Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 9 (062)    9 sierpnia 2003 r.  


Kto reprezentuje osoby niepełnosprawne?

Takie pytanie musiało zostać postawione po dniu 16 lipca 2003, w którym w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ul. Konwiktorskiej 9 odbyła się konferencja prasowa pod hasłem "Kto reprezentuje osoby niepełnosprawne - Utworzenie Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych". Na konferencji poinformowano o powstaniu Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Członkowie założyciele Forum to: Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ogólnopolska Federacja Osób Niepełnosprawnych Ruchowo. Misją Forum - jak poinformowali organizatorzy - ma być jednoczenie i integracja sił społecznych i instytucjonalnych dla tworzenia warunków wyrównywania szans, walka z wszelkimi przejawami dyskryminacji, tworzenie możliwości równoprawnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Cele Forum: tworzenie płaszczyzny współpracy i jednolitej reprezentacji stowarzyszeń osób niepełnosprawnych oraz rodzin osób niepełnosprawnych, w przypadku, gdy rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia samorepezentację; wpływanie na politykę społeczną państwa i proponowane rozwiązania prawne, które decydują o jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin; wpływanie na zmianę postaw społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych; umacnianie organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz ich współpraca oparta na zasadach partnerstwa z władzami na szczeblu rządowym i samorządowym; współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Forum jest otwarte na przyjmowanie nowych członków, jednak aby zostać nim, należy spełniać określone warunki, które zostały opracowane we współpracy z EDF (European Disability Forum - Europejskie Forum Niepełnosprawnych). Oto warunki: należy mieć status stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania; być zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym; posiadać jednostki organizacyjne w więcej niż połowie liczby województw, przy czym, w przypadku związków stowarzyszeń, jako jednostki organizacyjne należy rozumieć zrzeszone organizacje i ich oddziały terenowe; osoby niepełnosprawne legitymujące się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności powinny stanowić przynajmniej 50% zwyczajnych członków stowarzyszenia lub stowarzyszeń wchodzących w skład związku stowarzyszeń, a w przypadku, gdy niemożliwa jest samoreprezentacja osób, to do zwyczajnych członków zaliczani są rodzice i opiekunowie prawni; we władzach statutowych jest przynajmniej polowa osób niepełnosprawnych, które legitymują się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności; władze stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń powinny wyrazić wolę przynależności do Forum, opłacać składki członkowskie ustalone przez Zarząd Forum. W listopadzie 2003 planowany jest kongres, na którym będą wybierane władze Forum. Forum chce przyjmować nowych członków. Kolejnym etapem pracy Forum będzie przygotowanie zasad i procedur współpracy z organizacjami non-profit, które nie spełniają warunków.

List do Komitetu Założycielskiego PFON

W dniu 31 lipca do Komitetu Założycielskiego PFON został skierowany list treści następującej:

W dniu16 lipca br., podczas specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej, poinformowali Państwo obecnych, że zostało powołane Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych. PFON założyły cztery ogólnopolskie organizacje - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.
Forum ma zabiegać o realizację praw wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce i reprezentować całe środowisko niepełnosprawnych wobec władz polskich oraz na forum międzynarodowym w EDF (European Disability Forum). Otrzymaliśmy również informację, że powiadomiono już o tym Panią Minister J. Banach, a także, że PFON został akredytowany jako polska reprezentacja przy EDF, na razie jako członek obserwator (do czasu przystąpienia Polski do Unii), potem z pełnym członkostwem.
Paragraf 15 Statutu PFON programowo czyni je niedostępnym dla wszystkich organizacji lokalnych i regionalnych poprzez zapis, że "członkiem Forum może zostać stowarzyszenie i związek stowarzyszeń, które spełnia łącznie niżej podane warunki:
1) jest stowarzyszeniem lub związkiem stowarzyszeń o ogólnopolskim zasięgu działania
2) jest zarejestrowany w KRS
3) posiada jednostki organizacyjne więcej niż w połowie liczby województw.... "
Paragraf 26 pkt. 5 Statutu stanowi, że Zarząd PFON będzie się składał z 5-7 osób
z czego 4 muszą być przedstawicielami organizacji założycielskich a tylko pozostałe (1-3) będą wybierane spośród delegatów.
Przyjęliśmy tę informację z niedowierzaniem, zdumieniem i ogromnym niepokojem. Niepokój ten spowodowany jest przede wszystkim pominięciem organizacji regionalnych, lokalnych, specjalistycznych - a także licznych fundacji, które z założenia nie mają członków. Wiemy też, że EDF stosuje inne zasady zrzeszania się niż wymienione.
Chcielibyśmy wiedzieć jaka idea przyświecała Państwu w zastosowaniu przedstawionego na konferencji trybu powołania Forum i jak, przy tak wybiórczych kryteriach zrzeszania, może ono być przedstawicielem wszystkich osób niepełnosprawnych w Polsce?
Uważamy, że narodowa reprezentacja osób niepełnosprawnych, która będzie mogła przystąpić do EDF i występować w imieniu środowiska w kraju oraz na forum europejskim, jest ogromnie potrzebna. Musi to jednak być prawdziwa reprezentacja, budowana oddolnie, zaczynając od organizacji lokalnych, poprzez struktury regionalne (wojewódzkie sejmiki osób niepełnosprawnych), które z kolei wyłonią reprezentację ogólnopolską.

Do tej pory list podpisały następujące organizacje i osoby:
AUTYZM-POLSKA - Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Oraz Ich Rodzin; Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo; Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"; Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo"; Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji; Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo" w Radomsku; Pajęczaki - Internetowa Społeczność Niepełnosprawnych; Stowarzyszenie na Rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ACTIVUM; Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Help"; Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Małego Biznesu; Polskie Stowarzyszenie Osób Niskiego Wzrostu; Zbigniew Andrzej Gintowt - członek indywidualny European Disability Forum;

List można przeczytać na stronie http://www.idn.org.pl, oraz podpisać się pod nim wysyłając podpis i opinię na ten temat na adres: fpmiinr@idn.org.pl
(Pod adresem http://www.ngo.pl/admin/wiadomosci_szczeg.asp?id=11640 można też znaleźć poświęcony tej samej sprawie List Otwarty Fundacji SYNAPSIS)

EDF

EDF powstał w 1996 r. Jest międzynarodową organizacją reprezentującą 37 mln osób niepełnosprawnych. Jej celem jest ochrona problemów wszystkich grup niepełnosprawnych i reprezentowanie ich w dialogu z Unią Europejską. W jej skład wchodzą Narodowe Rady Osób Niepełnosprawnych z 15 krajów Unii, Norwegii i Irlandii. Dodatkowo członkami są również organizacje międzynarodowe reprezentujące różne grupy niepełnosprawności oraz ich potrzeby i interesy na płaszczyźnie europejskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o wydanie aktów prawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o wydanie brakujących aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.03.7.79) weszła w życie dnia 1 lutego 2003 r. Do tej pory jednak nie wydano wszystkich aktów wykonawczych, które są konieczne do realizacji wprowadzonych ustawą zmian w przepisach. Powinny zostać wydane rozporządzenia regulujące obliczanie i przekazywanie gminom dotacji celowych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych i wykonywanie przez zarząd PFRON kontroli nad wykorzystaniem środków zgromadzonych na koncie Funduszu. Brak jest między innymi aktów wykonawczych dotyczących ustalania regulaminu wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gospodarowania środkami PFRON oraz informowania o wykorzystaniu środków otrzymywanych od Funduszu i liczbie zatrudnionych osób niepełnosprawnych. (niepelnosprawni.info, 06.08.2003).

Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej

Wkrótce wejdą w życie nowe procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON na utworzenie i działalność zakładów aktywności zawodowej zatrudniających osoby niepełnosprawne. Minister gospodarki, pracy i polityki społecznej rozporządzeniem z dnia 18 czerwca 2003 roku wprowadził zmiany w rozporządzeniu z 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 77) w sprawie zakładów aktywności zawodowej. Konieczność zmiany przepisów rozporządzenia wynikła z ustawowego przekazania dotychczasowych kompetencji marszałka województwa do starosty, jak również przekazania uprawnień PFRON do samorządu województwa. Obecnie wniosek o dofinansowanie z Funduszu organizator zakładu aktywności zawodowej składa do właściwej jednostki organizacyjnej samorządu województwa. Po otrzymaniu pozytywnej opinii starosty, wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej. Samorząd województwa prowadzi z organizatorem negocjacje w sprawie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków Funduszu. Po ich zakończeniu strony zawierają umowę. Po utworzeniu zakładu, organizator składa do Państwowej Inspekcji Pracy wniosek o stwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku, a następnie do wojewody wniosek o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej wraz z kompletem dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w art. 29 ustawy. W przypadku odmowy przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej organizator zwraca niezwłocznie środki otrzymane z Funduszu. Rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu określało wymagany stosunek liczby osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, do innych pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładzie prowadzącym działalność wytwórczą (2,5 do 1) i usługową (3,0 do 1). Nowelizacją rozporządzenia wprowadzono przepis określający również stosunek w odniesieniu do zakładu prowadzącego działalność wytwórczą jak i usługową (2,75 do1). Organizatorami takich placówek mogą być powiaty, gminy, fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. (Biuletyn MGPiPS)

Kolejni absolwenci WAZ

W dniu 14 lipca w lokalu Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo odbyło się uroczyste zakończenie XVI Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Dyplomy ukończenia podstawowego kursu komputerowego i Internetu otrzymało 21 osób niepełnosprawnych, które zostały też przygotowane do poszukiwania pracy na wolnym rynku pracy. Na początku września zaczną się dwa następne WAZ: grafika i bazy danych. Osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w XVII i XVIII WAZ, zostaną zawiadomione telefonicznie o terminach rozmów kwalifikacyjnych.

Policja wkrótce zatrudni niepełnosprawnych

Już wkrótce około 1000 niepełnosprawnych osób znajdzie zatrudnienie w policji. Komenda Główna Policji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązała się w liście intencyjnym podpisanym w październiku 2002 r. Realizację tego zobowiązania umożliwia zainaugurowany 5 czerwca przez PFRON program "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej". Pierwsi niepełnosprawni zostaną przyjęci prawdopodobnie w listopadzie tego roku. Niepełnosprawni będą przyjmowani przede wszystkim na stanowiska związane z obsługą baz danych oraz obsługą recepcyjną. Na podstawie informacji zebranych przez komendy wojewódzkie policji, dotyczących potrzeb komend powiatowych i miejskich, do 15 lipca miały zostać przygotowane oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Zostały przeprowadzone już wstępne uzgodnienia pomiędzy przedstawicielami biura kadr i szkoleń KGP oraz wydziału programów PFRON. Kolejnym krokiem będzie zawarcie porozumienia pomiędzy policją a PFRON; nastąpi to prawdopodobnie w sierpniu. Zgodnie z programem "Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej" Fundusz zrefunduje koszty wyposażenia i przystosowania miejsc pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych (ok. 15 tys. zł na każde nowe miejsce pracy), szkolenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych stanowiskach (do 1250 zł za każdą przeszkoloną osobę) oraz ich wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za 18 miesięcy. Ma to być 2,5-krotność najmniejszego wynagrodzenia, które w 2003 roku wynosi 800 zł, a więc ok. 2 tys. zł.

"... zabierz moje kalectwo"

Parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych przez nieuprawnionych to w Polsce prawdziwa plaga. Nie ma znaczenia, czy w centrum, czy na obrzeżach miasta, inwalidzi mają coraz większe problemy ze znalezieniem wolnego miejsca. Na świetny, wart naśladowania pomysł wpadła "Gazeta Wyborcza", która rzuciła hasło walki z kierowcami, zabierających miejsca parkingowe osobom niepełnosprawnym. W Płocku z inicjatywy rzecznika osób niepełnosprawnych i oddziału "Gazety Wyborczej", dzięki pomocy drukarni Agpress, wydrukowano ogromne ulotki z hasłem: "Zabrałeś moje miejsce, zabierz moje kalectwo". Będą je znajdować za wycieraczkami kierowcy, parkujący na miejscach dla niepełnosprawnych. Według niepełnosprawnych problem istnieje nawet przed szpitalami czy przychodniami, gdzie wszystkie miejsca są zajmowane, i to najczęściej przez pracowników. W Szczecinie podobna akcja trwa od kwietnia. Przynosi skutek; teraz kierowcy bardzo rzadko zatrzymują się tam na miejscach dla niesprawnych. W Płocku chcą pójść jeszcze dalej: oprócz ulotek zamierzają umieścić tabliczki z takim hasłem na stałe na parkingach wyznaczonych dla niepełnosprawnych. Ulotki dostaną policjanci i strażnicy miejscy, którzy razem z wezwaniem na komendę będą zostawiać je za wycieraczką samochodu. Plansze wkładać za szyby będą również niepełnosprawni, którzy dostaną je razem z kartą postojową. (Gazeta Wyborcza - Płock 29.07.2003)

Kiedy będzie taniej?

Rozporządzeniem ministra infrastruktury z początkiem tego roku zostały zniesione ulgi dla niepełnosprawnych w opłacie za instalację telefonu stacjonarnego i abonamencie. Na szczęście większość operatorów nie dostosowała się do tego uregulowania i dalej ulgi stosuje. W Telekomunikacji Polskiej z ulg dla osób niepełnosprawnych korzysta ok.73 tys. osób, w Telefonii Dialog ok.1,8 tys., w Netii ok.1,5 tys. Telekomunikacja Polska udziela rabatów dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku uszkodzenia wzroku, znacznym lub umiarkowanym w przypadku uszkodzenia słuchu. Osoby, które otrzymały rabaty zgodnie z wcześniejszymi przepisami na podstawie przyznanego na stałe stopnia niepełnosprawności, nadal je zachowują mimo rozporządzenia ministra łączności, które zniosło te ulgi. 50 proc. ulgi w abonamencie w stosunku do niewidomych stosują także operatorzy sieci komórkowych. Wydatki na korzystanie z telefonów przez niewidomych są jednak wyższe niż osób zdrowych, choćby dlatego, że wykorzystują oni telefon do odczytywania korespondencji. W krajach Unii Europejskiej stosowanie ulg w opłatach telekomunikacyjnych w stosunku do osób niepełnosprawnych i posiadających niskie dochody to pewien standard. Dla przykładu, w Belgii zarówno niepełnosprawni, jak i osoby o najniższych dochodach, korzystają z taryf socjalnych: 70 proc. redukcja opłaty instalacyjnej, 50 proc. redukcja opłaty abonamentowej, 50 bezpłatnych jednostek licznikowych na dwa miesiące. W Hiszpanii jest specjalny "socjalny abonament" który zawiera 95 proc. upustu miesięcznej opłaty i 70 proc. upustu za pierwsze podłączenie linii dla niepełnosprawnych i ubogich osób powyżej 64 roku życia. W Wielkiej Brytanii niepełnosprawni mają bezpłatne usługi biura numerów, klienci głusi i z wadą wymowy mają dostęp do usług specjalnego typu np. tekstofonów, za które otrzymują rabaty. Dla płacących najniższe rachunki osób biednych są sięgające 61 proc. rabaty na abonament. W Finlandii usługi dla niepełnosprawnych są finansowane bezpośrednio przez państwo. A kiedy u nas telefon przestanie być dla niepełnosprawnych dobrem luksusowym? (Super Nowości z dnia: 03.07.2003)

Zniżki dla niepełnosprawnych kierowców

Biuro Ubezpieczeń Indywidualnych i Samochodowych Centrali Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. informuje, że z okazji obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych został stworzony specjalny program ubezpieczeniowy skierowany do niepełnosprawnych użytkowników samochodów. Oferta umożliwia zawarcie umowy komunikacyjnej ze zniżką 20%. Do tych ubezpieczeń należą: obowiązkowe ubezpieczenie OC na terenie Polski i Europy; ubezpieczenie AUTOCASCO i KR; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów NW. Obniżenie składek ubezpieczeniowych w WARCIE dla osób niepełnosprawnych wynika, według ubezpieczyciela, z wysokiej kultury jazdy i bezpiecznego użytkowania pojazdów przez niepełnosprawnych kierowców, a tym samym z niskiego poziomu wypłacanych przez WARTĘ odszkodowań. Program funkcjonuje w całej Polsce. (niepelnosprawni.info)

Zmiany na listach leków refundowanych

17 lipca zespół do spraw gospodarki lekami w Ministerstwie Zdrowia przesłał do uzgodnień zewnętrznych projekt wykazu leków refundowanych. W projekcie zaproponowano usunięcie z aktualnie obowiązujących list 256 preparatów, w tym 72 na prośbę producenta lub z powodu skreślenia z rejestru, a 22 ze względu na przekwalifikowanie do kategorii leków używanych wyłącznie w lecznictwie zamkniętym. Pozostałe 162 preparaty zostaną skreślone, jeśli ich producenci nie zgodzą się na obniżkę cen. Do producentów 162 preparatów Ministerstwo Zdrowia wystosowało pismo z propozycją zmniejszenia ich cen. Firmy farmaceutyczne będą miały dwa tygodnie na podjęcie decyzji w tej sprawie. Resort twierdzi, że działania te mają na celu zmniejszenie różnicy pomiędzy cenami leków zagranicznych i krajowych. Taka decyzja budzi jednak wątpliwości, ponieważ cena leku w żaden sposób nie wpływa na kwotę refundacji - lek jest refundowany do wysokości ustalonego limitu. Ponadto na wykreśleniu tych preparatów mogą stracić pacjenci, którzy regularnie je stosują. Według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Zdrowia w projekcie wykazu leków refundowanych znalazły się 372 nowe pozycje. Preparaty te to jednak leki odtwórcze, na liście nie znalazł się żaden nowy lek innowacyjny. Na ich refundację pacjenci będą musieli jeszcze poczekać. Leki innowacyjne już od kilku lat nie były dopisywane do wykazu leków refundowanych. Zmianą, która wydaje się niekorzystna dla pacjentów, jest także decyzja o przyznaniu 20 preparatom stosowanym w chorobach nowotworowych statusu Lz (do stosowania w lecznictwie zamkniętym). Wycofanie ich z wykazu leków refundowanych i przesunięcie do lecznictwa zamkniętego może ograniczyć ich dostępność. Szpitale nie mają bowiem wystarczających środków finansowych na zakup leków. Wraz z opracowaniem nowego wykazu leków refundowanych powinny być też prowadzone prace nad uregulowaniem zasad wpisywania leków na listę. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że takie zasady wkrótce zostaną ogłoszone, jednak jak dotąd nie podało żadnej konkretnej informacji na ten temat. Obecny projekt jest więc kolejnym wykazem leków refundowanych, przy którego opracowywaniu nie stosowano publicznie znanych i przejrzystych kryteriów. Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających, oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające jest już dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl (Kurier MP, inf. wł. 23.07.2003)

Zaprzepaszczone nadzieje

Chorzy na stwardnienie rozsiane, którzy dotychczas korzystali z refundacji leczenia interferonem przez kasy chorych z dnia na dzień tracą tę możliwość leczenia. Narodowy Fundusz Zdrowia dotychczas nie przyjął bowiem obowiązku kontynuacji terapii. Nie został również przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia przygotowany już od dwóch lat narodowy program leczenie interferonem. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego przy współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Terapia interferonem - jak twierdzą neurolodzy - prof. Krzysztof Selmaj, oraz prof. Zbigniew Stelmasiak, powinna trwać minimum dwa lata. Wcześniejsze przerwanie kuracji to zarówno zmarnowanie szansy, jaką dano chorym, jak i funduszy dotychczas wydanych przez kasy chorych na kurację. Ponieważ Ministerstwo Zdrowia zwlekało z przyjęciem programu leczenia środkami immunomodulującymi, poszczególne kasy chorych wprowadzały od dwóch lat własne programy. W poszczególnych regionach uczestniczyło w nich od 30 do 40 pacjentów. Według szacunków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z refundacji kas chorych korzystało w całej Polsce około 300 osób, poddanych wcześniej surowej selekcji. Większość zakwalifikowanych to były osoby młode, jeszcze sprawne, z rzutową postacią choroby, zatem takie, których organizmy najszybciej odpowiadają na lek. W związku z przerwaniem leczenia są oni zmuszeni albo do zakupu leku z własnych funduszy, co oznacza wydatek rzędu 4000 zł miesięcznie, albo - rezygnację z leczenia, co oznacza zgodę na postęp choroby i niepełnosprawności.

Renta socjalna z ZUS

Renty socjalne z pomocy społecznej od października br. będą wypłacane przez ZUS. Przyjęta przez Sejm ustawa o rencie socjalnej przenosi rentę socjalną do systemu ubezpieczeń społecznych, co z kolei powoduje konieczność jej ubruttowienia. Jednocześnie ZUS będzie mógł sprawdzić w urzędzie skarbowym wysokość przychodów mających wpływ na zawieszenie wypłaty renty socjalnej. Wysokość renty socjalnej ma wynosić 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wypłacanej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłym roku będzie to 464 zł brutto. W przypadku zbiegu uprawnienia do otrzymywania renty socjalnej i rodzinnej, kwota renty socjalnej ulegnie obniżeniu, tak, aby ich suma nie była wyższa niż 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to około tysiąca złotych. Ustawa o rencie socjalnej wprowadza także zmiany do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). Obecnie kobiety legitymujące się co najmniej 20 -letnim stażem pracy lub mężczyźni mający 25 lat pracy, w przypadku problemów zdrowotnych mają prawo ubiegać się o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Takie rozwiązanie umożliwia art. 57 przywołanej ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Dotychczas osoby ubiegające się o takie świadczenia mogły o nie wystąpić tylko wówczas, jeśli zachorowały w czasie pracy lub 18 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy. Przyjęta przez Sejm ustawa powoduje zniesienie tego ograniczenia.

Łamanie praw nabytych

Związek zawodowy lekarzy złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z prośbą o zbadanie, czy przepis, przewidujący zawieszanie wypłacania świadczeń grupie rencistów, podejmujących zatrudnienie, jakie wprowadziła nowa ustawa wypadkowa, jest zgodny z konstytucją. Przedmiotem wniosku Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy jest jeden z artykułów uchwalonej w ub.r. ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dotyczy on zawieszenia wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub zachorowali na chorobę zawodową. Osoby, które mają uprawnienia do renty z tego właśnie tytułu oraz uprawnienia do emerytury, otrzymują świadczenie łączne w wysokości: albo renty inwalidzkiej powiększonej o połowę emerytury, albo emerytury, powiększonej o połowę renty. Do końca ubiegłego roku ten rodzaj renty nie ulegał zawieszeniu lub ograniczeniu w razie osiągania przychodów z pracy. Zmienia to nowa ustawa wypadkowa, która weszła w życie od początku br. Obecnie osoba uprawniona do takiego łącznego świadczenia traci je, jeśli osiąga przychód powodujący zawieszenie lub zmniejszenie jego wysokości, który jest określony w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W sanatorium prywatnym i państwowym

Osoby niepełnosprawne mają prawo do ulgi z tytułu opłat za leczenie sanatoryjne, zarówno gdy sanatorium jest publicznym, jak i niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Ulga obejmuje również wydatki na zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające, bez względu na status placówki. Odliczenie przysługuje, gdy zabiegi te przeprowadza lekarz wykonujący prywatną praktykę czy rehabilitant mający stosowne uprawnienia, zajmujący się tym w ramach swej działalności gospodarczej. Warunkiem korzystania z ulgi na cele rehabilitacyjne jest posiadanie orzeczenia przyznającego określoną grupę inwalidzką- I,II,III{ według starych przepisów}- albo stwierdzającego określony stopień niepełnosprawności i niezdolności do pracy. Ulga ta przysługuje również podatnikom utrzymującym takie osoby, a także rodzicom dzieci mających stwierdzoną niepełnosprawność. Wśród objętych nią wydatków art.26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia się m.in. " odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnym", "odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające" oraz " odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym". Art. 26 ust.7a pkt. 6 mówi o odpłatności "za pobyt". Ulga obejmuje zatem całość wydatku, również w części przypadającej na koszty wyżywienia, dopłaty do pokoju jedno-czy dwuosobowego czy opłatę za dodatkowe zabiegi leczniczo-usprawniające. Nie dotyczy natomiast dodatkowych specjalistycznych badań diagnostycznych. Osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu taką osobę może odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające oraz odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym w pełnej wysokości { bez żadnych ograniczeń, bez żadnych limitów}. Ma także prawo do odliczenia od dochodu wydatków na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem w tych placówkach. Podatnik może za 2003r. korzystać z ulgi rehabilitacyjnej jako osoba mająca na utrzymaniu niepełnosprawnego, jeśli dochód niepełnosprawnego nie przekroczy w 2003r. 9120zł i jeśli należy on do jego najbliższej rodziny. Oczywiście ulga nie przysługuje, jeśli wydatki na cele rehabilitacyjne są finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacyjnego osób niepełnosprawnych, z PFRON albo zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Gdy finansowanie czy zwrot są częściowe, ulga przysługuje z racji tej części wydatku, którą podatnik pokrył z własnej kieszeni. (Rzeczypospolita 5/6.07.2003)

A jak jest w praktyce?

Do redakcji Kuriera IdN1 dotarł list od pp. Doroty i Roberta Nawarów, skierowany do Starostwa Powiatowego w Limanowej. Jest to skarga na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, które od stycznia zwodzi dwoje niepełnosprawnych w stopniu znacznym, utrzymujących się z rent inwalidzkich. Od stycznia czekają na decyzję o dopłacie do turnusu rehabilitacyjnego; ostatni raz byli na takim turnusie w 2000 roku. Przeszedł im termin Wielkanocnego wyjazdu, odwołać musieli tani turnus czerwcowy, bo PCPR nadal nie miał pieniędzy. W końcu zarezerwowali turnus sierpniowy (p. Robert Nawara studiuje i w lipcu ma sesję egzaminacyjną). Wprawdzie 14 lipca, kiedy pisali ten list, już były pieniądze w PCPR w Limanowej, ale... urzędniczka poszła na urlop i nie miał im kto wydać zaświadczenia, że dostaną dopłatę. Zarezerwowane na sierpień miejsce im przepadnie, a później - jak się obawiają - będzie tak, jak im się przydarzyło w ubiegłym roku: okaże się, że pieniędzy już nie ma.

 

Przerwa pracownika niepełnosprawnego

Od 1 lutego 2003 r. osobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowo 15 min przerwy w pracy na ćwiczenia usprawniające lub wypoczynek, wliczane do czasu pracy. Dodając do tego przerwę wynikającą z kodeksu pracy (15 min.), przysługującą pracownikom, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin -pracownikom niepełnosprawnym przysługuje przerwa 30 min wliczana do czasu pracy.

Granty NBP

Narodowy Bank Polski ogłasza drugą edycję konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. W pierwszej edycji konkursu przyznano dwa granty dla organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 40.0000zł otrzymała Wielkopolska Rada Koordynacyjna, Związek Organizacji Charytatywnych, Poznań na projekt "Własna firma - kurs przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych". 12.610 zł dostało Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Łódź na AUDIOBANKI, czyli rzecz o instytucjach finansowych zrozumiałych dla niesłyszących. Dotacja może maksymalnie wynosić 50.000 PLN dla jednego projektu. Uzyskać można dofinansowanie dla dwóch odrębnych projektów. W ramach przyznanej dotacji dofinansowanie może zostać przeznaczone na: organizację szkoleń, kursów, konferencji, organizację imprez plenerowych, wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekonomicznej, wyjazdy studyjne. Specjalnie promowane będą projekty z wykorzystaniem multimediów. Podmioty zgłaszające więcej niż jeden wniosek muszą wykazać się doświadczeniem i zdolnościami organizacyjnymi, gwarantującymi pomyślną realizację kilku przedsięwzięć. Przyznana dotacja może pokrywać minimalnie 50%, maksymalnie 80% całkowitych kosztów. Drugi konkurs to granty w wysokości 80.000zł dla mediów również na edukację ekonomiczną na portalach internetowych. Termin składania wniosków: do dnia 29 sierpnia 2003 roku godz. 1700. Informacje na stronie http://www.nbp.pl/edukacja/gr2/edu_1.html lub w sekretariacie Obsługi Konkursu Grantowego NBP w siedzibie: Indygo Sp. z o.o., 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200. Tel. 0- 578 10 77-78 fax. - 578 10 79.

Żyję z SM i...

Firma SCHERING AG ogłosiła drugą edycję konkursu na reportaż "Żyję z SM i..."dotyczący sytuacji chorych na stwardnienie rozsiane. Konkurs obejmuje cztery kategorie: reportaż prasowy, radiowy, telewizyjny oraz relacja własna chorego, członka jego rodziny/opiekuna.
Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 25.08.2003 r. w formie wydruku lub na płytach CD-ROM/kasetach magnetofonowych/VHS (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Multimedia & Event, ul. Aluzyjna 23H/711, 03-149 Warszawa z dopiskiem "konkurs". Do konkursu zgłaszać można reportaże nie publikowane i już publikowane w mediach. Regulamin nie przewiduje ograniczeń dotyczących ilości, długości i objętości prac konkursowych. W każdej kategorii jury przyzna następujące nagrody: I nagroda - 5000 zł, II nagroda - 3000 zł, III nagroda - 1000 zł. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30.09.2003r. Informacje dotyczące regulaminu konkursu uzyskać można pod numerem tel.
(22) 329-66-00, 435-10-83 lub pisząc na adres email: mmevent@mmevent.pl

Nabór do szkoły w Policach

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach ogłasza nabór w roku szkolnym 2003/2004 do szkół: Szkoła Podstawowa; Szkoła Podstawowa Specjalna (upośledzenie umysłowe, fizyczne, sprzężenia); Szkoła Życia; Gimnazjum; Gimnazjum Specjalne (upośledzenie umysłowe, fizyczne, sprzężenia); Gimnazjum Szkoły Życia; Zasadnicza Szkoła Zawodowa; Liceum Profilowane.
W szkołach funkcjonują klasy realizujące program szkolnictwa masowego (norma intelektualna) oraz klasy realizujące program dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim.
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych zespołach klasowych (8-12 osób) i oparte są na indywidualnych, dostosowanych do potrzeb dziecka programach i metodach pracy.
Rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na terenie Kompleksu Rehabilitacyjnego w zakresie: pływania leczniczego i sportowego (basen), hydroterapii, gimnastyki, kinezyterapii, elektroterapii, terapii manualnej, wychowania fizycznego. Po zajęciach lekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w kołach sportowych (tenis stołowy, siatkówka, pływanie), kołach komputerowych, turystyce pieszej i rowerowej i żeglarstwie (Liga Morska).
Wszyscy uczniowie objęci są podstawową opieką medyczną, logopedyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Kadra pedagogiczna przygotowana jest do pracy z dziećmi dyslektycznymi i z dysfunkcjami intelektualnymi. Szkoła dysponuje internatem. Posiada bus i autokar do przewozu osób niepełnosprawnych. Bazę placówki tworzą wolno stojące budynki w bardzo atrakcyjnym terenie parkowo-leśnym, na skraju miasta zapewniając spokój i bezpieczeństwo.
Dokumenty o przyjęcie należy składać bezpośrednio w Ośrodku. Informacji o warunkach przyjęcia i wymaganych dokumentach udziela pani Mariola Dudczak, tel: 0 609 477 754.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, ul. J. Korczaka 53, 72-010 Police, tel/fax (091) 317-53-38.

Informatyka w służbie niewidomych i słabo widzących

W Bydgoszczy w dniach 11-13 września 2003 r. odbędzie się VII sympozjum komputerowe poświęcone oprogramowaniu i urządzeniom wspomagającym posługiwanie się komputerami osobom niewidomym i słabo widzącym. Firmy komputerowe zaprezentują swoje programy i urządzenia. Omówione będą dostępne rozwiązania teleinformatyczne, między innymi pokazana praca z programami OCR i efektywne przygotowywanie książek elektronicznych, edytory tekstu, poprawianie i korekta tekstu, formaty zapisu książek elektronicznych - tekstowe, dźwiękowe, DAISY; nagrywanie płyt CD, korzystanie z baz, problemy dostępności do treści w Internecie, do interfejsów użytkownika, aplikacji, książek elektronicznych, programów multimedialnych; aplikacje internetowe - przeglądarki WWW, poczta elektroniczna, komunikatory; praca z narzędziami - programy do archiwizacji, konwersji, narzędzia systemowe, konserwacja systemu operacyjnego, konfigurowanie oprogramowania; bezpieczeństwo w sieci, wirusy, zaawansowane usługi internetowe - bankowe, sklepy, informacje. Osobne wystąpienia zostaną poświęcone telefonii komórkowej, telepracy i teleedukacji. Odbędzie się prezentacja możliwości obróbki dźwięku i przedstawione zostaną rozwiązania alternatywne. Odbędą się też konsultacje indywidualne i grupowe z przedstawicielami firm komputerowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w sympozjum mogą zgłaszać się: Zarząd Główny PZN, ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, sekretariat Sekcji Zatrudnionych na Otwartym Rynku Pracy; telefonicznie: (022) 635-76-16 lub 831-22-71 wew. 247 lub pocztą elektroniczną: info@pzn.org.pl. Uczestnicy Sympozjum zostaną zakwaterowani w Ośrodku Rehabilitacji i Szkolenia PZN w Bydgoszczy.

 

Informator ONiS

W Serwisie Informator, który istnieje od 03.06.2002, na stronie http://www.informator-onis.w.pl znaleźć można między innymi informacje o sposobach na życie ludzi z uszkodzonym narządem wzroku. Dowiedzieć się można jak pomóc osobie niewidomej i słabowidzącej. Są tam odsyłacze do stron organizacji pozarządowych, informacje o sprzęcie rehabilitacyjnym. Można także posłuchać jak niewidomi pracują z komputerem. Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800 x 600 w zmaksymalizowanym oknie przeglądarki "Internet Explorer" w wersji 5,5 lub nowszej. Archiwum grupy można znaleźć pod adresem: http://niusy.onet.pl/pl.soc.inwalidzi.

Program do pisania dla niepełnosprawnych w sieci

Opisywany przez "Gazetę Wyborczą" w sierpniu ubiegłego roku program "Dasher", umożliwiający pisanie na komputerze osobom z niedowładem kończyn górnych, jest już dostępny w sieci w wersji polskiej. Działanie "Dashera" opiera się na systemie przybliżania obszarów (zoom). Na kolorowych polach znajdują się litery, które wskazujemy tworząc słowo. Ich kolejność nie jest przypadkowa. Program z dostępnej mu bazy danych wybiera jakie jest prawdopodobieństwo, że np. za literką "b" znajduje się "a" na zasadzie najczęściej występujących w danym języku wyrazów. Te najbardziej prawdopodobne znajdują się na większych obszarach i są bliżej kursora. Użytkownik wskazuje, które z kolorowych pól z literą go interesuje, a następnie litera dopisywana jest do wyrazu. Wyboru można dokonywać myszką lub za pomocą śledzenia ruchów gałki ocznej. Według twórców "Dasher" pozwala na pisanie ok. 25 słów na minutę i znacząco zmniejsza występowanie błędów. Przeszkodą w wykorzystywaniu go w Polsce był brak wsparcia dla języka polskiego i odpowiedniego słownika. Jak powiedział "GW" w lipcu br. autor Błażej Popielski do stworzenia słownika posłużyło kilkadziesiąt artykułów, w tym połowa ze stron "Gazety". Program i polski słownik można ściągnąć ze strony http://www.inference.phy.cam.ac.uk/dasher/.

Rocznica podpisania Karty Praw Niepełnosprawnych Amerykanów

26 lipca 2003, z okazji 13. rocznicy wydania Karty Praw Niepełnosprawnych Amerykanów (Americans With Disabilities Act), prezydent George W. Bush poświęcił swoje cotygodniowe radiowe przemówienie niepełnosprawnym Amerykanom. Prezydent Bush zmienił nazwę Prezydenckiego Komitetu ds. Upośledzenia Umysłowego na Prezydencki Komitet ds. Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi. Członkami Prezydenckiego Komitetu są między innymi osoby niepełnosprawne, ich rodzice, nauczyciele, pracownicy socjalni i prawnicy.
Kartę Praw Niepełnosprawnych Amerykanów uchwalono z przeważającym poparciem obu partii w 1990 r. Karta zabrania dyskryminacji zawodowej osób niepełnosprawnych i gwarantuje dostępność miejsc publicznych takich jak restauracje, sklepy i punkty usługowe. Zgodnie z prawem wszystkie publiczne budynki są wyposażone w rampy dla wózków inwalidzkich i dostosowane łazienki. W trakcie przemówienia prezydent wspomniał także o założonej przez siebie w 2001 roku Inicjatywie Nowej Wolności (New Freedom Initiative). Inicjatywa powstała, aby promować pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia społecznego. W ramach działań Inicjatywy Nowej Wolności przyznawane są fundusze na pomoc osobom niepełnosprawnym w dostosowaniu miejsc pracy albo w zakupie dostosowanego sprzętu, który pozwoli im na pracę w domu. Promowana jest domowa działalność gospodarcza, a także edukacja architektów i przedsiębiorców z branży budowlanej w zakresie dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych budownictwa mieszkaniowego. W opublikowanym wcześniej raporcie Inicjatywy stwierdzono, że opieka nad osobami z niepełnosprawnością umysłową musi wykraczać poza podawanie leków i leczenie symptomów i powinna obejmować pomoc w znalezieniu zatrudnienia, nawiązywaniu kontaktów towarzyskich i prowadzeniu produktywnego życia. Raport podkreśla także konieczność uświadomienia Amerykanom, że niepełnosprawność umysłowa nie jest powodem do wstydu. W swoim przemówieniu Bush powiedział także, że istnieje bardzo wiele rzeczy, które można zrobić, aby osoby niepełnosprawne były traktowane z należną im godnością i szacunkiem. (niepelnosprawni.info, 06.08.2003)

Wirtualna antologia

W Internecie pojawiły się strony dla miłośników poezji. Wystarczy wysłać maila zatytułowanego "wiersze" na adres: antologia@op.pl, a co tydzień w naszej skrzynce pocztowej pojawi się utwór współczesnego polskiego poety. Wirtualna Antologia istnieje od grudnia 2002 roku, jego twórca występuje jako niezależny czytelnik. Kontaktuje się z autorami utworów i prosi o zezwolenie na ich publikację, a następnie rozsyła wszystkim, którzy zgłosili chęć otrzymywania tekstów. Wiersze są gromadzone na stronie internetowej i tak powstaje archiwum antologii, która do końca zachowa charakter wirtualny. Taki sposób rozpowszechniania poezji jest bardzo popularny na Zachodzie. W polskiej sieci podobną działalnością zajmuje się Truml (http://www.truml.art.pl) - grupa poetów, która wszystkim chętnym wysyła elektroniczne pocztówki z wierszami. Truml reprezentuje środowisko literackie. ("Uniwersytet" - pismo studentów UW nr 5 [93] maj 2003)

Podział środków PFRON

Rada Powiatu Tatrzańskiego zatwierdziła podział środków PFRON na 2003 rok. Kwota, jaką przeznaczono na ten cel, wynosi ponad milion złotych. Środki finansowe PFRON zostały przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (150 tys. zł) i rehabilitacji społecznej (prawie 1 mln 70 tys. zł). Pierwsza kwota dotyczy zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy, zobowiązań związanych ze zwrotem kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, szkoleń i przekwalifikowań zawodowych oraz pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej dla osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja społeczna obejmuje: finansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, a także sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Ten zakres działalności obejmuje też łamanie barier architektonicznych. (TYGODNIK PODHALAŃSKI 26.07.03)

Niepełnosprawni testowali rondo

Nie drogowcy, nie urzędnicy, tylko niepełnosprawni ludzie na wózkach odbierali w - po raz pierwszy w historii miasta - nowe płockie rondo przy Dobrzyńskiej. To jedno z pierwszych skrzyżowań, na których od razu przejścia przez jezdnię przystosujemy do potrzeb niepełnosprawnych - zapewniali jeszcze przed rozpoczęciem budowy drogowcy. I faktycznie, zgodnie z obietnicami Przedsiębiorstwo Robót Drogowych obniżyło krawężniki. Niestety, zrobiło to zbyt delikatnie. Co więcej, w bezkolizyjnym przedostaniu się z chodnika na zebrę i na odwrót przeszkadzają pobudowane pomiędzy krawężnikiem a jezdnią szerokie na kilkanaście centymetrów rynny odprowadzające wodę z opadów do studzienek. Akurat w nie wpada koło, zaklinowuje się, trzęsie niemiłosiernie, można wypaść z wózka i nosem zaryć w asfalt - mówi niepełnosprawny, który na co dzień gra w tenisa na wózkach. Ten wyjątkowo sprawny człowiek nie ustrzegł się nieprzyjemnych szarpnięć wózkiem. Inny niepełnosprawny - na wózku elektrycznym mniej elastycznym - miał poważne kłopoty z pokonaniem ronda. Małe kółko, wpadając w rynnę, zostawało w niej uwięzione na amen, silnik miał zbyt mało mocy, by poradzić sobie z krawężnikiem. Pracownica Miejskiego Zarządu Dróg uważa, że wszystko zostało wykonane zgodnie z planem. Projektant musiał zachować wysokość krawężników zgodnie z normą, na poziomie co najmniej 4 cm. Inaczej deszczówka wylewałaby się na chodnik i jezdnię. Tymczasem wystarczyłoby obniżyć zaledwie jeden z metrowych elementów krawężnika; wózek nie jest szeroki. Obiecano rozwiązanie tego problemu. To przestroga przed podejmowaniem takich inwestycji bez konsultacji z osobami niepełnosprawnymi. (Gazeta.pl - Płock - Aktualności, 27.06.2003)

Jaskinia solankowa w Ciechocinku

Choroby sercowe, naczyniowe, oskrzela, krtań, astmę, alergię leczy jaskinia solankowa, którą otwarto 15 lipca 2003r. w Ciechocinku. Jaskinia powstała w dwóch pomieszczeniach na parterze Sanatorium Uzdrowiskowego "Pod Tężniami" Jej ściany wyłożono kilkoma tonami soli sprowadzonej specjalnie z Morza Martwego, Czerwonego i Czarnego. Z sufitu zwisają solne sople, a kryształki soli pokrywają także podłogę. Specjalny system podgrzewania i przewietrzania sprawia, że całe wnętrze paruje, jonizuje powietrze i nasyca je cennymi pierwiastkami - jodem, magnezem, żelazem, wapniem i potasem. Wewnątrz goście kładą się na wyprofilowanych leżakach, na których przez 45 minut oddają się relaksowi. Czas uprzyjemnia im płynąca z głośników muzyka przypominająca szum morza. W czasie seansu należy głęboko oddychać. Można też założyć specjalne obuwie i spacerować. - Wizyta w jaskini solankowej polecana jest zwłaszcza osobom, które mają kłopoty z układem oddechowym, sercem, niedoczynnością tarczycy, chorującym na astmę i łuszczycę Poza tym doskonale wzmacnia odporność organizmu Jaskinia czeka na gości w godz. 10-21. Za 45 minutowy seans klienci sanatorium muszą zapłacić 15 zł, natomiast pozostali - 25 zł. (Gazeta Wyborcza 15.07.2003r.)

Gabinet stomatologiczny dla niepełnosprawnych dzieci

15 lipca w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ruszył gabinet stomatologiczny dla dzieci niepełnosprawnych. Do gabinetu mogą zgłaszać się dzieci z całego województwa. Nie trzeba żadnych specjalnych skierowań, wystarczy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. W przypadku niepełnosprawnych nie ma też limitu wieku. Gabinety ma nowy aparat do znieczuleń.

"Siła Nadziei" ma ośrodek rehabilitacyjny

Ciechanowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców "Siła Nadziei" zakończyło prace nad urządzaniem własnego ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Powstał on w baraczku, którego remont i adaptację wykonali własnymi siłami członkowie stowarzyszenia - oni też w dużej mierze wyposażyli placówkę w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. 20 tys. zł z własnego budżetu przekazała na najważniejsze zakupy Rada Miasta Ciechanowa. Placówka jeszcze w trakcie organizacji była wykorzystywana dla celów wychowawczo-integracyjnych. Stowarzyszenie czyni starania w celu nadania ośrodkowi formy niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, pozwalającego na finansowanie zabiegów. Na uroczystość otwarcia przybyli polscy i amerykańscy wolontariusze ze stowarzyszenia "Joni i Przyjaciele", którzy przekazali gospodarzom dwa wózki inwalidzkie (Tygodnik Ciechanowski 23.06.03)

Jasło bez barier

W pierwszy weekend lipca w Jaśle w ramach Europejskiego Roku Niepełnosprawnych został zorganizowany wielki piknik "Raj koncert", w którym uczestniczyły tysiące ludzi. Wspaniała zabawa trwała dwa dni. Gwiazdą "Jasła bez barier" był znany zespół "Arka Noego". Impreza zorganizowana została przez Urząd Miasta Jasła, Redakcję Programów Katolickich Telewizji Polskiej, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych oraz fundację "Własny Tornister". Koncerty i zabawy prowadzili prezenterzy katolickiego programu "Raj" oraz dziennikarze radia RMF FM. Sobotnie popołudnie zdominowali niepełnosprawni konkurujący z sobą m.in. w wyścigu na wózkach i torze przeszkód. Wiele atrakcji zorganizowano też dla najmłodszych uczestników. Integracyjna impreza stała się również okazją do rozpropagowania idei pomocy najuboższym bieszczadzkim dzieciom i kwestowania na ich rzecz w ramach organizowanej już drugi rok akcji "Własny tornister. Najważniejszym wydarzeniem w czasie drugiego, niedzielnego dnia imprezy, obok ciągu dalszego rodzinnego pikniku integracyjnego, była plenerowa msza święta połączona z transmisją na telebimie modlitwy Anioł Pański z udziałem papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty specjalnie pozdrowił mieszkańców Jasła. Mówił też o cierpieniach osób niepełnosprawnych i podziękował wszystkim uczestnikom imprezy.

Prezent od przyjaciół

W czerwcu w Ciechanowie odbyła się bezpłatna dystrybucja wózków dla osób niepełnosprawnych. Była to akcja w ramach projektu "Wózki dla Polski", organizowanego przez stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele - Polska" z Warszawy oraz organizacji "Joni and Friends" z USA. W Ciechanowie pośredniczyło w tym przedsięwzięciu Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności. W ramach akcji 30 wózków trafiło do osób najbardziej ich potrzebujących. Przekazano też chodziki i wózki do DPS "Kombatant" oraz oddziału rehabilitacji przy Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. W bezpośredniej dystrybucji brało udział czterech wolontariuszy z Ciechanowa oraz siedem osób ze Stanów Zjednoczonych.

Bezpłatny dostęp do Internetu

Na krakowskim Rynku Głównym można bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. Potrzebny jest do tego komputer przenośny wyposażony w specjalną kartę Wi-Fi. Surfować po sieci można przebywając w ogródkach kawiarnianych czy siedząc na ławce na Rynku. Specjalną antenę, tzw. punkt dostępowy, umieszczono na Wieży Ratuszowej. Bezpłatny dostęp do Internetu stał się możliwy dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy miastem oraz firmami informatycznymi. Udostępniły one niezbędne urządzenia i technologię w zamian za możliwość umieszczenia reklam na ekranach komputerów, które zalogują się do sieci. Po raz pierwszy bezprzewodowy dostęp do Internetu uruchomiono na Rynku Głównym w związku z wizytą w Krakowie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha. Miało to ułatwić pracę około 700 akredytowanym dziennikarzom. Zastosowana technologia pozwala na równoczesne zalogowanie w sieci do 150 urządzeń. Komputery z kartą Wi-Fi mogą łączyć się ze sobą lub z wydzielonym nadajnikiem, zwanym stacją bazową bądź punktem dostępowym. Technologia Wi-Fi w najpopularniejszej wersji umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 11 Mbit/s na odległość od kilkunastu metrów do nawet kilkudziesięciu kilometrów, w zależności od ukształtowania terenu czy rodzaju materiałów wykorzystanych w budynkach. Do transmisji najczęściej wykorzystywane jest pasmo 2,4 GHz.

Niepełnosprawni integrują się

W ostatnią sobotę czerwca w Dulczy Wielkiej na zorganizowanym po raz pierwszy Powiatowym Dniu Osób Niepełnosprawnych bawiło się ponad tysiąc mieszkańców regionu mieleckiego. Głównym celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych ze sprawnymi. Festyn został zorganizowany i sfinansowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON, gminę Radomyśl Wielki, a także parafię pw. Trójcy Przenajświętszej w Dulczy Wielkiej. Pracownicy socjalni poszczególnych gmin powiatu zaprosili niepełnosprawnych zrzeszonych w organizacjach, a także tych, którzy nie spotykają się ze swoim środowiskiem, bardzo rzadko wychodzą z domu. Dla osób niepełnosprawnych, które spędzają życie głównie we własnym domu festyn był jedną z pierwszych okazji, by przekonać się, że ludzie zdrowi akceptują niedoskonałości innych, potrafią bardzo szybko się zintegrować i wspólnie się bawić.
(Tygodnik Podhalański 03.07.03)

Seminarium neurologiczne

"Instrumentalne i manualne techniki wspomagania oddechu w chorobach nerwowo-mięśniowych" to tytuł seminarium szkoleniowego, które odbyło się w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2003 r. Patronat honorowy nad szkoleniem objęła profesor dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewicz. Organizatorem był Zarząd Główny Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni. Seminarium skierowane było do lekarzy neurologów, anestezjologów, pulmunologów, rehabilitantów, a także do opiekunów chorych, ich rodzin i wszystkich zainteresowanych poznaniem technik i metod mogących ułatwić opiekę nad osobami cierpiącymi na choroby nerwowo-mięśniowe. W programie seminarium odbyły się wykłady lekarzy, warsztaty dla opiekunów, pokazy sprzętu wspomagającego oddychanie. W seminarium wzięło udział ponad 100 uczestników z całej Polski. Podczas seminarium miała miejsce wystawa sprzętu wspomagającego oddychanie firm: DeVILBISS, EKOMARK Sp. z o.o., Medline, Drager Polska Sp. z o.o., Pro-Medica Sp. z o.o. Więcej informacji na stronie: http://www.idn.org.pl/tzchm.

Życie bez barier dla niepełnosprawnych

Gmina Olkusz (województwo małopolskie) zgłosiła się do udziału w konkursie na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz niepełnosprawnych pod hasłem "Żyjmy bez barier". Organizatorem tego konkursu, adresowanego do jednostek samorządowych wszystkich szczebli, jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem konkursu jest promowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowanych przez samorządy i współpracujące z nimi organizacje pozarządowe. Przedmiotem konkursu jest program stanowiący spójną całość kompleksowych rozwiązań z zakresu niepełnosprawności w środowisku lokalnym. Musi dotyczyć wielu aspektów i problemów, których rozwiązanie przyczyni się do integracji środowiskowej i będzie przykładem likwidacji barier w różnych dziedzinach życia społecznego. W konkursie liczy się również umiejętność pozyskiwania przez samorządy chętnych do współpracy organizacji pozarządowych, instytucji, wolontariuszy oraz samych niepełnosprawnych. Jest o co walczyć, gdyż pierwszą nagrodą w konkursie jest kwota 500 tys..zł., które otrzyma najlepszy samorząd na realizację zadań na rzecz niepełnosprawnych. Gmina Olkusz zgłosiła do konkursu Samorządowy Program na rzecz ON na lata 2001-2004. W tym okresie przewidziano wykonanie 27 zadań służących realizacji trzech najważniejszych celów: stworzenie gminnego centrum rehabilitacji dla ON, likwidacja barier architektonicznych i technicznych, która umożliwi niepełnosprawnym korzystanie z obiektów użyteczności publicznej oraz zaangażowanie organizacji pozarządowych w pomoc w integracji osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi. Na terenie gminy miasta Olkusz mieszka ponad 4 tys. ON. Tylko w pierwszym półroczu do zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 600 mieszkańców Olkusza złożyło wnioski o stwierdzenie stopnia niepełnosprawności. W szkołach podstawowych i gimnazjach gminy uczy się obecnie około 200 dzieci niepełnosprawnych.

Nie chcą tworzyć miejsc pracy?

Do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie nie wpłynął jeszcze ani jeden wniosek pracodawców o zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla ON. Osoby niepełnosprawne również nie złożyły wniosku o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. W ubiegłym roku podpisano trzy umowy i dzięki temu powstało 7 nowych stanowisk pracy. Na ten cel były przeznaczone 174.727 zł. W tym roku starostwo otrzymało od PFRON tylko 58.751 zł. Umowy trzeba zawrzeć do końca roku. Zmianie nie uległy natomiast przepisy dotyczące pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla ON. Maksymalna kwota jaką można pożyczyć to 69.030 zł, a na przystosowanie stanowiska -57.525 zł. Aby uzyskać pożyczkę trzeba mieć własny wkład finansowy, czyli zabezpieczenie na wypadek, gdyby firma upadła. Zanim zostanie udzielona pożyczka musi być zrobiona dobra analiza, sprawdzenie czy osoba starająca się o pożyczkę jest wiarygodna, czy ma już wcześniej utworzone stanowiska pracy dla niepełnosprawnych. Pracodawca musi zatrudnić dana osobę na minimum 36 miesięcy. Po tym czasie otrzymuje na własność sprzęt, np. maszyny, które kupił na utworzenie nowego miejsca pracy. (Gazeta Krakowska 01.08.03)

Bez szans na naukę w liceum?

"W Krakowie nie ma liceów dla niepełnosprawnych na wózkach" Na łamach Gazety.pl opisano historię chłopca który jeździ na wózku inwalidzkim i nie potrafi samodzielnie trzymać długopisu. We wrześniu chciałby zacząć naukę w liceum ogólnokształcącym, ale w Krakowie nie ma szkoły dla takich jak on. Urzędnicy oświatowi kierują go do... liceum dla niedosłyszących, ze schodami! Usuwanie barier architektonicznych w szkołach i placówkach oświatowych zostało wpisane w nowy program polityki oświatowej miasta. Na ostatniej sesji radni odstąpili od głosowania nad jego uchwałą, bo - jak twierdzili - za pięknymi hasłami nie szły żadne konkrety. Wprawdzie w jednym z liceów są toalety dla niepełnosprawnych i jest też właściwa dla chłopca klasa integracyjna, ale nie ma tam podjazdu dla wózków. Jego budowa ma być zaczęta dopiero przed końcem wakacji. Czy chłopiec będzie miał szansę na integrację w szkole zależy od decydentów rozdzielających środki na usuwanie barier architektonicznych. http://www1.gazeta.pl/metroon/1,0,1570675.html.

Mniej korzystne zasady

Radni powiatu oświęcimskiego podjęli uchwałę o podziale pieniędzy z PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową. Zmiana ustawy spowodowała, że fundusze dla powiatu na ten rok spłynęły później niż zwykle. Powiat oświęcimski otrzymał do dyspozycji 2,3 mln zł na zadania bieżące i zobowiązania wynikające z umów zawartych w poprzednich latach.
Niestety, z ustawy został wykreślony zapis o możliwości refundowania organizowanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz ich wynagrodzeń. Aktualnie można zwracać pracodawcom jedynie koszty związane z przystosowaniem tworzonych przez nich lub istniejących już stanowisk do rodzaju niepełnosprawności osoby, która ma być na tym samym stanowisku zatrudniona. Do chwili obecnej nie ukazało się jeszcze rozporządzenie, które ma określić szczegółowe zasady refundowania tych kosztów. W tym roku niepełnosprawni nadal będą mogli uzyskiwać dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury i rekreacji, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, oraz warsztatów terapii zajęciowej. W tych sprawach należy zwracać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Bema w Oświęcimiu. Osoby te będą również mogły otrzymać preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie do 50% proc. kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej. Niepełnosprawni zainteresowani szkoleniem lub przekwalifikowaniem powinni zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10. (Gazeta Krakowska z dn.04.07.2003r.)

Ciekawostki z różnych stron

"LoAdstar" to najnowszy wynalazek Brytyjczyka Glena Wickena. Jest to rower dla osób niepełnosprawnych. Zbudowana z dwóch rowerów górskich maszyna wyposażona jest w silnik umożliwiający jej podjazd pod górę i rozwinięcie prędkości do 25 km/godz. (PAP - "Metropol", 26.06.2003)

*    *    *
21,1% Polaków korzysta z Internetu - wynika z badań NetTrack, przeprowadzonych przez SMG/KRC Poland Media S.A. (PAP - "Metropol", 25.06.2003)

*    *    *
88% Rosjan nie korzysta z Internetu - wykazał sondaż wykonany przez fundację "Opinia Społeczna". (PAP - "Metropol", 30.06.2003)

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Leszka Gołasza, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Agnieszkę Mołczan, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką, Agnieszkę Żychalak.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail