Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 2 (040)    luty 2002 r.  


Program STUDENT

W styczniu br. ruszył nowy program PFRON - STUDENT. Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wpisane na listę studentów szkół wyższych i studiujące w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, w tym również za pośrednictwem Internetu. Program będzie realizowany na terenie całego kraju przez okres 6 lat. Przyznane w ramach programu środki można przeznaczyć na następujące cele: zakwaterowanie (w przypadku nauki poza miejscem zamieszkania), dojazdów, zakupu przedmiotów ułatwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć. O dofinansowanie mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy semestr studiów. Zakres udzielonego dofinansowania zależy od: sytuacji majątkowej studenta, uzyskiwanych wyników w nauce, kierunku studiów. Więcej informacji na temat STUDENTA można zaleźć pod adresem: http://www.pfron.org.pl lub w oddziałach PFRON.

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Prawdopodobnie od marca br. osoby niepełnosprawne będą mogły odbierać nowe karty parkingowe nadające im specjalne przywileje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej. O wydanie karty mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w starostwie przedłożą orzeczenie o stopniu niesprawności i właściwą opinię (obydwa dokumenty wydaje zespół do spraw orzekania o stopniu niesprawności działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Należy też dołączyć zdjęcia i wypełniony wniosek. Karta parkingowa przypisana jest do konkretnej osoby, a nie do pojazdu, co oznacza, że z przywilejów z nią związanych może korzystać także kierowca samochodu przewożący osobę niepełnosprawną. Osoby posiadające taką kartę mogą nie stosować się do niektórych znaków zakazu (ruchu w obu kierunkach, wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych, wjazdu autobusów, wjazdu motorowerów, postoju, postoju w dni nieparzyste bądź parzyste oraz znaku strefy ograniczonego postoju). W czasie wyjazdu do krajów UE warto jednak zapoznać się z przepisami danego kraju, ponieważ zakres przywilejów nie wszędzie jest jednakowy. Karty parkingowe należy trzymać za szybą w widocznym miejscu. Do 1 lipca br. policjanci będą honorować dotychczasowe legitymacje osób niepełnosprawnych oraz zaświadczenia o złożeniu wniosku na kartę parkingową, wydane przez starostę. Kwestie dotyczące bezprawnego parkowania osób do tego nieupoważnionych na przeznaczonych dla ON miejscach niepełnosprawni powinny zacząć egzekwować od władz policji, straży miejskiej czy innych władz lokalnych. A może nie tylko lokalnych? W Stanach Zjednoczonych wszystkie parkingi dla niepełnosprawnych maja napis wyraźnie wskazujący na wysokość mandatu. Koszt parkowania bez zezwolenia, na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych wynosi od 100 dolarów do 300 dolarów i ten drugi jest częściej stosowany. Gdyby i u nas nieprawnie parkujący musiał zapłacić kilkaset złotych mandatu - nie robiłby tego na przyszłość.

Bilety ulgowe na przejazdy

Dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie poinformował "Gazetę Wyborczą" (jak czytamy w nr GW z dn. 6 02, 2002 r. ), że rodzice przestali przywozić głuchonieme dzieci do szkoły, bo odebrano im ulgi. Z wyliczenia wynika, że dojazdy rodziców z dziećmi do Warszawy z takich biednych rejonów, jak Białostockie i powrót bez dzieci do domu - kosztowałby ich ok. 600 zł miesięcznie. Z 240 dzieci uczących się Instytucie 105 mieszka w ciągu tygodnia w internacie, a na weekendy wracają do domów. Teraz rodzice nie będą ich zabierać, a często nawet odwiedzać. To oznacza dodatkowe stresy dla niepełnosprawnych dzieci. Zdaniem dyrektora departamentu finansów gospodarki narodowej rodziny chorych dzieci powinni ubiegać się o dofinansowanie przejazdów w samorządach. Dzień po ukazaniu się artykułu zadzwoniła do "Gazety" Jolanta Banach - pełnomocnik d. s. osób niepełnosprawnych i poinformowała, że przygotowała już nowelizację ustawy o bezpłatnych i ulgowych przejazdach. Przywrócić ma ona prawo do ulgi rodzicom, które odwożą na leczenie chore dzieci i muszą płacić 100% za bilet powrotny. Zmiany miałyby też dotyczyć m.in. prawa do przejazdów ulgowych dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami pociągami ekspresowymi.

Lecz depresję - kampania Fundacji Itaka

Na depresję cierpi ok. l0 proc. osób; według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to czwarty problem zdrowotny ludzkości. Podstawowe objawy depresji to: smutek, przygnębienie, niepokój, lęk, zaburzenia snu, bóle głowy, bóle brzucha, brak energii, kłopoty z koncentracją. Człowiek, który do tej pory cieszył się życiem, wierzył w siebie, radził sobie, był zorganizowany i o wszystkim pamiętał, nagle to wszystko traci. Aż 90 proc. chorych miewa myśli samobójcze, 15 proc. z nich to robi. Depresja jest przyczyną wielu zaginięć, które często kończą się tragicznie. Z depresją można i trzeba sobie poradzić: pójść do lekarza. Itaka organizuje tę kampanię już po raz drugi. Po ubiegłorocznej akcji badania opinii publicznej wykazały, że wiedza o chorobie znacznie wzrosła. W tym roku po raz pierwszy organizowane są szkolenia dla lekarzy rodzinnych, którzy często nic potrafią właściwie diagnozować depresji i nie potrafią jej leczyć. A to właśnie do nich, a nie do psychiatry, trafia większość pacjentów. Itaka uruchamia Antydepresyjny Telefon Zaufania: (0-22) 654 40 41. Do 24 lutego (w godz. 9-21) na telefony czekają lekarze psychiatrzy. W Internecie działa interaktywna strona http://ww.leczdepresje.org , którą w ciągu ostatniego roku odwiedziło sto tysięcy osób. Można tam porozmawiać na czacie, znaleźć wiele informacji, a także adresy poradni, które mają podpisane umowy z kasami chorych.

Następni absolwenci WAZ

W dniu 31 stycznia w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo odbyło się uroczyste zakończenie XI i XII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Świadectwa ukończenia kursu w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu otrzymało 46 osób niepełnosprawnych. Przygotowano je także do "sprzedawania" swoich umiejętności na wolnym rynku pracy, m.in. pisania cv i prowadzenia rozmów z potencjalnymi pracodawcami. Wszyscy obecni na tej uroczystości wzięli udział w loterii fantowej; dzięki sponsorom - firmom informatycznym - nie było pustych losów.

Pro Publico Bono

W ostatnim dniu stycznia odbyło się u Rzecznika Praw Obywatelskich - prof. Andrzeja Zolla spotkanie organizacji pozarządowych, które zostały laureatami konkursu Pro Publico Bono. Fundacja PPB zajmuje się nie tylko organizacją konkursu, ale chce także pomagać rodzącemu się społeczeństwu obywatelskiemu, informować i pokazywać skutki działań obywatelskich, być instrumentem służącym pomocą w takich działaniach - stwierdził jej przewodniczący - prof. Zoll. Fundacja PPB współpracuje z Fundacją na Rzecz Rozwoju Demokracji Lokalnej w programie przeciw bezradności, m.in. w tworzeniu prawa dla społeczności lokalnych. W dyskusji poruszono różne sprawy. Mówiono o możliwości rozszerzenia konkursu na współpracę organizacji pozarządowych z samorządem; tego typu inicjatywy nie powinny być jednak zgłaszane do konkursu przez samorządy. Dyskutowano o ewentualnym podziale Polski na regiony; w małych konkursach można wyróżniać lokalne inicjatywy, które nie zawsze są dostrzegane wśród zgłoszeń do konkursu. Padła propozycja urządzania nieformalnych spotkań laureatów, aby dzielić się doświadczeniami i pomysłami. Zwrócono uwagę na to, że nagroda pomogła w nagłośnieniu działalności organizacji pozarządowej, zmienił się stosunek ludzi do ich działań. Ale zauważono również, że samorządy niekiedy traktują organizacje pozarządowe jak wydrwigroszy. To zdarza się tam, gdzie samorządy źle działają. A zła działalność samorządów jest wynikiem bierności lokalnej społeczności. Kilku dyskutantów podkreślało, że brakuje uregulowań prawnych dla działalności organizacji pozarządowych, kiepska jest znajomość prawa lokalnego, organizacje są skazane na monopol urzędników, wymaga się także płacenia podatków nawet od dotacji. Dobrze by było, żeby działalność organizacji pozarządowych była uwzględniona w prawie, należałoby także wpływać na uchwalanię przyjaznych dla nich ustaw. Wyrażono opinię, iż organizacje pozarządowe mogą wpływać na przełamanie bierności społeczeństwa, której widomą oznaką jest mały udział w wyborach, szczególnie samorządowych. Teraz ważną sprawą będzie udział w referendum dotyczącym przystąpienia Polski do UE. Lokalne inicjatywy maja kłopoty z informacja o swojej działalności, bo lokalna prasa niechętnie zamieszcza informacje o ich działaniach. Tymczasem nagłośnienie w mediach można wykorzystać do promocji miejscowości. Ks. Zaleski (Fundacja Brata Alberta), mówiąc o współpracy z samorządem, poruszył trzy sprawy: a) współpraca z samorządami jest bardzo trudna z powodu ich upolitycznienia i niewiedzy urzędników; b) prawo! Brak określenia fundacji non profit co często pociąga za sobą płacenie podatków nawet od dotacji. Brak bonu socjalnego, który umożliwiłby wędrówkę pieniędzy za niepełnosprawnym i chorym. Są też ciągłe kłopoty z PFRON; c) trzeba stworzyć bazę informacji między organizacjami, z linkami do Pro Publico Bono; d) nagminnie jest łamane prawo o konsultacjach społecznych. W dyskusji stwierdzono też, że w Polsce nie ma polityki społecznej i organizacje pozarządowe mogą taką politykę wykreować, zastępując państwo. Prof. A. Zoll w podsumowaniu stwierdził, iż spotkania między organizacjami są potrzebne dla dyskusji i wymiany doświadczeń, ale nie jest potrzebna żadna "czapka", którą natychmiast zawłaszczyliby politycy. Są pewne problemy wspólne, np. prawo. Organom samorządowym musimy uświadomić, ze samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców i nie może być konfliktów samorząd - organizacje pozarządowe. Organy samorządowe muszą sobie uświadomić, że są służebne względem społeczności. Upolitycznienie organów samorządowych utrudnia współpracę. Bo jeśli w konkursie wyróżniona jest jakaś gmina, to może to być wykorzystane politycznie. Prof. Zoll przyrzekł, że zainteresuje się podatkami od darowizn, a także propozycją bonu socjalnego. Będzie biuro poradnictwa obywatelskiego, zadba o upowszechnienie prawa i podniesienie świadomości obywatelskiej.

Certyfikaty ECDL

Uczestnicy XI i XII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej zdawali egzaminy z niektórych modułów na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL). Zdali 72 egzaminy. W sumie osoby niepełnosprawne zdały już 564 egzaminy na ECDL. Jak dotychczas 30 osób niepełnosprawnych uzyskało certyfikaty ECDL (210 zdanych egzaminów), a 98 osób rozpoczęło proces ich zdobywania. Certyfikat ECDL oznacza, że jego posiadacz biegle posługuje się komputerem w zakresie jego funkcji i najważniejszych, na co dzień używanych programów.

Nowe przepisy dla ZPCh?

Zespół ekspertów powołanych przez ministra pracy Jerzego Hausnera pracuje nad nowymi przepisami o zakładach pracy chronionej. Do zakładów rozsyłane są ankiety, resort chce bowiem ustalić, jakie typy zakładów korzystają z ulg za zatrudnianie osób niepełnosprawnych i jaki ma to wpływ na rynek pracy. - Nie wiadomo, czy refundowanie ulg za zatrudnienie dobrze służy niepełnosprawnym - tłumaczyła Jolanta Banach, pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych. Analiza ankiet ma potrwać do końca marca, wtedy eksperci powinni przedstawić wstępny kształt przyszłej ustawy.

Nowoczesne metody fizjoterapii

Współczesny fizjoterapeuta powinien używać do rehabilitacji pacjentów międzynarodowych, uznanych metod usprawniania, dostosowanych do jego problemów. Na przykład pacjent chory na SM, mający problemy w życiu codziennym polegające na kontroli tułowia podczas wstawania z wózka inwalidzkiego, powinien zwrócić się do terapeuty znającego metodę PNF lub NDT - Bobath dla dorosłych. Pacjent z ostrym bólem kręgosłupa powinien poszukać terapeuty z certyfikatem metody McKenzie. Rodzice dzieci z porażeniem mózgowym powinni zwrócić się do certyfikowanych terapeutów metod Vojta oraz NDT - Bobath dla dzieci. Największe efekty w leczeniu wad postawy, do których zalicza się np. skoliozy, mają terapeuci z certyfikatem Terapii Manualnej i PNF. O tych metodach i wiele innych informacji dotyczących nowoczesnych metod rehabilitacji można znaleźć na portalu http://www.fizjoterapia.pl. Jego zasoby adresowane są do fizjoterapeutów i osób niepełnosprawnych poszukujących nowych możliwości usprawniania. Informacje można też uzyskać pisząc na adres: grzegorzg@fizjoterapia.pl .

Telefon Zaufania dla niepełnosprawnych

W Lublinie funkcjonuje telefon zaufania dla osób niepełnosprawnych. Można dzwonić pod numer telefonu: 0(prefix)81-747-98-21 lub pisać na adres e-mail: niepelnosprawni_telefon@poczta.onet.pl. Zadaniem telefonu jest pomoc psychologiczna, informacje o sposobach rozwiązywania problemów socjalno-bytowych, partnerstwo w samotności, nterwencje w sprawach trudnych. Telefon jest czynny we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i świat, w godzinach 9 - 16.

Medale św. Brata Alberta

Medal św. Brata Alberta ustanowiony został w 1997 r. i przyznawany jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie Kapituła Medalu św. Brata Alberta, zebrana w 85 rocznicę śmierci swojego Patrona, przyznała za ub. rok doroczne Medale św. Brata Alberta następującym osobom: śp. bp Janowi Chrapkowi z Radomia - za wspieranie dzieł charytatywnych na terenie diecezji toruńskiej i radomskiej oraz za wspieranie Filii Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim i Radwanowicach. Księstwu Irinie i Hubertowi Wittgenstein z Niemiec - za organizowanie kwest wśród europejskich bractw kurkowych na rzecz charytatywnych dzieł dla niepełnosprawnych w Polsce. Parafii katolickiej w Charkowie na Ukrainie - za wszechstronną działalność charytatywną na rzecz bezdomnych i niepełnosprawnych, organizowaną od 10 lat we współpracy z polskimi organizacjami pozarządowymi. Radzie i Zarządowi Miasta Libiąża - za wieloletnie wspieranie organizacji pozarządowych oraz za zorganizowanie w czerwcu 2001 r. ogólnopolskiego spotkania integracyjnego osób niepełnosprawnych. Stanisławowi Ziębie z Krakowa - radnemu miasta i prezesowi Fundacji "Solidarni solidarnym" za organizacje pomocy dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Wręczenie medali przez J. Emin. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego odbędzie się w dniu marca 2002 w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w czasie II Ogólnopolskiego Finału Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Nadzieja dla sparaliżowanych?

Brak czucia i możliwości ruchu, pełna świadomość i całkowita bezradność. Z tym muszą nauczyć się żyć ludzie sparaliżowani. Być może jednak wkrótce przynajmniej jeden z ich problemów będzie rozwiązany - komunikacja z otoczeniem. - Mam nadzieję, że nasze badania pozwolą ludziom całkowicie sparaliżowanym nie tylko obsługiwać komputer i swobodnie korzystać z Internetu, ale także kierować urządzeniami mechanicznymi, np. ramieniem robota - powiedziała reporterowi agencji Reuters Danielle Meeker z California Institute of Technology. - Wystarczy, że pomyślą, co chcą zrobić. Badania prowadzone są na małpach, którym wszczepiono elektrody w odpowiednie miejsca mózgu i podłączono je do komputerów. Specjalnie napisany program tłumaczy stan elektrod na ruchy kursora na ekranie. Największy problem polega na ryzyku wszczepienia elektrod do mózgu człowieka - operacja jest bardzo trudna i niebezpieczna. Kilka grup uczonych pracuje już nad urządzeniami, które pozwolą odczytywać dokładnie fale mózgowe bez ingerencji chirurgicznej. Gdyby im się udało, byłaby to rewolucja. ("Gazeta Wyborcza" - 5.02.2002).

Klawiatura dla niepełnosprawnych

Pod adresem http://www.praca.org.pl/klaw.htm można znaleźć informacje o klawiaturze dla osób z różnego rodzaju niesprawnościami. Klawiatura wyposażona jest w nakładki gotowe do pracy z każdym oprogramowaniem, które działa ze standardową klawiaturą. Nakładkę można zmieniać na inną, posiadają takie funkcje, które potrzebne są w danej chwili. Wielkość nakładek pozwala na funkcjonalne rozmieszczenie klawiszy, które przez swoje powiększone rozmiary oraz duży kontrast kolorów umożliwiają łatwe odnalezienie liter i cyfr przez użytkownika. Każda z nakładek ułatwia pracę i naukę osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Specjalne ustawienia nakładek pozwalają na dostosowanie ustawień klawiatury pod względem szybkości odpowiedzi i powtórzeń programów. Jest to bardzo przydatne dla osób, które mają problem z dokładnym lub zbyt długim przyciskaniem klawiszy. Jednocześnie jest to narzędzie integrujące pracę użytkownika niepełnosprawnego z użytkownikiem wykorzystującym standardową klawiaturę, która może być podłączona jako druga, równolegle pracująca. Klawiatura nadaje się do nauki i zabawy z dziećmi. i młodzieżą niepełnosprawną, jak też do profesjonalnej obsługi komputera przez osoby dorosłe. Więcej informacji można uzyskać: tel./fax (0-prefix-86) 216-50-59 lub 216-53-03 wew.30, lub wysyłając maila pod adresy: tech@praca.org.pl lub azetka@poczta.onet.pl. Przypominamy, że pod adresami: http://home.t-online.de/home/tfb-team (e-mail: tfb-team@t-online.de) oraz http://www.rehadat.de można znaleźć informacje na temat klawiatur dla osób z niesprawnością rąk oraz bogatego asortymentu elektronicznego sprzętu wspomagającego prace z komputerem, a także na temat rozmaitych przystawek, podpórek, wysięgników, uchwytów, itp.

Twój PC dla dobra ludzkości

Francuskie Stowarzyszenie Zwalczania Chorób Mięśni (AFM - Association Francaise contre les Myopathies) oraz firma IBM ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu Decryption. Umożliwi on użytkownikom Internetu udział w ogromnym przedsięwzięciu naukowym, którego celem jest stworzenie bazy danych o budowie tysięcy białek. Dzięki połączeniu niewykorzystywanych możliwości setek tysięcy stacjonarnych komputerów utworzony zostanie wirtualny superkomputer. Dysponując mocą obliczeniową rzędu 40 teraflopów, informatycy chcą porównać budowę 500 tys. znanych ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych protein. (Najpotężniejszy komputer świata, pracujący w Pittsburgh Supercomputing Centre, ma moc sześciu teraflopów - wykonuje sześć tysięcy miliardów operacji na sekundę). Baza danych o białkach pomoże naukowcom w lepszym zrozumieniu przyczyn chorób genetycznych. Przyspieszy to także proces tworzenia nowych metod ich leczenia. Projekt Decryption jest oparty na modelu programowania rozproszonego, w którym programy są wykonywane jednocześnie na serwerze oraz wielu rozproszonych komputerach PC. Podobną strategię zastosowano już na przykład w projekcie poszukiwania inteligencji pozaziemskiej "SETIl'home". Zadaniem aplikacji jest wykonywanie obliczeń i analiz sekwencji białek, na podstawie których będzie możliwe ich wyodrębnianie oraz klasyfikacja. W celu stworzenia wirtualnego superkomputera IBM zobowiązał się dostarczyć kompletną infrastrukturę IT, składającą się z serwerów, oprogramowania, systemów magazynowania danych oraz dodatkowych usług. Aby wziąć udział w projekcie Decryption, należy wejść na stronę http://www.te-lethon.fr, wpisać swój adres e-mailowy wraz z liczbą komputerów PC, które mają zostać udostępnione. W lutym 2002 roku zarejestrowani internauci otrzymają e-mail ze wskazówkami, jak pobrać darmowe oprogramowanie. Programy stworzone przez firmę Geomini umożliwią dzielenie się informacjami pomiędzy biorącymi udział w projekcie komputerami za pomocą Internetu. Programy te będą działały bez względu na to, czy w danej chwili komputer jest podłączony do Internetu. Rezultaty zostaną przesłane do serwera w momencie, gdy użytkownik wchodzi do Sieci. Uczestnicy projektu nie będą odczuwać zmniejszenia wydajności swych komputerów. Przedsięwzięcie potrwa około siedmiu miesięcy ("Wiedza i Życie" luty 2002).

Standardy dla jednostek ochrony zdrowia o różnych stopniach referencyjności

23 stycznia br. Ogólnopolski Konwent Organizacji Pozarządowych przedstawił swoje stanowiska m.in. w sprawie standardów, jakie powinny spełniać jednostki ochrony zdrowia o różnych stopniach referencyjności, oraz finansowania szczepień przeciwko WZW B. Konwent opowiada się za stworzeniem standardów, jakie powinny pod względem organizacyjnym, technicznym i fachowym spełniać jednostki ochrony zdrowia o różnych stopniach referencyjności. Następnie należy dokonać przeglądu jednostek publicznych i niepublicznych w celu wykazania, które z nich spełniają te standardy i na tej podstawie przydzielenie im odpowiedniej referencyjności. Placówkom dopuszczonym do dalszego funkcjonowania jako szpitale powinno się ponownie nadać stopień referencyjny, dbając o ich równomierne rozmieszczenie w kraju - uważa Konwent. Konwent wypowiedział się również na temat wycofania się Ministerstwa Zdrowia z opłacania szczepionki przeciwko WZW B dla pacjentów oczekujących na operacje. Organizacje są zdania, że pacjenci powinni mieć gwarancję bezpiecznego leczenia, zatem to szpital lub kasa chorych - wykupująca dane świadczenie w szpitalu - powinni ponosić koszty szczepienia. Konwent chce także zbadać, czy obowiązek członkostwa lekarzy w izbach lekarskich jest zgodny z konstytucją RP. W skład Konwentu wchodzą: Komitet Założycielski Stowarzyszenia Osób Fizycznych Poszkodowanych Decyzjami Lekarzy Orzeczników ZUS z Bydgoszczy, Stowarzyszenie Obrony Praw Pacjenta w Tarnowie, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek "Sztuczna Nerka" z Kielc, Czeladzkie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Upośledzeniem Psycho-Ruchowym z Czeladzi, Społeczny Komitet na Rzecz Prywatyzacji z Tuchowa i Komitet Założycielski Stowarzyszenia Byłych Pracowników MSW ds. Zwalczania Korupcji w Ochronie Zdrowia z Warszawy.

Konflikt w Limanowej

W Limanowej trwa konflikt między dużą grupą pracowników - członków Spółdzielni Inwalidów "Limanowianka (ZPCh), a zarządem Spółdzielni. Grupa zgłasza zastrzeżenia do sposobu zarządzania Spółdzielnią, a także do sposobu realizacji dotyczącego jej programu celowego PFRON pn.: "Szansa". Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim sposobu udzielenia pełnomocnictw FPHU "Igell" w Nowym Sączu do przejęcia "Limanowianki". Zarzuty dotyczą sprawdzania wiarygodności firmy "Igell", jej możliwości finansowych i organizacyjnych. Konflikt dotyczy też nieprawidłowości związanych ze sposobem zarządzania "Limanowianką. Między innymi nie zaproponowano wszystkim pracownikom niepełnosprawnym pracy w firmie "Igell", natomiast przyjmowane były osoby z Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej, lub nawet nie zarejestrowane jako poszukujące pracy, często bez aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Członkowie Spółdzielni chcą wiedzieć na jakiej podstawie niewiarygodna firma przejmuje bez odpowiedniego zabezpieczenia majątek "Limanowianki" i pozbawia pracy wielu inwalidów, nie wypłacając członkom Spółdzielni zaległych wynagrodzeń, odpraw i odszkodowań.

Bal Charytatywny Informatyków

W dniu 23 stycznia 2002 roku w Hotelu Sheraton odbył się dziewiąty już Bal Charytatywny Informatyków, którego nadrzędnym celem jest zbiórka środków finansowych na statutowe cele Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Organizatorami Balu jest firma ABC Data/Actebis Pl oraz Lupus - Wydawnictwo Prasy Komputerowej. Sponsorami Balu były w tym roku następujące firmy: Acorp International, Caldera, Compaq, Creative, EduSoft, Fujitsu Siemens Computers, Hewlett-Packard, ICL, Intel, LG, Lexmark, Microsoft, NASK, Novell, OKI, Panasonic, Plus GSM, Samsung Digital, Seagate, Signet, TDK, Toshiba. Coroczny Bal oraz wspieranie Fundacji stanowią wyraz solidarności środowiska informatycznego z najbardziej potrzebującymi członkami tej grupy zawodowej. Środki zebrane podczas Balu za serduszka, tombolę i aukcję (prawie 40 tys. zł), przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu. Fundusz uzyskany na Balu powiększą wpłaty jego sponsorów.

Działania charytatywne Microsoftu w Polsce

Firma Microsoft podsumowała działania charytatywne, jakie podjęła w 2001 roku w Polsce: nowy projekt charytatywny "Równe Szanse", kontynuacja pomocy gminom Barciany i Korsze oraz ponad 2 348 000 PLN w postaci oprogramowania dla ogromnej liczby placówek naukowych, szkół, gimnazjów, ośrodków wychowawczych, domów opieki, klinik i fundacji. Oprogramowanie Microsoft wspiera m.in. Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów z Bielska-Białej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Microsoft pomaga również organizacjom kierowanym szlachetnymi celami, takim jak np. Akademia Rozwoju Filantropii, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Klinika Anestezjologii w Warszawie i wiele innych. Projekt "Równe Szanse", został opracowany przez Microsoft i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo" z myślą o dzieciach z trudnych rodzin, bezrobotnych i patologicznych, zagrożonych lub niedostosowanych społecznie. Ponad 240 000 PLN zostanie przeznaczone na stworzenie dwóch pracowni komputerowych w warszawskiej dzielnicy Żoliborz, w dwóch gniazdach (świetlice, miejsca pozaszkolnych spotkań dzieci z nauczycielami, psychologami). Z tych placówek mają korzystać nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Od 1998 roku, Microsoft wspiera ubogie tereny Polski - gminy Barciany i Korsze w woj. warmińsko-mazurskim, Pracownie komputerowe w gminie Barciany otrzymała oprogramowanie o wartości 71 664 PLN, natomiast w gminie Korsze wartość oprogramowania wyniosła 48 858 PLN. Microsoft przekazał również pieniądze potrzebne w tego typu przedsięwzięciach: gmina Barciany otrzymała dwie dotacje na łączną kwotę 230 000 PLN, zaś podwójna dotacja w gminie Korsze opiewała na kwotę 187 060 PLN. Firma Microsoft poinformowała też o specjalnej ofercie dotyczącej pakietu Microsoft Office XP Standard, a skierowanej do nauczycieli, studentów i uczniów polskich szkół. Osoby objęte promocją mogą od początku stycznia 2002r. zakupić specjalną wersję pakietu biurowego Office XP - Microsoft Office XP Standard, Edycja dla nauczycieli, studentów i uczniów w specjalnej cenie - około 499 PLN brutto. Stanowi to ok. 20% normalnej ceny rynkowej tego produktu. Oferta firmy Microsoft przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby prywatne szeroko pojętego rynku edukacyjnego. Oferta skierowana jest do nauczycieli kontraktowych, akademickich, uczniów szkół podstawowych, licealnych oraz studentów studiów dziennych i zaocznych.

Coraz więcej Internautów

Jak wykazały badania przeprowadzone przez Ipsos - Demoskop pod koniec stycznia br. 27% Polaków powyżej 15 roku życia zadeklarowało, że ma dostęp do Internetu. Oznacza to wzrost w stosunku do 2000 roku o 11%. Wśród tych, którzy mają dostęp do sieci 11% łączy się z nią codziennie, 23% kilka razy w tygodniu, 14% raz w tygodniu, 15% kilka razy w miesiącu.

Głos przez komputer

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji ma wkrótce określić swoje stanowisko w sprawie użycia Internetu do przesyłu głosu (tzw. VoIP). Gdyby uznano tę technologię (polega ona na przetwarzaniu głosu przez komputer i przesyłaniu na dowolną odległość siecią internetową) za połączenia głosowe - towarzyszyłby temu zakaz świadczenia takich usług przez operatorów telekomunikacyjnych innych niż TP S.A. Stosowanie technologii VoIP sprawia, że rozmowa międzymiastowa i międzynarodowa kosztuje tyle, ile połączenie z Internetem.

Uwaga: złudne nadzieje!

W roku 2000 do członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego rozesłano list podpisany przez byłą wiceprzewodniczącą Towarzystwa informujący o tym, iż osoby zainteresowane otrzymaniem komputera osobistego powinny zwracać się w tej sprawie do Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Była to informacja nieprawdziwa, budząca złudne nadzieje, wysyłana bez wiedzy Fundacji. FPMiINR nigdy nie miała środków na zakup komputerów. Czasami otrzymuje stary sprzęt, który w miarę bardzo skromnych możliwości naprawia i przekazuje podopiecznym Fundacji. Pierwszeństwo mają osoby niesprawne ruchowo, które mogłyby - mając komputer - otrzymać pracę w systemie zdalnym. Mamy nadzieję, że ci, w których nieodpowiedzialna informacja rozbudziła złudne nadzieje, zaczną szukać - i znajdą - inne możliwości pozyskania komputera, np. program celowy PFRON, bezpośrednie kontakty z firmami na swoim terenie, które wymieniają stary sprzęt na nowy itp.

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub kryska@idn.org.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Jana Arczewskiego, Grzegorza Gałuszkę, Dobrochnę Gołasiewicz, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego, Romana Szuszkiewicza, Marka Śpiewankiewicza
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail