Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 13 (066)    19 listopada 2003 r.  


Nie będzie zmian

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie przesłanym do naszej redakcji (18 listopada 2003) informuje, że nie są planowane żadne zmiany w systemie emerytalno-rentowym, które miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2004r. W szczególności pozostaje bez zmian wymiar emerytur i rent. Za każdy rok składkowy emerytura wzrasta i będzie wzrastać o 1,3% podstawy wymiaru, a za każdy rok nieskładkowy o 0,7% tej podstawy. Nie będzie od 1 stycznia obniżona tzw. kwota bazowa i nie jest prawdą, że w przyszłym roku świadczenia emerytalno-rentowe mają być obniżone o 10% czy 20%. We wszystkich oddziałach ZUS uruchomione zostały specjalne telefony informacyjne, pod którymi można uzyskać informacje dotyczące propozycji zawartych w raporcie "Racjonalizacja Wydatków Społecznych", a które bezpośrednio dotyczą działalności ZUS. Wykaz telefonów znajduje się na stronie: http://www.debatapubliczna.gov.pl/zadajpytanie.php

Apel o udział w manifestacjach

Rada i Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta zwracają się z Apelem do wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych, który zamieszczamy poniżej:
Rok temu solidarna postawa osób niepełnosprawnych i ich rodziców oraz wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych powstrzymała absurdalne pomysły rządu, który na progu Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych starał się pod pozorem urojonych oszczędności wyrzucić niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Marsz protestacyjny w Krakowie w dniu 6 grudnia 2002 r. oraz zdecydowany nacisk na parlamentarzystów spowodowały cofnięcie niektórych zapisów rządowych projektów.
Od kilku miesięcy ten sam rząd stara się po raz kolejny pod pozorem niemniej urojonych oszczędności uderzyć w środowisko organizacji pozarządowych, prowadzących ośrodki dla niepełnosprawnych, kuchnie dla ubogich, hospicja czy szkoły niepubliczne. W swych działaniach rząd dąży do opodatkowania tych organizacji oraz podzielenia ich na "lepsze", którym administracja nada status organizacji pożytku publicznego, i na "gorsze", które tego statusu nie otrzymają. Tymi ostatnimi będą przede wszystkim gminne lub powiatowe organizacje, spełniające niesłychanie ważną rolę społeczną (szczególnie w środowisku wiejskim), ale niemające odpowiednich struktur, aby sprostać wymogom nowej ustawy.
To działanie rządu wypływa nie z powodów ekonomicznych, bo oszczędności finansowe są żadne, ale z powodów ideologicznych. Postkomuniści, bowiem z założenia przeciwstawiają się wszystkiemu, co jest niezależne i nie podporządkowane władzy państwowej. Jest to działanie, które uderza w podstawowe zasady Unii Europejskiej, w której organizacje pozarządowe są dla władzy państwowej partnerem w realizacji wielu ważnych programów społecznych. W Unii Europejskiej organizacje założone przez wolnych obywateli cieszą się wszechstronnym poparciem i nie muszą, tak jak w Polsce, wychodzić na ulicę w obronie swoich podopiecznych.
Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach k. Krakowa jako organizacja działająca dla dobra pożytku publicznego i prowadząca na terenie całej Polski 30 ośrodków dla ponad 1000 osób niepełnosprawnych intelektualnie w pełni popiera też protest NSZZ "Solidarność" przeciwko likwidacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja zwraca się z apelem do wszystkich środowisk osób niepełnosprawnych o poparcie działań związkowców i organizacji pozarządowych oraz o wzięcie udziału w zapowiedzianych manifestacjach. Tylko, bowiem w solidarnym działaniu możemy przeciwstawić się zagrożeniu, jakie czeka wszystkie ośrodki dla niepełnosprawnych, prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja zapowiada swój udział w manifestacji, która odbędzie się 25 listopada o godz. 12.00 przed Sejmem w Warszawie, a 26 listopada przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie.

Protest emerytów i rencistów w MGPiPS

W dniu 3 listopada 2003 r. w budynku Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się niezapowiedziana manifestacja zorganizowana przez Krajową Wspólnotę Emerytów i Rencistów RP, pozostająca w koalicji z Ruchem Obrony Bezrobotnych. Kilkunastoosobowa grupa emerytów i rencistów protestowała w holu ministerstwa przeciwko polityce rządu i domagała się spotkania z wicepremierem Jerzym Hausnerem. Przedstawiono opinię na temat rozwiązań proponowanych w "Programie Ograniczenia i Uporządkowania Wydatków Publicznych" dotyczących weryfikacji rent, waloryzacji rent i emerytur oraz zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zażądano włączenia własnych ekspertów do prac nad tym programem. programu. Służba ochrony gmachu ani policja nie interweniowały. Trwająca od godziny 11.00 manifestacja zakończona została o 18.30. Większość manifestantów opuściła wtedy ministerstwo dobrowolnie, kilkuosobowa grupa protestujących została wyprowadzona przez policję. (www.niepelnosprawni.info)

Złagodzono zasady zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny

Pacjenci będą mogli kupować przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w dowolnie wybranym miejscu - zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia zdecydował o złagodzeniu przepisów w tej dziedzinie. O zniesienie obowiązku zaopatrywania się w sprzęt ortopedyczny wyłącznie u świadczeniodawców mających umowę z NFZ walczyły organizacje osób niepełnosprawnych, wspomagali ich niektórzy politycy, między innymi Platforma Obywatelska. Zgodnie z uchwałą zarządu NFZ z 4 listopada pacjenci będą się mogli zaopatrywać w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze u wybranego przez siebie podmiotu. Tak jak dotychczas pacjenci będą musieli uzyskać w odpowiednim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdzenie na zleceniu na zakup sprzętu. Na tej podstawie Fundusz dokona refundacji kosztów danego produktu. (Kurier MP, 05.11.2003)

Chorzy na stwardnienie rozsiane zaniepokojeni propozycjami NFZ

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego nie zgadza się na propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładające m.in. ograniczenie dostępu do rehabilitacji domowej, utrzymanie na dotychczasowym poziomie limitu na środki urologiczne, refundowaniu tylko czterech preparatów, w tym jeden z nich stosowany w warunkach szpitalnych. SM (Sclerosis Multiplex) jest chorobą centralnego układu nerwowego, atakuje głównie, choć nie tylko, osoby młode. Powoduje stopniowy zanik sprawności fizycznej i psychicznej. Szacuje się, że na świecie jest co najmniej 2,5 miliona chorych na stwardnienie rozsiane, z czego około 60 tys. w Polsce. NFZ w swej propozycji wprowadza m.in. zapis mówiący, że prawo do rehabilitacji domowej przysługuje tylko osobom, które "rokują poprawę" i ogranicza ją do maksimum 15 godzin w roku. Tymczasem, jak wiemy, w SM rehabilitacja jest jednym z najważniejszych elementów walki z chorobą, a ponadto w przypadku SM nikt nie może rokować poprawy. Nieporozumieniem jest też, proponowane przez NFZ utrzymanie na dotychczasowym poziomie limitu na środki urologiczne. Obecnie choremu na SM przysługuje bezpłatnie 60 sztuk pieluchomajtek miesięcznie i 30 sztuk cewników zewnętrznych. Czy nie jest to absurdalne i czy nie urąga zwykłej ludzkiej godności? Mimo wpisania SM na listę chorób przewlekłych, większość przyjmowanych przez chorych leków jest pełnopłatna. Refundowane są tylko cztery preparaty, w tym jeden z nich stosowany w warunkach szpitalnych. Z proponowanych przez NFZ zapisów niezadowoleni są także lekarze. Uważają, że ograniczenie w rehabilitacji domowej jest niepokojące, a lista leków refundowanych bardzo krótka. Rehabilitacja domowa jest wskazana pacjentowi przez lekarza, i to powinno być realizowane. Informują, że Fundusz zrezygnował z zamkniętego systemu dystrybucji środków pomocniczych i ortopedycznych.

Śmierdziele nie fruwają!

27 października grupa osób niepełnosprawnych zorganizowała protest w hali wrocławskiego portu lotniczego przeciwko praktykom PLL LOT dyskryminującym osoby niepełnosprawne. Moment wybrano nieprzypadkowo, tego dnia bowiem polski przewoźnik świętował swoje wejście do największego sojuszu lotniczego Star Alliance. Protest niewątpliwie skaził tę uroczystość. Dotyczył on zobowiązania potencjalnych pasażerów niepełnosprawnych do wypełniania formularzy, zawierających uwłaczające ich godności pytania. Chodzi o tzw. Formularz Informacji Medycznych, który ma wypełnić lekarz. Sprzeciw budzi zwłaszcza pytanie o to, czy pacjent jest przykry dla otoczenia (zapach, wygląd, zachowanie)? Radny i przewodniczący Ośrodka Inicjatyw Obywatelskich Sławomir Piechota wysłał w związku z tym pismo z prośbą o interwencję do rzecznika praw obywatelskich. Żąda w nim zaprzestania dyskryminujących praktyk i przeprosin. Natomiast poseł PO Jacek Protasiewicz wystosował w tej sprawie interpelację do wicepremiera Marka Pola. PLL LOT tłumaczy się, że podobne ankiety stosują też inne linie lotnicze. Ciekawe, czy niepełnosprawnych obcokrajowców odwiedzających nasz kraj LOT także zamierza odsyłać do lekarzy, żeby ich obwąchali i stwierdzili, czy śmierdzą?

Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych

Komisja Europejska przedstawiła 30 października br plan działania na rzecz równych szans dla osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii. Plan na lata 2004-2010 jest kontynuacją założeń Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych obchodzonego w 2003 r. Plan ma na celu poprawę gospodarczej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych. Jednym z jego głównych celów jest zapewnienie, że unijna dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia (2000/78/EC) będzie skutecznie wdrożona we wszystkich krajach Unii. Najważniejszym warunkiem integracji w społeczeństwie jest możliwość znalezienia i utrzymania pracy przez osoby niepełnosprawne. Temu celowi służyć mają cztery główne działania: 1. zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 2. kształcenie zawodowe osób niepełnosprawnych, 3. rozwój nowych technologii ułatwiających osobom niepełnosprawnym wykonywanie pracy, 4. poprawa dostępu do budynków użyteczności publicznej i potencjalnych miejsc pracy. Komisja chce też nadzorować sytuację osób niepełnosprawnych i gromadzić informacje na ten temat. Co dwa lata Komisja będzie publikować raport na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii. Pierwszy zostanie ogłoszony w 2005 r. (KMP, 30.10.2003)

Europejska Karta Zdrowia

Po wejściu do Unii Europejskiej Polska będzie miała 1,5 roku na wprowadzenie europejskiej karty zdrowia, która ma uprościć zasady korzystania z opieki medycznej podczas pobytu za granicą, nie dłuższego jednak niż 3 miesiące. Obywatele UE już od 1 czerwca 2004 r. będą dysponować europejską kartą zdrowia, zwaną potocznie medycznym paszportem. Obecnie przed wyjazdem do innego kraju członkowskiego wypełniają oni np. formularze: E111, E128, E110 czy E119. Po wprowadzeniu karty skorzystają z niej głównie turyści oraz przebywający w delegacjach służbowych, a w następnym etapie studenci uczący się za granicą i osoby czasowo zatrudnione w innym kraju UE. Wspólnota chciałaby, aby w dalszej perspektywie karta umożliwiała korzystanie w usług zdrowotnych w dowolnym kraju UE. Realizację tego postulatu muszą poprzedzić uzgodnienia polityczne. Obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE jest zapewnienie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych obywatelom innych państw. Przed dostosowaniem się Polski do nowych regulacji (czyli przed wprowadzeniem przez nas europejskiej karty zdrowia) nasz turysta wyjeżdżający za granicę nie będzie już musiał kupować dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia. Wystarczy, że wypełni formularz E111 potwierdzający odprowadzenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uprawnia on jednak tylko do świadczeń niezbędnych do ratowania życia i zdrowia w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. Możliwy będzie także wyjazd np. na planowany zabieg, ale pod warunkiem otrzymania zgody na leczenie za granicą (formularz E112). Ze względu na bardzo wysokie koszty takiej kuracji, Polacy nie będą chyba zbyt często otrzymywać zgody na wyjazd do zachodnich szpitali i klinik. Istnieje jednak możliwość wyjazdu na leczenie bez zgody płatnika, a później staranie się o zwrot poniesionych kosztów. Zasady te nie są jednak akceptowane w każdym państwie członkowskim, choć zdarzają się precedensowe przypadki zwrotu kosztów leczenia. Za Polaków przebywających w państwach UE (oprócz zatrudnionych na stałe) musi zapłacić polski system opieki zdrowotnej. Szacuje się, że po wejściu do Wspólnoty zapłacimy co najmniej 80 mln zł rocznie za leczenie polskich turystów i około 300 mln zł (ryczałtami) za rencistów, emerytów i członków ich rodzin przebywających tam czasowo oraz członków rodzin pracowników i pracujących na własny rachunek. (Gazeta Prawna, 24.10.2003)

Wszystkim niewiele i prawie po równo

Sejm uchwalił likwidację Funduszu Alimentacyjnego proponując zamiast niego zasiłek rodzinny w wysokości 170 zł. Otrzyma go każda rodzina, której sąd zasądził alimenty, ale nie ma sposobu ich ściągania. Warunkiem jest nieprzekroczenie progu dochodu na członka rodziny w wysokości 504 zł na jednego jej członka. W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym ten próg dochodowy ma wynosić 583 zł. Głównym świadczeniem będzie zasiłek rodzinny: dla rodzin z dochodem poniżej 504 zł na jednego jej członka, na dziecko do 5. roku życia ma on wynosić 44 zł, od 5 do 16 roku życia - 56 zł, a na dziecko, które ukończyło 16 rok życia (uczące się) - 65 zł. Na dziecko niepełnosprawne, na jego kształcenie i rehabilitację, na rozpoczęcie roku szkolnego, rodzina ma też otrzymać dodatek w wysokości rocznej 90 zł. Jeśli Senat przyjmie ustawę, a prezydent podpisze - ustawa ma wejść w życie z datą 1 maja 2004 roku.

Pro Publico Bono

11 listopada 2003 ogłoszone zostały wyniki piątej edycji konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono. Kapituła Konkursu postanowiła też z okazji Jubileuszu Pięciolecia Konkursu wyróżnić tytułem honorowym "Instytucja Pro Publico Bono" trzy organizacje: Polską Akademię Umiejętności - w uznaniu zasług dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego tworzącej podstawy niezależnej myśli, nauki i edukacji, od początku istnienia wyrażającej ideał niepodległości narodu i państwa polskiego; Fundację Partnerstwo dla Środowiska - w uznaniu zasług dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego wspierającej dzieła i programy służące ochronie środowiska naturalnego; Fundację "Instytut Tertio Millennio" - w uznaniu zasług dla instytucji społeczeństwa obywatelskiego prowadzącej działalność edukacyjną oraz promocyjną służącą upowszechnianiu myśli i nauczania społecznego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ponadto przyznane zostały następujące nagrody i wyróżnienia: Nagroda Główna dla organizacji o zasięgu ogólnopolskim - Federacji Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki". Nagroda Główna dla organizacji o zasięgu regionalnym - Domowi Spotkań im. Angelusa Silesiusa z Wrocławia. I Nagrodę w kategorii inicjatywy edukacyjne: Stowarzyszeniu Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza, Warszawa. Wyróżnienie w kategorii inicjatywy edukacyjne: Fundacji Ekologicznej Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej z Chojnic, Towarzystwu Kulturalnemu "Echo Pyzdr", Pyzdry. I Nagrodę w kategorii inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego: Społecznemu Stowarzyszeniu Edukacyjno-Teatralnemu, Piła. Ośrodek - Teatr "Stacja Szamocin"; Wyróżnienie w kategorii inicjatywy na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego: Polskiemu Związkowi Chórów i Orkiestr, Oddział Śląski w Katowicach; Stowarzyszeniu Przyjaciół Zabytków Techniki "Maleniec" z Katowic; Towarzystwu Ziemi Głogowskiej z Głogowa. Dwie równorzędne Nagrody I w kategorii działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej: Fundacji SOS Życie z Mielca (nagroda w uznaniu inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia); Towarzystwu "Nasz Dom" z Warszawy (nagroda w uznaniu inicjatyw z zakresu pomocy społecznej i charytatywnej). Wyróżnienie w kategorii działalność z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej: Fundacji Pogotowie Teatralne ze Szczecina; Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Problemem Zaginięcia ITAKA; Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie"; Towarzystwu Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" z Krakowa. Kapituła postanowiła nie przyznawać I Nagrody w kategorii inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym. Wyróżnienie w kategorii inicjatywy na rzecz rozwoju środowiska i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy organizacji z samorządem terytorialnym: Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; Stowarzyszeniu "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka". I Nagrodę w kategorii inicjatywy z zakresu kontaktów międzynarodowych, międzyetnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską: Polskiemu Stowarzyszeniu Edukacji Prawnej z Warszawy. Wyróżnienie w kategorii inicjatywy z zakresu kontaktów międzynarodowych, międzyetnicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz integracji Polski z Unią Europejską: Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży "Szansa" z Głogowa; Stowarzyszeniu "Muzyka Dawna w Jarosławiu". Przypomnijmy, że Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo została laureatką nagrody Pro Publico Bono w 2000 roku.

Nagroda TELE@ dla Karola Mysiukiewicza

Już po raz drugi zostały rozdane nagrody "TELE-@", przyznawane przez Kapitułę Konkursu i Zarząd Fundacji Fuga Mundi. Nagroda Tele@ - http://www.ffm.pl/p4.php - przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
1) produktu/usługi teleinformatycznej, uwzględniającej specyficzne potrzeby i uwarunkowania wynikające z niepełnosprawności; 2) wdrażania innowacyjnych form edukacji i pracy (w tym zdalnego kształcenia, telepracy); 3) propagowania w mediach ich udziału w dobrodziejstwach społeczeństwa informacyjnego. Nagroda Tele@ przyznana była w tym roku w trzech kategoriach:1) przyjazny produkt/usługa teleinformatyczna; 2) innowacje w edukacji i pracy osób niepełnosprawnych; 3) media teleinformatycznej społeczności niepełnosprawnych. Karol Mysiukiewicz z Witaszyc k/Jarocina został wybranym w tym roku laureatem Nagrody Tele@. Nagroda została mu przyznana za projekt InterDos (Internet dostępny) http://pajeczaki.idn.org.pl/projekt. Uznany został jako osoba, która przyczynia się do upowszechnienia nowych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Panu Karolowi gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej działalności.

Program o niepełnosprawnych w TVP 1

26 października ruszył w TVP 1 program o niepełnosprawnych adresowany do młodzieży. "W-skersi" (czytaj: wózkersi). Jest to 25-minutowy program dla młodzieży w wieku 12-18 lat. Jego bohaterami są niepełnosprawni, którzy prowadzą aktywne życie, m.in. pływają i wspinają się po górach. "W-skersów" prowadzą poruszający się na wózku Bartek Skrzynecki (pomysłodawca programu) i Mariusz Lewandowski. Wystąpią w nim również goście - znane osoby. Program emitowany będzie w niedzielę o godz. 9.20, raz w miesiącu, na zmianę z "Telerankiem".

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy - teoria i praktyka

W dniach 13-14 listopada w Warszawie odbyła się konferencja "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy", poświęcona stosowaniu standardów europejskich w polskim prawie i w praktyce, zorganizowana przez Biuro Informacji Rady Europy i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce obowiązuje wiele aktów prawnych, które w teorii chronią prawa osób niepełnosprawnych. W praktyce dominują wśród właścicieli firm przesądy i obawy przed ich zatrudnianiem - zgodnie mówili uczestnicy konferencji. - Rządy państw Unii Europejskiej nie robią dostatecznie wiele w kwestii wprowadzania konkretnych programów, które pozwoliłyby osobom niepełnosprawnym sprawnie funkcjonować na rynku pracy - stwierdził ekspert Rady Europy, Andre Gubbels. Ocenił, że Polska działa bardzo aktywnie, dostosowując własne akty normatywne do dyrektyw RE. Jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy pomoc państwa skierowana do osób niepełnosprawnych jest dostateczna, ponieważ RE nie dysponuje szczegółowymi danymi z naszego kraju. To niewątpliwie prawda, większość wystąpień pokazała, że nie umiemy zbierać tych danych. W wielu wystąpieniach dominowały slogany, powtarzane na wszystkich innych konferencjach i spotkaniach organizowanych w tym roku, zarówno w związku z Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych, jak i z końcowymi przygotowaniami do naszego wejścia do Unii Europejskiej. Wyważaniem otwartych drzwi można określić wystąpienie przedstawicielki Biura Rzecznika Praw Człowieka, która stwierdziła, że niepełnosprawni Polacy najczęściej skarżą się na trudności w dostępie do pracy oraz naruszanie prawa pracy przez pracodawców. Dodała też, niejako na usprawiedliwienie pracodawców, że boją się oni zatrudniać osoby niepełnosprawne, ponieważ pociąga to za sobą konieczność dostosowywania miejsc pracy do potrzeb tych osób. Zmienność przepisów prawa również utrudnia podjęcie takiej decyzji. Jej zdaniem, winni są również sami niepełnosprawni, którzy nie potrafią zabiegać o zatrudnienie. Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uważa, że osoby niepełnosprawne często nie rejestrują się w urzędach pracy, więc państwo, nie wiedząc o nich, nie może im pomóc. W Polsce zarejestrowanych jest około 90 tys. niepełnosprawnych bezrobotnych. Tymczasem badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazuje na liczbę 140-150 tys. Przyznał on, że spada zatrudnienie niepełnosprawnych, ale jest to związane z ogólnie trudną sytuacją na rynku pracy. Nadzieję, iż być może sytuacja ulegnie poprawie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wyraził przedstawiciel PFRON - Roman Uhlig. Będziemy mogli wówczas korzystać z funduszy strukturalnych, które przeznaczymy m.in. na dokształcanie bezrobotnych niepełnosprawnych, dostosowywanie miejsc pracy do ich potrzeb oraz tworzenie zachęt dla prywatnych przedsiębiorców do ich zatrudniania. Jacek Kwapisz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, który mówił w swoim wystąpieniu o edukacji zawodowej niepełnosprawnych uczniów w nowym systemie kształcenia ponadgimnazjalnego, zwrócił też uwagę na brak świadomości społeczeństwa, że osoby niepełnosprawne mogą pracować równie wydajnie, co osoby pełnosprawne, gdy da im się szansę wykorzystania ich predyspozycji i kwalifikacji. O sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych w Warszawie mówiła Anna Romeyko z Powiatowego Urzędu Pracy. Tu też nie jest zbyt dobrze, chociaż przypuszczalnie lepiej niż w innych regionach raju. Dużo czasu w drugim dniu konferencji poświęcono sytuacji ZPCh po wejściu do UE. Podsumowaniem konferencji była dyskusja panelowa, w której wzięli udział również przedstawiciele kilku organizacji osób niepełnosprawnych. Całe spotkanie można podsumować stwierdzeniem: teoria i prawo nie są złe, znacznie gorzej jest z praktyką. W dodatku mamy o niej jedynie cząsteczkowe informacje.

Klika pomocnych ludzi

Organizacja Klika, działająca przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, pomaga osobom niepełnosprawnym od ponad 30 lat. Jej członkowie wyciągają na świat ludzi uwięzionych w czterech ścianach, pomagają przełamać lęk przed światem. - Dla niektórych kontakt z nami oznacza pierwszą w życiu wizytę w kinie czy spacer po parku - opowiada prezes stowarzyszenia Grzegorz Sotoła. Nie narzekają na brak chętnych, którzy chcą bezinteresownie pomagać innym. - Ale mamy problem z niepełnosprawnymi - przyznaje prezes. - A właściwie z ich brakiem. Ciężko dotrzeć do ludzi odciętych od świata, o których istnieniu często wie tylko najbliższa rodzina. Czasami jeszcze ciężej jest przekonać ich do wyjścia z ukrycia, otworzenia się przed innymi. Spotkania Stowarzyszenia Klika odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów. Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 633 64 81, aby ktoś ze stowarzyszenia skontaktował się z potrzebującymi pomocy. (Gazeta Wyborcza, 29 października 2003)

Komputer dla sparaliżowanych

Specjalny komputer do komunikacji ze światem zewnętrznym ofiarował pacjentom bydgoskiego szpitala wojskowego elektronik z Warszawy. Sprzęt będzie służył osobom całkowicie sparaliżowanym w wypadkach. Istotą komputera, opracowanego przez inżyniera Jana Pągowskiego, jest oprzyrządowanie pozwalające na korzystanie z niego osobom, które, wydawałoby się, całkowicie straciły władzę nad swoim ciałem. Oprócz tradycyjnej myszy i dużego ekranu, do sprzętu można podłączyć mysz zamocowaną w okularach i sterowaną ruchem brwi, powiek lub nawet grymasem twarzy. Dzięki temu, oraz zmodyfikowanej klawiaturze, z komputera skorzystają chorzy mogący poruszać jedynie końcami palców lub wyłącznie mięśniami twarzy. Komputer, umieszczony na opracowanym także przez konstruktora wózku, trafił w 28 października do 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Tu będzie służył pacjentom oddziału paraplegii pourazowej, na który trafiają sparaliżowani pacjenci z ciężkimi, powypadkowymi uszkodzeniami kręgosłupa i układu nerwowego. Dotychczas inżynier Pągowski budował kolejne egzemplarze dla osób indywidualnych i przekazywał je bezpłatnie. - Teraz chcę się skupić na pomocy szpitalom, żeby korzystało z nich jeszcze więcej osób - wyjaśnił. Pierwszy komputer Jan Pągowski opracował dla chorego przyjaciela. Za swe dotychczasowe dokonania został wyróżniony przez fundację Jolanty Kwaśniewskiej. (PAP, 28. 10. 2003)

Konkurs "Oczy otwarte" zakończony

W dniu 6 listopada br. rozdano nagrody w trzeciej edycji konkursu dziennikarskiego "Oczy Otwarte, organizowanego przez Philip Morris Polska S.A przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji pod patronatem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Głównym celem konkursu jest promowanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Do tegorocznej edycji Konkursu zgłoszono łącznie 156 prac, w tym 78 artykułów prasowych, 21 programów telewizyjnych i 57 audycji radiowych wyemitowanych lub opublikowanych od 1 września 2002 do 31 lipca 2003 r. Zwycięzcami tegorocznej edycji Konkursu zostali: w kategorii Artykuł Prasowy ex equo: Stanisław Zasada, - "Przewodnik Katolicki", za artykuł "Trzy życia za jedno", Tomasz Ogonowski - "Głos Pomorza" za artykuł "Schody, wjazdy, bramy" oraz cykl "Miasto bez progów"; w kategorii Audycja Radiowa: Irena Linkiewicz - Radio Zachód, za audycję "Zapalam gwiazdy na progu"; w kategorii Program TV - Beata Januchta, TVP Wrocław, za program "A świat jest taki ogromny". Ponadto Jury Konkursu przyznało Nagrodę Specjalną Irenie Linkiewicz z Radia Zachód za wysoki profesjonalizm i poziom merytoryczny audycji poświęconych tematyce niepełnosprawnych. Nagrodzeni dziennikarze wyjadą na przełomie listopada i grudnia 2003 r. do Hiszpanii, gdzie poznają rozwiązania dotyczące osób niepełnosprawnych. Spotkają się także z przedstawicielami najważniejszych organizacji państwowych i pozarządowych tego kraju, działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Z nagrodzonymi pracami będzie można zapoznać się na portalu: http://www.niepelnosprawni.info.

 

Order Wdzięczności

Podkarpacki Order Wdzięczności - to tytuł jakim niepełnosprawni z regionu postanowili honorować osoby bezinteresownie niosące im pomoc. W dniu 10 listopada 2003 w rzeszowskiej filharmonii po raz pierwszy wręczono te wyróżnienia. Uroczystości towarzyszył koncert "Artyści Podkarpacia - Niepełnosprawnym". Kapituła konkursu miała bardzo trudne zadanie. Za wszystkimi zgłoszonymi nominacjami stali ludzie, dzięki którym życie niepełnosprawnych jest łatwiejsze. Podkarpacki Order Wdzięczności przyznano w trzech kategoriach: osoba, firma i samorząd. W pierwszej wyróżniono Martę Barnuś i Annę Dębską - obie za ogromne zaangażowanie w pomoc niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom, oraz Mieczysława Doskocza za organizację integracyjnych imprez sportowych. Wśród firm wyróżniono Zakłady Mięsne Smak - Eko z Górna, które zatrudniają niepełnosprawne osoby. Natomiast nagroda dla samorządu powędrowała do Trzebowniska - gminy, która realizuje program wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Konkurs na plakat

Od 1997 r. Centralny instytut Ochrony Pracy w Warszawie jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu na plakat poświęcony problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. W związku z ogłoszeniem roku 2003 Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych, tematem kolejnej, 12. edycji konkursu, była "Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku pracy i życia". W konkursach biorą udział artyści plastycy, a ich prace ocenia jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych. W tym roku, w związku ze specyficzną problematyką konkursu, w obradach jury, które odbyły się na początku listopada, wzięli udział także przedstawiciele organizacji związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych - Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Hanna Czartyńska z Centrum Badawczo-Rozwojowego Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ewa Sadowska z Fundacji Pomocy i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i Weronika Tober z Redakcji Ogólnopolskiego Informatora Osoby Niepełnosprawnej. W składzie jury była także Bożena Kurkus-Rozowska zajmująca się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy problematyką osób niepełnosprawnych. I nagrodę w tej edycji konkursu zdobył Mariusz Waras za plakat "Pracujemy razem". Przyznano także dwie II nagrody i pięć wyróżnień. Po raz pierwszy w historii konkursu jedna z prac zdobyła wyróżnienie honorowe. Nagrodzone prace można obejrzeć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy http://www.ciop.pl/653.html.

"Dlaczego traktujesz nas inaczej?"

W ponad 50 kinach współpracujących z Best Marketing & Promotion Agency rozpoczęła się emisja spotu reklamowego "Pirat" promującego kolejne przesłanie kampanii Roku Osób Niepełnosprawnych 2003, tym razem pod hasłem "Dlaczego traktujesz nas inaczej?". Spot, zrealizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz magazynu dla osób niepełnosprawnych "Integracja", przygotowała agencja Leo Burnett Warszawa. "Pirat" przedstawia historię, która może przydarzyć się każdemu. Mężczyzna i kobieta jadą samochodem, on prowadzi samochód, ona maluje usta szminką. Nagle inne auto z dużą szybkością wyprzedza ich i wykonując niebezpieczny manewr zmusza bohaterów do gwałtownego hamowania. W jego wyniku oboje tracą równowagę, a kobieta rozmazuje szminkę. Sytuacja ta wyraźnie rozdrażnia parę. Po chwili przypadkowo odnajdują samochód tytułowego "Pirata" i mężczyzna postanawia rozmówić się z kierowcą. Okazuje się jednak, że jest nim mężczyzna na wózku inwalidzkim. Bohater uznaje, że nie wypada zwrócić uwagi osobie niepełnosprawnej i zmieszany sytuacją odchodzi. - "Od początku naszej działalności walczymy o możliwość pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Walczymy o równe prawa, ale musimy pamiętać, że równość nie może oznaczać uprzywilejowania, szczególnie jeśli chodzi o przestrzeganie prawa. Niepełnosprawność nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Chcemy być traktowani na równi z osobami pełnosprawnymi, we wszystkich aspektach życia." - powiedział Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Niedawno, na Festiwalu Reklamy Nowej Europy Golden Drum 2003 w Portoroż, spot "Pirat" otrzymał prestiżową nagrodę Srebrnych Pałeczek. Oprócz projekcji w kinach można go również zobaczyć w stacjach telewizyjnych: Discovery, Ale Kino! oraz Canal+ Niebieski oraz na portalu Niepelnosprawni.info. Spot powstał dzięki wsparciu firmy Fiat Auto Poland, która prowadzi specjalny program dla niepełnosprawnych osób pod hasłem Autonomy Swoboda Ruchu. (MediaRun.pl, http://www.zegarek.pl/)

Akcja Wózek

W Toruniu w październiku w pełni zdrowi ludzie zasiedli na wózkach inwalidzkich. Z tej perspektywy poznawali uroki życia niepełnosprawnych. Akurat padał deszcz i poruszanie się po toruńskiej Starówce było jeszcze trudniejsze niż zwykle. Przez godzinę wózkowicze walczyli ze schodami i krawężnikami, przeciskali się przez wąskie drzwi instytucji i sklepów, z wysiłkiem sięgali do wysoko umieszczonych bankomatów. Dopiero teraz zrozumieli, jak wiele barier muszą pokonać codziennie niepełnosprawni, by załatwić najprostsze życiowe sprawy. Akcję Wózek zorganizował już drugi raz Klub Otwartych Drzwi przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Niemożliwych "Motyka". (Gazeta Wyborcza 28.10.2003)

Uzdrawiają przez przytulanie

Co najmniej kilka tysięcy dzieci z miasta i okolic Rzeszowa, chorych na autyzm, zespół Downa albo porażenie okołoporodowe, nigdy nie trafi pod opiekę terapeutów. Zamknięte w domu nie mają szans nauczyć się mówić, samodzielnie jeść i ubierać. Stowarzyszenie "Titum", organizuje bezpłatne zajęcia dla tych dzieci i ich rodziców; robi to siedmiu terapeutów dwa razy w tygodniu w Przedszkolu nr 29 w Rzeszowie. Terapia opracowana przez Weronikę Sherborne zmusza dzieci i rodziców do bardzo bliskiego kontaktu. Przez ponad godzinę maluchy są przytulane, głaskane, noszone na barana. Taka terapia często czyni cuda: sprawia, że dziecko zaczyna nawiązywać kontakt z najbliższymi i z otaczającym je światem. Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy Stowarzyszenia "Titum" lub dowiedzieć się więcej o stosowanych przez terapeutów metodach mogą się kontaktować z Małgorzatą Świńską-Gotkowską pod nr tel. 609 127 559. Stowarzyszenie liczy też na pomoc sponsorów. Szczególnie zależy mu na pomoc w zorganizowaniu dla dzieci zajęć w stadninie koni. Hipoterapia znakomicie rozwija je umysłowo i ruchowo. (Nowiny,11.11, 2003)

 

"Zabrałeś moje miejsce..."

W Kurierze IdN1 nr. 9/62 z 9 sierpnia zamieszczona została informacja o akcji, jaką "Gazeta Wyborcza" podjęła w Płocku: walkę z kierowcami, którzy parkują na miejscach wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Akcja polega na umieszczaniu za wycieraczkami ich samochodów ulotek z piętnującym hasłem: "Zabrałeś moje miejsce, zabierz moje kalectwo". Co więcej, planuje się także zawieszanie tablic z podobnym hasłem pod znakami informacyjnymi. Nie ma na razie dokładnych danych o efektach wspomnianej akcji. Podobno w całym mieście sytuacja się znacznie poprawiła, ale wiadomo też, że pod płockim supermarketem Auchan i szpitalem na Winiarach problem jest nadal nierozwiązany. Pisano o tym w "GW" z 5 października 2003 r. Wyznaczone pod Auchan miejsca, których jest tam w sumie kilkadziesiąt (sic!), są notorycznie zajmowane przez sprawnych kierowców, a często blokowane przez taksówkarzy. W Auchan nie ma barier architektonicznych, zakupy można zrobić niedrogo, dlatego jest to tak ważne dla niepełnosprawnych. Tłumaczenie, że ochrona kompletnie sobie z tym nie radzi, budzi zdziwienie. To przecież prywatny teren i jego właściciel ma prawo ustalać takie reguły postępowania na nim, jakie uzna za stosowne. Jeśli niesforni kierowcy nie reagują na akcję informacyjną, powinni być karani, albo mandatem, albo odholowaniem samochodu na ich koszt. Przy odrobinie dobrej woli, można by w ten sposób bardzo szybko zaprowadzić porządek. Jeśli ochrona tej woli nie ma, to znaczy, że jest ochroną złą. Sytuacją zaskoczona jest nawet rzeczniczka Auchan Dorota Patejko, według której to chyba jedyna placówka tej firmy w Polsce, gdzie są aż tak poważne z tym problemy. Obiecała, że natychmiast skontaktuje się z kierownictwem. Miejmy nadzieję, że wreszcie przyniesie to pożądany skutek. Dodajmy, że przed supermarketem Geant przy ul. Jubilerskiej w Warszawie miejsca parkingowe wydzielone dla niepełnosprawnych są najczęściej zajmowane przez samochody ... ochrony.

Są jeszcze pieniądze w Zakopanem

87 tys. zł. trafiło dodatkowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. Pieniądze mają być przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Część kwoty może być także przeznaczona, jak to nazwano "do likwidacji barier w komunikowaniu się". Chodzi o możliwość wsparcia finansowego np. przy przyłączu linii telefonicznej do mieszkania osoby niepełnosprawnej. Jeżeli dodatkowe środki nie zostaną wykorzystane do końca roku będzie je trzeba zwrócić do PFRON. Dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie apeluje o niezwłoczne zgłaszanie się osób niepełnosprawnych do składania wniosków potrzebnych do uzyskania pomocy finansowej.

ERON w Ciechanowie

Osoby niepełnosprawne mieszkające w Ciechanowie miały nadzieje, że po zmianie ekipy rządzącej miastem wiele się zmieni w zakresie barier architektonicznych, komunikacyjnych i urbanistycznych. Jednak doznały wielkiego rozczarowania. I tak np. przy przejeździe skrzyżowania ul.Tatarskiej dwie osoby z trudem radzą sobie z wózkiem na chodniku, przy przejściu przez jezdnie potrzebna jest dodatkowa pomoc. Po chodnikach nie można się poruszać na wózku inwalidzkim z powodu dziur, a tylko nieliczne krawężniki są obniżone; większość ma wysokość 20 - 30 cm. Na szczęście w Ciechanowie powstaje coraz więcej sklepów i pubów przyjaznych dla osób niepełnosprawnych, do których osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, może dostać się bez problemu.

Fałszywi wolontariusze w Stalowej Woli

Policjanci ze Stalowej Woli zatrzymali czterech młodych mężczyzn, którzy sprzedawali jako wolontariusze kartki pocztowe. Przekonywali mieszkańców, że pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla domu dziecka. Na kartkach były rysunki wykonane przez osoby niepełnosprawne. Okazało się, że zatrzymani nie współpracują z domem dziecka. Mężczyźni w wieku od 19 do 22 lat za cztery kartki żądali po 10 złotych. Policja znalazła przy nich 20 kartek. (Gazeta Wyborcza, 17.10.2003)

Gripex - leki za milion dla najuboższych

Polski Czerwony Krzyż otrzymał od firmy US Pharmacia darowiznę w postaci leku Gripex - syrop o wartości ponad 1 mln zł. akcja charytatywna mająca na celu wsparcie najuboższych w leczeniu grypy i przeziębienia.72,5 tys. opakowań syropu Gripex trafi w okresie wzmożonej zachorowalności na te choroby do najbardziej potrzebujących osób w całym kraju poprzez sieć placówek PCK.

I Ty możesz spróbować!

Na stronie http://www.mono-ski.prv.pl - jej autor - Jarosław Rola zamieszcza bardzo ciekawe informacje dotyczące sportowych możliwości osób niepełnosprawnych. Opisuje on dyscypliny, które są dowodem na to, iż poruszanie się na wózku inwalidzkim nie zamyka człowiekowi drogi do poszukiwania mocnych, sportowych wrażeń. W Polsce niewielu ludzi jest w stanie skojarzyć sobie osobę, która na co dzień porusza się wózkiem inwalidzkim, z nartami, z jazdą na wodnej desce, na rowerze o trzech kołach. Właśnie te sporty prezentuje Jarosław Rola. Zimową dyscypliną sportową jest np. MONO-SKI. Pozwala ona osobie niepełnosprawnej na uprawianie narciarstwa alpejskiego. Elementem głównym jest nazywany w języku potocznym "bob" (skrót od mono-ski-bob). Składa się on ze skorupy, czyli dokładnie dopasowanego do ciała "fotela" spełniającego rolę buta narciarskiego oraz zawieszenia, które dzięki amortyzatorowi w pewnym sensie imituje kolana. Dyscypliną letnią jest WATER-SKI. Jazda na wodnej desce to przyjemność, która poza orzeźwieniem, przysparza wielu bodźców naszym nadnerczom; zaczynają one wytwarzać duże ilości adrenaliny. Jak każdy rodzaj sportu w Polsce dla osób niepełnosprawnych, przysparzającego mocnych wrażeń, został zapoczątkowany przez SSI "START" Poznań. HANDBIKE - to kolejna dyscyplina sportowa dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest to coś, co bardzo przypomina rower, ale na trzech kołach. Jazda na rowerze doskonale wypełnia lukę w treningu, która powstaje pomiędzy końcem sezonu narciarskiego a początkiem lata, oraz końcem lata a początkiem sezonu narciarskiego.

Muzułmańscy przywódcy w Nigerii przeciw szczepieniom polio

W północnej Nigerii zatrzymano akcję szczepień przeciwko polio, w ramach której chciano podać leki milionom dzieci. Uczyniono to, ponieważ szczepieniom sprzeciwili się muzułmańscy przywódcy trzech nigeryjskich stanów. Według islamskich duchownych doustne szczepionki mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i stanowią część tajnego planu USA wymierzonego w Afrykę. Światowa Organizacja Zdrowia zamierzała w ciągu trzech dni zaszczepić 15 mln dzieci z Afryki Zachodniej i Centralnej. Sprzeciw przywódców islamskich niweczy całą kampanię, ponieważ to właśnie w Nigerii notuje się ponad połowę wszystkich nowych zakażeń wirusem polio na świecie. (Gazeta Wyborcza, 27.10.2003)

Makieta pomoże w "naprawie" Internetu

Zespół naukowców, w skład którego wchodzą profesorowej z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Południowej Kalifornii, otrzymał grant na budowę realistycznej makiety Internetu. Stworzona kosztem 5,46 mln USD symulacja będzie później systematycznie niszczona, aby obnażyć słabe punkty światowej sieci komputerowej i pomóc w poprawie zabezpieczeń przed atakami hakerów. Wirusy takie jak Nimda czy Slammert pokazały, że ochrona Internetu i jego użytkowników daleka jest od doskonałości. Naukowcy chcą więc wywołać w branży komputerowej zmianę podejścia do zagadnień bezpieczeństwa sieciowego. Autorzy projektu uważają, że rozwijane dziś programy i sprzęt mający chronić sieć przed atakami można porównać do instalacji alarmowej w budynku - działa dopiero wtedy, gdy pojawia się niebezpieczeństwo. Prawdziwym zagrożeniem jest jednak infrastruktura sieci i "dziurawe" oprogramowanie, które nią zarządza. Chronienie takiego "budynku" jest więc bez sensu, bo brakuje w nim drzwi, a ściany pełne są dziur... Dlatego trzeba zreorganizować samą sieć i wyeliminować niedoskonałości. Eksperymentalnych ataków nie można jednak prowadzić w prawdziwej sieci, bo gdyby wymknęły się spod kontroli, mogłyby doprowadzić do katastrofy. Dlatego amerykańscy badacze zbudują swój własny, miniaturowy Internet i będą się bawić w regularne "psucie" go. Sieć Cyber Defense Technology Experimental Research Network, skrótowo nazywana DETER, będzie składać się z serii routerów i switchy, symulujących wysoki stopień skomplikowania prawdziwego Internetu. Aby zbudować sieć wystarczającą rozległą dla odtworzenia reakcji następujących w Internecie, użytych zostanie około 1 tys. komputerów. Jak dotąd podejmowano już podobne symulacje, ale nigdy na taką skalę. Pierwsza faza budowy sieci zostanie zakończona w lutym, a eksperymenty z atakami obnażającymi luki w zabezpieczeniach ruszą wiosną.

Popularność wirusów w Polsce i na świecie - małe zestawienie

Epidemia wirusa Blaster, która trwa od prawie trzech miesięcy jeszcze nie wygasła. Blaster atakuje teoretycznie najbardziej bezpieczne systemy Windows - XP i 2000. Tego drugiego używają zwykle bardziej zaawansowani użytkownicy. Blastera trudno usunąć. Nie radzą sobie z nim standardowe programy antywirusowe. Blaster, hybrydowy robak, łączący w sobie cechy konia trojańskiego i wirusa, wykorzystuje lukę w systemach operacyjnych Windows. Aby się go pozbyć, trzeba mieć poprawkę do Windows. Robak przyczynił się do tak dużych strat, że koncern Microsoft wyznaczył nagrodę w wysokości 250 tys. dol. za informacje, które pozwolą ująć jego autora. Drugie 250 tys. dol. zasili konto osoby, która pomoże schwytać twórcę wirusa Sobig.F; jego wrześniowa epidemia okazała się być jednorazowa. Internauci na całym świecie najczęściej padają jednak ofiarą grasującego od pół roku w sieci wirusa Bugbear.B. To jeden z robaków najdłużej utrzymujących się na szczycie listy najbardziej rozpowszechnionych wirusów na świecie. Na liście wciąż znajduje się Nachi - robak, który niszczy Blastera, ściągając z sieci odpowiednie uaktualnienie Windows. W Polsce, choć Bugbear i Blaster są również często spotykane, liderem nieprzyjemnej klasyfikacji najbardziej rozpowszechnionych wirusów jest Parite.B. Według analityków popularność tego wirusa związana jest z piractwem komputerowym. Co drugi program w Polsce to nielegalna kopia komercyjnej aplikacji. Październikowe badanie pokazuje, że Polacy są dość specyficzni. Stosunkowo rzadko spotykane są u nas wirusy, które wykorzystują luki w oprogramowaniu. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że lubimy mieć najnowsze wersje programów i większość z tych, którzy mają dostęp do Internetu, szybko ściąga aktualizacje. Niespodzianką jest też pierwsze miejsce - wirus Parite.B przenosi się zwykle za pomocą nośników fizycznych - dyskietek czy płyt CD. Pozycja tego wirusa może wynikać z wysokiego poziomu piractwa w naszym kraju. Innym zaskoczeniem jest wysokie miejsce wirusa Redlof. W Internecie jest bardzo mało miejsc, gdzie można się nim zarazić.

Gry komputerowe ukoją twoje nerwy

Boisz się pająków? Masz lęk wysokości? Cierpisz na klaustrofobię? Zagraj w grę komputerową - doradzają lekarze. Magazyn Cyber Psychology and Behavior opublikował wyniki badań przeprowadzonych na kanadyjskim uniwersytecie w Quebecu, z których wynika, że, gry komputerowe mogą być skuteczną pomocą w pokonywaniu lęków.
Terapia polega na konfrontacji pacjenta z przyczyną jego lęków w kontrolowanych okolicznościach. Badacze odkryli, że gry, które dają graczowi możliwość kreowania i zmiany ich środowiska, są bardziej efektywne niż czterokrotnie droższe, specjalne maszyny symulacyjne. Badacze wykorzystali grę Half-Life do stworzenia "pajęczarni" dla ludzi cierpiących na arachnofobię. Gra Unreal Tournament z kolei posłużyła do symulacji dużych wysokości i ciasnych pomieszczeń. Rezultaty pracy naukowców można obejrzeć pod adresem: http://www.uqo.ca/cyberpsy.

Zawód z przyszłością

Internet to przyszłość, a więc i zawód webmastera z pewnością szybko nie ustąpi przodującej pozycji na rynku pracy. Analitycy rynku twierdzą, że zapotrzebowanie na osoby , którym nie są obce zagadnienia informatyczne, będą stale wzrastać i wszystko wskazuje na to, że zawód webmastera będzie bardzo opłacalnym zajęciem. ("Dzień Dobry", 22.08.2003)

Nowe inicjatywy Microsoft w zakresie bezpieczeństwa

Podczas inauguracji Ogólnoświatowej Konferencji Partnerów firmy Microsoft (9 października br.) Steve Ballmer, prezes Microsoft Corporation, przedstawił nowe inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa. Zapowiedział on, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się nowe programy oraz zostaną dokonane inwestycje w technologie, które przyczynią się do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa milionów użytkowników i krytycznych systemów biznesowych z całego świata. Planowane są m.in. następujące działania: usprawnienie procedur, zasad i technologii zarządzania programami korygującymi; zorganizowanie globalnych programów szkoleniowych, które umożliwią zdobycie wiedzy i narzędzi niezbędnych do zabezpieczania systemów komputerowych; przygotowanie uaktualnień systemów Microsoft Windows XP i Windows Server 2003 obejmujących nowe zabezpieczenia, które zapewnią Windows większą odporność na ataki, nawet w przypadku braku programów korygujących lub nie zainstalowania ich. Microsoft ma zmienić cykl publikowania programów korygujących na miesięczny, co zmniejszy obciążenie administratorów systemów informatycznych poprzez wprowadzenie większej przewidywalności i ułatwienie zarządzania. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami mogą zajrzeć na stronę http://www.microsoft.com/security/.

Ukrócić zalew niechcianej poczty

Włoskie władze postanowiły rozprawić się ze spamem - niezamawianymi e-mailami, głównie reklamowymi, które zalewają Internet i frustrują odbiorców. Za zasypywanie niepożądaną pocztą grozi do 90 tys. euro grzywny i do trzech lat więzienia. ("Metropol", 5-7.09.2003)

LISTY

Redakcja otrzymała kolejny list od naszego stałego korespondenta - Leszka Konopy. Dotyczy on problemu barier architektonicznych i komunikacyjnych, więc chyba zainteresuje niejednego naszego Czytelnika:
Osoby niepełnosprawne w swoim codziennym życiu napotykają nie tylko na bariery komunikacyjne, ale również na nietolerancję ze strony innych uczestników ruchu drogowego. I tak np. na ul. Tatarskiej w Ciechanowie w stronę chodnika na tzw. kładkę jest przejście dla pieszych. Byłem kilkakrotnie narażony na potrącenie na tym przejściu przez samochód i to niezależnie od typu wózka jakim się poruszam. Kilka razy o mały włos nie zostałem potrącony przez samochód z literką L na górze (!!!). Ostatnio miałem sprawę w Sądzie Grodzkim z kierowcą: podałem numery jego samochodu na policję, a resztę spraw ona załatwiła. Kierowca został ukarany przez Sąd Grodzki. Na pewno na przyszłość będzie zwracał baczną uwagę na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich na przejściu dla pieszych. Miałem także przygodę ze Strażą Miejską i Policją: orzekli oni, że ul. Tatarska jest drogą szybkiego ruchu, a tymczasem ta ulica znajduje się w Centrum Ciechanowa. Gdy jechałem elektrycznym wózkiem inwalidzkim Straż Miejska i Policja nakazały mi bezwzględne opuszczenie jezdni i zjechanie na chodnik. Na nic nie zdało się tłumaczenie, że jazda chodnikiem, przeciskanie się pomiędzy ludźmi, jest trudne i zarazem niebezpieczne dla przechodni.
Kolega mieszka w Jastrzębiu Zdrój porusza się na skuterku elektrycznym. Zazwyczaj stara się jeździć po chodnikach, lecz tych "nowszych" z kostki brukowej, a tych już sporo w jego mieście. Jednakże ma również i takie trasy, gdzie chodniki są w stanie opłakanym, więc wówczas musi brnąć ulicą. Na początku użytkowania skutera miał dość przykrą przygodę, spowodowaną właśnie starym i nierównym chodnikiem; nagle znalazł się na środku ulicy w pozycji leżącej. Przyjechało pogotowie i policja. Cala ulica Pardałówka zarówno chodnik jak i ulica wygląda tak jak droga poligonowa. Widziałem niejedną matkę z dzieckiem w wózku, która zamiast iść chodnikiem brnęła ulicą, a mimo ograniczenia prędkości do 40 km/h jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ rzadko, który kierowca stosuje się do tego ograniczeni.
Jak tu wyjść z tej sytuacji, ni narażając ani jednej ani drugiej strony. A może tak jak kiedyś mi powiedziano "Kaleka to powinien siedzieć w domu".
Wielki Polak, jakim bez wątpienia jest Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymki do Polski powiedział: "Niech nasza droga będzie wspólną, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić".

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Informujemy też, że w przygotowaniu jest kolejny numer MAGAZYNU Kulturalnego. Czekamy na Wasze wiersze, krótkie opowiadania, aforyzmy, eseje i inne utwory. Można je przysyłać na adres e-mailowy Kuriera lub na adres: magazyn @ idn.org.pl
Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Tomasza Dulińskiego, Agnieszkę Mołczan, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail