Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 14 (038)    16 grudnia 2001 r.  

Wszystkim Czytelnikom, Przyjaciołom i Współpracownikom radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, pracy i wszelkiej pomyślności w 2002 Roku życzy redakcja Kuriera IdN1!

Odbyło się Seminarium "Internet dla niepełnosprawnych dziś i jutro - IdN 2001"

W dniach 7-8 grudnia odbyło się trzecie seminarium "Internet dla niepełnosprawnych dziś i jutro - IdN 2001", którego organizatorami byli: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja im. Stefana Batorego, Telekomunikacja Polska S.A. oraz Instytut Podstaw Informatyki PAN. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób związanych z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku osób niepełnosprawnych. Uczestnicy wysłuchali wielu interesujących referatów m.in. na temat systemu zarządzania informacją w firmach i organizacjach pozarządowych - IntranetON, roli TP S.A. w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce, rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym, trendów i standardów w rozwoju e-pracy, sytuacji w zakresie rehabilitacji zawodowej ON w Polsce. Przedstawiciele PFRON omówili program "Telepraca" i inne programy celowe PFRON. Odbyły się też warsztaty tematyczne.
Na zakończenie seminarium uczestniczący w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych uchwalili Rezolucję w sprawie zmian w przepisach dotyczących osób niepełnosprawnych. Oto jej treść:

My, przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestniczący w Seminarium "Internet dla Niepełnosprawnych 2001- Dziś i jutro" w dniach 7-8 grudnia 2001 r. w Warszawie wyrażamy stanowczy protest przeciwko formie i trybowi prac nad zmianami w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie funkcjonowania państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W naszej opinii tak poważne zmiany w ustawodawstwie odbywają się w zbyt szybkim tempie i bez żadnej konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Taka metoda pracy - zamiast spodziewanej poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych - może przynieść negatywne skutki. Oczekujemy niezwłocznej informacji na temat stanu zaawansowania tych prac i propozycji planowanych zmian, a także systematycznej konsultacji (współpracy) w zakresie wyżej wymienionym z aktywnie działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych organizacjami pozarządowymi.


Rezolucja została przesłana do Premiera Rządu RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pod Rezolucją podpisali się przedstawiciele organizacji, które uczestniczyły w Seminarium: Fundacja Fuga Mundi, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Fundacja Unia Pomocy Niepełnosprawnym "Szansa", Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, Stowarzyszenie Osób Niskiego Wzrostu, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Małego Biznesu, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA, Stowarzyszenie "Epi - Ex", Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych, Koło Terenowe w Świdniku, POLPLAN Sp. z o.o, Stowarzyszenie Forum na rzecz Osób Niepełnosprawnych Partnerstwo, Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym "Echo".

Nagroda im. Marka Cara za rok 2001 dla Krystyny Karwickiej-Rychlewicz

Redakcja Kuriera IdN1 otrzymała 13.XII.2001 poniższy list:
Pani Krystyna Karwicka - Rychlewicz
Członek Rady Fundacji
Redaktor Naczelny "KURIERA IdN1"

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z ogromną radością przyjął wiadomość o przyznaniu Pani przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Nagrody im. Marka Cara za rok 2001 "za wykorzystanie Internetu w działalności na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, ułatwiania im aktywności zawodowej i społecznej", czyli redagowanie Kuriera IdN1. Jest to zarazem nagroda dla naszej Fundacji i dla wszystkich Korespondentów i Czytelników Kuriera.
Kochana Krystyno, tylko dalej w ten sposób i jak najdłużej.

Zarząd Fundacji: Krzysztof Markiewicz, Krystyna Wojakowska, Małgorzata Piątkowska, Elżbieta Zawistowska, Paweł Karmański.

* * *

Drodzy Przyjaciele!
       serdecznie dziękuję Wam i tym wszystkim, którzy złożyli mi życzenia z okazji przyznania mi tak znaczącej dla każdego dziennikarza nagrody przez moją zawodową organizację - Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Chciałabym z tej okazji przypomnieć, że nie byłoby tej nagrody, a być może i Internetu dla Niepełnosprawnych, a przynajmniej I węzła IdN, gdyby nie Marek Car, wielki Przyjaciel Fundacji, inicjator powstania IdN. Niestety, Marek nie dożył tej chwili; pozostała nam pamięć po Nim i nagroda Jego imienia. Bardzo nam Ciebie brak Marku! Twojego rozumu, pasji, pomysłów, umiejętności przekonywania ludzi z tak zwanej "branży" do idei pomagania osobom niepełnosprawnym w wykorzystaniu komputera i Internetu jako wspaniałego narzędzia rehabilitacji zawodowej i społecznej. Nie byłoby też Kuriera IdN1 gdyby nie nalegała na jego powstanie wieloletnia przewodnicząca Fundacji - prof. Elżbieta Pleszczyńska. Dziękuję Ci Elu, że mnie przekonałaś.
Nie byłoby Kuriera gdyby nie coraz liczniejsze, ale nadal zbyt szczupłe grono korespondentów Kuriera nadsyłających informacje ze swoich miejsc zamieszkania, organizacji, z którymi są związani, wyszperanych w prasie lub w Internecie.
I nie byłoby Kuriera IdN1, lub ukazywałby się znacznie rzadziej, gdyby Zarząd Fundacji nie znalazł w skromnych zasobach finansowych Fundacji środków pozwalających na jego istnienie.
Dziękuję Wam wszystkim z całego serca i mam nadzieję, że Kurier nadal będzie się rozwijał z pożytkiem dla środowiska osób niepełnosprawnych!

        Krystyna Karwicka-Rychlewicz

Niewielkie zainteresowanie "Telepracą"

Ze wstępnych informacji, jakie docierają z województw objętych pilotażowym programem celowym PFRON - "TELEPRACA" wynika, że największe nim zainteresowanie odnotowano w dwóch województwach: w lubelskim, gdzie zgłosiło się do grudnia 2001 - 85 osób niepełnosprawnych i w województwie pomorskim - 82 osoby. W województwie wielkopolskim zgłosiły się 62 osoby, zaś w dolnośląskim zaledwie 18. Niewielkie, niestety, zainteresowanie wykazują pracodawcy. To tylko potwierdza fakt, iż telepraca nadal nie jest w Polsce zbyt popularną formą zatrudnienia. Miejmy jednak nadzieję, że program PFRON przyniesie efekty i środki przeznaczone na ten cel nie zostaną zmarnowane.

Wspieranie Zakładów Pracy Chronionej

W 2002 r. nie będzie zmian w systemie finansowego wspierania Zakładów Pracy Chronionej - uspokajała pracodawców z ZPCh Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Jolanta Banach na spotkaniach na temat warunków ich funkcjonowania w 2002 r, które odbywają się w grudniu z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej. Ale w ciągu roku zostanie on poddany gruntownej analizie. Pracodawcy z ZPCh dają na tych spotkaniach wyraz swojemu zaniepokojeniu pogłoskami o pracach toczących się w Ministerstwie Finansów nad zmianą systemu wspierania zatrudnienia niepełnosprawnych na chronionym rynku pracy. Miałyby one polegać na odejściu od zwracania zakładom pracy ulgi VAT-owskiej (przez urzędy skarbowe) i przejściu na system dotacji z budżetu, kierowanych na każdego niepełnosprawnego pracownika, w wysokości zależnej od orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Zdaniem prezesa KIGR Włodzimierza Sobczaka, konsekwencje tak radykalnej zmiany systemowej byłyby oczywiste: spadek zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych. Zaznaczył, że w 2001 roku o 10 proc. spadło zatrudnienie w ZPCh. - Oczekujemy choćby minimum stabilizacji przepisów. Nie sposób rozsądnie planować i funkcjonować, jeżeli każdej jesieni przeżywamy stres, co będzie dalej - apelował. W jego przekonaniu, żeby zlikwidować drobne nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZPCh wystarczy "zwykłe uszczelnianie systemu, bez konieczności radykalnych zmian". Prezes Sobczak zapewnił, że środowisko pracodawców jest gotowe do rozmów na temat niezbędnych zmian w systemie, ale muszą one zawierać "właściwe vacatio legis i być skonsultowane ze środowiskiem". Jolanta Banach uspokajała, że fundamentalne zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mógłby inicjować tylko Minister Pracy przy twórczej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych, co rząd uznał za rzecz oczywistą. Analizy eksperckie, które wykażą, czy obecny system jest optymalny czy też wymaga zmian i jakich, powinny zakończyć się w I kwartale 2002 r., aby starczyło czasu na konsultacje ze środowiskiem, a potem opracowanie i uchwalenie koniecznych zmian w Parlamencie. - Nie wiemy co będzie efektem tych prac studialnych - powiedziała pani Minister. Zakłada jednak, iż "być może okaże się, że także inni ministrowie będą musieli w większym stopniu uwzględniać problematykę osób niepełnosprawnych. Np. minister zdrowia w zakresie rehabilitacji medycznej, czy minister edukacji - w kształceniu młodzieży i dokształcaniu dorosłych niepełnosprawnych". Poważnymi barierami w zwiększeniu zatrudniania ON stanowi bowiem - jak stwierdziła Jolanta Banach - mała mobilność tych osób i ich niskie wykształcenie. Po pracach ekspertów ministrów pracy i finansów Pełnomocnik przewiduje "uruchomienie dialogu z prawdziwego zdarzenia", z udziałem ekspertów związków zawodowych, organizacji pozarządowych i pracodawców. Z analiz i konsultacji ma wyniknąć, jaką filozofię wspierania zatrudnienia rząd zaproponuje: podatkową czy dotacyjną, a jeżeli dotacyjną, to na jakim poziomie. Przy okazji warto przypomnieć, że w Polsce jest ok. 4,5 mln osób niepełnosprawnych (ze stwierdzonym orzeczeniem o niepełnosprawności) w wieku 15 lat i więcej. Prawie połowa to osoby w wieku 60 lat i więcej. W ZPCh zatrudnionych jest obecnie ok. 200 tys. niepełnosprawnych. Na otwartym rynku pracy - 50 tys. , co nie wydaje się informacją pełną. Nie ma bowiem danych dotyczących zatrudnienia ON przy pracach dorywczych, na czasowych umowach - zleceniach, jak często to się dzieje chociażby w przypadku absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, lub wręcz na "czarno".

Nowelizacja ustawy

Na posiedzeniu 21 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje m.in. wprowadzenie przepisu, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego może być przyznane wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Wolontariat w Polsce

Status wolontariuszy w Polsce jest niejasny. W kodeksie pracy nie ma przepisu, który pozwalałby na nieodpłatną pracę. Jest jednak szansa na zmianę. Minister pracy skierował do komitetu Rady Ministrów projekt ustawy, który ma uregulować problemy związane z działalnością społeczników. W Polsce jest około dwóch milionów wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Projekt ustawy zakłada, że wolontariusz może wykonywać prace na rzecz organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, czyli samorządów, szkół czy przedszkoli. Wolontariusz będzie miął prawo żądać, aby instytucja czy organizacja korzystająca z jego pomocy potwierdziła to na piśmie. Organizacje pozarządowe będą mogły, a rządowe będą musiały, zagwarantować wolontariuszowi badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pokryć koszty jego podroży służbowych i diety. Z projektu ustawy zadowolone są organizacje pozarządowe; nareszcie będą mogły zwracać ludziom koszty podroży, szkoleń i te wydatki będą traktowane jako koszty działania organizacji, a nie "lewizny".

Organizacje pozarządowe pod kontrolą

Organizacje pozarządowe mają prawo do przywilejów, ale mogą się spodziewać również mechanizmów sprawdzających przyznawanie i wykorzystywanie publicznych pieniędzy - oświadczył minister pracy, w którego gestii są kontakty z tymi organizacjami. Min. Hausner zapowiedział powrót do dyskusji nad propozycją wysuniętą m.in. przez "Gazetę Wyborczą", by każdy mógł odpisać od podatku i przekazać na rzecz wybranej przez siebie organizacji 1 proc. swoich dochodów. Warto przypomnieć, że od wielu lat trwają prace nad ustawą określającą ramy prawne działania organizacji pozarządowych.

Bilety z ulgami 78 i 37 %?

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 27 listopada 2001 roku, rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zdaniem Rządu głównym celem zmiany ustawy jest ograniczenie stwierdzonych przez kontrole nadużyć oraz ograniczenie wydatków budżetowych na finansowanie ulg ustawowych. Zasadnicza zmiana polega na tym, że dla większości uprawnionych do ustawowych ulg, w miejsce dotychczasowych biletów bezpłatnych i z 50 % ulgą wprowadza się bilety z ulgami 78 i 37 %. Nie ulega natomiast ograniczeniu krąg osób uprawnionych do ulg. Decyzja Rządu wywołała zaniepokojenie i oburzenie nie tylko - bardzo nagłośnione - wśród studentów, ale i osób zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi. Opiekunowie i rodzice dzieci niepełnosprawnych, uczestnicy forum dyskusyjnego portalu Strona Dzieci Sprawnych Inaczej www.dzieci.org.pl, w liście otwartym skierowanym do Posłów i Senatorów, wyrazili swój sprzeciw wobec proponowanych zmian. Zdaniem autorów listu wprowadzenie odpłatnych (nawet częściowo) biletów PKP i PKS dla dzieci niepełnosprawnych stanie się istotną przeszkodą w ich komunikacji ze światem zewnętrznym. Może to wręcz doprowadzić do rezygnacji niektórych rodzin z dalszej rehabilitacji, leczenia, a nawet z edukacji dzieci niepełnosprawnych i pozostawianie ich w domu. Skutki społeczne i ekonomiczne tego typu zachowań będą wówczas o wiele wyższe niż planowane oszczędności z proponowanych zmian. ("Wiadomości ngo" z 10.12.2001 r.)

Europejski Tydzień Autyzmu

Z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu obchodzonego w pierwszym tygodniu grudnia Fundacja Synapsis zaprezentowała raport na temat: "Ocena stanu pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom w Polsce". Problem autyzmu dotyczy w Polsce ok. 10 tys. dzieci i młodzieży oraz trudnej do określenia, ze względu na braki w diagnozowaniu, liczby osób dorosłych z autyzmem szacowanej na kilka tysięcy osób. Razem z rodzinami również ciężko dotkniętymi skutkami choroby obejmuje bezpośrednio ponad 50 tys. osób.

Wystawa poświęcona osobom niepełnosprawnym

Od 11 grudnia 2001 r. w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej w Ciechanowie można zwiedzać wystawę poświęconą osobom niepełnosprawnym. Prezentowane na niej zdjęcia ukazują osoby niepełnosprawne podczas wykonywania zajęć typowych dla ludzi sprawnych. Odnoszą się więc do uprawiania sportu, występów teatralnych, pracy czy nauki. Inicjatorami wystawy są: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja "Polska Bez Barier", magazyn "Integracja" i Philip Morris Polska. Ciechanowska ekspozycja to kolejny etap trwającej od ponad roku kampanii społecznej "Niepełnosprawni - normalna sprawa", której myślą przewodnią jest uświadomienie społeczeństwu problemów z jakimi na co dzień borykają się niepełnosprawni. To dotykający ich najczęściej brak akceptacji i problem z normalnym funkcjonowaniem. Wystawa przedstawi zdjęcia wykonane przez 16 wybitnych fotografików polskich. Prezentowana będzie co najmniej przez rok w większych miastach Polski, m.in.w Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach i Wrocławiu. -  Sztuka to umiejętność dzielenia się swoją wrażliwością z drugą osobą. Dla potrzeb wystawy fotografowałem niewidome dzieci z ośrodka w Laskach. Na zdjęciach starałem się wyeksponować ich najgłębsze i najskrytsze wyobrażenia. Poprzez moje prace chciałem dotknąć marzeń tych dzieci, pójść ich tropem i na kliszy fotograficznej utrwalić całą ich dziecięcą wrażliwość - powiedział Andrzej Świetlik, jeden z fotografików prezentujących swoje prace na wystawie. Wystawę można oglądać do 23 grudnia 2001 r.

Ambulatoryjne świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll zwrócił się do prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych o przedstawienie informacji na temat możliwości wprowadzenia ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Pytanie rzecznika dotyczy przede wszystkim możliwości realizowania przez kasy chorych zasad kontraktowania ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych przygotowanych przez UNUZ.

Raport "Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia"

Fundacja Batorego przedstawiła 5 grudnia raport "Pacjenci i lekarze o korupcji w publicznej służbie zdrowia", który jest częścią realizacji programu "Przeciw Korupcji". Wyniki badań przeprowadzonych wśród potencjalnych pacjentów wykazały, że służba zdrowia wymieniana jest na drugim miejscu po polityce (działaczach partyjnych, radnych, posłach, senatorach) jako dziedzina opanowana korupcją. Pod względem społecznej wagi korupcję i służbę zdrowia wyprzedzają tylko kwestie związane z położeniem materialnym społeczeństwa (takie jak: bezrobocie, bieda, renty i emerytury) oraz przestępczość. (Puls Clinici 4/2001)

Accessibility and E-Learning Solutions Kit

Firma Macromedia udostępniła pakiet Accessibility and E-Learning Solutions Kit, który ma umożliwić projektantom tworzenie serwisów internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Od czerwca br. obowiązuje w USA prawo, nakazujące konstruowanie witryn rządowych w taki sposób, aby były one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwestią ułatwienia dostępu do internetowych serwisów zajmuje się także World Wide Web Consortium (W3C). Organizacja kształtująca standardy w Internecie opublikowała we wrześniu zalecenia dotyczące tworzenia przeglądarek, odtwarzaczy multimedialnych oraz innych aplikacji internetowych. Problem polega na tym, iż projektanci nie rozumieją tych reguł - uważa Bob Regan z firmy Macromedia i dodaje: nowe narzędzie umożliwia nam przełożenie standardów ułatwionego dostępu na język mniej techniczny. Warto zadać pytanie: kiedy takie prawo zacznie obowiązywać w naszym kraju?

Klawiatury dla osób z niesprawnością rąk

Pod adresami: http://home.t-online.de/home/tfb-team (e-mail: tfb-team@t-online.de) oraz http://www.rehadat.de można znaleźć informacje na temat klawiatur dla osób z niesprawnością rąk oraz bogatego asortymentu elektronicznego sprzętu wspomagającego prace z komputerem, a także na temat rozmaitych przystawek, podpórek, wysięgników, uchwytów, itp.

Dopuszczalne kwoty przychodów

Jak poinformował ZUS 1 grudnia 2001r. zmieniły się dopuszczalne kwoty przychodów osiąganych przez rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli podstawowego wieku emerytalnego (wynoszącego dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65). Zmiana wiąże się z ogłoszeniem przez GUS, że przeciętne wynagrodzenie w III kw. tego roku wyniosło 2047,29 zł. 70 % tego wynagrodzenia wynosi 1433,10 zł. Przychody nie przekraczającej tej kwoty nie spowodują zmniejszenia renty lub emerytury. Przychód w wysokości 130 % przeciętnego wynagrodzenia w III kw. 2001 r. wynosi 2661,50 zł. Osiągnięcie przychodu przekraczającego kwotę 1433,10 zł, ale nie większego niż 2661,50 zł spowoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Osiągnięcie przychodu przekraczającego kwotę 2661,50 zł powoduje zawieszenie prawa do świadczenia.

Wigilia w Fundacji Matematyków

Zgodnie z istniejącą już od kilku lat tradycją w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo podopieczni Fundacji i jej Przyjaciele zebrali się 9 grudnia na Wigilii. Były serdeczne wzajemne życzenia, spotkania przyjaciół, a także wigilijne przysmaki przygotowane przez uczestników spotkania.

Punkt biblioteczny "Książka na telefon"

W Warszawie zaczął działać punkt biblioteczny "Książka na telefon". Pod nr telefonu 831 32 13 można zamówić wypożyczenie dowolnej książki, która zostanie potem dostarczona do domu. Usługa jest płatna, ale np. niepełnosprawni mieszkańcy Śródmieścia nie płacą za dowóz.

Rola i znaczenie Internetu

Z okazji stulecia Nagrody Nobla, przypadającego w grudniu 2001 roku, jej laureaci wzięli udział w sondażu na temat Internetu. Powiedzieli oni między innymi, iż Internet przełamuje bariery między państwami i kulturami, wpłynie na zrozumienie świata przyrody, usprawni edukację i wprowadzanie innowacji, znacznie poprawi jakość życia, stworzy bowiem nowe możliwości gospodarcze dla mieszkańców regionów mniej rozwiniętych (72%), a ponadto poprawi komunikację między ludźmi z różnych krajów, przełamując bariery między państwami i kulturami. 69% ankietowanych uważa, że Internet może przyspieszyć ich własne prace naukowe. 83% twierdzi, że Internet odegra znaczną rolę we wzroście wydajności pracy, 93% podkreśla, że Internet ułatwi dostęp do bibliotek i informacji, a ponadto usprawni kontakt z nauczycielami. Laureaci dostrzegają wielki potencjał Internetu, ale i wyrażają pewne obawy, dotyczące zagrożenia prywatności (65%), zwiększonego wyobcowania (51%) oraz rosnącej nierówności politycznej i ekonomicznej (44%). Autorzy sondażu dodają, iż wyniki są również dlatego bardzo interesujące, że większość laureatów nie miała do czynienia z komputerami oraz Internetem w młodości, a średnia wieku ankietowanych wynosi 72 lata. Większość z nich korzysta z komputera (88%), Internetu i poczty elektronicznej (89%). W sondażu przeprowadzonym przez Princeton Survey Research Associates - na zlecenie firmy Cisco Systems - wzięło udział 71 laureatów. Reprezentowane były wszystkie dziedziny, w których przyznawane są Nagrody Nobla. Wyniki sondażu można znaleźć pod adresem: http://www.cisco.com/nobel.

Premiera polskiej wersji Microsoft Windows XP

27 listopada 2001r. odbyła się w Warszawie uroczysta premiera polskiej wersji najnowszego systemu operacyjnego Microsoft Windows XP. Jego wprowadzenie porównywane jest do rewolucji, jaką był system Windows 95. Na świecie sprzedaż Microsoft Windows XP - począwszy od 25 października 2001 roku, kiedy to miała miejsce światowa premiera, - przewyższyła już początkową sprzedaż Windows 95. Od pierwszego tygodniu grudnia, br. system jest do nabycia w polskiej wersji językowej. Microsoft Windows XP powstał z połączenia dwóch dotychczasowych linii systemów operacyjnych dla komputerów osobistych - Microsoft Windows Millennium Edition dla użytkowników domowych oraz Microsoft Windows 2000 dla użytkowników biznesowych. System oferuje dodatkowe funkcje zdalnego dostępu, lepszą ochronę danych oraz bogatsze możliwości zarządzania. Windows XP ma całkowicie nowy graficzny interfejs użytkownika. Ułatwia on pracę i odświeża wygląd dobrze znanego pulpitu, który staje się prosty, kolorowy i bardziej przejrzysty, a jednocześnie sprawia, że obsługa komputera jest łatwiejsza i intuicyjna.

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (jako załącznik w formacie Worda): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: Dobrochnę Gołasiewicz, Leszka Konopę, Krzysztofa Markiewicza, Remigiusza Sawickiego, Marka Śpiewankiewicza
Dziękujemy!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail