Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 5 (058)    29 kwietnia 2003 r.  


Za mało środków na pomoc społeczną

Rada Ministrów, na posiedzeniu 15 kwietnia 2003 r., zapoznała się z informacją o sytuacji finansowej opieki społecznej. Realny wzrost wielkości środków przeznaczonych na ten cel w 2003 r. wyniósł 1,4%. Jednak już dziś wiadomo, że potrzebne będzie uruchomienie dodatkowych środków z rezerw celowych zapisanych w budżecie. Z komunikatu ogłoszonego po posiedzeniu Rady Ministrów wynika, że w budżecie państwa na 2003 rok, na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.656.817 tys. zł, z tego: 5.077.946 tys. zł z budżetów wojewodów i 578.871 tys. zł z rezerw celowych. Kwota ta jest nominalnie wyższa o 204.211 tys. zł, tj. o 3,7 proc. w stosunku do wydatków przewidywanych w 2002 roku. Ten niewielki wzrost (realnie o 1,4 proc.) nie zabezpiecza potrzeb finansowych, które występują w związku z obniżeniem wydatków na pomoc społeczną w latach 1999 - 2001. Niedobory środków są szczególnie dotkliwie odczuwane w zakresie finansowania wypłat zasiłków z pomocy społecznej oraz działalności rodzin zastępczych. Z trudną sytuacją finansową borykają się również domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Potrzeby finansowe w tych jednostkach przekraczają realnie zaplanowane na te zadania wydatki. W ustawie budżetowej na rok 2003, w przeciwieństwie do poprzednich lat, nie zostały w trakcie prac parlamentarnych zwiększone środki na pomoc społeczną. W związku z tym pomoc społeczna weszła w 2003 rok ze zobowiązaniami, zwłaszcza w zakresie finansowania rodzin zastępczych. Brak środków na finansowanie zadań z pomocy społecznej powoduje niezadowolenie społeczne i ostre protesty, wyrażane zwłaszcza przez przedstawicieli samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, które pozbawione zostają ustawowo gwarantowanych świadczeń. Niepokojące sygnały o trudnej sytuacji finansowej zgłaszają również wojewodowie, posłowie, senatorowie, przedstawiciele związkowi, rzecznik praw obywatelskich. W 2003 r. wojewodowie zgłaszają zapotrzebowanie na środki finansowe dodatkowo w wysokości 340 mln zł. Z tego przypada na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 178,5 mln zł (66 mln zł na świadczenia obligatoryjne i 112,5 mln zł na świadczenia fakultatywne); na. rodziny zastępcze - 90,5 mln zł; na domy pomocy społecznej - 32 mln zł; na placówki opiekuńczo-wychowawcze - 39 mln zł. W tej sytuacji konieczne jest uruchomienie rezerwy celowej już w I półroczu bieżącego roku, co umożliwiłoby realizację zadań na dotychczasowym poziomie, tj. zgodnie z przewidywanym wykonaniem roku 2002. Niezbędne też będą starania o uruchomienie od września br. dodatkowych rezerw celowych zapisanych w ustawie budżetowej na 2003 rok w: 100.000 tys. zł, na zasiłki z pomocy społecznej i na rodziny zastępcze; 75.000 tys. zł, na zwiększenie środków na pomoc społeczną.

Mniej uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego

Od kilku miesięcy w prasie pojawiają się informacje o planach resortu pracy dotyczących reformy pomocy społecznej. Ogólne założenia zaprezentowane zostały już rok temu - na początku 2002 r. Przez ten czas przygotowano i skierowano do parlamentu część projektów (np. ustawę o zatrudnieniu socjalnym, ustawę o rencie socjalnej) - nad innymi wciąż trwają prace w ministerstwie. Projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych reguluje m.in. kwestie związane z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie zasiłek ten przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów: dziecku niepełnosprawnemu (w wieku do 16 lat), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym; osobie w wieku powyżej 16 lat - jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność powstała w wieku uprawniającym ją do zasiłku rodzinnego (np. w czasie nauki w szkole); osobie, która ukończyła 75 lat. Z wymienionych grup bez zmian pozostaną uprawnienia dwóch pierwszych. Prawa do zasiłku pozbawione zostaną osoby o wyższych dochodach. Niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym, jeśli uzyskają uprawnienia do zasiłku przed wejściem w życie nowych regulacji, zachowają swoje prawa przez okres 3 lat. Podobnie będzie w przypadku osób starszych - które ukończyły 75 lat - z tym, że w ich przypadku nabyte uprawnienia zachowają ważność bezterminowo.

Skargi osób niepełnosprawnych na PFRON

Środowisko osób niepełnosprawnych składa do Rzecznika Praw Obywatelskich wiele skarg na działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prof. Andrzej Zoll spotkał się w dniu 17 kwietnia br. z prezesem PFRON - Romanem Sroczyńskim, by wyjaśnić przyczyny tych skarg i wpłynąć na sposób ich załatwiania przez Fundusz. Znaczna część skarg dotyczy nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej. Uzyskują one przywileje, ale bywa i tak, że zatrudniają osoby niepełnosprawne jedynie na papierze. Duża grupa skarg dotyczy ustanowionych przez Fundusz terminów i limitów zakupów wózków inwalidzkich, protez, lasek dla niewidomych i innego sprzętu rehabilitacyjnego. Rzecznik uważa, że sprzęt ten powinien trafiać do niepełnosprawnych wtedy, gdy jest on im potrzebny, a nie wówczas, gdy jest to zaplanowane przez PFRON. Fundusz dyskryminuje niepełnosprawne osoby starsze ustanawiając limity wiekowe; uniemożliwiają im one korzystanie z pożyczek celowych np. na przystosowanie mieszkania do potrzeb, zakup samochodu itp. Prezes PFRON broniąc się przed tymi zarzutami, a przede wszystkim przed zarzutami o niegospodarności, poinformował prof. Zolla, że zarząd PFRON dysponuje jedynie 30 proc środków, 40 proc. środków przekazywane jest do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, które rozdzielają je zgodnie z lokalnymi, ustalanymi przez nie priorytetami. Pozostałe 30 proc. funduszu przeznaczone jest na dofinansowanie składki ZUS za pracujące osoby niepełnosprawne. Obiecał, że w tym roku PFRON będzie w większym stopniu dofinansowywał organizacje pozarządowych, zajmujące się aktywizacją i edukacją osób niepełnosprawnych. Prezes Sroczyński poinformował również rzecznika, że PFRON jest już przygotowany do rozdzielania środków UE przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W latach 2004-2006 będzie to niemała kwota: 120 mln euro!

Kosztowna likwidacja PFRON?

Co dwunasty niepełnosprawny pracuje zawodowo czyli 314 tys. osób z blisko 4 mln. niepełnosprawnych Polaków. Jak wynika z danych PFRON większość z nich znalazła zatrudnienie w zakładach pracy chronionej. Od początku lat 90. funduszem wspomagającym rynek pracy dla ON jest PFRON. Wiceminister i minister finansów opowiadają się za likwidacją tej instytucji; ministerstwo twierdzi, że szereg zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia ON należy do obowiązków samorządów terytorialnych, a likwidacja PFRON przyczyniłaby się do obniżenia kosztów administracyjnych. Tworzenie funduszów na szczeblu powiatowym wymagałoby zatrudnienia co najmniej 4 tys. osób . Obecnie w całym Funduszu zatrudnionych jest 700 osób; ich funkcjonowanie to 3,8 proc. środków PFRON.

Nic od nas nie zależy?

Badanie przeprowadzone przez SMG/KRC Millward Brown Company na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 975 osób w marcu 2003 roku pokazują, że Polacy wydają się wychodzić z założenia, iż sytuacja osób niepełnosprawnych jest pochodną sytuacji państwa. Tak więc w postrzeganych, jako zamożne, krajach Unii Europejskiej wszystkim jest lepiej, niepełnosprawnym też. Według osób badanych to przede wszystkim rząd powinien się zająć poprawą bytu niepełnosprawnych, 73% z nich umieszczało tę instytucję na pierwszym miejscu, zaś tylko 7% wskazywało, że to głównie na społeczeństwie spoczywa obowiązek zajęcia się tym problemem. Tylko 22% zwracało uwagę na rolę aktywności społecznej samych osób niepełnosprawnych.

Nowe dowody - gdy podpis niemożliwy

W związku z obowiązkową wymianą dowodów osobistych pracownicy Wydziałów Spraw Administracyjnych w niektórych przypadkach załatwiają formalności w prywatnych mieszkaniach. Jak wynika z informacji przesłanej do urzędów przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - w przypadku "osób obłożnie chorych", które nie mogą się same zgłosić do urzędu "w celu złożenia wniosku i odbioru dokumentu" - należy zastosować artykuł 50 paragraf 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Podaje on, że w przypadkach, w których "osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba". Zdarza się też, że rodzina dowozi pod urząd osobę, która nie jest w stanie sama przyjść. Wówczas pracownik wychodzi przed budynek do takiej osoby, która siedzi w samochodzie i tam wypełniany jest wniosek w sprawie wymiany dowodu i odbierany podpis. W ten sam sposób może być później przekazany nowy dowód. Podpis musi być złożony przy urzędniku, by była pewność, że ktoś kogoś w tym nie wyręczył; trzeba też zobaczyć tę osobę. Prawo przewiduje przy tym sytuację, gdy osoba obłożnie chora nie jest się w stanie sama podpisać. Wtedy oczywiście "nikomu nie prowadzi się ręki", lecz w miejscu, w którym powinien być odręczny podpis - wpisuje się "podpis niemożliwy". Wyjątkiem są domy pomocy społecznej, gdzie wszystkimi sprawami związanymi z wymianą dowodów osobistych (jeśli nie mogą tego załatwić sami pensjonariusze) zajmuje się osoba upoważniona przez dyrektora placówki. Przypominamy, że do końca tego roku muszą wymienić dowody osobiste wszyscy, którzy je otrzymali w latach 1962 - 1972. Do końca przyszłego roku stracą natomiast ważność dowody wydane w latach 1973 - 1980.

Strategia Informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska

W strategii przygotowanej przez Urząd Komitetu Badań Naukowych wskazano sposób, w jaki zostanie przeprowadzona przemyślana i skoordynowana informatyzacja kraju, uwzględniono cele i zadania inicjatyw przedstawianych i wdrażanych przez struktury Unii Europejskiej, projekty za koordynację których odpowiada minister, a także wskazuje na obszary zagadnień, które w ramach realizacji strategii tworzone i wdrażane będą przez poszczególne ministerstwa. Nawiązując do założeń Strategii Lizbońskiej oraz Planów W działaniach wyodrębniono cztery obszary o najważniejszych dla Polski celach takich jak: powszechny Internet szerokopasmowy dla szkół; Wrota Polski (administracja publiczna dla społeczeństwa informacyjnego); polskie treści w Internecie; powszechna edukacja informatyczna. W założeniu Strategii Informatyzacja kraju ma stać przyczyną a nie efektem wzrostu gospodarczego Polski. Upowszechnienie wykorzystania Internetu pozwoli na korzystanie z usług publicznych przeniesionych na platformę elektroniczną i na zwiększenie efektywności administracji publicznej. Informatyzacja stanie się także narzędziem wyrównania szans grup społecznych, dzisiaj wykluczonych z dostępu do wielu informacji i usług.

Czy będzie tańszy Internet?

Jest szansa na tańszy Internet, gdy TP SA uwolni tzw. lokalną pętlę abonencką, co
pozwoli innym operatorom dotrzeć do jej klientów z konkurencyjną ofertą.
Przenosząc się do innej sieci stacjonarnej będzie można zatrzymać numer telefonu
- to najistotniejsze zmiany w prawie telekomunikacyjnym, jakie Sejm uchwalił na początku kwietnia. Jest to kolejna nowelizacja dostosowująca polskie przepisy do unijnych, która umożliwi dalszą liberalizację rynku usług telekomunikacyjnych. Zgodnie z nowelizacją abonent może wybrać operatora, który będzie świadczył mu telefoniczne usługi międzynarodowe, międzystrefowe oraz lokalne. W razie przejścia do innej stacjonarnej sieci telefonicznej (zmiany operatora) będzie miał prawo zachować dotychczasowy numer. Z telefonów stacjonarnych będzie też można łączyć się z siecią komórkową przez innego operatora niż TP SA, wybierając jego prefiks. Abonenci (w większości klienci TP SA) będą mogli wybrać także operatora obsługującego połączenie z Internetem. Będzie to realne, gdy Telekomunikacja uwolni dostęp do tzw. lokalnej pętli abonenckiej, czyli umożliwi innym operatorom dotarcie do swoich klientów. Lokalna pętla abonencka to odcinek sieci od gniazdka abonenta do pierwszego urządzenia (centralki) operatora, który przekazuje dalej numer wybrany przez abonenta lub skierowuje rozmowę do niego. Jest to najbardziej kosztowny odcinek całej sieci i żeby inni operatorzy mogli dotrzeć bezpośrednio do abonenta, TP S.A. musi im umożliwić wejście do centralki, co dotychczas nie było możliwe. Chodzi o to, by nie musieli budować własnej sieci na tym styku, skoro pętla lokalna już istnieje. Jeśli to będzie niemożliwe, konieczne będą inwestycje, czyli rozbudowa tych pomieszczeń, a to oznacza koszty. Operację uwolnienia lokalnej pętli abonenckiej przeprowadzono kilka lat temu w większości krajów należących do Unii Europejskiej.

Trzeci Sektor

Fundacja im. Stefana Batorego zainaugurowała realizację zaplanowanego na cztery lata programu Trzeci Sektor, finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Jednym z czterech modułów programu jest "Rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych" - wsparcie procesu budowania finansowej i instytucjonalnej stabilności organizacji. W ramach tego modułu Fundacja Batorego prowadzi otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych, w którym przyznawane będą dwa rodzaje dotacji: kapitałowe oraz strategiczne. Na listy intencyjne od organizacji spełniających kryteria konkursu Fundacja Batorego czeka do 16 maja 2003 roku. Wszystkie szczegóły na stronie:
http://www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/trzeci_sektor/ oraz
http://www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/trzeci_sektor/rozwoj _instytucjonalny.html.

"Oczy Otwarte"

Ruszyła III edycja Konkursu Dziennikarskiego "Oczy Otwarte" kierowanego do dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. Głównym celem konkursu jest promowanie integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Konkurs organizuje Philip Morris Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Jak w poprzednich edycjach, patronat nad Konkursem objęło Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Nagrodami są statuetki Konkursu i kilkudniowy wyjazd studyjny do Hiszpanii. Trzecia edycja Konkursu "Oczy Otwarte" zbiega się z obchodzonym właśnie Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych
Do Konkursu można zgłaszać artykuły, audycje i programy, które zostały po raz pierwszy opublikowane lub wyemitowane w okresie od 01 sierpnia 2002 do 31 lipca 2003 r.
Prace konkursowe można zgłaszać do 15 sierpnia 2003 r. Artykuły prasowe należy nadsyłać w formie elektronicznej (na dyskietce) oraz jako kserokopie opublikowanego artykułu; audycje radiowe - na płytach CD w plikach formatu .wav lub .mp3 a programy telewizyjne - na taśmie VHS. Zgłoszenie powinno też zawierać: dane autora (imię, nazwisko, adres), informacje dotyczące daty i miejsca publikacji lub emisji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Biuro Organizacyjne Konkursu Dziennikarskiego "Oczy Otwarte" ALERT MEDIA, al. Jana Pawła II 61 lok. 233, 01-031 Warszawa.

Infolinia zdaje egzamin

Po dziesięciu miesiącach funkcjonowania Infolinii dla chorych na stwardnienie rozsiane, działającej pod numerem 0 801 313 333 (od połowy czerwca 2002 roku), można stwierdzić, że jest to przedsięwzięcie potrzebne, pożyteczne i wysoko oceniane przez osoby, które zdecydowały się skorzystać z tej formy pomocy. W tym czasie przeprowadzono ponad 1200 rozmów z zainteresowanymi. Ich tematyka była mocno zróżnicowana i bardzo często wykraczała poza ramy przyjęte dla tego przedsięwzięcia. Infolinia służy ogólnymi informacjami dotyczącymi istoty choroby, stosowanych metodach leczenia i rehabilitacji oraz o PTSR i innych organizacjach pomocowych. Wielokrotnie jednak oczekiwano od osób obsługujących telefon konkretnych porad medycznych, rozstrzygnięć zawiłości prawnych, a nawet interwencji w sprawach niekorzystnych decyzji podjętych przez ZUS czy PFRON. Taki zakres działania zdecydowanie wykracza poza możliwości dwojga osób obsługujących infolinię. Dla tych osób - cierpiących na SM - nie jest to zajęcie lekkie, łatwe i przyjemne, szczególnie wtedy, gdy musza odpowiedzieć, że nie są w stanie pomóc, że nie ma jeszcze właściwego lekarstwa lub po prostu, że czegoś nie wiedzą. Na szczęście tak stresujące rozmowy nie są zbyt częste. - Znacznie częściej mamy satysfakcję z faktu, że komuś pomogliśmy, przekazaliśmy interesującą informację, pocieszyliśmy, a nasza wiedza i doświadczenie są przydatne innym - mówi Karol, jedna z dwóch osób obsługujących infolinię. Serdeczne podziękowania należą się firmie Schering AG, która sponsoruje tę formę pomocy chorym na stwardnienie rozsiane.

"HIV/AIDS. Prawa człowieka w miejscu pracy"

Stopień niewiedzy Polaków na temat AIDS jest zatrważający - stwierdził na konferencji prasowej Henryk Banaszak, jeden z autorów raportu ONZ nt. HIV/AIDS w Polsce przedstawionego w Warszawie. Ponad połowa (50,3 proc.) pracodawców nie przyjęłaby do pracy osoby zarażonej HIV. Chętniej widziane byłyby osoby chore na raka czy na serce, gorzej - chorzy na chorobę weneryczną, gruźlicę, alkoholicy i narkomani. Prawie wszyscy zarażeni (94 proc.) uważają, że mają prawo do nieinformowania o stanie swojego zdrowia. Tymczasem pracodawcy (79 proc.), publiczność (69,3 proc.) i związkowcy (43,8 proc.) sądzą, że mają prawo wiedzieć o tym, czy w ich gronie pracuje osoba chora na AIDS. Stąd konieczność edukowania pracowników i pracodawców, a także - jak powiedział przedstawiciel ministra zdrowia ds. narkomanii i AIDS ksiądz Arkadiusz Nowak - tworzenia atmosfery przychylności i akceptacji dla tych, którzy chcą ujawnić, że są chorzy.

Biblioteka Publikacji Multimedialnych w Laskach

Biblioteka powstała dzięki finansowemu wsparciu KBN i PFRONu jako efekt wspólnych działań pracowników Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Instytutu Informatyki Politechniki Śląskiej, gdzie opracowano system udostępniania dzieł literackich w formie zdigitalizowanej osobom niewidomym i słabowidzącym. Wojciech Szewko, wiceminister nauki i informatyzacji, potwierdził, iż w ramach wcześniej nawiązanej współpracy, Biblioteka Multimedialna zostanie włączona do Polskiej Biblioteki Internetowej. Dzięki temu rozbudowa zbioru będzie równocześnie prowadzona w sposób umożliwiający korzystanie z niej jak największej liczby pozycji osobom niewidomym i słabowidzacym, a publikacje będą umieszczone na silniejszym serwerze.

Poseł w sieci

Na początku kwietnia 2003 r. Internet Obywatelski zaprezentował wyniki drugiej edycji akcji "POSEŁ ON-LINE". W tym roku 34,1 proc. posłów odpowiedziało na listy elektroniczne (przed rokiem zareagowało tylko 13,3 proc. posłów). Politycy coraz częściej wykorzystują Internet jako środek komunikacji z obywatelami. Każdy z posłów na początku kadencji otrzymuje wraz z komputerem i modemem pełne informacje o swojej skrzynce pocztowej na serwerze Kancelarii Sejmu z adresem według schematu: imię.nazwisko@sejm.pl. Pomocą techniczną służą posłom pracownicy Kancelarii.

Nauka przez Internet

Na spotkaniu zorganizowanym na początku kwietnia w Jarosławiu uznano studia przez Internet za możliwość wyrównania szans na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zwrócono na nim uwagę, że osoby niepełnosprawne wciąż mają ogromne problemy z kontynuowaniem nauki czy znalezieniem pracy. Zdaniem specjalistów, najlepszą możliwością, zwłaszcza dla niepełnosprawnych ruchowo, są studia przez Internet, proponowane przez coraz więcej polskich uczelni. Uczestnicy spotkania w Jarosławiu usłyszeli, w jaki sposób można podjąć taką naukę. Omówione zostały programy i kierunki studiów oraz możliwości uzyskania dofinansowania. W trakcie dyskusji wyrażono nadzieję, że ta forma edukacji przyczyni się do rozwoju współpracy i umożliwi osobom niepełnosprawnym osiągnięcie jak największej życiowej samodzielności i aktywności zawodowej. (Dziennik Polski 5.04.2003)

Wypadki przy pracy

O ponad 5 proc. zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2002 roku. Mniej było również ofiar wypadków śmiertelnych - także o ponad 5 proc. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2002 r. zgłoszono 80.494 osoby (w 2001 r. - 85.275 osób) poszkodowane w wypadkach przy pracy (bez rolnictwa indywidualnego). Wypadki przy pracy spowodowały śmierć 520 osób (w 2001 r. - 548), tj. o 5,1 proc. mniej niż w 2001 r. 1.037 osób uległo wypadkom ciężkim (w 2001 r. - 1.155), tj. o 10,2 proc. mniej niż w roku poprzednim. Największą liczbę osób, które uległy wypadkom przy pracy odnotowano w 2002 r. w następujących sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (37,9 proc), następne w kolejności są: budownictwo, handel i naprawy, ochrona zdrowia i opieka społeczna, transport, gospodarka magazynowa i łączność, obsługa nieruchomości i firm; nauka. Na ostatnim miejscu jest ... górnictwo.

Jakość SDI i Neostrady pod kontrolą

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty przeprowadził kontrolę jakości usług stałego dostępu do sieci Internet - SDI oraz Neostrada, oferowanych przez Telekomunikację Polską. W związku z licznymi skargami użytkowników SDI i Neostrady w okresie od 27 lutego do 19 marca 2003 r. została przeprowadzona przez URTiP kontrola jakości usługi stałego dostępu do sieci Internet. Internauci skarżyli się głównie na wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępu do usługi oraz bardzo niską szybkość transmisji danych. W trakcie kontroli ustalono, że przyczyną niskiej jakości usługi Neostrada, była wadliwa praca sprzętu telekomunikacyjnego zastosowanego do świadczenia tej usługi. Duża awaryjność routerów dostępowych powodowała brak możliwości przenoszenia ruchu, obsługi sesji abonenckich oraz desynchronizację systemu autoryzacji. Na przełomie 2002/2003 roku TP S.A. zdecydowała się na zerwanie kontraktu z poprzednim dostawcą sprzętu i wymianę urządzeń na routery innej firmy. Kontrola URTiP potwierdziła, że wszystkie wyposażenia abonenckie zostały przełączone do nowych urządzeń, a za utrudnienia w korzystaniu z tej usługi TP S.A. zastosowała bonifikatę abonamentu: za styczeń w wysokości 50% i za luty w wysokości 10%.

Plener dla niepełnosprawnych artystów

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, Centrum Kultury Niepołomice zapraszają do udziału w IV MIĘDZYNARODOWYM PLENERZE DLA ARTYSTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH "ZAMKI KAZIMIERZOWSKIE WIELICZKA - NIEPOŁOMICE". Plener będzie się odbywał: 8 maja 2003 r. - Zamek Żupny Wieliczka, 9 maja 2003 r. - Zamek w Niepołomicach. Zbiórka wszystkich uczestników pleneru w dniu 8 maja o godzinie 10.00 w Wieliczce na dziedzińcu Zamku Żupnego. W plenerze mogą wziąć udział artyści niepełnosprawni profesjonalni i nieprofesjonalni z całej Polski i z zagranicy. Plener jest zorganizowany dla 90 osób. O przyjęciu na plener decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest uiszczenie 10 złotych na konto Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych: BGŻ OW Kraków 20301459-1414-2705-1100. Dla uczestników spoza Krakowa istniała możliwość rezerwacji noclegów (, niestety do 17 kwietnia) w Hotelu Żaczek, al. 3 Maja 5 w cenie 28 złotych od osoby. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1, tel./fax (012) 267-00-99, e- mail: fson@idn.org.pl. Informacji o plenerze udzielają: Dział Promocji i Edukacji Muzeum Żup Krakowskich tel. 278-32-66 w. 33, 44; 422-19-47., Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych tel./fax 267-00-99.

Bieg do Unii

Grupa Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Ludzi Niepełnosprawnych "Misericordes" w Puławach, Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach zapraszają na Międzynarodową Konferencję "Niepełnosprawni w Unii Europejskiej", która odbędzie się 30 maja 2003 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Puławach. W następnym dniu - 31 maja - odbędzie się Międzynarodowy Wyścig Osób Niepełnosprawnych Poruszających się na Wózkach Inwalidzkich pod nazwą "Bieg do Unii". Rozpoczęcie o godz. 10.00 na stadionie MOSiR w Puławach. Organizatorzy zapewniają bezpłatne wyżywienie, noclegi i wiele atrakcji. Listę uczestników z podaniem imienia nazwiska, adresu i nr PESEL (wymagane do ubezpieczenia), należy przesyłać do dnia 18 maja 2003 r listownie lub pod nr tel/faksów: (0...81) 886 66 11, (0...81) 887 70 70. Więcej informacji można uzyskać pod ww. nr telefonów lub: 0505 964 280, 0506 612 659.

Bieg sztafetowy

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Krakowie (31-917 Kraków, os. Hutnicze 5, tel./fax 0-12/ 644-24-52, dpsh@interia.pl) od wielu lat uczestniczą w zawodach sportowych organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych z Wiednia: "Sportowe Spotkania Przyjaciół". Jedną z imprez jest organizowany od trzech lat Bieg Sztafetowy, w którym udział biorą osoby upośledzone umysłowo z Polski, Austrii, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy. Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu pozwala niepełnosprawnym sportowcom przełamać bariery związane z ograniczeniami psychofizycznymi, sprzyja nawiązywaniu kontaktów i przyjaźni. W dniach 29 kwietnia do 14 maja 2003 odbędzie się V część Biegu Sztafetowego Niepełnosprawnych na trasie Rzym - Olimpia - Maraton przez Włochy - Grecję. W Sztafecie weźmie udział ponad 150 osób niepełnosprawnych z rożnych krajów Europy, a wśród nich drużyna reprezentująca DPS w Krakowie, składająca się z 9 osób. Nie jest ona dotowana przez Urząd Miasta, ani żadną instytucję państwową. Pomagają sponsorzy. W zamian organizatorzy zamieszczają ich reklamy na samochodach i podkoszulkach. Mamy nadzieję, że udało się zebrać i w tym roku odpowiednią sumę, dzięki czemu dziewięciu polskich niepełnosprawnych sportowców weźmie udział w tej imprezie.

"Scena Bez Barier"

Działający w Choszcznie Klub "Kobieta 2000" po raz piąty zaprasza do wzięcia udziału w Przeglądzie Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza odbędzie się na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury w dniu 22 maja 2003. Organizatorzy chcą, by tegoroczny Przegląd miał szczególnie uroczysty charakter i by uczestnicy mogli zaprezentować swoje programy szerszej publiczności. Zgłoszenia na imprezę można nadsyłać do końca kwietnia na adres: Klub "Kobieta 2000" (Wydawnictwo "ASz", ul. Rynek 2, 73-200 Choszczno, tel./fax (95) 765 04 15.

Razem będzie łatwiej

W zorganizowanych w dniu 10 kwietnia w Warszawie warsztatach z okazji I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" wzięli udział przedstawiciele ponad 30 stowarzyszeń reprezentujących osoby chore na schizofrenię. Celem spotkania była konsolidacja środowiska chorych na schizofrenię i ich rodzin dla osiągnięcia większej skuteczności ich działań. W Polsce około 400 tysięcy osób chorych na schizofrenię reprezentuje prawie 100 stowarzyszeń. O aktywizację chorych i ich rodzin poprzez konsolidowanie istniejących stowarzyszeń pacjentów zaapelowała w opublikowanym niedawno stanowisku Polska Grupa Robocza ds. Leków Przeciwpsychotycznych II Generacji.
Opublikowane niedawno badania CBOS pt. "Polacy wobec schizofrenii" ujawniły niewystarczającą wiedzę na temat tej choroby w Polsce, przy równoczesnym dyskryminowaniu osób chorych. Większość ankietowanych przyznała, że boi się schizofrenii bardziej niż alkoholizmu i narkomanii. 62% badanych uznało, że chorzy na schizofrenię powinni mieć ograniczoną możliwość podjęcia pracy. Kampanię na rzecz większej świadomości społecznej oraz przestrzegania praw osób chorych na schizofrenię realizuje od 1999 r. w ramach programu "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego we współpracy ze Światowym Towarzystwem Psychiatrycznym i pod patronatem ministra zdrowia, ministra edukacji narodowej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowano obchody Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

Wspólnymi siłami

Budowa Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie powinna zyskać finansowe wsparcie wszystkich podkarpackich gmin - to jedna z uchwał przyjętych przez uczestników Sejmiku Rehabilitacyjnego Województwa Podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci organizacji i instytucji pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej. Na inwestycję, której patronuje Fundacja Caritas, jak dotąd udało się zgromadzić 4 mln zł (większość środków pochodzi z PFRON, Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Rzeszowa). Za te pieniądze wybudowano mury ośrodka. Kolejnym etapem prac ma być zadaszenie obiektu. Na kontynuację prac potrzeba 20 mln złotych. Sejmik zaapelował do gmin z regionu podkarpackiego o finansowe wsparcie budowy tej placówki, argumentując, że będzie ona służyć młodym pacjentom z całego województwa. Uczestnicy spotkania szukają także innych źródeł finansowych na dokończenie budowy ośrodka. Sejmik poparł wniosek o wpisanie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego do katalogu państwowych inwestycji wieloletnich. Takie rozwiązanie powinno współistnieć z działalnością Fundacji Caritas oraz wsparciem przez samorządy terytorialne.

Uwaga na mukowiscydozę

Od 7 do 13 kwietnia obchodzony był Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy - nieuleczalnej choroby genetycznej. Codzienność dla osób dotkniętych mukowiscydozą to ogromne problemy z oddychaniem, trudności z przyjmowaniem pokarmów, dokuczliwy kaszel, ciągłe inhalacje, przyjmowanie antybiotyków. Na leki i specjalistyczne preparaty umożliwiające chorym przeżycie trzeba wydać miesięcznie od 1500 do 3000 zł. Akcja miała uświadomić społeczeństwu, środowisku lekarskiemu, politykom i osobom decydującym o najważniejszych sprawach w służbie zdrowia, czym jest mukowiscydoza, jak drogie jest jej leczenie, na jakie problemy skazani są pacjenci, których choroba dotknęła. W Polsce tylko w czterech województwach prowadzony jest program przesiewowego badania noworodków na obecność mukowiscydozy.

Konferencja - "Gwiazdkowa niespodzianka"

Pod koniec marca b.r. we Wrocławiu odbyła się konferencja "Gwiazdkowa niespodzianka"; tak nazywa się akcja rozdawania paczek, tworzonych z darów pochodzących z zagranicy, osobom potrzebującym pomocy, zwłaszcza dzieciom. Jej gospodarzem było Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu, które jest koordynatorem "Gwiazdkowej niespodzianki" na terenie Polski. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, oraz sprawozdanie z akcji rozdawania paczek za rok 2002. Zastanawiano się przede wszystkim jak pomóc, aby nie zaszkodzić, oraz w jaki sposób współpracować z lokalnymi władzami w latach przyszłych. Pomimo trudności sponsorzy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii chcą w latach następnych kontynuować tę akcję. Lokalnym koordynatorem tej akcji w Chociwlu (woj. zachodniopomorskie) od czterech lat, czyli od początku akcji, jest koło terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Były haker ekspertem

Kevin Mitnick, najsłynniejszy haker świata, obecnie najbardziej wzięty amerykański ekspert od spraw bezpieczeństwa systemów komputerowych, autor książki "Sztuka podstępu" ostrzega przed niebezpieczeństwami grożącymi użytkownikom komputerów, którzy podatni są na najprostsze podstępy. Mitnick oskarżył producentów o tworzenie zintegrowanego oprogramowania i systemów operacyjnych umożliwiających łatwe opracowanie wirusów. Nie umniejszając roli szyfrowania w ochronie informacji, twierdzi, że należy przeszkolić każdego nowego pracownika, by nie dał się zaskoczyć. Niefrasobliwość, z jaką pracownicy otwierają przesyłane pocztą elektroniczną zarażone wirusem pliki, może prowadzić do skrytego instalowania programów, które zdołają skopiować korporacyjne informacje do komputerów bezwzględnej konkurencji. Ci, których interesuje ten temat powinni zajrzeć na stronę: http://helion.pl/mitnick/.

Informacje z różnych stron

W dniu 12 kwietnia odbyło się w siedzibie Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo tradycyjne spotkanie z okazji Święta Wielkanocnego. Przybyło na nie ponad 100 osób, członków, podopiecznych i przyjaciół Fundacji, wielu z nich z rodzinami. W serdecznej atmosferze dzielono się jajkiem i degustowano potrawy przyrządzone i przyniesione przez uczestników spotkania.

*    *    *
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Retta uruchomiło stronę internetową: http://www.akson.org. Zamieszczane są nie niej nowe wiadomości i ciekawe artykuły dotyczące tego rzadkiego zaburzenia genetycznego.

*    *    *
Pod adresem http://www.wmc.com.pl/MyszkoPis.exe można znaleźć program MyszkoPis, który umożliwia osobom ze znaczną dysfunkcją rąk pisanie jedynie za pomocą myszki. Informację podał na grupie pl.soc.inwalidzi jego twórca - Grzegorz Kowszewicz, z którym można skontaktować się po tymczasowym adresem: myszkopis@wmc.com.pl

*    *    *
Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie usług 0-700, świadczonych przez spółkę Maxfon za pośrednictwem Internetu. Chodzi o wyjaśnienie, czy stosowane przez przedsiębiorcę praktyki nie naruszają zbiorowych interesów konsumentów oraz dobrych obyczajów.

*    *    *
Salon fryzjerski damsko-męski w Warszawie, ul. Nowolipki 13, czynny od 8.00 do 20.00 oferuje w ramach promocji bezpłatne strzyżenie lub czesanie dwóm osobom niepełnosprawnym dziennie (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym). Telefon: 635 07 05

*    *    *
W detalicznych punktach sprzedaży RUCH-u, jak również w sieci EMPIK-ów na terenie całego kraju, dostępne jest nowe czasopismo "Niepełnosprawność i Zdrowie". Jest to periodyk skierowany do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, poruszający zagadnienia medyczne, które decydują nie tylko o jakości życia pacjenta, ale często determinują jego dalsze losy. Więcej o założeniach programowych i wydawniczych czasopisma można dowiedzieć się zaglądając na stronę internetową: http://www.medsport.pl, pisząc na adres nauka@medsport.pl lub dzwoniąc: tel. (0-22) 834 67 72

*    *    *
Firma P.S.I.-net Internet uruchomiła przy współpracy z Energis Polska nowy numer dostępowy do Internetu. Usługa pod nazwą NumerNet dostępna jest na terenie całego kraju.
Dzięki umowie podpisanej w październiku 2002 roku z Energis Polska, P.S.I.-net Internet jest drugą firmą w kraju (wcześniej podobną usługę uruchomił Onet.pl), która rozpoczęła działalność jako VISP (wirtualny dostawca usług internetowych). Numer 0-20 92 80 umożliwia dostęp do Internetu w cenie lokalnych połączeń internetowych. Pozostałe ogólnopolskie numery, które umożliwiają dostęp do Internetu poprzez modem to 0-20 21 22 (TP SA) oraz 0-20 95 80 (Onet.pl).

*    *    *
Firma Energis Polska chciałaby na koniec 2003 r. mieć 15% rynku wydzwanianego dostępu do Internetu, zaś w 2004 r. 18% - 20% . Firma szacuje, ze obecnie ma 8% - 10% udział w rynku, którego wartość w 2002 r. można szacować na 520 mln zł. Głównym dostarczycielem tych usług jest TPSA, a Energis zaczął - wspólnie z Onet.pl - świadczenie ich w październiku 2002 r.

*    *    *
Na stronie Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych (http://www.idn.org.pl/mzon) oraz serwisu http://bochnia.idn.org.pl został uruchomiony CHAT-"Sprawni_Inaczej" - towarzysko - informacyjny. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania.

*    *    *
Koło TWK w Chociwlu otrzymało z Ambasady Kanady w Warszawie dotację w wysokości 23 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i na szkolenie komputerowe.

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, znajomych są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony, opowiadania, recenzje z książek, wystaw, eseje osób niepełnosprawnych. Dotychczas ukazały się trzy numery. W tym roku chcemy przygotować kolejny, numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!). Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Jankę Graban, Karola Kacprzaka, Tadeusza Kiernickiego, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Agnieszkę Mołczan, Małgorzatę Piątkowską, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Iwonę Witas, Krystynę Wojakowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

Kurier IdN1 w 2003 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail