Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 10 (063)    8 września 2003 r.  


Kto da więcej?

Narodowy Fundusz zdrowia proponuje, by od przyszłego roku refundowane były tylko te protezy, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, itp., które zostaną kupione od firmy związanej umową z NFZ. Artykuł na ten temat, pt. "Protezy z nakazu" zamieściła "Gazeta Wyborcza" (29.08.03). Firma taka musi mieć status zakładu opieki zdrowotnej i zatrudniać lekarza. Protestują przeciwko temu medyczne izby gospodarcze i niepełnosprawni, którzy obawiają się jeszcze trudniejszego niż obecnie dostępu do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych, a także znacznej podwyżki cen. Dyktować je będzie producent, który podpisał umowę. Już podobno tak właśnie jest w jednym z województwa, w którym obowiązuje konkurs ofert; trzeba kupować u droższego! Tymczasem system, który pozwala pacjentom na wybór miejsca zakupu zdał już egzamin przed ponad czterema laty w Śląskiej Kasie Chorych; koszty refundacji sprzętu ortopedycznego utrzymywały się niezmiennie na tym samym poziomie: ok. 40 mln zł na rok. Może więc zasadne jest pytanie: czym będą się kierować urzędnicy podpisujący umowy? Czy nie może się zdarzyć, iż po pewnym czasie ukaże się prasowe doniesienie, że zostały one podpisane z tymi, którzy dali więcej, do ręki urzędnika?

Raport o organizacjach pozarządowych

Instytut Spraw Publicznych przygotował dla Banku Światowego raport na temat organizacji pozarządowych w Polsce. Aktualnie zarejestrowanych jest 41859 organizacji pozarządowych. Najwięcej, bo aż 36,5 proc. stowarzyszeń i fundacji, zajmuje się sportem, turystyką i rekreacją. To one dostają najwięcej dotacji z funduszy publicznych. 12,4 proc. organizacji zajmuje się edukacją i wychowaniem, 11,6 proc. ochroną zdrowia i pomocą niepełnosprawnym. 10 proc zajmuje się wspieraniem kultury, sztuki i ochroną zabytków. Mniej niż 5 proc. NGO jako swój cel podstawowy podaje zaangażowanie się w aktywizację społeczną, pomoc społeczną i działalność charytatywną. W 2002 r. do NGO należało 12 proc Polaków, ale tylko połowa z nich deklarowała, że działa w nich aktywnie. Najwięcej społeczników i wolontariuszy skupiają organizacje charytatywne. Jedna ze współautorek raportu podkreśliła w wypowiedzi prasowej, że organizacje charytatywne wyróżniają się pomysłowością i zaradnością, jednak niewiele z nich realizuje długofalowe programy przeciwdziałania biedzie i wykluczeniu społecznemu. Zarzuca im, że czekają one na potrzebujących wsparcia, ale nie szukają ich. W rezultacie największą pomoc otrzymują ci, którzy potrafią ją znaleźć. To powielanie złych wzorów i sposobów działania publicznych służb społecznych. Informację na temat raportu podała redakcja "Polityki" (16.08.2003); redakcję Kuriera IdN1 zapewniono, iż otrzyma pełny raport, jak tylko Bank Światowy wyrazi zgodę na jego opublikowanie.

Pomoc blokował brak rozporządzenia

Zakłady pracy chronionej mogą ponownie od 1 sierpnia 2003 r. korzystać z pomocy finansowej z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 lutego tego roku nie było to w pełni możliwe. Nie mogły korzystać np. z pożyczek, zwrotu kosztów szkolenia niepełnosprawnych, dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych, oraz dofinansowanie uzyskania certyfikatów jakości. Tę sytuację zmienia od 1 sierpnia rozporządzenie {poz. 1161}. Pracodawca, który chce skorzystać z dofinansowania do oprocentowania kredytów, składa wniosek bezpośrednio do PFRON. Gdy chce zwrotu kosztów szkolenia niepełnosprawnego lub pożyczkę na utrzymanie jego miejsca pracy, składa wniosek do marszałka województwa. Odpowiedź ma uzyskać w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Teraz zakład pracy chronionej musi zawrzeć umowę z PFRON w wypadku dofinansowania do oprocentowania kredytu..Drugie obowiązujące od 1 sierpnia rozporządzenie {poz.1162} dotyczy rodzaju schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych. Lista schorzeń pozostaje taka sama, nie zmienia się także zasada obniżenia wskaźnika. Teraz rozporządzenie zawiera matematyczne wzory. Wystarczy podstawić odpowiednie dane i uzyska się wskaźnik. Zakładom pracy chronionej doskwiera brak jeszcze jednego rozporządzenia dotyczącego zarezerwowania co najmniej 15 proc. środków tego funduszu na indywidualne programy rehabilitacyjne. Ze względu na brak rozporządzenia do tej pory nikt nie wie co kryje się pod tym pojęciem. W efekcie firmy mające problemy finansowe nie mogą okresowo skorzystać z tych środków, bo muszą je trzymać na bliżej nie określone programy. Na realizację rocznych indywidualnych programów rehabilitacji zostały już tylko 4 miesiące, co pod koniec roku zmusi zakłady do pospiesznego i niekoniecznie racjonalnego wydawania nagromadzonych środków.
(Rzeczypospolita 01.08.2003r.)

Zatrudnienie socjalne

15 sierpnia 2003 wejdzie w życie ustawa o zatrudnieniu socjalnym, określająca zasady zatrudniania osób, które z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie same zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Osoby takie będą mogły znaleźć zatrudnienie w centrach integracji społecznej. Główne zadanie centrum integracji to kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych, przyuczanie do zawodu, przekwalifikowywanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Centrum ma uczyć również jak zaspokajać potrzeby własnym staraniem oraz jak racjonalnie gospodarować środkami pieniężnymi. Centrum utworzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub organizacje pożytku publicznego, działać będzie w formie gospodarstwa pomocniczego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. W przypadku Centrum tworzonego przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, finansowanie opierać się ma na przepisach określonych w ustawie o finansach publicznych. Jeśli Centrum utworzy organizacja pożytku publicznego, finansowane będzie z zasobów organizacji, z dotacji, z dochodów samorządu województwa przeznaczonych na realizacje wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z dochodów uzyskiwanych ze swojej działalności. Centrum w ramach reintegracji zawodowej może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlowaniu wyrobami przemysłu paliwowego, tytoniowego, alkoholowego oraz wyrobami z metali szlachetnych. W czasie okresu próbnego, który trwa 1 miesiąc, uczestnik otrzyma świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej zakwalifikuje benificjenta do dalszego uczestnictwa w zajęciach. Okres przebywania w Centrum może trwać do 11 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy. W tym czasie uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 80% zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu zajęć w Centrum, uczestnicy mogą zostać skierowani przez powiatowe urzędy pracy do podjęcia pracy lub na mocy ustawy prawo spółdzielcze będą mogli podjąć wspólną działalność gospodarczą - tzw. zatrudnienie wspierane. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym umożliwia gminom i organizacjom pożytku publicznego organizowanie robót publicznych oraz powstawanie klubów integracji społecznej. Zadaniem tych klubów jest prowadzenie działalności terapeutycznej, poradnictwa prawnego i działań samopomocowych w zakresie które organizują działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. (Biuletyn MPIPS 12.08.03)

Niższe progi

Od 1 września 2003 zmniejszy się wysokość dochodu, który może osiągać osoba pobierająca świadczenie emerytalne lub rentowe. Kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2003 r. - wynosi 1498,80 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2003 r. - wynosi 2783,40 zł. Wymienione kwoty zmieniają się kwartalnie. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości średniego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły kwartał ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. W II kwartale 2003 wynagrodzenie to zamknęło się w kwocie 2141,01 zł, podczas gdy w pierwszym kwartale zarabialiśmy średnio 2228 zł i 68 groszy. Wysokości tych kwot mają znaczenie dla osób, które pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe i jednocześnie otrzymują wynagrodzenie za dodatkową pracę. Więcej na temat pracy emerytów i rencistów można przeczytać w opracowaniu "Niepełnosprawni - praca", w serwisie http://www.pomocspoleczna.ngo.pl. Zmniejszona też została kwota zasiłku pogrzebowego; wynosić będzie 4282,02 zł czyli o ok. 175 zł mniej niż w poprzednim okresie. (Wiadomości ngo.pl 2003-08-19)

Wymiana dowodu osobistego w domu osoby niepełnosprawnej

Onet.pl informuje (powołując się na artykuł w "Życiu Warszawy"), o zarządzeniu nakazującym warszawskim urzędnikom załatwianie formalności związanych z wymianą dowodu osobistego w domach osób niepełnosprawnych. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński polecił zorganizowanie takiej formy działań już od września. Niestety, w wielu dzielnicach nie ma takiej możliwości; zarządzenie prezydenta jest nieznane. Podstawą prawną, na którą może powoływać się niepełnosprawny jest. art.50, § 3. kodeksu postępowania administracyjnego: "W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba."
źródło: http://info.onet.pl/793766,11,item.html.

Bez podpisu nie ma pieniędzy

Aby uzyskać pomoc finansową niepełnosprawni muszą złożyć swój podpis lub zostać ubezwłasnowolnieni. Wymagają one jednocześnie wszechstronnej pomocy osób bliskich i wsparcia instytucjonalnego. Wiele takich osób nie potrafi się podpisać na dokumentach, oraz zrozumieć ich treści - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Rodzice niepełnosprawnych nie chcą występować do sądu o ubezwłasnowolnienie dziecka. Skutkiem tego jest wstrzymanie pomocy (np. dofinansowania zakupu środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych) oraz udzielenia świadczeń zdrowotnych. Sytuacja jest nie tylko krzywdząca i upokarzająca dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Powstaje również wątpliwość co do zgodności z międzynarodowymi standardami. Zgodnie z tymi standardami "wszystkie istoty ludzkie rodzą się wolne i równe w godności oraz prawach. Również Konstytucja RP nie pozostawia wątpliwości co do nienaruszalności przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka". Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego "podstawą ubezwłasnowolnienia może być jedynie dobro osoby, która ma być ubezwłasnowolniona - tak więc jego przesłanka nie może być wygodą urzędników, sprawy ekonomiczne czy nieumiejętność porozumienia się z daną osobą, szczególnie jeśli istnieją inne łagodniejsze formy wsparcia". Ograniczanie praw osób niepełnosprawnych do samostanowienia i nadużywanie instytucji ubezwłasnowolnienia było krytykowane przez organizacje niepełnosprawnych. (PAP 28.08.2003r.)

Uczeń bez etykiety

Z nazw szkół specjalnych w ciągu trzech miesięcy zniknąć ma określenie "specjalna".
Minister edukacji uważa, że trzeba dostosować nazwy szkół, w których uczą się niepełnosprawni, do standardów Unii Europejskiej. W krajach Piętnastki na świadectwach nie ma zapisu, że uczeń jest absolwentem placówki o charakterze specjalnym - mogłoby to narażać go na nieprzychylne uwagi ze strony urzędników lub pracodawców. Rozporządzeniem ministra edukacji, które weszło w życie 1 września br., zaskoczonych jest wielu dyrektorów szkół specjalnych np. w woj. podkarpackim. Uważają oni, że jeśli pewne modyfikacje uznano za konieczne - należało to zrobić na wiosnę. Byłby wówczas czas na przygotowanie nowych szyldów, pieczęci i druków legitymacji. Wymiana w trakcie roku szkolnego spowoduje bałagan; okrągłe pieczęcie z nazwą instytucji trzeba zamawiać w mennicy państwowej; czeka się przynajmniej dwa miesiące. W województwie podkarpackim jest prawie 30 szkół specjalnych. Każda z nich musi wydać na wymianę pieczęci i blankietów dokumentów średnio od kilkuset do tysiąca zł. Dyrektorzy nie dostaną na ten cel dodatkowych pieniędzy od powiatów - pokryją wydatki z subwencji oświatowej, kosztem zakupu np. pomocy dydaktycznych lub zorganizowania wycieczki dla dzieci. Rodzice natomiast cieszą się, że dzieci zostaną pozbawione etykietki, iż uczęszczają do szkoły specjalnej. Jednocześnie obawiają się, że może być to wstęp do zabrania im ulg na przejazdy PKS-em, koleją i autobusami komunikacji miejskiej. Przedstawicielka Wydziału Kształcenia Specjalnego MENiS rozwiewa te obawy, gdyż o przywileju nie decyduje pieczęć na legitymacji, lecz wpis potwierdzający takie uprawnienia. ("Nowiny", 3.09.2003)

VIII Giełda Pracy dla Niepełnosprawnych

Pracy dla osób niepełnosprawnych z roku na rok jest coraz mniej - alarmują poszukujący zatrudnienia inwalidzi. Na VIII giełdzie pracy dla osób niepełnosprawnych w Rzeszowie (05-09-2003) poszukujących pracy było kilka razy więcej niż ofert. Oferty firm, które zdecydowały się na udział w nich, skierowane były do osób z lekkim stopniem niepełnosprawności; dla tych z widocznym kalectwem nie było ani jednej. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim sprzedawców, portierów, magazynierów. Niewiele ofert było też dla osób z wyższym wykształceniem. Najbardziej poszukiwane były oferty prac chałupniczych i biurowych. Każda z kilkunastu firm uczestniczących w targach poszukiwała dwóch, najwyżej trzech pracowników. (Gazeta Wyborcza 05.09.2003)

W ochronie tylko pełnosprawni

Po wejściu do Unii Europejskiej polskie firmy ochroniarskie, mające teraz status zakładów pracy chronionej, nie będą mogły zatrudniać niepełnosprawnych. Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w UE jest bowiem zapewnienie wszystkim działającym w niej firmom równych praw i przestrzegania zasad wolnej konkurencji. W krajach zrzeszonych w Unii biura ochrony nie mają specjalnego statusu zakładów pracy ochrony. W Polsce obecnie status zakładu pracy chronionej daje firm ochroniarskim sporo przywilejów. Można otrzymać ulgi i zwolnienia podatkowe, subwencje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zachodnie spółki z tej branży nie mają takich przywilejów i w naszym kraju byłyby dyskryminowane. Zdaniem szefów biur ochrony z Rzeszowa ("Super Nowości", 18.08.2003) dla rodzimych firm nie będzie to jednak problemem; inwalidzi stanowią bowiem nieznaczny procent wszystkich pracowników ochrony.

Przydział środków PFRON dla warszawskich niepełnosprawnych

04.09.2003 na porządku obrad XVI Sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy znajdował się "Projekt uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie określenia zadań miasta stołecznego Warszawy finansowanych w 2003 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych". W dokumencie czytamy o rozdysponowaniu kwoty 17 841 251 zł na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych na 2003 r. 370 000 zł przeznacza się na pożyczki związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, 400 000 zł na zwrot kosztów szkoleń, a 2 800 000 zł na zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy. Refundacja wynagrodzeń to 3 936 025 zł (820 pracowników może otrzymać 400 zł miesięcznie przez rok).Na warsztaty terapii zajęciowej zaplanowano 5 837 536 zł. Zlikwidowanie barier architektonicznych będzie dofinansowane w kwotach: 527 000 zł - osoby dorosłe i 250 000 zł - dzieci i młodzież.
Szczegółowe informacje na stronie: http://um.warszawa.pl/news/sesjaXVI/310.doc

AWF: Niepełnosprawnych nie przyjmujemy

Przypadek Agnieszki Gryz, niesłyszącej uzdolnionej szablistki z Bydgoszczy, która chciała studiować na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, opisała "Gazeta Wyborcza" (06-08-2003). Uczelnia odmówiła jej przyjęcie i oficjalnie poinformowała GW, że osoby niepełnosprawne nie mogą studiować na tej uczelni. W uzasadnieniu napisano, że niepełnosprawni nie są w stanie podołać programowi nauczania. - Nie do wiary - skomentowała tę sprawę Jolanta Banach, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. I zapowiedziała interwencję u ministra edukacji oraz rzecznika praw obywatelskich.

Lektury obowiązkowe

Po wspaniałej książce "Cela. Odpowiedź na zespół Downa", Anny Sobolewskiej, wzruszającej intymnej opowieści o córce autorki, która urodziła się z zespołem Downa (pisaliśmy o niej w 6 nr Kuriera IdN1), ukazała się u nas następna książka dotycząca problemu życia z osobą upośledzoną umysłowo. "W tej samej łodzi. Życie pod jednym dachem z osobą upośledzoną umysłowo" to tłumaczenie z języka włoskiego. Znajdują się w niej artykuły opublikowane na łamach włoskiego czasopisma "Ombre e Luci" (Światło i cienie"). Wiele rodzin, które również zmagały się lub zmagają z niepełnosprawnością dziecka, odnajdzie w niej cząstkę swoich losów, rozpaczy, trudów, ale i radości. Warto, wręcz trzeba sięgnąć po tę piękną, wzruszającą, głęboko ludzką książkę. Polecamy ją nie tylko rodzinom z osobą upośledzoną umysłowo, ale i tym, które borykają się z każdego rodzaju niepełnosprawnością swoich dzieci i bliskich. Może im bowiem pomóc i dodać otuchy.
"W tej samej łodzi - życie pod jednym dachem z osobą upośledzoną umysłowo". Wydawnictwo eSPe, 31-457 Kraków, ul. Meisnera 20, tel 012/4112851, e-mail: espe@pijarzy.pl, księgarnia internetowa: http://www.espe.pl.

* * *

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się pozycja, której autorem jest Tadeusz Fijałowski. Zainteresuje ona wszystkich, którzy chcą znać przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych. Znajdą bowiem w niej obowiązujące ustawy wraz z komentarzem - stan prawny na dzień 1 lipca 2003 roku, przepisy ogólne, wyjaśnienia, przykłady gotowych wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON, przykład wniosku o wpis do rejestru organizatorów np. turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania PFRON, informacje o przepisach dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Adres wydawnictwa CDiL Difin sp. z o.o., ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa, tel. 831 45 61, 845 45 62, fax 841 98 91, http://www.difin.pl.

Studia przez Internet

Dla osób zapracowanych lub mieszkających daleko od uczelni, a chcących się dokształcić, rozwiązaniem mogą okazać się studia przez Internet. To również propozycja dla osób niepełnosprawnych. Tego typu naukę można podjąć na Politechnice Warszawskiej, która prowadzi czteroletnie studia inżynierskie na trzech wydziałach: Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycznym oraz Mechatroniki. Na Uniwersytecie Warszawskim właśnie trwa nabór na Internetowe Podyplomowe Studia w zakresie Integracji Europejskiej. Nauka trwa trzy trymestry, podczas których trzeba cztery razy przyjechać na uczelnię. Więcej informacji: http://www.uw.edu.pl ("Metropol" z dn. 2.09.2003r.)

Fundusz dla osób z urazem kręgosłupa

"Pierwszy krok" to nowy Fundusz dzięki, któremu osoby z urazem kręgosłupa mogą otrzymać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego lub kursy doszkalające. "Pierwszy krok" powstał dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Fundacji Sue Ryder w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003. Jest on kontynuacją kampanii "Płytka wyobraźnia to kalectwo". Twórcom Funduszu zależy na tym, żeby osoby, które wskutek nieszczęśliwego skoku do wody lub wypadku drogowego doznały urazu kręgosłupa, uwierzyły w siebie. Ze względu na ograniczony zasięg o pomoc mogą się ubiegać tylko osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim. Prawdopodobnie od przyszłego roku inicjatywa obejmie cały kraj. Maksymalna wysokość dofinansowania to 4,5 tys. zł. Formularz wniosku, a także informacje o tym kto może starać się o dofinansowanie i na jaki cel, można uzyskać na stronie http://www.niepelnosprawni.info.labeo. Wnioski można składać listownie lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, 00-162 Warszawa ul. Dzielna 1 tel.0*22 831 85 82.

 

"Pająk" pomaga w usprawnieniu mięśni

Współczesna medycyna dysponuje nielicznymi środkami usprawniania dzieci z porażeniem mózgowym, wiele metod rehabilitacji pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych. Nic więc dziwnego, że każda nowa terapia budzi w rodzicach chorych dzieci wiele nadziei. Obecnie prawdziwą furorę robi "Pająk". Wymyślił go Norman Łoziński, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych. Przez całe życie zajmował się sportem, trenował wschodnie sztuki walki. Kiedyś zaprojektował urządzenie, które pomagało mu ćwiczyć wszystkie grupy mięśniowe. "Pająk" to zestaw gum o różnej sile sprężystości, łączących punkty w przestrzeni "obejmami" umieszczonymi w odpowiednich miejscach na ciele pacjenta. Dzięki niemu osoba niepełnosprawna może wykonać pełny program ćwiczeń w dowolnej pozycji i ćwiczyć w kontrolowany sposób wybrane grupy mięśniowe. Łoziński opatentował swój wynalazek. "Pająk" został przetestowany w warszawskim specjalistycznym przedszkolu integracyjnym i w Publicznych Zakładach Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów. Wkrótce potem wynalazca otworzył pierwszy swój gabinet w Warszawie.
Z miesiąca na miesiąc przybywało pacjentów, powstały kolejne w Grudziądzu, Kędzierzynie-Koźlu, Polkowicach i Koszalinie, w których pracują wysokiej klasy rehabilitanci i ortopedzi.
Nie każde dziecko po terapii staje na nogi, ale u wszystkich następuje poprawa. Świadczą o tym wpisy rodziców i dzieci w księdze pamiątkowej. (Życie na gorąco" 9/2003r.)

Pomóż zbudować polskie sztuczne serce

Wystarczy kliknąć w Internecie, by wesprzeć program budowy polskiego sztucznego serca. Wszystko za sprawą nowej strony Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii profesora Zbigniewa Religi. Każde wejście na adres http:// www.polskieserce.pl/ zasili konto fundacji sumą 5 groszy. Strona polskieserce.pl ma być kolejnym sposobem na pozyskiwanie pieniędzy i sponsorów dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Sponsorzy zapłacą za reklamę na stronie w zależności od liczby wejść internautów. Na razie nie wiadomo, ile Fundacja pozyska w ten sposób pieniędzy, ważne, że będzie to regularny dochód. Rokrocznie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu na badania przeznacza kilkaset tysięcy złotych - potrzebne jest kilka milionów. Prace nad polskim sztucznym sercem zapoczątkowane zostały 13 lat temu. Od 6 lat wszczepiane są pacjentom sztuczne komory wspomagania serca. Dotychczas komory uratowały życie ponad 130 pacjentom z Polski i Argentyny.

Człowiek Bez Barier

Pięciu kandydatów ubiega się o tytuł Człowiek Bez Barier w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn Integracja oraz Telewizję Polską. Są to: Ireneusz Betlewicz - artysta, plastyk, stypendysta Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami; Piotr Dukaczewski - dwukrotny wicemistrz świata w szachach dla niewidomych; Dariusz Kampka- prezes prywatnej firmy DIV Polska, wspierający finansowo i organizacyjnie działalność Osób Niepełnosprawnych; Sławomir Piechota - poruszający się na wózku inwalidzkim radny Wrocławia, organizator świetlic środowiskowych; Beata Wachowicz-Zwara - wicemistrzyni świata w slalomie gigancie osób niepełnosprawnych. Pięciu finalistów kapituła plebiscytu wybrała spośród 43 kandydatur, jakie nadesłano do redakcji "Integracji". Od września ruszy w telewizji kampania zachęcająca do wzięcia udziału w głosowaniu. W gazetach pojawią się ulotki oraz dodatkowa broszura w magazynie "Integracji". Na jedną spośród wybranych osób można głosować do 15 października 2003r, przysyłając kartki pocztowe na adres: Magazyn Integracja, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa z dopiskiem "Człowiek Bez Barier", lub e-mail czlowiek@integracja.org. Podczas gali w październiku zwycięzcą plebiscytu zostanie wręczona statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 6 tys. zł.

Prawa jazdy dla niepełnosprawnych

Pod adresem http://www.naukajazdy.pl/niepelnosprawni/niepelnosprawni.asp można znaleźć wiele ważnych informacji na temat możliwości uzyskania prawa jazdy przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Są tam też przydatne linki i adresy oraz wykaz szkół nauki jazdy i warsztatów samochodowych przyjaznych niepełnosprawnym. Fachowe porady odnośnie konstrukcji pojazdów i formalności związanych z uzyskaniem prawa jazdy można uzyskać pisząc na adres: specjalista@naukajazdy.pl.

Z myślą o niepełnosprawnych

Stowarzyszenie "Integracja" i PW KARABELA otworzyły w Tarnobrzegu punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. Konsultacje są bezpłatne.
Osoby odwiedzające punkt w Tarnobrzegu mogą dowiedzieć się, jak efektywnie szukać pracy, napisać podanie CV czy też list motywacyjny. Specjaliści doradzą im także, w jaki sposób zaprezentować się pracodawcy. Poszukujący pracy będą mogli zapoznać się również z aktualną listą zakładów pracy chronionej z powiatu tarnobrzeskiego. Punkt konsultacyjny mieści się w Tarnobrzegu przy ul. Sokolej 14, pokój nr 2. (Dziennik Polski nr 92 (1578)

 

Jaskinie solne

W Kurierze IdN1 nr 9 była informacja o jaskini solnej w Ciechocinku. Takich jaskiń solnych w Polsce jest coraz więcej. Są m. in. w Gliwicach, w Busku Zdroju, w Iwoniczu Zdroju (zrobiona została z 15 ton solnych bloków, które sprowadzono z Krymu znad Morza Czarnego), Rymanowie i Rzeszowie (ta ostatnia została otwarta w lipcu), Krynicy i Warszawie. Najczęściej groty tworzone są przy sanatoriach lub innych zakładach leczniczych. Tworzy się je też przy centrach medycyny naturalnej, oferujących ponadto krioterapię lub terapię tlenem. Koszt przebywania w grocie solnej waha się w granicach 15 zł za seans 45 minutowy (dzieci do lat trzech bezpłatnie, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne mają zazwyczaj 50% zniżki). Efekt leczniczy uzyskuje się po minimum 10 seansach.
Przebywanie w grocie solnej polecane jest osobom cierpiącym na nieżyty górnych i dolnych dróg oddechowych, alergie, palaczom, osobom mającym kłopoty naczyniowe.

Kawiarnia z głuchym personelem w Paryżu

Głusi kelnerzy? To nie żaden koszmar. Cafe Signes na ulicy Jean Moulin w Paryżu funkcjonuje bez problemów, a odwiedzają ją zarówno głusi, jak i słyszący. Otwarta w czerwcu z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych, z pozoru niczym się nie różni od innych kawiarni. Miała być oazą dla głuchych w przestrzeni publicznej pełnej dźwięków. Jest jednak równie chętnie odwiedzana przez słyszących. Personel nosi koszule ze znakiem "Witaj" w języku migowym. Słyszący, jeśli nie potrafią opanować języka migowego, czują się niepełnosprawni. Bistro przyciąga głuchych i niedosłyszących klientów z najdalszych krajów, jak Japonia czy Meksyk. Nowi klienci są dyskretnie ostrzegani przez pozostałych, że personel nie słyszy. Żeby przywołać kelnera, należy podniesioną ręką powoli zataczać kręgi. Cafe Signes to miejsce, gdzie słyszący i niesłyszący mogą komunikować się na równych prawach. Nowi klienci przechodzą szybki kurs języka migowego. Założyciele kawiarni twierdzą, że to świetne miejsce do integracji niepełnosprawnych z resztą świata. Nie tak łatwo o to w kraju, gdzie pracodawcy często wolą zapłacić grzywnę niż zatrudnić niepełnosprawnego. A poza tym lokal jest oazą ciszy i - jak twierdzą klienci - serwuje doskonałą kawę. (PAP 26.08.2003r.)

Internetowa rejestracja firmy

Na stronie Urzędu Miasta Poznania można dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego przekazywanego ON-LINE. Osobiście odbiera się zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Świetnie przygotowana strona MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA zawiera szczegółowe porady Jak założyć własną firmę, a nawet przykładowe wypełnione druki. Warto wiedzieć (FAQ) to strona z odpowiedziami na pytania dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej. Poznański Miejski Informator Multimedialny można polecić wszystkim, którzy planują własną działalność: http://www.city.poznan.pl/mim/strony/msp/index.html.

Media Center w Europie

Microsoft poinformował o wprowadzeniu na rynki europejskie, dostępnej jak dotychczas tylko w USA, medialnej wersji systemu Windows XP - Media Center Edition. Na razie system będzie dostępny jedynie w trzech wersjach językowych: angielskiej, francuskiej i niemieckiej. Niestety, nie wiadomo czy zostanie on wydany również w polskiej wersji.
Jednocześnie Microsoft udostępnił w wybranych krajach kopię systemu producentom komputerów W oparciu o niego będą oni budować tzw. Media Center PC, komputery wyposażone m.in. w tuner TV, dysk twardy o dużej pojemności, DVD (lub DVD-RW) oraz pilota, służącego do korzystania z multimedialnych funkcji systemu. A wszystko to już pod koniec tego roku. (Biuletyn ProLine 09.08.2003)

Łatwiej jest otworzyć okno czy złapać pingwina?

Co znaczy, że dany system, środowisko graficzne czy program jest bardziej lub mniej "przyjazny"? Prawie nic. Wszystko zależy od przyjętych kryteriów, metody testu i grupy ludzi, która testuje. Najczęściej słyszymy subiektywne opinie użytkowników, które w stosunku do danego przypadku wypełniają całą możliwą skalę: od zachwytu do uwag, których nie wypada przytaczać. Pytanie "Który system jest bardziej przyjazny dla użytkownika: MS WindowsXP czy Linux (SuSE Professional 8.2 + KDE 3.1.2) zadała niemiecka firma konsultingowa Relevantive AG. W badaniu wzięli udział ludzie w przedziale wiekowym 25-55 lat, którzy wcześniej mieli już styczność z komputerami, jednak nie z testowanymi systemami (tj. Windows XP i SuSE z interfejsem graficznym KDE 3.1.2). Najprawdopodobniej uczestnicy badania uprzednio używali jednej ze starszych wersji systemu Microsoftu, więc nie można mówić o 100% obiektywnym porównaniu, ponieważ interfejs WinXP jest kontynuacją pewnego schematu rozpoczętego przy wydaniu Windows 95. Użytkownicy zostali podzieleni na dwie grupy (drużynę Windows i Linux) i mieli wykonywać proste zadania, z którymi codziennie ma styczność prawie każdy używający komputera (zarządzanie plikami, tworzenie dokumentów tekstowych, wysyłanie e-maila, kopiowanie płyty). Badanie wykazało, że większość zadań użytkownicy testujący Linuxa wykonali równie łatwo, jak osoby korzystające z Windows XP. Na wykonanie przygotowanego na potrzeby badania pakietu zadań użytkownicy Linuxa potrzebowali średnio 44,5 minuty, zaś użytkownicy Windows XP - 41,2 minuty. Windows XP zdecydowanie triumfował tylko w jednej kategorii - 100% użytkowników przyznało, że bardzo podoba im się interfejs systemu. To samo o Linuxie powiedziało 83% testujących. Po teście 80% osób testujących Linuxa zadeklarowało, że wystarczyłby im tydzień do pełnego opanowania niezbędnych do ich pracy funkcji systemu (to samo twierdziło 85% użytkowników Windows XP). Przygotowanie raportu było konsekwencją coraz większej popularności systemu spod znaku pingwina wśród naszych zachodnich sąsiadów. W ostatnim czasie wiele instytucji rządowych "przesiadło" się tam z produktów Microsoftu na różne wersje systemu Linux. Wynik badań wskazuje na to, że Linux staje się rzeczywistym konkurentem Okienek.
(Biuletyn ProLine 09.08.2003)

Komputery źródłem schorzeń

Pieczenie oczu i ból pleców to wspólne dolegliwości tych osób, które w domu lub w pracy spędzają zbyt dużo czasu przed komputerem. Prawie połowa Brytyjczyków, którzy są użytkownikami PC-tów, skarży się na problemy zdrowotne, wywołane zbyt długą pracą przy komputerze - wynika z badań czasopisma PC World. Tym, na co najczęściej skarżą się mieszkańcy wysp, jest ból i pieczenie oczu. Ponad 25% respondentów przyznało, że dotyczy ich ten problem. Na drugim miejscu znalazł się ból pleców - blisko 15%, a tylko 1% mniej osób doświadcza bólów głowy wywołanych oddziaływaniem komputera. Na kolejnych miejscach schorzeń wywołanych przedłużającą się pracą z komputerem znalazły się ból nadgarstków - 11% i barków - 10%. Steve Campbell, dyrektor marketingu PC World przyznaje, że pomimo tego, iż wraz z coraz większą obecnością komputerów w codziennym życiu podejmowane są próby określania norm zdrowotnych i bezpieczeństwa, to w rzeczywistości ich wpływ na codzienną domową pracę z komputerem pozostaje niewielki. Badania ujawniły, że codziennie 18% Brytyjczyków spędza w domu przed komputerem dwie lub więcej godzin, zaś do długiego korzystania z komputera w pracy przyznało się 15% uczestników badania. Aż 39% respondentów nie robi sobie żadnej przerwy w trakcie pracy z komputerem. PC World zapytał także o stosowanie urządzeń chroniących przed negatywnym wpływem długotrwałej pracy przy komputerze, m.in. monitorów LCD, krzeseł zapewniających poprawną pozycję podczas pisania, ergonomicznych klawiatur czy specjalnych podkładek pod mysz. Okazało się, że większość respondentów - bo aż 59% domowych użytkowników i 54% użytkowników komputerów w pracy - nie stosuje żadnego z tego rodzaju produktów. Najpopularniejsze okazały się podkładki pod mysz, które stosuje 27% użytkowników w domach i 31% pracowników. Przyjazne dla użytkownika monitory stosuje tylko 14% osób korzystających z PC-tów w domu i 19% w pracy. Specjalnie zaprojektowane klawiatury wykorzystuje tylko odpowiednio 6% i 9% respondentów.

V-SPAM czyli nowy typ wirusa!

W świecie Internetu pojawił się nowy typ wirusa komputerowego, który podszywa się pod spam, czyli niechcianą wiadomość e-mail. Jak ostrzega The Corporate IT Forum, wirus ten został nazwany v-spam a jego cechą jest to, że do wiadomości nie są załączone żadne pliki, zaś sam wirus czyha na stronach internetowych, do których prowadzą umieszczone w treściach wiadomości odnośniki. Przedstawiciele The Corporate IT Forum twierdzą, że nowy typ wirusa nie różni się zasadniczo od innych, występujących w Internecie "insektów", lecz jest to tylko nowa metoda ich rozpowszechniania. V-spam jest jednak o tyle niebezpieczny, że większość użytkowników nie ma pojęcia o tym, że w ten sposób mogą się rozpowszechniać wirusy - dlatego też są oni szczególnie narażeni na ich działanie, gdyż jak wiadomo spam zawiera z reguły oferty handlowe oraz sporą ilość odnośników, w których m.in. znajdziemy tzw. "unsubscribe" ma on powodować wypisanie z listy, chociaż i to najczęściej nie jest prawdą.

Microsoft Office System przekazany do produkcji

Firma Microsoft poinformowała w sierpniu o zakończeniu prac nad podstawowymi produktami nowego pakietu biurowego Microsoft Office System i przekazaniu ich do produkcji. Pakiet Microsoft Office System składa się z najlepszych w branży programów biurowych, serwerów i usług. Obejmuje takie programy pakietu Microsoft Office w wersji 2003 jak: Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Visio, FrontPage oraz Publisher. Funkcje podstawowych produktów pakietu Microsoft Office System można rozszerzyć korzystając z rozwiązań wspomagających pracę biurową, takich jak Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Office Live Meeting oraz trzech nowych programów: Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Live Communications Server 2003 i Microsoft Office OneNote 2003. Microsoft Office System powstał w rezultacie najszerzej zakrojonych prac programistycznych oraz testów "beta" w historii firmy Microsoft. Przez ostatni rok ponad 600 tys. użytkowników testujących wersję beta - w przybliżeniu trzykrotnie więcej niż we wcześniejszych przedsięwzięciach tego typu - dostarczało firmie Microsoft szczegółowe informacje zwrotne. Umożliwiło to opracowanie najbardziej nowatorskich i stabilnych produktów Office, jakie powstały dotychczas. Pakiet Microsoft Office System zawiera również ulepszone i nowatorskie narzędzia przeznaczone dla indywidualnych użytkowników. Przeprojektowany Outlook zapewnia lepszą organizację wielu listów elektronicznych przychodzących codziennie, a filtry niepożądanej treści ułatwiają walkę ze "spamem". Szacowana cena detaliczna pakietu Microsoft Office w wersji 2003 pozostaje taka sama jak pakietu Office XP. Pełną listę produktów i serwerów pakietu Microsoft Office System można znaleźć pod adresem: http://www.microsoft.com/office/preview/pricing/. W Stanach Zjednoczonych produkty pakietu Microsoft Office System będą dostępne w sprzedaży z licencjami hurtowymi od 1 września 2003 r. Premiera pakietu Microsoft Office System w polskiej wersji językowej planowana jest w listopadzie 2003 r.

"Komórka" do wszystkiego

Choć brzmi to niewiarygodnie, być może już wkrótce Japończycy będą korzystać z telefonów komórkowych jeszcze częściej, niż obecnie. Firma Panasonic Matsushita zacznie wkrótce sprzedaż urządzeń gospodarstwa domowego, które będzie można kontrolować za pośrednictwem... telefonu komórkowego. W skład systemu Kurashi wejdą systemy klimatyzacyjne, lodówki, zmywarki do naczyń, kuchenki mikrofalowe, sprzęt monitorujący oraz inne urządzenia znajdujące się w nowoczesnym gospodarstwie domowym. Wszystkie utworzą sieć domową, w pełni kontrolowaną z poziomu telefonu komórkowego. System nie tylko można regulować wysyłając mu informacje z komórki - również urządzenia mogą informować domowników o sytuacjach awaryjnych. Kurashi powstaje przede wszystkim z myślą o odciążeniu japońskich kobiet, które tradycyjnie zajmują się domem. Redaktorzy serwisu "The Inquirer", który zamieścił informację o systemie, przewidują jednak, że postępująca modernizacja japońskich domów może obrócić się przeciwko Japonkom. Kiedy bowiem głowa rodziny uda się na tradycyjny wieczorny wypad z kolegami z pracy, w przypływie dobrego humoru może poważnie utrudnić życie innym domownikom. Bawiąc się telefonem spali czekający na podgrzanie w kuchence mikrofalowej obiad, wyłączy klimatyzację, bardzo głośno puści muzykę i uniemożliwi żonie obejrzenie ulubionej telenoweli, przełączając programy telewizyjne. (Biuletyn Proline 17 lipca 2003 r.)

Ze świata teleinformatyki

Klienci, którzy we wrześniu i październiku zdecydują się podłączyć do Neostrady, dostaną możliwość jej testowania przez 30 dni za 1,07 zł. W razie rezygnacji klient nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Kto następnie zdecyduje się podpisać umowę na 12 miesięcy, będzie mniej płacił za abonament - 149 zł miesięcznie zamiast dotychczasowych 199 zł. Nowe opłaty obejmą także wszystkich dotychczasowych klientów. Od czerwca br. Telekomunikacja Polska SA sprzedała 60 tys. zestawów zmodyfikowanej Neostrady. Do końca roku chce sprzedać 270 tys. co oznacza, że chce przyciągać w każdym miesiącu 50 tys. nowych klientów. Obecne możliwości techniczne pozwalają na przyłączanie miesięcznie 100 tys. klientów. Ciekawe czy w tym rachunku uwzględniono możliwości finansowe Polaków.

*    *    *
Pod koniec maja br. ponad 3,7 tys. osób czekało na instalacje telefonu przez TPSA dłużej niż10 lat. Potencjalni klienci oczekują na podłączenie niemal 370 tys. łącz. W przypadku około 107 tys. linii oczekiwanie trwa dłużej niż przewidziane w ustawie Prawo Telekomunikacyjne; 18 miesięcy

*    *    *
Teleturniej Milionerzy reaktywuje w Internecie portal Onet.pl. Oryginalny teleturniej (prowadzony przez prezentera Huberta Urbańskiego, obecnie już usunięty z anteny) przez kilka lat był jednym z najpopularniejszych programów telewizji TVN, która - podobnie jak Onet - należy do holdingu medialnego ITI.

*    *    *
Super Media uruchomiła przez cały okres wakacji na warszawskiej Starówce darmowy punkt dostępu do Internetu w radiowej technologii Wi-Fi (Wireless Fidelity). Użytkownicy, którzy zechcieli w ten sposób skorzystać z zasobów ogólnoświatowej sieci nie musieli podpisywać z firmą żadnych umów, zakładać żadnych kont dostępowych i co najważniejsze - za dostęp płacić. Wystarczyło że dysponowali dowolnym urządzeniem pracującym w technologii Wi-Fi (np. notebook czy palmtop z odpowiednią kartą radiową) i znaleźli się w zasięgu anteny nadawczej. Dostęp do sieci możliwy był w pasie od siedziby firmy w Pałacu Prymasowskim, wzdłuż ulicy Senatorskiej i na Placu Zamkowym. Samo uruchomienie usługi jest bardzo proste. Wszystkie parametry sieci powinny być przez komputer użytkownika pobierane z serwera DHCP, a ponadto w panelu konfigurującym usługę radiową należało podać następujące wartości: Service Set Identifier (SSID): supermedia Wireles Mode: Infrastructure.

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Teresę Balcerzak, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Agnieszkę Mołczan, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail