Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 7 (060)    11 czerwca 2003 r.  


ISI - Niepełnosprawni w Unii Europejskiej

W dniu 4 czerwca 2003 r. w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja poświęcona prezentacji przygotowanemu przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo "Interaktywnemu Serwisowi Internetowemu (ISI) - Niepełnosprawni w Unii Europejskiej". Konferencja objęta była patronatem honorowym wicemarszałka Sejmu - Donalda Tuska oraz patronatem medialnym Gazety Wyborczej. Uczestniczyło w niej ponad 150 osób, a wśród nich przedstawiciele Rządu, Sejmu i Senatu RP, członkowie organizacji pozarządowych, samorządów, ośrodków pomocy społecznej. Zarówno twórcy ISI, jak i wszyscy zabierający głos podczas konferencji mówili co osoby niepełnosprawne z Polski mogą zyskać na naszym wejściu do Unii Europejskiej i o tym jak daleko i jak blisko z naszymi prawami dotyczącymi osób niepełnosprawnych i ich przestrzeganiem do UE. Twórcy ISI - Magdalena Kowalska, Bartosz Mioduszewski i Agnieszka Żychalak poinformowali zebranych, że serwer, dostępny pod adresem http://isi.idn.org.pl, nie zniknie po referendum, lecz będzie uzupełniany w miarę posiadanych środków. Dzięki temu osoby niepełnosprawne w Polsce będą mogły dowiadywać się jak działają organizacje ngo w krajach UE, jakie obowiązują tam przepisy, jak są przestrzegane, jak sami niepełnosprawni z tych krajów oceniają swoją sytuację. Możliwości wsparcia polskich inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych, wynikające z Funduszu Społecznego UE, oceniała senator Grażyna Staniszewska. O propozycjach rządu polskiego dotyczących ON mówił przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych - Adam Gwiazdowicz. Poseł Ewa Kopacz z Komisji Zdrowia Sejmu oceniała sytuację osób niepełnosprawnych w ostatnim pięcioleciu, jak i ich szanse po naszym wstąpieniu do UE. O roli i miejscu PFRON we wdrażaniu programu operacyjnego "Rozwój zasobów ludzkich" mówił dyr. Henryk Ziętek z PFRON. Poseł Mirosława Kątna w swoim wystąpieniu apelowała o prawo do godnego życia wszystkich grup poszkodowanych w naszym społeczeństwie. Monika Janicka z Funduszu Współpracy przedstawiła nową edycję programu ACCESS i możliwości wykorzystywania go przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Gabriela Popowicz z MGPiPS - zaprezentowała Inicjatywę Wspólnotową EQUA. Dr Jolanta Brzostek z Instytutu Maszyn Matematycznych przedstawiła pilotażowy projekt programu UE - Leonardo da Vinci - Elektroniczne Symulatory Stanowisk Pracy (ESSP), realizowany przez IMM, Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo wraz z partnerami z Czech i Włoch. ESSP umożliwią osobom niepełnosprawnym, zdalne, lub z wykorzystaniem nośników elektronicznych, przygotowywanie się do wykonywania określonych zwodów, np. telemarketingowca, zdalnego tłumacza, serwisanta komputerowego i innych. Na zakończenie konferencji odbył się panel, którego tematem były różnice w sytuacji osób niepełnosprawnych w UE i w Polsce. Głos w nim zabierali - poza panelistami - uczestnicy konferencji. Mówiono o przyczynach gorszej sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce w stosunku do krajów UE i o możliwościach wyrównywania szans. Na zakończenie uczestnicy konferencji przygotowali list zbiorowy do Prezydenta RP z prośbą o wsparcie działań mających na celu wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w naszym kraju.
Oto treść tego listu:

Szanowny Panie Prezydencie,

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy uczestniczyli w konferencji "Interaktywny Serwis Internetowy - Niepełnosprawni w UE", zorganizowanej przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, proszą Pana Prezydenta o wsparcie działań mających na celu zredukowanie różnic w sytuacji osób niepełnosprawnych w krajach UE i w Polsce. Konferencja odbyła się w dniu 4 czerwca 2003 w budynku Sejmu, pod patronatem marszałka Donalda Tuska.
Osoby niepełnosprawne były zawsze jedną z najbardziej marginalizowanych grup w Polsce. W okresie transformacji zrobiono dużo na ich rzecz, ale w ostatnich dwóch latach proces ten został zahamowany. Podstawowe problemy, które sprawiają, że szanse osób niepełnosprawnych w naszym kraju są znacznie mniejsze niż w Unii Europejskiej, są następujące:

Państwa UE wypracowały różne strategie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Liczymy na to, że Polska będzie mogła w pełni korzystać z ich doświadczeń. Wiążemy również ogromne nadzieje z możliwościami uzyskania funduszy europejskich, a w szczególności funduszy społecznych. Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o wyznaczenie osoby, która zechciałaby z nami współpracować na co dzień w tym zakresie.
Bardzo liczymy na to, że Pan Prezydent wykorzysta swoje uprawnienia w zakresie inicjatywy ustawodawczej, żeby spowodować, aby akty prawne opuszczające mury Parlamentu RP uwzględniały wszelkie aspekty wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pozarządowe - uczestnicy konferencji w Sejmie RP w dniu 4 czerwca 2003

 

 1. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
 2. Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo
 3. Fundacja "Tacy Sami"
 4. Fundacja Pomocy Społecznej "SOS"
 5. Fundacja Sue Ryder w Polsce
 6. Fundacja Synapsis
 7. Instytut Niezależnego Życia
 8. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 9. LFOON-SW (Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych)
 10. Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
 11. Ośrodek Informacji TOPOS
 12. Polski Związek Głuchych
 13. Polski Związek Niewidomych
 14. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 15. Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
 16. Stowarzyszenie Help
 17. Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zaburzeniami Emocjonalnymi "SPOZA"
 18. Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni
 19. Warszawski Dom pod Fontanną
To niezgodne z Konstytucją!

Mimo licznych zapewnień władz lokalnych, że osoby niepełnosprawne będą miały ułatwiony dostęp do lokali, w których odbędzie się głosowanie w sprawie przystąpienia Polski do UE. Tymczasem z różnych regionów kraju docierają skargi, że tak jak zawsze wielu osobom niepełnosprawnym uniemożliwiono głosowanie! Bardzo dobrze uczucia tych wszystkich, którym uniemożliwiono spełnienie obywatelskiego obowiązku, wyraża skarga naszego Czytelnika z Warszawy - Michał Gałązka - na nie przygotowanie lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych, skierowana do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Pana Ferdynanda Rymarza i przekazana do wiadomości Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przytaczamy jej obszerne fragmenty:

Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim i posiadam prawo wyborcze od 5-ciu lat. Nie czuję się jednak pełnoprawnym obywatelem Polski, ponieważ ja i moja rodzina musimy stoczyć walkę z barierami architektonicznymi podczas każdych wyborów i referendów. Niedopuszczalne jest aby w kraju ubiegającym się o przyjęcie do Unii Europejskiej lokale wyborcze były zupełnie nie przygotowane na pojawienie się osoby na wózku... Abym mógł zakreślić swoje ,,TAK" dwóch panów z komisji wyborczej wraz z moim ojcem (chorym na kręgosłup) musieli mnie (ważę ok. 80 kg) wnieść i znieść po około 12 betonowych schodach! Bardzo im dziękuję, ale pytam DLACZEGO muszę od tylu lat znosić upokorzenia i prosić o pomoc oraz narażać czyjeś i swoje zdrowie na tych niebezpiecznych schodach? DLACZEGO nie można było część pieniędzy wydanych na propagandę przedwyborczą przeznaczyć na nawet prowizoryczne podjazdy do lokali wyborczych? DLACZEGO tak wiele mówi się o niepełnosprawnych i organizowaniu dla nich transportu na głosowanie, a ze względu na brak wyobraźni rzeczywistość jest zupełnie inna? Zaznaczam ze nie wymagam organizowania dla mnie transportu i nie mam zamiaru informować nikogo przed każdymi wyborami, że chcę spełnić mój obywatelski obowiązek, bo jest to oczywiste i mam to zagwarantowane w konstytucji. Proszę o zadbanie, aby wszystkie lokale wyborcze były poinformowane o ilości osób niepełnosprawnych w danym okręgu i żeby były przygotowane na pojawienie się osoby na wózku inwalidzkim.

Niedługo będą inne wybory, inne referenda. A może już teraz warto iść śladem Michała Gałązki i zaprotestować przeciwko odbieraniu przez zaniechanie osobom niepełnosprawnym prawa do głosowania, które jest zapisane w Konstytucji?

Pożytek publiczny - przywileje i obowiązki

W Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się 30 maja konferencja nt. "Pożytek publiczny - nowe regulacje prawne", zorganizowana przy współpracy z Forum Inicjatyw Pozarządowych. Poświęcona była uchwalonej w maju i już podpisanej przez prezydenta ustawie o pożytku publicznym. Praca nad nią trwała siedem lat. Od początku - co podkreślił Kuba Wygnański z Forum - chodziło w niej nie o to, żeby "administrować" społeczeństwem obywatelskim i organizacjami, ale o to, żeby stworzyć im lepsze warunki dla działań. Ustawa nie jest wyłącznie listą przywilejów, ale nakłada też na organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, które chcą uzyskać status organizacji pożytku publicznego, wiele obowiązków. Jeśli chcą korzystać z przywilejów podatkowych muszą one przygotowywać i publikować swoje raporty roczne. Między innymi tylko wówczas będą mogły nie płacić podatków od działalności odpłatnej jeśli dochód zostanie w całości przeznaczony na działalność pożytku publicznego. Wymóg jawności jest bardzo ważny: oczyści organizacje z wielu zarzutów, nie zawsze uzasadnionych. Ustawy muszą się nauczyć zarówno organy państwowej i samorządowej administracji, jak i jej beneficjanci - organizacje pozarządowe. Uczestnicy konferencji dyskutowali o współpracy organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych w świetle ustawy, podkreślając zalety i wady nowych regulacji prawnych. Zwracano uwagę na to, że interpretacja zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w każdym przypadku rodzić może problemy. Jednym z najważniejszych terminów wprowadzanych przez ustawę jest pojęcie działalności pożytku publicznego, rozumianej jako działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, którą oprócz organizacji pozarządowych realizują również podmioty kościelne, a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Każdy podatnik będzie mógł 1 proc. swojego podatku od dochodów przeznaczyć na wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego. Ustawa określa miejsce w życiu społecznym wolontariuszy. W MGPiPS powstał Departament Pożytku Publicznego. Ustawa przewiduje również powstanie Rady Działalności Pożytku Publicznego - organu opiniodawczo - doradczego i pomocniczego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Rada będzie mogła wyrażać opinię w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz na temat rządowych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W jej skład wejdzie 10 przedstawicieli administracji i 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Uczestnicy konferencji wyrażali też obawy w związku z projektami zmian w przepisach podatkowych proponowanych przez ministra finansów Grzegorza Kołodkę. Zebranych uspokajał wiceminister Długosz - Deklaracja ministra Hausnera, uzgodniona z premierem Millerem, jest jednoznaczna: rząd nie przewiduje nowelizacji podpisanej przez prezydenta ustawy ani ustawy wprowadzającej w związku z programem naprawy finansów publicznych.

Legalizacja telepracy w UE

Telepraca, jak każda nowa i elastyczna forma zatrudnienia, budziła sprzeciw związkowców z krajów UE W ubiegłym roku , po trwających kilku miesiącach negocjacjach, udało się zawrzeć porozumienie ze związkowcami w krajach Unii Europejskiej w tej sprawie. Ostatecznie uzgodniono, że pracodawca nie może narzucać pracownikowi takiej formy zatrudnienia, zaś telepracownicy nie mogą zarabiać mniej niż pozostali pracownicy w tej samej firmie wykonujący pracę o podobnym charakterze, wymagającej zbliżonych kwalifikacji. Porozumieniem nie pociągnęło za sobą dyrektywy Komisji Europejskiej. Uznano bowiem, że należy ustalić ogólne zasady, a na poziomie krajowym związki i pracodawcy dogadają się co do szczegółów, uwzględniając specyfikę lokalną. Polskę czeka więc też praca nad przepisami prawnymi dotyczącymi telepracy.

Leczyć się w UE

Niewykluczone, że po wejściu do UE Polak, który nie będzie mógł doczekać się potrzebnego mu leczenia we właściwym czasie, będzie mógł domagać się leczenia za granicą w innym państwie UE. Polska ochrona zdrowia będzie mogła też liczyć na pieniądze z funduszy unijnych przeznaczonych np. na rolnictwo czy zarządzanie energią. O tym i innych aspektach akcesji Polski do Unii Europejskiej dowiedzieli się i dyskutowali w maju uczestnicy konferencji "Kompetencje Unii Europejskiej w zakresie zdrowia", zorganizowanej w Warszawie przez ministra zdrowia i ministra ds. referendum europejskiego.

Złoto dla IntranetON

W dniu 10 czerwca, br. w Biznes Center Club w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie trzeciej edycji programu Inicjatywa .NET, organizowanego już po raz trzeci przez firmę Microsoft, adresowanego do producentów oprogramowania. Tegoroczny program skierowany był do firm tworzących rozwiązania na bazie technologii .NET i serwerów platformy .NET oraz piszących aplikacje zintegrowane z pakietem Office XP lub pracujące pod kontrolą systemów Microsoft dla urządzeń przenośnych. W ramach Inicjatywy .NET firmy Microsoft i APN Promise zorganizowały również konkurs na najlepszą aplikację, do którego zgłoszono 63 aplikacje. W kategorii "Aplikacja napisana w technologii .NET" złoto otrzymał Instytut Maszyn Matematycznych za aplikację IntranetON. Jest to internetowy system komunikacji i zarządzania informacją, dokumentami i pracą, który w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych robiony był przy współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. IntranetON dostosowany jest do wspierania działalności zarówno organizacji pozarządowych, jak i przedsiębiorstw. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Maszyn Matematycznych - http://www.imm.org.pl, a wkrótce także na stronach FPMiINR: http://www.idn.org.pl.

Inny podział środków PFRON

04-06-2003 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekazywania samorządom wojewódzkim i powiatowym środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 88, poz. 808). Wypłacane dotąd zaliczki zostaną więc uzupełnione kwotami obliczonymi według specjalnie opracowanych, skomplikowanych algorytmów. Akt ten zawiera też wzory, wedle których określa się środki na dofinansowanie działania zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej. Algorytmy będą skutkowały innym podziałem środków PFRON, niż to było w latach poprzednich. Zmieniły się, bowiem zadania samorządów wojewódzkich i powiatowych. Samorząd wojewódzki dofinansuje ze środków PFRON udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej, dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji, tworzenie i działania zakładów aktywności zawodowej. Będzie zwracał koszty za szkolenie niepełnosprawnych i koszty jednorazowych pożyczek na ochronę miejsc pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej. Natomiast samorząd powiatowy dostanie pieniądze na pożyczki dla osób niepełnosprawnych na: rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych na kontynuowanie takiej działalności; zwrot kosztów poniesionych. Samorząd powiatowy dostanie pieniądze na pożyczki dla osób niepełnosprawnych na: rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej; do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych na kontynuowanie takiej działalności; zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców na dostosowanie miejsca pracy z tytułu zatrudnienia przez okres 3 lat osoby niepełnosprawnej; dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży; dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w imprezach sportowych, kulturalnych i turystycznych; pokrycie części kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane niepełnosprawnym, a także likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych. Środki PFRON kierowane do powiatów mają też służyć szkoleniu bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Wchodzące w życie rozporządzenie określa ponadto zasady ustalania maksymalnych kwot zobowiązań samorządów powiatowych i wojewódzkich przy realizacji poszczególnych zadań i tryb powiadamiania ich przez Fundusz o wielkości środków wynikających z algorytmów. Na koszty obsługi tych zadań przeznaczy się 2,5 proc. środków wykorzystanych (dotąd 2 proc.). Rozporządzenie stanowi, że prezes zarządu Funduszu przekazuje samorządom należne środki sukcesywnie w ciągu roku, także w formie zaliczek, w terminach umożliwiających bieżącą działalność, ale nie później niż w 14 dni od złożenia wniosku o ich przekazanie. Zasady te dotyczą także 2003 r. (J.K - Rzeczpospolita)

Skorzystajmy z PEGAZA

W ramach programu celowego PFRON - PEGAZ można uzyskać dofinansowanie adaptacji posiadanego samochodu do określonego stopnia niepełnosprawności, zakupu sprzętu komputerowego oraz zakupu elektrycznych wózków dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Uchwała w sprawie kontynuacji pomocy oraz warunków jej udzielania w ramach programu PEGAZ została podjęta w 7 maja br. Niestety od tego roku nie ma już możliwości uzyskania pożyczki na zakup samochodu w ramach tego programu. Wnioski o dofinansowanie w muszą być złożone do 30 czerwca 2003. Więcej informacji, a także wniosek można znaleźć pod adresem: http://www.pfron.org.pl/4htm.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń zdrowotnych

04-06-2003 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia dotyczące świadczeń zdrowotnych.
Regulują one: 1. transport chorych (tzw. transport sanitarny) (Dz.U. nr 88 poz. 815 za pełną lub częściową odpłatnością i opłacanie tej podróży ze środków służby zdrowia. Rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2003 r. w sprawie określenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niesprawności oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego. W pełni lub częściowo odpłatne korzystanie z transportu sanitarnego uzasadniają określone choroby, a lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ustala stopień niesprawności cierpiącego na nie pacjenta.
Pierwszy stopień zarezerwowano dla chorych zdolnych do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i do korzystania ze środków transportu publicznego. Drugi - dla osób zdolnych do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagających wsparcia przy korzystaniu z transportu publicznego albo środka transportu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. 2. Pacjent kierowany na leczenie uzdrowiskowe musi liczyć się z koniecznością współfinansowania takiej kuracji. Jeśli jednak chce ponieść jak najmniejsze koszty, powinien prosić o termin przypadający między początkiem października a końcem kwietnia, oraz zakwaterowanie w pokoju co najmniej trzyosobowym bez wygód. Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz.U. 88 poz. 816) podnosi stawki opłat za pobyt. Tak jak dotychczas, więcej będzie się płacić za kurację przeprowadzoną między 1 maja a 30 września (czyli w tzw. sezonie II) i za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. Pacjenci, którzy obecnie przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym według dotychczas obowiązujących stawek, ci, którzy trafią do kurortów od 05.06.2003 r - zapłacą już nieco więcej. 3. Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje kosztów leczenia za granicą. Mimo to rozporządzenie ministra zdrowia z 12 maja w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (Dz.U. nr 88 poz. 817) potwierdza dotychczasową zasadę, że w razie braku możliwości leczniczych lub diagnostycznych w kraju możliwe jest leczenie za granicą opłacone przez państwo. Wniosek o nie musi jednak wystawić profesor lub docent, wskazując jednocześnie zagraniczne placówki, które są w stanie zająć się takim pacjentem. Akceptuje go konsultant krajowy w jednej z dziedzin medycyny, zaś kieruje na taką kurację minister zdrowia. Koszty leczenia i transportu za granicę i do kraju są pokrywane z budżetu państwa. W załączniku do tego rozporządzenia opublikowano nowy wzór wniosku o skierowanie na leczenie lub badania diagnostyczne ubezpieczonego za granicą.

Zasiłki pielęgnacyjne dla dzieci

Od 1 czerwca zasiłek pielęgnacyjny przysługuje dziecku w wieku do 16 lat, jeśli zostało uznane za niepełnosprawne. Jedyną podstawą do wypłacenia zasiłku będzie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Do 31 maja 2003 zasiłki pielęgnacyjne dla dzieci niepełnosprawnych wypłacane były również na podstawie zaświadczeń lekarskich.

Ważne rozporządzenia dla ubezpieczonych

W Dzienniku Ustaw z 16 maja 2003 r. opublikowano dwa rozporządzenie Ministra Zdrowia istotne dla osób, które korzystają z przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (np. takich jak aparaty słuchowe, protezy, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne czy białe laski dla niewidomych). Teksty rozporządzeń znajdują się w serwisie Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach - w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to świadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U.2003.85.786).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie (Dz.U.2003.85.787). Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
(ngo2003-05-27)

Zmiany w urzędach zatrudnienia

Zdjęcie z urzędów pracy obowiązku zajmowania się świadczeniami społecznymi, przygotowanie ich do korzystania z unijnych funduszy strukturalnych oraz podwyższanie kwalifikacji pracowników urzędów - takie są założenia do nowej ustawy o promocji zatrudnienia, które zostały przedstawione podczas posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia. Założenia zakładają m.in. odciążenie urzędów pracy od zajmowania się świadczeniami przedemerytalnymi, składkami na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i świadczeniami rodzinnymi. W założeniach ma znaleźć się również zapis o definicji pośrednika pracy i doradcy zawodowego jak i wymogi co do ich kwalifikacji. (MGPiPS).

Można więcej dorobić

W związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które wg GUS w I kw. 2003r. wynosiło 2228,68 zł od 1 czerwca zwiększają się dopuszczalne kwoty przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Aby nie stracić świadczenia, będą mogli zarobić nie więcej niż 1560,10 zł miesięcznie - tj. 70 % przeciętnego wynagrodzenia za i kw. r. Osiągnięcie przychodu większego ale mniejszego niż 2897,30 zł - 130% przeciętnego wynagrodzenia za I kw. 2003 - spowoduje zmieszenie emerytury i renty. Prawo do świadczenia zostanie zawieszone, jeśli emeryt lub rencista zarobi więcej niż 2897,30 zł. miesięcznie.

Emerytury w NSA

Gdy w całym kraju gwałtownie wzrosła liczba emerytów, pobierających świadczenia na niepełnosprawne dzieci - ZUS rozpoczął weryfikację dokumentów. W regionie Podkarpackim ten problem dotyczył około 700 osób, którym, po ponownym zbadaniu dokumentów i dzieci, ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń. Emeryci zaczęli odwoływać się do sądów. Na wniosek Rzecznika Spraw Obywatelskich problemem zajął się Sąd Najwyższy. Stwierdził, że ZUS na podstawie tych samych dokumentów nie może odbierać raz przyznanych świadczeń. A tak się jednak stało. Uchwała Sądu Najwyższego ma zasadnicze znaczenie dla zainteresowanych. Uzasadnienie Sądu Najwyższego dotrze teraz poprzez Rzecznika Praw Obywatelskich do odpowiednich ministerstw. Należy się spodziewać stamtąd wytycznych, jak ZUS ma się zachować w stosunku do tych, którym zabrano wypłatę świadczeń. Czy zdołają oni wygrać w sądach w sporze z ZUS-em? (TV Rzeszów, 05.06 2003)

Wybieramy Społeczników Roku

Fundacja "Pomoc Społeczna SOS" Jacka Kuronia informuje, iż zbiera wnioski do VI edycji Konkursu o tytuł Społecznika Roku. Celem konkursu jest wyłonienie nietuzinkowych ludzi z potrzebą i pomysłem na porządkowanie świata wokół siebie. Konkurs powstał dzięki darowiźnie Wisławy Szymborskiej pochodzącej z literackiej Nagrody Nobla. Jego intencją jest nagradzanie i popieranie niewielkich, ale ważnych i potrzebnych działań obywateli na rzecz innych ludzi: zwalczających ubóstwo, marginalizację, dyskryminację, promujących wartościowe postawy społeczne. Wszyscy finaliści dostają dotację na kontynuowanie swojej działalności. Efektem Konkursu, oprócz nagrody, są interesujące relacje w mediach; jako osobom znanym pracuje im się łatwiej. Nawiązują przyjaźnie, współpracują ze sobą. Kandydatów może zgłaszać każdy obywatel, dowolna instytucja lub organizacja. Wnioski należy składać na piśmie, wraz z uzasadnieniem, do biura Fundacji "Pomoc Społeczna SOS", 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 4 m 2, do dn. r. Bliższe informacje pod nr 0-prefix-22 / 627-20-86 lub sekretariat@fundsos.netix.pl, a także http://www.fundsos.netix.pl.

Studia w kapciach przed komputerem

Dyplom wyższej uczelni można zdobyć w ogóle nie ruszając się z domu. Na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym studenci zdobywają wiedzę siedząc w kapciach przed monitorem swojego komputera. PUW działa pod egidą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia prowadzone są na trzech kierunkach: informatyka (zaoczne inżynierskie), zarządzanie i marketing (eksternistyczne licencjackie) i politologia (eksternistyczne licencjackie). Więcej informacji: http://www.puw.edu.pl.
("Metropol" 5.06.2003)

Jarocin - Internet dostępny

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, pozyskane zgodnie z priorytetami ZPORR: “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów" oraz “Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego", fundusze przeznaczone na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych i na likwidację barier architektonicznych przyznawane z PFRON, pomoc uzyskana od sponsorów, a także środki własne miasta, gminy, powiatu Jarocin i województwa posłużą do realizacji projektu utworzenia w czytelniach biblioteki miasta, gminy i powiatu Jarocin stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu ma umożliwić m.in. bezpłatny dostęp do publikacji zawartych na płytach multimedialnych dołączanych do pism, zawartych na stronach WWW, w czasopismach dostępnych tylko w Internecie, w bibliotekach internetowych. Szczególnie uwzględniono potrzeby osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. Dzięki projektowi zostaną zlikwidowane w czytelniach bariery architektoniczne, co umożliwi zatrudnienie przy obsłudze stanowisk komputerowych osób niepełnosprawnych. W efekcie można liczyć na to, że nastąpi pełniejsza integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Korzyści z tego projektu będzie też mieli wszyscy mieszkańcy z tego terenu, m. in. dlatego, że zostaną utrzymanie dotychczasowe filie biblioteki miasta i gminy Jarocin, wzrośnie atrakcyjność regionu jako miejsca pracy i życia zgodnie ze zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego (ZPORR). Wiele osób, nie tylko niepełnosprawnych otrzyma możliwość uzyskania nowych kwalifikacji dzięki teleedukacji, a docelowo zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, dzięki wzbogaceniu wiedzy, lub poprzez telepracę.

Za mało pieniędzy na implanty

Implant - małe urządzenie elektroniczne, które wielu głuchym ludziom pozwala słyszeć, kosztuje ok. 60-70 tys. zł. Po ok. 5-7 latach należy wymienić procesor mowy implantu, który kosztuje ok. 25 tys. zł. Operacje te finansuje Ministerstwo Zdrowia. Ok. 500 osób czeka w kolejce na wszczepienie implantów. W tym roku takich operacji przeprowadzi się prawdopodobnie tylko około stu. Wszczepianie implantów ślimakowych stosowane jest w Polsce od 10 lat. Pierwszeństwo mają małe dzieci, które dzięki implantowi i odpowiedniej rehabilitacji nauczą się normalnie mówić, pójdą do normalnej szkoły, mogą skończyć studia. Resort, pod wpływem protestów, wycofał się z planu, który zakładał wszczepianie implantów tylko dzieciom do 8 roku życia. Ta decyzja, choć oczekiwana, spowodowała, że będzie trzeba na nowo rozpisać między ośrodkami konkurs na wszczepianie implantów, co opóźni przekazanie im pieniędzy.

Jak żyć z SM?

Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych zaprasza na zajęcia w ramach programu "Jak żyć z SM? " , realizowanego na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia. Celem programu jest stworzenie systemu wsparcia chorych na stwardnienie rozsiane i ich rodzin. W programie rzucone są następujące hasła: Stawać się świadomym (Spotkania grupy wsparcia dla chorych na SM i ich rodzin; Spotkania edukacyjne; Tematyczne spotkania otwarte; Kontakty z chorymi pozostającymi w domu), Dbać o ciało (Terapia ruchowa Tai Chi; Terapia ruchowa w koncepcji PNF) oraz Wzmacniać siłę ducha (Poradnictwo psychologiczne dla chorych i ich rodzin w Poradni dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane; Terapię psychologiczną metodą Simontona; Grupę samokształceniową metodą Simontona. Informacji o programie "Jak żyć z SM?" udzielają:
Teresa Marek, tel. 071/78-87-370, e-mail: temarek@poczta.onet.pl, Elżbieta Zygan, tel. 0/71 78-46-892, e-mail: wisienka@idn.org.pl, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, 54-129 Wrocław, ul. Bajana 8/18, tel. 071/78-87-370, e-mail: stowron@free.ngo.pl, http://free.ngo.pl/stowron/, Poradnia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane, 54-154 Wrocław, ul. Lotnicza 37, tel. 071/351-03-67 w. 46, tel./fax. 071/351-97-25, czynna w poniedziałki w godz. 14.00-16.00 oraz w środy w godz. 14.00-16.30.

Osoba niepełnosprawna w autobusie

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie chcą podnieść jakość usług dla niepełnosprawnych pasażerów. W związku z tym można będzie kierować do MZA swoje uwagi i wnioski dotyczące zachowania się kierowców autobusów wobec osób niepełnosprawnych. Warto przypomnieć, że kierowca autobusu, widząc na przystanku oczekującą osobę niepełnosprawną, zobowiązany jest do odpowiednich zachowań wynikających z ograniczeń potencjalnego pasażera. Powinien on: zatrzymać autobus jak najbliżej krawężnika, wysunąć lub rozłożyć specjalna platformę umożliwiającą wjazd osobie na wózku do autobusu, opuścić autobus (wiele pojazdów może być hydraulicznie opuszczanych) - wykonać tzw. "przyklęk", zmniejsza się w ten sposób trudny do pokonania stopień, poinformować osobę niewidomą lub słabo widzącą o numerze linii, zwrócić uwagę na to, czy zatrzymując autobus na przystanku, na którym osoba niepełnosprawna zamierza wysiąść, na wysokości drzwi na chodniku nie wystąpią jakieś przeszkody utrudniające wysiadanie (np. śmietniki), za każdym razem, gdy podróżuje z osobą niepełnosprawną, powinien ją zapytać, na którym przystanku chce wysiąść i zwracać na nią szczególną uwagę podczas jazdy, kiedy istnieje taka potrzeba, wyjść z szoferki i pomóc danej osobie wejść do autobusu, a także wydostać się z niego, niezależnie czy dotyczy to pasażerów poruszających się na wózkach, osób niewidomych, poruszających się o kulach czy też mających ograniczoną sprawność ruchową (dotyczy to także osób starszych). MZA specjalnie dla swoich kierowców przygotowało film instruktażowy, który uczy i pokazuje, jak postępować z niepełnosprawnym pasażerem, aby zapewnić mu komfort jazdy i zapewnić bezpieczeństwo. Jeśli zatem zauważymy, iż dany kierowca nie okazał choćby minimalnej pomocy osobie niepełnosprawnej, lub też zignorował jej obecność, nie umożliwiając tym samym minimum komfortu w trakcie podróży, możemy napisać o tym do kierownictwa MZA. Należy podać: numer linii, godzinę, miejsce, numer taborowy wozu lub numer tzw. Brygady ( mała tabliczka znajduje się w dole szyby pod nr linii - np. 3). W przypadku braku tej czwartej informacji możliwe jest wytypowanie konkretnego kierowcy lub wąskiego ich grona, w zależności od dokładności podanej godziny. Adresy do korespondencji z MZA:
MZA Sp. z o.o., ul. Senatorska 37, 00-099 Warszawa, tel. centr. 0*22 826 82 11, faks: 0*22 827 46 78, http://www.mza.waw.pl. Formalne skargi na pracę MZA można też kierować e-mailem na adresy: jacek.puscinski@mza.waw.pl, janusz.ciepienko@mza.waw.pl, andrzej.pawlowski@mza.waw.pl, hancib@wp.pl (z dopiskiem dla Marcina Żabickiego). MZA jednocześnie przypomina, iż jest zainteresowane wszelkimi uwagami na temat funkcjonowania autobusów, również niezwiązanymi ze skargami. (Anna Jastrzębska)

TUS-em z wolontariuszem

Po Warszawie od 10 lat kursuje 9 specjalistycznie wyposażonych mikrobusów Fundacji TUS przewożących osoby niepełnosprawne. Załogi samochodów - dwóch przeszkolonych pracowników - pomagają wydostać się z mieszkania nawet jeżeli jest to 4 piętro bez windy. TUS obsługuje nie tylko Warszawę, ale i miejscowości podwarszawskie. Przejazd w Warszawie dla jednej osoby kosztuje 15 zł, poza Warszawą - do 30 km - 30 zł, powyżej 100 km - 2 zł/km. Są też ulgowe bilety, oraz bezpłatne przejazdy dla osoby towarzyszącej i dla psów przewodników. W 2003 roku, korzystając ze wsparcia Unii Europejskiej - Programu Access 2000 - TUS prowadzi projekt pomocy niepełnosprawnym przy udziale wolontariuszy. W związku z tym szuka chętnych do współpracy, którzy mogliby pomagać niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, np. w robieniu zakupów, załatwianiu spraw w urzędzie dzielnicy, podczas pobytu w przychodni, na koncertach, w teatrze - wszędzie tam gdzie kończy się rola TUS, po dowiezieniu osób niepełnosprawnych w miejsce docelowe. TUS zapewnia wolontariuszom ubezpieczenie i wszelkie niezbędne wsparcie. W ramach projektu osoby niepełnosprawne, poza pomocą wolontariuszy, maja także zapewnione bezpłatne przejazdy. Wystarczy zadzwonić do TUS pod numer 852-01-82; awaryjny numer telefonu. 0 504-749-375; e-mail: tus@tus.org.pl, http://www.tus.org.pl. TUS pracuje od poniedziałku do piątku (soboty po uzgodnieniu). Pomoc wolontariuszy można otrzymać jednorazowo na czas od 1,5 do 2 godzin. TUS poszukuje też wolontariuszy, którzy mogliby pomagać niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Wolontariusze potrzebni są głównie w dni powszednie w godzinach przedpołudniowych
i wczesnych popołudniowych. Szczególnie trudnym okresem są wakacje, gdy wielu potencjalnych wolontariuszy wyjeżdża i liczba gotowych nieść pomoc maleje. Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są pod numerem telefonu 852-01-82 w godzinach 8:00-20:00.

Warsztaty terapii zajęciowej

Drażliwy już od dłuższego czasu problem - nowych zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej podejmuje "Dziennik Polski" (15.05.2003]. Osoby kierujące WTZ uważają, że może to doprowadzić do ograniczenia zakresu zajęć organizowanych w tych placówkach oraz sprawić, że spadnie liczba osób korzystających z terapii przez pracę. Koszty funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej są obecnie w całości finansowane z pieniędzy przekazywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwoty te muszą wystarczyć na opłacenie pensji dla instruktorów, zakup materiałów do pracowni, dowóz podopiecznych. Z pieniędzy tych trzeba także opłacić rachunki za wodę, energię, gaz. Nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej zmienia zasady finansowania WTZ-ów: zgodnie z przyjętymi zapisami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z roku na rok będzie przekazywał tym placówkom coraz mniej pieniędzy. W 2005 roku kwoty z PFRON mają zabezpieczyć 90 proc. kosztów działalności WTZ-ów, w roku 2006 - 85 proc., w roku 2007 - 75 proc. Rok 2008 oraz lata następne to wsparcie w wysokości zaledwie 70 proc. kosztów działalności. Cięcia w wynagrodzeniach dla instruktorów oraz w kosztach zakupu materiałów - w praktyce mogą oznaczać rezygnację z prowadzenia wybranych pracowni - mówią rozmówcy gazety, kierujący WZT w Rzeszowskim. Tymczasem uczestnikom WZT - niepełnosprawnym intelektualnie - potrzebna jest praca, spotkania w grupach, wspólne wycieczki.

Festiwal Radości i Uśmiechu Lajkonik Kraków 2003

W dniach 11 - 14 czerwca 2003 w Krakowie odbędzie się po raz czwarty Festiwal Radości i Uśmiechu Lajkonik. Jest to międzynarodowy festiwal sztuki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Uczestniczący w festiwalu młodzi artyści zaprezentują specjalnie przygotowane programy artystyczne i przedstawienia teatralne. W tym roku oprócz grup z całej Polski w Krakowie gościć będą zespoły z Włoch, Litwy, Węgier i Słowacji. Uroczyste otwarcie Festiwalu nastąpi w środę 11 czerwca o godz. 16.00 w holu Dużej Sceny Teatru Ludowego, gdzie obejrzeć będzie można zorganizowaną przez Zespół Szkół Specjalnych nr 1 wystawę prac plastycznych. Przegląd grup odbywać się będzie w środę i czwartek. W piątek na uroczystym koncercie galowym pokazane zostaną najciekawsze fragmenty występów wszystkich grup, a w sobotę rano podczas plenerowego koncertu nad Wisłą koło Wawelu młodzi artyści zaprezentują koncert taneczno-wokalny. Wieczorami dla wychowawców grup odbywać się będą warsztaty i spotkania z "Terapii przez sztukę". Wstęp na wszystkie pokazy wolny. Szczegółowy program w FESTIWALE na stronie http://www.ludowy.pl, tel: (12) 680 21 00, fax: (12) 680 21 55, e-mail: teatr@ludowy.pl.

Żeglujący aktorzy niepełnosprawnym

14-15 czerwca w Mikołajkach odbędzie się Sponsor Cup czyli IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aktorów na rzecz Żeglarzy Niepełnosprawnych. Dochód umożliwi start reprezentacji Polski w odbywających się jesienią tego roku w Grecji Mistrzostwach Świata Żeglarzy Niepełnosprawnych. Zapowiedziano także pokazy sprzętu żeglarskiego, konkursy wspinaczki oraz podnoszenia ciężarów, pokazy ogniomistrzów oraz zabawy integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi. (Gazeta Wyborcza, 7-8.06.2003)

Informacje z różnych stron

Przed kilku laty w Rzeszowie w ramach programu "Miasto bez barier" wybudowano podjazdy do budynków basenów i w ich wnętrzu, ale w żadnym z nich nie wybudowano platformy do opuszczanie osób niepełnosprawnych do wody na basenie krytym. Technicznie nie można tego było zrobić - twierdzi dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tłumaczy. Planowane jest zamontowanie takiego urządzenia na basenie otwartym, ale dopiero w przyszłym roku. Koszt takiego urządzenia jest niewysoki. Najprostsze platformy, dzięki którym można niepełnosprawnych opuścić do wody kosztują ok. 3 tys. zł. zakupiła gmina Trzebownisko dla basenu "Fala" w Nowej Wsi. To najprostsze bezpieczne urządzenie tego typu. Mogą z niego korzystać również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dodatkową zaletą takiej platformy jest fakt, że nie jest przytwierdzona na stałe, dzięki czemu można ją przenieść na inny basen. W PFRON w Rzeszowie nie wiedzą, że takie urządzenie jest potrzebne; nikt nie zwracał się o przyznanie środków na taką inwestycję. Z wnioskiem o jego zamontowanie na basenach w Rzeszowie zamierza wystąpić do samorządu Fundacja Hiob. A jak jest na basenach w innych miastach? (Gazeta wyborcza 03-06-2003)

*    *    *
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym "Słyszę Serce", które propaguje wiedzę na temat programów rehabilitacyjnych dla inwalidów słuchu, zorganizowało w Łodzi II Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o UE. W olimpiadzie wzięło udział sześćdziesięcioro niesłyszących uczniów gimnazjów, szkół zawodowych i liceów. Jest ona finałem programu "My z Europą, Europa z nami", którego zadaniem była edukacja młodych inwalidów słuchu i krzewienie w tej grupie idei integracji europejskiej. Stowarzyszenie prowadzi nowatorski program pomocy niesłyszącym, którego podstawowym założeniem jest, by upośledzone dzieci nie traciły kontaktu ze społeczeństwem. Członkowie stowarzyszenia jako jedyni w Polsce, nie uczą dzieci języka migowego. W ich przekonaniu jest to język nie dający szans na kontakty z ludźmi zdrowymi. Stowarzyszenie stawia na integrację niesłyszącej młodzieży z ich zdrowymi rówieśnikami. Uczy porozumiewania się za pomocą symboli, poprzez odczytywanie ruchu warg, a także propaguje nowoczesne urządzenia elektroniczne wspomagające słuch. Współpracuje z podobnymi organizacjami z Niemiec, gdzie stosowane przez "Słyszę Serce" metody są powszechne. Środki na prowadzenie działalności stowarzyszenia w 70 proc. pochodzą ze źródeł UE. (PAP)

*    *    *
Omówienie projektu współpracy na najbliższe miesiące było głównym tematem wspólnego posiedzenia Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie i Zarządu Koła Unii Niewidomych i Słabowidzących w Svidniku (Słowacja), reprezentującego okresy Svidnik i Stropkov. Spotkanie odbyło się w maju w Dziale Zbiorów Audiowizualnych Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, świadczącym usługi głównie dla osób niewidomych. Krośnieńskie Koło PZN nawiązało kontakty ze Słowakami w listopadzie ubiegłego roku. Od tego czasu było to trzecie spotkanie, a pierwsze w tak licznym gronie (ponad 20 osób). Problemy niewidomych w Polsce i na Słowacji są podobne, choć niektóre inaczej rozwiązywane. Na przykład, na Słowacji psy przewodniki są przekazywane niewidomym za darmo, a dodatkowo na jego utrzymanie otrzymuje on dotację w wysokości 1200 koron miesięcznie. Wyszkolony pies kosztuje około 100 tys. koron. W Polsce takich ulg nie ma. Za wytresowanego psa trzeba zapłacić 8 tys. zł z własnej kieszeni i nikt poza właścicielem nie troszczy się o jego dalszy byt. Wkrótce członkowie krośnieńskiego Koła PZN odwiedzą Słowację. Słowacy chcą pokazać, w jaki sposób u nich odbywa się nauka niewidomych. Koło PZN w Krośnie liczy około 400 członków. Większość z nich to osoby widzące, lecz bardzo słabo. Do koła słowackiego należy 150 osób, a większość stanowią całkowicie niewidomi.

*    *    *
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zorganizowała w dniach 6-8 czerwca br. w Warszawie na torze łyżwiarskim "Stegny" - Europejskie Dni Aktywnej Rehabilitacji. Można było zapoznać się z nowoczesnymi metodami stosowanymi w rehabilitacji i służącym do tego sprzętem. W ramach imprezy odbyło się Forum Samorządowe z udziałem wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów, którzy w administracji samorządowej zajmują się osobami niepełnosprawnym, i szeroko rozumianą pomocą społeczną. Odbyło się seminarium "Wózek inwalidzki - budowa, eksploatacja i dopasowanie", była nauka jazdy na wózkach aktywnych, szkoła tańca integracyjnego, trening łuczniczy, pierwsze w Polsce sumo na wózkach, oraz pokazy innych sportów.

*    *    *
Podczas 39. dorocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologów Klinicznych przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowej Unii Walki z Rakiem (UICC) wezwali ponad 40 organizacji międzynarodowych do podjęcia bardziej skutecznych działań na rzecz zapobiegania chorobom nowotworowym. WHO i UICC przedstawiły również najświeższą publikację pod tytułem Global Action Against Cancer zawierającą dane na temat śmiertelności i zachorowalności na choroby nowotworowe w 12 regionach świata oraz prognozy na przyszłość, uwzględniające obecne tendencje. Z raportu wynika, że w 2000 r. łączna liczba chorych na choroby nowotworowe wynosiła 22,4 mln, a liczba zgonów z tego powodu - ponad 6,2 mln. W tym samym roku stwierdzono 10,1 mln nowych zachorowań. W Europie Wschodniej, do której zaliczono Polskę, liczba osób chorych na choroby nowotworowe wyniosła ponad 1 mln, a liczba zgonów - 638,2 tys. Do najczęściej występujących w tym regionie chorób nowotworowych zaliczono: u mężczyzn - raka płuc, raka żołądka i raka jelita grubego, a u kobiet - raka sutka, raka jelita grubego i raka szyjki macicy. Publikacja Global Action Against Cancer dostępna jest na stronie internetowej: http://www.who.int/cancer/ lub http://www.uicc.org/ (Kurier MP 04.06.2003)

Ciekawostki ze świata informatyki i telekomunikacji

Aby zwiększyć liczbę telefonów na terenach słabo zurbanizowanych, nie wystarczy prawo, tu potrzebne jest działanie państwa - mówił w maju Krzysztof Heller, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za telekomunikacje na konferencji prasowej związanej z obchodami światowego dnia telekomunikacji. W ocenie Hellera telefonizacja terenów słabo zurbanizowanych powinna odbyć się głównie za pomocą technologii radiowych i musi uwzględniać także szerokopasmowy dostęp do Internetu.
.

*    *    *
Firma SCO, właściciel praw do systemu operacyjnego Unix, ogłosiła, że część kodu będącego jego własnością intelektualną, zawarta jest w Linuxie. W związku z tym SCO zagroziło podjęciem kroków prawnych przeciwko 1,5 tys. producentów oprogramowania działającego pod Linuxem. Według SCO każdy użytkownik tego oprogramowania może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej lub zmuszony do zapłacenia kwoty licencyjnej. Innego zdania jest firma Novell, która w 1995 r. sprzedała SCO prawo do kodu swojego systemu Unix, ale praw autorskich sprzedała. Widać wyraźnie,, że producenci oprogramowania zaczęli poważnie obawiać się z darmowego Linuxa, który zyskuje coraz więcej zwolenników.

*    *    *
Microsoft prowadzi prace nad nowymi wersjami swojego systemu operacyjnego, które mają lepiej współpracować z telefonami i innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi, poinformował Bill Gates na konferencji WinHEC w Atenach. W przyszłych wersjach Windows rozmowy telefoniczne mają być prowadzone przez komputer PC, podczas gdy wiadomości głosowe będą zamieniane na e-maile, które można przeczytać. Poczta elektroniczna ma być również aplikacją pozwalającą na przesyłanie wiadomości głosowych. Gates udowadniał, że kombinacja komputera i urządzenia telekomunikacyjnego ułatwi na przykład podejmowanie decyzji o odebraniu połączenia. Założyciel Microsoftu zademonstrował aplikację, która wyświetliła zdjęcie osoby dzwoniącej, e-maile przez nią wysyłane i historię dotychczasowych z nią kontaktów. Właściciel komputera mógł więc na podstawie tych wiadomości zdecydować o odebraniu połączenia lub skierowaniu go do poczty głosowej. (Biuletyn Proline, 15.05.2003)

*    *    *
W trzecim kwartale bieżącego roku Nokia wprowadzi na rynek cyfrowe pióro umożliwiające sporządzenie notatki, przesłanie jej do telefonu i dalszą dystrybucję z użyciem usługi MMS. Produkt o nazwie Digital Pen SU-1B przesyła dane z użyciem modułu Bluetooth. Do wykonywania "elektronicznych" notatek niezbędny jest specjalnie przygotowany papier (na którym wydrukowane są znaczniki rozpoznawane przez pióro). Za pośrednictwem modułu komunikacji bezprzewodowej zapiski w formacie GIF trafiają do telefonu użytkownika, skąd mogą być rozsyłane jako MMS-y. Dane można też przetransferować do komputera - wraz z piórem dostarczana będzie stacja dokująca z portem USB. Pióro nie rozpoznaje pisma - do tego trzeba wykorzystać oprogramowanie OCR. Wewnętrzna pamięć pióra pozwala na zachowanie aż stu stron formatu A5. Cena cyfrowego pióra Nokii nie jest jeszcze znana. Podobne rozwiązanie - urządzenie Chatpen - zaprezentowała w roku 2001 firma Ericsson.
(Biuletyn Proline)

*    *    *
Organizacja VESA, odpowiedzialna za standardy w elektronicznym sprzęcie do prezentacji obrazu, wprowadziła nowe nazewnictwo dla opisu rozdzielczości i formatu wyświetlaczy.
Dotychczasowe oznaczenia stają się coraz dłuższe i coraz mniej czytelne dla przeciętnych użytkowników, którzy mają kłopoty z zapamiętaniem jaką rozdzielczość oznacza dany skrót. Sytuację ma odmienić zatwierdzony właśnie przez VESA nowy system Coordinated Video Timing (CVT). Zawiera on m.in. wytyczne co do nowego nazewnictwa - VESA Format Naming Convention. Nazwy CVT opierają się na całkowitej liczbie pikseli w wyświetlaczu, wyrażonej w megapikselach. Kod CVT to po prostu liczba megapikseli, po której dodana zostaje litera "M" (podobne nazewnictwo stosuje się obecnie w opisie rozdzielczości matryc aparatów cyfrowych). Oznaczenia dopełnia symbol formatu ekranu, gdzie M3 to 4:3, M4 to 5:4, M9 to 16:9, a MA to 1900:1200 (A to zapis liczby 10 w kodzie szesnastkowym). I tak np. dotychczasowy format SVGA - 800x600 pikseli - będzie teraz oznaczany jako 0.48M3 (ponieważ 800 pomnożone razy 600 daje 480 tys., a więc 0,48 megapiksela, a format ekranu to oczywiście 4:3). Nowa nazwa SXGA (1280x1024) to 1.31M4, HDTV (1920x1080) zamieni się w 2.07M9, itd. Korzyści z nowych oznaczeń są oczywiste. Nie trzeba znać odpowiednich nazw, by zorientować się, jakie parametry ma opisany ekran. To także ułatwienie dla producentów - po wprowadzeniu nowego formatu nie trzeba będzie długo czekać, aż VESA przydzieli odpowiednią nazwę. (Biuletyn Proline)

*    *    *
Telekomunikacja Polska ogłosiła konkurs pt. "Bezpieczniej w Internecie". Chodzi o napisanie programu antydialerowego, czyli wykluczającego w jak największym stopniu możliwość nieświadomego łączenia się internautów z połączeniami o podwyższonej opłacie. Nie sprecyzowano wymagań odnośnie systemu operacyjnego, w jakim program miałby działać - choć w ocenie będzie to brane pod uwagę liczyć na ciekawe nagrody: 20 000 PLN, roczny abonament (i instalacja) Neostrady Plus czy miesięczny staż w Pionie Multimediów Telekomunikacji Polskiej. Czy rozpowszechnienie takiego programu przez TP S.A. ma szansę zmienić sytuację tych użytkowników Internetu, którzy bezmyślnie potwierdzają instalację nowych programów i dziwią się efektom?

 

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony, opowiadania, recenzje z książek, wystaw, eseje osób niepełnosprawnych. Dotychczas ukazały się trzy numery. W tym roku chcemy przygotować kolejny, numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!). Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: : Jankę Graban, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Agnieszkę Mołczan, Karola Mysiukiewicza, Izę Odrobińską, Małgorzatę Piątkowską, Elżbietę Rajczak, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail