Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 14 (067)    10 grudnia 2003 r.  


Jeszcze poczekajmy...

Kurier IdN1 otrzymuje dużo listów od Czytelników zaniepokojonych informacjami dotyczącymi "Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych" wicepremiera Jerzego Hausnera. Nic dziwnego, w dużym stopniu dotyczy on osób niepełnosprawnych. Ale nie relacjonujemy i na razie nie będziemy relacjonować bieżących informacji z toczących się dyskusji, wszystko bowiem jest jeszcze płynne, wszystkie rozwiązania są możliwe. Szerzej napiszemy na ten temat, kiedy już będzie wyraźnie określony kierunek zmian.

Przymiarka do zmian w ustawach?

Ostatnio zaczęto mówić o konieczności wprowadzenia zmian w ustawach o pomocy społecznej oraz o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Ustawy były uchwalone przed dziesięciu laty, w tym okresie wprowadzano w nich różne zmiany. Obecnie wymagają one nowej filozofii podejścia do problemów, którymi prawnie zarządzają. W tej sytuacji należy liczyć się z tym, że powstaną zupełnie nowe ustawy dotyczące tych ważnych problemów nie tylko dla środowiska osób niepełnosprawnych, ale i dla całego społeczeństwa.

Powstała Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 27 listopada, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego premier Leszek Miller i wicepremier Jerzy Hausner wręczyli akty powołania członkom Rady. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym ministra gospodarki i pracy. W jej skład wchodzi po pięciu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród 400 kandydatów zgłoszonych przez te organizacje. Jedyną przedstawicielką organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych jest p. Krystyna Mrugalska - prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podstawą prawną do utworzenia Rady były Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego - Rozporządzenie w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. - Ustawa pozwala uruchomić aktywność ludzi dobrej woli i stawia dialog ponad inne formy tworzenia prawa - podkreślał premier Miller. Rada w pierwszej kolejności zajmie się nadzorem nad wdrażaniem Ustawy oraz wypracowaniem najlepszych rozwiązań podatkowych dla organizacji pozarządowych. - Wejście w życie ustawy jest krokiem w dobrym kierunku - kierunku budowania społeczeństwa obywatelskiego. Trzeba wierzyć, że Rada stanie się forum dialogu obywatelskiego - powiedział podczas konferencji prasowej po inauguracyjnym posiedzeniu Rady Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll. Jakub Wygnański, prezes Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, członek Rady, stwierdził, iż zależy mu na tym, aby w pracach Rady uczestniczyli ci, którzy w jej skład nie weszli. - Sama ustawa ma scenariusz otwarty, wiele zależy od tego, jak samorządy będą chciały z tej ustawy skorzystać i na ile będą realizować konstytucyjną zasadę pomocniczości - dodał. Miejmy nadzieję, że ta Rada nie będzie kolejną atrapą, nie odgrywającą żadnej faktycznej roli w życiu naszego kraju, co tak często u nas bywa.

Pikieta osób niepełnosprawnych przed Sejmem

25 listopada 2003 r. przed Sejmem demonstrowali związkowcy i osoby niepełnosprawne. W pikiecie zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" wzięło udział kilkaset osób: niewidomi, niesłyszący, osoby na wózkach. Zdaniem protestujących niedopuszczalne jest, planowane przez rząd, ograniczanie wydatków, które uderza w osoby biedne. Związkowcy i niepełnosprawni nie akceptują propozycji zawartych w "Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych". Oceniają, że celem proponowanych zmian nie jest racjonalizacja wydatków, ale jedynie ich ograniczenie. Sprzeciw budzi propozycja weryfikacji prawa do świadczeń. - Obraża nas propozycja weryfikacji rent przyznanych przez urzędników administracji państwowej przy jednoczesnym braku woli weryfikacji świadczeń byłych funkcjonariuszy aparatu partyjnego, służb specjalnych i innych grup, które nie płaciły składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a pobierane świadczenia mają naliczone "z sufitu" - czytamy w petycji przekazanej przez demonstrujących na ręce Marszałka Sejmu. Związkowcy nie zgadzają się również na zastąpienie obecnej formy waloryzacji świadczeń. Rząd proponuje, aby waloryzacja następowała w momencie, kiedy skumulowany wskaźnik inflacji przekroczy 5 proc. Przedstawiciele NSZZ "Solidarność" odpowiadają, że rozwiązanie takie jest niesprawiedliwe, ponieważ w wielu sytuacjach świadczeniobiorcy, z powodów biologicznych, nie doczekają zwiększenia swoich rent czy emerytur. Protestujący wystąpili również w obronie zatrudnienia chronionego. Przypomnieli, że w 2002 r. w trakcie przygotowywania kolejnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rząd zobowiązał się zarezerwować w budżecie na 2004 r. środki na dotacje do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych. Teraz rządzący nie wywiązują się z tej obietnicy. W opinii związkowców zarówno podejmowane dziś działania, jak i propozycje na przyszłość przedstawiane w rządowych planach, mogą doprowadzić do upadku systemu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że jak wskazują autorzy petycji, zatrudnienie chronione jako forma rehabilitacji zawodowej i społecznej, jest nie tylko dopuszczone, ale również propagowane przez Unię Europejską. Demonstranci bronili również Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ich zdaniem istnienie Funduszu gwarantuje, że środki z wpłat, do których zobowiązane są zakłady pracy, rzeczywiście przeznaczane są na rehabilitację niepełnosprawnych. Likwidacja PFRON może spowodować, że pieniądze te, kiedy już znajdą się w budżecie, zostaną wydane na inne cele, w zależności od doraźnych potrzeb, i wcale nie trafią do niepełnosprawnych. Podczas pikiety odczytano pełny tekst petycji przekazanej na ręce Marszałka Marka Borowskiego. (www.niepełnosprawni.info)

Pogotowie tylko w przypadku zagrożenia życia

NFZ zwiększył kwotę dotacji dla pogotowia ratunkowego do 913 ml zł, ale opłacane będą dyżury, a nie ilość wyjazdów. Większość przypadków ma być zgłaszana do lekarza rodzinnego, bez względu na porę dnia.. Lekarze pierwszego kontaktu mają obowiązek pojawić się u chorego w ciągu dnia do czterech godzin od zgłoszenia i do dwóch godzin w nocy. Do lekarza ma też należeć decyzja o wzywaniu pogotowia w skomplikowanych przypadkach. Karetka przyjedzie tylko w sytuacji zagrożenia życia w przeciwnym wypadku pacjent sam poniesie koszt wezwania Pogotowia. (www.gazeta.pl 8/12/2003)

Ile można zarobić?

18 listopada 2003 Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał dwa komunikaty ważne dla emerytów i rencistów. Określają one, ile można będzie dorobić bez narażenia się na uszczuplenie swoich świadczeń. Komunikat w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 2003 r. podaje m.in. następujące wielkości: kwota odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia do 31 grudnia 2003 r. wynosi 1512,10 zł; kwota odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 grudnia do 31 grudnia 2003 r. wynosi 2808,10 zł. Kwoty graniczne rocznego przychodu w 2003 r.: 0% - 18 296,40 zł; 130% - 33 978,70. Komunikat dostępny jest na stronach internetowych ZUS. Po raz drugi w tym roku ogłoszona została również kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ostatni kwartał. I tak, od 1 grudnia 2003 roku kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2003 r., wynosi 648,10 zł. Podany wskaźnik ważny jest dla osób pobierających renty socjalne.

Apel o podpisanie obywatelskiego projektu ustawy o Rzeczniku Pacjenta

Po wielu miesiącach przygotowań zastał formalnie zarejestrowany Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Powstał już - siłami społecznymi (Stowarzyszenie Primum Non Nocere i kilku współpracujących prawników) - Obywatelski projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta. By wnieść projekt ustawy pod obrady Parlamentu należy uzyskać 100 tys. podpisów; obecnie jest ich ok. 30 tys. Komitet apeluje o zbieranie brakujących podpisów osób popierających projekt ustawy powołującej i określającej zasady działania Rzecznika Pacjenta, by wnieść go pod obrady Parlamentu. Ze względu na skalę problemu wynikającą z ilości popełnianych błędów lekarskich, sytuację w naszej Służbie Zdrowia, inicjatorzy przewidują dodatkowo możliwość powołania przez Sejmiki Wojewódzkie, Regionalnych Rzeczników Pacjenta. Treść proponowanej obywatelskiej ustawy można znaleźć pod adresem: http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ust.rtf. Formularz do zbierania podpisów można pobrać i wydrukować pod adresem http://www.sppnn.org.pl/rzecz/podpisy.rtf. Niestety, podpis elektroniczny nie jest respektowany przez ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej. Wypełnione formularze trzeba więc przysłać listem poleconym (bez zwrotnego potwierdzenia odbioru) na adres Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere: 00 465 Warszawa ul. 29 Listopada 10a/8. Czas składania podpisów upływa 14 lutego 2004 r. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sppnn @ sppnn.org.pl. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej prosi też organizacje i instytucje prowadzące własne portale i strony internetowe o zamieszczanie linków do adresu zawierającego treść ustawy - http://www.sppnn.org.pl/rzecz/ oraz do formularza http://www.sppnn.org.pl/rzecz/podpisy.rtf

Wyrzucani z Warsztatów Terapii Zajęciowej walczą o powrót

Kierownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w podkrakowskich Radwanowicach powołując, się na nowe przepisy prawne, już w tym roku rozpoczęli wyrzucanie osób niepełnosprawnych z zajęć. Kierowniczka WAZ powołała się na obowiązującą od lutego nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej. Osoby uczestniczące w warsztatach co trzy lata mają być oceniane pod kątem swoich postępów. Jeśli je czynią, kierownictwo ośrodka ma im szukać pracy. Jeśli nie - mają być skierowane do świetlicy pobytu dziennego. Dla osób wyrzucanych z WTZ nie ma alternatywy. Ks. Tadeusz Zaleski, prezes Fundacji im. św. Brata Alberta, prowadzący w podkrakowskich Radwanowicach ośrodek dla niepełnosprawnych, uważa, że rozpoczęcie usuwania z warsztatów nie wynika z przepisów prawnych, ale ich interpretacji i nadgorliwości kierujących warsztatami osób. Potwierdziła to rozmowa "Gazety Wyborczej" (21.11.2003) z Adamem Gwiazdowiczem, dyrektorem Biura Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. - To rada programowa warsztatu decyduje, co zrobić z daną osobą. Może ją skierować do pracy, do świetlicy lub pozostawić na miejscu - powiedział. Zaznaczył również, że kierownicy nie muszą już teraz dokonywać ocen swoich podopiecznych. Przepis o weryfikacji co trzy lata wszedł w życie w lutym tego roku, więc mogą czekać z oceną jeszcze dwa i pół roku! O pozostawienie WTZ w ich obecnej formie walczą organizacje społeczne. Rodzice niepełnosprawnych mają nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana, zanim ich dzieci zostaną negatywnie zweryfikowane.

Opodatkowanie kosztów dojazdu do pracy sfinansowanych przez pracodawcę

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie nakazujące odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy od dopłat za dojazdy do pracy. Wyrok zapadł wskutek rewizji nadzwyczajnej, wniesionej przez prokuratora generalnego, od orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego opartego na odmiennym poglądzie. Sprawa dotyczy spółki z o.o., która stosownie do zakładowego układu zbiorowego pracy finansowała w 1999 r. 70 proc. kosztów przejazdu pracowników do pracy i z pracy do miejsca zamieszkania środkami PKP i PKS. Pracownicy otrzymywali imienne karty przewozów albo imienne bilety miesięczne na daną trasę. Przewoźnicy obciążali spółkę należnościami za te przejazdy według ceny zależnej od długości trasy. Spółka nie traktowała tych dopłat jako przychodów pracowników, nie naliczała i nie odprowadzała od nich podatku dochodowego. SN w wyroku z 24 października 2003 r. uchylił werdykt NSA i oddalił skargę spółki. Sędzia SN stwierdził, iż wartość sfinansowanych przez pracodawcę kosztów dojazdu do pracy i z pracy jest przychodem pracownika. Wynika to jednoznacznie z art. 12 ust. 1 updf. Ta kwalifikacja ma znaczenie zasadnicze. Przepis ten obejmuje wszystkie przychody ze stosunku pracy. Źródło: http://www.rzeczpospolita.pl

Nie załatwisz nic w sieci

W Polsce niewiele można załatwić przez Internet - uważa organizacja Internet Obywatelski, która sprawdza strony internetowe administracji państwowej. Pod lupę trafiły strony ministerstw, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich. Tomasz Kulisiewicz z Internetu Obywatelskiego uważa, że wciąż trudno jest się dowiedzieć, w jaki sposób załatwić sprawę w różnych wydziałach danego urzędu. Poza tym, jeśli ściągniemy z sieci potrzebny formularz, to musimy go zanieść do urzędu, nakleić znaczek i podpisać długopisem - choć od roku obowiązuje ustawa o podpisie elektronicznym. Poza tym ze stron administracji nie mogą korzystać osoby niewidome i niedowidzące, co w przypadku witryn komercyjnych jest już standardem. (PAP)

E-urząd

"Przyjazna administracja" - to nazwa serwisu informacyjnego stworzonego przez Urząd Służby Cywilnej i pozostałe resorty dla obywateli, dostępnego w Internecie pod adresem http://www.infoobywatel.gov.pl i przez sieć tzw. infomatów, czyli specjalnych publicznych terminali. Ponad sto terminali stoi już w centrach handlowych, siedem (na razie) w urzędach (m.in. w Bydgoszczy, Kielcach, Łodzi i Szczecinie). Serwis ma pomóc w szybkim wyszukiwaniu informacji na temat tego, jak i w którym urzędzie załatwić swoją sprawę. Informacje podano według kategorii (np. zdrowie, budownictwo, pomoc społeczna). W serwisie znajdą się też ogłoszenia o wolnych miejscach pracy w służbie cywilnej. ("Gazeta Wyborcza", 17.11.2003)

Odwiedź stronę, a nie urząd

Warszawiacy mają o jedną wizytę w urzędzie mniej, bowiem rejestracja działalności gospodarczej w stolicy jest możliwa za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wypełnić formularz w Internecie, a potem czekać na telefon. Samo wpisanie danych do internetowego formularza zajmuje kilka minut. Potem pozostaje tylko przyjść do urzędu, sprawdzić dane i podpisać dokumenty, które wcześniej przygotują urzędnicy. Warszawa jest drugim po Poznaniu dużym miastem, w którym działa taka usługa. Oczywiście można nadal zarejestrować działalność w tradycyjny sposób. Internetowy formularz można znaleźć na stronie http://www.warszawa.um.gov.pl ("Gazeta Wyborcza" 25-26.10.2003)

Konkurs literacki

Fundacja ARKA zaprasza do udziału w Konkursie Literackim Osób Niepełnosprawnych. Temat konkursu: ŚWIAT I JA - MOJE DOBRE I ZŁE DNI. Cele konkursu: aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych, przybliżenie społeczeństwu świata oglądanego oczami osoby niepełnosprawnej, promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych, integracja środowiska. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, które przyślą dwa opowiadania: jedno opisujące dobre, drugie zaś złe chwile w życiu osoby niepełnosprawnej. Każde z opowiadań nie może przekroczyć trzech stron maszynopisu. Opowiadania należy przesyłać w wersji elektronicznej w formie MS WORD (*.doc ) lub e - mail na adres fa @ wp.pl lub pfi @ pf.pl. Do każdej pracy należy dołączyć zaadresowaną kopertę z oświadczeniem podpisanym przez autora opowiadań, że są one jego własnym dziełem oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wszystkie prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora i przenosi się na niego wszelkie prawa. Prace należy przesyłać na adres: Fundacja Arka - Oddział Bydgoszcz ul. Warszawska 25; 85 - 058 Bydgoszcz z dopiskiem KONKURS. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem31 grudnia 2003 r. 50 wyróżnionych prac zostanie wydanych w książce - zbiorze opowiadań pod tytułem "Świat i ja - moje dobre i złe dni". Uroczyste wręczenie książek autorom wyróżnionych opowiadań nastąpi podczas trzydniowego spotkania nagrodzonych uczestników konkursu w oddziałach Fundacji ARKA w Ustroniu w Hotelu "Magnolia".

Zaproszenie na obóz sportowy

Gliwicka Fundacja "Tacy Sami" wspiera działalność dążącą do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym. Na przełomie października i listopada odbył się w COS Spała pierwszy fundacyjny obóz sportowy. Wzięło w nim udział 26 osób w tym 19 niepełnosprawnych ruchowo (7 osób na wózkach, 12 chodzących). Codziennie odbywały się zajęcia sportowe z takich dyscyplin jak: pływanie, szermierka na wózkach, zajęcia ogólno - usprawniające oraz tenis stołowy. W 2004 roku Fundacja planuje zorganizowanie kilku podobnych obozów, dlatego już teraz zaczyna tworzyć bazę osób chcących w nich uczestniczyć. Ankietę zgłoszeniową można znaleźć na stronie http://www.tacysami.org.pl.
Fundacja zaprasza też wszystkie osoby niepełnosprawne z województwa śląskiego, potrafiące pływać, na bezpłatne zajęcia basenowe, które odbywają się w Zabrzu w Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ul. Plac Krakowski 10. Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres: fundacja @ tacysami.org.pllub dzwoniąc pod numer tel. 0502928777.

Dzień Wolontariatu

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. W Polsce coraz więcej osób chce pracować społecznie. W 2003 r. 17,7% dorosłych Polaków pracowało jako wolontariusze. To ok. 6% więcej niż rok wcześniej - wynika z badania "Wolontariat i filantropia Polaków 2003" zrobionego przez firmę SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" (6-7.12.2003) powiedziała: - Bez wolontariuszy nie moglibyśmy działać. Mamy ich trzy razy tyle, ile pracowników. Jeżdżą na misje zagraniczne, w Polsce uczą praw człowieka w szkołach, pracują w świetlicach środowiskowych, pomagają uchodźcom w codziennych sprawach. Fachowcy z firma reklamowych społecznie robią kampanie, informatycy - sieć komputerową. Panie pomagają w biurze. Najwięcej jest ludzi młodych - około dwudziestki; często dzięki działalności w PAH znajdują sobie dobrą pracę.

Usługi TUS trudno dostępne

Niepełnosprawni mieszkańcy Warszawy z powodu braku specjalistycznego transportu często nie mogą wyjść z domu w soboty i święta ponieważ TUS wówczas nie pracuje. W grudniu można skorzystać z transportu tylko 6 i 13, nie bezie takich możliwości w Wigilie i Święta Bożego Narodzenia. Prezes Fundacji TUS Piotr Todys wyjaśnił, że ograniczenia w pracy specjalistycznego transportu dla niepełnosprawnych są spowodowane brakiem funduszy na nadgodziny dla kierowców oraz ograniczoną ilością samochodów. Chętnych jest więcej niż wolnych terminów, dlatego zamówienia lepiej składać kilka dni wcześniej.
(http://twojemiasto.gazeta.pl/warszawa/1,34889,1810633.html)

Szkolenia dla rehabilitantów

Zarząd Główny Towarzystwa Zwalczania Mięśni zorganizował dwa szkolenia dla rehabilitantów nt. "Choroby nerwowo-mięśniowe: dystrofia Duchenne'a, rdzeniowy zanik mięśni i polineuropatie". Pierwsze odbyło się dn. 25. października, drugie będzie dn. 6. grudnia 2003 r. Szkolenie odbywa się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Podczas szkolenia odbywają się wykłady (wykładowcy z AWF i Kliniki Neurologii SP CSK z ul. Banacha) oraz zajęcia praktyczne w grupach dla początkujących i zaawansowanych (m.in. zasady instruktażu dla rodziców oraz praca w warunkach domowych). Szkolenie adresowane jest do rehabilitantów z całej Polski pracujących z osobami chorymi na choroby mięśni. Towarzyszy mu prezentacja zaopatrzenia ortopedycznego.

Zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003

W Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia 2003 r. podczas Wielkiej Gali Integracji w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się Uroczyste Zakończenie Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Podczas Gali przyznano Medale "Przyjaciel Integracji": Jolancie Kwaśniewskiej (za wrażliwość wobec problemów niepełnosprawnych dzieci), Związkowi Harcerstwa Polskiego (za akcję "Nieprzetarty Szlak"), Agencji Leo Burnett (za stworzenie kampanii medialnej dotyczącej osób niepełnosprawnych). Zaprezentowano sylwetki ciekawych osób niepełnosprawnych i "spełniono ich marzenia". Wystąpili artyści pełno- i niepełnosprawni. Całość transmitowała bezpośrednio Telewizja Polska Program 1.

Koniec projektu Phare 2000 "Dialog Społeczny"

Zakończył się Projekt Phare 2000 "Dialog Społeczny", który był realizowany od grudnia 2001. Jego całkowity budżet wynosił 2 mln 310 tysięcy EURO, z czego 2 mln to środki pochodzące z funduszu Phare, a 310 tys. to współfinansowanie z budżetu państwa. Fundusz Phare został uruchomiony w połowie 1989 roku. Podczas spotkania grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego funduszu pomocowego zarządzanego przez Komisję Europejską, który miał na celu pomoc Polsce i Węgrom w przeprowadzeniu zmian politycznych i gospodarczych. Program otrzymał nazwę Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies. W kolejnych latach krąg beneficjentów programu poszerzył się o inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Phare jest największym programem bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej. Podstawowym zadaniem projektu bliźniaczego Phare było stworzenie nowego forum dialogu społecznego: Okrągłego Stołu Dialogu Społecznego ds. Integracji Europejskiej, mającego na celu wzmocnienie wiedzy oraz włączenie organizacji partnerów społecznych w proces integracji z UE. Celem programu było podniesienie poziomu wiedzy partnerów społecznych o dialogu społecznym poprzez szkolenie przedstawicieli partnerów społecznych w dziedzinie polityk UE, dialogu społecznego w UE i dialogu międzysektorowego na szczeblu krajowym i wspólnotowym.

Dzień Pracownika Socjalnego

W dniu 20 listopada w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się przyznanie nagród i wyróżnień z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Nagrody wręczane są corocznie od 1993 r. w dwóch kategoriach: indywidualnej - dla pracowników socjalnych oraz osób fizycznych działających w zakresie pomocy społecznej i zespołowej - dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych. - Pracownik socjalny to trochę mniej niż rodzina i więcej niż urzędnik - powiedziała minister gospodarki i pracy Jolanta Banach na rozpoczęciu uroczystości. J. Banach zwróciła uwagę na nową ustawę o pomocy społecznej, która wkrótce trafi do Sejmu. Ustawa ma stworzyć odpowiednie warunki pracownikom socjalnym, poszerzyć terytorium działania, dać większe możliwości władzom terytorialnym, aktywizować instrumenty pomocy społecznej. W tym roku do Rady Pomocy Społecznej przy Urzędzie Ministra, wpłynęły 272 wnioski, przyznano 10 indywidualnych nagród pieniężnych i 7 zespołowych oraz 6 indywidualnych i 8 zespołowych wyróżnień w formie listów gratulacyjnych.

Nie ma chętnych?

W listopadzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla powiatu tatrzańskiego dodatkowo 87 tys. 425 zł na pomoc dla osób niepełnosprawnych. Niestety niewiele propozycji Funduszu cieszy się wśród osób niepełnosprawnych popularnością. Nie wydatkowano pieniędzy przeznaczonych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie zgłoszono także indywidualnych wniosków o likwidowanie barier architektonicznych. Łącznie pod koniec roku do rozdysponowania pozostało 117 tys. 425 zł.

Fundusz "Pierwszy krok"

Fundusz "Pierwszy krok" utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji udziela pomocy osobom, które stały się niepełnosprawne w wyniku wypadku i nie posiadają własnych środków finansowych na rozwiązanie problemu związanego z niepełnosprawnością. Ma pomóc w uzyskaniu większej samodzielności i niezależności. W ramach Funduszu w 2004 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, szkolenia lub kursu, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznego oprzyrządowania, dostosowania mieszkania lub likwidację barier architektonicznych. Wysokość sumy przyznanej jednej osobie nie przekroczy 4500 zł. Wnioski należy składać w terminach: 15.01 - 15.03.2004 i 15.07 - 15.09.2004 r. na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa. Więcej informacji, regulamin Funduszu i wzory dokumentów na portalu (www.niepełnosprawni.info)

Walka z cukrzycą

14 listopada był dniem walki z cukrzycą. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy przewiduje, że jeśli nic nie zostanie zrobione w celu spowolnienia epidemii, liczba osób chorujących na cukrzycę do 2025 roku przekroczy 330 mln. Wzrosną wiec wydatki na leczenie choroby i związane z nią powikłania. Ale czym właściwie jest cukrzyca? Tym mianem określa się choroby przebiegające z podniesionym poziomem glukozy we krwi. Jej podstawowe rodzaje to typ I i typ II. Częściej spotykamy się z tym drugim, tzw. cukrzycą dorosłych. Zapadają na nią głównie ludzie po 40. roku życia. Cukrzyca typu I pojawia się najczęściej u dzieci i młodzieży. Roczne bezpośrednie koszty związane z cukrzycą typu II a Polsce przypadające na jednego pacjenta to ponad 2, 4 tys. zł. ("Metro", 14.11.2003 r.)

"ERES" - doradza

Firma "ERES" z Lubina (eres9596 @ kki.net.pl udziela każdej osobie niepełnosprawnej, która ma legitymację inwalidzką, bezpłatnej informacji we wszystkich sprawach dotyczących obrotu nieruchomościami.

Kraków dla niepełnosprawnych

W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" (03-12-2003) Bogdan Dąsal, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. niepełnosprawnych, opisuje swoje działania na ich rzecz: od interwencji w indywidualnych sprawach po ogólne rozwiązania programowe na rzecz środowiska. Planowana jest m.in. budowa baz danych osób niepełnosprawnych szukających pracy oraz firm mających dla nich oferty. Będzie to rozwinięcie działającego już pośredniaka przy grodzkim urzędzie pracy. W najbliższych miesiącach zatrudnienie w urzędach znajdzie 12 niepełnosprawnych, głównie prawników i psychologów. W ramach programu PFRON w służbie cywilnej pracować będą niepełnosprawni jako doradcy, pomagając innym niepełnosprawnym. Planowane jest też skatalogowanie wszystkich możliwych do zlikwidowania barier architektonicznych. Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych twierdzi, że w Krakowie wiele miejsc jest już bardziej dostępnych. Na stronie http://twojemiasto.gazeta.pl/krakow/1,39245,1808213.html zamieszczono wykaz "Przyjazne miejsca. Adresy instytucji, które przygotowały się na przyjęcie niepełnosprawnych" Znajdują się w nim opisy krakowskich urzędów, kin, teatrów i muzeów, ze szczegółowo podanymi informacjami o dostosowaniu do potrzep osób niepełnosprawnych.

Lubuskie - region inwalidów

W świetle danych opracowanych przez Urząd Marszałkowski, Lubuskie zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby osób niepełnosprawnych; w stosunku do ogółu społeczeństwa ich odsetek wynosi 23% (235 tys. osób), w tym w miastach 21,6%, na wsiach 28,6%. Według kategorii schorzeń największą grupę stanowią osoby z chorobami krążenia (47,6%), chorobami neurologicznymi (25,6%), chorobami wzroku (13,7%), słuchu (7,2%), chorobami psychicznymi (6,8%). W omawianej grupie 63,8% osób stwierdziło, że niepełnosprawność ogranicza poważnie ich sprawność życiową, 11,5% jest całkowicie zdana na pomoc osób drugich. ("Gorzowskie Wiadomości Samorządowe" nr 11 [63] listopad 2003)

Niepełnosprawni w Ciechanowie

Według danych Biuletynu Informacyjnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Osób Niepełnosprawnych w Warszawie nr 1 -2 {41 - 42 } w tabeli zatytułowanej
Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych z dnia 2.06.2003 r. - powiat ciechanowski zamieszkuje 7917 osób niepełnosprawnych, w tym: w wieku od 0-14 lat 477 osób, w wieku 15 lat i więcej 7440 osób. 197 osób niepełnosprawnych jest bezrobotnych i poszukują pracy. W Warsztatach Terapii Zajęciowej uczestniczy 25 osób.

Uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Praga Południe

W dniu 2 grudnia 2003 r. z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury odbyła się uroczysta Sesja Rady Dzielnicy Warszawa - Praga Południe. Gośćmi sesji byli przedstawiciele władz miasta oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracujących z Urzędem Dzielnicy Praga Południe, którym wręczono dyplomy za działalność na rzecz środowiska ON. Wśród tych organizacji znalazła się Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, dzięki której niepełnosprawni z Pragi Południe m. in. nieodpłatnie zdobywają umiejętności z zakresie obsługi komputera i Internetu. Dyplom otrzymała też bardzo aktywnie działająca na rzecz umuzykalnienia młodzieży Młoda Filharmonia "Via Spei". Sesji towarzyszyła wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych - uczestników placówek działających na terenie Pragi Południe. Odbył się też recital Doroty Osińskiej.

Debata o niepełnosprawnych

21. listopada w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Targówek odbyło się "Dzielnicowe Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych". Udział w nim wzięli przedstawiciele organizacji niepełnosprawnych i władz miasta.

Nowo oddane budynki nie spełniają obowiązujących przepisów prawa

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiło listę obiektów, których oddanie do użytku jest niezgodne z przepisami prawa. Brak jest na przykład windy w nowej części centrum handlowego przy al. Spółdzielczości Pracy, w "Galerii Olimp", a także "Galerii Błękitna" przy ul. Wolskiej, niepełnosprawni nie mają dostępu do sklepów znajdujących się na piętrach. Również Budynek Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej przy Nowym Świecie jest niedostosowany do potrzeb osób na wózkach. W bloku przy ul. Spadochroniarzy 5 D, nagrodzonym wyróżnieniem w konkursie budowlanym "Kryształowa Cegła", zapomniano o podjazdach. We wszystkich domach osiedla są pochylnie, a w tym nowoczesnym mieszkający w nim niepełnosprawni nie mogą swobodnie opuszczać swojego mieszkania. Pułkownik Artur Łaska z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która zarządza blokiem zapewnił, że pochylnie powstaną. (http://www1.gazeta.pl/lublin/1,48724,1793441.html)

Sprzęt rehabilitacyjny

170 wystawców z ośmiu państw wzięło udział w Międzynarodowych Targach "Rehabilitacja" w Łodzi. To największa w Polsce impreza tego rodzaju prezentująca osiągnięcia producentów sprzętu dla niepełnosprawnych. Od 13 do 15 listopada prezentowano najnowocześniejsze , zgodne z wszelkimi standardami europejskimi osiągnięcia z zakresu profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W ofercie targowej znalazły się artykuły niezbędne w codziennym życiu osób niepełnosprawnych: wózki, balkoniki i podpórki, pionizatory, protezy, kule, stabilizatory stawów, gorsety, cała gama urządzeń do hydro-, krio- i fizykoterapii. Główną nagrodę targów - Złoty Medal Rehabilitacja 2003 - otrzymała firma PPH Stanley za ortezę (urządzenie stabilizujące) stawu kolanowego.

E-dzienniczek

Gorzowscy rodzice będą mogli sprawdzić przez Internet, jak uczą się ich pociechy. Będzie to możliwe dzięki internetowemu Biuru Obsługi Mieszkańców, które wkrótce zacznie działać w Gorzowie. Mając dostęp do domowego komputera, będzie można sprawdzić w Internecie nie tylko oceny, ale nawet listę nieobecności w szkole. Zanim jeszcze powstanie sieć, we wszystkich szkołach zostaną ujednolicone programy. ("Metro", dn. 1.12.200)

Uwaga: złodziej w komórce

W sieci ukazała się informacja, którą podajemy z zastrzeżeniem, że Kurier IdN1 nie bierze odpowiedzialności za jej treść. "Jeżeli na Twój telefon komórkowy zadzwoni jakaś firma np. ESAT, ERICEL lub inna i powie, że chce zdalnie przeprowadzić jakąś kontrolę na Twoim telefonie i poprosi Cię, abyś w związku z tym nacisnął na klawiaturze swojego telefonu numer 9090 (lub cokolwiek innego), wówczas natychmiast zakończ rozmowę! Oznacza to bowiem, że ktoś znalazł możliwość podłączenia się do obcej karty SIM, jak tylko użytkownik naciśnie <9090> (lub cokolwiek innego). Jeśli spełnisz prośbę może to oznaczać, że wówczas ten ktoś może telefonować na Twój koszt".

Polowanie na domowych piratów

Dotąd policja za nielegalne oprogramowanie ścigała tylko firmy, teraz rewiduje prywatne mieszkania. Panikę w sieci wywołały policyjne akcje w Zielonej Górze, Katowicach i Rudzie Śląskiej. Przeszukano mieszkania osób, które kupowały nielegalne oprogramowanie w kafejce internetowej. Za pirackie programy na dysku, filmy i muzykę w formacie MP3 grozi nawet do pięciu lat więzienia. W Polsce jest 6,2 mln internautów. Współczynnik piractwa wynosi 54%, co oznacza, że 54 na 100 programów jest nielegalnych. ("Metro", dn. 3.12.2003)

Internet za darmo w BUW-ie

Bezprzewodowy i bezpłatny dostęp do Internetu oferuje Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba tylko zapisać się do biblioteki i przynieść własnego notebooka. Hasło dostępu i kartę sieciową dostaniemy na miejscu za darmo. BUW nie jest jedynym miejscem w Warszawie, gdzie można korzystać z tego typu usługi. Z Internetem można łączyć się w Hotelach: Novotel, Sheraton, Sobieski, Bristol, Westin, Restauracji Blue Cactus, na Placu Zamkowym, w centrach handlowych: Galerii Mokotów, Promenadzie, Klifie, Galerii LIM. Do końca roku uruchomione będą punkty w gmachu Politechniki Warszawskiej i Giełdy Papierów Wartościowych. ("Metro", 15-16.11.2003)

Dla pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów

Instytut Reumatologii w Warszawie (ul. Spartańska 1) prowadzi program badawczy "Ocena skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Alefacept podawanego razem z metotrexatem u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów". Do udziału w programie mogą zgłaszać się pacjenci w wieku 18-70 lat. Wizyty, badania i leki są dla uczestników programu bezpłatne. Informacje tel. (022) 844 57 26 (w godz. 9 - 13.00). ("Metropol", 1.12.2003 r.)

Hodowla morderców

Latem ubiegłego roku stworzono sztucznego wirusa polio, wywołującego u ludzi chorobę Heine-Medina. Skonstruowany przez prof. Eckarda Wimmera ze State University of New York zarazek zakażał ludzkie komórki, a u laboratoryjnych myszy wywoływał porażenie mięśni. Uczeni uspokajali wówczas, że wyprodukowanie śmiercionośnego zarazka przez terrorystów jest mało prawdopodobne, bo do stworzenia mikroba niezbędny jest drogi sprzęt i wiele lat badań. Tymczasem amerykański genetyk Craig Venter przez 14 dni skonstruował w laboratorium wirusa z podstawowych "cegiełek" DNA. Uczony stworzył dokładną kopię wirusowego DNA - po wstrzyknięciu sztucznego zarazka do bakterii szybko powstały nowe kompletne wirusy, gotowe zarażać kolejne komórki. Wyhodowany wirus nie jest groźny dla ludzi, atakuje wyłącznie bakterie - zapewnia Craig Venter, który w latach 90. zrewolucjonizował badania nad rozszyfrowaniem ludzkiego genomu. Odkrycie Craiga Ventera dowiodło, że wirusy można produkować szybko i skutecznie. Wystarczy sięgnąć do dostępnych w Internecie komputerowych baz danych zawierających zapisy wirusowych genomów, będących "przepisami kucharskimi" biotechnologów. W tych bazach można znaleźć wiele groźnych mikrobów, w tym HIV, wirus Ebola, różne odmiany ospy i grypy. Z takim przepisem można zamówić w firmie biotechnologicznej części składowe, czyli krótkie odcinki DNA nazywane oligonukleotydami. Zamówienia nie podlegają żadnej kontroli, można je złożyć nawet pocztą elektroniczną. Potem wystarczy połączyć fragmenty DNA w odpowiedniej kolejności i mamy gotowy genom wirusa. Jeśli wstrzykniemy go do komórki, powstaną mikroby wyposażone w otoczkę białkową niezbędną do wywołania zakażania. ("Wprost", 30.11.2003)

Microsoft Office System w polskiej wersji językowej

Od 20 listopada 2003 r. są już dostępne polskie wersje wszystkich podstawowych produktów Microsoft Office System. Dla użytkowników indywidualnych oraz instytucji edukacyjnych bardzo korzystnym rozwiązaniem jest pakiet Microsoft Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów oraz Microsoft Office Standard Edition 2003. Zapewnia on wieczystą licencję; nawet po zakończeniu nauki, użytkownik nadal może korzystać z zakupionego pakietu Microsoft Office 2003 w wersji edukacyjnej. W paczce zawarte są trzy licencje, a więc produkt może być zainstalowany i wykorzystywany na trzech komputerach będących w posiadaniu danej rodziny. Microsoft zaplanował również specjalne uaktualnienia do Microsoft Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów w przyszłości. Warunkiem pakietu zakupionego w tej właśnie wersji, jest to, iż może on być wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach nie komercyjnych. Więcej informacji na temat Microsoft Office System na stronie: http://www.microsoft.com/poland/office2003.

Przypominamy!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza na V Seminarium "Internet dla Niepełnosprawnych IdN'2003", które rozpocznie się jutro, 10 grudnia przy ul. Mszczonowskiej 6, w Warszawie (Ośrodek Szkoleniowy Fundacji ETOH). Możliwy jest przejazd na konferencję zamówionym autokarem. Autokar będzie podstawiony w pobliżu Sali Kongresowej (ul. E. Plater) w dniu 10 grudnia o godz. 9.45, odjazd o godz. 10.00 oraz w dniu 11 grudnia o godz. 8.15, odjazd o godz. 8.30. Po seminarium autokar będzie podstawiony: 1-go dnia o godz. 17.00 oraz 2-go dnia o godz. 16.20. Więcej informacji na stronie: http://idn2003.idn.org.pl.

*    *    *
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zaprasza wszystkich Przyjaciół na tradycyjne spotkanie Wigilijne, które odbędzie się 13 grudnia (sobota) o godz. 15.00 w budynku Polskiej Akademii Nauk, ul. Twarda 51/55, gdzie swoją siedzibę ma Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Informujemy też, że w przygotowaniu jest kolejny numer MAGAZYNU Kulturalnego. Czekamy na Wasze wiersze, krótkie opowiadania, aforyzmy, eseje i inne utwory. Można je przysyłać na adres e-mailowy Kuriera lub na adres: magazyn @ idn.org.pl
Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Leszka Konopę, Agatę Kopeć, Agnieszkę Mołczan, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Ewę Sadowską, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką, Agnieszkę Żychalak.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail