Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 17 (023)    27 listopada 2000 r.  

Podsumowanie projektu pilotażowego (ECDL)

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo kończy realizację projektu pilotażowego pn. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy" (ECDL), który jest finansowany przez Fundusz PHARE z Projektu Inicjatywy Proeuropejskie. Projekt realizowano przez 12 miesięcy. Składał się on z trzech etapów: w pierwszym opracowano materiały szkoleniowe, utworzona została strona w Internecie (http://ecdl.idn.org.pl), gdzie można zasięgnąć więcej informacji o ECDL. W drugim etapie przeprowadzono szkolenie dla 19 osób, które zdały łącznie 60 egzaminów. W trzecim, i ostatnim etapie projektu, przygotowywano do zdobycia certyfikatu ECDL 32 osoby. W ramach projektu planowano przeprowadzić szkolenie dla 30 osób. Jednak ogromne zainteresowanie i potrzeba podnoszenia kwalifikacji przez osoby niepełnosprawne, sprawiły, że postanowiono włączyć do programu szkoleń dodatkowe osoby. Chęć udziału w szkoleniach zgłosiło blisko 100 osób. Projekt Fundacji obejmował niekonwencjonalny system nauczania. Instruktorzy docierali do swych uczniów przez Internet. Była to forma skróconego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu ECDL. Realizatorzy projektu wypracowują wzorce, które pozwolą upowszechnić metody prowadzonych zdalnie szkoleń, konsultacji i poradnictwa. Dzięki projektowi i jego kontynuacji zwiększy się aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, zmieni się także, miejmy nadzieję, postawa pracodawców. Inicjatywa zostanie rozpropagowana w całym kraju. Tym samym Fundacja włączy się w proces przygotowań Polski do uzyskania członkostwa Unii Europejskiej, głównie poprzez wykorzystanie usług internetowych oraz istniejących własnych zasobów edukacyjnych w sieci Internet dla Niepełnosprawnych (idn.org.pl). Dzięki realizacji projektu i propagowaniu ECDL w siedzibie Fundacji oraz w Internecie, zainteresowanie zdobyciem certyfikatu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy było tak duże, że poza uczestnikami projektu osoby niepełnosprawne z Fundacji zdały dodatkowo 152 egzaminy. Łącznie w Fundacji zdano 271 egzaminów i zdobyto 7 certyfikatów. Zarezerwowano już kolejne terminy egzaminów. Do końca roku planowane są cztery spotkania egzaminacyjne w siedzibie Fundacji. Nawiązano także współpracę z egzaminatorami w Polsce, bowiem wiele osób niesprawnych ruchowo chciałoby zdawać w domu (na egzaminy czekają uczestnicy projektu m.in. z Rzeszowa, Krakowa, Torunia, Ciechanowa, Bydgoszczy). Dodatkowo organizatorzy otrzymywali wiele listów od osób, które dowiedziały się z Internetu o ECDL-u, a nie zawsze były to osoby niepełnosprawne. Starano się zawsze służyć pomocą, przekazując informacje o egzaminach, kontakty do egzaminatorów. Mimo, iż projekt pilotażowy dobiega końca, zainteresowani wzięciem udziału w tego rodzaju szkoleniach mogą nadal przysyłać ankiety zgłoszeniowe. Fundacja przymierza się do dalszej realizacji przedsięwzięcia w oparciu o wzorce wypracowane w niniejszym projekcie. Od grudnia w Fundacji będzie działał punkt szkoleniowo-konsultacyjny, w ramach którego będą m.in. prowadzone zdalne oraz stacjonarne szkolenia w siedzibie Fundacji. Certyfikat ECDL powinien torować drogę do uzyskania pracy, bowiem jest ważną i niepodważalną informacją dla pracodawcy, że kandydat do pracy posiada podstawowe umiejętności w zakresie przedstawionych modułów. Niestety, w Polsce niewiele osób wie co to jest ECDL. Fundacja przygotowała kampanię informacyjną na ten temat; opracowano specjalną ulotkę dla pracodawców, w której zawarto krótką, istotną informację o ECDL. Wszyscy zainteresowani zdobyciem certyfikatu mogą porozumiewać się z koordynatorami projektu: Małgorzatą Piątkowską (mpiatkowska@idn.org.pl), Karolem Kacprzakiem (keksmil@rubikon.net.pl)

FPMiINR w gronie laureatów konkursu

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo znalazła się w gronie laureatów II edycji konkursu na najlepszą inicjatywę obywatelską "Po Publico Bono". W tym roku do konkursu zgłosiło się 371 organizacji. Główną nagrodę prezesa Rady Ministrów otrzymała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Warszawy (60 tys. zł), przyznano cztery pierwsze nagrody (po 35 tys. zł) oraz dziewięć wyróżnień (po 13,5 tys. zł). Jedno z nich otrzymała Fundacja. Premier Jerzy Buzek na uroczystym koncercie w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego zatytułowanym "A to Polska właśnie", połączonym z wręczeniem nagród powiedział: "To wy jesteście Polską! To wy, liderzy obywatelskiego społeczeństwa zadecydujecie w XXI wieku o sile i znaczeniu Polski wśród państw oraz narodów Europy i świata". Profesor Andrzej Zoll, przewodniczący kapituły podkreślił, że nagrodzono inicjatywy, które przyniosły już konkretne, wymierne efekty dla społeczności lokalnej. Uczestnikom konkursu dziękował Jan Nowak-Jeziorański - honorowy przewodniczący kapituły. Powiedział między innymi w swoim wystąpieniu, że ten konkurs pokazał, iż największym majątkiem Polski są nieprawdopodobne pokłady żywotności, ducha inicjatywy i bezinteresowności. Cieszymy się, że wśród laureatów znalazła się nasza Fundacja. Oznacza to bowiem, że jej główne cele statutowe - zwiększenie roli informatyki w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza przygotowania ich do wykorzystania szansy, jaką jest telepraca, zyskują powoli uznanie zarówno władz państwowych jak i społeczeństwa.

"Na inwalidzkim wózku do Europy"

W nr 11 z listopada 2000 miesięcznika Nauka i przyszłość, którego wydawcą jest Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, ukazał się artykuł Lecha Spratka pt. "Na inwalidzkim wózku do Europy" poświęcony dostosowaniu polskiego ustawodawstwa dotyczącego dostosowania działalności "pożytku społecznego" do rozwiązań europejskich. Autor zajmuje się w nim sprawą ustawodawstwa dotyczącego pracy osób niepełnosprawnych. W nawiązaniu do raportu Banku Światowego w artykule zostało omówione wystąpienie do BŚ wiceprzewodniczącej Zarządu Fundacji p. Krystyny Wojakowskiej-Lewickiej. Podkreśliła ona w nim, że w Polsce nikt nie chce często traktować 4-5 mln obywateli Polski jako "Niepełnosprawnych, ale pełnoprawnych". Zwraca ona też uwagę m.in. na zawikłany podział osób niepełnosprawnych na różne kategorie rentowo - płacowe. Podkreśla też, że opracowanie BŚ nie dostrzega zmian na rynku pracy wynikających z zawrotnego tempa rewolucji informacyjnej, która stwarza ciężko poszkodowanym inwalidom ogromną szansę. Ale ta szansa nie będzie wykorzystana bez wielostronnego wsparcia i zmian w ustawach regulujących stosunki pracy, przywileje rentowe itp. Redakcja zapowiada kontynuowanie tego tematu.

Zakończył się VII Warsztat Aktywizacji Zawodowej

Uroczystym rozdaniem dyplomów zakończył się VII Warsztat Aktywizacji Zawodowej prowadzony w Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu FPMiINR, w którym uczestniczyło 21 osób niepełnosprawnych. Zdobyły one wiedzę z zakresu podstaw obsługi komputera (Windows i MS Office) oraz Internetu, nauczyły się, jak "sprzedawać" pracodawcom swoje umiejętności. 13 uczestników WAZ zdało 31 modułów na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL).

Zniżki komunikacyjne - absurdy ustawy o pomocy społecznej

Zniżka na wszystkie środki lokomocji komunikacji miejskiej w Warszawie nie przysługuje osobom pobierającym renty socjalne. To jeszcze jeden z absurdów ustawy o pomocy społecznej dyskwalifikującej tych wszystkich, których inwalidztwo dotknęło przed ukończeniem 18 roku życia i mają wpisane do orzeczenia ZUS, iż są całkowicie niezdolne do pracy. Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie obiecał, że przedstawi ten problem Radzie Warszawy, która może zmienić taryfę przewozową. A jak jest w innych miastach?

Autobusy dla osób niepełnosprawnych z UW

Uniwersytet Warszawski kupił dwa autobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Prawdopodobnie już od początku grudnia br. będą one dowozić na zajęcia studentów, a później rozwozić ich do miejsc zamieszkania. Autobusy będą przewozić przede wszystkim studentów ze schorzeniami narządów ruchu, ale inni też będą z nich mogli korzystać. Będą one prawdopodobnie kursować w godz. 7.00 - 22.00. Obecnie na UW kształci się około 200 osób niepełnosprawnych, 25 z nich porusza się na wózkach inwalidzkich.

Uchwała NSA w sprawie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej

Naczelny Sad Administracyjny wydał uchwałę w sprawie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, która obowiązuje wszystkie fundacje. Orzekł, iż muszą one płacić podatek dochodowy od kwot zainwestowanych w papiery wartościowe. Oznacza to znaczny spadek dochodów fundacji. W efekcie ucierpią instytucje, które korzystają z ich wsparcia. Jacek Wojnarowski, dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego uważa - jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" - że polskie prawo odbiega od norm światowych, które ułatwiają działanie fundacji. Na przykład. na Węgrzech działa, a na Słowacji już zostało uchwalone tzw. prawo 1 procenta. Każdy obywatel ma prawo zdecydować, jak będzie zagospodarowany 1 proc. płaconego przez niego podatku i może np. przeznaczyć go na dowolna organizacje, w tym na fundacje.

ZUS informuje

ZUS poinformował, że od 1 grudnia przychody osiągane dodatkowo przez emerytów i rencistów w wysokości do 1334,10 zł (70 % przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2000r.) nie spowodują konieczności zmniejszenia świadczeń. Zmniejszenie emerytury lub renty spowoduje przychód w wysokości przekraczającej 1334,10 zł. do 2477,50 zł. Natomiast zawieszenie prawa do emerytury i renty dotyczy tych osób, które osiągnęły przychód powyżej 2477,50 zł (130 % przeciętnego wynagrodzenia w III kw.2000 r.).

Likwidacja ulg przy połączeniach telefonicznych

Z dniem 1 stycznia 2001 r. osoby niepełnosprawne, które ze względu na rodzaj inwalidztwa miały prawo do korzystania z ulg przy połączeniach telefonicznych, tracą je. Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra łączności o wyjaśnienie ograniczenia w nowym prawie telekomunikacyjnym uprawnień osób niepełnosprawnych i ewentualnego podjęcia działań dla utrzymania przynajmniej dotychczasowych. Jan Lach, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przy Ministerstwie Pracy powiedział przedstawicielowi PAP, że w miejsce ulg powinny pojawić się inne formy wsparcia osób najbardziej potrzebujących. Dlatego biuro pełnomocnika zaproponuje stworzenie specjalnego programu celowego w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto przypomnieć, że zgodnie z uchwałą zarządu PFRON z 10 sierpnia 1999 r., już teraz osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń, które umożliwiają im komunikowanie się (np. faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu, telefonu komórkowego). Wysokość dopłaty może wynieść do 80 proc. ceny brutto zakupu i montażu urządzenia, nie może jednak przekroczyć 10 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie składa się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

"Ergonomia niepełnosprawnym. Środowisko Pracy"

W dniach 16-17 listopada br. w Łodzi odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna MKEN'2000 pn. "Ergonomia niepełnosprawnym. Środowisko Pracy". Osiem referatów dotyczyło zatrudniania osób niepełnosprawnych. Prof. E. Pleszczyńska i W. Szczęsny przedstawili opracowanie 400 ankiet użytkowników I Węzła Internetu dla Niepełnosprawnych.

"Głusi razem ze słyszącymi pokonują bariery ciszy i komunikacji"

W dniach 17 i 18 listopada w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie odbyła się naukowa konferencja pt. "Głusi razem ze słyszącymi pokonują bariery ciszy i komunikacji". Celem konferencji było ukazanie nowych sposobów podejścia do wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem.

Winda w katedrze w Katowicach

Do katedry w Katowicach prowadzą monumentalne, 32-stopniowe schody, które trudno jest pokonać osobom na wózkach. Rozważano wybudowanie podjazdu, ale musiałby on mieć aż 60 m długości. Zdecydowano się więc na zbudowanie windy. Od 30 października niepełnosprawni na wózkach mogą się dostać do katowickiej świątyni za pomocą specjalnej windy. Zainstalowanie tego urządzenia było możliwe dzięki pomocy katowickich władz miejskich oraz PFRON.

Czy grozi likwidacja Oddziału "A" w sanatorium "Dom Zdrojowy" w Ciechocinku?

W Polsce jest zaledwie kilka sanatoriów, w których przyjmowane są osoby mające znaczną dysfunkcję narządów ruchu i wymagające pomocy innych. Takim miejscem jest sanatorium "Dom Zdrojowy", które znajduje się przy ulicy Leśnej 3 w Ciechocinku. Na Oddział "A", od lat kierowany przez doktor Marię Poleszczuk, przyjmowani są pacjenci bez opieki, ze znaczną niepełnosprawnością. Ale to właśnie sanatorium, odpowiednio przystosowane dla osób ze znaczną dysfunkcją narządów ruchu, zamierza się sprywatyzować. Podstawowym powodem jest to, że Kasy Chorych przy podpisywaniu umów z poszczególnymi ośrodkami sanatoriami w Polsce, nie uwzględniają osób ze znaczną niepełnosprawnością. To w efekcie prowadzi do likwidacji takich obiektów do których - mając ubezpieczenie - można wyjeżdżać za niewielką odpłatnością. Jeśli ośrodki podobne Oddziałowi "A" zacznie się likwidować, to mało kto z osób niesprawnych ruchowo będzie w stanie, wybierając się do sanatorium, zabrać osobistego opiekuna, bo niejednokrotnie jest to związane z dużymi kosztami. To oznacza, że już w niedalekiej przyszłości sanatoria będą nie dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują, lecz tylko dla ludzi w miarę sprawnych lub sprawnych!

"Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. Dokonania samorządu na rzecz osób niepełnosprawnych"

Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Chociwlu zostało zaproszone na ogólnopolską konferencję zorganizowaną w dniach 5 i 6 października przez starostę białogardzkiego w Karlinie pn. "Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej. Dokonania samorządu na rzecz osób niepełnosprawnych". Głównym celem konferencji było wymienienie doświadczeń, zamierzeń i planów oraz wypracowanie końcowych wniosków tj. określenie i dokonanie analizy ilości osób niepełnosprawnych przy tworzeniu strategii dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu wiedzy osób niepełnosprawnych na temat rehabilitacji, edukacji i pracy. W konferencji brało udział 70 osób z całego kraju. Po oficjalnych wystąpieniach (m.in. prezesa PFRON i przedstawiciela Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych) głos zabrali uczestnicy konferencji, którzy informowali się wzajemnie i wymieniali doświadczenia o dokonaniach instytucji działających w samorządności na rzec osób niepełnosprawnych. Zdobyte doświadczenia posłużą do kreowania postaw w odniesieniu do problematyki osób niepełnosprawnych. Drugi dzień konferencji rozpoczął się od występu artystycznego przygotowanego przez dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Białogardzie. Następnie gospodarze obwozili wszystkich uczestników konferencji po terenie powiatu białogardzkiego pokazując funkcjonowanie ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karlinie, Domu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenia Wczesnej Interwencji, Warsztaty Terapii Zajęciowej "Szansa", Zakładu Pracy Chronionej "Znicz" w Białogardzie.

Szesnaste Jesienne Spotkanie PTI

W dniach 20-24 listopada w Mrągowie odbyło się Szesnaste Jesienne Spotkanie PTI (Polskiego Towarzystwa Informatycznego) pt. "Zarządzanie informacją w czasach burzliwych". Organizatorzy zaprosili na nie przedstawicieli Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. M. Piątkowska przedstawiła zarządowi PTI i wszystkim zebranym efekty prowadzonego przez FPMiINR projektu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.

Routery firmy Cisco

Routery firmy Cisco z rodziny uBR są stosowane przez operatorów do zapewnienia szerokopasmowego dostępu dla użytkowników indywidualnych oraz firm, przede wszystkim w oparciu o sieci telewizji kablowych. Są one wykorzystywane do podłączenia ponad 75 mln mieszkań. Obecnie Cisco oferuje nowy router z tej serii uBR10012. Jest on wysoko skalowalnym urządzeniem operatorskim zoptymalizowanym na obsługiwanie dużego ruchu.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano materiały przekazane przez B. Bryńskiego, K. Markiewicza, M. Piątkowską, R. Sawickiego, A. Zielińskiego.
Dziękujemy!

 

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

Od Was Drodzy Czytelnicy zależy zarówno jakość jak i częstotliwość ukazywania się Kuriera IdN!
Zapraszamy serdecznie do współpracy :-)

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail