Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 11 (064)    4 października 2003 r.  


Najłatwiej oszczędzać na najbiedniejszych?

Blisko 3,5 mld oszczędności ma przynieść już w 2004 roku przygotowany przez wicepremiera Jerzego Hausnera "Plan ograniczania wydatków społecznych". Między innymi zgodnie z tym planem - jeśli zostanie przyjęty - już od przyszłego roku zacznie się rozłożona na trzy lata weryfikacja 480 tys. rencistów. W 2004 roku mają stanąć przed komisją weryfikacyjną renciści w wieku 20-35 lat, w 2005 - od 36 do 44 lat, w 2006 - od 45 do 55. Ci renciści, którzy będą dorabiać - przejdą do niższej grupy niepełnosprawności. Ograniczone mają być zasiłki, ciągle też szuka się możliwości likwidacji PFRON. Jolanta Banach, pełnomocnik d.s. Osób Niepełnosprawnych na znak protestu przeciw niektórym z tych pomysłów złożyła w dniu 2 października dymisję, która jednak nie została przyjęta. Sądzimy, że do tych propozycji "uzdrowienia" budżetu państwa dzięki oszczędnościom na najuboższych, będziemy musieli jeszcze nieraz wracać w "Kurierze".

ZUS przyznaje i wypłaca renty socjalne

01.10.2003 weszła w życie ustawa z 27.06.2003 o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268.) określająca zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej. Wywołuje to wiele niepokoju i pytań. Podajemy więc w skrócie obowiązujące od 1 października przepisy.
Prawo do tego świadczenia ma osoba pełnoletnia całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18 roku życia lub przed ukończeniem 25 roku życia i w czasie kontynuowania nauki, lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. W zależności od orzeczenia renta może być przyznawana okresowo - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa, albo na stałe w przypadku trwałej całkowitej niezdolności do pracy. Osoby, które nabyły prawo do w/w renty przed wejściem w życie ustawy zachowują ją na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Również orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy są traktowane równi z orzeczeniami lekarza orzecznika. OPS zobowiązany jest do przekazania uwierzytelnionej dokumentacji dotyczącej osób uprawnionych do renty socjalnej. Kwota świadczenia wynosi 464,21 zł jest to 84% wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu w przypadku, gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Aktualnie kwota ta wynosi 642,30 zł. Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek. Źródła: http://www.zus.pl/swiadcze/emer015.htm, http://isip.sejm.gov.pl/.

* * *
Wprawdzie z całego kraju nadchodzą informacje, że OPS terminowo przekazują do ZUS dokumenty osób pobierających renty socjalne, ale pojawiają się też doniesienia świadczące o dodatkowych żądaniach ZUS w stosunku do pobierających rentę socjalną i o bałaganie w przekazywaniu dokumentacji przez OPS. Na przykład jedna z korespondentek "Kuriera IdN1" otrzymała z ZUS pismo domagające się nadesłania informacji, czy zamierza kontynuować zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło. Wyjaśniła, że nie może tego przewidzieć. Ostatecznie została poproszona o pismo z zapewnieniem, że nie będzie kontynuować umowy, która dotyczyła pracy w miesiącu lipcu. Tknięta przeczuciem zapytała czy dodatek rodzinny dotychczas wypłacany przez OPS będzie wypłacany od października przez ZUS. Okazało się, że w jej dokumentacji przekazanej przez OPS nie ma dokumentów o świadczeniu rodzinnym. By je otrzymać w ZUS wymagane jest zaświadczenie o dochodach za rok 2001 i kopie aktów urodzenia dzieci. Dziś też jeszcze nie wiadomo czy będą wymagane pisemne wnioski o przywrócenie renty w przypadku jej zawieszenia. Nasza korespondentka zadaje też zasadne pytanie: Czy ustalenie tak niskiej kwoty dodatkowego dochodu nie jest wymuszaniem działań w szarej strefie? I czy prawo do pracy i utrzymania własnych dzieci jest przywilejem nieosiągalnym dla niepełnosprawnej matki?

Doradca środowiskowy- nowy nabór

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo organizuje nabór na zdalne szkolenie, które przygotowuje do nowego zawodu "doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych z pobliskiego terenu". Zapraszane są osoby niepełnosprawne ze średnim wykształceniem, które lubią ludzi, chciałyby z nimi pracować i im pomagać. Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie, w czwartki w godz. 11:00 - 14:00, tel. 654-75-51 lub 697-87-84. Zapraszamy także na stronę internetową http://www.idn.org.pl/dorson. Na zgłoszenia czekamy do 15 października 2003 roku. Prosimy przesyłać je na adres: doradca@idn.org.pl.

Zgodnie z prawem!

Jak podawaliśmy w poprzednim numerze Kuriera IdN1 wiele organizacji pozarządowych działających w środowisku osób niepełnosprawnych protestowało przeciwko statutowi Polskiego Forum Niepełnosprawnych i przeciwko temu, by reprezentowało ono całe polskie środowisko osób niepełnosprawnych w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Pan Karol Mysiukiewicz zwrócił się bezpośrednio do Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych z pytaniem dlaczego Pełnomocnik zaaprobował formułę powstania PFON i dlaczego ma ono reprezentować całe polskie środowisko ON. Z Biura Pełnomocnika otrzymał następującą odpowiedź:

  1. Pełnomocnik działa na podstawie i w granicach prawa,
  2. w świetle art.2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach ( tj.: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855) interwencja Pełnomocnika byłaby naruszeniem ustawowej wolności tworzenia stowarzyszeń oraz naruszeniem suwerennej decyzji organizacji założycielskich PFON,
  3. PFON nie musi być jedynym podmiotem reprezentującym całe środowisko osób niepełnosprawnych. Zainteresowane organizacje mogą wszcząć starania o uzyskanie podobnego statusu organizacyjnego,
  4. kształt polskiej reprezentacji osób niepełnosprawnych w Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych będzie zależał od tego, czy to organizacje osób niepełnosprawnych zdołają nawiązać ze sobą współpracę i porozumieć się co do zasad i trybu wyboru wspólnego przedstawicielstwa.
Zgłaszanie kandydatów do Rady Pożytku Publicznego

W dniu 8 września 2003 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z tym rozporządzeniem organizacje pozarządowe mają 30 dni (do 8 października 2003) na zgłaszanie swoich kandydatów. Wybór członków Rady nastąpi 22 października, a jej skład zostanie ogłoszony w Internecie następnego dnia. Organizacja może poprzeć maksymalnie dziesięciu kandydatów. Wypełniony formularz powinien zostać dostarczony najpóźniej do 7 października 2003 do godz. 12. Formularz można znaleźć na portal www.ngo.pl i należy przesłać na adres: Portal http://www.ngo.pl, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa z dopiskiem "Pospolite ruszenie!", lub przesłać faxem na nr: 022 828 91 29.

Orzekanie w Zespołach - nowe rozporządzenie

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie obowiązuje od 23 sierpnia 2003. Nowością jest m.in. konieczność dostosowania pomieszczeń zespołów orzekających do potrzeb niepełnosprawnych oraz szczegółowe wyliczenie rodzajów chorób, które brane są pod uwagę przy orzekaniu. Powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ustalają niepełnosprawność dzieci do lat 16 oraz stopień niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia. Orzeczenia te nie służą do celów rentowych - na ich podstawie można jednak korzystać z różnych form wsparcia oraz z ulg dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Nowe rozporządzenie określa szczegółowo m.in.: zasady wydawania orzeczeń, kwalifikacje członków zespołów orzekających, warunki jakie powinny spełniać pomieszczenia. Te ostatnie mają zapewniać dostęp osobom niepełnosprawnym. Standard ten powinien być osiągnięty do 30 czerwca 2004, zespołom został więc niecały rok. Rozporządzenie wymienia też rodzaje chorób, zaburzeń i upośledzeń, które powodują naruszenie sprawności organizmu brane pod uwagę przy ocenie niepełnosprawności. Dzieli je na jedenaści grup, którym odpowiada jedenaście symboli przyczyn niepełnosprawności, wpisywanych do orzeczenia. Rozpatrywanie wniosku przez zespół ds. orzekania nie powinien trwać dłużej niż 1 miesiąc, a w sprawach skomplikowanych nie dłużej niż 2 miesiące. Poprzednie rozporządzenie w sprawie orzekania zawierało dwu i trzymiesięczne terminy rozpatrywania spraw, jednak przepis ten gaśnie z chwilą wejścia w życie nowej regulacji. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie określa w ogóle terminów, mają tu więc zastosowanie terminy zapisane w Kodeksie postępowania administracyjnego. Więcej na temat nowego rozporządzenia można znaleźć na portalu niepelnosprawni.info: Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. O zasadach orzekania o niepełnosprawności można również przeczytać w opracowaniu: "Niepełnosprawni - orzecznictwo rentowe i pozarentowe", w serwisie http://www.pomocspoleczna.ngo.pl.

Minimalne wynagrodzenie w 2004 roku

824 zł - tyle wynosić będzie minimalne wynagrodzenie za pracę począwszy od 1 stycznia 2004 roku. 9 września 2003 r. Rada Ministrów wydała rozporządzeniem ustalające tą kwotę.
Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia może mieć miejsce raz w roku (od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych będzie niższy niż 5 proc.) lub dwa razy w roku (od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok będzie wynosił 5 proc. i więcej). Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia - w stopniu nie niższym niż wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. W roku bieżącym minimalne wynagrodzenie wynosi 800 zł.

Zatrudnienie chronione po wejściu do Unii Europejskiej

Formy wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych, które są dopuszczone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, nie są zgodne z definicją zatrudnienia chronionego, zapisaną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej z 12 grudnia 2002 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Wspólnoty Europejskiej do pomocy publicznej w zatrudnieniu. Rozporządzenie zakłada bowiem, że zatrudnienie chronione oznacza zatrudnienie co najmniej 50 proc. osób niezdolnych do pracy na otwartym rynku pracy. Regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu są wiążące dla wszystkich krajów Unii i stosowane są bezpośrednio. W związku z tym, polskie zpch, które liczą na dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w dniu naszego przystąpienia do Unii powinny zatrudniać co najmniej 50 proc. osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tymczasem Zakłady Pracy Chronionej obecnie zatrudniają ok. 18 proc. osób, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Rozporządzenie Komisji Europejskiej ogranicza również formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków pomocy publicznej do dotowania co najwyżej 60 proc. wynagrodzenia i obowiązkowego ubezpieczenia pracownika niepełnosprawnego oraz kompensowania tylko niektórych dodatkowych kosztów zatrudniania. Unijne rozporządzenie dopuszcza zwrot 100 proc. kosztów wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, natomiast polskie regulacje prawne mówią, że refundacja tych kosztów nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy pracownika niepełnosprawnego. (www.niepelnosprawni. info)

Targi Pracy

W dniu 24.09 br. w Warszawie odbyły się Targi Pracy dla osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na Pradze Południe. Wzięło w nich udział 28 wystawców. Ofertę pracy przedstawiło kilka Zakładów Pracy Chronionej. Była ona kierowana do osób, które mogły podjąć pracę fizyczną; w większości przypadków sprzątanie i krawiectwo. Ofert pracy dla osób o wyższych kwalifikacjach, z maturą i wyższym wykształceniem, było niewiele, głównie w biurach. Na Targach znajdowały się także stoiska Ośrodków Terapii Zajęciowej dla osób z upośledzeniem umysłowym, które połączyły pokaz ze sprzedażą wyrobów artystycznych swoich podopiecznych. Firmy "Ormed" i "Neuron" przedstawiły ofertę sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób na wózkach lub leżących, mających problemy z odleżynami i higieną. Duże zainteresowanie wzbudzała oferta Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która prowadziła zapisy na nieodpłatne kursy komputerowe. Ogromnym zainteresowaniem, cieszyła się także fundacyjna oferta darmowej Kawiarenki Internetowej. Również Fundacja Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych z ul. Konarskiego przedstawiła ofertę szkoleń komputerowych i aktywizacji zawodowej ON. Dla osób ociemniałych i niedowidzących swoją propozycję pomocy złożyła firma "Emtron".

Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk REHMED-EXPO

W dniach 18-20 września 2003 r. w pawilonach wystawowych Targów Kielce już po raz trzeci odbyły się Targi Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk REHMED-EXPO. Oferta produktów i usług prezentowana podczas targów kierowana była przede wszystkim do osób zainteresowanych sprzętem rehabilitacyjnym, zabiegami leczniczymi oraz do przedstawicieli ośrodków pomocowych, które takie usługi czy koszty sprzętu refundują. Targi REHMED-EXPO umożliwiają zwiedzającym w przyjaznych warunkach, w jednym miejscu porównanie oferty producentów i dystrybutorów sprzętu rehabilitacyjnego, organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, sanatoriów i uzdrowisk, gmin uzdrowiskowych, producentów wyposażenia dla zakładów uzdrowiskowych, rozlewni wód mineralnych, Spółdzielni Inwalidów, Zakładów Pracy Chronionej. W targach REHMED-EXPO udział wzięło ponad 50 firm. Podczas imprezy odbyła się konferencja nt. "Sytuacja osób niepełnosprawnych z chwilą akcesu Polski do Unii Europejskiej". Tematyka spotkania dotyczyła możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych w ZPCh i innych przedsiębiorstwach zatrudniających osoby niepełnosprawne. W pierwszym dniu targów odbyła się ponadto konferencja nt. "Wychodzenie osób niepełnosprawnych z bezrobocia". Targom towarzyszyła wystawa ZWIERCIADŁO DUSZ będąca przeglądem twórczości osób niepełnosprawnych z terenu województwa świętokrzyskiego. W tym samym terminie odbyły się jak co roku - Krajowe Targi Spółdzielcze KTS. Szczegółowe informacje na temat targów Rehmed-Expo 2003 na stronie http://www.targikielce.pl.

NFZ odbiera szanse niepełnosprawnym!

Rok 2003, jak wiemy, jest rokiem osób niepełnosprawnych. Jednak propozycje Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok, dotyczące rehabilitacji osób niepełnosprawnych, temu zaprzeczają. Uderzają one najdotkliwiej w osoby przewlekle chore, z porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, osoby z urazami kręgosłupa, z zespołem Downa, które nie mogą się obejść bez stałej rehabilitacji. Projekty NFZ ograniczają, np. czas trwania rehabilitacji domowej do 10 tygodni. Dalsze ćwiczenia maja być kontynuowane przez pielęgniarkę środowiskowa lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Punkt ten w swej treści zawiera wskazówkę, by rozważać umieszczanie w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) tych pacjentów, którzy po czasie refundowanej rehabilitacji nie rokują poprawy. A przecież rehabilitacja to nie są fanaberie, czy kosmetyka, to często zabiegi trzymające pacjentów przy życiu. Pozbawiając ich rehabilitacji odbiera się tym ludziom szansę na dalsze funkcjonowanie. Tylko dzięki całorocznym, regularnym ćwiczeniom osoby niepełnosprawne nie mają przykurczy mięśni, są w stanie siedzieć samodzielnie w wózku, choć wiadomo, że mimo rehabilitacji, na pewno nie zaczną one samodzielnie chodzić. Pod tym względem, rehabilitacja poprawy nie rokuje. Jednak pomimo choroby, ludzie na wózkach kończą szkoły często z celującymi ocenami, i wyróżnieniem. Zdają maturę. Marzą o studiach. Odebranie im fachowej rehabilitacji jednoznacznie odbiera im szanse na dalsze funkcjonowanie. Bez ćwiczeń, stan fizyczny osoby niepełnosprawnej szybko się pogorszy. Na płacenie za zabiegi i wizyty rehabilitanta ich nie stać. Z danych np. wrocławskiego NFZ wynika, że w tym roku ze stałej rehabilitacji tylko we Wrocławiu korzystało 2 tys. osób. W Polsce jest ok. 60 tys. osób chorych na stwardnienie rozsiane. Niech tylko 10 proc. z nich zostanie uznanych za "nie rokujących poprawy". Kto sfinansuje ich pobyt w ZOL-ach? Gdzie znajdzie się tyle miejsc? Ponadto, kto to jest pielęgniarka środowiskowa do dalszej opieki? Kto je będzie zatrudniał? Czy taka pielęgniarka będzie prowadziła rehabilitacje? Kolejna sprawa, która budzi wątpliwości, to tzw. gabinety. Model zaproponowany przez NFZ przewiduje, ze oprócz poradni i zakładów rehabilitacyjnych, zabiegi rehabilitacyjne będą mogły być świadczone w gabinetach. Czy to znaczy, ze każdy lekarz, który kupi materac magnetyczny i dwie lampy, będzie mógł prowadzić rehabilitacje? W takim układzie przecież bardzo szybko zabraknie pieniędzy na refundowanie profesjonalnych, kompleksowych usług rehabilitacyjnych. Podobnych zastrzeżeń do projektu jest znacznie więcej. Czy zamiast roku niepełnosprawnych, mamy rok odbierania im szans i tworzenia barier? Według rzecznika Narodowego Funduszu Zdrowia Renaty Furman nad projektami, pracował zespół specjalistów: konsultanci krajowi, przedstawiciele środowisk medycznych. Zasady, które zaproponowali, są bliskie tym, które zostaną zatwierdzone. Na pewno nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian. Po analizie i ostatnich poprawkach, już we wrześniu prace nad projektami musza zostać zakończone i zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych ostatecznie opracowane. ("Gazeta Wrocławska", 27.08. 2003r.)

Szansa na życie

W dniu 16 września 2003 roku w TVP1 pokazano program z cyklu "Szansa na życie", zrealizowany przez Wytwórnię Filmową "Dydakta", którego tematem była telepraca i teleedukacja, głównie w kontekście osób niepełnosprawnych. Okazją do przedstawienia tego problemu stała się działalność Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Bohaterami krótkich reportaży były osoby niepełnosprawne związane z Fundacją, którym pomogła ona znaleźć nową szansę na aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie. Szansą tą stał się Internet i możliwości, jakie dzięki niemu otwierają się przed osobami niepełnosprawnymi. Przedstawiono bliżej Ignacego Wasiluka, Kingę Marszałek i Marka Śpiewankiewicza w domowym otoczeniu. Można było posłuchać o ich życiu z niepełnosprawnością i o tym, jak komputer otworzył przed nimi nowe możliwości; stał się nie tylko źródłem rozrywki i zabawy, ale poprzez dostęp do Internetu otworzył okno na świat, stworzył możliwość dalszej edukacji i bardzo często zdobycia pracy. Kursy komputerowe w Fundacji, egzaminy na certyfikat ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy) - to elementy, które stopniowo pozwoliły osobom niepełnosprawnym na poszerzenie i potwierdzenie umiejętności komputerowych. Kinga Marszałek pracuje w systemie telepracy, Ignacy Wasiluk jest koordynatorem szkolenia ECDL, a obecnie, podobnie jak Marek Śpiewankiewicz, jest uczestnikiem szkolenia w prowadzonej przez Fundację edycji pilotażowej projektu "Doradca środowiskowy osób niepełnosprawnych z własnego terenu", który to projekt jest świetnym przykładem zdalnej edukacji. Film realizowany był także w pomieszczeniach Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu "KLABIR" w Warszawie, gdzie prowadzone są kursy komputerowe. Kamera zawędrowała też do prowadzonej przez Fundację Kawiarenki Internetowej na ul. Twardej. Była to okazja do poznania wielu osób korzystających z możliwości, jakie stwarza im Fundacja oraz tych, którzy w niej działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Opowiadaniu o Fundacji i ludziach z nią związanych, o niepełnosprawnych szukających swojego sposobu na życie towarzyszyły teksty poetyckie, których autorem jest Ignacy Wasiluk. Gościem programu była pani dr inż. Małgorzata Kalinowska - Iszkowska (Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Zarządzania Wiedzą - ComputerLand S.A.), która powiedziała: "Internet to nie tylko maile, surfowanie w sieci, ale także aktywne uczestniczenie w procesie edukacyjnym. W przypadku osoby, która jest przywiązana do wózka czy łóżka, która ma problemy z ruszeniem się ze swojego mieszkania, takie aktywne uczestniczenie jest ogromną szansą nie tylko na edukację, ale w ogóle na życie". Uwaga: emisja kolejnego odcinka z cyklu "Szansa na życie", opowiadającego o telepracy i Fundacji - 13 października (poniedziałek) godz. 14.10.

Konkurs rozstrzygnięty

W dniach 13 i 14 września br. Białogard gościł laureatów ogólnopolskiego konkursu na najlepszy projekt samorządowy na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem konkursu było pokazanie czy naprawdę osoby niepełnosprawne są inne. Dysfunkcja fizyczna intelektualna, nie musi ich skazywać na izolacje i na inność. Programy MGPIPS, PFRON oraz działania organizacji pozarządowych zmierzają do zmiany tego obrazu. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Powiat Białogardzki będący gospodarzem imprezy. Zwycięzcą konkursu zostało Miasto Olsztyn, które otrzymało czek na 500 tys. zł. Drugie miejsce zdobyła Ruda Śląska, która otrzymała 300 tys. zł, zaś trzecie miejsce zajął Solec Kujawski; nagrodą był czek na 200 tys. zł. Oprócz tego w konkursie przyznano trzy wyróżnienia: Rzeszów otrzymał 100 tys. zł, Oleśnica 60 tys. zł, Wyszków 30 tys. zł.

Nieszczęśliwy jest świętością

Do Krajowego Rejestru Sądowego wpisano niedawno Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser". Działająca na terenie powiatu olkuskiego nowa organizacja społeczna za cel statutowy uznała opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną oraz pomoc materialna osobom wymagającym społecznego wsparcia. Stowarzyszenie będzie również dążyć do tworzenia warunków na rzecz wyrównania szans oraz prowadzenia niepełnosprawnych ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym.
Łacińska nazwa stowarzyszenia oznacza "Nieszczęśliwy jest świętością". Napis "Res Sacra Miser" znajdował się nad drzwiami warszawskiej kamienicy, w której przed wojną miało swoją siedzibę towarzystwo dobroczynne. Wśród 24 członków założycieli znajdują się osoby kompetentne, posiadające duże doświadczenie zawodowe, m. in. psychologowie, pedagodzy, socjologowie, prawnicy, lekarze kuratorzy sądowi i prawnicy samorządowi. Blisko połowę członków organizacji stanowią osoby, które nie ukończyły jeszcze trzydziestego roku życia, głównie studenci resocjalizacji, socjologii, politologii. Jak podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia, ma ono otwartą formułę i czeka na wszystkich, którzy chcą włączyć się w pomoc potrzebującym. Pierwszą inicjatywą, którą podjęło stowarzyszenie jest zbiórka pieniędzy na kosztowną operacje dla chorego od urodzenia na artrogrypozę czteroletniego Krzysia. Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z władzami gminy Trzyciaż. Celem wspólnych działań ma być stworzenie na terenie gminy ośrodka pomocy dla osób niepełnosprawnych. Gmina dysponuje budynkiem po podstawówce. (Gazeta Krakowska, 19.09.03)

FPMiINR - VII Festiwal Nauki

W dniu 28 września - w ramach "Festiwalu Nauki - Warszawa 2003" - Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wystąpiła z prezentacją pt. "Nauka, technika, informacja - ku lepszemu życiu niepełnosprawnych". Leszek Maziarz - (od października br. przewodniczący Zarządu Fundacji) - omówił urządzenia techniczne umożliwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie ze sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zwiększa ono dostęp tych osób do informacji, edukacji i pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych. Justyna Kalita opowiedziała o tworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego zdalnie szkolenia. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (Leonardo da Vinci). W prezentacji, w której podjęto też ogólne zagadnienia e-learningu, została na zakończenie przedstawiona wstępna wersja programu edukacyjnego zaprojektowanego przez Fundację i realizowanego we współpracy z Instytutem Maszyn Matematycznych.

Jeszcze droższy Internet?

Informacja o tym, że rząd zamierza w maju przyszłego roku podwyższyć VAT za połączenia internetowe z 7 do 22 proc., wywołała powszechny niepokój obecnych i potencjalnych internautów. Odsetek internautów w Polsce nie dorównuje poziomowi w Unii Europejskiej. Wprawdzie 26 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z Internetu, ale tylko 7 proc. prawie codziennie; można z góry założyć, że ta grupa ma dostęp do sieci w pracy. Aż 7 proc. deklaruje, że korzysta z sieci mniej więcej raz w tygodniu, zaś 3 proc. rzadziej niż raz w miesiącu! Kraje Unii przed dwoma laty przyjęły następującą strategię: nie obniżają podstawowej stawki VAT, lecz wymuszają konkurencję na rynku zdominowanym do niedawna przez narodowe monopole. Ta strategia doprowadziła do dwukrotnego zwiększenia wykorzystywania Internetu w gospodarstwach domowych z 18,3 proc. w 2000 r. do 40,4 proc. w 2002 r. U nas dotychczas podejmowane próby konkurowania z TP S.A. nie przynoszą zachęcających efektów ani tym, którzy je podejmują, ani społeczeństwu. Rząd tłumaczy zapowiedzianą decyzję tym, że UE wymaga ujednolicenia podstawowych stawek VAT. Dziś u nas podstawową stawką VAT za usługi telekomunikacyjne jest 22 proc. W większości krajów UE VAT jest znacznie niższy. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji - jak informuje jego kierownictwo - podjęto prace nad regulacjami, które pozwolą ograniczyć lub zlikwidować negatywne skutki podwyżki VAT na Internet. Zaproponowano też premierowi powołanie międzyresortowego zespołu w tej sprawie. A nie prościej byłoby obniżyć stawkę VAT na wszystkie usługi telekomunikacyjne? O tym, co zrobiono w tym samym czasie w USA - podjęcie przez Izbę Reprezentantów postanowienia, że w ogóle nie należy opodatkowywać dostępu do Internetu - nie śmiemy nawet marzyć!

 

Bill Gates przyjeżdża do Polski

Warszawska Szkoła Główna Handlowa szykuje się do wizyty Billa Gatesa, który 15 października 2003 wygłosi prelekcję. Temat wykładu jeszcze nie jest znany. Spotkanie będzie miało charakter zamknięty - wyłącznie za zaproszeniami. Odbędzie się w Auli Głównej SGH, która może pomieścić 800 osób, więc tylko tylu słuchaczy będzie mogło w nim uczestniczyć.

*  *  *
Microsoft ogłosił, że zamknie swoje czatroomy w 28 krajach, gdyż pogawędki internetowe stały się rajem dla pedofilów oraz rozsyłaczy niepożądanych e-maili, czyli spamów. 14 października zamknięte zostaną darmowe fora dyskusyjne na portalu MSN w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Afryce i w znacznej części Ameryki Łacińskiej, co zmusi miliony użytkowników sieci do znalezienia alternatywnych forów dyskusyjnych on-line, by móc porozmawiać na codzienne tematy. Według badań, jakie ogłosiła 23.09. organizacja zajmująca się sprawdzaniem Internetu, liczba stron z pornografią sięgnęła 260 mln, co stanowi 1800% więcej niż 5 lat temu. (PAP)

"Ikonki" na Podlasiu

W ramach programu "Ikonka" w każdej podlaskiej gminie do końca roku ma powstać punkt z kilkoma komputerami i bezprzewodowym powszechnym dostępem do Internetu. Tego typu miejsca zwane są na świecie "telechatkami" (z ang. telecottage) lub telecentrami. Mają one powstawać przede wszystkim w gminnych bibliotekach i ośrodkach kultury. Programowi patronuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, sprzęt kupują sponsorzy, zaś koszty dostępu do komputera i korzystania z niego będą ponosić gminy. Ośrodki mają wykorzystywać technologię sieci bezprzewodowej (Wi-Fi), co umożliwi też korzystanie z sieci, w odległości ok. 300 m od punktu dostępowego, dowolnej liczbie osób mających odpowiednie urządzenia przenośne. Dostęp do punktów ma być powszechny, bez opłat lub z opłatą symboliczną. "Telechaty" popierane przez rząd oraz agendę ONZ - USAID - powstają już od 1994 roku na Węgrzech; obecnie jest ich już 1000. Program "Ikonka" może wpłynąć na rozwój regionu, wprawdzie bardzo biednego, ale za to położonego w strategicznym punkcie: przy przyszłej wschodniej granicy Unii Europejskiej. W przyszłości punkty mógłby być nawet wykorzystywane jako centra telepracy.

Internet w szpitalu

Bezpłatny kiosk internetowy dla pacjentów zaczął działać od 26 września w Instytucie Kardiologii w Aninie. Chorzy będą mogli korzystać z dwóch komputerów i jednego gniazdka do podłączania laptopa. Pacjenci podczas pobytu w szpitalu będą mogli przez Internet łączyć się ze znajomymi i rodzinami. Na pewno zmniejszy to poczucie odizolowania od otoczenia. Jest to szczególnie ważne dla osób spoza Warszawy. Z kiosku internetowego ustawionego w holu szpitala mogą korzystać jednocześnie trzy osoby. Jedno ze stanowisk przystosowano dla chorych na wózkach. Lekarze chcą jednak, by Internet był dla pacjentów nie tylko narzędziem do komunikacji, ale także źródłem wiedzy np. o dietach i zasadach leczenia chorób serca. W przyszłości Instytut Kardiologii zamierza przygotować również specjalny multimedialny przewodnik dla nowych pacjentów. Uruchomienie kiosku w Aninie kosztowało kilka tysięcy euro. Całe przedsięwzięcie sfinansowała Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK), która jest dostawcą technologii i Internetu dla szpitala. Na razie nie ma planów ustawienia na terenie szpitala kolejnych kiosków. Być może jednak podobne minikawiarenki internetowe pojawią się w innych stołecznych szpitalach, bo zainteresowanie pomysłem wykazał jeden z operatorów telefonii komórkowej. (Rzeczpospolita 23.09.2003r.)

Europejskie granty

Na stronie http://www.elearningeuropa.info/dir_programs.php?lng=1 można znaleźć wszystkie aktualne inicjatywy grantodawcze UE. Niestety nie ma ich w polskiej wersji.

Nowy PARTNER

Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich działań ze środków PFRON. Od 2003 obowiązują nowe zasady realizacji programu "Partner - wspieranie zadań realizowanych przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych". Program Partner realizowany jest od 3 sierpnia 2000 roku do 3 sierpnia 2005. Na stronach PFRON dostępne są zmienione procedury realizacji programu Partner obowiązujące składających wnioski na realizację zadań od 2004 (Uchwała nr 13/2003 Rady Nadzorczej PFRON z 25 marca 2003 oraz Uchwała nr 424/2003 Zarządu PFRON z 21 sierpnia 2003 i załączniki). (www. ngo.pl 04.09.03)

 

AGH - Kraków dla niepełnosprawnych studentów

W dniach 24-27 lipca 2003 w Ustroniu, pod hasłem "Osoby Niepełnosprawne na rynku pracy i w Unii Europejskiej" odbył się IV Międzynarodowy Zjazd i Konferencja Społeczności Internetowej Osób Niepełnosprawnych. Zjazd gościł po raz drugi m. in. przedstawicieli Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, oraz grupy studentów z samorządu studenckiego i Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych przy AGH. Pan prof. Majewski w ubiegłym roku obszernie informował uczestników Zjazdu o dostępności AGH - Kraków dla niepełnosprawnych studentów; uczelnia w kilku ostatnich latach wydało na ten cel około 7 mln zał. W tym roku prof. Majewski przedstawił w pełni opracowany przez architektów na zlecenie AGH projekt Półsanatorium Akademickiego z Centrum Rehabilitacji na dostosowanie budynków uczelni dla potrzeb ON. Z uwagi na środowiskowy charakter inwestycji (obiekt służyłby całemu srodowisku akademickiemu Krakowa) i wysoki koszt wykonania, AGH nie jest w stanie samodzielnie zrealizować projektu. O jego wadze tak pisze Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych: ... Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, poza dynamicznym czynieniem naboru młodzieży niepełnosprawnej na różne kierunki studiów, dostrzegła jako niezbędną konieczność równoległego zabezpieczenia rehabilitacji tej młodzieży... Przedsięwzięcie to ze wszech miar zasługuje na pełne poparcie ze strony Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych..., tym bardziej, że będzie to nowoczesna placówka rehabilitacyjna na miarę europejską i obsługiwać będzie również młodzież pozostałych uczelni Krakowa oraz szkół średnich, czyli potencjalnych studentów. Ta pionierska inicjatywa może w znaczący sposób przyczynić się do rozwijania pobudzania nauki na szczeblu ponadpodstawowym i być wzorcem dla innych regionów Polski, jak również krajów Unii Europejskiej oraz pozaunijnych... . Brak możliwości połączenia studiów z niepełnosprawnością i koniecznością częstokroć regularnej opieki lekarzy specjalistów jest przyczyną wielu osobistych tragedii studentów. Pisze na ten temat m. in. pani dr Irena Solecka- Szpejda - specjalista rehabilitant - pediatra: ... Projekt modernizacji budynku Półsanatorium Akademickiego przy ul, Tokarskiego 6 w Krakowie na kompleks rehabilitacyjny studenckiego środowiska krakowskiego zasługuje na największe poparcie i pomoc. W roku 2003, roku osób niepełnosprawnych, inicjatywa ta stawia nasze krakowskie najstarsze środowisko studenckie na poziomie tych europejskich krajów, z którymi od przyszłego roku będziemy w Unii. Projekt znajduje więc uznanie, ale AGH nie może pozykać nigdzie wsparcia finansowego (PFRON, Ministerstwo Edukacji itd.). Zastanawiające jest to, że uczelnia wyższa wkłada więcej zaangażowania w rehabilitację społeczną i zawodową niż struktury państwowe do tego statutowo powołane. Jest szansa - realizując taki projekt - by zaskoczyć wspaniałym i godnym obchodom ERON, kraje Unii i wnieść do nich przy naszej akcesii nasz prestiż, a nie tylko wyciągniętą rękę po unijne środki finansowe. Partnerstwo to również oferta, a z tej się żyje. Dlatego też, organizatorzy Zjazdu w Ustroniu zwracają się o wsparcie tego projektu do Pani senator RP Grażyny Staniszewskiej, która na Konferencji w Ustroniu prezentowała temat: "Europejski Fundusz Społeczny" - http://isi.idn.org.pl/Europ_Fund_Spol-GS.ppt. Szansa dla niepełnosprawnych". Z informacji tej wynikało, że są fundusze społeczne Unii, z których można by wesprzeć projekt AGH - Kraków, poprzez nakierowanie części tych środków na np. PFRON czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Socjalnych itp., a te z kolei już bezpośrednio na AGH - Kraków. Najważniejsze w tym wszystkim i wymagane przez UE w takich przypadkach jest gotowe: PROJEKT i jego kalkulacja. Pozostaje więc czekać tylko na inicjatywę kompetentnych organów państwowych. Więcej materiałów na ten Zjazdu i poruszanych na nim problemów można znależć pod adresem: http://www.proinfo.pl/ustron2003/kontakt.php

Dom dostępny

Zakończył się tegoroczny konkurs Fundacji DOM DOSTĘPNY, Wydawnictwa MURATOR i "Gazety Wyborczej". Od 2001 roku realizowany jest program DOM bez Barier, którego celem jest zidentyfikowanie barier utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz upowszechnienie zasad kształtowania przestrzeni dostosowanej do potrzeb wszystkich użytkowników. W ramach programu opracowywane są profesjonalne informacje na temat nowoczesnych metod zniesienia barier architektonicznych i ich popularyzacja. Uwzględniają one najnowsze tendencje rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wykorzystują najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne. Tematem tegorocznego Konkursu był projekt koncepcyjny wolno stojącego domu dla czteroosobowej rodziny, przewidziany do realizacji w dwóch etapach. W każdym etapie parter domu ma być dostosowany do stałego pobytu osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku. Zwyciężył projekt architektów z Warszawy; którego koszt budowy - I etapu - ograniczony był do 150 tys. zł. Ponadto przyznano wiele nagród i wyróżnień. Zainteresowani znajdą więcej informacji na temat konkursu DOM DOSTĘPNY na stronach http://www.murator.com.pl.

IWP dla niepełnosprawnych

W ramach Europejskiego Roku Niepełnosprawnych Instytut Wzornictwa Przemysłowego opracował program pt. "Nic o nas bez nas". Celem programu jest zwrócenie uwagi projektantów i producentów na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez zapoznanie się z ich oczekiwaniami. Na spotkaniu projektantów z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych (15 października 2003) obie grupy wymienią poglądy dotyczące potrzeb bytowych i kulturalnych niepełnosprawnych, uwzględniając upodobania estetyczne. Celem konferencji i wystawy jest nie tylko położenie nacisku na wynikające z niepełnosprawności szczególne potrzeby, ale także przedstawienie możliwości polskiego przemysłu i projektantów w zakresie zaspokojenia wymagań ludzi niepełnosprawnych. Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, ul. Świętojerska 5/7. Początek o godz. 12.00. Informacji na temat konferencji udzielają, a także zgłoszenia przyjmują Izabella Borowicz i Alicja Wierzbicka pod nr telefonu: 0*22 860 00 57, 0*22 860 02 89, 0*22 860 00 64 lub e-mailem: adnet@iwp.com.pl. (23.09.2003- Wiadomości ngo. Pl)

Błękitna Linia TPSA - dzwoń: 9393

Klienci TPSA z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, od 22 września mogą załatwić większość spraw związanych z korzystaniem z usług TP przez telefon za pośrednictwem bezpłatnej Błękitnej Linii TP. Doradcy będą dostępni pod numerem 9393 przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To początek wdrażania Błękitnej Linii TP w całym kraju. Od listopada będą z niej korzystać wszyscy klienci firmy. Błękitna Linia TP to jeden z elementów wdrażanego przez TP w całym kraju systemu zarządzania relacji z Klientami (CRM) i wg telekomunikacji jest to jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Europie. Błękitna Linia TP to odejście od obsługi w placówkach TP na rzecz wygodniejszego i szybszego kontaktu telefonicznego. Głównym celem jej wprowadzenia jest podniesienie standardu obsługi Klientów i ułatwienie im kontaktu z Firmą. Ja twierdzi telekomunikacja - ponad 80 proc. wszystkich spraw można załatwić dzwoniąc na Błękitną Linię TP: sprawdzić wysokość rachunku, - uzyskać informacje na temat produktów i usług TP, dowiedzieć się o aktualnych promocjach, zamówić usługi, które nie wymagają odrębnej pisemnej umowy, zgłosić awarię telefonu, a przy okazji wyjaśnić jakie są jej przyczyny, złożyć reklamację. Pozostałe sprawy, w tym takie, które wymagają osobistego podpisania dokumentów, można załatwić w Telepunktach. (Biuletyn ProLine)

Unijna pomoc dla niesłyszących

W związku ze Światowym Dniem Głuchych obchodzonym 1 września, Komisja Europejska podsumowała swoją działalność w dziedzinie finansowania badań naukowych i programów pomocy dla osób niesłyszących. W ciągu ostatnich 7 lat Komisja przeznaczyła ponad 10 mln euro na badania zaburzeń słuchu. Według informacji Komisji u 6% ludności UE występują zaburzenia słuchu. Przyczyną ponad połowy tych zaburzeń są czynniki genetyczne. Jednym z głównych projektów finansowanych z pieniędzy unijnych są koordynowane przez Instytut Pasteura w Paryżu badania nad genetycznymi uwarunkowaniami procesu słyszenia i jego zaburzeń. Naukowcom udało się zidentyfikować połowę z 36 znanych genów związanych z głuchotą. Projekt pod nazwą VOICE realizowany przez Joint Research Centre (JRC) Komisji Europejskiej ma na celu rozpowszechnienie technologii voice-to-text VTT wśród użytkowników i producentów. Jej zastosowanie przy stosunkowo małych kosztach może pomóc osobom niesłyszącym w rozwijaniu zdolności komunikacyjnych i przystosowaniu się do życia w środowisku osób słyszących. Szacuje się, że 22,5 mln Europejczyków choruje na zaburzenia słuchu, 2 mln z nich to osoby głuche. Koszty leczenia i kształcenia tych chorych wynoszą ok. 78 mld euro rocznie - średnio 3,5 tys. euro na osobę. Pod względem częstości występowania zaburzenia słuchu są trzecią w kolejności chorobą przewlekłą, po zapaleniu stawów i nadciśnieniu tętniczym. Więcej informacji o projekcie VOICE na stronie: http://voice.jrc.it. Więcej informacji o problemie zaburzeń słuchu w Europie na stronie: http://www.pres.hear-it.org (MP 29.08.2003)

Powiatowa integracja

W powiecie oświęcimskim obyła się już po raz drugi na stadionie Towarzystwa sportowego "Hejnał" w Kętach impreza integracyjna organizowana w związku z Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych. Organizatorzy festynu, którymi były Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Bliskich i Przyjaciół "Jeden Drugiemu" przygotowali dużo atrakcji: mecz piłkarski, w którym zmierzyły się reprezentacje samorządowców powiatowych z dziennikarzami "Dziennika Polskiego" patrona medialnego imprezy; występy m.in.Adama Bargieła, niewidomego wokalisty i muzyka, zespołu Każdy Może Być Artystą, działającego przy stowarzyszeniu "Jeden Drugiemu" oraz kabaretu działającego przy Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Chełmku. Wśród imprez towarzyszących warto też wymienić zawody sportowe dla niepełnosprawnych składające się głównie z konkurencji lekkoatletycznych. Ponadto uwagę publiczności zwrócił pokaz zabytkowych samochodów oraz motocykli, połączony z możliwością przejażdżki. W sumie festyn był okazją do integracji poprzez wspólną zabawę. Udało się na nim zebrać 2,5 tys. fantów na loterię. Ze zbiórki, licytacji, sprzedaży losów uzyskano około 10 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na zajęcia terapeutyczne osób niepełnosprawnych. (Gazeta Krakowska 12.09.03r)

Przywracają dzieciom zdrowie

Na oddział ortopedii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie przyjeżdżają pacjenci z całej Polski. Rzeszowska ortopedia dziecięca jest jednym z nielicznych w kraju ośrodków, w których wykonuje się operacje pacjentów z porażeniem mózgowym. Tylko na Podkarpaciu i w Poznaniu wszczepia się pompy baklofenowe. Operacje te zaczęto przeprowadzać wiosną tego roku. Stosuje się je u dzieci z neurogenną spastycznością, czyli wzmożonym napięciem mięśni. Wszyta pod skórę pompa podaje lek bezpośrednio do rdzenia kręgowego. Pozwala to na bardzo precyzyjne dawkowanie specyfiku. Poprawę zdrowia u pacjenta widać prawie natychmiast, a z upływem czasu jest coraz lepiej. Druga dziedzina, którą zajmują się lekarze tego szpitala to traumatologia, czyli leczenie złamań. W rzeszowskim szpitalu robi się to poprzez zastosowanie tak zwanych gwoździ śródszpikowych stabilizowanych. Metoda ta, znana w świecie od kilkunastu lat, w Polsce stosowana jest od niedawna. Przy tej metodzie złamanego na przykład uda nie otwiera się w ogóle w miejscu urazu. Przez niewielkie nacięcie w okolicy pośladka wprowadza się do kanału szpikowego gwóźdź, który stabilizuje złamaną kość. Dzięki temu złamanie szybko się zrasta i nie trzeba nogi gipsować. Od pewnego czasu stosuje się cieńsze gwoździe tytanowe nowej generacji. Operacja trwa krócej, a kość zrasta się szybciej. ("Super Nowości". 08.09.2003r)

Tydzień Osób Niepełnosprawnych na Bemowie

W związku z obchodami Europejskiego Roku Niepełnosprawnych Urząd Dzielnicy Warszawa-Bemowo w dn. 8 - 13.09.2003 r. zorganizował szereg imprez. Głównym celem tego przedsięwzięcia było pokazanie, że niepełnosprawność to nie rezultat choroby czy też uszkodzenia ciała, lecz wynik barier: społecznych, ekonomicznych, fizycznych, jakie napotyka się w środowisku. W programie było m.in. sympozjum poświęcone problemom osób niepełnosprawnych i idei wyrównywania szans, otwarta spartakiada dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, piknik integracyjny. ("Metropol", 8.09.2003 r.)

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię

W niedzielę, 14 września, w 31 miastach obchodziliśmy II Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Odbyły się koncerty, wystawy prac chorych, bezpłatne konsultacje z psychiatrami, pokazy filmów. Ta choroba najczęściej atakuje ludzi przed trzydziestką, dlatego tegoroczna kampania skierowana była przede wszystkim do ludzi młodych. Stan chorego na schizofrenię zależy nie tylko od leków, lecz też od tego, jak się do niego odnoszą przyjaciele, rodzina, otoczenie. Kampania - część światowego programu: "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" - ma zmienić często wrogą postawę zdrowych wobec schizofreników. Na schizofrenię choruje w Polsce ponad 400 tys. osób. Więcej na: http://www.psychiatria.pl

Światowy dzień choroby Alzheimera

Kłopoty z pamięcią i otępieniem to naturalne efekty starzenia się - tak myśli wielu z nas, również lekarze. Tymczasem te objawy są często efektem choroby Alzheimera. Dzięki nowoczesnym lekom można w znacznym stopniu opóźnić jej rozwój. Warunkiem jest jednak wczesne rozpoznanie. Tymczasem wśród 200 tys. Polaków chorujących na Alzheimera schorzenie to jest prawidłowo diagnozowane tylko u niecałych 15% - informuje Polskie Towarzystwo Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z okazji światowego dnia tej choroby obchodzonego w niedzielę, 21 września. Więcej o chorobie i gdzie szukać pomocy: http://www.alzheimer.pl.

IDF: Światu grozi epidemia cukrzycy

Ponad 300 mln ludzi na świecie grozi zachorowanie na cukrzycę - ostrzegają eksperci uczestniczący w 18. konferencji Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation - IDF), która odbywa się w dniach 23-29 sierpnia w Paryżu. Skutki ekonomiczne cukrzycy w krajach o największej zachorowalności mogą być większe niż w przypadku epidemii AIDS. Z przedstawionego na konferencji raportu Diabetes Atlas wynika, że obecnie na całym świecie koszty leczenia chorych na cukrzycę w wieku 20-79 lat wynoszą co najmniej 153 mld USD rocznie. Autorzy raportu szacują, że do 2025 r. liczba chorych na cukrzycę zwiększy się ze 194 mln do 333 mln. Znacznie zwiększą się także bezpośrednie wydatki związane z leczeniem chorych na cukrzycę - w 2025 r. wyniosą one od 213 mld do 396 mld USD. Według prognoz zawartych w raporcie w 2025 r. ponad 75% chorych na cukrzycę stanowić będą mieszkańcy krajów rozwijających się. Powodem zwiększonej zachorowalności na cukrzycę w tych regionach są zmiany o charakterze społeczno-kulturowym oraz postępująca urbanizacja. Eksperci ostrzegają, że w krajach tych, już obciążonych epidemią AIDS, cukrzyca może mieć katastrofalne skutki dla gospodarki. Podczas paryskiej konferencji zwrócono także uwagę na coraz częstsze występowanie cukrzycy typu II u dzieci i młodzieży, co wiąże się ze zwiększającą się liczbą otyłych w tej grupie wiekowej. Członkowie Międzynarodowej Federacji Cukrzycy zaapelowali do przemysłu spożywczego, zwłaszcza producentów żywności typu fast-food, o wytwarzanie zdrowszej żywności, a do instytucji rządowych odpowiedzialnych za ochronę zdrowia o prowadzenie kampanii na rzecz walki z cukrzycą. Więcej informacji, w tym raport Diabetes Atlas, można znaleźć na stronie: http://www.idf.org/home/. (MP.26.08.2003)

CDC namawia Amerykanów do szczepień przeciw grypie

Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention zapowiedziały, że w tym roku na pewno nie zabraknie szczepionek przeciwko grypie dla wszystkich mieszkańców USA. CDC oszacowały, że producenci szczepionek wypuszczą na rynek ok. 85,5 mln dawek szczepionki przeciwko grypie. CDC zalecają wszystkim Amerykanom od 6. miesiąca życia, aby poddali się szczepieniom, w szczególności jednak powinny to zrobić osoby, u których występuje duże ryzyko powikłań grypy. Należą do nich osoby po 65 roku życia, chorzy na choroby przewlekłe (układu krążenia, układu oddechowego, niewydolność nerek, cukrzycę, astmę, niedokrwistość) oraz HIV/AIDS i inne choroby zmniejszające odporność. Ze szczepień powinny skorzystać także osoby narażone na kontakt z chorymi, m. in. lekarze i pielęgniarki, tak aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia zakażenia. CDC zaleca również szczepienie dzieci, szczególnie między 6. a 23. miesiącem życia, oraz ich opiekunów. W Stanach Zjednoczonych co roku notuje się średnio 36 tys. zgonów i 114 tys. hospitalizacji z powodu powikłań grypy. Ponad 90% zgonów dotyczy osób po 65 roku życia. (MP 26.08.2003)

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Ewę Jarochowską, Marcina Kwolka, Alfredę Lewandowską, Bartosza Mioduszewskiego, Agnieszkę Mołczan, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Ewę Sadowską, Remigiusza Sawickiego, Natalię Ślusakowicz, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Andrzeja Zielińskiego, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail