Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 11 (049)    22 września 2002 r.  

Ustawa w Sejmie

W dniu 13 września minister Jolanta Banach przestawiła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Obecny system jest zbyt kosztowny i nie przyczynia się do wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych - stwierdziła w swoim wystąpieniu. W 2001 roku na zatrudnienie 205 tys. osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i 30 tys. na wolnym rynku pracy wydano prawie 4 mld zł. Ustawa ma sprawić, że większe środki trafią do tych zakładów, które zatrudniają więcej ON ze znacznym stopniem niesprawności. ZPCh, a zwłaszcza spółdzielnie inwalidów, które zdaniem pani minister oferują lepsze warunki finansowe i rehabilitacyjne, otrzymywałyby dotacje dla zatrudnionych inwalidów w wysokości 40-145 proc. najniższej pensji, zaś zwykłe firmy 70 proc. tej kwoty. Zniknąć ma też ulga we wpłatach na PFRON dla tych firm, które wprawdzie nie zatrudniają osób niepełnosprawnych, ale kupują od ZPCh wytwarzane przez nie produkty lub usługi. Rząd przyznaje, że ta zmiana może przyczynić się do upadku niektórych ZPCh i pracuje nad rekompensatami dla nich. Zgodnie z projektem więcej pieniędzy zamiast do PFRON trafiałoby do samorządów. Projekt został przesłany do komisji, która będzie przygotowywała ostateczną wersję ustawy. Warto dodać, że zmiany są nieuniknione jeśli chcemy wejść do Unii Europejskiej.

BAG przed sądem

Podwarszawska firma - BAG sp. z o.o. - na początku 2001 roku zatrudniła w charakterze nakładców ok. 150 osób niepełnosprawnych. Wiele z nich podejmując prace musiało zawiesić swoje renty. Firma na początku stwarzała pozory pracy rozdając wszystkim zatrudnionym po kilkadziesiąt ulotek miesięcznie, aby ci je rozkolportowali. Po kilku miesiącach okazało się, że spółka nie uzyskała refundacji z PFRON. Przez wiele miesięcy zwodziła osoby niepełnosprawne zatrudnione na umowie nadzieją szybkiej wypłaty. W efekcie, wiele niczemu nie winnych osób zostało bez środków do życia. Do dnia dzisiejszego firma zalega z wypłatą zaległych poborów za cały 2001r. Odbyła się już pierwsza rozprawa, na której sąd orzekł na rzecz poszkodowanych wypłacenie zaległych poborów i 30% odsetek. Niestety, okazało się, że firma posiadająca dość duży majątek, w bliżej nie znany sposób przeistoczyła się w inną firmę, która przejęła cały majątek bez wierzytelności. W dniu 12 września miała odbyć się rozprawa przeciwko prezesowi spółki z powództwa Państwowej Inspekcji Pracy. Niestety, prezes się rozchorował. Kolejna rozprawa w tej sprawie, tym razem z powództwa cywilnego kilkunastu osób, odbędzie się 27.09 o godz. 14.30 w Sądzie rejonowym dla Warszawy Pragi, Al. Solidarności 127,VIII wydział pracy i ubezpieczeń społecznych w sali 503 B. Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się, jak oszukuje się osoby niepełnosprawne, będące i tak w trudnej sytuacji życiowej i jakie są mechanizmy tych oszustw, mogą uczestniczyć w rozprawie.

Dlaczego nie będziemy mieli środków z Phare?

Forum Inicjatyw Pozarządowych zwróciła się do około 2 tys. organizacji pozarządowych z apelem o udział w akcji protestacyjnej. Dotyczy ona bardzo istotnej sprawy: przyznawania środków na rozwój społeczeństwa obywatelskiego z budżetu Phare. Już w ubiegłym roku kwoty na programy zgłaszane przez polskie organizacje pozarządowe zostały w znaczny sposób ograniczone. Zaś w programie na 2002 rok nie przewidziano w ogóle z funduszu Phare środków na programy z których mogły korzystać organizacje pozarządowe, takich jak Dialog Społeczny, LIEN, Partnership, Piesta, ACCESS czy inicjatywy Proeuropejskie. Już zaakceptowane w 2001 r. i realizowane programy otrzymują środki z ogromnym opóźnieniem. Inne kraje kandydujące do UE zgłosiły potrzeby w zakresie pomocy dla organizacji pozarządowych i już uzyskały zapewnienie ich otrzymania Ze strony Komisji Europejskiej akceptującej plany przeznaczania środków z Phare nie było żadnych przeciwwskazań. Do niedawna decyzje o ich przyznaniu podejmowała Komisja Europejska, obecnie głos decydujący ma administracja państwowa, a bezpośrednio polski Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, który nie wystąpił o środki z Phare na organizacje pozarządowe. Wszyscy, którzy chcą poznać dokładniej tę sprawę i podpisać list protestacyjny powinni zajrzeć na stronę: www.FIP.ngo.pl.

Zaczyna się XV Warsztat Aktywizacji Zawodowej

W dniu 16 września w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu prowadzonym przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, zakończyły się rozmowy kwalifikacyjne osób niepełnosprawnych, które zgłosiły chęć uczestniczenia w Warsztatach Aktywizacji Zawodowej, przygotowujących do pracy z komputerem i Internetem. Na rozmowy zgłosiło się 60 osób. Do XV WAZ, który zaczyna się 3 października i ma w programie 140 godzin zajęć przy komputerach i z psychologami przygotowującymi uczestników do szukania pracy na wolnym rynku, zakwalifikowano 24 osoby. Osobom pracującym zaproponowano bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu, trwający 52 godziny. Pozostałe osoby czekają na XVI WAZ, który będzie zorganizowany kiedy znajdą się środki na jego prowadzenie. XV WAZ jest finansowany ze środków gmin warszawskich i PFRON w ramach programu "Partner". Jedyną osobą, której Fundacja nie mogła zaproponować udziału w WAZ lub kursie, był młody mężczyzna ze znacznym niedowidzeniem: Fundacji brak środków na wyposażenie przynajmniej jednego stanowiska komputerowego w urządzenie, które by umożliwiło osobom niewidomym i niedowidzącym naukę obsługi komputera.

Telepraca w świetle prawa

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało 17 września br. spotkanie dyskusyjne poświęcone celowości uregulowania prawnego zatrudniania w trybie telepracy. Pewne zmiany przepisów w Kodeksie Pracy, w związku z przygotowywaną dyrektywą unijną o telepracy, będą niezbędne w ramach harmonizacji prawa polskiego z unijnym. Celem dyrektywy jest osiągnięcie pewnego kompromisu między potrzebami pracodawcy dotyczącymi elastyczności w organizowaniu pracy, a ochroną pracowników. Sygnatariusze porozumienia zaprosili również organizacje krajów kandydujących do wprowadzenia porozumienia. W związku z europejską strategią zatrudnienia, Europejska Rada zaprosiła partnerów społecznych do negocjacji porozumienia modernizującego organizację pracy, włączając w to elastyczne formy pracy, w celu uczynienia zakładów produktywnymi i konkurencyjnymi oraz osiągnięcia równowagi pomiędzy elastycznością i bezpieczeństwem. Społeczni partnerzy postrzegają telepracę zarówno jako sposób modernizacji form organizacji pracy w zakładach i usługach publicznych, jak i szansę dla pracowników łączenia pracy z życiem społecznym oraz danie im większej autonomii w wykonywaniu ich obowiązków. Spotkanie w Ministerstwie było formą społecznego uzgadniania dyrektywy europejskiej, a zarazem początkiem dyskusji na temat wprowadzenia pewnych korekt w naszym Kodeksie Pracy, mających uatrakcyjnić telepracę zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści od prawa pracy, nieliczni, niestety, pracodawcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zainteresowani telepracą, m.in. Fuga Mundi, Centrum Promocji Kobiet, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. W Polsce obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy wprawdzie nie stanowią przeszkody w zatrudnianiu pracowników w systemie telepracy, ale pod warunkiem, że nie są one stosowane bardzo formalnie; na przykład przy rygorystycznej kontroli w zakresie przepisów bhp pracodawca mógłby narazić się na kłopoty. Nie są natomiast uregulowane takie kwestie prawne, jak własność sprzętu, godziny pracy itp. Uczestnicy spotkania wyrażali opinię, że te sprawy powinny być rozwiązywane na podstawie umów między pracodawcą i pracownikiem.

Niepotrzebni przy wyborach

Osoby niepełnosprawne, które zgłosiły się do programu rekrutacji operatorów informatycznej obsługi wyborów samorządowych, otrzymały od dyrektora Zespołu Informatyki Wyborczej Krajowego Biura Wyborczego - dr Andrzeja Florczyka listy treści następującej:
Szanowni Państwo, pragnę gorąco podziękować za wykazanie zainteresowania pracą przy obsłudze wyborów samorządowych. Z żalem muszę poinformować, iż ograniczone środki budżetowe uniemożliwiły powszechne wdrożenie informatycznej obsługi prac 25 tysięcy obwodowych komisji wyborczych. Mam nadzieję, iż niepowodzenie inicjatywy nie zniechęci Państwa do udziału w przyszłych przedsięwzięciach związanych z e-goverment.
Ten list to być może odpowiedź na e-mail wysłany do dyr. Florczyka przez Małgorzatę Piątkowską, członka Zarządu FPMiINR, z pytaniem o informację czy będą zatrudnione osoby niepełnosprawne, które zgłosiły swoje kandydatury do komputerowej obsługi wyborów. Swoją drogą ciekawe czy w ogóle zrezygnowano z obsługi komputerowej wyborów czy też jedynie z udziału w tym osób niepełnosprawnych. Ogromne to rozczarowanie dla tych z nich, którzy liczyli, że zarobią przy wyborach, a przy okazji zwrócą uwagę lokalnego społeczeństwa na to, że posiadają wysokie umiejętności, rzadko jednak wykorzystywane z braku pracy.

W wirtualnym liceum - rzeczywista matura!

Na warszawskim Ursynowie powstało pierwsze w Polsce liceum online, którego uczniowie uczą się przez Internet. System jest dopiero testowany i dlatego przyjęto do niego zaledwie kilkanaście osób. Połowa uczniów jest z Warszawy. Jak czytamy w reportażu o wirtualnym liceum ("Gazeta Wyborcza" 14 -15.09.02) jego pierwsi uczniowie to osoby, które nie skończyły z różnych powodów szkoły średniej, chociaż osiągają sukcesy w pracy zawodowej. Są też Polacy z Anglii, Włoch i Niemiec. Najmłodszy uczeń ma 18 lat, najstarszy - 39. W przyszłości do wirtualnego liceum będzie mogło "uczęszczać" i tysiąc osób - twierdzi jego pomysłodawca i nauczyciel Witold Kołodziejczyk. Każdy uczeń po zarejestrowaniu się dostaje login i hasło pozwalające wejść na stronę "Lekcje". W programie trwającej trzy lata nauki jest osiem przedmiotów przygotowywanych przez 10 nauczycieli, którzy też będą odpowiadać na maile uczniów. Każdy nauczyciel założy czat, na którym będą odbywały się dyskusje nad poszczególnymi zagadnieniami. Jeśli uczeń nie weźmie udziału w dyskusji - może zostać wezwany przez nauczyciela do jej podsumowania. Dodatkowo trzeba będzie pisać prace zaliczeniowe. Nie zapadły jeszcze decyzje czy egzaminy też będzie można zaliczać przez sieć. Jeśli warszawskie liceum osiągnie przewidywane efekty - można liczyć na upowszechnienie tego pomysłu. Wypada życzyć twórcom szkoły sukcesów, bo to ogromna szansa dla osób niepełnosprawnych, szczególnie pochodzących ze wsi. Przedstawicielka ministerstwa edukacji w wypowiedzi dla GW uważa, że w nowelizowanym rozporządzeniu o kształceniu ustawicznym znajdzie się zapis o edukacji wirtualnej. Szkoły online są już pełnoprawną formą edukacji w wielu krajach, między innymi w Australii.

Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Duszpasterz Ormian, Prezes Fundacji im. Św. Brata Alberta zaprosił Kurier IdN1 na uroczyste otwarcie w Radwanowicach (gm. Zabierzów, pow. Kraków) w dniu 16 września Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej. Integracyjna Szkoła Podstawowa w Radwanowicach im. Ofiar Pacyfikacji jest jedną z pierwszych w Polsce niepublicznych szkół integracyjnych, zlokalizowanych w środowisku wiejskim. Powstała ona w miejsce likwidowanej szkoły podstawowej, którą do tej pory prowadził samorząd gminny. Nowa szkoła prowadzona jest przez Oświatowe Towarzystwo Integracyjne, założone przez rodziców uczniów z Radwanowic, którzy nie chcieli się pogodzić z likwidacją szkoły wiejskiej, istniejącej już od 110 lat, oraz przez Fundację im. Brata Alberta, która na terenie wioski prowadzi Schronisko dla Niepełnosprawnych i Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także Świetlicę Terapeutyczną dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w wieku od 6 do 18 lat. Towarzystwo po zarejestrowaniu nowej szkoły jako szkoły niepublicznej i po uzyskaniu akceptacji Kuratorium Małopolskiego przejęło budynek szkolny w Radwanowicach, rozpoczynając w nim adaptację pomieszczeń na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Do nowej szkoły, prowadzącej klasy od 0 do VI, uczęszczać będzie 60 dzieci pełnosprawnych z terenu wioski (100% rodziców wyraziło na to zgodę), 15 dzieci niepełnosprawnych, codziennie dowożonych z terenu gmin Zabierzów i Krzeszowice, 5 dzieci pełnosprawnych spoza wioski, których rodzice zadeklarowali akces do nowej szkoły. Szkoła, choć ma status szkoły niepublicznej, otrzymała uprawnienia szkół publicznych. Przejęła tradycje, a także sztandar i nazwę dotychczasowej szkoły wiejskiej (patronami szkoły są ofiary krwawej pacyfikacji wioski, dokonanej przez Niemców 21 lipca 1943 r.) Szkoła z założenia nie pobierana czesnego, a dotacja samorządowa, która nie jest wystarczająca, będzie uzupełniana z kwest i darowizn. Jest to zadanie bardzo trudne, ale zdeterminowanie rodziców jest też bardzo duże, bo ewentualna likwidacja szkoły oznaczałaby śmierć cywilizacyjną dla wioski. Aby otrzymać odpowiednie wsparcie merytoryczne Towarzystwo przystąpiło do Federacji Inicjatyw Oświatowych w Warszawie, zrzeszającej 183 organizacji pozarządowych, prowadzących szkoły niepubliczne na terenie całego kraju.

Stargardzkie starostwo - urząd dostępny

Pieniądze, jakie zainwestował powiat stargardzki i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przystosowanie budynku starostwa sprawiły, że każdy niepełnosprawny bez niczyjej pomocy załatwi w nim wszystkie sprawy. W budynku nie ma progów, wyposażony jest w windę, bardzo łagodny i dobrze wyprofilowany podjazd. Bez problemów pokona go osoba na wózku inwalidzkim, nie posiadająca w pełni sprawnych rąk. Brak barier architektonicznych w budynku starostwa ułatwia życie nie tylko niepełnosprawnym, ale i zdrowym, np. matkom z małymi dziećmi w wózkach i ludziom starszym. Należy tylko ubolewać, że takich budynków jest jeszcze wciąż zbyt mało. Likwidacja barier to proces długotrwały nawet w krajach Unii, a niepełnosprawny na wózku nie wszędzie może się dostać.

Nowa rzeczniczka niepełnosprawnych w Płocku

W Płocku na nowego rzecznika osób niepełnosprawnych została powołana Marzena Kalaszczyńska, znana ze swojej dotychczasowej działalności na rzecz środowiska ON, prezes stowarzyszenia "Silni Razem". W latach 1997-1998 pracowała w biurze rzecznika podlegającym wojewodzie płockiemu. Po likwidacji województwa już w ratuszu współtworzyła centrum wolontariatu. Z przyjaciółmi utworzyła też stowarzyszenie "Silni Razem", które organizuje różnorodną pomoc dla rodzin chorych dzieci. Ostatnio pośredniczyła np. w przekazywaniu przez PERN "Przyjaźń" sprzętu komputerowego dla dzieci autystycznych ze Szkoły Życia. Jest pomysłodawczynią akcji "Płock bez barier". Sami niepełnosprawni wyróżnili ją statuetką "Jesteś przyjacielem", kilka miesięcy temu została też uhonorowana tytułem Płocczanina Roku 2001.

Więcej TUS-ów w Warszawie

Fundacja Transportowych Usług Specjalistycznych - TUS, która przewozi osoby niepełnosprawne swoimi mikrobusami, otworzyła w Warszawie w sierpniu na terenie zajezdni autobusowej nową siedzibę, która ma usprawnić pracę dyspozytorów. Obecnie po Warszawie kursuje 9 autobusów TUS; w mikrobusie jest nie tylko kierowca, ale i pomocnik, dzięki czemu osoba niepełnosprawna może liczyć na zniesienie po schodach i dostarczenie w różne niedostępne miejsca. Usługi TUS dla osób niepełnosprawnych są częściowo dofinansowywane przez samorządy, zaś pasażer płaci za przejazd do 15 zł. TUS zamierza dokupić jeszcze 2 mikrobusy. Do tej pory TUS wykonał już ponad 80 tys. przewozów. Tel. do TUS: 852-01 82.

Rajd - "Integracyjny most"

Automobilklub ,,Rzemieślnik" w Warszawie ul. Żytnia 46 (tel. 022 632 81 49) w dniach 4-5 października 2002 organizuje 8 Rajd ,,Integracyjny Most"- KJS dla kierowców niepełnosprawnych. Tak jak w roku ubiegłym, bazą rajdu jest Ośrodek Wypoczynkowy Policji w Turnie koło Białobrzegów nad Pilicą. Jeżeli jesteś inwalidą I lub II grupy, posiadasz samochód, którym sam jeździsz i ducha rywalizacji - organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w imprezie. Termin zgłoszeń upływa 27.09.2002.

Kursy nauki jazdy w CKiR w Konstancinie

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie od kilku lat specjalizuje się w organizowaniu kursów nauki jazdy samochodem dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Dzięki stałej współpracy z Fiatem Auto Poland, Centrum dysponuje dwoma samochodami, które są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz urządzeniem symulującym prowadzenie samochodu. Symulator pozwala sprawdzić predyspozycje psychofizyczne kandydatów na kierowców, takie jak np. reakcję na sygnały dźwiękowe, świetlne, siłę skrętu kierownicą czy kąt pola widzenia kierowcy. Kursu kosztuje 550 zł i obejmuje zajęcia teoretyczne oraz 20 godzin jazdy samochodem. Kursy nie są organizowane periodycznie, lecz w zależności od liczby zainteresowanych osób. Najbliższy kurs rozpocznie się na początku października. Iistnieje możliwość połączenia kursu nauki jazdy z pobytem w oddziale stacjonarnym rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Dokładniejszych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: (0 prefix 22)756-32-40, 756-32-60 lub wysyłając e-mail z pytaniem na adres: ckrehab@ckiri.konstancin.ids.pl.

IV Rzeszowska Olimpiada Niepełnosprawnych

W dniu 14 września w Rzeszowie zorganizowano IV Rzeszowską Olimpiadę Niepełnosprawnych pod hasłem "Bądźmy Razem". Zawody zorganizował Caritas Diecezji Rzeszowskiej - Centrum Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych Ruchowo "Hiob", Podkarpackim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej, Europejskim Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej. Po raz czwarty ogromny wkład w zorganizowanie imprezy włożyło wojsko, czynnie się angażując i udostępniając swoje obiekty. Niepełnosprawnym pomogła też młodzież ze Szkolnych Kół Caritasu z Rzeszowa. Olimpiadzie uczestniczyło 498 osób niepełnosprawnych z 48 ośrodków województwa podkarpackiego. Były biegi, rzuty piłką oraz skoków w dal. Jedni osiągali lepsze wyniki, inni gorsze, ale ważne było, że próbowali swych sił i wspólnie świetnie się bawili. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy dyplom, a każdy uczestnik medal złoty, bo startując zwyciężył własną słabość.

VII Ogólnopolskie Prezentacje Plastyczne i Piknik Integracyjny

Stowarzyszenie "Praca - Integracja - Samorządność" było w dniach 6 - 7 września organizatorem VII Ogólnopolskich Prezentacji Plastycznych osób niepełnosprawnych oraz Pikniku Integracyjnego. Obie imprezy odbyły się w Jarocinie. W prezentacjach wzięło udział 90 uczestników z 16 ośrodków: (Warsztaty Terapii Zajęciowej: Gniezno, Września, Doruchów, Nowolipsk, Poznań, Rakoniewice, Środa Wlkp. Ruda Komorska, Ostrów Wlkp, Krotoszyn, Jarocin, Środowiskowy Dom Samopomocy Konin, Raszewy, Dom Pomocy Społecznej Zakrzew, Centrum Rehabilitacji i Edukacji z Noskowa), a także 20 osobowa grupa gości z Niemiec z Fundacji Lebenshilfe Helmstedt - Wolfenbűttel. Uczestnicy Prezentacji Plastycznych mogli zapoznać się z takimi technikami plastycznymi jak bukieciarstwo, rzeźba w drewnie, tworzenie kwiatów ze stylonu oraz snutki golińskie. Na Pikniku Integracyjnym, zainteresowane osoby mogły nabyć prezentowane prace. W Pikniku Integracyjnym wzięło udział blisko 500 osób. Były to m.in. dzieci, młodzież i osoby dorosłe, niepełnosprawne z rodzicami i opiekunami oraz mieszkańcy powiatu Jarocińskiego. Podczas imprezy można było obejrzeć również występ artystów niepełnosprawnych z Jarocin, prezentację dorobku artystycznego GOK-u z Jaraczewa. Na scenie Jarocińskeigo amfiteatru zaprezentowały się także zespoły: grupa taneczne M`Spears, Rockbaud - Kelogg`s Familly z Niemiec. Punktem kulminacyjnym Pikniku był występ countrowego zespołu BLACK HORSE oraz grupy tanecznej TABUN. Zespół ten założyła Katarzyna Bochenek wraz z mężem Grzegorzem. W 2001 roku został on uznany za najlepszy nowy zespół. Patronat nad Prezentacjami Plastycznymi i Piknikiem Integracyjnym objęły PFRON i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

"OPTAN" 2002

W dniach 13 - 15 września w Grudziądzu odbyły się V Ogólnopolskie Prezentacje Twórczości Artystów Niepełnosprawnych "OPTAN" 2002, połączone z warsztatami dla twórców niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Centrum Sportu i Rehabilitacji w Grudziądzu, głównym sponsorem i patronem Program 1 Telewizji Polskiej, sceny użyczyło Centrum Kultury w Grudziądzu. W przeglądzie wzięło udział około70 artystów niepełnosprawnych. Uczestnicy rywalizowali w konkursach piosenki, teatralnym, recytacji, plastycznym. Grand Prix zdobył niewidomy artysta z Krakowa - Józef Głąb - za recytację "Na skalnym Podhalu" Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Pracom jury przewodniczył Ernest Bryl.

Warsztaty niemiecko-polskie w Szczecinie

W Szczecinie w dniach 30.09 - 01.10. br. organizowane są Niemiecko - Polskie Warsztaty - "Opieka i rehabilitacja medyczna w schorzeniach nerwowo-mięśniowych" pod patronatem prof. Ireny Hausmanowej -Petrusewicz. Będą one poświęcone problemom ortopedycznym i rehabilitacyjnym. W styczniu lub w lutym odbędzie się druga część warsztatów razem z częścią plenarną. Warsztaty skierowane są do lekarzy i rehabilitantów. Jednocześnie ich organizator -Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni w Szczecinie - zaprasza zainteresowane osoby dotknięte schorzeniami nerwowo - mięśniowymi na konsultacje ortopedyczne, które odbędą się w dniu 30 września i 01 października na terenie szpitala w Szczecinie przy ul. Św. Wojciecha 7. Konsultacje prowadzić będzie doc dr hab. R. Forst z kliniki w Erlangen. Więcej informacji na temat warsztatów można znaleźć pod adresami: http://www.miesnie.szczecin.pl oraz na stronie patrona internetowego warsztatów http://www.dlazdrowi.pl.

Msza przez Internet

W niedzielę 15 września na stronie http://www.opoka.org.pl transmitowana była po raz pierwszy na żywo msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Mogli w niej uczestniczyć posiadacze komputera z kartą dźwiękową i zainstalowanym bezpłatnym programem WimAmp. Była to próbna transmisja mszy, ale fundacja Opoka, prowadząca portal uważa, że w przyszłości odbiór mszy przez modem będzie czymś tak popularnym, jak słuchanie jej przez radio.

Na rzecz budowy Domu Muzyki

Kilkanaście gwiazd polskiej muzyki rockowej wzięło w dniu 29 sierpnia br. udział w koncercie charytatywnym w Rudzie pod Mińskiem Mazowieckim. Dochód z koncertu został przeznaczony na budowę Domu Muzyki Stowarzyszenia Integracja z Artystami Niepełnosprawnymi. Pomysłodawcą domu, w którym mogliby tworzyć niepełnosprawni artyści, nie tylko muzycy, jest kompozytor i autor tekstów - Andrzej Kowalski. Ma być w nim profesjonalne studio nagrań, organizowane będą warsztaty malarskie, fotograficzne, literackie. Budowa domu trwa już od dwóch lat, środki zbierane są m.in. na różnych koncertach. Tegoroczny koncert - pt. III Festiwal Integracyjny "Wolni od zła" - zgromadził rekordową liczbę wykonawców. Towarzyszyła mu aukcja różnych przedmiotów prowadzona przez znanych aktorów. Więcej informacji na temat Domu Muzyki można znaleźć pod adresem: http://www.dommuzyki.org.

Krioterapia w CKiR w Konstancinie

W lipcu br. w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie została uruchomiona komora do krioterapii ogólnoustrojowej, która już od wielu lat jest uznawana za bardzo pożyteczną i skuteczną metodę wspomagającą leczenie różnego rodzaju schorzeń narządu ruchu. Z powodzeniem znajduje również zastosowanie jako forma odnowy biologicznej organizmu. Krioterapia ogólnoustrojowa polega na oddziaływaniu na powierzchnię całego ciała bardzo niskimi temperaturami w przedziale od -1200°C do - 1400°C w specjalnej kriokomorze. Zastosowanie tak niskich temperatur jest silnym bodźcem dla organizmu i wywołuje wiele bardzo korzystnych i cennych efektów, takich jak zmniejszenie bólu, poprawę krążenia, wzrost wytwarzania hormonów, rozluźnienie mięśni, zmniejszenie ich napięcia i obrzęku, zwiększenie siły mięśniowej oraz tolerancji wysiłku fizycznego, a także zdecydowaną poprawę samopoczucia, wzrost sił witalnych i energii. Efekty te odgrywają szczególnie istotną rolę w terapii schorzeń narządu ruchu, pozwalając na zdecydowane wydłużenie i zintensyfikowanie zabiegów rehabilitacyjnych, przede wszystkim kinezyterapii.
Wskazania do stosowania tej metody to przede wszystkim schorzenia reumatoidalne i reumatyczne narządu ruchu, łuszczycowe zapalenie stawów, choroby zwyrodnieniowe narządu ruchu, urazy stawów i tkanek miękkich, profilaktyka osteoporozy, stwardnienie rozsiane (SM), dyskopatie i inne schorzenia narządu ruchu. Poza działaniem typowo leczniczym, krioterapia jest stosowana również jako forma odnowy biologicznej, w celach kosmetycznych, a także w terapii stanów depresyjnych. CKiR jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, który oferuje krioterapię całego ciała w specjalnej komorze. Kriokomora, w jaką wyposażone jest Centrum, została wykonana w innowacyjnej technologii, w której czynnikiem chłodzącym jest specjalna mieszanka powietrza. Zaletą kriokomory są przeszklone, wahadłowo otwierane drzwi oraz przeszklona górna część, dzięki czemu z zabiegów mogą również korzystać pacjenci cierpiący na klaustrofobię. Przed pierwszym zabiegiem pacjent przechodzi szczegółową konsultację u lekarza internisty ze specjalnością z zakresu medycyny fizykalnej w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do przebywania w kriokomorze. Centrum realizuje umowę z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych w zakresie krioterapii ogólnoustrojowej w celu rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Dokładniejszych informacji można zasięgnąć pod numerami telefonu: (0-22) 756-32-40, 756-32-60, wew. 600.

Listy i pomysły

Jerzy Raczkowski z Oświęcimia (e-mail: rxjerzy@poczta.fm) nadesłał do Kuriera IdN1 korespondencję prowadzoną z Klubem Lewicy Korespondencyjnej w Sejmie RP. Problem, który porusza w niej, jest istotny dla osób niesprawnych ruchowo: obniżki podatku VAT na samochody inwalidzkie. Poniżej fragmenty jego listu i odpowiedzi Klubu SLD w Sejmie RP.

* * *

Jestem inwalidą I gr. narządu ruchu: niedowład kończyn dolnych po urazie kręgosłupa.
Największym moim problemem to mobilność... Aktualnie samochody obłożone są 22% VAT-em. + akcyzą, ponadto koszty adaptacji do niepełnosprawności są potworne... Czy Sejm RP, a w szczególności jego lewicowa część nie mógłby wyjść z inicjatywą ustawodawczą, aby obniżono VAT i zniesiono akcyzę na samochody dla inwalidów narządu ruchu, dla których samochód inwalidzki to jedyna możliwość poruszania się. Samochód nie jest dla nas luksusem, a życiową koniecznością. Samochód to nogi dla paraplegika. My, ludzie z problemami z poruszaniem się musimy siedzieć w domach jak w więzieniach i oglądać świat przez okno lub w telewizji...
Jeśli nie da się stworzyć rozwiązań systemowych, to dlaczego mój urząd skarbowy nie ma uprawnień do zwolnienia mnie z części lub całego opodatkowania, jeśli jest to uzasadnione życiową, losową koniecznością? Nie przypuszczam by naczelnik urzędu skarbowego nie cenił sobie swego stanowiska i nie zbadał zasadności takiej ulgi i uległ pokusie korupcji w nie uzasadnionych przypadkach. Podobne rozwiązanie mają Włosi, ciekawe, czemu oni nie boją się patologii. Wybieramy się do Europy, czemu nie skopiować dobrych wzorców. W Hiszpanii samochody dla osób niepełnosprawnych, oraz wszelkie usługi z tym związane opodatkowane są 4% VAT-em....
* * *
A oto najistotniejsze fragmenty odpowiedzi Biura KP SLD (kp-sld@sejm.pl), podpisane przez Jerzego Paprotę, dyrektor Biura KP SLD:
Pomoc dla osób niepełnosprawnych powinna polegać w pierwszym rzędzie na
wyrównywaniu szans. W Polsce większość niepełnosprawnych, choć oczywiście nie wszyscy, to osoby niezamożne, potrzebujące podstawowej pomocy, np. w podjęciu pracy czy rehabilitacji. Szczupłe zasoby finansowe państwa przede wszystkim muszą wystarczyć na zapewnienie egzystencji wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej - m. in. spowodowanej niepełnosprawnością. Parlamentarzyści SLD - zgodnie z programem wyborczym - pragną w pierwszym rzędzie wspierać rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. W dniu 30 lipca br. Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i jak się spodziewamy niedługo skieruje go do Sejmu. Posłowie i Senatorowie naszego Klubu Parlamentarnego liczą, że zaproponowane przez rząd zmiany będą przyczynkiem dla kompleksowej i rzetelnej dyskusji nad zasadami funkcjonowania systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zdaję sobie sprawę, że obecne preferencje podatkowe i programy pomocy dla osób niepełnosprawnych mogą nie satysfakcjonować wszystkich. Wiadomo, że niektórych osób nigdy nie będzie stać na zakup samochodu. Należy starannie zastanowić się, czy ktoś kto posiada dość znaczne środki finansowe na jego zakup, powinien zostać dodatkowo zwolniony z podatku vat. Wydaje się, że wszelkie przywileje podatkowe musimy traktować bardzo ostrożnie, gdyż mogą być one postrzegane jako naruszenie głównej zasady podatkowej, a mianowicie sprawiedliwości opartej na powszechności i równości. Trzeba też pamiętać o potencjalnych, mogących mieć ewentualnie miejsce nadużyciach. Pana sugestie zostały przekazane zainteresowanym parlamentarzystom, którzy w naszym Klubie Parlamentarnym specjalizują się w tematyce podatkowej i społecznej, do wiadomości i wykorzystania
.

* * *

Z tej odpowiedzi chyba dość jasno wynika, że samochód to dla inwalidy ruchu luksus, który mógłby wywołać oburzenie innych osób niepełnosprawnych i podejrzenia o preferowanie jednych kosztem drugich. Czy tak rzeczywiście może być? A może inwalidzi ruchu bez możliwości przemieszczania się bardzo często pozbawieni są możliwości podjęcia pracy i w efekcie kosztują więcej państwo i społeczeństwo, niż gdyby mieli możliwość podjęcia pracy?
Może - pod wpływem tej lektury - nasi Czytelnicy wspólnie z Autorem listu do posłów zastanowiliby się nad stworzeniem lobbistycznej grupy, zabiegającej o stworzenie lepszych warunków zakupu samochodów dla inwalidów ruchu?

Czekamy na listy naszych Czytelników!


Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Kurier IdN1 w 2002 roku jest subsydiowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu "Papirus"

 

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Bartosza Mioduszewskiego, Leszka Gołasza, Beatę Karlińską, Leszka Konopę, Marcina Kwolka, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Jerzego Raczkowskiego, Marka Śpiewankiewicza, Dariusza Walenciaka, Krystynę Wojakowską, Andrzeja Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail