Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 6 (059)    21 maja 2003 r.  


Niepełnosprawni w Unii Europejskiej

Przy współpracy z: PHARE - program "Teraz Integracja" - oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych program "ERON"- Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa - przygotowała Interaktywny Serwis Internetowy (ISI) Niepełnosprawni w Unii Europejskiej. Na portalu Internet dla Niepełnosprawnych (IdN), stworzonym i administrowanym przez FPMiINR, pod adresem http://isi.idn.org.pl - można szukać odpowiedzi na podstawowe pytania nurtujące środowisko osób niepełnosprawnych w Polsce przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej:
Czy blisko nam z naszymi prawmi, ich przestrzeganiem do Unii Europejskiej? Czy osoby niepełnosprawne z Polski zyskają na naszym wejściu do Unii Europejskiej?
Dzięki ISI dowiedzieć się można:

Pod adresem http://isi.idn.org.pl można będzie poznać tych, którzy działają w UE na rzecz niepełnosprawnych.
Dzięki oprogramowaniu LIVECHAT - operatorzy ISI będą mogli pomóc w dotarciu do interesujących informacji pokazujących, że życie niepełnosprawnych to nie tylko pokonywanie przeszkód; można znależć jego jasne strony.
Wszyscy odwiedzający ISI są zapraszani do sondy: czy jesteś za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej?

Na stronie http://isi.idn.org.pl jest także serwis dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Znaleźć można tam odpowiedzi na następujące pytania: co zyskają organizacje pozarządowe i ich podopieczni po wejsciu Polski do Unii Europejskiej? Jak z większych możliwości finansowych i organizacyjnych korzystają organizacje działające w krajach Unii? Poznają też nowoczesne systemy zarządzania i finansowania w organizacjach pozarządowych UE, dowiedzą się kto i w jakim sektorze już działa oraz ich adresy.
Wszystkie pytania i odpowiedzi pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie: Kto zyskuje na naszej integracji z UE? Odpowiedź jest dość oczywista:

Naciśnij enter, wejdź do Unii!

UWAGA: http://isi.idn.org.pl jest codziennie uzupełniany. Jeżeli dziś nie ma jeszcze odpowiedzi na wszystkie pytania - będą jutro lub za kilka dni.

 

Społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych

Grudniowa (20.12.2002) nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powołała do życia społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych. Rady mają powstawać na szczeblu wojewódzkim (przy sejmikach) oraz w powiatach (przy starostach). 25 marca 2003 Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie zostało opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw nr 62, z 14 kwietnia 2003 r. - nr poz. 560. Zgodnie z nim Rady są powoływane przez marszałków i starostów, jako organ doradczy. Ich kadencja trwa cztery lata. W ich skład wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na danym terenie, administracji rządowej oraz samorządów terytorialnych. Wojewódzka rada składa się z 7 osób, a powiatowa z 5. Do zadań rad należy wspomaganie działań zmierzających do zapewnienia społecznej i zawodowej integracji osób niepełnosprawnych. Rady odpowiedzialne są również za realizację praw tych osób. Ponadto opiniują i oceniają programy (dotyczące zarówno województw jak i powiatów) działań podejmowanych na rzecz tych osób. Wydają także opinie na temat tych uchwał sejmików wojewódzkich i rad powiatowych, które dotyczą niepełnosprawnych, w tym zadań finansowanych z PFRON. Społeczny charakter rad ma wpłynąć na efektywniejsze gospodarowanie środkami Funduszu. Pierwsze posiedzenie rady zwoływane jest przez marszałka (województwo) bądź starostę (powiat) 21 dni po jej powołaniu. Kolejne są już wyznaczane przez przewodniczących. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej powinny one być zwoływane co najmniej raz na trzy miesiące. W posiedzeniach rady mogą brać udział przedstawiciele nauki oraz organów, organizacji i instytucji zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych. Zaprezentowane przez nich stanowiska uwzględniane są w protokole posiedzenia rady. Opinie rady wydawane są w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole.

Asystent osoby niepełnosprawnej

Wspólną deklaracją towarzystw zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym zakończyła się konferencja prasowa oraz panel dotyczący wprowadzenia usług osobistego asystenta. Obecne na spotkaniu 16 maja w Fundacji Stefana Batorego stowarzyszenia postanowiły rozpocząć lobby na rzecz wprowadzenia prawnego usług asystenckich. Konferencja została zorganizowana przez Radę Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Jako gość specjalny uczestniczył w niej Per Olof Bengtsson, przedstawiciel szwedzkiego towarzystwa chorych na SM, który przedstawił szwedzki model pomocy ON. PTSR jako pierwsza w Polsce organizacja dzieki funduszom uzyskanym z UE (Access 1999, Access 2000) przeprowadziła kursy dla osobistych asystentów osoby z sm. Od roku członkowie Oddziału Warszawskiego PTSR mogą korzystać z tej formy pomocy. Obecnie dzięki grantowi uzyskanemu z UE koszt wizyt pokrywa Towarzystwo. W lutym zorganizowano seminarium dla innych organizacji pozarządowych, które zapoczątkowało wspólne działania towarzystw na rzecz wprowadzenia usług asystenckich. Podczas konferencji podkreślono, że osoby niepełnosprawne zgodnie z konstytucją mają prawo do samodzielnego życia i decydowania o sobie. W funkcjonowaniu społecznym nie wymagają opieki, ale asysty zdrowej, odpowiednio wyszkolonej osoby. O pomocy tej mówi również zasada 4 "Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych".

Konkurs na działania wspólne

Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura, odpowiedzialna za programy unijne Socrates, Leonardo da Vinci oraz Youth (Młodzież), ogłosiła konkurs na działania wspólne dla tych trzech programów, które dotyczą edukacji, szkoleń oraz młodzieży. Do 15 czerwca 2003 można wysłać wnioski o współfinansowanie projektów, które dotyczą jednego z trzech obszarów priorytetowych: integracja osób niepełnosprawnych, w szczególności przez projekty pilotażowe (tzw. laboratoria) pozwalające na wymianę dobrych przykładów dotyczących praktyk zawodowych i uczenia umiejętności profesjonalnych; aktywność obywatelska wśród młodzieży, w szczególności przez projekty pilotażowe (tzw. laboratoria) pozwalające młodym ludziom brać czynny udział w procesach decyzyjnych i budować wśród nich aktywność obywatelską; ocena nieformalnej edukacji, po to aby przez projekty wspierana niniejszym doszło do identyfikacji metod oceniania i uznawania metod uczenia się młodzieży równolegle do formalnego trybu nauczania (np. w ramach wolontariatu).
Maksymalne finansowanie UE wynosi 75% kosztów projektu (od 200 000 do 300 000 euro), który nie może trwać dłużej aniżeli dwa lata oraz powinien być wdrażany przez konsorcjum złożone z różnego rodzaju instytucji i organizacji o odpowiednim doświadczeniu i z różnych krajów unijnych i do Unii kandydujących. Komisja Europejska w swym ogłoszeniu zwraca szczególną uwagę na kwestię czynnego udziału grup docelowych we wdrożeniu projektów, jak i do ich innowacyjności. Istotne jest, aby projekty były wielodyscyplinarne i współ finansowanie unijne wspierało powstawanie lub wzmacnianie sieci pomiędzy krajami biorącymi udział w programach Socrates, Leonardo i Młodzież. Szczegółowe informacje pod adresami: http://www.socleoyouth.be oraz
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/c_094/c_09420030423en00130020.pdf

Zapłacimy wyższe podatki!

Po podaniu przez wicepremiera i ministra finansów Grzegorza Kołodki propozycji zmian w podatkach eksperci m.in. z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych wyliczyli, że stracą na nich nawet osoby o najniższych dochodach, którym obiecuje się wprowadzenie stawki 17 proc. Obecnie efektywna stawka PIT - czyli rzeczywisty procentowy udział płaconych podatków w naszych dochodach - wynosi 15,6 proc. Dla tych, którzy nie przekraczają pierwszego progu, czyli rozliczają się według nominalnej 19-procentowej stawki , efektywna stawka PIT wynosi 13,3 proc. Te różnice między nominalną a efektywną stawką wynikają z ulg i zwolnień. Po likwidacji ulg ci, którzy będą rozliczać się według stawki 19 proc. będą oddawać nie 13,3 proc lecz prawie 19 proc. swoich dochodów. Jak wynika z informacji mają być opodatkowane m.in. : świadczenia na rehabilitację osób niepełnosprawnych, dotacje, subwencje i dopłaty otrzymywane z PFRON, świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze i porodowe. Zamrożona też zostanie wysokość kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że proponowane zmiany w podatkach uderzą przede wszystkim w osoby niepełnosprawne. Czyżby Grzegorz Kołodko uważał, że tak będzie najłatwiej przysporzyć pieniędzy państwu, bo nikt nie upomni się o najsłabszych, a głos osób niepełnosprawnych będzie zbyt słaby, by ich obronić?

Policealne Studium Ekonomiczne dla niepełnosprawnej młodzieży

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Konstancinie-Jeziornie w tym roku szkolnym otwiera nowy kierunek: Policealne Studium Ekonomiczne. Nadal jest tam Policealne Studium Informatyki, nie będzie natomiast naboru do Liceum Ekonomicznego. W obu szkołach nauka trwa 4 semestry (2 lata). Absolwenci uzyskują tytuł technika informatyka lub tytuł technika ekonomisty, specjalność: finanse i rachunkowość. Centrum Kształcenia i Rehabilitacji sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie jest obiektem bez barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Ośrodek położony jest w miejscowości uzdrowiskowej, 17 km od centrum Warszawy. Centrum posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną oraz wysoki standard pomieszczeń mieszkalnych (pokoje dwuosobowe z łazienką). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w grupach 12-13 osobowych. Zajęcia rehabilitacyjne włączone są w proces dydaktyczny w wymiarze 4-6 godzin tygodniowo. Kształcenie i internat są bezpłatne, jest jedynie miesięczna zryczałtowana opłata za całodzienne wyżywienie.
Kandydatów obowiązują następujące kryteria: niepełnosprawność ruchowa potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, ukończona szkoła średnia, (absolwenci szkół ekonomicznych nie mogą ubiegać się o przyjęcie do PSE), wiek kandydatów do 22 lat, pełna samoobsługa w czynnościach dnia codziennego, brak przeciwwskazań lekarskich do podjęcia nauki w zawodzie, pozytywny wynik egzaminu wstępnego (według punktacji regulaminu). Kandydaci muszą przesłać następujące dokumenty: życiorys + podanie (dokładny adres z kodem pocztowym), PESEL, telefon kontaktowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarza specjalisty o stanie zdrowia (rodzaj schorzeń), zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zawodu, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania - z określeniem stopnia sprzężoności zaburzeń, skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydane przez Starostę Powiatu w miejscu stałego zameldowania, skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na rehabilitację w oddziale dziennym rehabilitacji CKiR, zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do Kasy Chorych, fotografie legitymacyjne - 2 szt. Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną otrzymują informację o terminie badań lekarskich w Przychodni CKiR i egzaminie wstępnym z matematyki. Wnioski o zwolnienie z egzaminu wstępnego nie będą uwzględniane. Pisemny egzamin z matematyki obejmuje zakres materiału ze szkoły średniej. Istnieje możliwość zakwaterowania na czas badań lekarskich i egzaminu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: ul. Gąsiorowskiego 12/14, Konstancin-Jeziorna 05-510, tel. centrali: 756-32-40, 756-32-60, 756-45-57, sekr. szkoły w. 123, Telefon bezpośredni do sekretariatu szkoły: 754-71-81, fax
756-30-81.
Uwaga: termin składania podań o przyjęcie na Studium upływa 31 maja!

Przykład dla Warszawy!

Władze Paryża w bardzo oryginalny pomysł postanowiły przybliżyć pełnosprawnej części mieszkańców miasta świat niewidomych i osób mających trudności z poruszaniem się.
Przed paryskim ratuszem wybudowano specjalny tor przeszkód. Składają się na niego między innymi krawężnik i piaskownica, który trzeba pokonać na wózku inwalidzkim lub o kulach. Kolejna próba to specjalny tunel, w którym panują egipskie ciemności. Nieoczekiwanie stopa trafia tam na piasek, a następnie ślizga się na wilgotnej powierzchni. Nagle podłoga staje się twarda jak beton, to znów trzeszczy jak wypaczone deski, by zamienić się w wyboiste "kocie łby". W uszach dźwięczy śpiew ptaków, bicie dzwonów i nieznośny hałas samochodów, a palce szukające po omacku drogi trafiają na miękkie wykładziny, skórę, aksamit i, nieoczekiwanie, na igłę rozpiętej agrafki. Kto próbował przebrnąć przez ten wyjątkowy tor codziennych przeszkód, ten - w przekonaniu władz Paryża - nigdy nie zaparkuje samochodu na przejściu dla pieszych, czy na miejscu dla inwalidów. Jednocześnie, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się po mieście, Paryż przeznaczył 50 milionów euro na zmiany sygnalizacji świetlnej, specjalne drogowskazy i przystosowanie chodników.

Będą amerykańskie wózki

PFRON, Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele Polska" oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie podpisały porozumienie, w ramach którego realizowany będzie program "Wózki dla Polski". Jego celem jest udostępnienie osobom niepełnosprawnym wózków aktywnych. Dotychczas Stowarzyszenie "Joni i Przyjaciele Polska" realizowało ten program samodzielnie; sprowadzało używane wózki, które były naprawiane przez więźniów w Stanach Zjednoczonych. Dzięki podpisanemu porozumieniu wózki będą teraz naprawiane w Areszcie Śledczym w Białołęce i dystrybuowane w sześciu miastach w Polsce. W tym roku Stowarzyszenie rozprowadzi kilkaset wózków, reperowanych jeszcze w St. Zjednoczonych. Otrzymają je osoby, które uprzednio złożyły ankiety. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Stowarzyszenie Joni i Przyjaciele Polska" , ul. Kondratowicza 20, pok. 121, 00-983 Warszawa; telefon: 0*22 675 81 68;
e-mail: jonipolska@op.pl.

Dofinansowanie sportu ON w Zakopanem

Na serwerze zostały podane koszty organizacji Igrzysk Olimpiad Specjalnych Polska w latach 2000-2003. W roku 2000 - koszty transportu, zakupu nagród , materiałów, pamiątek dla uczestników, nagłośnienia i inne związane z organizacją zawodów w sportach zimowych: 33 699,52. Rok 2002 - koszty organizacja zawodów narciarskich - Olimpiady Specjalne Polska - 3.840; rok 2003 - dotacja na zadania zlecone w konkursie dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - Polski Związek Niewidomych Koło nr 67 w Zakopanem kwota - 5 416,20 - środki przeznaczone na prowadzenie działalności sportowej mającej na celu poprawę warunków fizycznych i zdrowotnych osób niepełnosprawnych (zorganizowanie sali do ćwiczeń). Razem kwota: 42 955,72. Jest też informacja, którą można uznać za komentarz: przeciętnie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - klub sportowy - zajmujące się szkoleniem młodzieży sportowo uzdolnionej - otrzymuje dotację ok. 8-9 tys. złotych rocznie.

Limuzyna z PFRON

Jak podaje dziennik "Nowiny" (24.04.2003) w 1998 r urząd gminy Sanok stał się posiadaczem samochodu daewoo nubira, sfinansowanego w 75 proc. ze środków PFRON. Nubira miała być "stanowiskiem pracy" dla osoby niepełnosprawnej, bezrobotnej. Przez 54 miesiące trwania umowy osoba ta skorzystała z niej... raz. Wniosek o utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krośnie poprzedni wójt gminy Sanok, który następnie zawarł umowę w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Jego wyposażenie stanowiła nubira, w 75 proc. sfinansowana ze środków przekazanych przez PFRON. W lipcu 1998 r. Rejonowy Urząd Pracy w Sanoku skierował do pracy Ryszarda Radwańskiego, osobę z I grupą inwalidzką. Ówczesny wójt zawarł z nim umowę o pracę na czas określony, do 19 stycznia 2003 r. (wymagane przez PFRON 54 miesiące). Początkowo, za wójta Mazura, nie wręczono mu zakresu obowiązków, miał zapoznawać się z pracą urzędu. Potem, już za panowania następnego wójta - Mariusza Szmyda, otrzymał ich aż cztery. Ale w żadnym z nich nie było mowy o samochodzie. - O tym, że nie miałem żadnego kontaktu z autem, świadczy również fakt, że nie ma ani jednej karty drogowej z moim podpisem - wyjaśnia Radwański. Wójt odmówił jakiegokolwiek komentarza. Ograniczył się do złożenia pisemnego oświadczenia, którego sens jest następujący: Nie ja podpisywałem umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; nie ja zatrudniałem pana Radwańskiego. W rzeszowskim oddziale PFRON temat sanockiej nubiry jest znany, jednak nikt nie chce się wypowiadać. Dziennikarza odesłano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z informacją, że z chwilą utworzenia powiatów cesje takich umów jak powyższa, przejęły starostwa. - Pracodawca mógł otrzymać refundację kosztów utworzenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, jeżeli przyjął do pracy taką osobę, skierowaną przez PUP, wyposażył stanowisko i utrzymał zatrudnienie tej osoby przez 54 miesiące. Urząd Gminy dopełnił wszystkich tych formalności - stwierdził dyrektor PCPR w Sanoku. - Umowa wygasła dopiero w styczniu. Przeprowadzimy kontrolę, obejmując nią cały okres jej trwania. Wyniki przekażemy do PFRON, prosząc o ocenę wykonania umowy przez pracodawcę. Mając takową, starosta podejmie stosowne decyzje. Wójt Szmyd podkreśla, że dotrzymał zasadniczego warunku umowy, utrzymując zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez 54 miesiące. - Mimo wszystko jestem wdzięczny wójtowi, że przez ponad cztery lata dawał mi pracę. W końcu PFRON zwracał tylko 50 proc. mojego wynagrodzenia. Resztę musiała dokładać gmina - mówi p. Radwański. Zapytany, kto przez ten czas jeździł nubirą, stwierdził: - Zazwyczaj wójt. Jemu niepotrzebny jest kierowca. Dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON powiedział gazecie, że jeżeli prawdą jest, iż osobie niepełnosprawnej stworzono stanowisko pracy, z którego nigdy nie korzystała, to nie jest to w porządku. Ciekawe o ilu takich przypadkach, nie tylko dotyczących samochodów, ale i innych zakupów "dla niepełnosprawnego pracownika", znają Czytelnicy Kuriera IdN1? Chętnie o nich napiszemy.

"Cela. Odpowiedź na zespół Downa"

Na liście książek kandydujących do dorocznej nagrody NIKE znalazła się "Cela. Odpowiedź na zespół Downa" - Anny Sobolewskiej. Jest to wzruszająca, bardzo intymna opowieść o córce autorki , która urodziła się z zespołem Downa. Anna Sobolewska pisze o uczuciach , jakie pojawiły się w chwili narodzin chorego dziecka, pokazuje ogromny wysiłek rodziny, towarzyszący zrozumieniu i akceptacji córki takiej, jaką jest. Wydobywa na światło dzienne te cechy Celi, które sprawiają radość i które są wartością samą w sobie. Jest to książka o miłości rodzinnej, odpowiedzialności, troskach i trudach wychowywania niepełnosprawnego dziecka, a także o radościach, czasami wręcz szczęściu, jakie temu towarzyszą, jeżeli potrafimy zaakceptować takie dziecko. Książka już dostała nagrodę Grand Prix w konkursie tygodnika "Newsweek" - statuetkę Podporiuszy. Wiele rodzin, które również zmagały się lub zmagają z niepełnosprawnością dziecka, niekoniecznie umysłową, odnajdzie w niej cząstkę swoich losów, rozpaczy, trudów, ale i radości. Warto, wręcz trzeba sięgnąć po tę piękną, wzruszającą, głęboko ludzką książkę.

Marsz niepełnosprawnych

Tacy jesteśmy i chcemy godnie żyć - pod tym hasłem setki niepełnosprawnych umysłowo dzieci i dorosłych przemaszerowało w poniedziałek ulicami Rzeszowa. Pochód otwierały matki, które dumnie pchały wózki inwalidzkie z dziećmi. - Gdy ludzie zobaczą, że sami nie wstydzimy się naszych dzieci, oni też przestaną je odrzucać i bać się ich - powiedziała jedna z matek. Pochodowi towarzyszyły hasła na transparentach: "Godność to życie wśród ludzi", "Wspierajcie nas w korzystaniu z praw człowieka". Na stopniach urzędu wojewódzkiego delegatów powitali wojewoda i marszałek. - Pomóżcie nam w zdobyciu dostępu do nauki, pracy i wypoczynku - apelował do nich Jan Urjasz, z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Poza miłymi gestami i wypowiedziami ani wojewoda ani marszałek nic demonstrującym nie zaproponowali. Ale przyznali, że bez wsparcia społecznego takie osoby nie dadzą sobie rady, bo pieniądze, które otrzymują od samorządów nie starczają nawet na utrzymanie. W milczeniu pochodowi przyglądali się im spacerowicze.

Dzień Godności

W Domu Kultury "Śnieżka" przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy odbył się koncert z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Koncert został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Zespół Szkół Specjalnych. Za motto imprezy posłużyły słowa Richarda Dehmela: "Trochę dobroci od człowieka do człowieka jest więcej warte niż cała miłość do ludzkości". W czasie zabawy uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy przedstawili przygotowany przez siebie program. W holu Domu Kultury "Śnieżka" można było obejrzeć wystawę prac plastycznych dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych. Dla wszystkich uczestników koncertu przygotowano ponadto konkurs plastyczny z nagrodami pod hasłem "Dziecko niepełnosprawne w przyjaznym środowisku".

Przedstawienie Grupy Bogu w Teatrze Niepełnosprawnych

Ogólnopolski Teatr Niepełnosprawnych funkcjonujący przy Teatrze Ateneum w Warszawie, zaprasza na koncert zespołu integracyjnego - Grupy BOGU w dniu 15 czerwca (niedziela) 2003, godz. 18.30. Teatr Ateneum, ul. Jaracza 2, Warszawa. Bilety w cenie 10 zł oraz grupowe (pow. 10 osób) w cenie 8 złotych są do nabycia w kasach Teatru od 27 maja 2003 r. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przeznaczony jest na rozwój działalności artystycznej Teatru Niepełnosprawnych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://free.art.pl/niepelnosprawni.artysci/.
Tel. do kas Teatru: 0*22 625 73 30 w.121, fax 625 36 07
tel/fax do biura Fundacji 628 22 65 (pn - pt 9.00-14.00).

Komputer dla Homera 2003

W porównaniu z rokiem ubiegłym w programie Komputer dla Homera, umożliwiającym kupno komputera dla osób niewidomych i niedowidzących, nastąpiły istotne zmiany. Przede wszystkim nie będą udzielane pożyczki, będą natomiast przyznawane dotacje. Adresatami programu są: niewidome i słabo widzące osoby w wieku aktywności zawodowej (kobiety do 60, a mężczyźni do 65 lat), posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dzieci i młodzież w wieku do lat 18 niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w wieku do 16 lat) i zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (osoby, które ukończyły 16 lat). Jeśli treść dokumentów wymienionych powyżej nie wskazuje na przyczynę orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, dokumentem potwierdzającym jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego. Warunki uczestnictwa w programie: 1)wykonywanie pracy zarobkowej lub 2) zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub 3) poszukujących pracy lub pobieranie nauki lub 4) studiowanie. Z programu nie mogą skorzystać osoby: które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON, nie dotrzymały warunków zawartych umów; które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON, tj. zobowiązania, których termin zapłaty upłynął; których dochód brutto na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym przekracza 2,5-krotność najniższego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, których dochód brutto przekracza iloczyn 2,5-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania określonego w procedurze realizacji programu; w przypadku osób niewidomych wnioskujących o dotację na zakup sprzętu brajlowskiego, dochód, o którym mowa powyżej, nie może przekroczyć 4-krotności najniższego wynagrodzenia; którym w okresie ostatnich 3 lat udzielono dofinansowania lub pożyczki ze środków PFRON na zakup sprzętu komputerowego. Okres ten może zostać skrócony przez pełnomocnika PFRON w sytuacjach udokumentowanych zmian w stanie zdrowia uniemożliwiających korzystanie z posiadanego sprzętu komputerowego oraz w przypadku utraty przedmiotu dofinansowania na skutek zdarzeń losowych. Dofinansowanie będzie udzielane na poszczególne grupy sprzętu i oprogramowania do wysokości: 1) zakup podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz elementów służących jego rozbudowie do 10-krotnego najniższego wynagrodzenia - wkład własny nie mniejszy niż 5% ceny zakupu,
2) zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz elementów służących jego rozbudowie do 20-krotności najniższego wynagrodzenia - wkład własny nie mniej niż 2% ceny zakupu, 3) zakup specjalistycznych, elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz elementów służących jego rozbudowie do 40-krotności najniższego wynagrodzenia, a wkład własny nie mniej niż 2% ceny zakupu, 4) zakup urządzeń lektorskich do 20-krotności najniższego wynagrodzenia i wkład własny - nie mniej niż 7% ceny zakupu.
Finansowane będą szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodów brutto na członka rodziny i jest ustalana indywidualnie zgodnie z algorytmem zawartym w procedurze realizacji programu. W ramach szkoleń komputerowych mogą być finansowane następujące koszty: koszt szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia osoby szkolonej. Osoby, które otrzymają dofinansowanie, nie będą mogły ubiegać się o pomoc w zakupie sprzętu komputerowego przed upływem 3 lat od daty przyznania pomocy. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie zawarty jest w procedurze realizacji programu. Należy dowiadywać się o nie w oddziałach PFRON-u lub szukać na witrynie PFRON-u http://www.pfron.org.pl. Ważne jest, żeby złożyć wniosek w wyznaczonym terminie, który do czasu przygotowania tego numeru Kuriera IdN1nie został jeszcze ustalony.

"Ustroń' 2003"

Hasło i zarazem temat tegorocznego Zjazdu i Konferencji Osób Niepełnosprawnych Związanych z Internetem "Ustroń' 2003" (24-27 lipca) brzmi: "Osoby niepełnosprawne na rynku pracy i w Unii Europejskiej". Motywem przewodnim będzie problematyka rynku pracy dla ON oraz Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostaną środki ułatwiające samodzielne życie osobom niepełnosprawnym. O szczegółach można się dowiedzieć na stronie: http://proinfo.pl/ustron2003/, gdzie znajduje się ankieta, którą należy wypełnić, by wziąć udział w zjeździe. W tym roku organizatorzy oddają wszystkim chętnym do dyspozycji forum (na stronie zjazdu), w którym można zgłaszać uwagi oraz zadawać pytania.

Konkurs plastyczny

Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Białystok'2003 organizowanym w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z regulamin III Konkurs zakończony zostanie wystawą, która zostanie otwarta we wrześniu 2003 roku w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku. Proponowany temat: Człowiek-Przyroda. W konkursie twórczości malarskiej, graficznej wraz z rysunkiem, rzeźbiarskiej oraz grafiki komputerowej mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie wymienione dziedziny twórczości. Technika prac jest dowolna, przy czym wymiary prac malarskich nie mogą przekraczać: (długość + szerokość) - 150 cm, zaś prac graficznych i rysunków -120 cm. Nadesłane prace powinny być przygotowane do ekspozycji (pastele, akwarele, grafiki i rysunki w passe-partout, obrazy olejne w ramach lub listewkach). Prace należy starannie opakować, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich uszkodzenie powstałe podczas przesyłki. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu dowolną ilość prac. Do każdej z prac należy dołączyć (w sposób trwały) metkę zawierającą następujące dane: Imię i nazwisko twórcy, tytuł pracy, technika wykonania, wymiar, nazwę placówki. Prócz tego należy przesłać kartę uczestnictwa. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 2003 roku - decyduje data stempla pocztowego. Prace należy kierować na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE, ul. Baranowicka 203, 15-530 Białystok. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Andrzej Wolski - tel. 0 606 171 971; e-mail: nike@nike.bialystok.pl. Informacje dotyczące otwarcia wystawy, podsumowania konkursu zostaną przesłane uczestnikom do 30 sierpnia 2003 roku. Organizatorzy przewidują po trzy nagrody w każdej z czterech kategorii: malarstwo, grafika z rysunkiem, grafika komputerowa, rzeźba. Będą również nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu oraz instruktorów (nauczycieli). Nadesłane prace stają się własnością organizatora.

Plener malarski

W dniach 15 do 30 lipca 2003 r. odbędą się warsztaty i plener dla niepełnosprawnych malarzy, którego organizatorem jest Centrum Rehabilitacji w Grudziądzu. W czasie dwutygodniowego pobytu zaplanowane są też koncerty promujące artystów niepełnosprawnych związanych z Centrum Rehabilitacji i laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu Artystów Niepełnosprawnych "OPTAN". Zainteresowani mogą zasięgnąć wszelkich informacji w siedzibie Centrum, pod numerem telefonu (0-56) 461 16 69. W przypadku uzyskania dofinansowania z PCPR-u odpłatność będzie niewielka.

KOZIOŁEK '2003

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu oraz Koło Turystyki Motorowej Osób Niepełnosprawnych "RYDWAN" Klubu Motorowego "PIONIER" w Lublinie organizuje w dniach 13 ? 15 czerwca 2003 r. XIX Ogólnopolski Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy "KOZIOŁEK '2003" im. Zbyszka Mórgowskiego. Rajd jest otwartą imprezą organizowaną już po raz dziewiętnasty przez niepełnosprawnych dla wszystkich chętnych niepełnosprawnych i pełnosprawnych, którzy chcą poznać możliwości turystyki motorowej w połączeniu z jazdą nawigacyjną oraz chcą przypomnieć sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poznawać piękno Ziemi Lubelskiej. Tegoroczny rajd będzie także II rundą Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych. Bazą imprezy jest Ośrodek Wypoczynkowy NEW PORTLAND - Krasnobród ul. Wczasowa 3. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, ul. Żelazowej Woli 20/36, 20-853 Lublin, fax. 0-81 741-51-08 lub e-mail: lzinn@poczta.onet.pl w terminie do dnia 01.06.2003 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. w Lublinie (0-81) 742-45-51, 741-51-08 oraz na stronach
http://www.idn.org.pl/lublin/koziolek/komunikat2003.htm.

Polski Czerwony Krzyż

Największe humanitarne stowarzyszenie - Czerwony Krzyż - istniejące już od 140 lat w Polsce działa od 1919r. Celem jego powołania było niesienie pomocy rannym na polach bitew. Dziś rola Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest znacznie szersza, na co dzień niesie pomoc w klęskach żywiołowych i codziennej biedzie, karmiąc, ubierając i lecząc bezdomnych. Zrzeszeni w klubach PCK dawcy krwi codziennie ratują czyjeś życie, opiekunki PCK niosą ulgę i pomoc przewlekle chorym. Każdy dzień stawia przed Polskim Czerwonym Krzyżem nowe wyzwania. W kraju, przy rosnącym bezrobociu, przybywa potrzebujących pomocy, natomiast ubywa tych, którzy mogą pomóc. Działacze PCK liczą na to, że przyjęcie ustawy o wolontariacie poprawi sytuację stowarzyszenia. Zgodnie z ostatnią wersją tego dokumentu każdy będzie mógł zadeklarować przekazywanie 1% podatku dochodowego na rzecz takich organizacji zamiast fiskusowi. Jak podaje "Gazeta Krakowska" (12.05.2003r.) w ramach tygodnia PCK w województwie małopolskim w wielu miastach i miasteczkach odbyły się kwesty na rzecz PCK i pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach oraz akcje krwiodawstwa. Polski Czerwony Krzyż obejmuje w Krakowie 756 obłożnie chorych mieszkańców. Zatrudnia przy tym 106 etatowych opiekunek i 198 na zlecenie.

Pobili inwalidę, teraz posiedzą

Jak podał Tygodnik Ciechanowski 14 kwietnia w południe dwóch młodych mężczyzn znęcało się nad inwalidą. Zawiadomieni przez mieszkańców sąsiednich bloków interweniujący funkcjonariusze policji ustalili, że poruszającego się na wózku inwalidzkim niepełnosprawnego 18-letniego Pawła P. pobili dwaj zdrowi i tylko nieco od niego starsi młodzieńcy. Napastnicy zaatakowali znanego im niepełnosprawnego Pawła P. nieopodal bloku, w którym mieszkał. Najpierw "dla zabawy" podrzucali go nad inwalidzkim wózkiem, potem ograbili z 20 zł, a następnie uprowadzili w głąb osiedla, gdzie również "dla zabawy" wykopali również dla niepełnosprawnego chłopaka "grób"... 17 kwietnia Sąd Rejonowy w Ciechanowie tymczasowo aresztował (na 2 miesiące) młodych zwyrodnialców. Prokurator postawił im dwa zarzuty- dokonanie rozboju i pozbawienie wolności ze szczególnym okrucieństwem.

V Święto Integracji

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej wraz ze współorganizatorami V Święta Integracji na Woli zorganizowało 17 maja festyn ULICA INTEGRACYJNA (na ulicy Deotymy). Święto zaczęło się od uroczystej Mszy Św., która była celebrowana przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa z udziałem chóru chłopięco-męskiego GREGORIANUM w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41. Odbyła się też konferencja poświęcona sytuacji niepełnosprawnych. Wręczono Medale Integracji, zaprezentowano różne placówki, z których korzystają osoby niepełnosprawne, odbyła się aukcja prac osób niepełnosprawnych. Jednocześnie odbywał się festyn na zamkniętej dla ruchu ulicy Deotymy. Były na nim różne atrakcje przygotowane przez współorganizatorów: placówki oświatowe, wychowawcze, organizacje pozarządowe z Woli dla zdrowych i niepełnosprawnych.

ABILIMPIADA 2003

Tegoroczna Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka (25-27.04.2003) była największą z dotychczasowych siedmiu imprez. Startowało blisko 300 uczestników z 68 drużyn z całej Polski i zagranicy. Niepełnosprawni uczestnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych i drużynowych. Część konkurencji dotyczyła umiejętności zawodowych, na przykład gastronomia, cukiernictwo. Dużym powodzeniem cieszyło się malarstwo, które zaowocowało pięknymi dziełami. Były też inne konkurencje: stolarstwo, krawiectwo, ozdabianie butelek, kompozycje z żywych kwiatów (bezkonkurencyjna była uczestniczka z Mołdawii), z suchych kwiatów, rzeźby, robienia makramy, ozdabianie maski i apaszki. Był też konkurs na temat umiejętności informatycznych. Wymagano znajomości nie tylko środowiska Windows i oprogramowania, ale również łatwości w poruszaniu się po sieci. Zwyciężył M. Jeznach z Nowego Miasta Lubawskiego, który obsługiwał klawiaturę i myszkę stopą. Uczestnicy VII ABILIMPIADY zmagali się również w konkurencjach drużynowych. Jedna z konkurencji pod nazwą RADY NA ODPADY pokazała niezwykłą pomysłowość uczestników, którzy przywieźli ze sobą puszki, stare gazety, pudełka, klamerki, worki, zardzewiałe kanki, stare i zniszczone kapelusze, parasole i zrobili z tego prawdziwe arcydzieła. Bezkonkurencyjny był wieszak na kapelusze wykonany przez ekipę z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Kętrzyna. Na plakatach - w kolejnej konkurencji - znalazło się wiele motywów europejskich. Jury najwyżej oceniło pracę podopiecznych Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr z Włocławka. Ciekawą konkurencją było też ozdabianie dzbana: 16 rywalizujących drużyn tydzień przed Abilimpiadą losowało jeden z krajów Unii Europejskiej lub Polskę i zadaniem drużyny było udekorowanie dużego glinianego dzbana w charakterystyczny dla danego kraju sposób. Jury za najciekawszą uznało pracę podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej z Karlina, która symbolizowała Austrię. Goście Abilimpiady podczas uroczystego otwarcia wybrali najładniej prezentującą się drużynę, którą okazał się Warsztat Terapii Zajęciowej z Lublińca. Nie było to ich jedyne trofeum, ponieważ zwyciężyli również w klasyfikacji drużynowej, w której punktowane były I, II i III miejsca oraz wyróżnienia uczestników z drużyny. Najliczniej przybyła do Konina drużyna z Polkowic - po raz drugi na Abilimpiadzie, oraz drużyna z Opoczna. Wszyscy uczestnicy imprezy, bez względu na zajęte miejsca, zostali uhonorowani dyplomami, pucharami i nagrodami. Mogli też wdrapać się na ściankę wspinaczkową i poszybować motolotnią, podglądać pracę i porozmawiać z artystami z Biskupina - mincerzem, tkaczką, obejrzeć pokaz tańców europejskich i odprężyć się podczas występów Big Bandu z Konina. Zorganizowano warsztaty malarskie, rzeźbiarskie i wikliniarskie. VII Olimpiada Umiejętności Osób Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra Janaszka była możliwa dzięki pomocy wielu sponsorów, w tym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Brylantowego Sponsora imprezy. Uczestników i gości podejmowała gościnnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Mielnica. Organizatorem Abilimpiad jest Fundacja Mielnica z Konina, która każdego roku przygotowuje coraz ciekawsze konkurencje i atrakcyjne imprezy towarzyszące.

Wystawa w Senacie

W gmachu Senatu została otworzona wystawa prac plastycznych osób niepełnosprawnych. Na wystawie zatytułowanej "Moja mama" są obrazy olejne, akwarele, wyklejanki, duże drewniane rzeźby. Prace zostały wykonane przez uczestników warsztatów prowadzonych przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w Kaliszu. Fundacja powstała w 1999 r. i zajmuje się poradnictwem, pomocą rzeczową i organizowaniem imprez warsztatów terapii zajęciowej.

Mistrzostwa w tenisie stołowym

W dniach 28-30 marca odbyły się w Ciechanowie X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym, organizowane przez Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe "Sprawni Razem". Już po raz siódmy w Ciechanowie uczestnicy mistrzostw - osoby z upośledzeniem umysłowym - mogły stanąć do sportowej rywalizacji. Sala gimnastyczna, w której odbyły się zawody, musiała pomieścić 170 zawodników i trenerów reprezentacji 16 województw. W organizacji przedsięwzięcia pomogło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Urząd Miasta Ciechanów i Urząd Powiatu Ciechanowskiego. Ceremonię otwarcia uświetniły występy młodzieżowych zespołów tanecznych z Domu Kultury i Orkiestra Zespołu Szkół w Gołotczyźnie. Po dwóch dniach rozgrywek eliminacyjnych i finałowych wyłoniono zwycięzców poszczególnych grup. W klasyfikacji drużynowej najlepszy okazał się zespół z województwa śląskiego, drugie miejsce przypadło zespołowi z Mazowsza, trzecie - z Lubelszczyzny.

Leczenie pracą

Pierwszy w Polsce hotel, gdzie będą pracować osoby, które przeszły kryzys psychiczny, otwarto w Krakowie. Hotel "U Pana Cogito" mieści się w zabytkowej willi na krakowskich Dębnikach, niedaleko Wawelu i centrum miasta. W hotelowej obsłudze zatrudnionych będzie 20 osób, z których 15 miało w przeszłości jakieś kryzysy psychiczne. Jak podkreśla dr Andrzej Cechnicki, koordynator ogólnopolskiego programu "Schizofrenia-otwórzcie drzwi", ta praca da im poczucie własnej wartości, motywację, szacunek do samych siebie i przekonanie, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. - Praca to najlepsze lekarstwo - dodaje dr Cechnicki.

Neostrada Plus - promocja!

TP S.A., zapowiada, że pod koniec bieżącego roku około 72 proc. jej klientów będzie mogło korzystać z usługi Neostrada Plus. O planach rozwoju informowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej pod hasłem "Odzyskujemy zaufanie do Neostrady", której celem było odzyskanie zaufania utraconego w wyniku licznych awarii routerów, jakie miały miejsce pod koniec ubiegłego roku, a które zastąpiono urządzeniami innej firmy. Rozszerzenie zasięgu, w połączeniu z nową polityką cenową, ma sprawić, że do końca roku na zamówienie Neostrady zdecyduje się 270 tys. osób. Neostrada Plus umożliwia obecnie uzyskanie stałego dostępu do Internetu z prędkościami 512 KB/s (download) i 128 KB/s (upload). Od dnia 1 do 31 maja 2003 roku TP S.A. wprowadza promocję na opłatę instalacyjną za usługę Neostrada Plus. Klienci, którzy w tym okresie złożą zamówienie na usługę Neostrada Plus za promocyjną cenę instalacji 399 zł z VAT, zaoszczędzą 455,93 zł z VAT. Więcej informacji można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu: 0 800 102 102 (konsultanci sprawdzą możliwości techniczne świadczenia usługi i przyjmą zamówienie) lub zajrzeć na stronę http://www.telekomunikacja.pl/r?c=3ec8db15s.

Zapłacą za "przekręty" z 0-700?

Do warszawskiego sadu, trafiła niedawno sprawa przestępców, którzy naciągnęli kilkadziesiąt firm na kilka milionów złotych za rachunki telefoniczne. Przestępcy wynajęli kilka numerów audioteksowych 0-700, dzięki czemu to do nich trafiały zyski z tych połączeń. Zarządzaniem usługami audioteksowymi (na podstawie umów z TPSA) zajmują się service providerzy; oni wydzierżawiają konkretne numery 0-700 mniejszym firmom świadczącym bezpośrednio usługi audioteksowe. TPSA na podstawie nabitych impulsów telefonicznych płaci firmie zarządzającej usługami audioteksowymi, a ta dzieli się oplatami z firmą, która wydzierżawiła numer 0-700. Najczęściej TPSA zatrzymuje 50% wpływów, kilkanaście procent dostaje service provider, a reszta trafia do posiadacza numeru 0-700.

Informacje z różnych stron

Niepełnosprawni w Zakopanem pytają radnych, członków komisji i władze wykonawcze dlaczego mimo wieloletnich starań w mieście nie znaleziono miejsca na świetlicę socjo-terapeutyczną dla inwalidów? Dlaczego w lokalu przy ul. Jagiellońskiej w pomieszczeniu biura Związku Niewidomych odcięto ciepłą wodę? A przede wszystkim, gdzie są pieniądze przeznaczone każdego roku w budżecie miejskim na potrzeby osób niepełnosprawnych? Według Jerzego Zająca z Polskiego Związku Niewidomych od lat na tego typu pytania nie ma odpowiedzi. Nie ma też żadnych konkretnych działań na rzecz niepełnosprawnych, a w Zakopanem problem ten dotyczy ok. 120 osób. Impulsem do poruszenia po raz kolejny spraw inwalidów w mieście jest lokal komunalny na oś. Słoneczne, o powierzchni ok. 40 m kwadratowych. Niepełnosprawni twierdzą, że jest to idealne miejsce pozbawione barier architektonicznych, które może być znakomicie zaadaptowane na ich potrzeby. Pomysł pozytywnie zaopiniowała komisja d/s rodziny. Podobno wysłano pismo do burmistrza z prośbą o zarezerwowanie lokalu na świetlicę dla niepełnosprawnych. Od dwóch miesięcy w Urzędzie o tej sprawie "nie ma z kim rozmawiać". Ostatnio, nieoficjalnie mówi się, że pomieszczenie ma być wynajęte na prywatne gabinety lekarskie.

*    *    *
W dniu 16 kwietnia br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ciechanów odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich i Spraw Społecznych, podczas którego omawiano sprawę opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Stowarzyszenia i Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych przedstawiły swoją rolę i potrzeby. Każdy z przemawiających zaznaczał, że w Ciechanowie wiele już zrobiono dla osób niepełnosprawnych pod względem usuwania barier architektonicznych i komunikacyjnych, ale nadal jest jeszcze wiele do zrobienia. Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uskarżali się na znikome środki finansowe, jakie mają do dyspozycji. Mimo zaproszenia na posiedzenie Komisji, podczas której poruszano sprawy istotne dla osób niepełnosprawnych, nie było przedstawiciela PCPR w Ciechanowie!

*    *    *
Barwny korowód osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i przedstawicieli organizacji działających na rzecz tego środowiska przemaszerował 5 maja ulicami Nowego Targu. Był to Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Przed południem podsumowany został przegląd plastyczny dzieci i młodzieży z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W ogrodzie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, odbyło się festyn. (Podhalański Serwis Informacyjny - Warta).

*    *    *
Członkowie Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać za niewielką opłatą z basenu w Bochni i Proszówkach. Wszyscy zainteresowani tą propozycją, należący do MZON mogą dzwonić: (0*14) 612 25 99 (tylko podczas dyżurów), 0 504 202 655.

*    *    *
Jak poprawnie siedzieć, stać czy spać, by było to zdrowe dla kręgosłupa można się było dowiedzieć na czwartym festynie zdrowotnym "Twój kręgosłup", który zorganizowano w maju w Białymstoku. Porad udzielali lekarze rehabilitanci z Białostockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Rehabilitacji, którzy organizują festyn od kilku lat. Według lekarzy, kłopoty z kręgosłupem ma niemal każdy. Podpowiadali, jak im zaradzić.

Ciekawostki ze świata informatyki i telekomunikacji

Firma Intel udostępniła bezpłatnie kod źródłowy programu do rozpoznawania mowy na podstawie ruchu warg. Aplikacja Audio Visual Speech Recognition (AVSR) jest elementem biblioteki OpenCV, w której Intel umieszcza programy do analizy obrazu (m.in. identyfikacji osób na podstawie zdjęcia twarzy). Przedstawiciele Intela twierdzą, że efektywność AVSR jest znacznie wyższa niż w przypadku tradycyjnych algorytmów rozpoznawania mowy na podstawie zarejestrowanych dźwięków. Twórcy aplikacji polecają jednak komplementarne wykorzystywanie rozpoznawania obrazu i dźwięku. Szczególnie dobre efekty uzyskiwane są po spersonalizowaniu programu i dopasowaniu go do sposobu mówienia poszczególnych użytkowników (AVSR może współpracować ze wspomnianym modułem do rozpoznawania twarzy). Intel bezpłatnie udostępnia niektóre aplikacje ze swoich laboratoriów, ponieważ liczy że nowe zastosowania komputerów skłonią użytkowników do wymiany sprzętu na nowszy; zaawansowane oprogramowanie do analizy obrazu wymaga szybkich procesorów.

*    *    *
Firma Evans Data ujawniła ostatnio wyniki badań przeczące oficjalnym doniesieniom Microsoftu, w myśl której upowszechnianie systemu Linux odbywa się kosztem Unixa, a nie Windows. Dostawcy systemów Unixowych, tacy jak Sun Microsystems, twierdzą od dawna, że Linux zastępuje system Microsoftu w sieciach - jako system operacyjny dla serwerów plików, drukowania i WWW. Ponad połowa badanych stwierdziła, że obecnie tworzy pod Linuxem te aplikacje, które wcześniej przygotowywali dla systemów Windows.

*    *    *
Sieć Idea Centertela oraz firma IBM zbudowały w Warszawie tzw. hot spot, czyli publiczny punkt bezprzewodowego dostępu do Internetu w technologii określanej jako wi-fi (wireless fidelity). Hot spot zbudowany przez Idee i IBM został uruchomiony w hotelu Novotel Warszawa Airport.

*    *    *
Ponad 953,5 tys. modemów, w tym 894,8 tys. analogowych i 58,7 tys. ISDN sprzedano w ub. r. w Polsce. Po raz pierwszy w historii rynek ten , w porównaniu z rokiem 2001, odnotował spadek, który wyniósł ok. 7%.

*    *    *
Liczba użytkowników pakietów internetowych TPSA wzrosła w pierwszym kwartale 2003 r. o 56%, do 198 tys.. W pierwszym kwartale 2003 r. liczba klientów korzystających z pakietów internetowych, czyli usług wydzwanianego dostępu do Internetu przez wybraną liczbę godzin za z góry określoną opłatą, wzrosła o ponad 71 tys. Mniej, o 21%, wzrosła w pierwszym kwartale 2003 r. liczba użytkowników Neostrady Plus, czyli szerokopasmowego dostępu do Internetu. Obecnie TPSA ma 13,3 tys. klientów korzystających z tej usługi. Najwolniej rośnie liczba użytkowników usługi SDI (Stały Dostęp do Internetu). Pod koniec pierwszego kwartału 2003 r. z usługi tej korzystało 109,4 tys. klientów, czyli o 5% więcej niż pod koniec 2002 r.

*    *    *
W St. Zjednoczonych został opublikowany Raport 2003 o skuteczności ochrony własności intelektualnej - zawiera on listę krajów, które należy obserwować w tym zakresie z bliska. Na czele listy znajduje się Ukraina, ale jest na niej również Polska. W dokumencie podkreśla się, że w wyniku piractwa firmy amerykańskie ponoszą rocznie straty w wysokości 200-250 miliardów dolarów. Po Ukrainie Raport na dalszych miejscach wymienia kraje Unii Europejskiej oraz Argentynę, Brazylię, Wyspy Bahama, Indie, Indonezję, Filipiny, Tajwan, Rosję, Polskę i Liban. Raport skupia się w tym roku szczególnie na piractwie wyrobów cyfrowych podlegających prawom autorskim (takich jak CD i DVD), mając na celu wykorzenienie tego przybierającego coraz większe rozmiary procederu zwłaszcza w Chinach, Paragwaju, Polsce, na Filipinach, w Rosji, Wietnamie i w Turcji.

*    *    *
Naukowcy firmy IBM stworzyli "latarkę" 50 tys. razy cieńszą od ludzkiego włosa. Mikroskopijne źródło światła otwiera nowe możliwości przed elektroniką i optoelektroniką.
"Latarka" może być integrowana z półprzewodnikami wykonanymi z krzemu i znaleźć zastosowanie np. przy budowie super-szybkich połączeń wewnątrz komputerów komunikacja z użyciem światła jest znacznie szybsza od przesyłania impulsów elektrycznych. Ewentualne komercyjne zastosowania nano-latarki nie pojawią się jednak wcześniej, niż w przyszłej dekadzie. Węglowe nanorurki są największą nadzieją nanotechnologii - za kilkanaście lat być może zaczną wypierać z układów elektronicznych tradycyjny krzem. Nanorurka to zwinięta cylindrycznie grafitowa wstążka, która tworzy molekułę. W zależności od ułożenia, nanorurki mogą funkcjonować jak metale lub półprzewodniki.

*    *    *
Przyłożona do ucha muszla już niedługo będzie mogła nie tylko przypomnieć nam szum
morza, ale także czytać na głos otrzymaną przez nas pocztę elektroniczną. Specjaliści
z angielskiej firmy telekomunikacyjnej BT wynaleźli sposób, który umożliwia przechowywanie "przesłań z przeszłości" z pomocą realnych przedmiotów - ulubionej zabawki dziecka, wspomnianej wyżej muszli czy nawet korka, który nam został po opróżnieniu butelki z szampanem. Wszystkie te przedmioty można wykorzystać do uruchomienia aplikacji, której działanie spowoduje, że na monitorze komputera pojawią się wcześniej przez nas zarchiwizowane fotografie, z głośników zaś popłynie - zdawało by się - zapomniana muzyka. Zaczynamy od zeskanowania "przedmiotu-przypomnienia" i powiązania otrzymanego pliku z konkretnym zbiorem już istniejącej informacji. Później użytkownikowi nietypowej "zabawki" wystarczy ponownie umieścić ją w skanerze, by komputer automatycznie odtworzył przypisaną do niej "empetrójkę", pokazał odpowiednie zdjęcia bądź odczytał e-maile od konkretnej osoby. Powstaje wrażenie, że informatycy z całego świata coraz intensywniej pracują nad zatarciem granic pomiędzy światem realnym a wirtualnym. Wynalazcy "przedmiotów-przypomień" najbardziej liczą na to, że z ich pomocą uda im się przełamać niechęć starszego pokolenia do komputerów.

 

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony, opowiadania, recenzje z książek, wystaw, eseje osób niepełnosprawnych. Dotychczas ukazały się trzy numery. W tym roku chcemy przygotować kolejny, numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!). Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: : Jankę Graban, Zuzannę Janaszek -Maciaszek, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Krzysztofa Markiewicza, Agnieszkę Mołczan, Izę Odrobińską, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Joannę Stefańską, Andrzeja Szałacha, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail