Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 3 (041)    14 marca 2002 r.  


Rezolucja w sprawie propozycji pozbawienia osób niepełnosprawnych
możliwości pracy i rozwoju zawodowego

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu całej Polski zrzeszających osoby niepełnosprawne i działających na ich rzecz wyrażamy stanowczy protest przeciwko propozycjom Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które zmierzają do wyeliminowanie osób niepełnosprawnych z rynku pracy. W propozycjach i działaniach MPiPS trudno doszukać się zrozumiałej i klarownej koncepcji w obszarze polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych. Zbyt często system rozwiązań wobec tej grupy osób kreowany przez władze służy doraźnym celom politycznym lub gospodarczym. Koniunkturalizm i niespójność koncepcji polityki wobec osób niepełnosprawnych, a może tak naprawdę brak takiej koncepcji, ma katastrofalne skutki, zarówno społeczne jak i finansowe, w tym także dla budżetu państwa. Z jednej strony mówi się o polityce integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem, wydaje na to ogromne środki z budżetu państwa (liczone w miliardach złotych), a następnie tworzy się rozwiązania mające na celu wykluczenie tych osób ze społeczeństwa, wydając na to kolejne pieniądze. Kolejny raz w ostatnim czasie jesteśmy świadkami odbierania osobom niepełnosprawnym praw nabytych i rujnowania systemów, które zapobiegały spychaniu niepełnosprawnych na margines życia społecznego (czynieniu z nich klientów pomocy społecznej, tej pomocy społecznej, która na skutek braku środków nie wywiązuje się nawet ze świadczeń gwarantowanych). Renciści, czyli osoby niepełnosprawne, są w diametralnie różnej społecznie sytuacji niż emeryci i nieporozumieniem jest łączenie tych grup. Propozycje MPiPS noszą znamiona dyskryminacji osób niepełnosprawnych i łamania praw człowieka zawartych w Konstytucji RP i całym systemie prawa polskiego oraz międzynarodowego odnoszącego się do osób niepełnosprawnych - i to wszystko w dobie kandydowania Polski do Unii Europejskiej. Oczekujemy niezwłocznego wycofania się MPiPS z propozycji wyeliminowania osób niepełnosprawnych z rynku pracy oraz podjęcia, przed opublikowaniem jakichkolwiek koncepcji w tej dziedzinie, konsultacji ze środowiskiem organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych w sprawach dotyczących ich funkcjonowania.

Sygnują następujące organizacje pozarządowe:

Przesłano do:

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Warszawa
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55,
Krystyna Wojakowska,
tel. (22) 8399483, 6978784,  faks 697 87 86,
e-mail: fpmiinr@idn.org.pl

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. 
Kancelaria Premiera Rządu RP

3. 
Marszałek Sejmu RP

4. 
Marszałek Senatu RP

5. 
Minister Pracy i Polityki Społecznej - Jerzy Hausner

6. 
Minister Zdrowia - Mariusz Łapiński

7. Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Krystyna Łybacka

8. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP - Anna Bańkowska

9. Komisja Zdrowia Sejmu RP -  Barbara Błońska-Fajfrowska

10. Rzecznik Praw Obywatelskich - prof. Andrzej Zoll

11.  Pełnomocnik Rządu ds Osób Niepełnosprawnych - Jolanta Banach

12. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Roman Sroczyński

13.  Doradca Zastępcy Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Roman Uhlig

14. Fundacja im. Stefana Batorego

15. Uniwersytet Warszawski, Pełnomocnik Rektora ds. ON -    Paweł Wdówik

16. Forum Fundacji Polskich

17. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

18. 
Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Promocji Zdrowia

19. Telewizja Polska S. A., Program 1, 2, WOT, "Spróbujmy Razem"

20. TVN, Fakty

21. Polskie Radio - Forum Niepełnosprawnych, Program 3

22. 
Gazeta Wyborcza

23. Rzeczpospolita

24.  Polityka

25. Stowarzyszenie "Asocjacje" - pismo "Dziękuję"

26. Fundacja Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych (TUS)
Fuga Mundi,
20-007 Lublin, Peowiaków 12/7,
Marek Stępniak,
tel. (81) 534-26-01, 7467225,
e-mail: mareks@ffm.lublin.pl
Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni,
02-914 Warszawa, Św. Bonifacego 10,
Małgorzata Rupar,
tel. (22) 642 75 07, 642 75 07
e-mail: zgtzchm@idn.org.pl
Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - "Partnerstwo" w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 77
Marek Śpiewankiewicz,
tel./ faks (44) 738 11 39,
e-mail: marekspi@idn.org.pl
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa,
Piotr Pawłowski,
tel.(22) 6351330
e-mail: integracja@integracja.org
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO
02-011 Warszawa, Al. Jerozolimskie 101 m. 9a
Małgorzata Piątkowska,
tel. (22) 625 75 89, 0 502 213 356,
e-mail: mpiatkowska@idn.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi "SPOZA"
01-510 Warszawa, ul. Gen. Zajączka 40/73
Agnieszka Żarnecka,
tel. (22) 839 94 83
e-mail: spoza@idn.org.pl
Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79
Iza Odrobińska,
tel. (22) 630-72-20, faks 630-72-20
e-mail: ptsr-rg@idn.org.pl
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON"
Gliwice , ul. Młodych Patriotów 30/3
Janina Stoksik,
e-mail: sonata@free.ngo.pl
Polskie Towarzystwo Osób Niskiego Wzrostu
01-651 Warszawa, ul Gwiaździsta 27 m. 14
Rafał Opielewicz,
tel. (22) 33-36-76
e-mail: psonnw@idn.org.pl
Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
44-100 Gliwice , ul. Wrocławska 16
Stanisław Makuch
Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
41-219 Sosnowiec, ul. Dmowskiego 2/1
Leszek Gebel
Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "LOS"
adres do korespondencji:
42-256 Olsztyn k/Częstochowy, ul. Napoleona 11
Tadeusz Porada
Gliwicki Oddział Polskiego Związku Niewidomych
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1
Ireneusz Lutecki

 

Kierowcy inwalidzi- to kłopot dziki!

Jak podawaliśmy w poprzednim numerze Kuriera IdN1 od marca br. mają być wydawane nowe karty parkingowe inwalidów, zgodne z przepisami Unii Europejskiej, zwalniające osoby niepełnosprawne od przestrzegania niektórych przepisów ruchu drogowego nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W Internecie były nawet prezentowane wzory tych kart, zastępujące dotychczasowe legitymacje inwalidów, które tracą ważność - zgodnie ze znowelizowanym prawem o ruchu drogowym - od 1 lipca br. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w praktyce oznaczać to może pozbawienie ogromnej grupy inwalidów na dłuższy okres, a być może na zawsze prawa do korzystania z przysługujących im dotąd przywilejów. Co gorsze, może to także oznaczać pozbawienie ogromnej grupy osób niepełnosprawnych prawa do prowadzenia samochodu!. Obawy te wynikają z analizy zmian niektórych artykułów w dwóch ustawach: o prawie drogowym i o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Przypomnijmy: otrzymanie nowych kart parkingowych inwalidów wymaga nie tylko orzeczenia o niepełnosprawności, ale także opinii Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, że ON może prowadzić samochód. W nowych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez komisje d. s. orzecznictwa przy Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie jest dotyczący tego dodatkowy zapis, którego dawniej nie było. Lekarz orzecznik winien ten zapis uwzględnić, a osoba niepełnosprawna powinna sprawdzić przy odbieraniu orzeczenia czy ten zapis jest dla niej korzystny, gdyż wówczas na tej podstawie otrzyma kartę parkingową. Bez tej opinii Wydz. Komunikacji kart parkingowych nie mogą wydawać. Dotychczasowe legitymacje inwalidzkie, uprawniające do korzystania kierowcom niepełnosprawnym bądź przewożącym osoby niepełnosprawne z niektórych przywilejów w ruchu drogowym, tracą ważność z dniem 1 lipca 2002r. Oznacza to, że tysiące osób niepełnosprawnych będzie musiało ponownie stanąć przed komisją d.s. orzecznictwa, by uzyskać ten konieczny wpis, o którym mowa w art. 8 pkt 5 prawa o ruchu drogowym. Dotyczy to również tych, którzy stawali przed komisją d.s. orzecznictwa w zeszłym roku, gdyż orzeczenia wydane przed 1 stycznia 2002 r. nie posiadają stosownego zapisu. Nie wiemy jak jest w innych miastach, ale w Warszawie dziennie do 120 osób składa wnioski na komisję d.s. orzecznictwa. Tymczasem, jak dowiedział się Kurier, komisje mogą przyjąć dziennie 10-12 osób. A co będzie jak zabraknie środków na prace komisji, podobnie jak to już zdarzyło się w wielu miejscach w kraju w połowie 2001 roku? Powstaje pytanie: jak prawodawcy mogli wprowadzić taki zapis? Osoby, które wyrobiły prawo jazdy przed wejściem w życie ustawy, miały badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do kierowania pojazdami i zostały dopuszczone do egzaminu na prawo jazdy na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Tymczasem również te osoby, które mają prawo jazdy na czas bezterminowy, muszą ponownie stawić się na badania celem wydania decyzji czy mogą prowadzić samochód, bo inaczej nie dostaną karty parkingowej. To wygląda po prostu na dyskryminację osób niepełnosprawnych! I z całą pewnością kwalifikuje się do podjęcia sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich! Jeśli lekarz stwierdził w przypadku konkretnego ON, ze może wydać zezwolenie bezterminowe, to przecież oznacza, że istniejące schorzenie nie będzie w przyszłości wpływać - w większym stopniu niż w chwili wydania pozwolenia - na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Dlaczego akurat dla takiej grupy osób mają być powtarzane badania? Mało tego, jak poinformowano Kurier w Starostwie Warszawskim komisje orzekające mają obowiązek zawiadamiać Wydz. Komunikacji o tym, że dana osoba niepełnosprawna stająca przed komisją jedynie w celu uzyskania opinii o zdolności do prowadzenia samochodu - ma prawo jazdy. Co z taką informacją zrobi Wydz. Komunikacji? Może każe ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, a może będzie sprawdzał przystosowanie samochodu do rodzaju inwalidztwa? Czyżby ze statystyk wynikało, że wyraźnie zwiększa się ilość wypadków spowodowanych przez ON posiadających bezterminowe pozwolenie na prawo jazdy wydane wiele lat temu? Czy w ogóle prowadzone są takie statystyki? Cała ta procedura wiąże się z innym poważnym problemem: wszelkiego rodzaju przystosowywaniem samochodów do rodzaju niepełnosprawności. Ile w Polsce jest oficjalnych, zatwierdzonych, posiadających wszelkie zezwolenia i homologacje rozwiązań? Czy jest formalna klasyfikacja tych rozwiązań pozwalająca lekarzowi stwierdzić, że przy danym schorzeniu można prowadzić samochód po określonych przeróbkach? Takich rozwiązań praktycznie u nas nie ma; jedynie Fiat ma pewne propozycje dla ON. Z prawnego punktu widzenia ok. 80-90% przerabianych samochodów ON jeździ nielegalnie. Stąd prosty wniosek: w efekcie ubieganie się o kartę parkingową może zakończyć się odebraniem prawa jazdy! Czy o chodziło prawodawcy?

Kurier IdN ma propozycję dla Czytelników: wysyłajmy indywidualne listy w tej sprawie do Rzecznika Opraw Obywatelskich. Czasu jest mało, tylko do 1   lipca br. Po tym terminie niepełnosprawny kierowca w Polsce, która ma wejść do Unii Europejskiej, zostanie pozbawiony prawa do tych niewielu przywilejów, z których dotychczas mógł korzystać. Z wyznaczonych parkingów i tak rzadko może korzystać, bo mu pełnosprawni najczęściej te miejsca zajmują bez żadnych prawnych czy finansowych konsekwencji, stosowanych w krajach, w których niepełnosprawny jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa! Oto adres Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (0 - prefix -22) 551-77-00, dla interesantów: 551 -77 60, fax. - 827 -64 -53. Strona Internetowa: http://www.brpo.gov.pl. Niestety, adresu e-mail na stronie nie podano.

Wielkanocne spotkanie

W poniedziałek 25 marca o godzinie 15.30 w budynku PAN (VI piętro, Sala Konferencyjna) przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie, gdzie mieści się Komputerowe Laboratorium Inwalidów Ruchu FPMiINR, odbędzie się tradycyjne spotkanie Wielkanocne, na które Fundacja zaprasza wszystkich Podopiecznych, Słuchaczy, Przyjaciół i Sympatyków. Spotkanie jest składkowe, każdy z nas przynosi niewielką ilość ulubionej potrawy świątecznej.

Nabór do Warsztatu Aktywizacji Zawodowej

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo prowadzi nabór do XIV Warsztatu Aktywizacji Zawodowej, który rozpocznie się w kwietniu. WAZ przygotowuje nieodpłatnie osoby niepełnosprawne do pracy z komputerem i Internetem. Warsztat poprzedzą rozmowy kwalifikacyjne. Chętni mogą się zgłaszać telefonicznie w poniedziałki i środy w godzinach popołudniowych do p. Natalii Ślusakiewicz (tel. 6547551) lub e-mail: natalia@idn.org.pl.

Paraolimpiada w Salt Lake City

Dnia 7 marca 2002 roku o godzinie 19.00 czasu lokalnego ( 3.00 w nocy w Polsce) w Salt Lake City odbyło się uroczyste rozpoczęcie Paraolimpiady. Zawodnikom, kadrze, sponsorom i widzom towarzyszył trzydziestostopniowy mróz. Nie zniechęciło to jednak ponad 40 tys. widzów. Olimpijski znicz został zapalony przez amerykańskich narciarzy - Muff`ego Davis`a oraz Chrisa Waddell`a. Po części oficjalnej wystąpił Stevie Wonder oraz Vanessa Mae ze swoimi białymi skrzypcami. Następnego dnia nasza reprezentantka - Bogumiła Kapłoniak - zdobyła brązowy medal w biathlonie. Złoto przyznano Holenderce Majorie van den Bunt, natomiast srebro Anne Floriet z Francji. Kolejny, drugi brązowy medal w trzecim dniu zdobył Wiesław Fiedor w biegu na nartach (krótki dystans). Pierwszy w tej konkurencji był Kryjanovski (RUS), drugi Gajdiciar (SVK). Relacje z paraolimpiady można było obejrzeć miedzy innymi w telewizji Eurosport, Ard , Zdf ( w programie Sportexter , Sportstudio, Sportreportage). Sponsorami polskiej ekipy byli : POLLENA EWA Łódź S.A., BRENDA - producent okularów, UKFiS, PFRON. W następnym numerze Kuriera IdN1 podamy ostateczne wyniki naszej ekipy.

Wózek w autobusie

W lutym grupa kierowców warszawskich autobusów MZA uczyła się od członków Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jak można pomóc osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z nisko podłogowych autobusów solaris. Uczestnicy tego niecodziennego spotkania, w trakcie którego kierowcy MZA udając niepełnosprawnych - na wózkach lub z przepaską na oczach - usiłowali wejść do autobusu, co im się najczęściej nie udawało, doszli do wniosku, że należy przede wszystkim zmienić świadomość kierowców. Brak im wiedzy na temat problemów związanych z korzystaniem osób niepełnosprawnych z tych autobusów, a czasem i zwykłej życzliwości. Nie zawsze dostrzegają osobę niepełnosprawną czekającą na przystanku, nieraz nie opuszczają podestu, często zepsute są przyciski zawiadamiające kierowców, że osoba niepełnosprawna chce wysiąść. Brakuje na przystankach informacji o godzinach kursowania autobusów nisko podłogowych, kursują też one zbyt rzadko; obecnie co półtorej godziny. Przepisy o szkoleniach kierowców w minimum programowym nie mówią nic o niepełnosprawnych. Być może to spotkanie uczuli przynajmniej część kierowców na problemy niepełnosprawnych pasażerów. Niestety, na przeszkolenie 3,5 tys. warszawskich kierowców brak środków, nie ma też możliwości organizacyjnych - stwierdził kierownik warszawskiej zajezdni autobusowej.

Można więcej zarobić

Wprawdzie, jak wiemy, rząd zastanawia się czy emerytom i rencistom nie odebrać prawa do pracy, ale na razie ci, którzy ją mają mogą od 01.03.2002 r. więcej zarobić bez utraty bądź obniżenia świadczeń. Kwoty zmieniają się w związku z ogłoszeniem przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kw. 2001r. według GUS wynosiło ono 2,152,99 zł. Jak podaje ZUS, 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kw. ub. roku wynosi 1507,10 zł - przychody osiągane w wysokości nie przekraczającej tej kwoty nie powodują zmniejszenia emerytury i renty. 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia -wynosi 2798,90 zł. Osiągnięcie przychodu w wysokości przekraczającej kwotę 1507,10 zł , nie wyższego jednak niż 2798,90 zł powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Osiągnięcie miesięcznego przychodu w kwocie przekraczającej 2798,90 zł spowoduje zmniejszenie prawa do świadczenia.

Ustroń 2002 (18-21 lipca)

Trwają już prace nad organizacją trzeciego zjazdu osób niepełnosprawnych związanych z Internetem, przede wszystkim z grupą pl.soc.inwalidzi. Tradycyjnie odbędzie się on w Ustroniu, w Beskidzie Śląskim. Tegoroczny zjazd odbędzie się pod hasłem "Wyrównywanie szans na niezależne życie osób niepełnosprawnych". Na towarzyszącej zjazdowi konferencji mają być omawiane m.in takie sprawy, jak sport niepełnosprawnych, edukacja i e-dukacja, telepraca i Internet oraz idee niezależnego życia. Gwoździem programu będzie międzynarodowy turniej szachowy z udziałem niepełnosprawnych szachistów z Polski, Niemiec i Słowacji. Marta Ryba wystawi swoje obrazy, które będzie można również zakupić. Poza tym będą ogniska, dyskoteka i inne atrakcje. Koszty uczestnictwa wstępnie przedstawiają się następująco: nocleg + śniadanie: 55,00 zł; obiad : 15,00 zł; kolacja: 9,00 zł; razem 79,00 zł. Jest też przewidziana specjalna oferta dla dzieci: 60,00 zł dziennie. Organizatorzy przewidują dofinansowanie kosztów uczestnictwa przez sponsorów, jednak nie zejdą one poniżej 55,00 zł za dobę (46,00 zł w przypadku dzieci). Organizatorzy pracujący nad programem zjazdu zapraszają do współpracy i zgłaszania innych propozycji, jak i do nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa (ankieta uczestnika wkrótce znajdzie się na stronie tegorocznego zjazdu http://www.proinfo.pl/ustron2002/.)

Nowy numer dostępowy

We wrześniu 2001 roku firma Intertele S.A. uruchomiła nowy numer dostępowy do sieciInternet - 020 9496. Numer jest dostępny dla całej telefonicznej strefy numeracyjnej 0-22 (byłe województwo warszawskie) bez opłat abonamentowych. System dostępowy obsługuje modemy ISDN/V.90 (oraz starsze), zapewniając prędkość połączenia do 128kb/56kbs. Adres pod którym można znaleźć więcej informacji i zarejestrować się: http://www.dialup.warszawa.pl/ssl.gif. http://www.dialup.warszawa.pl/b4.gif http://www.dialup.warszawa.pl/twojekonto.shtml (strona zabezpieczona protokołem SSL). Username: ppp, password: ppp. Można pisać na adres e-mail: support@dialup.warszawa.pl. Firma Intertele ogłosiła też konkurs dla użytkowników kont dostępowych: http://www.dialup.warszawa.pl/konkurs/regulamin.shtml.

Dostęp do wyszukiwarki NetSprint

Wortal branży high-tech Kopernik.pl (http://www.kopernik.pl) udostępnił swoim użytkownikom możliwość korzystania z wyszukiwarki NetSprint. Internauci mogą poszukiwać informacji w zasobach całego polskiego Internetu bezpośrednio ze strony głównej Kopernik.pl bez konieczności przechodzenia na witryny wyszukiwarek. Użytkownicy uzyskują dostęp do informacji o ponad 13 milionach dokumentów zindeksowanych przy użyciu specjalnych algorytmów uwzględniających specyfikę języka polskiego.

UWAGA!

Wśród użytkowników serwera IdN, wśród Waszych przyjaciół, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. W 2001 roku ukazał się pierwszy numer MAGAZYNU Kuriera IdN1, zawierający wiersze, felietony i opowiadania osób niepełnosprawnych. W tym roku chcemy przygotować kolejny numer MAGAZYNU, a jeśli tekstów będzie więcej - nawet dwa numery. MAGAZYN to szansa dla tych wszystkich, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad! Od Was, drodzy Czytelnicy zależy kiedy ukaże się kolejny numer MAGAZYNU. Teksty - wraz z krótkim życiorysem - prosimy nadsyłać na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w edytorze Word!!!). Gorąco zachęcamy, czekamy!

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Justine Karbovich, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza, Krystynę Wojakowską.
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail