Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa      ISSN 1643-8752
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 10 (048)    26 sierpnia 2002 r.  

Uwaga: Nowy zawód dla osób niepełnosprawnych!

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo rozpoczyna realizację nowego projektu pt: "Zdalne (na odległość) przygotowanie osób niesprawnych ruchowo z lokalnych komórek IdN do pełnienia roli doradców środowiskowych osób niepełnosprawnych z własnego terenu".

Projekt daje szansę na przygotowanie się do pracy, która:

- wykonywana może być jako telepraca,
- powinna umożliwić zatrudnienie w agendach urzędu gminy (podejmiemy rozmowy z gminami, z których pochodzić będą uczestnicy projektu) lub pracę na własny rachunek (pożyczka ze środków PFRON),
- dodatkowo jest to szansa na dokształcenie zarówno informatyczne, jak i ogólne.

Projekt sponsorowany jest przez Bank Światowy, w trakcie załatwiania są środki z PFRON i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga. Zainteresowanych pomysłem, pracą, nauką prosimy o wstępny kontakt w terminie do 15 września br. Informacji udziela p. Alfreda Lewandowska, tel. 697 87 84 (poniedziałki i środy w godz. 18-20 oraz niedziele w godz. 11-15), e-mail: alfi@idn.org.pl. Uwaga: udział w szkoleniu jest nieodpłatny, możliwy będzie częściowy zwrot kosztów pracy w sieci Internet lub instalacji stałego łącza.

Bez ulg, ale z dotacjami

Rząd przyjął nowe zasady pomocy Zakładom Pracy Chronionej, które mają obowiązywać od 2004 roku. Do tej pory pracodawca dostawał zwrot podatku VAT - w zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika - w wysokości dwu lub trzykrotnej minimalnej płacy. NIK i kontrole skarbowe wykazały, że sprzyja to nadużyciom finansowym. Nagminne było np. zawieranie fikcyjnych umów z osobami niepełnosprawnymi; w rzeczywistości nie oferowano im żadnej pracy, a jedynie minimalną płacę, która była niższa od zwrotów VAT, jakie firma dzięki temu otrzymywała. Przepisy o zwrocie VAT są też niezgodne z przepisami Unii Europejskiej. To umożliwiło resortowi finansów - mimo protestów ZPCh - opracowanie i przedstawienie zmian, które właśnie zostały zaakceptowane przez rząd. Pracodawca będzie otrzymywał z budżetu państwa 40-145 proc. najniższego wynagrodzenia na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną; dotacja będzie tym wyższa, im pracownik jest mniej sprawny. Gdyby kwota dotacji była wyższa niż pensja pracownika - pracodawca będzie musiał tę nadwyżkę przekazać zakładowemu funduszowi rehabilitacji. Nowy system będzie sprzyjał dobrze radzącym sobie na rynku zakładom, mającym zyski, może natomiast zagrozić słabym, które najwięcej zyskiwały na odzyskiwaniu podatku VAT, nierzadko drogą różnych machinacji finansowych. Jest nadzieja na to, że nowy system sprawi, iż więcej osób niepełnosprawnych znajdzie pracę poza zakładami pracy chronionej. Przyjęta przez rząd ustawa musi być jeszcze zatwierdzona przez parlament.

Od września można mniej zarobić

W związku ze zmianą wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w II kwartale wynosiło ono 2061,95 zł podczas gdy w I kw. - 2155 zł) od 1 września zmniejszają się dopuszczalne kwoty przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. Aby nie stracić części świadczeń będą oni mogli zarabiać nie więcej niż 1443,40 zł miesięcznie. Osiągnięcie przychodu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczające 2680,60 zł, spowoduje zmniejszenie emerytury bądź renty. Powyżej tej kwoty zostanie zawieszone prawo do świadczeń. Od 1 września zmniejsza się również kwota zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS: wyniesie ona 4123,90 zł (dotychczas 4311,08 zł).

RPO apeluje o lepsze warunki dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawne dzieci i młodzież mieszkające w domach pomocy społecznej nie mają odpowiednich warunków do rozwijania swojej aktywności i zwiększania samodzielności - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Andrzej Zoll. Inspektorzy Biura RPO przeprowadzili kontrole w dziewięciu domach pomocy społecznej i dwóch zakładach leczniczo-wychowawczych, w których przebywały dzieci i młodzież upośledzone w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W dniu 7 sierpnia br. prof. Zoll przekazał ministrowi zdrowia raport z wynikami inspekcji. Rzecznik uważa, że mimo poprawy warunków bytowych i opieki medycznej jaka dokonała się w domach pomocy społecznej od początku lat dziewięćdziesiątych, nadal stwierdza się wiele zaniedbań. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju psychofizycznego wychowanków. Inspektorzy stwierdzili, że w kontrolowanych placówkach zbyt mało uwagi poświęcano kwestii zaktywizowania i usamodzielnienia wychowanków, koncentrując się jedynie na funkcjach opiekuńczo-leczniczych. - Większość domów, nawet te, w których warunki bytowe są dobre, to duże instytucje nastawione raczej na pielęgnację i dozór niż wspieranie samodzielności mieszkańców - czytamy w raporcie. W kilku placówkach skontrolowanych przez inspektorów RPO stwierdzono także poważniejsze uchybienia. U chorych ze znaczną niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnego poruszania się, występowały objawy niedożywienia i odwodnienia. Powodem wielu zaniedbań może być brak personelu; we wszystkich placówkach, które odwiedzili inspektorzy, wskaźnik zatrudnienia personelu opiekuńczo-medycznego był mniejszy od wymaganego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że do zapewnienia mieszkańcom domów opieki społecznej lepszej opieki medycznej niezbędne jest przyjęcie międzyresortowego programu na rzecz wczesnej interwencji u niepełnosprawnych dzieci. Wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego leczenia zwiększa szanse niepełnosprawnych na samodzielność.

Leki dla emerytów i rencistów za złotówkę?

Propozycja, ministra zdrowia, by emeryci i renciści kupowali leki ze specjalnej listy leków refundowanych za złotówkę już od września br. - przesunie się w czasie. Obecnie toczą się na ten temat rozmowy z ministerstwem finansów. Na proponowanej liście jest około 40 specyfików stosowanych w schorzeniach oddechowych, krążeniowych, neurologicznych i okulistycznych. Jeszcze nie wiadomo, czy ulgi dotyczyć będą emerytów od 60 roku życia, czy dopiero 65-letnich. Resort zdrowia obiecuje, że uda się tę propozycję wprowadzić w życie jeszcze przed końcem tego roku. Natomiast już od 10 lipca osoby cierpiące na astmę oskrzelową i przewlekłe zespoły oskrzelowo-płucne za preparat OxisŽ TurbuhalerŽ 9 i 4,5 mcg zapłacą 2,5 zł.

Oszczędzanie na niewidomych

Polski Związek Niewidomych w Rzeszowie będzie musiał ograniczyć do minimum liczbę turnusów rehabilitacyjnych oraz szkoleń dla osób niewidomych i niedowidzących. Ministerstwo Zdrowia nie dało na ten cel ani grosza, a dotacje z PFRON są o 20 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Zdaniem ekspertów, znaczenia, jakie dla osoby niewidomej lub niedowidzącej mają specjalistyczne szkolenia nie można przecenić. - Najważniejsza jest rehabilitacja psychiczna pomagająca ludziom niewidomym przełamać pewne bariery i zachęcić do uczenia się samodzielności. Równie istotna jest pomoc w nabyciu orientacji przestrzennej, umiejętności samodzielnego poruszania się, np. po mieszkaniu, samodzielnego wykonywania niezbędnych czynności - wylicza Alina Niedużak, specjalistka ds. rehabilitacji Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Rzeszowie. Na to wszystko zabraknie pieniędzy - pomóc niewidomym i niedowidzącym będzie można jedynie w bardzo ograniczonym stopniu - a to oznacza dla nich ograniczenie szans na choćby częściowe złagodzenie kalectwa. Podobnie sytuacja wygląda z turnusami rehabilitacyjnymi. Minimalny koszt kilkunastodniowego pobytu na takim turnusie to około 800 zł. Wielkość dofinansowania np. dla osoby z I grupą inwalidzką to 570 zł. Z ostrożnych szacunków wynika, że na Podkarpaciu jest około 8 tys. osób niewidomych i niedowidzących. 5 tys. z nich należy do PZN. Składki członkowskie pokrywają 20 proc. kosztów działalności związku. Protestował też przeciwko zmniejszeniu środków na rehabilitację i szkolenia - w imieniu całego Polskiego Związku Niewidomych jego zarząd główny.

Ucho bez części zamiennych

Pod takim tytułem "Gazeta Wyborcza" ( 9.08.2002) opisuje sytuację dzieci głuchych, którym wszczepiono przed kilku laty implant uszny. Okazuje się, że po 5-7 latach należy wymienić jego podstawową część - procesor mowy. Bez sprawnego procesora osoba z wszczepionym implantem ślimakowym będzie słyszała jedynie trzaski. Nowy procesor kosztuje 25 tys. zł, można go wymieniać wyłącznie na własny koszt. Jak dotąd na tę wymianę zdecydowały się cztery osoby. Firma sprzedająca implanty i części wymienne uważa, że w najbliższym czasie 40-50 osób będzie musiało wymienić procesory. Prof. Henryk Skarżyński - dyr. Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu - uważa, że resort zdrowia, który finansuje zakup implantów, powinien 10 proc. kwoty przeznaczyć na zakup części zamiennych. Pozytywnie zareagował na tę propozycję Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, który obiecał zalecić kasom chorych, by finansowały wymianę procesorów. Mazowiecka Kasa Chorych dofinansowała w tym roku zakup nowego procesora 12-letniej dziewczynce, której rodzina zbierała na ten cel pieniądze podczas publicznej zbiórki. Przedstawiciel firmy produkującej implanty i części zamienne nie ukrywa, że gdyby zakupy odbywały się w drodze przetargów można by obniżyć ceny. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia obiecuje rozwiązać problem do 2004 roku, bo wówczas zaczną masowo wygasać gwarancje producenta. Dla wielu osób z implantami może to oznaczać powrót do świata ciszy.

Internetowe studia w Łańcucie

W Łańcucie powstała pracownia internetowa, z której będą mogli korzystać m.in. niepełnosprawni chcący podjąć studia przez Internet. Jest to efekt działań prowadzonych w regionie Podkarpackim przez Stowarzyszenie "Podkarpackie Pracownie Studiów Internetowych", które jest wspierane przez Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z Rzeszowa. Założyciele pracowni są podwykonawcami programu pozarządowego "MULTIPLIKATOR - System Wsparcia dla Osób Zagrożonych Marginalizacją na Podkarpaciu". W pracowni będą się też odbywać zajęcia informatyczne z młodzieżą ze środowisk zagrożonych. Pomysłodawca projektu - Krzysztof Rusek z Rzeszowa - zapewnia, że w najbliższym czasie powstaną kolejne takie pracownie w innych powiatach Podkarpacia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://www.danmar-computers.com.pl lub pisząc na adres e-mail: neo@cyber.neo.pl.

Mielnicki Order Uśmiechu

Podczas 22-letniej historii obozów rehabilitacyjnych w Mielnicy nad Gopłem już dwa razy uczestnicy mieli okazję brać udział w uroczystościach wręczenia Orderu Uśmiechu. Pierwszym dzieci niepełnosprawne odznaczyły 10 lipca 1998 roku dr Piotra Janaszka - twórcę Mielnicy. Niestety, pięć miesięcy później Doktor zginął w wypadku samochodowym. W 2001 roku dzieci odznaczyły w Mielnicy Orderem Uśmiechu Andrzeja Renesa - rzeźbiarza i ich przyjaciela. To, co dr Janaszek nazwał początkiem - jest dalej rozwijane. Współpracownicy Doktora każdego roku zapraszają do letniego Ośrodka Rehabilitacji im. Doktora Piotra Janaszka przyjaciół, żeby opowiadać o tym, co udało się zrealizować w Mielnicy. W tym roku spotkanie Przyjaciół Mielnicy nad Gopłem odbyło się 16 lipca. Dzieci wspólnie ze swoimi opiekunami przygotowały szereg konkursów dla przybyłych gości. Największym powodzeniem cieszyły się zajęcia plastyczne, podczas których dorośli pod okiem dzieci mieli narysować lub namalować wspomnienie z Mielnicy umieszczając na swojej pracy logo Fundacji Mielnica - charakterystyczną dziewczynkę na wózku. Kilka prac, które powstały tego dnia w Mielnicy, to prace zbiorowe, ponieważ część gości tworzyła wspólnie z dziećmi. Pogoda dopisała i goście również. Tradycyjnie odbył się grill nad jeziorem, a ci, którzy łatwiej znoszą upały, zwiedzali gospodarstwo, w którym aktualnie pracują wolontariusze z zagranicy i Warsztatu Terapii Zajęciowej. W tym roku w Mielnicy zorganizowano sześć turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Akcja letnia w mielnickim ośrodku prowadzona jest wspólnie przez Fundację Mielnica i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Osoby, które do ośrodka przyjeżdżają, mogą się starać o dofinansowanie z PFRON. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: http://www.mielnica.org.pl lub pisząc na adres: Zuzanna Janaszek@mielnica.org.pl).

"ATAN' 2002" - konkurs dla niepełnosprawnych

Można już wysyłać prace i zgłoszenia na V Mazowiecki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 września w Opinogórze. Przegląd ma charakter konkursowy i obejmuje cztery kategorie: twórczość plastyczną, rękodzieło artystyczne (haft, koronkarstwo, gobelin, wikliniarstwo, wycinankę, makramę i inne), poezję (dwa wiersze własnego autorstwa o dowolnej tematyce), piosenkę (jedna piosenka wykonywana przez solistę). Do 4 września należy wysłać prace (maksymalnie dwie) lub kartę zgłoszenia. W konkursie piosenki ilość uczestników jest ograniczona; o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. "ATAN'" adresowany jest do osób niepełnosprawnych z Domów Pomocy Społecznej, uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczniów ze szkół specjalnych i osób indywidualnych z województwa mazowieckiego. Ma na celu konfrontację twórczości artystycznej niepełnosprawnych i pokazanie jej społeczeństwu. Poprzez takie konkursy niepełnosprawni mogą włączyć się czynnie w życie kulturalne, a nie stać na uboczu, w charakterze widza. Zgłoszenia i prace należy wysłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Krasińskiego 4, 06 - 406 Opinogóra, tel. /0 prefix -23/ 671 70 38. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem; należy też podać adres autora. Jury konkursu zdyskwalifikuje prace, które brały udział w poprzednich przeglądach. Odbiór nadesłanych dzieł nastąpi w dniu imprezy lub nie później niż 7 dni po terminie. Prace nie odebrane przechodzą na własność organizatorów.

Grupowy dom rodzinny

W Jarosławiu powstaje grupowy dom rodzinny dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się tam w przyszłym roku. W planach jest budowa kolejnych obiektów. - Pomysł powstania grupowego domu rodzinnego wypłynął od rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie, zatroskanych o przyszłość swoich dzieci - powiedział Mariusz Mituś, wiceprezes jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. - Niepełnosprawni mają równe prawa obywatelskie, są uprawnieni do zapewnienia im normalnych warunków mieszkaniowych. Prawo to oznacza dosłownie, że ludzie z niepełnosprawnością intelektualną powinni mieszkać w małych, dostosowanych do ich wymagań ośrodkach mieszkaniowych położonych w obrębie miast lub gmin. Z tego względu rozpoczęliśmy budowę takiego właśnie obiektu. Grupowy dom rodzinny powstający przy ulicy Wilsona w Jarosławiu będzie pierwszym tego typu na Podkarpaciu i jednym z nielicznych w Polsce. Takie rozwiązania z powodzeniem od wielu lat sprawdzają się w krajach europejskich, gdzie powoli odchodzi się o tworzenia nowych domów pomocy społecznej, ponieważ ich mieszkańcy nie mogą liczyć na intymność i domową atmosferę. Budowany dom zlokalizowany jest w dzielnicy domków jednorodzinnych. Będzie w nim 9 pokoi (każdy o powierzchni prawie 13 m kw.) wraz z sanitariatami, pomieszczenie dla asystentów, kotłownia, pralnia, kuchnia i salon. Pierwsi lokatorzy zasiedlą budynek w przyszłym roku. W przyszłości planowana jest budowa jeszcze trzech podobnych obiektów. Ze wstępnej symulacji wynika, że utrzymanie grupowego domu rodzinnego będzie znacznie tańsze niż domu pomocy społecznej. W godzinach dopołudniowych jego mieszkańcy będą brać udział np. w zajęciach w warsztacie terapii zajęciowej, zaś później wspólnie przygotowywać posiłki, dbać o porządek i spędzać czas według własnego uznania. Niepełnosprawnych intelektualnie nie należy izolować od reszty społeczeństwa - dodał Mariusz Mituś. - Wręcz przeciwnie. Takie osoby powinny być normalnymi sąsiadami, akceptowanymi przez współmieszkańców. Jeśli chcą żyć we własnym mieszkaniu, a stopień niepełnosprawności na to pozwala, należy im to umożliwić. Jest to możliwe w formie mieszkania we dwójkę lub samodzielnie, przy doraźnej opiece i wsparciu. (Super Nowości 26.07.2002).

Urząd przez Internet

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i firma ComArch S.A. podpisały umowę na realizację "Wrót Małopolski" - pierwszego w Polsce systemu internetowego dostępu do urzędów (e-Government. "Wrota Małopolski" będą portalem internetowym nowej generacji, który powstaje jako realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i składał się będzie z dwóch integralnych części - usługowej - służącej obywatelom i podmiotom prawnym województwa małopolskiego do korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez urzędy administracji samorządowej województwa oraz informacyjnej - oferującej zarówno odbiór jak i dostarczanie informacji o wszelkich możliwych zasobach województwa: urzędach, kulturze, sporcie, komunikacji, wydarzeniach itp. Docelowo rozwiązania tworzone w ramach "Wrót Małopolski" mają umożliwić wszystkim mieszkańcom Małopolski i firmom funkcjonującym w województwie dostęp do urzędów poprzez komputer osobisty, telefon komórkowy, WAP lub GPRS niezależnie od miejsca pobytu. Założeniem urzędowych serwisów informacyjnych jest danie szansy podmiotom na publikowanie istotnych informacji bez ponoszenia dodatkowych nakładów z ich strony. W ramach projektu zostanie stworzony interaktywny system informacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, który funkcjonował będzie w oparciu o zasoby informacyjne lokalnych i regionalnych instytucji rozwojowych, a także organizacji samorządu gospodarczego Małopolski. "Wrota Małopolski" mają na celu utworzenie nowej internetowej społeczności województwa małopolskiego mającej dostęp do urzędów przez Internet. W taki sposób będzie można niebawem zorganizować np. wydanie paszportu czy duplikatu prawa jazdy. Już wkrótce możliwe będzie załatwienie wszystkich procedur w urzędzie z wykorzystaniem elektronicznego podpisu. Rozwiązanie zastosowane w Województwie Małopolskim znacznie usprawni obieg informacji, zaktywizuje rozwój ekonomiczny regionu, oraz wymusi tworzenie nowych, bardziej postępowych regulacji prawnych. Ostatecznie rozwój e-Government może doprowadzić do bezpośredniej demokracji poprzez organizowanie debat w sieci, prowadzenie wielowątkowych forum dyskusyjnych, czy organizowanie głosowań przez Internet. Małopolanie będą komunikować urzędom swoje potrzeby i oczekiwania posiadając jednoczesny dostęp do informacji publicznych, oficjalnych dokumentów i procedur administracyjnych. Obywatel w momencie pełnego funkcjonowania "Wrót Małopolski" będzie traktowany jak prawdziwy klient i będzie obsługiwany profesjonalnymi systemami CRM (Custormer Relationship Management). Ważna jest rola "Wrót Małopolski" w wypełnianiu luki, jaka pojawiła się pomiędzy rozwojem technologii internetowych, a rozwojem edukacyjnym społeczeństwa. Portal będzie wkrótce realizował szeroko pojęte nauczanie na odległość (e-learning), dzięki któremu Małopolanie będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności i nabywania nowych poprzez zaawansowane i personalizowane narzędzia edukacyjne dostępne przez Internet. Realizacja I fazy projektu nastąpi do końca listopada bieżącego roku. Kolejne uruchomianie wszystkich funkcjonalności systemu kosztować będzie województwo 452 tys. zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2005 rok. Projekt będzie realizowany w oparciu o technologie .NET firmy Microsoft.

Warsztaty przed pracą

Rzeszowskie Centrum Wolontariatu zorganizowało w sierpniu warsztaty integracyjne. Mają one na celu przygotowanie wolontariuszy do pracy, jaka ich czeka już od września. Warsztaty służą też wzajemnemu poznaniu się przyszłych wolontariuszy i pracowników Centrum. Przed organizacją jest sporo trudnych do rozwiązania problemów - przede wszystkim trzeba dotrzeć do osób, które bezinteresownie chcą pomagać innym. Po przeszkoleniu, dostaną świadectwo ukończenia kursu, które powinno im ułatwić dostanie się do placówki, w której chcieliby pracować. Ponadto ich podopieczni będą mogli w każdej chwili dowiedzieć się, kim jest osoba, która podjęła się wolontariatu. W szkoleniach wzięli udział również pracownicy instytucji prywatnych i publicznych. Nie wszyscy wciąż jeszcze wiedzą na czym polega wolontariat. Sektor publiczny, który mógłby przyjąć najwięcej wolontariuszy, nie jest przygotowany do takiej pracy, a większość ludzi nie ma podstawowych informacji na ten temat. Jest tak, bo nie ma ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - twierdzą specjaliści z organizacji pozarządowych. Pomysłodawcy centrum zapowiadają, że nie będą czekać na wprowadzenie ustawy, tylko sami poinformują o zasadach wolontariatu. Organizatorzy tworzą również bazę danych, w której będą informacje o wolontariuszach, a także instytucjach, które chcą nawiązać współpracę. Trzeba bowiem wiedzieć, jaka praca interesuje wolontariuszy - czy chcą pracować np. z dziećmi czy raczej z osobami starszymi. Ważne są też kwalifikacje oraz czas, jaki mogą przeznaczyć na tę działalność. Natomiast baza danych o instytucjach będzie zawierać informacje o placówkach, które potrzebują wolontariuszy. Będą w niej zarówno organizacje pozarządowe, jak i placówki publiczne oraz instytucje prywatne. Osoba, która chce pomagać innym, będzie mogła się dowiedzieć, na jakich warunkach ma pracować. Wolontariusze z rzeszowskiego Centrum chcą też przyłączyć się do ogólnopolskiej sieci Centrów Wolontariatu, gdyż wtedy ich praca może być efektywniejsza. Każdy, kto chce pomagać innym i ma dużo wolnego czasu, może zgłaszać się w każdy czwartek w godz. 16-17 do siedziby Centrum przy ulicy Reformackiej 6 w Rzeszowie (naprzeciw kościoła garnizonowego) lub codziennie w godz. 9-16 dzwonić pod numer telefonu (0 - prefix - 17) 853-53-56.

Medycyna przyszłości

Pod tym tytułem od 9 numeru Kuriera IdN1 zamieszczamy ciekawostki z zakresu najnowszych badań dotyczących genetyki, medycyny i techniki medycznej. Ostrzegamy, że są to wyłącznie doniesienia o prowadzonych badaniach naukowych, z których część, być może, w nieokreślonej przyszłości uda się zastosować w lecznictwie.

* * *

Po wszczepieniu elektrod do lędźwiowej części rdzenia kręgowego i treningu na bieżniku mężczyzna z uszkodzeniem rdzenia może teraz poruszać się samodzielnie - donieśli badacze z USA na łamach pisma "Spinal Cord" (PAP). Aby przywrócić zdolność do samodzielnego chodu sparaliżowanemu pacjentowi zespół pod kierunkiem Richarda Hermana z Arizona State University w Temple połączył dwie metody terapeutyczne - ćwiczenia na bieżniku i wszczepianie elektrod do rdzenia kręgowego. Terapii poddano 43 - letniego mężczyznę z porażeniem cztero kończynowym, które jest najczęściej spowodowane urazowymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego na poziomie C5-C6. Przed terapią pacjent musiał poruszać się na wózku. Najpierw pod kontrolą fizykoterapeuty pacjent podtrzymywany nad bieżnikiem przez rodzaj uprzęży ćwiczy rytm kroków. Jak wykazały badania na zwierzętach, ruchomy bieżnik może inicjować i utrzymywać rytm chodu, gdy ciało sparaliżowanego jest nad nim podtrzymywane. Wpływa to na zmniejszenie drgawek i sztywności mięśni i pozwala "uwrażliwić" ośrodki ruchowe w rdzeniu kręgowym na rytmiczne sygnały motoryczne. Następnie badacze wszczepili pacjentowi elektrody do lędźwiowej części rdzenia kręgowego. Według wcześniejszych wyników stymulacja elektryczna nie wystarcza, aby przywrócić sparaliżowanym pacjentom zdolności ruchowe. Po powrocie do zdrowia i ponownym treningu na bieżniku badacze testowali, jakie parametry (częstotliwość, czas trwania pojedynczego impulsu elektrycznego) będą optymalne dla stymulacji chodu u pacjenta. Oceniano też inne parametry. Po kilku miesiącach treningu pacjent może teraz poruszać się samodzielnie z chodzikiem oraz wykonywać różne prace domowe. Badacze tłumaczą, że ćwiczenia na bieżniku sprzyjają stopniowemu wykształceniu się mechanicznego rytmu kończyn. Jednak ta zdolność nie przekłada się w żaden sposób na funkcjonalny chód. Dopiero stymulacja elektryczna moduluje i wzmacnia te obwody nerwowe rdzenia kręgowego, które są odpowiedzialne za generację rytmu lokomotorycznego i wyuczony mechanicznie rytm zostaje przełożony na chód. Badacze chcą przeprowadzić testy opracowanej przez siebie metody na innych pacjentach z uszkodzonym rdzeniem. (PAP).

* * *

Gen odpowiedzialny za występowanie padaczki i obniżoną sprawność umysłową rozpoznali naukowcy z Australii - informuje "Nature Genetics". Zarówno padaczka (epilepsja), jak i upośledzenie intelektualne często występują razem i nierzadko mają podłoże genetyczne. Naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowali główny gen odpowiedzialny za obie patologie. Co prawda, wcześniej odkryto już dziewięć innych genów związanych z padaczką, jednak wpływały one na tzw. kanały jonowe w komórkach, a nie na sprawność intelektualną. Nowo odkryty gen jest inny; kontrolując pracę innych genów, wpływa na prawidłowe działanie mózgu. Dalsze prace mają dokładnie wyjaśnić, jakie geny są sterowane przez nowo odkryty gen. (PAP).

Biuro kontaktowo-matrymonialne dla ON

Bogdan Pawiński - niepełnosprawny z Bielska Białej (pawinski@bielbit.com.pl) - wpadł na pomysł zorganizowania i prowadzenia internetowego "Bezpłatnego Biura Kontaktowo-matrymonialnego dla O.N.". Znajduje się w nim już ponad 100 ofert. - Pragnę w ten sposób przyczynić się do integracji naszego środowiska, do powstania wielu kontaktów przyjacielskich i zawierania szczęśliwych związków małżeńskich - pisze Bogdan Pawiński w przysłanej do nas informacji. Adres Biura: http://www.bopaw.bielbit.com.pl/, adres strony osobistej jego twórcy: http://www.idn.org.pl/users/pawinski, tel./fax. (0- prefix 33) 4984900.

Uwaga: sprostowanie!

W poprzednim numerze w informacji dotyczącej programu "Telepraca" nastąpił błąd literowy dotyczący terminu składania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia i utworzenia stanowiska telepracy: termin nie upłynął lecz upływa dopiero 30 czerwca 2003 roku. Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Powiatowych Oddziałach PFRON.

UWAGA!

W ślad za tym numerem Kuriera IdN1 - wysyłamy dodatek - MAGAZYN nr 2

IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN! Zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: : Zuzannę Janaszek, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Marka Śpiewankiewicza, Tomasza Twardowskiego, Krystynę Wojakowską.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail