Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 3 (056)    8 Marca 2003 r.  


Podwyżki rent i emerytur

Wyższe świadczenia lub otrzymało lub otrzyma w tym miesiącu 7 milionów 270 tysięcy emerytów i rencistów. Przeciętna emerytura wzrasta o 42 zł, a renta o 30 zł. Dzięki tej waloryzacji więcej emerytów i rencistów będzie dostawać świadczenia w wysokości 1-2 tys. zł (o 2,3 proc. więcej niż dotychczas) oraz pobierających świadczenia powyżej 2 tys. zł (o 0,7 proc. więcej osób). Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniesie 552,63 zł; najniższa renta rodzinna - 1007 zł; renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy - 425,09 zł; renta wypadkowa lub rodzinna wypadkowa - 663,16 zł (przy całkowitej niezdolności do pracy) i 510,11 zł (przy częściowej niezdolności do pracy); dodatek pielęgnacyjny wzrasta do 141,70 zł. Dopuszczalna kwota przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów - 1557,60 zł; kwota przychodów powodująca częściowe zawieszenie emerytury lub renty - 2893,10 zł; powyżej tej kwoty - następuje całkowite zawieszenie świadczeń.

Rzecznik odpowiada

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na pismo Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, dotyczące zaległości w wypłacie rent socjalnych osobom niepełnosprawnym, przysłało na początku lutego br. odpowiedź, której fragmenty przytaczamy:
...Do Rzecznika wpływa spora liczba skarg od osób uprawnionych do świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej (m.in. renty socjalne, zasiłki stałe wyrównawcze), którym ta pomoc wypłacana jest z opóźnieniem. Doceniając wagę przedstawionego problemu Rzecznik podejmie działania o charakterze generalnym w terminie późniejszym po wnikliwej analizie całokształtu spraw.
...Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie występował w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (aktualnie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).
Wystąpienia generalne oraz sygnalizowanie problemów organom administracji rządowej to jedyne możliwości działania Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jednak należy mieć na uwadze, że kierunki polityki społecznej i finansowej Państwa kształtuje rząd i parlament. Organy te są odpowiedzialne za realizację polityki społecznej Państwa. Rzecznik natomiast nie ma tytułu do żądania, by władze te prowadziły określoną politykę, bądź by przyjęły określone rozwiązania w jakiejś sprawie...

Nadal brak odpowiedzi

- Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od prezydenta Kaczyńskiego - mówi Piotr Todys z Federacji Organizacji Służebnych Mazowia. Przypominamy, że chodzi o list wystosowany do Prezydenta Warszawy 23 stycznia 2003, w sprawie dramatycznej sytuacji warszawskich organizacji socjalnych; zmniejszono środki, z których mogłyby one skorzystać (prawie o 70 proc. w stosunku do 2002). W związku z tym wiele organizacji jest po prostu "zagrożonych wyginięciem". Co gorsza, pomocy nie dostaną ludzie, którymi organizacje te opiekowały się. Organizacje w liście do prezydenta domagały się: wprowadzenia do prowizorium budżetowego poprawki określającej co najmniej taką kwotę, która odpowiadać będzie poziomowi łącznych dotacji przyznanych na zadania pomocy społecznej przez wszystkie byłe jednostki samorządu Warszawy w roku 2002. Stworzy to szansę na utrzymanie dotychczas realizowanych zadań na podstawowym poziomie. Organizacje napisały też, że spodziewają się odpowiedzi do końca stycznia 2003. Jednakże prezydent Kaczyński milczał. Zastępca Prezydenta - Dorota Safjan, odpowiedzialna m.in. za pomoc społeczną, zaprosiła przedstawicieli Federacji Organizacji Służebnych MAZOWIA na spotkanie, które odbyło się dopiero 21 lutego 2003 w Urzędzie Miasta. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji przekazali na ręce Doroty Safjan opinię dotyczącą ich spojrzenia na politykę obecnych władz miasta wobec sektora pozarządowego. Dorota Safjan poinformowała, że zgodnie z pismem z dn. 31 stycznia 2003 Prezydent Warszawy złożył autopoprawkę do projektu budżetu na kwotę 5 mln zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pomocy społecznej. Trwają też prace nad zaopiniowaniem wniosków, złożonych przez organizacje i podpisywane są umowy - w miarę postępujących prac zespołu opiniującego. W obecnym prowizorium budżetowym na wsparcie tych zadań przewidziano sumę 3,4 mln zł, która zostanie rozdysponowana na pokrycie wydatków programowych organizacji wyłącznie w pierwszym kwartale tego roku. Na kontynuację tych programów przeznaczonych zostanie właśnie owe 5 mln zł, o ile Rada Warszawy uchwali budżet w proponowanym kształcie. W trakcie rozmowy uczestnicy spotkania ustalili dalszy tryb wspólnych prac. Po pierwsze, zostanie powołany zespół roboczy złożony z przedstawicieli Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz przedstawicieli organizacji socjalnych. Po drugie - ustalono, że Biuro Polityki Społecznej powinno systematycznie informować - np. poprzez Internet - o bieżących działaniach podejmowanych przez miasto, istotnych dla sektora pozarządowego w Warszawie. Ponieważ od 19 lutego 2003 obowiązuje druga z kolei uchwała, obejmująca inne niż pomoc społeczna zadania, istniejące Komisje problemowe Rady Warszawy miały przystąpić do opiniowania wniosków złożonych przez organizacje. Zdaniem uczestników spotkania, przedstawiciele organizacji zajmujących się uzależnieniami, edukacją, profilaktyką antyalkoholową, powinni zostać zaproszeni do tych prac. Zastępca Prezydenta Dorota Safjan wyraziła pogląd, że istnieje pilna potrzeba włączenia przedstawicieli organizacji do prac Komisji opiniującej wnioski z dziedziny programów przeciwdziałania uzależnieniom. Federacja MAZOWIA oferowała pomoc w wyłonieniu takiej grupy osób. Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w spotkaniu, zauważalna stała się pewna zmiana w podejściu władz miasta do kwestii współpracy z sektorem pozarządowym. Wszystkim zainteresowanym podajemy adres Mazovii: Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA, Warszawa, ul. Nowolipie 25b, tel./fax 838 26 72, e-mail: mazowia@mazowia.engo.pl. (na podstawie Wiadomości NGO)

XV WAZ się skończył - XVI zaczyna

W Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu, należącym do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, w dniu 5 marca zakończył się XV Warsztat Aktywizacji Zawodowej. Na uroczystym zakończeniu zaświadczenia i certyfikaty wręczono 23 uczestnikom. Zyskali oni nie tylko umiejętności w zakresie obsługi komputera i posługiwania się Internetem, ale zostali też przygotowani przez psychologów do poruszania się po wolnym rynku pracy i "sprzedawania" potencjalnym pracodawcom swoich umiejętności. W dniu 10 marca 25 osób niepełnosprawnych rozpoczyna zajęcia na XVI Warsztacie Aktywizacji Zawodowej. WAZ zaczyna się, mimo iż nie ma jeszcze odpowiedzi na wnioski skierowane do Zarządu Miasta i PFRON w sprawie jego dotowania.

Luksusy zamiast rehabilitacji

Jak wynika z kontroli NIK, pieniądze przeznaczone na rehabilitację inwalidów rzadziej trafiają do niepełnosprawnych, a częściej pomnażają majątek właścicieli firm (Super Express z 3 lutego br.). Gazeta podaje przykłady: za pieniądze przeznaczone na rehabilitację kupiono skuter wodny za 55 tys. zł, który w dodatku zatonął, zrobiono remont domu za 140 tys. zł. , kupiono luksusowy samochód dla dyrektora za 178 tys. zł. Pieniądze przeznaczone na rehabilitację wydawane są też na maszyny i urządzenia, co w dodatku skutkuje zwalnianiem pracowników zastępowanych przez nowoczesny sprzęt. Kontrola wykazała, że statystyczny zakład pracy chronionej przeznacza miesięcznie na leczenie pracownika zaledwie 8 zł 90 gr. Poprawiona ustawa o rehabilitacji i zatrudnieniu inwalidów wprawdzie mówi, że pracodawca, który wyda pieniądze przeznaczone na rehabilitację na inny cel - musi je oddać i zapłacić karę w wysokości 30 proc wydatkowanej kwoty, ale nadal nie ma rozporządzenia, które by mówiło na co można wydać te pieniądze, a co jest zabronione.

Walczmy z nieuczciwością!

W środę 12.02.br o godz. 18:10 w TVP 1 w magazynie "Tylko u nas" przedstawiono dwie sprawy dotyczące nadużyć wobec ON. Można je znaleźć pod adresem http://www.tvp.pl/tylkounas/archiwum21.htm. Marian Landowski pisze na ten temat na liście pl.soc.inwalidzi (23.02.03): Największe wrażenie na mnie wywarła sprawa ZPCH Retman. W skrócie: właścicielka wzięła z PFRON co najmniej 700.000 zł, nie wypłaciła pracownikom płac i zlikwidowała zakład. Jako że w sprawę wdały się różne instytucje w tym i podobno UOP, trafiło to do sądu, gdzie na pierwsze posiedzenie nie zjawiła się właścicielka ZPCh. Prezes PFRON pan Ludwik Mizera mętnie tłumaczył, że nie wiadomo kto jest odpowiedzialny za taki rozwój sytuacji - PFRON czy jakaś jednostka samorządowa. Według mnie najchętniej dołożyliby drugie 700.000 zł byle sprawę zatuszować. To nie jest pierwsza taka aferalna sprawa z pieniędzmi PFRON-u. Zawsze tłumaczenia i działania decydentów z PFRON-u są podobne. Wyczytałem w prasie że są jakieś naciski, by aktualnie wykrytych przestępstw z pieniędzmi PFRON-u nie kierować do sądów. Według Pana Mizery: Jak się porówna ilość afer do ilości beneficjentów, to wcale nie wygląda to tak, że w środowisku tych beneficjentów, których obsługuje PFRON, jest to jakieś powszechne zjawisko. - Można się z tym zgodzić - komentuje p. Landowski - jednak nie może być przyzwolenia społecznego na to, by przestępcy naruszający interes ON byli bezkarni lub ochraniani. I pyta: co można w takiej sprawie zrobić? Oraz dodaje swoją propozycję: Zróbmy tutaj na grupie zrzutkę na oskarżyciela posiłkowego w sprawie ZPCH Retman, którego zadaniem będzie udowodnienie współodpowiedzialności prezesa PFRON-u za te straty. W przypadku wygrania sprawy pieniądze zostaną odzyskane i będą mogły być przeznaczone na następną taką sprawę. Na zakończenie pisze: Proszę skomentujcie tą propozycję. Dla tych, którzy nie zabierają głosu na liście pl.soc.inwalidzi i nie wchodzą na jej strony podajemy - za jego zgodą - adres e-mail p. M. Landowskiego: marian.landowski@lama.org.pl.

Asystent na UW

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych BON na Uniwersytecie Warszawskim poszukuje studentów wolontariuszy, którzy byliby skłonni pomagać swoim niepełnosprawnym kolegom. Chętni, nazywani asystentami, są zatrudniani na zasadzie Studiów Przemiennych - czytamy w styczniowym numerze UNIWERSYTETU - piśmie studentów UW. Do obowiązków asystenta należy pomaganie osobom niepełnosprawnym, które są objęte opieką BON-u , m.in. doprowadza go i odbiera z autobusu uniwersyteckiego, który przewozi niepełnosprawnych studentów, pomaga w poruszaniu się po UW, w wypożyczaniu książek, odbijaniu notatek itp. Asystent rozpoczyna pracę 15 września i kończy 15 lipca. Przez pierwsze dwa tygodnie przechodzi szkolenie. Oprócz pracy bierze udział w zajęciach na Studiach Przemiennych; chodzi na co najmniej dwa przedmioty odbywające się w ciągu jednego, bądź dwóch dni w tygodniu. Zalicza też te przedmioty i zdaje z nich egzaminy. W tym roku w BON-ie pracuje zaledwie czterech asystentów, ale potrzeba ich znacznie więcej; sam transport dla niepełnosprawnych studentów obejmuje 30 osób. Zainteresowani tą formą studiów, a zarazem chętni do świadczenia pomocy niepełnosprawnym kolegom mogą zgłaszać się bezpośrednio do BON, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Audytorium Maximum p. 6, e-mail: bon@mercury.ci.uw.edu.pl, tel. 55020224, 5524222, 5520277.

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych

W ostatnim dniu lutego br. rozpoczęło działalność Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych, w którym można uzyskać odpowiedzi na wiele pytań nurtujących osoby niepełnosprawne. Inicjatywa jego powstania narodziła się w środowisku osób niepełnosprawnych związanych ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i wydawanym przez nie pismem "Integracja". Inicjatywę finansowo wsparła Unia Europejska. Adres placówki: ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, telefony: (0-prefix - 22) 831 8582, 831 5017; e-mail: centrum@niepelnosprawni.info, strona http://www.niepelnosprawni.info. Szkoda, że Centrum nie ma infolinii, przynajmniej zaczynającej się na 0 801, bo wówczas mogłoby służyć nie tylko Internautom i mieszkańcom Warszawy, ale również niepełnosprawnym z odległych rejonów kraju, którzy mają ogromne problemy z dotarciem do potrzebnej im informacji.

Krajowy Program Integracji Osób Niepełnosprawnych

W dniu 20 lutego br. w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie związane z realizacją Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych oraz pracami ekspertów nad Krajowym Programem Integracji Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie prowadziła Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, zajmujący się problematyką osób niepełnosprawnych. Dyrektor Staręga-Piasek przedstawiła założenia do Krajowego Programu Integracji. Program składać ma się z trzech części. Część pierwsza ma być teoretyczna, na drugą mają składać się propozycje rozwiązań problemów, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w różnych sferach życia, a trzecia prezentować będzie podjęte już działania. Celem Programu jest zmiana podejścia zarówno ogółu społeczeństwa, jak i samych osób niepełnosprawnych do problemów tych ostatnich. - Nie chcemy jeszcze raz odkrywać świata - mówiła dyr. Staręga - ale za zmianą świadomości idą zmiany w rzeczywistości. Spotkanie to stanowiło również zaproszenie do współpracy dla partnerów lokalnych. Przedstawiciele samorządów podkreślali, że do Programu należy włączyć również przykłady nietrafionych rozwiązań, a także ich analizę, ponieważ działania, które okazały się nieskuteczne w jednym powiecie, mogły dobrze funkcjonować w innym. (Wiadomosci ngo. 21.02.03)

Inauguracja Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w sporcie

W Kozienicach odbyła się inauguracja Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Polsce w środowisku sportowym. Wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Witold Dłużniak mówił m. in., że nie można zapominać o kluczowej roli jaką sport odgrywa w terapii. W 2003 r. planowanych jest w Polsce około 400 różnych imprez, nie tylko czysto sportowych. Najważniejsze będą drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie na wózkach w Sopocie. W Polsce sport uprawia systematycznie tylko ok. 10 tys. osób niepełnosprawnych.

Czy naprawdę jesteśmy inni?

Pod takim hasłem prowadzona jest kampania społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych. Przez cały rok w mediach prezentowane będą spoty reklamowe pokazujące, że niepełnosprawnych i sprawnych więcej łączy niż dzieli. Kampanie towarzyszą polskim obchodom Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych 2003. Spoty telewizyjne emitowane będą w we wszystkich trzech programach telewizji publicznej do końca roku w kilku etapach. Przygotowano pięć 30 sekundowych filmów. W spocie radiowym wystąpił aktor Michał Żebrowski. Przytacza on nazwiska znanych osób, takich jak Beethoven, Ray Charles, Roosevelt czy Stevie Wonder, a następnie pyta słuchaczy, czy wiedzą że to osoby niepełnosprawne. To pytanie ma uzmysłowić odbiorcom, że można być kimś wielkim bez względu na to, czy jest się osobom niepełnosprawną czy sprawną. Spot emitowany jest na antenie radia Zet. Poza telewizyjną i radiową planowana jest także kampania reklamowa w prasie i na billboardach. Oprócz tego organizowane są inne wydarzenia, promujące w Polsce Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003. Jeszcze w lutym uruchomione ma zostać Ogólnopolskie Centrum Informacyjno-Szkoleniowe dla ON. Ponadto planowane jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji na temat europejskich doświadczeń w aktywizacji społeczno-zawodowej ON. Światowa wystawa artystów malujących ustami i nogami " Sztuka bez barier" zostanie otwarta w Muzeum Narodowym w Warszawie. Planowane jest także wydanie przewodnika " Turystyka bez barier - Polska ". W związku z obchodami Europejskiego Dnia protestu przeciw Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych, przypadającego na 5 maja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji ma zamiar zorganizować Warszawską Imprezę Integracyjną na głównych ulicach miasta.

Międzynarodowa konferencja poświęcona sytuacji kobiet niepełnosprawnych

W dniach 20 - 22 marca 2003 w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych i Europejskich Spotkań Kobiet, organizowanych corocznie przez Demokratyczną Unię Kobiet, we Wrocławiu odbędzie się międzynarodowa konferencja połączona z warsztatami, której tematem wiodącym jest sytuacja kobiet niepełnosprawnych na rynku pracy w kontekście dyrektyw UE. W drugim dniu konferencji odbędzie się debata regionalna z udziałem gości zagranicznych i Minister Izabeli Jarugi-Nowackiej nt. "Gender Mainstreaming po rozszerzeniu Europy - nowe cele dla innych kultur". Na trzeci dzień konferencji zaplanowano warsztaty w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych w kontekście zasady równości płci i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu.

Kraków: telefon zaufania dla niepełnosprawnych

W Krakowie działa telefon zaufania dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Każdy ma możliwość napisać e-maila lub porozmawiać o swoich marzeniach, wzlotach, upadkach, kłopotach, schorzeniach oraz o problemach, o których nie chce czasem rozmawiać nawet ze swoimi najbliższymi. Zakres pomocy: Partnerstwo w samotności - "poznam nowych ludzi"; Wymiana mailowa - "szukam przyjaciół"; Pomoc oraz interwencje w sprawach trudnych; Pełna informacja o sposobach rozwiązywania problemów życiowych; Aktualne przepisy prawne - co nam się należy, a o czym nie wiemy; Wspólnie organizowane spotkania integracyjne; Wspólne wakacje i wyjazdy turystyczne; Pomoc dla rodziców oraz opiekunów niepełnosprawnych. Telefon (12) 648 87 63 czynny od wtorku do piątku od 10 do 12. Poczta internetowa czynna całą dobę info@tacysami.zax.pl lub strona http://www.tacysami.zax.pl/. Chętni mogą wysyłać swoje zdjęcia; zostaną umieszczone na witrynie. (Wiadomości ngo. 21.02.03)

Upośledzone dzieci czekają

Działający od kilku miesięcy Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Rymanowie ma kłopoty finansowe. Przyczyną tej sytuacji jest niska dotacja ze Starostwa Powiatowego w Krośnie. Starosta krośnieński i jego zastępca twierdzą, że na większą nie pozwala obecnie obowiązująca ustawa. Placówki niepubliczne, czyli takie, jak rymanowski ośrodek, otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu powiatu w wysokości równej tej, jaka przysługuje tego samego rodzaju placówce publicznej. Starostwo Powiatowe w Krośnie utrzymuje ośrodek szkolno-wychowawczy działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Iwoniczu. Zarząd powiatu przeanalizował wydatki tego ośrodka i wyliczył miesięczną dotację w kwocie około 700 złotych na jednego wychowanka. Zatem ośrodek w Rymanowie nie może otrzymać wyższej dotacji. Tymczasem w Rymanowie są dzieci leżące, zanieczyszczające się, wymagające wzmożonej opieki. Obecnie przebywa w nim 18 dzieci. Dwojgiem dzieci ośrodek zajmuje się bez dotacji; są z biednych rodzin, których nie stać na zafundowanie swoim pociechom rehabilitacji ruchowej i terapii zajęciowej. Za dowóz dzieci płacą gminy. Przewodnicząca Stowarzyszenia żałuje, że nie może zatrudnić tylu nauczycieli i opiekunów do dzieci, ilu przewiduje ustawa. Obecnie dwóch nauczycieli zajmuje się 7-8 podopiecznymi, a powinni najwyżej czterema. Ponadto otrzymują oni najniższe wynagrodzenie. Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Rymanowie kosztowała 700 tys. zł. Większość środków pochodziła spoza budżetu. Obiekt może przyjąć 20 wychowanków. Po wykończeniu piętra budynku można byłoby przyjąć jeszcze więcej dzieci, potrzeby są bowiem znacznie większe. Stowarzyszenie przejęło dodatkowo budynek po byłym PCK w Rymanowie Zdroju, w którym zamierza urządzić Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Dorosłych. Cześć tego pomieszczenia można by przeznaczyć również na filię ośrodka. Tadeusz Kaleniecki, poseł na Sejm RP w wypowiedzi dla gazety "Super Nowości" (05.03.2003) oświadczył, że nie można pozwolić, aby ten ośrodek przestał istnieć. Jest potrzebny i zainwestowano w niego zbyt dużo pieniędzy, by je zmarnować.

Konin daje przykład!

W niedzielę, 2 marca w Hali Rondo w Koninie odbył się IV Koncert Dla Każdego, organizowany przez Fundację Mielnica i Radio 66. Wykonawcami na tych koncertach są już tradycyjnie ... przedstawiciele miejscowych władz, biznesmenów sponsorujących zarówno koncert, jak i Fundację Mielnica, szkolnictwa, wybrani z tego okręgu poseł i senator oraz przedstawiciele miejscowych mediów. Ci nietypowi wykonawcy wkroczyli na scenę przy dźwiękach granego przez Orkiestrę Kopalni Węgla Brunatnego "Poloneza do Europy". Po polonezie przyszedł czas na marsza, którego wykonawca i autor tekstu. - miejscowy biznesmen - przekonywał, że nie ma znaczenia, gdzie się grzeszy, czy w Paryżu, czy w Wiedniu i że Polacy potrafią najlepiej się bawić. Publiczność - około 1000 osób - rzeczywiście znakomicie bawiła się, oklaskując nietypowych wykonawców, domagając się od nich bisów. Podczas Koncertu Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przeprowadziło referendum, w którym ponad osiemdziesiąt procent osób opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody. W finale Koncertu wszyscy wykonawcy wspólnie z podopiecznymi Fundacji Mielnica odśpiewali "Odę do radości", w trakcie której na salę wniesiono ogromny chleb w kształcie flagi Unii Europejskiej. Koncert trwał prawie trzy godziny, podczas których utwory muzyczne przeplatane były aukcjami prac i przedmiotów przekazanych przez sponsorów. Licytowano też mapą Unii Europejskiej z autografami wszystkich wykonawców. Udało się zebrać 6 800 zł oraz 1000 euro; tradycyjnie Koncert dla Każdego wspiera organizację Abilimpiady - Olimpiadę Umiejętności Osób Niepełnosprawnych (pisaliśmy o niej w Kurierze IdN1 nr 2/55), której organizację zapoczątkował w 1997 roku Doktor Piotr Janaszek, twórca Fundacji Mielnica. Więcej na temat samej Fundacji i organizowanych przez nią imprez można znaleźć pod adresem: http://www.mielnica.org.pl.

"Zdążyć z pomocą"

Fundacja "Zdążyć z Pomocą" , założona przez Stanisława Kowalskiego pomaga wielu utalentowanym dzieciom. Swoją willę na warszawskim Żoliborzu, wybudowaną w latach 90, prezes Stanisław Kowalski przeznaczył na siedzibę Fundacji. Postawiła ona sobie za cel gromadzenie środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci m.in. z porażeniem mózgowym, retinopatią wcześniaczą, dystrofią mięśniową, wadami słuchu, a także na edukację. Darowizny gromadzone są na kontach chorych dzieci i bezpośrednio przelewa się pieniądze na pokrycie kosztów zabiegów w sprawdzonych ośrodkach. Jeśli istnieje konieczność - to także zagranicznych. Pomagającej 1600 dzieciom Fundacji patronuje profesor Zbigniew Religa.

Co minutę umiera dziewięciu palaczy

Na konferencji w Genewie Gro Harlem Brundtland - kierująca Światową Organizacją Zdrowia wezwała rządy do jak najszybszego uzgodnienia międzynarodowego traktatu tytoniowego, który ma szansę uratować przed śmiercią miliony ludzi na całym świecie.
Co minutę z powodu palenia umiera dziewięć osób. Od czasu rozpoczęcia cztery lata temu rokowań na temat traktatu, ponad 13 milionów osób na świecie zmarło z powodu chorób wywołanych nałogiem tytoniowym. Tak zwana Konwencja Ramowa w sprawie Kontroli Tytoniu ma przyczynić się do ograniczenia reklamy i marketingu wyrobów tytoniowych, ustalić zasady ich znakowania. Ważnym punktem jest także ochrona osób niepalących przed dymem papierosowym.

"Internet w szkołach - Projekt Prezydenta RP"

25 lutego 2003 r. - w Pałacu Prezydenckim odbyła się wielka gala podsumowująca działalność "Internet w Szkołach - Projekt Prezydenta RP". Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył okolicznościowe statuetki i dyplomy firmom, instytucjom i redakcjom wspierającym Projekt w 2002 r. W wąskim gronie dziewięciu Diamentowych Sponsorów- najbardziej zasłużonych dla Projektu - znalazła się Firma Microsoft. Dzięki prezydenckiej inicjatywie w 2002 roku ufundowano na terenie Polski 133 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Korzystać z nich może ponad 50 tys. uczniów i studentów. W tej liczbie mieści się 25 Super Pracowni - wyspecjalizowanych placówek przekazanych uczelniom wyższym w ramach nagród w konkursie na najlepsze projekty edukacyjno-badawcze. Łączna wartość wsparcia finansowego i rzeczowego udzielonego w 2002 roku przez sponsorów wyniosła ponad 10 mln zł. Ważnym elementem "Projektu Prezydenta RP" była również trzecia edycja konkursu "EuroSzkoła w Internecie", odbywająca się pod hasłem "Unia Europejska - przybliż Innym!" Zainteresowanie uczniów oraz ilość szkolnych witryn internetowych potwierdziło potrzebę organizacji tego typu przedsięwzięć w momencie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Wyłudzenia przez 0-700

Stowarzyszenie Twórców Internetowych podjęło problem bardzo istotny dla wszystkich korzystających z Internetu przez modem: wyłudzenia przez przekierowanie połączeń na 0-700. Na Forum dyskusyjnym STI pokazał się materiał na ten temat, w którym m.in. czytamy: W związku z ciągłym brakiem należytej ochrony i zabezpieczeń połączeń przez numery 0-700 należące do TPSA i wynikających z tego faktu poważnych nadużyć finansowych na szkodę osób korzystających z Internetu, Stowarzyszenie Twórców Internetowych podjęło decyzję o występowaniu do sądu przeciwko TPSA w imieniu osób pokrzywdzonych w celu odzyskania straconych przez nich pieniędzy. Wszyscy, których dotknęło tego typu nadużycie - czyli niechciane połączenia z Internetem poprzez numer 0-700 - i chcą odzyskać swoje pieniądze powinni opisać swoją sytuację oraz wypełnić stosowne pełnomocnictwo. STI wystąpi w imieniu poszkodowanego do sądu przeciwko TPSA w celu zwrotu pobranych pieniędzy powołując się na art. 286 kodeksu karnego, który mówi: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.". W piśmie, które posiada Stowarzyszenie, TPSA wyraźnie przyznaje, że jest w pełni świadoma tego, iż przekierowanie połączeń odbywa się bez świadomości użytkowników, którzy nie zdają sobie sprawy, że używają Internetu łącząc się z numerem 0-700. Jednak nie zablokowała możliwości popełniania takich czynów i na dodatek czerpie bezprawne korzyści finansowe z tego procederu. STI dodaje, że nie jest przeciwne regulowaniu opłat za wejście na stronę za pośrednictwem połączenia z numerami 0-700 xxx , jednakże musi to być w pełni świadomy wybór i działanie użytkownika, nie może to odbywać się poza jego świadomością i rozeznaniem, tak jak to się dzieje obecnie. Ci, którzy nie zapłacili rachunku mogą ściągnąć sobie wzór reklamacji ze strony STI. Organizatorzy tej akcji dodają, że im więcej osób wystąpi do sądu, tym łatwiej będzie dowieść przestępczego charakteru tego procederu. Adres: ul. Szewska 81/1 50-054 Wrocław, tel. (+48 71) 344 59 59, biuro@sti.org.pl, http://www.sti.org.pl/0-700_XXX.html.

Meble dla osób niepełnosprawnych

Firma STOLRAD oferuje wykonywanie mebli specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Wszyscy zainteresowani powinni zajrzeć na stronę http://stolrad.detekt.pl lub wysłać e- maila z pytaniem na adres: stolrad@detekt.pl.

Napisy dla Osób Niesłyszących w Teleexpresie

Redakcja Telegazety rozpoczęła edycję napisów dla osób niesłyszących do Teleexpresu w programie I TVP. Podobnie jak w przypadku napisów do filmów {np. "Klan"} i programów ("Polska bez fikcji" i " Sprawa dla reportera" ). Napisy są dostępne po wybraniu str. 777, w Telegazecie w odbiornikach wyposażonych w dekoder teletekstu.

Komputery używane coraz tańsze

Wszystkich tych, których nie stać na kupno nowego komputera, może zainteresować oferta znajdująca się na stronie http://www.interszkola.pl, http://www.intermedia.com.pl.
Znajduje się tam oferta używanych komputerów markowych, m.in. takich firm, jak HP, Compaq, IBM - za cenę w granicach 550 - 800 zł. W ofercie są też nagrywarki, pamięci, głośniki, modemy, monitory, oprogramowanie i różne akcesoria. Nabywcy dostają dziewięciomiesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt. Do cen należy doliczyć VAT: szkoły, uczelnie 3% VAT, pozostali odbiorcy 22% VAT. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adresy: komputery@interszkola.pl, biuro_handlowe@interszkola.pl lub kontaktować się bezpośrednio z p. Małgorzatą Śpiechowicz, Biuro Handlowe, Intermedia, Kielce, ul. Jagiellońska 109/730, tel: 041 366-59-62, tel/fax 041 366-59-60

Dostępność produktów dla niepełnosprawnych

Compaq Computer Corporation jest pierwszym producentem komputerów udostępniającym w Internecie informacje na temat produktów dla ludzi niepełnosprawnych i warunków ich zakupu pracownikom rządu federalnego. Informacja dotycząca warunków zakupu takich produktów jest obecnie dostępna na stronach rządowych Buy Accessible lub na stronach Compaqa Accessibility. Odnośnik ze stron rządowych na strony Compaqa umożliwia rządowym służbom zaopatrzeniowym dostęp do szczegółowej informacji o produktach dla ludzi niepełnosprawnych i warunkach ich zakupu. Idea Buy Accessible oznacza partnerstwo pomiędzy rządem federalnym a firmami, umożliwiające prowadzenie usług dla federalnych służb zaopatrzeniowych, które poszukują informacji o dostępnych produktach. Agendom rządowym zaleca się dokładne zbadanie rynku przed zakupem technologii informatycznych EIT, przeznaczonych dla niepełnosprawnych. Wprowadzone w USA w 1998 roku poprawki w przepisach Rehabilitation Act Amendment nakłada na agencje federalne obowiązek zakupów, utrzymywania, wykorzystywania i rozwijania produktów informatycznych EIT udostępnianych ludziom niepełnosprawnym, w podobny sposób jak dla ludzi sprawnych. Jest to społeczność, która w USA obejmuje ponad 54 miliony ludzi, a na całym świecie ponad 750 milionów ludzi. Biuro Programu Compaqa zaleca integrowanie mechanizmów zapewniających niepełnosprawnym dostępność produktów na poziomie ich projektowania, wykonawstwa, rozwijania, dokumentowania, a także umieszczanie odpowiedniej informacji na serwerach Compaqa i prowadzenie usług oraz serwisu. Bliższe informacje o firmie, jej produktach, usługach, rozwiązaniach i sieci handlowej są dostępne na stronie http://www.compaq.pl lub w Centrum Obsługi Klienta (pod bezpłatnym numerem 0 800-122622).

Internetowe strony wsparcia Microsoft

Polski oddział firmy Microsoft opublikował pokaźną bazę informacji w języku polskim,
na temat produktów Microsoft. Można w niej znaleźć obszerna bibliotekę informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące głównych produktów firmy Microsoft, takich jak: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, Office XP, Office 2000, Access 2002, Word 2002, Excel 2002, Outlook 2002, Outlook 2000, Exchange 2000, Internet Explorer, FrontPage 2002. Informacje dotyczące wyżej wymienionych produktów opracowane zostały w języku polskim i są już dostępne na stronach internetowych. Wystarczy wejść na główną stronę pomocy technicznej: http://support.microsoft.com/?ln=PL, a następnie wybrać odsyłacz "FAQ" z paska MENU.

Koniec 3,5 calowych dyskietek?

Firma DELL zamierza w jednym ze swoich najnowszych modeli zrezygnować z montowania stacji dyskietek. Zastąpić ją ma bardziej pojemna i poręczniejsza pamięć zewnętrzna typu MemoryPen. Czyżby to oznaczało początek końca 3,5 calowych dyskietek? To nie jest chyba najlepsza wiadomość dla posiadaczy starszych modeli PC-tów, z których korzysta jeszcze wiele osób nie tylko w Polsce.

Nowa magistrala PCI

Wbrew pozorom szybkość naszych komputerów nie jest uzależniona jedynie od prędkości procesora, ale także od współpracujących z nim podzespołów. Najstarszym elementem architektury obecnych komputerów osobistych jest magistrala PCI, do której podłączane są różnego rodzaju karty rozszerzające możliwości PC. Obecnie stosowane technologie PCI-X pozwalają na taktowanie magistrali PC częstotliwością 133 MHz. Od kilku lat jest już skonstruowana następczyni - PCI Express - która pozwala na taktowanie magistrali częstotliwością 2,5 GHz, a której możliwości są znacznie większe. W lutym producenci podzespołów, które sterują pracą komputerów - Intel i Texas Instruments - ogłosili, że nowe chipy obsługujące PCI Express trafią do sprzedaży pod koniec roku. Pierwsze komputery z seryjnie montowaną nową magistralą mają się pojawić w 2004 roku. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to skok szybkości komputerów. Warunek: producenci urządzeń peryferyjnych będą w stanie szybko stworzyć karty przeznaczone dla PCI Express. Ważna jest też inna cecha nowej magistrali: pozwoli ona na zmniejszenie nawet o połowę wielkości komputera, bo jest to złącze szeregowe i potrzebuje znacznie mniej przyłączeń, niż obecnie stosowane złącze równoległe. (GW, 4.03.03)

Telefon Smartphone

Na światowym Kongresie 3GSM 2003, który odbywał się w lutym w Cannes, firmy Microsoft i Intel poinformowały o udostępnieniu pierwszego projektu koncepcyjnego inteligentnego telefonu Smartphone, opartego na architekturze Intel Personal Internet Client Architecture (Intel PCA) i wykorzystującego technologię Microsoft Windows. Wspólnie opracowany projekt, obejmujący sprzęt i oprogramowanie, umożliwi producentom telefonów przyspieszenie i zmniejszenie kosztów opracowania i wprowadzenia na rynek nowych modeli zaawansowanych telefonów wyposażonych w funkcje wymiany danych. Pierwszą firmą, która wykorzysta projekt, jest Wistron Corp., dostawca produktów informatycznych i telekomunikacyjnych. Przygotowane przez firmę nowe telefony trafią na rynek jeszcze w tym roku. Projekt koncepcyjny Microsoftu i Intela łączy oparte na Microsoft Windows oprogramowanie Smartphone z możliwościami wykorzystującego nowatorskie technologie pamięci i mikroprocesorów układu Intel PXA262. Wśród cech wyróżniających konstrukcję są: kolorowy ekran o rozdzielczości 176x220 punktów, zintegrowana kamera oraz łączny czas rozmowy sięgający pięciu godzin. Możliwości telefonów obejmują przeglądanie stron internetowych, odtwarzanie plików multimedialnych oraz bezproblemową integrację z programem Outlook i innymi aplikacjami działającymi na komputerach PC.

Listy i pomysły

Pani Beata Kowalewska (babeta@op.pl) napisała w ubiegłym roku do Kuriera list następującej treści: Bardzo często spotykam się w prasie i TV z problemami mieszkaniowymi ludzi niepełnosprawnych. Często największym problemem jest brak windy i podjazdów. Myślę, że często osoby sprawne (więc mogące wejść choćby na najwyższe piętro), a również chcące zamienić mieszkanie, nie mają zupełnie kontaktu z tą grupą ludzi. Szukałam w Internecie takich możliwości (wymiany informacji), ale niestety nie znalazłam!. Jest rzeczywiście problem, którym warto byłoby się zająć. Niestety, my nie mamy pomysłu na to, co i jak można by w tej sprawie zrobić. Ale chętnie włączymy się do realizacji pomysłu; możemy np. oferować na specjalne internetowe biuro zamiany mieszkań. miejsce na www.idn.org.pl, a także w Kurierze IdN1. Czekamy!

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda lub rtf): kryska@idn.org.pl lub k.karwicka@idn.org.pl

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Zuzannę Janaszek -Maciaszek, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Bogusławę Pielkę, Małgorzatę Rupar, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Krystynę Wojakowską, Elżbietę Zawistowską, Agnieszkę Żarnecką.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail