Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 4 (028)    21 marca 2001 r.  

List otwarty do Prezydenta RP

Uczestnicy Usenet'owej grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi zwrócili się do Prezydenta RP z listem otwartym, w którym sygnalizują wielkie zaniepokojenie o przyszłość osób niepełnosprawnych. W liście czytamy m.in. : W naszej ocenie zbyt wiele środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną inwalidów jest marnotrawionych niewspółmiernie do potrzeb. Z niepokojem obserwujemy, że często są one dzielone bez właściwej analizy i konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. ... Internet stał się dla nas prawdziwym oknem na świat, czyniąc to nowym (i nowoczesnym) sposobem na rehabilitację poprzez rozwój kontaktów, kształcenie się, pracę (Telepracę) także rozrywkę. Niestety, koszty jakie muszą ponosić niepełnosprawni są niewspółmierne do ich przychodów.... W szczególnie trudnej sytuacji (i tym bardziej wymagającej zauważenia), są osoby posiadające znaczny stopień inwalidztwa, a to ze względu na narządy ruchu, czyli te z porażeniami kończyn czy zanikami mięśni. Trudności tych osób z poruszaniem się predestynują je szczególnie by za pomocą Internetu mogli realizować swoje, często bardzo ambitne plany i marzenia. Mimo tej oczywistości, ponoszą oni, podobnie jak reszta społeczeństwa, takie same wydatki związane z dostępem do Internetu ...".
Autorzy listu apelują do Prezydenta, by najszybciej, jak tylko można (np. podczas spisu powszechnego) podjęto prace nad utworzeniem BAZY DANYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jest ona bezwzględnie konieczna - stwierdzają - by skromne środki, które przeznacza się na potrzeby środowiska, były rozdzielane mądrze i by trafiały tam, gdzie pojawia się potrzeba. Przykładem negatywnym jest chociażby tegoroczny rozdział środków dla PFRON przeznaczonych na usuwanie barier architektonicznych. Nawiązując do przedwakacyjnej debaty sejmowej w sprawie tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce, podkreślają, że istotne jest, by budowanie podstaw takiego społeczeństwa odbywało się ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i aspiracji środowiska osób niepełnosprawnych. Zwrócili się również z prośbą o poprawę organizacji pracy Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, m.in. oczekując by jego kontakt ze środowiskiem ON uwzględniał dotychczas niewykorzystywane możliwości, jakie daje Internet. Proponują też powołanie terenowych przedstawicieli Biura i wyposażenie ich w dostęp do Internetu, aby umożliwić tym samym współdziałanie z internetową społecznością osób niepełnosprawnych. Deklarują jednocześnie dołożenie wszelkich starań dla realizacji upowszechnienia technik internetowych w środowisku osób niepełnosprawnych w Polsce. Na zakończenie listu przypominają hasło: "Nic co jest tworzone dla NAS nie może być wykonywane bez NASZEGO udziału".

PFRON - projekt planu finansowego na 2001 rok

Zarząd PFRON (www.pfron.org.pl) przedłożył projekt planu finansowego na 2001 rok, uwzględniający zmiany w oszacowanych przychodach oraz zmiany w poszczególnych pozycjach wydatków zatwierdzone przez Radę Nadzorczą 3 października 2000 roku. Założono zwiększenie przychodów o 50 mln zł. O taką kwotę planuje się wzrost wydatków. Łączne przychody PFRON w 2001 roku przychody szacowane są na 1 501 814 tys. zł. W projekcie planu wydatków na 2001 rok przeznaczono na zatrudnienie i rehabilitację zawodowej osób niepełnosprawnych minimum 67 proc. szacowanych przychodów, na rehabilitację dzieci i młodzieży co najmniej 7 proc. przychodów, na realizację zadań związanych z programami "Partner" i "Papirus" 3 proc. szacowanych przychodów, nadto zaplanowano wzrost wydatków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych o 10 proc. w stosunku do budżetu 2000 r. oraz na dofinansowanie zwalczania barier funkcjonalnych o 15 proc. Projekt przewiduje, że w 2001 roku będą prowadzone intensywne działania zmierzające do egzekwowania na bieżąco deklarowanych wpłat oraz należności. Przyjęto zasadę, że środki przydzielone dla powiatu na pokrycie zobowiązań nie będą mogły być przenoszone na inne cele, w tym także na realizację umów zawieranych w 2000 r. o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z Założeniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zadania priorytetowe w zakresie rehabilitacji zawodowej to: udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (26 226 tys. zł); zwrot kosztów tworzenia nowych lub przystosowania istniejących miejsc pracy (176 120 tys. zł); zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na stanowiskach refundowanych ze środków Funduszu oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców (ma to dotyczyć nowych miejsc pracy i około 26 tys. osób, zatrudnionych na podstawie umów z lat ubiegłych); zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcom zatrud-niającym do 24 pracowników, w wysokości 50 proc. najniższej pensji; dofinansowanie do 50 proc. oprocentowania kredytu zaciągniętego na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej; szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą stanowiska pracy (163 tys. zł); dofinansowanie poradnictwa zawodowego. Założono również wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 753 złotych w listopadzie 2001 r. W latach 2000-2001 planuje się powstanie 6. zakładów aktywności zawodowej, a zgodnie z Założeniami Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w 2001 r. utworzony zostanie jeden specjalistyczny ośrodek szkoleniowo-rehabilitacyjny. Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą służące rehabilitacji zawodowej to: "Braille" (58 ZPCh), "Hefaj-stos" (12 ZPCh), "ISO 9000", (185 ZPCh), "Akademia Integracji", ,WAZON II', "Merkury" (33 ZPCh), SEZAM. Realizowane w formie pożyczek: SEZAM, "Premia dla Aktywnych", "Program samochodowy", "Medium" i "Medium". Ze sprzętu zmniejszającego skutki niepełnosprawności dzieci i młodzieży skorzysta około 14 tys. dzieci i młodzieży - Zwiększono o około 10 proc. w stosunku do ub.r. środki na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych. Kontynuowane będą następujące programy służące rehabilitacji społecznej lub leczniczej: "Pegaz", "Komputer dla Homera", "Program pomocy w kształceniu na poziomie wyższym osób z uszkodzeniem słuchu" "Uniwersytet dla wszystkich", "Drogowskaz", "Tłumacz dla niesłyszącego", "Papirus", "Domino" - program pilotażowy, który ma być realizowany przez 3 lata w wybranych 16 powiatach. Ponadto w planie finansowym przewidziano dotacje dla przedsiębiorców podejmujących produkcję wyrobów ortopedycznych oraz dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem dla osób dorosłych, wsparcie badań, ekspertyz i analiz, opracowania projektów norm dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i szkoleniowych; Znajdą się też fundusze na współpracę z organizacjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych "Partner". Nie będzie natomiast w 2001 r. dofinansowania usług transportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w 2001 r. przeznaczono 527 693 tys. zł (w tym na rzecz dzieci i młodzieży 119 701 tys. zł). Pozostałe planowane na 2001 r. wydatki Funduszu, to koszty finansowe i operacyjne, koszty bieżące własne i własne wydatki inwestycyjne.

Biurokracja zżera środki finansowe

W Polsce mnożą się organizacje, które apelują do społeczeństwa o datki. Mało kto pamięta o obowiązku publicznego rozliczenia wpływów i wydatków - pisze Jacek Maziarski w "Rzeczpospolitej" (6 marca 2001 r.) w artykule pt. "Sztuka tworzenia synekur". Przyczynkiem do podjęcia tego tematu była głośna sprawa wojewody warmińsko-mazurskiego Zbigniewa Babalskiego, który chciał utworzyć dwadzieścia urzędniczych etatów za pieniądze przeznaczone na pomoc społeczną. Sprawa została pozytywnie wyjaśniona dla wojewody.
- Myślę jednak - czytamy w artykule - że byłoby niedobrze, gdyby warmińsko-mazurska wojna na górze przesłoniła to, co leżało u podstaw skandalu. Prawdziwym problemem nie jest przecież Babalski i jego polityczny dwór, ale zjawisko pasożytniczego podjadania przez biurokrację środków, które powinny trafiać do środowisk potrzebujących pomocy. Autor przytacza informacje zaczerpnięte z czasopisma "Najwyższy Czas": w Częstochowie wynagrodzenia urzędników i fachowego personelu pochłaniają ponad 30 proc. wydatków na opiekę. Skandalem i patologią Maziarski nazywa to, że wynagrodzenia administratorów opieki społecznej rosną dużo szybciej od świadczeń dla adresatów pomocy. Tak właśnie dzieje się w Częstochowie - wynagrodzenia i pochodne urzędników oraz personelu opieki społecznej pochłaniały w ubiegłym roku 9,5 miliona zł, a w tym roku przewiduje się 15,8 mln zł, czyli wzrosły o 66 procent! Co ciekawsze, we wzroście tym uczestniczyli głównie urzędnicy. Wzrost płac pielęgniarek nie wyrównał inflacji, za to wydatki na wynagrodzenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyły się o ponad 300 procent. Przypomina jak wysokie są zarobki szefowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej: z datków i darowizn wykrojono dla niej pensję w wysokości prawie dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie. I jest to w dodatku drugie uposażenie, bo szefowa PKPS pobiera także pensję dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Po opisaniu tych faktów nikt nie zareagował. Nie byłoby tego rodzaju zawstydzających incydentów - czytamy w artykule - gdyby należycie działały u nas mechanizmy kontroli sprawowanej przez opinię. Niestety, nie działają - między innymi dlatego, że społeczeństwo jest słabo informowane, co dzieje się z publicznym groszem. Tam, gdzie nie ma przejrzystości, wszystko może się zdarzyć - nawet synekury z pieniędzy na dobroczynność.

Wysoka popularność instytucji charytatywnych

Z sondażu przeprowadzonego przez Demoskop w styczniu br. wynika, że wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zdecydowanie najpopularniejsza wśród instytucji charytatywnych. Słyszało o niej aż 99 proc. ankietowanych. Następne miejsca zajmują: Caritas Polska (90 proc.), Fundacja "Polsat dzieciom" (86 proc.) Polska Akcja Humanitarna (Equilibre) (67 proc.), Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową (50 proc.) Warszawskie Hospicjum dla Dzieci (38 proc.) Stowarzyszenie "Tęcza" (10 proc.) i Fundacja Synapsis (8 proc.). Wysoka jest również akceptacja społeczna dla celu i formy akcji prowadzonej przez Jurka Owsiaka. Tylko nieliczni ankietowani mieli do niej negatywny stosunek. Osoby, które wsparły finansowo WOŚP, przekazywały na ten cel średnio nieco ponad 12 złotych.

"Telepraca - możliwości jej wdrażania w firmach w Polsce"

Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w dniu 6 marca br. seminarium pt. "Telepraca - możliwości jej wdrażania w firmach w Polsce".
http://www.fob.org.pl/wydarzenia/konfer01_02.html
Rozpropagowaniu telepracy ma służyć projekt pt. "Telepraca - korzyści dla firm i pracowników", a w przypadku ON przygotowany przez PFRON, konsultowany m.in. przez FPMiINR, program "Infostart". Omówiono badania przeprowadzone przez Fundację Centrum Promocji Kobiet przedstawiające sytuację w zakresie telepracy w Polsce, doświadczenia i programy wspierające firmy tworzące stanowiska telepracy. Przedstawiciel lubelskiej Fundacji Fuga Mundi omówił stanowisko UE dotyczące telepracy i przedstawił działania jego organizacji w zakresie przygotowania ON z woj. lubelskiego do podejmowania pracy zdalnej. Wykorzystano przy tym, jak poinformował w swoim wystąpieniu, dotychczasowe doświadczenia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Przedstawiciele PFRON poinformowali o możliwości dofinansowywania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne przeszkolone w przygotowanym programie PFRON - "Infostart". Istnieje też możliwość udzielania pożyczek osobom niepełnosprawnym na zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego w przypadku samo zatrudnienia. Zapowiedziano wydanie poradnika dla firm, które będą chciały stosować tę formę pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwień dla firm w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych.

IX Warsztat Aktywizacji Zawodowej

W Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu (KLABIR) Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo 1 marca br. zakończył się trwający cztery miesiące IX Warsztat Aktywizacji Zawodowej. Ukończyły go 24 osoby. Uczestnicy mogą po tym szkoleniu zdać 5 modułów (z 7 możliwych) do egzaminu ECDL. Nauczyli się też m.in. pisania cv, prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą i innych rzeczy umożliwiających poruszanie się na wolnym rynku pracy. IX WAZ, podobnie jak poprzednie, był bezpłatny dla uczestników. Koszty, w tym opłacanie wykładowców (niepełnosprawnych), psychologów, którzy przygotowali uczestników WAZ do "sprzedawania" swoich umiejętności na rynku pracy, pomoc najciężej poszkodowanym w czasie trwania kursu, częściowe pokrycie kosztów dojazdu dla "wózkowiczów", utrzymania sieci komputerowej, koordynacja szkolenia, jego sekretariat itp. sponsorowały: Fundacja "Wspólna droga", Zarząd m. st. Warszawy, niektóre dzielnice Gminy Warszawa - Centrum oraz Gmina Wawer. Niestety, nie wszyscy sponsorzy zdają sobie sprawę z  tego, że jedynym kosztem szkolenia nie jest opłacanie wykładowców. Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Praga Południe gminy Centrum, sponsorujący w 2000 roku jeden z WAZ, odmówił uznania takich kosztów, jak koordynacja całości programu, pielęgnowanie szkoleniowej sieci komputerowej i sprzętu, prowadzenie sekretariatu szkolenia oraz sprawowanie opieki nad uczącymi się najciężej poszkodowanymi niepełnosprawnymi. Oznacza to, że nie jest właściwie interpretowany proces dydaktyczny ON. Nie można bowiem prowadzić szkolenia bez koordynacji, nadzoru, utrzymania sieci komputerowej, korespondencji, pilnowania frekwencji, wypisywania świadectw i zaświadczeń itp. W tej sytuacji koordynator szkolenia, odpowiedzialny też za poszukiwanie sponsorów i kontakt z nimi, nie chcąc obarczać tymi kosztami Fundacji (Ośrodek zażądał zwrotu części dotacji) - gotowy jest zwrócić te pieniądze z własnej, prywatnej kieszeni. Niech to będzie ostrzeżeniem dla tych organizacji, które podpisują umowy o szkolenie z  OPS. Trzeba pamiętać, że w takich sporach występują z jednej strony osoby niepełnosprawne, pełni lub częściowi wolontariusze, a ze strony Ośrodka - etatowi pracownicy w  godzinach pracy. Historia tej dotacji to także mały przyczynek do partnerstwa agend samorządowych i organizacji pozarządowych. Sprawa jeszcze nie jest do końca rozstrzygnięta. Nie stracą jednak na tym osoby niepełnosprawne. 8 marca rozpoczął zajęcia X Warsztat Aktywizacji Zawodowej. Po raz pierwszy uczestniczy w nim 36 osób! Do tej pory Fundacja ma środki zapewnione na połowę Warsztatu, o pozostałe trzeba dopiero się starać. Chętnych jest tak wielu, że należałoby zorganizować dwa - trzy kursy i następny warsztat - na to niestety brak środków. Chociaż Fundacja nie otrzymała w 2001 dotacji z Dzielnicy Praga Południe, trzy osoby z tej dzielnicy rozpoczęły szkolenie 8 marca br. A gdyby tak dało się przyjąć korzystne dla obu stron rozwiązanie: władze Dzielnicy mogłyby np. zlecić Fundacji szkolenia swoich pracowników, a Fundacja uzyskane środki przeznaczyłaby na szkolenia mieszkańców Pragi Południe?

Toksyna botulinowa - drogi lek dla dzieci z porażeniem mózgowym

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" z 13 marca br. nie wiadomo, czy kasy chorych zgodzą się finansować toksynę botulinową - drogi lek dla dzieci z porażeniem mózgowym. Krajowi specjaliści chcą przekonać kasy i uwzględnić preparat w oficjalnych standardach leczenia tej choroby. Jedna ampułka leku, który trzeba podawać raz na kilka miesięcy, kosztuje 900-1000 zł. Lek nie jest refundowany, a płacić za niego zgodziła się jedynie Pomorska Kasa Chorych. Według specjalistów na terapię może sobie pozwolić bardzo niewiele rodzin, tymczasem lek ten można by z powodzeniem stosować u co trzeciego dziecka z porażeniem mózgowym.

Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło procedurę przyznawania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych. Dotacje będą przeznaczone na realizację pięciu rodzajów zadań państwowych w 2001 roku. Łączne środki na ten cel wynoszą 9 mln zł. Zadania dotyczą: szkoleń dla rodziców lub opiekunów dzieci głuchych i niedosłyszących, upośledzonych umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych; poradnictwa dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera lub chorobą Parkinsona; doskonalenia kadry medycznej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, logopedycznej i tyflologicznej, głównie w trzech obszarach merytorycznych: problemy dzieci i młodzieży z chorobami powstałymi na podłożu genetycznym z uwzględnieniem kardiologii, okulistyki i neurologii, metody wczesnej rehabilitacji wad słuchu, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego z dysfunkcją narządu ruchu sprzężoną z innymi rodzajami niepełnosprawności; wydawnictw o charakterze edukacyjnym dla rodziców lub opiekunów niepełnosprawnych osób w formie biuletynów, informatorów, ulotek, kaset video; promowania honorowego krwiodawstwa w Polsce. Oferty można składać do końca marca.

Podatki za 2000 rok

Tym, którzy sami rozliczają PIT za 2000 rok i jeszcze tego nie uczynili przypominamy, że za 2000 rok w stosunku do roku 1999 pozornie niewiele się zmieniło. Zasady obliczania podatków, katalog zwolnień i odliczeń są takie same. Zmianie uległa wysokość progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów, kwoty wolnej od podatku oraz limitów odliczeń. Wynika to ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wydatki które uznaje się na cele rehabilitacyjne: adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności; zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych; zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych (prasa dla osób niepełnosprawnych, książki, kasety VHS np. dotyczące metod usprawniania); odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym; odpłatność za pobyt na leczeniu sanatoryjnym; opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa (nie trzeba posiadać rachunku); utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w punkcie 7, psa przewodnika (nie trzeba posiadać rachunku); opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną; opłacenie tłumacza języka migowego; opłata za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych; zakup leków (tylko nadwyżka ponad 134 zł miesięcznie).; odpłatny konieczny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (nie trzeba posiadać rachunku); odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na: turnusie rehabilitacyjno-usprawniającym, leczeniu sanatoryjnym, koloniach i obozach jak w pkt. 11. Powyższe wydatki mogą też odliczyć podatnicy posiadający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dzieci niepełnosprawne do 16 lat. Wydatki te można odliczyć tylko wtedy, jeżeli nie zwrócono ich podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. Odliczamy więc tylko te wydatki, które sami pokryliśmy. Więcej informacji na stronie http://www.podatki.pl.

Wirus polio

Doustna szczepionka przeciwko wirusowi polio (sprawcy choroby Heinego-Medina) jest stosowana już od 40 lat . Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przewidywała, że dzięki masowym szczepieniom choroba ta zniknie z Ziemi do 2005 r. Niestety, ostatnie doniesiono o nowych przypadkach polio, które bardzo zaniepokoiły naukowców. Najprawdopodobniej ich przyczyną była szczepionka przeciwko wirusowi. Powszechnie podawana doustnie szczepionka zawiera żywe, chociaż osłabione, wirusy polio. Niezwykle rzadko, raz na ok. 750 tys. osób, zdarza się, że może wywołać chorobę np. u osób z niesprawnym układem odpornościowym. Nie stwierdzono dotąd, by osoba dotknięta tak wywołanym polio mogła zarazić kolejnych ludzi. Ostatnio jednak w Republice Dominikany i na Haiti stwierdzono przypadki choroby Heinego-Medina wśród dzieci, które nie były szczepione. Badania wykazały, że mogły one zostać zarażone przez kogoś ze swych bliskich zmutowanym wirusem pochodzącym ze szczepionek. Lekarze podejrzewają, że osłabione wirusy ze szczepionki mogły z powrotem nabyć zdolność przenoszenia się między ludźmi i wywoływania choroby. Więcej o polio na stronie http://www.idn.org.pl/polio-pl.

"Mobilcenter Zawatzky" w Ustroniu

Na zjeździe internetowej społeczności ON w Ustroniu w dniach 19.07- 22.07.2001, gościć będzie niemiecka firma "Mobilcenter Zawatzky", parająca się od 30 lat dostosowywaniem wszelkiego typu samochodów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Reprezentować ją będą: Andreas Zawadzki (szef firmy) i Rudolf Zawatzky (założyciel). http://www.proinfo.pl/mobilcenter
Firma pokazuje na wszelkiego rodzaju wystawach samochody, które wyposażone są w maksymalną ilość urządzeń dostosowawczych do wielu schorzeń ON. Taki też samochód zostanie pokazany w Ustroniu. Pokaz praktyczny tych najnowszych rozwiązań nastawiony będzie na ON dotknięte tetraplegią i na wózkach. Zaprezentowany będzie samochód wyposażony w automaty podające wózek z bagażnika, z dachu samochodu itp. W wyposażeniu specjalistycznym jest dużo elektroniki uwalniającej ON na wózkach od pomocy osób trzecich. Chętni będą mogli osobiście wypróbować te rozwiązania. Ponadto pokazany będzie bogaty materiał filmowy (video) pokazujący możliwości stwarzane przez najnowsze osiągnięcia techniki stosowanej przez w/w firmę, wdrażane w krajach UE. Przystosowanie np. samochodu nawet dla ON bez obu kończyn górnych, nie stanowi dziś problemu dla firm takich, jak "Mobilcenter Zawatzky". Obecni w Ustroniu panowie Zawatzky chętnie spotkają się i podyskutują z uczestnikami spotkania na temat rehabilitacji i jej funkcjonowania w Niemczech oraz odpowiadać będą na pytania. Główny organizator spotkania - Józef Cwielong - informuje też, że w/w firma będzie partycypowała w kosztach pobytu ON, co pozwoli na ich zmniejszenie. O wysokości tego finansowego wsparcia, a także o udziale innych sponsorów, uczestnicy spotkania zostaną poinformowani na otwarciu imprezy w dn. 19.07.2001. Informacje i ankietę zgłoszenia udziału w spotkaniu "Ustroń 20001" można znaleźć pod adresem: http://www.proinfo.pl/ustron2001; przesłać ją należy na adres: ustron@proinfo.pl.

"Asystent osoby niepełnosprawnej"

Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni (http://www.miesnie.Szczecin.pl) wspólnie z Fundacją Fuga Mundi (http://www.ffm.lublin.pl) rozpoczęły realizację programu "Asystent osoby niepełnosprawnej". Program ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym o największym stopniu niepełnosprawności podstawowych i realnych warunków do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu społeczno-zawodowym poprzez usługi świadczone przez osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej. Jednym z efektów tego programu ma być wprowadzenie do rozwiązań prawnych i systemowych stałej instytucji osobistego asystenta. W programie, jako podstawową zasadę przyjmuje się aktywność samych osób niepełnosprawnych, które zechcą aktywnie uczestniczyć w życiu; pracować, uczyć się, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe itp.

Konkursy dla osób niepełnosprawnych

W numerze 2/2001 czasopisma "Integracja" (www.integracja.org) można znaleźć informacje o następujących konkursach adresowanych do osób niepełnosprawnych:
- "Niepełnosprawni normalna sprawa" - to hasło konkursu zorganizowanego przez Redakcję "Integracji". Prace mają dotyczyć osobistych i społecznych doświadczeń z niepełnoprawnością: jak ją widzimy; jak przeżywamy; jak się do niej odnosimy; jak się w niej odnajdujemy; jak sobie z nią radzimy. Prace do 3 stron maszynopisu (mogą być dodatkowo ilustrowane zdjęciami) z załączoną dyskietką należy nadsyłać do dn. 30.06.2001 r. na adres: "Integracja", ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa). Prace należy opatrzyć imieniem, nazwiskiem i adresem.
- Konkurs literacki o tematyce dowolnej w dziedzinie prozy (5 stron maszynopisu) oraz poezji (3 wiersze). Prace oznaczone godłem, w 3 egzemplarzach, należy przesłać do dn. 30.06.2001 r. Do przesyłki należy dołączyć kopertę a tym samym godłem zawierającą: dane personalne autora, adres, rodzaj niepełnosprawności. Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, ul. Zielna 412, 30-320 Kraków, tel./fax (012) 267 00 99.
- Konkurs literacki "Trochę dla innych" i "Ja wolontariusz". Termin nadsyłania prac: 15.06.2001 - do Centrów Wolontariatu. Adres Warszawskiego Centrum Wolontariatu: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11, tel.(022) 635 27 73, fax. 635 46 02.
- Konkurs plastyczny pt. "Dzieła mistrzów" na wykonanie kopii dzieł sztuki - malarstwa, rysunku, rzeźby lub własna, dowolna impresja na temat określonego dzieła. Termin nadsyłania prac do dn. 30.04.2001  r. Do przesyłki należy dołączyć dane personalne autora, adres, rodzaj niepełnosprawności. Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, ul. Zielna 412, 30-320 Kraków, tel./fax (012) 267 00 99.

Dom bez barier

Wydawnictwo MURATOR i Fundacja DOM DOSTĘPNY przy współpracy z GAZETĄ Wyborczą przygotowują kolejny, po DOMU DOSTĘPNYM program społeczny DOM BEZ BARIER (http://www.murator.com.pl/nsp.htm). Ma on przyczynić się do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych. Podstawą programu będzie szczegółowa identyfikacja barier prawnych, finansowych, organizacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych oraz popularyzacja rzetelnej, fachowej wiedzy, jak te bariery likwidować. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod telefonem: (022) 813 30 99 lub wysyłając list pod adres e-mail: dom_bez_ barier@domdostępny.pl.

Odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki

Na liście dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi ukazała się informacja na temat odszkodowania, jakie PZU wypłaciło na dziecko ubezpieczone od wypadku na kwotę około 5-6 tys. Przy badaniu okazało się że jest ono chore na wrodzoną łamliwość kości. Po złamaniu nogi, trzytygodniowym pobycie w szpitalu na wyciągu i pięciu tygodniach w gipsie, następnym złamaniu nogi i powtórnym złamaniu tej samej nogi, ale w innym miejscu (znowu gips 6 tygodni) komisja PZU przyznała ... 210 zł odszkodowania. Trzeba dodać, że powtórnego złamaniu nie uznano za wypadek. Wiadomość można uznać za ostrzeżenie dla tych, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że odszkodowania za nieszczęśliwe wypadki nie mogą się spodziewać osoby z tymi genetycznymi i chronicznymi schorzeniami, które mają związek z wypadkiem. Nawet wówczas go nie dostaną, gdy nie wiedziały o nich przed tragicznym zdarzeniem.

Ozonoterapia

Na stronie internetowej http://psrp.idn.org.pl Polskiego Stowarzyszenia Retinitis Pigmentosa można znaleźć tekst na temat ozonoterapii, którego autorem jest wybitny specjalista - prof. Jerzy Szaflik, Krajowy Konsultant ds. Okulistyki.

Imprezy targowe

W 2001 r. odbędą się następujące imprezy targowe, na których będzie oferowany sprzęt rehabilitacyjny: SALMED 2001 Międzynarodowy Salon Medyczny, Poznań, 4-7 kwietnia 2001 r.; Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego Salon Sprzętu Sportowego, Kraków, 21-23 września 2001 r.; IX Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych "Rehabilitacja", Łódź, 15 -17 listopada 2001 r.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tańcach na Wózkach

Ponad 20 par walczyło o zwycięstwo w 5. Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Tańcach na Wózkach (10 marca br.). Tańczyły pary integracyjne (osoba sprawna z partnerem na wózkach) i pary na wózkach. Większość uczestników pochodziła z Warszawskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego "Swing Duet". Byli też goście z Holandii, Niemiec, Norwegii, Rosji i Ukrainy.

Promocja Microsoft Office 2000 Professional

Firma Microsoft poinformowała o wprowadzeniu 1 marca 2001 r preferencyjnych cen na oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2000 Professional w wersji polskojęzycznej. Akcja skierowana jest wyłącznie do nauczycieli, studentów i uczniów, dla których pakiet sprzedawany jest w promocyjnej cenie 299 złotych. Cena ta zawiera podatek VAT oraz koszty przesyłki kurierskiej do domu zamawiającego. W grudniu ubiegłego roku Microsoft wprowadził również specjalną ofertę cenową dla szkół, uczelni wyższych, bibliotek, muzeów oraz instytucji naukowych w Polsce. Promocja potrwa do końca maja br. Jest to akcja jednorazowa. Szczegóły, w tym warunki promocji i formularz zamówienia on-line można znaleźć na stronie: http://www.microsoft.com/poland. Microsoft poinformował też o przekazaniu do produkcji pakietu nowej wersji Microsoft® Office XP. Pakiet oferuje nowe możliwości, m.in. wbudowane usługi internetowe czy zwiększenie niezawodności. Pakiet Office XP będzie dostępny w Polsce również w pierwszej połowie 2001 r.

UWAGA!

Wśród członków, podopiecznych, absolwentów Warsztatów Aktywizacji Zawodowej, przyjaciół i sympatyków Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo są osoby, które piszą wiersze, opowiadania, felietony... W Kurierze IdN1 nie ma możliwości ich zamieszczania; jego celem jest dostarczanie informacji przydatnych środowisku ON w codziennym życiu, pokazujących jego aktywność społeczną i zawodową oraz działalność organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem ON. Mamy nadzieję, że może to zainspirować innych do podejmowania takich działań.
Doszliśmy jednak do wniosku, że warto stworzyć też szansę tym wszystkim, którzy piszą z potrzeby serca i nie próbują lub nie mogą - z różnych względów - docierać do innych ze swoją twórczością. Jesteśmy przekonani, że w wielu szufladach tkwią piękne wiersze i inne literackie teksty. Chcemy je wyjąć z tych szuflad!
Zdecydowaliśmy się, jak było to zapowiedziane na spotkaniu wigilijnym w Fundacji, stworzyć przy Kurierze IdN1 magazyn literacko-kulturalny. Teksty nadesłane na adres Kuriera IdN1 (wyłącznie jako załączniki w formacie RTF Worda!!!) będą czytane i oceniane przez powołane w tym celu kolegium, którego skład podamy w późniejszym terminie. Pierwszy numer chcemy wydać w numerze przed Świętami Wielkanocnymi. Gorąco zachęcamy, czekamy!

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez: J. Ćwielonga, K. Markiewicza, M. Rupar, R. Sawickiego, M. Śpiewankiewicza, K. Wojakowską, A. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!

Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail