Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 8 (061)    1 lipca 2003 r.  


Osoby niepełnosprawne według GUS

Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce jest 4,3 mln. osób niepełnosprawnych. GUS wykonał też dodatkowe badania na losowo wybranej grupie 10 tys. rodzin osób niepełnosprawnych z całej Polski. Pokazały one, że: gospodarstwa z osobami niepełnosprawnymi żyją ostrożnie i oszczędnie; zadłużają się głównie u swoich rodzin; co czwarta rodzina z osobami niepełnosprawnymi żyje w poczuciu zagrożenia biedą; 45 proc. osób niepełnosprawnych z powodu ubóstwa nie wykupuje przepisanych recept; co trzecia osoba niepełnosprawna nie ma ciepłej wody; co czwarta ma uciążliwe ogrzewanie np. węglowe; co trzecie gospodarstwo nie ma pralki; co trzecia z rodzin nie ma telefonu stacjonarnego; 80 proc. osób niepełnosprawnych nie ma telefonu komórkowego; w 16 proc. gospodarstw domowych z łazienką nie ma wanny i umywalki; 90 proc. rodzin z osobą niepełnosprawną nie ma komputera; 95 proc. rodzin nie ma dostępu do Internetu.

Nie wszystko zabiorą

Przyjęty przez rząd projekt zmian do ustawy o prawie podatkowym dla osób fizycznych - PIT - w 2004 roku znosi wiele ulg, w tym na dokształcanie i doskonalenie zawodowe, na naukę w wyższych uczelniach, zakup przyrządów i pomocy naukowych. Zostanie też zniesiona ulga remontowa, ale jeżeli ktoś zacznie remont w tym roku będzie go mógł odliczać w kolejnych dwóch latach (ulga obowiązuje w latach 2003-2005). Pozostaje - co szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych - ulga na rehabilitację. Nie będą też opodatkowane świadczenia socjalne i zasiłki, co proponował były minister finansów. Od podatku będzie można nadal odliczać składki na ubezpieczenia społeczne, ale tylko 7,75 proc. podstawy obliczania składki na ubezpieczenia zdrowotne; płacić będziemy 8,25 proc. Pozostanie ulga na darowizny, ale będzie można odliczyć najwyżej 380 zł, a nie tak jak obecnie 10 czy 15 proc. rocznego dochodu. Prawdopodobnie uderzy to w organizacje pozarządowe, które dzięki tej uldze mają sponsorów. Nowość to prawo przekazywania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. Nad rządowym projektem będzie teraz pracował parlament.

"Odfajkowane..."

Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych obfituje w Polsce licznymi imprezami i różnymi konferencjami, które w tytułach zawierają słowo "niepełnosprawni". Niestety, uczestnicy wielu tych okolicznościowych imprez z przykrością przekonują się, że jest to po prostu kolejne "odfajkowanie" obchodów. Nie przynoszą one żadnego pożytku wielomilionowej rzeszy osób niepełnosprawnych, nie poszerzają wiedzy o działaniach samorządów i administracji państwowej na rzecz środowiska polskich niepełnosprawnych, nie pokazują jego potrzeb, ich zaspakajania dziś i w przyszłości. Nie mówią też nic, poza sloganami, o inicjatywach i aktywności społecznej samych niepełnosprawnych, walczących o poprawę swojej sytuacji. Do takich właśnie imprez "Kurier IdN1" zalicza Konferencję Wojewódzką "Społeczność lokalna a niepełnosprawni" zorganizowaną 25 czerwca przez Urząd Marszałkowski - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Konferencja zaczęła się z półgodzinnym opóźnieniem, bo organizatorzy czekali na główną prelegentkę: panią wicedyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. W końcu impreza rozpoczęła się bez pani wicedyrektor, która zjawiła się na niej prawie z... 1,5 godz. opóźnieniem. Usprawiedliwiała swoje spóźnienie tym, że ściągała z Internetu potrzebne informacje. Nie bardzo wiadomo o jakie to ważne informacje chodziło. Pani dyrektor mogła sobie darować to szukanie w sieci. Należy bowiem przypuszczać, że większość uczestników już znała te informacje, albo będzie musiała je poznać, na konferencję ściągnięto bowiem z województwa mazowieckiego pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej i liderów organizacji pozarządowych działających w środowisku osób niepełnosprawnych. Prowadząca konferencję - dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej - p. Danuta Janusz - starała się z całych sił ratować sytuacją, ale nie na wiele to się zdało, bo prelegenci częstowali uczestników znanymi prawdami i okrągłymi sloganami. Nie było też w teczkach materiałów, które nawiązywałyby do zapowiadanego tematu konferencji. Trudno uznać, że był nim opublikowany w kwietniu br. raport "Integracji" - Życie usłane schodami" czy też wręczane przy różnych okazjach wydawnictwo Urzędu Integracji Europejskiej "Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy". Żeby było śmieszniej, złośliwy chochlik lub po prostu niezrozumienie tego hasła przez organizatorów konferencji sprawiło, że na zaproszeniu na imprezę słowo "pełnoprawny" zamieniło się w "pełnosprawny". Można przypuszczać, że niestety, czeka nas jeszcze 6 miesięcy "odfajkowywanych" imprez z okazji obchodów ERON. Warto się chyba zastanowić czy wydawane na nie tysiące złotych, nie powinny być spożytkowane na cele, których realizacja mogłaby sprawić, że polski niepełnosprawny stałby się szybciej - skoro nie może być pełnosprawnym - przynajmniej pełnoprawnym obywatelem Europy. Dodajmy, w roku, w którym wiele organizacji działających w środowisku niepełnosprawnych otrzymało znacznie mniej środków niż w latach poprzednich i musi ograniczać lub wręcz zawieszać swoją działalność.

TP S.A. zgodnie z dyrektywami UE

18 czerwca 2003 odbyło się seminarium "Telekomunikacja Polska dla niepełnosprawnych w drodze do Unii Europejskiej", zorganizowane przez Pracownię Rozwoju Sieci i Systemów Telekomunikacyjnych Departamentu Centrum Badawczo-Rozwojowego Telekomunikacji Polskiej S.A. Organizatorzy seminarium przedstawili najnowsze dyrektywy Unii Europejskiej z 7 marca 2002 dotyczące telekomunikacji. Wraz z uzyskaniem członkostwa w Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana wprowadzić do swojego porządku prawnego rozwiązania przyjęte w dyrektywach UE. Oznacza to obowiązek znowelizowania ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 21 lipca 2001 roku w celu dostosowania Ustawy do regulacji unijnych w zakresie telekomunikacji. Zgodnie z tymi dyrektywami państwa członkowskie powinny zapewnić każdemu użytkownikowi prawo do powszechnego dostępu do usług, określonej jakości i po przystępnej cenie. W szczególności należy zapewnić taki dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom o specyficznych potrzebach społecznych. Państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania dostępu i przystępności finansowej wszystkich publicznych usług telefonicznych w lokalizacji stacjonarnej dla użytkowników niepełnosprawnych i użytkowników o specyficznych potrzebach społecznych. W trakcie seminarium przedstawiono propozycje ułatwień dla użytkowników niepełnosprawnych. Mogą one polegać na: udostępnianiu publicznych aparatów telefonicznych, publicznych tekstofonów oraz podobnych urządzeń dla osób niesłyszących lub niepełnosprawnych w sferze mowy i innych urządzeń specjalnych dla użytkowników niepełnosprawnych; dostarczaniu usług takich jak: bezpłatna informacja o numerach telefonicznych dla osób niewidomych oraz niedowidzących, dostarczanie rachunków szczegółowych w formie alternatywnej, na żądanie, dla osób niewidomych oraz niedowidzących; ustanowieniu taryf specjalnych, uwzględniających potrzeby użytkowników o niskich dochodach. Przedstawiono również rozwiązania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych w zakresie taryf, spisu abonentów i biura numerów dla niepełnosprawnych oraz billingów. Organizatorzy seminarium przedstawili działania TP S.A. na rzecz niepełnosprawnych, do których zaliczyli: stworzenie specjalnego programu taryfowego dla osób niepełnosprawnych, montowanie kabin publicznych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz znakowanie tych kabin, dostosowywanie budynków mieszczących punkty obsługi klientów dla osób poruszających się na wózkach, prowadzenie sprzedaży specjalistycznego sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych dla niepełnosprawnych. Podsumowując seminarium, organizatorzy jeszcze raz podkreślili, że po wejściu Polski do UE konieczne stanie się dostosowania prawa polskiego do dyrektyw UE w zakresie telekomunikacji, a w szczególności opracowanie norm jakości usług telekomunikacyjnych dla niepełnosprawnych użytkowników i stworzenie specjalnych środków umożliwiających lub ułatwiających korzystanie z usługi telefonicznej stacjonarnej, dostępu do Internetu a także z książki telefonicznej, biura numerów i szczegółowego bilingu. (NGO z 24.06, więcej w portalu niepelnosprawni.info)

Dobrze oceniana ustawa i pełnomocnik

Jolanta Banach, pełnomocnik d.s. osób niepełnosprawnych, podczas spotkania 16 czerwca 2003 w Warszawie z przedstawicielami Krajowej Rady Spółdzielczej, stwierdziła, że filozofia pomocy niepełnosprawnym, na której zbudowana jest nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (weszła w życie 1 stycznia 2003 r,), jest bardziej korzystna niż dotychczas obowiązująca, szczególnie dla spółdzielni inwalidzkich, w których poziom zatrudnienia inwalidów wynosi do 70 proc. (w innych zakładach pracy chronionej ten poziom jest niższy). Dzieje się tak dlatego, że w nowych przepisach, zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, głównym instrumentem subsydiowania zatrudniania jest refundacja - częściowa albo całkowita - wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Im wyższy wskaźnik zatrudnienia, tym większa pomoc. Wcześniej pracodawcy otrzymywali m.in. zwrot podatku VAT do określonego limitu. Zebrani docenili działalność Jolanty Banach podkreślając, że to dzięki jej uporowi nie został zlikwidowany PFRON. Drugi rok z rzędu pozytywnie ocenia też jej pracę NIK.

Nowe rozporządzenia

Od dnia 20.06.2003 obowiązuje pięć rozporządzeń Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawach dotyczących ON: turnusów rehabilitacyjnych; szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym; określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków PFRON - szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych; określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON. Akty zawiera Dziennik Ustaw nr 100 poz.: 926-930 udostępnione online w formacie pdf na stronie Kancelarii Sejmu http://isip.sejm.gov.pl/PRAWO.nsf.
Na stronie http://www.mpips.gov.pl/wiadomosci_szczegoly.php?nr=2085 znajdują się szczegółowe informacje dotyczące turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
Nowe przepisy mają zagwarantować profesjonalizm usług rehabilitacyjnych oraz efektywne wykorzystanie finansów publicznych. Regulacje zawarte w rozporządzeniu ograniczają uznaniowość i ujednolicają procedury stosowane na obszarze całego kraju. Są one zgodne z prawem międzynarodowym, z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a także z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania turnusów waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (art. 2 ust 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.). Jest ona zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

23 maja 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy został złożony wniosek o rejestrację Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Na podstawie prawa o stowarzyszeniach sąd przekazuje je do starosty - w tym wypadku jest to Prezydent m.st. Warszawy. Dokumenty do Prezydenta zostały przekazane 30 maja. Organ nadzorujący ma prawo wypowiedzieć się w terminie do 14 dni. Później może nastąpić ewentualnie pytanie o uzupełnienia. Organizacje zainteresowane przystąpieniem do grona członków Federacji już teraz mogą wypełnić deklarację członkowską - na stronie http://www.federacja.ngo.pl - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych), tak aby na Walnym Zgromadzeniu zostać przyjętym do Federacji. (redakcja ngo.pl http://www.fip.ngo.pl)

Małe granty Banku Światowego

Na konkurs Małych Grantów, zorganizowany po raz piąty przez Biuro Banku Światowego w Polsce, odpowiedziało 127 organizacji pozarządowych z terenu całej Polski. Tegoroczne kryteria preferowały projekty dotyczące modelowych przykładów rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, we współpracy i przy współfinansowaniu ze strony samorządów lokalnych. Pula środków na finansowanie projektów wyniosła 45 tys. USD. W wyniku obrad, a następnie decyzji Komisji Doradczej ds. Małych Grantów, w której skład wchodzili przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz Banku Światowego i UNDP, wybranych zostało dziewięć projektów, które otrzymają dotacje. Oprócz tego, w rezultacie porozumienia pomiędzy Biurem Banku Światowego w Warszawie a Ambasadą Szwajcarii w Polsce, Komisja Doradcza zarekomendowała Ambasadzie Szwajcarskiej dodatkowo siedem projektów na sumę 45tys. USD, do sfinansowania przez fundusz Rządu Szwajcarskiego. Program Małych Grantów został utworzony w 1983 r. w celu zapewnienia Bankowi Światowemu sposobu promowania dialogu i upowszechniania informacji o rozwoju międzynarodowym na terenach leżących poza sferą jego bezpośredniego działania. Program wspiera działania związane z zaangażowaniem obywatelskim, wspierającym budowanie partnerstwa z ważnymi instytucjami i grupami społecznymi w celu wspierania procesu rozwoju i dialogu. Od 1999 r. Bank Światowy w Polsce przyznał w sumie dotacje dla 43 organizacji z całej Polski, na łączną kwotę 210 tys. USD. W bieżącej edycji Programu wartość całkowita zwycięskich projektów wynosi 116 368 USD.

Program Małych Grantów Ambasady USA

Do 01.10.2003 r. przyjmowane są wnioski na następne posiedzenie Komisji na projekty Małych Grantów Ambasady USA, których realizacja rozpocznie się w lutym, marcu lub kwietniu 2004 r. Kompletne wnioski o przyznanie grantu złożone w Ambasadzie USA muszą być sporządzone w języku angielskim i polskim, a koszty realizacji projektu muszą być podane w dolarach amerykańskich. Niezbędnym warunkiem przyjęcia kompletnej wersji wniosku jest przesłanie listu intencyjnego do dnia 01.08.2003 r. wyłącznie za pomocą faxu (022 625 7125 lub e-maila: beata@pd.state.gov). Ambasada odpowiadać będzie tylko na te wstępne opisy projektów, które nadejdą na co najmniej 4 tygodnie przed upływem terminu ostatecznego. Odpowiedzi i komentarze będą przesyłane do adresatów projektu w przeciągu 3-4 tygodni. List intencyjny może być sporządzony wyłącznie w j. polskim, mile widziane są obie wersje językowe. Można przedłożyć maksymalnie 3 propozycje projektów (do dwu stron A4 każdy). List intencyjny powinien zawierać: kilka zdań nt. organizacji (imię i nazwisko autora projektu, adres, główne cele, data rejestracji w sądzie, liczba pracowników); opis konkretnych działań, które będą podjęte w ramach projektu (region, który zostanie objęty projektem; określenie i liczba beneficjentów projektu, czas trwania); cena projektu tzn. podanie jednej kwoty i (jeśli to możliwe) orientacyjne wyliczenie składowych budżetu. Projekty mogą obejmować zagadnienia dotyczące budowy demokracji takie jak: społeczeństwo obywatelskie, przepływ informacji, przejrzystość działań rządowych, powszechna edukacja, praworządność i reforma prawa, rozwiązywanie konfliktów, edukacja obywatelska, gospodarka rynkowa, prawa człowieka: prawa mniejszości, grup etnicznych oraz kobiet. Na stronie http://www.usinfo.pl/culture/grants/grants_pl.htm znajdują się szczegółowe informacje. Warto zapoznać się z wykazem organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Małych Grantów Ambasady USA, podstrona zawiera opisy zrealizowanych projektów. Informacje telefoniczne: 022/628-3041 wew. 2283 - będą udzielane w poniedziałki-piątki pomiędzy godz. 14:00-16:00.

Księgowy niepełnosprawny na wsi

Na konferencji, która odbyła się 29 maja 2003 w Warszawie, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Roman Sroczyński poinformował o pracach nad nowym programem o roboczej nazwie "Wiejski Księgowy". Jego celem będzie pomoc w znalezienia zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich. http://www.ngo.pl/wiadomosci_szczeg.asp?id=10737.

Fikcyjne renciści

Policja zatrzymała byłego głównego orzecznika oddziału ZUS w Zduńskiej Woli oraz lekarza orzecznika tego oddziału ZUS. Zatrzymania mają związek z aferą dotyczącą przyznawania nienależnych świadczeń. Według prokuratury, straty, jakie poniósł skarb państwa, wynoszą ponad 3 mln zł, a sprawa dotyczy ponad 300 bezprawnie przyznanych świadczeń rentowych. Łódzka prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty oszustwa i poświadczenia nieprawdy, a byłemu głównemu orzecznikowi Dariuszowi Z. dodatkowo zarzuty wyłudzenia mienia oraz przyjęcia łapówki - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. (http://www.wprost.pl) Dzieje się to w czasach, gdy autentyczny niepełnosprawny dorosły bądź niepełnosprawne dzieci, tracą prawo do świadczeń rentowych.

Sprawy "Limanowianki" ciąg dalszy

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu kończy dwa śledztwa: w sprawie nieprawidłowości powstałych przy likwidacji Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka" oraz w działalności firmy "Igell", która w grudniu 2001 r. stała się właścicielem większości majątku Spółdzielni. Jeden akt oskarżenia ma być gotowy do końca czerwca br. drugi w lipcu. Jesienią ub. r. tymczasowo aresztowany zastał szef firmy "Igell". Zarzuca mu się wyłudzenie dotacji z PFRON, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez zarząd spółdzielni "Limanowianka", przedstawienie sfałszowanych faktur w celu wyłudzenia podatku VAT i przedstawienie faktury z zawyżonymi cenami za zakupione z środków PFRON maszyny. W te afery zamieszani są też inne osoby, w tym również związane z PFRON. Pracownicy PFRON, zdaniem prokuratorów - przekroczyli swoje uprawnienia, nie zastosowali odpowiednich procedur przy przekazywaniu znacznych środków finansowych. Akt oskarżenia w sprawie firmy "Igell" będzie gotowy do końca czerwca. Z tej sprawy wyłączone zostanie do osobnego rozpatrywania postępowanie przeciwko pracownikom PFRON. Druga sprawa, prowadzona oddzielnie, choć związana z tą pierwszą, dotyczy trzech byłych likwidatorek "Limanowianki". Postawione zarzuty: niedopełnienia obowiązków przy sprzedaży majątku, działanie na szkodę wierzycieli i łamanie praw pracowniczych w sposób złośliwy, mają być jeszcze uzupełnione. Dochodzenie zostanie zwieńczone aktem oskarżenia w lipcu br. Kilka miesięcy temu ogłoszona została upadłość znajdującej się wcześniej w likwidacji spółdzielni, powołano syndyka. Liczni wierzyciele obu firm (w tym spora grupa pracowników) próbują na drodze sądowej i komorniczej egzekucji odzyskiwać swoje należności. (Dziennik Polski - Dodatek Sądecki (14-15 06. 2003 r. http://www.dziennik.krakow.pl)

Będą pisać oczami

Wystarczy ruch palca, mrugnięcie, uniesienie brwi, a czujnik ruchu przekaże dane do komputera, zaś litery pojawią się na ekranie. Chorzy na stwardnienie zanikowe boczne (SLA), którzy nie rozmawiali z najbliższymi, bo w ostatniej fazie choroby pacjent nie może poruszać się ani mówić, teraz będą mogli do nich pisać. Autorem urządzenia, które to umożliwia, jest Jan Pągowski z Warszawy, z zawodu elektronik; chciał pomóc przyjacielowi, który zachorował na SLA. Urządzeniem jest komputer ze specjalnie zmodyfikowaną klawiaturą, sterowaną za pomocą czujnika ruchu. Do klawiatury podłączona jest tablica świetlna z literami i cyframi. Chory patrzy na tablicę, na której wyświetlane są litery. Gdy wykona minimalny ruch palcem, mrugnie okiem lub poruszy np. brwią wybrana przez niego litera rozjaśnia się i pojawia na ekranie komputera. W ten sposób można odbierać i wysyłać maile. W maju Fundacja "Porozumienie bez barier" przyznała wynalazcy nagrodę. Dzięki urządzeniu Pągowskiego chorzy mogą nie tylko pisać, ale i zmieniać kanały w telewizorze, obsługiwać telegazetę. Pągowski dostarczył urządzenie pięciu chorym za darmo. - Części kosztują zaledwie 200 zł plus sto godzin pracy - mówi - Pomagały mi firmy komputerowe z Gdańska i Warszawy. Płyty główne dostałem za darmo.
("Super Express" z dn. 16.06.2003r.)

Na przekór losowi

To tytuł ogólnopolskiego konkursu na pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, wypowiedzi publicystyczne osób niepełnosprawnych i ich najbliższych zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zielonej Górze.
Organizator konkursu pragnie pozyskać utwory w objętości do 20 stron maszynopisu, wydruku komputerowego lub bardzo czytelnego rękopisu opisującego leczenie, rehabilitację, edukacje, pracę, wypoczynek, życie rodzinne, sąsiedzkie, sytuacje materialną oraz działalność w organizacjach społecznych, charytatywnych, sportowych etc. osób niepełnosprawnych. Szczególnie preferowane będą prace ukazujące problemy i sprawy osób niepełnosprawnych w początkach XXI wieku (sytuację na otwartym i zamkniętym rynku pracy, lecznictwo, rehabilitację, edukację itp.). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe. Planuje się wybrane prace w całości lub we fragmentach ogłosić na łamach "Serca i Troski" oraz w oddzielnej publikacji. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem, w zaklejonej kopercie imię, nazwisko, adres, telefon autora - prosimy przesłać najpóźniej do dn. 31 sierpnia 2003 r. na adres: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy, ul. Podgórna 9B, pok. 02, 65-057 Zielona Góra, z dopiskiem "konkurs". Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie br. Dodatkowe informacje u p. Aliny Ligockiej pod tel. (068) 328 76 27 w godz. 9.00 - 13.00. ("Serce i Troska" nr 3/2003)

Pies w walce autyzmem

Dogoterapia, czyli leczenie poprzez kontakt z psem, staje się coraz popularniejszą metodą rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz autyzmem. Skuteczność tej metody rehabilitacji wynosi 95 procent. Taką formę terapii zastosowali po raz pierwszy Amerykanie w 1964 roku. Wtedy to amerykański psychiatra Boris Levision, zajmujący się dziećmi chorymi na autyzm, zauważył, że po przypadkowych spotkaniach pacjentów z jego psami dzieci są bardziej otwarte, łatwiej nawiązują kontakt z otoczeniem. Postanowił więc obecność psów na stałe wykorzystać w swojej terapii. W Polsce specjalizuje się w niej Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Przyjaciel". Poprzez specjalistyczne ćwiczenia z psami rehabilitowane są dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, dzieci chore na autyzm czy porażenie mózgowe. Zajęcia trwają około 30 minut, odbywają się w sześcio - osobowych grupach. Na początku dzieci witają się z psami i uczą się ich imion. Później wydają już komendy słowne i ruchowe. Psy kładą się jeden obok drugiego, a dzieci z pomocą terapeutów przechodzą tuż nad nimi lub kładą się obok zwierząt i słuchają bicia ich serca. Naśladują też zachowanie czworonogów. Zajęcia prowadzone są przez terapeutów, rehabilitantów, logopedów oraz właścicieli psów. Prowadzone są także zajęcia z osobami chorymi na schizofrenię. ("Dzień Dobry" 13.06.2003r.)

Ouch! - brytyjski portal dla niepełnosprawnych

Ouch! to internetowy serwis dla osób niepełnosprawnych BBC, którego zadaniem jest przedstawienie życia osób niepełnosprawnych. Powstał w czerwcu 2002 roku z inicjatywy niepełnosprawnego redaktora Damona Rose, do którego dołączyli inni niepełnosprawni dziennikarze. Ouch! opowiada o życiu z niepełnosprawnością, codziennej aktywności, kreatywności, społeczności osób niepełnosprawnych, o ich poczuciu humoru i spojrzeniu na świat. Głównym celem serwisu jest wymiana doświadczeń, myśli i różnych punktów widzenia na wszystkie małe i duże sprawy ważne dla niepełnosprawnych. Dla jego twórców niezwykle istotne jest unikanie stereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych. Serwis nazwano Ouch! (odpowiednik polskiego okrzyku bólu - Au!) ponieważ, jak twierdzi redakcja, był to najlepszy pomysł jaki przyszedł im do głowy, a jednocześnie ironicznie odnosił się do różnych doświadczeń osób niepełnosprawnych. Oprócz felietonów na Ouch! można przeczytać najnowsze informacje związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, artykuły kulturalne i popularno-naukowe, informacje praktyczne (np. związane z podróżowaniem) oraz wywiady. Działa także dziennik internetowy Crippled Monkey Weblog (Dziennik Kalekiej Małpki), obejmujący tematykę związaną z obecnością niepełnosprawnych w mediach i sztuce, który współtworzony jest przy pomocy czytelników serwisu. W ramach serwisu można korzystać także z forum internetowego i zaprenumerować newsletter. (http://Niepelnosprawni.info)
link: http://www.bbc.co.uk/ouch

 

Stworzyć im szansę

Dzieci niepełnosprawne powinny mieć dostęp do edukacji i szkół integracyjnych. Wtedy w większym stopniu rozwijają umiejętności potrzebne w codziennym życiu - uważają uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym, która odbyła się w czerwcu br. Rzeszowie. Dotychczas dla osób niepełnosprawnych przeznaczone były Domy Pomocy Społecznej czy szkoły specjalne. Powodowało to izolację osób chorych. - Dziś niepełnosprawni oczekują warunków do aktywnego życia, do partnerstwa i samostanowienia, do uczestnictwa w życiu lokalnego środowiska - przekonywała Krystyna Mrugalska, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Krawężniki i stopnie to problem osób niepełnosprawnych ruchowo. Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie barierą jest możliwość komunikacji. - Ta bariera nie jest po stronie osób chorych. Tkwi w świadomości społecznej - podsumowała swoje wystąpienie Krystyna Mrugalska. (Gazeta wyborcza, 16.06.2003)

Zabawki dydaktyczne od uczniów

Puzzle, jabłoń z jabłkami, które można układać i ściągać z drzewa oraz dziesiątki innych zabawek edukacyjnych trafiły do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie. Dla wychowanków przygotowali je uczniowie z drugiej i trzeciej klasy technikum elektrycznego w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie. Pomysł na wykonanie takich pomocy dydaktycznych zrodził się w szkole jeszcze w grudniu dzięki nauczycielce - p. Stanisławie Urjasz, z Zespołu Szkół nr 3 w Rzeszowie. Swój pomysł skonsultowała z opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Staszica w Rzeszowie. Wspólnie z prowadzącymi rehabilitację ustaliła czego potrzebują dzieci, jak mają wyglądać zabawki, jakie umiejętności rozwijać. Po kilku miesiącach powstało około trzydziestu różnych zabawek. Gdy na pudełku naciśnie się odpowiedni kolor, zaświeca się żarówka, na innym - każdy przycisk to inny dźwięk dzwonka, na kolejnej planszy - gdy wykona się pełny ruch okrężny trzymając w dłoni uchwyt w nagrodę zaświeca się lampka. Dzięki tym zabawkom dzieci poznają kolory, uczą się koordynacji ruchów. Uczniowie z technikum zawieźli zabawki do ośrodka. też Pracownicy ośrodka są bardzo zadowoleni, bo takich zabawek nie można nigdzie kupić. (Gazeta Wyborcza, 17.06.2003)

Dla amatorów fotografiki

Rok 2003 jest rokiem niepełnosprawnych. Przypomina o tym reklama pojawiająca się dosyć często w telewizji. - Co firmy fotograficzne robią dla niepełnosprawnych - pyta się redaktor "Magazynu Fotograficznego" - Sergiusz Kornatowski (nr 2/2003)? I odpowiada: niewiele albo zupełnie nic. Czy wiecie ile osób jest leworęcznych? Spróbujcie nacisnąć na spust migawki jakiegokolwiek aparatu lewą ręką. Jak ma fotografować osoba, która nie posiada prawej ręki lub ma niedowład? Dawno temu pewna niemiecka firma problem ten rozwiązała umieszczając w korpusie dwa spusty migawki. W dobie wszechpanującej elektroniki wprowadzenie do konstrukcji takiego udogodnienia nie powinno stanowić problemu. A jednak...

Podpatrywali Niemców

Z metodami pomocy niepełnosprawnym zapoznawali się w Niemczech działacze organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z Przemyśla. Przebywali tam na zaproszenie Lebenshilfe, jednej z największych organizacji działających w Turyngii na rzecz niepełnosprawnych. Ten wyjazd był kontynuacją inicjatywy podjętej przez Podkarpacką Wspólnotę Organizacji Socjalnych. To, co zaprezentowano w Niemczech można uznać wręcz za wzorcowe - stwierdzili uczestnicy wyprawy. Dostrzegli przede wszystkim różnice w zakresie przystosowania budynków dla potrzeb niepełnosprawnych. Mieli okazję poobserwować m.in. niemiecki system mieszkalnictwa dla niepełnosprawnych oraz warsztaty, w których zorganizowane są miejsca pracy dla takich osób. - W oczy rzuca się ogromna pogoda ducha niepełnosprawnych oraz chęć życia. Tam nie daje się im odczuć, że są niepełnosprawni - stwierdzili). Przemyślanie byli zachwyceni systemem zatrudniania osób z różną niepełnosprawnością. Ludzie wykonują rozmaite prace, w zależności od stanu zdrowia. Dla każdego jest jakieś zajęcie. To nie jest typowa produkcja. Nie chodzi o dochodowość, a bardziej o to, by taka osoba, nawet wykonująca nieskomplikowane prace, miała poczucie jakieś obowiązku, czuła się potrzebna. Stanowiska pracy w warsztatach dla niepełnosprawnych są w 80 proc. finansowane z budżetu państwa. Efektem wizyty przedstawicieli przemyskich organizacji jest nawiązanie współpracy z niemieckimi odpowiednikami. ("Nowiny" 11.06.2003)

Ze świata informatyki i telekomunikacji

CRASHNET.pl to nowa, mała sieć IRC, wolna, jak twierdzą jej animatorzy, od wielu niedogodności. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.crashnet.pl. Tam też (http://www.crashnet.pl/index.php?id=1) opisane jest na przykładzie mIRC'a, jak skonfigurować klienta IRC, aby łączył się z siecią. Do jednorazowego połączenia, wystarczy napisać np. server.warszawa.crashnert.pl. Sieć CRASHNET została stworzona w 2001 r. przez grupę ludzi, którzy za cel postawili sobie zapewnienie spokojnego i wygodnego narzędzia wymiany informacji (bez lagów, splitów i takeoverów), alternatywnego dla światowej sieci IRCnet i jej polskiej części. http://www.irc.pl/. Twórcy sieci zapewniają szereg usług, których na IRC.PL próżno szukać. Wśród nich wyróżnić należy obecność serwisów (NickServ, ChanServ itp.), które skutecznie uniemożliwiają przejęcie nicka czy kanału. Z powodu braku restrykcji (+r), wszyscy (również użytkownicy modemów) mają takie same prawa, mogą posiadać status operatora na swoim kanale itp. Cała gama darmowych, dodatkowych usług jest dostępna w odpowiednim dziale strony.

*    *    *
Szybki Internet w 2 + 1 krokach! Tak reklamuje swoją ofertę korzystającym z modemów sieć Energis Polska. Proponuje ona zainstalowanie połączenia TlenDostęp, które - jak twierdzi - bezproblemowo przeprowadzi każdego przez proces aktywacji usługi. Jest to ogólnopolski numer dostępowy do Internetu 020 95 87 - dla użytkowników modemów zwykłych i ISDN. Z połączenia TlenDostęp mogą korzystać zarówno klienci TP S. A. jak i niektórych innych operatorów. Hasłem przewodnim TlenDostęp jest "Szybki start do Internetu". Instalacja połączenia TlenDostęp jest darmowa, prosta i zautomatyzowana; trwa 2-5 minut. Klikając na stronę http://dostep.tlen.pl/pomoc_szybciej.html można dowiedzieć się, jak dodatkowo przyśpieszyć surfowanie po stronach WWW dzięki usłudze TlenDostęp, nawet o 60%. Program TlenDostęp zabezpiecza przed przełączeniem na wysoko płatne numery 0-700. Łącząc się z Internetem poprzez TlenDostęp płacimy identycznie jak w przypadku połączenia z numerem 0202122 (TP S.A.). Opłaty uwzględniają zróżnicowanie wynikające z wykorzystywanego przez abonenta pakietu taryf. W związku z korzystaniem z połączenia TlenDostęp nie trzeba podpisywać żadnej umowy. Połączenia doliczane są do zwykłego rachunku telefonicznego. Jak zainstalować TlenDostęp można dowiedzieć się na stronie http://dostep.tlen.pl/dolacz.html.

*    *    *
Klienci Niezależnego Operatora Międzystrefowego mogą korzystać z wdzwanianego dostępu do Internetu. Usługa Dial-up 1044 jest dostępna w całym kraju; czas połączenia z siecią będzie rozliczony w taryfikacji w systemie sekundowym. Co szczególnie istotne, klienci nie muszą ponosić żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z taryfikacji sekundowej. W ramach wakacyjnej promocji nowi klienci mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu codziennie przez godzinę (19 00 - 20 00 ). Usługa dostępna jest na terenie całego kraju dla klientów NOM. Szczegółowe informacje na infolinii 0801 1044 00. lub stronie http://www.dialup.nom1044.pl/

*    *    *
Operatorzy komórkowi chcą się wycofać z budowy UMTS. Twierdza, ze mają lepszy pomysł, jak wydać miliard euro, obiecany rządowi w ramach koncesji. Ponad miliard euro chcą przeznaczyć na rozwój telekomunikacji na terenach wiejskich i w małych miastach, tak aby ich mieszkańcy uzyskali dostęp do Internetu.

*    *    *
Portal internetowy Onet.pl uzyskał bezpośrednie łącze z ogólnokrajową siecią teleinformatyczną ATMAN. W rezultacie większość sieci internetowych w kraju mieć będzie - według informacji obu firm - lepszy dostęp do portalu. Onet.pl stal się istotnym elementem liczącej ponad 4,7 tys. km sieci ATMAN, która łączy dostawców treści z jej odbiorcami.
Sieć ATMAN, której operatorem jest warszawska spółka ATM, funkcjonuje od ponad 2 lat.

*    *    *
TPSA stawia na Neostradę, czyli usługę DSL, która w roku 2005 ma przynieść operatorowi ok. 1 mld zł przychodów. TPSA chce zdynamizować proces pozyskiwania użytkowników DSL, tak by w końcu 2003 r. ich liczba doszła do 268 tys. Od 9.06 wprowadza do sprzedaży pakiet do tzw. samo instalacji usługi Neostrada. W efekcie, pierwsza oplata - modem plus uruchomienie usługi - spada o ponad 50% do 399 zł, zaś miesięczny abonament wynosi 199 zł.

*    *    *
Tadeusz Jarmuziewicz, poseł Platformy Obywatelskiej, złożył interpelacje do premiera Leszka Millera o przeprowadzenie postępowania w sprawie rażąco wysokich cen połączeń telekomunikacyjnych. Zdaniem posła PO, operatorzy czerpią z usług telekomunikacyjnych wygórowane zyski w stosunku do ponoszonych kosztów. W efekcie ceny połączeń z telefonii stacjonarnej do komórkowej i z komórkowej do stacjonarnej są jednym z najwyższych w Europie. Tadeusz Jarmuziewicz zwrócił się także do UOKiK o zbadanie, jakie są rzeczywiste koszty usług i jakie marze pobierają operatorzy.

*    *    *
W FBI zatrudnione zostały trzy nastolatki. Ich misja - przeszkolenie agentów w zakresie typowego dla młodych dziewcząt zachowania w Internecie. Czternastolatki będą uczyć sposobów porozumiewania się w oparciu o wyrażenia z młodzieżowych pism towarzyskich.
Szkolenie to część programu FBI Operation Innocent Image, którego celem jest wytropienie pedofilów i handlarzy dziecięcą pornografią polujących w Internecie na nieletnie dziewczyny. Podczas pierwszych dni specjalnego szkolenia wszyscy słuchacze ponieśli druzgocącą klęskę. Jeden z nich upierał się przy tym, że Justin Timberlake był bardziej popularny niż Destiny's Child. Z kolei drugi zupełnie nie mógł pogodzić się z faktem, że w opinii dziewcząt "Led Zeppelin nie było cool". Komentarze wykładowców potwierdzają przydatność akcji - oni wyglądają, jakby kompletnie nic nie wiedzieli. Karen, Mary i Kristin trafiły do FBI po tym, jak ojciec jednej z nich - agent zaangażowany w śledztwo przeciwko pedofilii - podejrzał internetową rozmowę córki z koleżanką i nie był w stanie zrozumieć o czym rozmawiały...

*    *    *
Abonenci operujących w Polsce sieci komórkowych otrzymali przed referendum unijnym SMS-y o treści: "Spotkajmy się na referendum 7-8 czerwca. Biuro ds. Referendum Europejskiego". Otrzymały je nawet osoby, które nie wyraziły w umowie zgody na otrzymywanie informacji nie związanych ze świadczeniem usług przez operatora. Okazuje się, że SMS-y zostały wysłane za zgodą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W biurach obsługi abonenta można usłyszeć informację, że wiadomość o referendum została wysłana do użytkowników na podstawie umowy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, za zgodą GIODO. Szybkie TCP.

*    *    *
Kalifornijscy naukowcy pracują nad nowym protokołem transmisji internetowej, który
pozwalałby na wielokrotnie większy transfer przy zachowaniu obecnej przepustowości
łącza. Obecny protokół TCP, wynaleziony jeszcze w latach siedemdziesiątych, dzieli przesyłane informacje na pakiety o wielkości ok. 1500 bajtów. Po przesłaniu każdego
z takich pakietów, komputer czeka na potwierdzenie, że dotarł bez zakłóceń i dopiero wysyła następny. Jeśli odpowiedź nie nadchodzi, pakiet jest wysyłany ponownie, aż do skutku. W efekcie za sprawą takich powtórzeń, transmisja przebiega bardzo wolno.

W nowym modelu Fast TCP, oprogramowanie i sprzęt komputera wysyłającego mierzy czas dotarcia wysyłanych pakietów i na tej podstawie przewiduje, kiedy powinno pojawić się potwierdzenie, w międzyczasie wysyłając już następną porcję danych. Łącząc 10 komputerów nadających przy użyciu Fast TCP, uzyskano transfer odpowiadający 6000 zwykłym szerokopasmowym połączeniom. Choć brzmi to trochę, jak science fiction, już teraz prowadzone są rozmowy z Microsoftem i Disneyem na temat zastosowania nowego protokołu do transferów wideo (video on demand).

*    *    *
Telefonia Dialog podpisała umowę z Telekomunikacją Polską. Umożliwia ona abonentom TP SA korzystanie z usług oferowanych przez Dialog. Wprowadza także nowe zasady tzw. rozliczeń interkonektowych czyli między operatorskich. Usługi Telefonii Dialog mają być dostępne dla wszystkich abonentów TP SA. Klienci Telekomunikacji Polskiej będą mogli korzystać z połączeń międzystrefowych i międzynarodowych oferowanych przez Dialog. Abonenci TP będą też mieli dostęp do wydzwanianego usługi dostępu do Internetu oferowanej przez Dialog. Dialog po wakacjach zamierza wejść z nową oferta usług dla abonentów. Umowa zawarta z TP daje mu szansę wyjścia poza dotychczasowe obszary koncesyjne, poprawia też pozycję przy konsolidacji. Dialog posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w byłych województwach: bielskim, elbląskim, jeleniogórskim, legnickim, łódzkim, wałbrzyskim, wrocławskim, zielonogórskim, a także w kilkunastu podwarszawskich gminach. Obszary, na których budowana jest sieć Dialogu, stanowią 13 procent powierzchni kraju. Neostrada: zrób to sam.

 

Medycyna przyszłości

Międzynarodowy Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej ASCO w Chicago poświęcony był głównie nowoczesnym metodom leczenia chorób nowotworowych. Według specjalistów onkologii klinicznej, dzięki nowoczesnym technikom leczenia i lekom najnowszej generacji, już w najbliższym czasie rak zostanie uznany za chorobę przewlekłą, a nie śmiertelną. Najbliższe lata pozwolą na zastępowane metodami farmakologicznymi, tradycyjnej chemioterapii i radioterapii. Terapia lekami chorego na nowotwór będzie polegać na indywidualnej ocenie molekularnej komórek nowotworu i określeniu jego wrażliwości. Nowoczesne leki będą dobierane indywidualnie dla pacjenta na podstawie jego cech genetycznych, dzięki czemu będą niszczyć tylko komórki rakowe, nie osłabiając całego organizmu. Lek, który działa tylko na chore komórki, stosuje się już przy raku przewodu pokarmowego i przewlekłej białaczce szpikowej. Lek ten uszkadza tylko komórki nowotworowe, wykorzystując ich odmienność. Zdrowe komórki, w których nie zaszły zmiany molekularne zostają nienaruszone. Na podstawie przedstawionych w USA badań naukowych określono prawdopodobieństwo uzyskania całkowitej regresji guza pod wpływem chemioterapii w przypadku raka piersi - ocenione na podstawie jego molekularnego profilu - wynosiło 75%, w porównaniu do około 25% przy użyciu dotychczasowych kryteriów. Przedstawione badanie obejmowało niewielką grupę chorych i musi być potwierdzone w kolejnych pracach. Stwarza ono jednak zupełnie nowe perspektywy leczenia nowotworów złośliwych. Naukowcy mają nadzieję, że jeżeli uda się znaleźć substancje, które zablokują receptory odpowiedzialne za wzrost komórek przy innych nowotworach, w przyszłości można będzie podobne leki zacząć stosować także do leczenia innych rodzajów nowotworu. Największe problemy leczenia nowotworów nadal występują przy raku trzustki, płuc oraz czerniaku. ("Puls Cliniki"16.06.2003)

*    *    *
Mózg człowieka rozwija się do pięćdziesiątego roku życia - sugeruje prof. George Bartzokis z University of Arkansas. Uczony, wykorzystując metodę rezonansu magnetycznego, badał osoby w wieku 19-76 lat. Wprawdzie po przekroczeniu 20, 30 roku życia mózg jest niemal w pełni ukształtowany, szczególnie znajdująca się w korze mózgowej tzw. istota szara (najlepszy czas na naukę przypada na lata szkolne i czas studiów), ale w późniejszym wieku w płacie czołowym i skroniowym nadal rozwija się istota biała przewodząca sygnały między poszczególnymi częściami mózgu. Ostatnie badania podważają najstarszy w neurobiologii dogmat, że po narodzinach człowieka komórki nerwowe się nie regenerują. W mózgu zwierząt i ludzi powstają zarówno nowe połączenia między neuronami, jak i nowe neurony. Lawrence Katz, autor książki "Keep Your Brain Alive" twierdzi, że nawet ludzie czynni intelektualnie nie w pełni wykorzystują swój potencjał umysłowy. Głównym tego powodem jest rutyna, wykonywanie ciągle tych samych czynności i zadań, co prowadzi do rozleniwienia mózgu i utraty sprawności umysłowej. Osoby aktywne umysłowo do późnej starości rzadziej chorują na demencję. Aby zwiększyć wydolność umysłu należy właściwie organizować czas pracy i wypoczynku. Najłatwiej skoncentrować uwagę rano, między 700 a 1000, oraz późnym popołudniem - od 1700 do 2000 i co 45 minut robić kilkuminutową przerwę. Wiele zależy od typu osobowości, przyzwyczajeń i indywidualnie wypracowanych metod zwiększających koncentrację uwagi. Według Juliusa Kuhla, psychologa z uniwersytetu w Osnabrück, wiele osób stać na największy wysiłek intelektualny tylko w ciszy i spokoju. Jednych bardziej motywuje stres i wysokie wymagania, inni pracują lepiej, gdy są chwaleni i mają dobre samopoczucie. Podstawą do osiągnięcia sukcesu jest stała systematyczna praca Mitem jest przekonanie, że o uzdolnieniach decydują wyłącznie geny - znacznie ważniejsza jest chęć osiągnięcia sukcesu i uporczywe dążenie do mistrzostwa - przekonuje prof. Ellen Winner, psycholog z Boston College. ("Wprost", 16 czerwca 2003)

Zmarła założycielka Fundacji im. Brata Alberta

Zmarła pani Zofia Tetelowska, która w roku 1987 r. wraz ze. Stanisławem Pruszyńskim założyła Fundację im. Brata Alberta i Schronisko dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach k. Krakowa. Żyła 82 lata, przez całe swe życie mieszkała w rodzinnym dworze w Radwanowicach, który wraz z gospodarstwem ofiarowała na rzecz sierot upośledzonych umysłowo.

Mistrzowie w rzutach do tarczy

W dniach 21-22 czerwca jedenastu niepełnosprawnych zawodników z całej Polski rywalizowało w Chełmży podczas rozgrywanych tam Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w darta - rzutach do tarczy. W pierwszym dniu zawodów partię darta rozgrywał każdy z każdym, dzięki czemu wszyscy mieli równe szanse na zdobycie złotego medalu. Najcelniej do tarczy trafiał rzutkami broniący mistrzowskiego tytułu chełmżanin Grzegorz Szalecki. Drugie miejsce wywalczył zawodnik z Płocka - Jerzy Kulik, a trzeci był Tomasz Chmielecki z Chełmna. Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w darta odbyły się dzięki zaangażowaniu chełmżyńskich władz, tamtejszego Ośrodka Sport i Turystyki oraz sponsorów nagród. Organizatorzy dziękują także patronowi honorowemu zawodów, wojewodzie kujawsko - pomorskiemu Romualdowi Kosieniakowi i toruńskiemu starostwu powiatowemu.

Listy do redakcji

Osoby niepełnosprawne w swoim codziennym życiu napotykają na bariery komunikacyjne i z nietolerancję ze strony innych uczestników ruchu drogowego. I tak np. na ul. Tatarskiej w Ciechanowie w stronę chodnika na tzw. kładkę jest przejście dla pieszych. Osobiście byłem kilkakrotnie narażony na potrącenie na tym przejściu przez samochód i to niezależnie od typu wózka jakim się poruszam. Kilka razy o mały włos nie zostałem potrącony przez samochód z literką L na górze (nauka jazdy - red.)! Ostatnio miałem sprawę w Sądzie Grodzkim z kierowcą. Podałem numery samochodu na policję, a resztę spraw załatwiła sama policja. Kierowca tego samochodu został ukarany przez Sąd Grodzki. Na pewno na przyszłość będzie zwracał baczną uwagę na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich na przejściu dla pieszych. Miałem także przygodę ze Strażą Miejską i Policją. Orzekli oni, że ul. Tatarska jest drogą szybkiego ruchu, a przecież ta ulica znajduje się w centrum Ciechanowa. Straż Miejska i Policja nakazała mnie, ponieważ jechałem elektrycznym wózkiem inwalidzkim, bezwzględne opuszczenie jezdni i zjechanie na chodnik. Na nic nie zdało się moje tłumaczenie że jazda chodnikiem, przeciskanie się pomiędzy ludźmi, jest trudne i zarazem niebezpieczne dla przechodni. Jak tu wyjść z tej sytuacji, ni narażając ani jednej ani drugiej strony? A może tak jak kiedyś mi powiedziano "Kaleka to powinien siedzieć w domu". Wielki Polak, jakim bez wątpienia jest Jan Paweł II, podczas jednej z pielgrzymki do Polski powiedział: Niech nasza droga będzie wspólną, niech nasza modlitwa będzie pokorna, niech nasza miłość będzie potężna, niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwić.
Leszek Konopa

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Leszka Gołasza, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Agnieszkę Mołczan, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail