Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 11 (017)    18 lipca 2000 r.  

Zebranie Rady Fundacji PMiINR

W dniu 12 lipca br. odbyło się ostatnie w kadencji zebranie Rady Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, która udzieliła absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Następnie Walne Zebranie Fundatorów Fundacji wybrało nową Radę.

W jej skład weszły następujące osoby:
Roman Durka, Ewa Gąsiorowska-Wirpszo, Krystyna Karwicka-Rychlewicz, Antoni Mazurkiewicz, Maciej Michalewicz, Jacek Myrcha, Adam Obtułowicz, Marek Ryćko, Andrzej Skowron, Józef Winkowski, Tomasz Zieliński.

Przewodniczącą Rady została wybrana Ewa Gąsiorowska-Wirpszo.

Nowo wybrana Rada powołała pięcioosobowy Zarząd Fundacji w następującym składzie:
przewodniczący Zarządu - Krzysztof Markiewicz,
wiceprzewodniczące: Elżbieta Pleszczyńska i Krystyna Wojakowska-Lewicka,
członkowie Zarządu: Paweł Karmański i Elżbieta Zawistowska.

Pierwsze efekty projektu pilotażowego pn. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL)"

W ramach prowadzonego przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo projektu pilotażowego pn. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL)", który jest finansowany przez Fundusz PHARE z Projektu Inicjatywy Pro-europejskie, spośród 18 uczestników projektu 16 osób zdawało egzaminy ECDL. 15 osób zdawało w Warszawie w KLABIR, jedna osoba w domu w Rzeszowie; egzaminator przyjechał z Sandomierza. Już dziś można powiedzieć, że dotychczasowe efekty przekroczyły wszelkie oczekiwania organizatorów. Planowano przeszkolenie uczestników w zakresie od 1 do 3 modułów, oraz zakładano, że średnio każdy uczestnik zda po dwa egzaminy; w sumie byłoby to 36 zdanych egzaminów. Tymczasem w okresie od 16 czerwca do 7 lipca - 16 uczestników szkoleń w ramach projektu zdało łącznie 60 egzaminów.

Jedna osoba zachorowała i nie mogła przystąpić do egzaminu 7 lipca. Pozostała jeszcze jedna osoba, która mieszka w Krakowie. Koordynator projektu - Małgorzata Piątkowska - poszukuje egzaminatora z Krakowa.

Rzecznik Praw Pracujących Osób Niepełnosprawnych

W czerwcu bieżącego roku w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych powołany został Rzecznik Praw Pracujących Osób Niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni Bartosz Zielski. Do zadań Rzecznika należeć będzie pomoc osobom niepełnosprawnym, zatrudnionym w ZPCH, a także na otwartym rynku pracy, w rozwiązywaniu problemów dotyczących ich pracy: wyjaśnianie zakresu uprawnień wynikających z zapisów ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, negocjowanie spraw spornych z pracodawcami itp.

Rzecznik pełni dyżury telefoniczne trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i  czwartki w godz. 14.00-18.00 pod warszawskim numerem: (0 22) 827 18 16.

Po schodach na wyższe uczelnie

Coraz częściej mówi się, że wykształcenie dla osób niepełnosprawnych jest szansą na możliwość skuteczniejszej integracji z resztą społeczeństwa. Z tego powodu większość wyższych uczelni przystosowuje swoje obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych. Niestety, nie zawsze tak jest. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Ciechanowie jest uczelnią niepaństwową czyli tzw. komercyjną. Uczelnia nie przewiduje żadnych stypendiów ani ulg dla studentów niepełnosprawnych, ale wygląda na to, że mają oni tam być dyskryminowani za własne pieniądze. Otóż Wyższa Szkoła Humanistyczna w Ciechanowie wybudowała nowy obiekt tuż za krytą pływalnią. Działkę na której pobudowano ten budynek uczelnia otrzymała z  Urzędu Miasta za symboliczną złotówkę. Na parter można dostać się bez większych kłopotów. Tam również znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ale budynek posiada jeszcze piętro, na którym znajdują się dwie duże aule wykładowe. Student niepełnosprawny może sobie tylko popatrzeć w górę, bo w żaden sposób tam się nie dostanie. Nawet schody na piętro są zbyt wąskie żeby wnieść wózek. Tymczasem dyrektor administracyjny Wyższej Szkoły Humanistycznej w Ciechanowie Grzegorz Brozdowski jeszcze w lutym br. zarzekał się, że nowo powstający budynek będzie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Radomsko - Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Partnerstwo"

W Radomsku na spotkaniach nieformalnego Forum Niepełnosprawnych toczyła się od pewnego czasu dyskusja dotycząca braku wspólnego działania stowarzyszeń grupujących ON. Podjęto wówczas decyzję, że należy utworzyć nowe Forum, którego działalność obejmowałaby wszystkich niepełnosprawnych. 20 czerwca br. na spotkaniu Forum złożonego z przedstawicieli organizacji zrzeszających niepełnosprawnych przedstawiono statut przygotowany przez Marka Śpiewankiewicza prowadzącego Biuro Informacji Osób Niepełnosprawnych. Po wprowadzeniu drobnych poprawek statut został przyjęty jednogłośnie. Nowa organizacja ma zająć się sprawami niepełnosprawnych miasta i powiatu oraz utworzyć centrum rehabilitacji, w którym będą m.in. warsztaty terapii zajęciowej. Organizacji nadano nazwę Forum na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Partnerstwo. Nazwa ta ma wskazywać na to, że stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich niepełnosprawnych. Nad statutem i charakterem tej organizacji dyskutowali przedstawiciele prawie wszystkich miejscowych instytucji i  stowarzyszeń: Urzędu Miasta, MOPS-u, BION, Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Stowarzyszenia "Być razem", TPD, Koła pomocy Dzieciom i Młodzieży Niesprawnej Ruchowo "Promyk", Polskiego Związku Niewidomych oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów.
("Gazeta Radomszczańska" 15 i 29.06)

Ogólnokrajowy Konkurs Fotograficzny

Stowarzyszenie "Po pierwsze Rodzina" ogłosiło z okazji Dnia Dziecka Ogólnokrajowy Konkurs Fotograficzny pt. "Dziecko niepełnosprawne kochane takie jakie jest, dlatego że jest!". Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób fotografujących. Dopuszcza się do konkursu prace kolorowe lub czarno białe w formacie od 13x18 cm do 20x30 cm. Na rewersie nadesłanej fotografii powinien znajdować się czytelny podpis, imię i nazwisko autora oraz dokładny adres i  telefon kontaktowy. Trzy główne nagrody wynoszą: I - 5.000 zł, II - 3.000 zł, III - 2.000 zł. Ponadto przewidziane są nagrody specjalne. Prace należy składać lub nadsyłać na adres:
Biuro Poradni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej "AGA" 01-564 Warszawa, ul. Pogonowskiego 22, tel.: (022) 839 39 57. Termin składania prac upływa dnia 9  września 2000 roku. Nagrody zostaną wręczone dnia 22 września 2000 roku w  Poradni Diagnostyczno-Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży "Aga", w  Warszawie przy ul. Pogonowskiego 22.

"Pomóż i Ty"

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "POMÓŻ I TY" opracowała program szkoleniowo-edukacyjny "Pomóż i Ty" skierowany do osób pełnosprawnych, który ma pomóc w zrozumieniu problemów osób niepełnosprawnych. Ma on również za zadanie nauczyć osoby pełnosprawne jak pomagać osobom niepełnosprawnym w ich codziennym funkcjonowaniu tak, by mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Program adresowany jest do czterech grup odbiorców: młodzieży z VI klas szkół podstawowych i  gimnazjalnych; młodzieży z liceów i  szkół wyższych; osób podejmujących pracę i  podlegających szkoleniu BHP; pracowników administracji państwowej i  samorządowej. Zainteresowani tym programem mogą porozumieć się z Fundacją "PMOMÓŻ I TY": 81-006 Gdynia, ul. Morska 244, tel/fax (058) 663-81-41.

Konkurs "Twój E-biznes.pl"

Europejski Fundusz Leasingowy, Hewlett-Packard, Intel oraz Microsoft ogłosiły konkurs na koncepcję rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoby oraz firmy, które mają pomysł na e-biznes mogą do 30 września br. zgłosić go na konkurs "Twój E-biznes.pl". Zwycięzca wyłoniony przez jury otrzyma 25 tys. zł na wdrożenie projektu, a po roku działalności - kolejne 25 tys. na rozwój. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować biznes-plan firmy wykorzystującej do swej podstawowej działalności Internet. Koszty projektu nie mogą przekroczyć 25 tys. złotych. Pomysł musi być możliwy do wdrożenia w czasie 12 miesięcy. Więcej o  konkursie można dowiedzieć się pod nastepującymi adresami: www.twojE-biznes.pl, www.hp.com.pl., www.microsoft.com.pl, www.intel.com.pl, www.efl.com.pl.

II Spływ Kajakowy Osób Niepełnosprawnych PIŁAWA'2000

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "NEPTUN" 80-435 Gdańsk ul. Biała 11A tel.:344-40-54 informuje, iż posiada jeszcze wolne miejsca na II Spływie Kajakowym Osób Niepełnosprawnych PIŁAWA ' 2000, na które zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Trójmiasta. Spływ odbędzie się w terminie 19/VIII/-02/IX. Od wyjścia z domu do powrotu Stowarzyszenie zapewnia wszystko, łącznie z ubezpieczeniem. Należy mieć własny namiot, śpiwór, karimatę, ubranie, itp. Odpłatność 300 zł.
Kontakt: Czesław Klott tel.:(0-58)-348-79-19, e-maill: czklott@poczta.onet.pl.
Pilne z powodu konieczności wcześniejszego zamówienia mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Towarzystwo Wzajemnej Informacji

Pod adresem http://www.twi.klon.org.pl znajdują się informacje o nowym programie nazwanym Towarzystwo Wzajemnej Informacji. Celem programu jest stworzenie powszechnie dostępnego systemu gromadzenia i dystrybucji informacji o i dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw lokalnych. Program zakłada współprace i wspieranie lokalnych organizacji działających na rzecz usprawnienia infrastruktury informacyjnej trzeciego sektora.

Internetowe Centrum Danych

Firma GRAVITY S.A. - dostawca usług informatycznych outsourcingowych - uruchomiła pierwsze w Polsce Internetowe Centrum Danych. W warszawskim Centrum mieszczą się własne systemy firmy i komputery należące do klientów GRAVITY oraz dostępowe operatorów sieci transmisji danych. W ramach IDC firma GRAVITY wynajmuje powierzchnię biurową, oferuje usługi wynajmu serwerów oraz administrację sprzętem. Pierwsi klienci mają do dyspozycji łączność internetową przez sieć TPNET i sieć Frame Relay Polpaka -T.

"eHandel w Polsce"

Firma Global eMarketing w raporcie "eHandel w Polsce" doliczyła się u nas 650 detalicznych sklepów internetowych, z czego prawie połowa sprzedaje artykuły tylko jednego rodzaju. Najczęściej oferują one książki. Około 50% sklepów osiągnęło w całym ubiegłym roku obroty poniżej 10 tys. zł. Oznacza to, że sklepy te są w okresie niemowlęcego rozkwitu - komentuje przedstawiciel firmy doradczej Arthur Andersen. Polski handel internetowy ma też około 90 mln zł. deficytu ponieważ zaledwie 1/5 wartości zakupów polskich użytkowników Internetu przypada na polskie sklepy, reszta jest udziałem zagranicznych placówek. Ale to oznacza, że polski e-biznes ma znakomite perspektywy, pod warunkiem, że potrafi nawiązać walkę z zagraniczną konkurencją. Największych zmian wymaga system dostaw towarów do klientów. Obecnie około 83% sklepów korzysta z usług Poczty Polskiej. To bardzo przedłuża czas dostaw towaru, gdy tymczasem klienci zachodni cenią właśnie to, iż Internet zapewnia szybkie zakupy. Własnych dostawców ma tylko 3,6% sklepów internetowych. Najczęściej stosowanym sposobem płatności jest u nas odbiór za zaliczeniem pocztowym, na płatność kartą płatniczą pozwala tylko 17,4% sklepów wirtualnych. Mimo tych mankamentów aż 90% firm handlujących w Internecie uważa, że są przed nimi wspaniałe perspektywy. Przy okazji przypomnijmy, że w czerwcu br. Kongres USA przyjął ustawę zrównującą ważność podpisu elektronicznego z ręcznym, co umożliwia prowadzenie całej korespondencji z klientem przy użyciu drogi elektronicznej. Od 1 marca 2001 roku wszystkie kontrakty zawierane w USA drogą Internetową lub przez e-mail będą miały moc prawną. W Polsce prawdopodobnie podpis elektroniczny będzie istniał od przyszłego roku.

Szybciej w Internecie

Firma Novell, zapowiedziała wprowadzenie Novell® Content Exchange, nowej, przeznaczonej dla dostawców treści internetowych usługi zwiększającej szybkość dostarczania zawartości stron WWW. Novell Content Exchange dynamicznie przygotowuje zawartość stron WWW do dostarczania jej użytkownikom Internetu za pośrednictwem sieci dystrybucji treści internetowych. Novell Content Exchange rozwiązuje problem "pierwszego metra" łącza internetowego przez przyspieszenie przesyłania treści internetowych, np. stron WWW, miedzy źródłowym serwerem WWW a szkieletem Internetowym. Dla użytkowników sieci oznacza to szybsze pobieranie zawartości stron WWW, prowadzące do uzyskania krótszych czasów reakcji. Dla dostawców treści internetowych oznacza to szybsze dostarczanie zawartości stron WWW, co pozwala na zyskanie większej lojalności klientów, przesyłanie większej liczby stron WWW w tym samym czasie oraz osiągniecie wyższych potencjalnych przychodów w związku z tym, iż użytkownicy mogą poświęcić więcej czasu na przeglądanie serwisów internetowych.

Nowa klasa urządzeń telekomunikacyjnych

Firma Intel Corporation zaprezentowała siedem nowych układów półprzewodnikowych dla sieci optycznych, które są początkiem nowej klasy urządzeń telekomunikacyjnych obsługujących zarówno przesyłanie głosu jak i  danych. Nowe chipy pracują z szybkościami: od podstawowej - 64 Kb/s (zwykła linia telefoniczna) do szybkości linii światłowodowych OC192 lub nawet 10 Gigabitów na sekundę. Nowe układy posłużą nie tylko do obsługi narastającego ruchu danych i głosu w sieciach optycznych, ale pozwolą klientom na budowanie zupełnie nowych, wielousługowych urządzeń sieciowych. Nowe komponenty zaprezentowane przez Intela są częścią architektury Intel Internet Exchange, która jest środowiskiem do budowy silnych i elastycznych urządzeń telekomunikacyjnych i sieciowych przy użyciu prze-programowalnego krzemu. Architektura Intel Internet Exchange pozwala budowniczym systemów na szybkie i efektywne kosztowo zwiększanie funkcjonalności sieciowej.

Konkursu "501 nagród"

PTK Centertel zaprasza do skorzystania z oferty specjalnego konkursu "501 nagród", którego regulamin dostępny jest na stornie internetowej http://www.idea.pl. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza oraz podanie danych osobowych (http://wap.idea.pl/ankieta). Co 50 poprawnie wypełniony formularz jest nagradzany zestawem POP wraz z telefonem WAP Motorola Shark T2288. Konkurs "501 nagród" trwa od 15 czerwca do 15 lipca 2000 r. lub do wyczerpania nagród.

sprzet@idn.org.pl

Uwaga: podopieczni Fundacji mogą zgłaszać swoje potrzeby w zakresie sprzętu na adres sprzet@idn.org.pl. W pierwszej kolejnosci prosimy o to osoby, ktore nie otrzymały odpowiedzi na swoje wcześniejsze zgłoszenia. Pomoże nam to w  sprawniejszym monitorowaniu tych spraw. Nie chcemy jednak robić złudnych nadziei; w tej chwili Fundacja ma minimalne możliwości zaspokojenia ogromnych oczekiwań osób niepełnosprawnych.

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o  problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w  formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

 

W tym numerze wykorzystano informacje nadesłane przez:
K. Klott, L. Konopę, K. Markiewicza, M. Piątkowską, M. Śpiewankiewicza.
Dziękujemy!

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail