją, Kanadą i Hiszpanią. Jaka jest siła polskiego III sektora? Około 5,3 mln Polaków nieodpłatnie pracowało w tym roku na rzecz organizacji pozarządowych - czytamy w dodatku do "Gazety Wyborczej" (22 grudnia 2003) poświęconemu w znacznej części wolontariatowi. Znajdujemy w nim dużo ciekawych i ważnych informacji na ten istotny społecznie temat. Z badań wynika, że najczęściej Polacy udzielają się społecznie w oświacie, przede wszystkim w komitetach rodzicielskich. Na następnych miejscach jest działalność na rzecz biednych, aktywność w organizacjach religijnych, wspólnotach religijnych i misjach. Najwięcej bezpłatnej pracy - procentowo w stosunku do liczby ludności - świadczy się w małych miejscowościach: na wsi 17,4 proc., w małych miastach 19,7 proc., w Warszawie - 11 proc. "Gazeta" podaje w których województwach najbardziej poszukiwani są wolontariusze, zamieszcza sporo adresów adresy pod którymi można zgłosić chęć świadczenia bezpłatnej prascy. Informuje też, iż często podjęcie wolontariatu owocuje znalezieniem w przyszłości płatnej pracy.

Asystent osobisty

Ruszyła strona internetowa promująca wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Pod adresem internetowym http://free.ngo.pl/ptsr/Asystent/ można zapoznać się z podstawowymi informacjami o programie "Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej" prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Można na nim znaleźć publikacje prasowe na ten temat oraz niektóre ustawy. Jest też Deklaracja przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przyjęta w Dębem w lutym 2003 roku. Na spotkaniu zapadła decyzja o utworzeniu wspólnego forum, które doprowadzi do realizowania przez władze Rzeczpospolitej Polskiej "Zasady 4" Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych ONZ 1993 głoszącej: Państwa powinny zagwarantować osobom niepełnosprawnym opiekę w pełnym zakresie służb wspierających, włącznie ze wszelkimi urządzeniami pomocniczymi, po to, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależności w życiu codziennym oraz w egzekwowaniu przysługujących im praw. Państwa powinny zapewnić usługi asystenta osobistego, przewodnika i tłumacza, zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej jako ważne narzędzie prowadzące do wyrównania szans. Usługi asystenckie powinny być ekonomicznie dostępne - darmowe lub tak tanie, aby osoby niepełnosprawne i ich rodziny było na nie stać. Programy dotyczące osobistego asystenta powinny zapewniać osobie niepełnosprawnej wpływ na decydowanie, w jaki sposób oraz w jakim zakresie asysta jest jej udzielana. (/www.ngo.pl/)

Niewidomy? Do notariusza!

Zła wola urzędników czy racjonalny wymóg? W jednych bankach niewidomy może założyć konto, inne odsyłają go do notariusza. Na przykład Bank Pekao SA wprowadził procedurę, zgodnie z którą osoba niewidoma, która przychodzi do banku z kimś zaufanym, musi jednak przedstawić dokument notarialny, że zapoznała się z bankową umową. Tłumaczy to przepisami (art. 80 kodeksu cywilnego), które mówią, że nie można podpisać umowy nie znając jej treści. Część banków nie stwarza tego typu barier, np. w PKO BP niewidomy może założyć samodzielnie konto, a pracownik banku mu w tym pomoże czytając umowę. Prezes Polskiego Związku Niewidomych zapowiada złożenie wniosku do komisji sejmowych, by zmieniono przepisy w tej sprawie. - Osoba niewidoma sama może decydować do kogo ma zaufanie: do bliskiej osoby czy notariusza. W imię naszego dobra zmusza się nas do ponoszenia dodatkowych kosztów. Niedługo okaże się, że będziemy musieli biegać do notariusza przed podpisaniem każdego dokumentu - oburza się. ("Gazeta Wyborcza" , 15.12.2003)

Sobieski bez barier

Warszawski hotel Jan III Sobieski wygrał pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu "Hotel bez barier" zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Został on uznany za hotel najlepiej przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wiersze i obrazy

Muzeum Narodowe w Warszawie już po raz kolejny udostępniło sale artystom niepełnosprawnym. Swoje prace na wystawie "Sztuka bez barier", którą można zwiedzać od 6 grudnia, pokazują artyści zrzeszeni w Światowym Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami oraz polscy twórcy skupieni wokół wydawnictwa AMUN z Raciborza. Wystawiono 150 prac. Wydarzeniem tej ekspozycji są pokazywane po raz pierwszy w Europie dzieła najsłynniejszego japońskiego niepełnosprawnego malarza i poety Tomihiro Hoshino. Każdemu obrazowi towarzyszy wiersz osnuty na przeżyciach autora. Wystawę oglądać można do 22 lutego 2004 r.

Wigilia na Twardej

W dniu 13 grudnia w siedzibie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przy ul. Twardej 51/55 odbyło się tradycyjne spotkanie Wigilijne, które jest też okazją do pogawędzenia z dawno niewidzianymi przyjaciółmi i znajomymi. Udział w nim wzięło ponad sto osób niepełnosprawnych z rodzinami. Byli też goście, między innymi zaprzyjaźnieni pracownicy ośrodków pomocy społecznej z warszawskich dzielnic i innych instytucji samorządowych i państwowych współpracujących z Fundacją. Tradycyjnie łamano się opłatkiem, składano życzenia i degustowano potrawy przygotowane przez uczestników Wigilijnego spotkania.

Winda dla niepełnosprawnych

Od 17 grudnia 2003 osoby niepełnosprawne mogą już swobodnie poruszać się po budynkach Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz korzystać bez problemów z sal konferencyjnych. Stało się to dzięki oddaniu do użytku dźwigu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych. Przygotowany też został dla nich parking, a droga do dźwigu jest czytelnie oznaczona. Winda posiada napęd hydrauliczny, wyposażona jest w drzwi automatyczne teleskopowe dwu-panelowe. Przystosowana jest do przewozu ośmiu osób na czterech poziomach.

Więźniowie już remontują wózki

W Areszcie Śledczym Warszawa - Białołęka w dniu 8 grudnia 2003 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Remontowego Wózków Inwalidzkich. W ramach pracy charytatywnej, więźniowie zakładu będą remontować wózki inwalidzkie, przekazywane następnie osobom najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Amerykańskie Stowarzyszenie "Joni and Friends" od lat prowadzi działalność mającą na celu nieodpłatne przekazywanie wózków osobom z terenu całej Polski. Do tej pory wózki remontowane były przez więźniów w amerykańskich jednostkach penitencjarnych. Idea nieodpłatnego remontowania wózków inwalidzkich i innego sprzętu rehabilitacyjnego przez polskich więźniów zrodziła się w ubiegłym roku. Aby mogło dojść do realizacji przedsięwzięcia, włączono do projektu PFRON. Fundusz przekazał środki finansowe na program, dzięki którym wykonano remont starej więziennej kuchni. Obecnie pomieszczenie to stanowi Centrum Remontowe Wózków Inwalidzkich. Organizatorem jest Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele": ul. Kondratowicza 20, Warszawa tel/fax:(22) 675 81 68 e-mail:  jonipolska@op.pl www: http://www.joniandfriends.org/poland.

Spełniać marzenia

W Polsce powstała Fundacja "Mam marzenie", która wzorem amerykańskiej "Make-A-Wish" będzie spełniać marzenia nieuleczalnie chorych dzieci. Patronuje jej redakcja "Polityki". Pierwszym dzieckiem, które dzięki Fundacji spełni swoje marzenie jest 15 -letnia Bogumiła Wiktoria cierpiąca na rzadką chorobę genetyczną: łamliwość kości. Fundacja zorganizuje jej wymarzoną podróż do Disneylandu w Orlando na Florydzie. (Polityka, 51/2003)

"Gwiazdkowa niespodzianka 2003"

Koło Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu (woj. zachodniopomorskie) otrzymało po raz czwarty 200 paczek dla dzieci. Koordynatorem akcji "Gwiazdkowa Niespodzianka" na terenie polski było Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu, natomiast na terenie gminy Chociwel koło TWK wraz z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Paczki przygotowali chrześcijanie z Niemiec, Szwajcarii i Austrii. W dniu 23 grudnia 2003 dla członków Koła PTWK w Chociwlu zorganizowano imprezę integracyjną pn. "JASEŁKA". Impreza odbyła się w nowo wybudowanej hali Sportowo-Widowiskowej. Oprawę artystyczną przygotowały dzieci, w nastroju świątecznym śpiewały kolędy i przedstawiły znaczenie świąt Bożego Narodzenia. Bawiono się wspólnie, każdy uczestnik imprezy otrzymał upominek świąteczny.

Niepełnosprawni według Narodowego Spisu Powszechnego

Ukazała się broszura informacyjna wydana przez GUS pt. "Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe". Publikacja prezentuje wyniki spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w okresie 21 maja - 8 czerwca 2002. łącznie z Powszechnym Spisem Rolnym - według stanu z 21 maja 2002 pod kątem osób niepełnosprawnych. Jest to opracowanie tematyczne, charakteryzujące demograficznie i przygotowane w formie tabel. Broszura poświęcona jest charakterystyce demograficznej i społeczno-ekonomiczniej osób niepełnosprawnych. W publikacji zaprezentowano również wybrane wyniki spisu z 1988 r. oraz badania stanu zdrowia ludności Polski przeprowadzonego w 1996 r. Umożliwia to obserwację zmian, jakie miały miejsce w tych latach. Broszura jest dostępna w wersji elektronicznej na płycie CD oraz na stronach internetowych GUS http://www.stat.gov.pl.

Vademecum osoby niepełnosprawnej

Ukazała się nowa publikacja - "Vademecum osoby niepełnosprawnej", która jest efektem współpracy Stowarzyszenia Klon/Jawor ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych z zakresu obowiązującego prawa, ulg oraz świadczeń dotyczących tej grupy społecznej. Prezentuje zagadnienia w sposób przystępny, aby umożliwić czytelnikom samodzielne rozwiązanie problemów. Osoby lub organizacje, które chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz, powinny zgłosić się do Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.niepelnosprawni.info/labeo/app/cms/x/7345.

Wydawnictwa LFOON

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych opracowało i wydało dwie publikacje: "Poradnik dla osób po amputacjach w obrębie kończyn dolnych i górnych" oraz "Serce Twojego Dziecka" poradnik dla rodziców dzieci z wadami serca. Publikacje są rozprowadzane bezpłatnie. Zainteresowani mogą zwrócić się do Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki 20-043 Lublin, al. Racławickie 44Dm tel/fax /081/ 532 83 46, e-mail: lfoon@lublin.pl.

Bogaci coraz zdrowsi - Raport Światowej Organizacji Zdrowia

Przepaść między stanem zdrowia mieszkańców państw uprzemysłowionych i tych, którzy mieszkają w krajach rozwijających się, nieustannie się powiększa - wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, który zaprezentowano w Genewie. Z roku na rok w krajach rozwijających się umiera coraz więcej dzieci, które nie osiągnęły piątego roku życia. W 2002 roku na 57 mln zarejestrowanych na świecie zgonów aż ponad 10 mln dotyczyło właśnie tej grupy wiekowej. Życie ponad połowy z nich można byłoby bez problemu uratować, gdyby ich rodzice mieli dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród dorosłych najwięcej zgonów na świecie powodują choroby serca, umiera na nie ponad 7 mln osób rocznie. Na drugim miejscu w tej tragicznej statystyce znajdują się wylewy krwi do mózgu (ponad 5 mln ofiar rocznie), trzecim zabójcą jest AIDS (3 mln). Ta ostatnia choroba dotyka przede wszystkim kraje rozwijające się i ludzi młodych. Wśród osób, które nie ukończyły 60 roku życia, jest ona obecnie głównym powodem zgonów na świecie. (Gazeta Wyborcza 18-12-2003)

Pierwszy w Polsce implant ucha środkowego

Do niedawna, gdy tradycyjny aparat słuchowy nie pomagał, nic więcej nie można było pomóc osobie niesłyszącej. Nowa nadzieja pojawiła się kilka lat temu, gdy na świecie rozpoczęto przeprowadzać testy pierwszego implantu ucha środkowego. Metodę zaczęły wprowadzać kolejne kliniki. Dotychczas zoperowano nią prawie tysiąc osób - aż 85 proc. z nich potwierdza znaczną poprawę. Różnica między implantem ucha środkowego a typowym aparatem polega na tym, że ten pierwszy przekazuje wzmocniony dźwięk bezpośrednio do układu kosteczek słuchowych, a nie - jak aparat słuchowy - przez ucho zewnętrzne i błonę bębenkową. Nowa metoda jest też dobrym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą nosić zwykłego aparatu, bo się krępują, oraz nie mogą z niego korzystać, np. z powodu alergii. Zabieg wszczepienia implantu wykonuje się tylko u dorosłych, a przeciwwskazania są takie same jak przy każdej innej operacji. Obecnie jeden z fragmentów systemu - audioprocesor, w którym znajduje się między innymi bateria - jest umieszczony na powierzchni głowy. Na świecie są już jednak testowane implanty wszczepiane całkowicie do wnętrza ciała, dzięki czemu są niewidoczne. Pierwszą w Polsce operację przeprowadził w grudniu br. prof. Henryk Skarżyński z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach k. Warszawy. Jak ocenia prof. Skarżyński, w Polsce każdego roku powinno się zakładać aparaty słuchowe u pół miliona osób. Większość z nich chciałaby nosić urządzenie jak najmniej widoczne, które zarazem dają lepszą jakość dźwięku. Implant może być dla nich lepszym rozwiązaniem niż tradycyjne aparaty. Mankamentem jest cena - urządzenie kosztuje ponad 20 tys. zł. Pierwszy polski pacjent za niego nie płacił, bo przekazał go producent urządzenia w ramach współpracy naukowo-badawczej. Następni pacjenci mogą być operowani na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które przewidują refundację samego zabiegu, lecz już nie urządzenia. ("Gazeta Wyborcza" ,10-12-2003)

Dziecko ofiarą komputera

Po półtoragodzinnej grze na domowym komputerze dziesięcioletni chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala w Lublinie. Nieprzytomny chłopiec przez dwa dni leżał na oddziale intensywnej opieki medycznej. Zdaniem lekarzy przyczyną zaburzenia pracy mózgu była zbyt długa zabawa na komputerze. Według ekspertów z Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych do szpitali w ostatnich latach trafia coraz więcej dzieci - ofiar komputera. Podczas takiego napadu dochodzi do zaburzeń pracy mózgu, dziecko może się zakrztusić, upadając rozbić głowę. Zbyt długie oglądanie telewizji lub gra na komputerze negatywnie wpływa też na psychikę dzieci: stają się nadpobudliwe, mają rekcje lękowe i nerwicowe.

Biurowy wyciskacz łez

Do oka jakby coś wpadło, powieki robią się papierowe. Oczy pieką. Ten ból zna co najmniej 75 proc. osób pracujących przy komputerze. To zespół suchego oka. Jego objawy ma trzech na czterech pracowników biurowych w Japonii - 31,2 proc. cierpi na ten zespół, a 43,8 proc. ma go w stadium rozwoju. Komputer jest głównym powodem, ale problem dotyka nie tylko komputerowych maratończyków. Z 1025 badanych każdy średnio spędza przed monitorem 5,2 godz. dziennie. Przy komputerze oczy wysuszają się szybciej, bo mrugamy rzadziej. Poza tym biura z klimatyzacją i suchym, brudnym powietrzem są dla oka wyjątkowo nieprzyjaznym środowiskiem. Syndrom widzenia komputerowego (Computer Vision Syndrome) mimo chwytliwej nazwy nie jest tylko chwytem reklamowym. Na CVS cierpi 80 proc. z 70 mln Amerykanów pracujących przy komputerze. Oprócz wystąpienia objawów zespołu suchego oka osoba cierpiąca na CVS widzi podwójnie, obraz jest rozmyty, bolą kark i plecy. Nie jest to jednak choroba, tylko zmęczenie. Bóle miną, jeśli damy oczom odpocząć. Nie wiadomo jeszcze, jak CVS wpływa na zdrowie w dłuższym czasie, choć lekarze podejrzewają, że może przyspieszać krótkowzroczność. Człowiek do bliskich kontaktów z komputerem musi się jeszcze przystosować. Pomagają sztuczne łzy (warto najpierw skonsultować się z lekarzem), lepszy monitor (do LCD oczy muszą się przyzwyczaić) i przerwa po godzinie pracy obowiązkowo. Bóle oczu mogą być początkiem naszych kłopotów ze zdrowiem. Gdy oczy są zmęczone, jesteśmy zmuszeni do zmiany pozycji. By lepiej widzieć, wyginamy kark w pytajnik. A jednak to choroby układu mięśniowo-szkieletowego - takie jak niesławny zespół cieśni nadgarstka i powszechne bóle karku - budzą u ludzi przy komputerach więcej zrozumienia niż kłopoty z oczami. Wbrew powszechnej opinii o biurowej pladze chorób układu mięśniowo-szkieletowego na schorzenia te cierpi tylko 22 proc. osób pracujących przy komputerze, podczas gdy problemy ze wzrokiem stwierdzono - w zależności od natężenia objawów - u 75-90 proc. pracowników biurowych. ( Polityka -Technopolis Artiom Cygankow 21.10.2003)

Kakao lepsze od wina

Kakao lepiej chroni przed rakiem niż czerwone wino - dowodzą naukowcy z Cornell University (USA) w "Journal of Agriculture and Food Chemistry". W trzech napojach: kakao, zielonej herbacie i czerwonym winie porównali oni ilość przeciwutleniaczy, które chronią nas przed nowotworami i chorobami układu krążenia. Sądzono, że najwięcej tych substancji znajduje się w czerwonym winie. Tymczasem w kakao jest ich prawie dwa razy więcej, a w porównaniu z zieloną herbatą - nawet trzy razy więcej. Czy w związku z tym należy zrezygnować z wina i herbaty? - Optymalna kombinacja to: gorące kakao rano, zielona herbata po południu i lampka czerwonego wina wieczorem - radzi autor badań Chang Y. Lee. ("Gazeta Wyborcza" , 21.11.2003)

Polio zniszczy raka

Przekształcony przez nas wirus polio potrafi w parę godzin zniszczyć komórki raka - ogłosił Matthias Gromeier z Duke University (USA). Wirus polio należy do najbardziej zjadliwych mikrobów i błyskawicznie rozprawia się z zainfekowanymi komórkami. Tę cechę uczeni postanowili wykorzystać do walki z nowotworami. Usunęli geny wirusa odpowiedzialne za wywoływanie choroby polio i zastąpili je fragmentami genom u wirusa odpowiedzialnego za pospolite przeziębienie. Mikrob wciąż jednak potrafił namnażać się i -jak pokazały eksperymenty - szybko niszczył komórki nowotworowe (w testach użyto komórek raka mózgu i pochodzących z przerzutów raka piersi i idea jelita grubego). - W ciągu dwóch lat chcemy rozpocząć doświadczenia z udziałem ludzi - zapowiada Gromeier. (Gazeta Wyborcza 12.12.2003)

Bach łagodzi ból

U łódzkich dentystów pacjenci zamiast bormaszyny mogą posłuchać Bacha, Chopina czy Beethovena. Podczas borowania zakładają na uszy słuchawki. Metoda ta ponoć łagodzi ból. Przyjemność jednak kosztuje - 10 zł więcej za plombę; zamiast 80 trzeba zapłacić 90 zł. ("Metro", 27.11.2003 r.)

Internetowe Biblioteki

Milion tytułów dla miliarda ludzi do 2015 roku! - ogłosił Michael Hart, "ojciec" elektronicznej książki, który jeszcze jako student w 1971 roku zaczął wstukiwać do pamięci komputera Deklarację Niepodległości USA. Następnie rozesłał ją do wszystkich 23 komputerów połączonych w ówczesną amerykańską sieć, udowadniając, że nadają się one nie tylko do obliczeń, ale także do przechowywania i przesyłania słowa pisanego. Z początkiem lat 90. Hart - dziś już profesor - zaczął wcielać w życie Projekt Gutenberg, największą internetową bibliotekę świata, która 10 grudnia świętowała umieszczenie w sieci dziesięciotysięcznej elektronicznej książki - angielskiej "Magna Carta" z 1215 roku. Obecnie wolontariusze co tydzień dołączają do biblioteki Gutenberga 80 nowych książek, ale Hart uważa, że dzięki rozwojowi technologii da się ich pracę przyspieszyć. Chce, żeby do 2015 roku na witrynie Projektu Gutenberg znalazł się milion książek. Ostatnio na wirtualnych półkach coraz częściej znajdziemy multimedia, np. całe książki czytane przez syntezator mowy. Internetowa biblioteka staje się niewyczerpanym źródłem e-książek, zarzewiem rewolucji podobnej do tej - zdaniem Harta - którą wywołał Gutenberg i jego drukowana Biblia. Nic dziwnego, że w sieci pełno jest naśladowców Harta, zarówno entuzjastów, jak i poważnych instytucji z całego świata, także z Polski. Polskojęzyczne zbiory zaczęły pojawiać się w sieci już u zarania Internetu dzięki emigracji pragnącej upowszechniać polską literaturę. Jedną ze słynniejszych polskich bibliotek internetowych była nieistniejąca już strona Wolni Najmici, do dziś istnieje biblioteka Romana Antoszewskiego z Nowej Zelandii. Dzięki Antoszewskiemu Internetem zainteresował się twórca paryskiej "Kultury" Jerzy Giedroyc, który wieku 90 lat zaczął brać udział w internetowych czatach. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku e-książki zaczęły publikować polskie biblioteki i uczelnie, np. na Uniwersytecie Gdańskim opracowano Bibliotekę Literatury Polskiej w Internecie, a strona Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaczęła udostępniać dzieła naukowe i skrypty. W listopadzie 2002 roku kilka uczelni zgodziło się wspólnie stworzyć Polską Bibliotekę Narodową, która wystartowała rok temu, publikując do dziś 265 tytułów. Śladem Harta podąża Polska Biblioteka Internetowa, która przed końcem roku opublikuje na swoich stronach 6 tys. tytułów. Nowa witryna PBI będzie dla polskich internautów bożonarodzeniowym prezentem za 3 mln 50 tys. złotych, na tyle bowiem opiewa przetarg wygrany przez firmę Telecomp Service, która podjęła się przerobić na formę elektroniczną 900 tys. stron papierowych książek, wybranych dzięki sugestiom internautów i pomocy Biblioteki Narodowej. W tej liczbie znajdzie się także 750 mikrofilmów i 250 najstarszych starodruków, które dzięki komputerom zostaną unieśmiertelnione. W styczniu Biblioteka ma zostać oddana specjalnie powołanej fundacji. Zarządzać nią będą Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Biblioteka Gdańska PAN, Papieska Akademia Teologiczna oraz dwie Fundacje: Nowoczesna Polska i Semper Polonia. Nowa fundacja będzie zatrudniać wolontariuszy, w duchu Projektu Gutenberg. (Na podstawie artykułu Konrada Godlewskiego z Gazeta. Pl. 16-12-2003)

Yahoo! uruchomi antyspamowe serwery

Portal Yahoo! pracuje nad systemem, który ma zablokować napływ niechcianego, zapychającego skrzynki poczty elektronicznej spamu. Antyspamowe serwery mają ruszyć w 2004 roku.

Wirtualne dzienniczki szkolne

W poprzednim numerze Kuriera IdN1 informowaliśmy, że w gorzowskiej szkole wprowadzono możliwość sprawdzania postępów i zachowania dziecka przez Internet. W województwie zachodniopomorskim z wirtualnych dzienniczków korzysta coraz więcej szkół. Konto dla klasy zakłada wychowawca na specjalistycznym serwerze "Ocena.pl", służącym do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, roczna opłata wynosi 20 zł od jednej klasy. W Warszawie z e-dzienniczka korzysta jedna ze szkół podstawowych na Ochocie. W ubiegłym roku zaglądało do niego kilkunastu rodziców miesięcznie, obecnie kilkuset. Rodzice wykazują też większe zainteresowanie tym, co dzieje się w szkole. Radni z PiS tej dzielnicy proponują, by witrualne dzienniczki wprowadzić do wszystkich szkół, przeciwko są radni SLD, którzy uważają, że wiąże się to z dodatkową pracą dla nauczyciela. Ciekawe kiedy za e-dzienniczki zabiorą się hackerzy i jaki będzie cennik zamiany "pały" na "piątkę"!

Będzie rzeczywiście szybki Internet?

Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z resortem nauki i informatyzacji przygotowało projekt strategii nazwanej "Siećpospolita", który przewiduje rozwój dostępu szeroko pasmowego do Internetu. W latach 2004-2006 ma z niego korzystać 1,1 mln osób. W projekcie preferuje się technologię DSL (digital subscribe line) - Internet po zwykłym kablu telefonicznym, taki jaki oferuje m.in. TP S.A. w Neostradzie. Dzięki temu mają się rozwijać usługi publiczne świadczone elektronicznie, usługi medyczne na odległość, nauczanie zdalne i handel elektroniczny. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uważa, że dokument ma dużo braków. Między innymi nie wynika z projektu czy będzie to monopol państwowy, czy oparty na konkurencji na rynku detalicznym, brak jest oferty dla inwestorów, którzy chcieliby w to zainwestować, brak konkretnego zapotrzebowania ze strony jednostek administracyjnych i szkolnictwa. Strategia nie odnosi się do realiów istniejącej w Polsce infrastruktury czyli nasycenia kraju telefonią stacjonarną oraz nie definiuje konkretnie pojęcia "szerokopasmowy Internet". (Gazeta Wyborcza", 19.12.2003)

PIIT proponuje nowelizację ustawy o podpisie elektronicznym

Zdaniem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, konieczna jest nowelizacja Ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych aktów prawnych, które przyspieszą stosowanie podpisu elektronicznego. PIIT przypomina, że UKIE już dawno sformułował opinię o niezgodności z traktatem akcesyjnym przepisu powierzającego podmiotowi zależnemu od NBP funkcji centralnego roota. Oznacza to, że jako niezgodny z traktatem przepis ten przestaje z mocy prawa obowiązywać, co jest równoznaczne z niemożnością świadczenia usług przez polskie podmioty certyfikacyjne. Zdaniem PIIT cały nasz sektor publiczny, przyzwyczajony do papieru i pieczątek z tuszem, niechętnie zareagował na podpis elektroniczny. Są nawet przypadki sporządzania przez poważne agencje państwowe opinii prawnych kwestionujących legalność aktów administracyjnych w postaci elektronicznej. W opinii zespołu ekspertów PIIT, przy dzisiejszych technikach skanowania i obróbki komputerowej, to właśnie dokument papierowy nie stanowi żadnej istotnej przeszkody dla fałszerzy.. Więcej informacji na ten temat: http://www.piit.org.pl/upl/Uwagi.podpis_el.doc

E-papier rusza na podbój rynku

E-papier, czyli przypominające zwykłą kartkę papieru monitory, będzie można kupić już w styczniu 2004 r. Zacznie go sprzedawać firma Gyricon. Technologia ekranów jest prosta: wewnątrz niezwykle cienkiej i giętkiej konstrukcji znajdują się ruchome kulki o średnicy ok. 100 mikrometrów. Imitację druku można uzyskać dzięki ich odwróceniu, ponieważ z jednej strony są one czarne, a z drugiej białe. Na monitor można spoglądać pod dowolnym kątem. Urządzenie będzie potrzebować energii wyłącznie podczas zmiany wyświetlanych informacji. Jak razie e-kartki nie będą konkurencją dla zwykłego papieru, bo cena jednej wynosi 1,3 tys. dolarów. ("Gazeta Wyborcza" z dn. 20-21.12.2003)

Energia z kabla danych

Komputer osobisty Poet 6000 PC jako pierwszy całą potrzebną energię pobiera z kabla przesyłającego dane - informuje "New Scientist". Nowo wprowadzony standard (IEEE 802.3.af) pozwala urządzeniom o małym poborze mocy (na przykład podobnym do tabliczki z ekranem komputerom typu "tablet") na zasilanie z sieci Ethernet zamiast z gniazdka elektrycznego. Technologia nazywana również "power-over-Ethernet" ma zmniejszyć liczbę kabli dołączonych do urządzenia. Można bezpiecznie wykorzystać istniejące sieci. Sam Poet ma 30-centymetrowy ekran dotykowy i działa pod zmodyfikowanym systemem Windows XP. (PAP)

Informatycy wciąż poszukiwani

Wśród zawodów w branży informatycznej największy wzrost zatrudnienia przewiduje się w grupie administratorów baz danych, inżynierów komputerowych, analityków systemów, a także grafików komputerowych. Analitycy twierdzą, że jeszcze przez kilkadziesiąt lat profesje z tej dziedziny wciąż będą się charakteryzowały skokową dynamiką rozwoju. ("Metropol", 27.11.2003)

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Informujemy też, że w przygotowaniu jest kolejny numer MAGAZYNU Kulturalnego. Czekamy na Wasze wiersze, krótkie opowiadania, aforyzmy, eseje i inne utwory. Można je przysyłać na adres e-mailowy Kuriera lub na adres: magazyn @ idn.org.pl
Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Agnieszkę Mołczan, Adama Orła, Jarosława Pałkę, Małgorzatę Piątkowską, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Andrzeja Zielińskiego, Pawła Zielińskiego, Agnieszkę Żarnecką, Agnieszkę Żychalak.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail