Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 10 (016)    29 czerwca 2000 r.  

Badania nt. "Postaw wobec niepełnosprawnych"

CBOS przeprowadził badania nt. "Postaw wobec niepełnosprawnych". Na pytanie, czy większość ludzi w Polsce dobrze odnosi się do inwalidów, twierdząco odpowiedziało 46% ankietowanych, przecząco - 47%. Zdaniem 43% respondentów stosunek osób zdrowych do niepełnosprawnych jest "dość dobry", 15% badanych jest zdania, że jest "zły, niewłaściwy", a 32% - że jest "raczej niedobry". Gotowość niesienia pomocy sąsiedzkiej osobie niepełnosprawnej zgłosiło 69% ankietowanych, 6% zadeklarowało, że bierze już udział w takiej pomocy. Większość respondentów - aż 93% jest zdania, że opiekować się ludźmi niepełnosprawnymi powinni przede wszystkim członkowie rodzin; że powinni to być głównie pracownicy służby zdrowia uważa 74% pytanych; że pracownicy opieki społecznej - 71%; 25% ankietowanych wskazała przede wszystkim na przyjaciół i znajomych; 14% badanych wskazało przede wszystkim na "organizacje religijne", a co 7% - na "grupy samopomocy osób niepełnosprawnych". Podane odsetki odpowiedzi nie sumują się do stu, ponieważ ankietowani mogli wybrać aż trzy grupy jako te, które ich zdaniem "przede wszystkim" powinny nieść pomoc niepełnosprawnym. Zdaniem 68% ankietowanych, niepełnosprawni powinni pracować w zwykłych .zakładach pracy - na odpowiednio przystosowanych stanowiskach. Według 27% respondentów, niepełnosprawni powinni pracować w "specjalnie dla nich zorganizowanych zakładach pracy, zatrudniających samych inwalidów. Zdaniem 72% badanych, osoby niepełnosprawne powinny podejmować pracę, jeśli stan zdrowia im na to pozwala, nawet jeśli renta w pełni wystarcza na utrzymanie. Przeciwnego zdania jest 22% respondentów. W opinii 64% ankietowanych inwalida pracujący zawodowo powinien oprócz pensji otrzymywać również rentę. Przeciwne temu jest 14% respondentów. (PAP)

Dostęp do wyższego wykształcenia dla ON

W Polsce żyje - jak podaje Główny Urząd Statystyczny - blisko 4,5 mln osób niepełnosprawnych. Według szacunków z lutego br. 879 tys. ON było aktywnych zawodowo. Badania na temat ich wykształcenia przeprowadzano po raz ostatni w 1996 r. Wynika z nich, że 44% ON miało podstawowe wykształcenie, 20% - zasadnicze zawodowe, 18% - średnie zawodowe lub ogólnokształcące, a tylko 3,5% - wyższe. Właśnie ich drogę "pod górkę" - na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego" - pokazuje "Gazeta Wyborcza" z dn. 24-25 czerwca br. w artykule Marty Korotaj. Na tej uczelni na 50 tys. studentów na studiach płatnych i  bezpłatnych jest tylko 181 studentów niepełnosprawnych, w tym 89 spoza Warszawy. Realizowany od 1999 roku program Uniwersytetu dla Wszystkich ma ułatwić ON dostęp do wyższego wykształcenia. Dzięki niemu liczba niepełnosprawnych studentów rośnie; w 1998 roku zdawały na studia 24 ON, w 1999 - 43. UW ma dwa akademiki przystosowane dla ON, w których jest w sumie 21 miejsc. Od przyszłego roku UW będzie miał mikrobusy transportowe dla ON. Specjalne stypendium dla ON wynosi 217 zł i jest opodatkowane. Wyjątkowo dobrze UW jest przystosowany dla osób niewidomych; jest tu m.in. centrum komputerowe wyposażone w komputery z brajlem oraz wypożyczalnia kaset z nagraniami tekstów potrzebnych studentom. Rozmówcy Gazety zwracają uwagę na jeszcze jeden niepokojący aspekt dyskryminacji ON: ich protekcjonalne traktowanie na egzaminach i przy przyjęciach na studia. Warto podkreślić słowa dziekana Wyd. Historycznego UW - prof. Piotra Bielińskiego: "Należy walczyć z postawą, że przede wszystkim należy załatwić podstawowe potrzeby niepełnosprawnych, a potem dopiero to masło do chleba, czyli studia. Przecież wyższe wykształcenie niepełnosprawnych to nie fanaberie. Każdy, kto kończy studia i znajduje pracę, jest uratowany z jakiegoś getta. Staje się takim samych obywatelem jak inni". Artykuł kończy się bardzo ważnym stwierdzeniem: "Bariery są też w samych niepełnosprawnych. Tak samo ważne jak likwidowanie barier architektonicznych na uczelni jest przekonywanie ich, że w studiowaniu kryje się ich lepsza przyszłość i że ukończenie studiów jest dla nich w zasięgu ręki".

Studia licencjackie dla osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna we Włocławku ogłasza nabór na 3-letnie studia licencjackie dla osób niepełnosprawnych. Specjalność - pedagogika rewalidacyjna dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są w Ciechocinku. Uczelnia współpracuje z Fundacją Rozwoju Wschodnioeuropejskiego Centrum Rehabilitacji, która udziela pomocy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, rehabilitacji oraz transporcie w obrębie miasteczka akademickiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w semestrze w trybie zaocznym dwutygodniowym. Termin składania podań mija 15 września. Informacje: ul. Wiejska 29, 87-00,Włocławek; telefaks 0-54 234-41-14 2573.

Nieprzestrzegania Karty Praw Osób Niepełnosprawnych

Józef Ćwielong (JCwielong@t-online.de) - uczestnik Usenet'owej grupy dyskusyjnej news:pl.soc.inwalidzi, autor działu "Niepełnosprawni w Niemczech" - w internetowej witrynie redagowanej przez uczestników grupy dyskusyjnej "Sami Sobie" skierował do Joanny Staręgi-Piasek Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych, jako odzew na jej apel do środowisk i  organizacji ON list, który dotyczy przypadków nieprzestrzegania Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Przypomniał w nim, że środowisko ON skupione wokół grupy newsowej pl.soc.inwalidzi w wielu dyskusjach powoływało się na hasło: "Nic co jest robione dla nas, nie może być robione bez naszego udziału". Następnie przywołuje m.in. - znaną na liście - sprawę Leszka Konopy, inwalidy, byłego rzecznika ON w Ciechanowie, który złożył ofertę podjęcia pracy w charakterze referenta d /s ON. Nie skorzystano z niej, uzasadniając odmowną decyzję urzędową formułką, że na stanowiska w administracji ogłaszany jest konkurs. Przypomina też o znanej sprawie Piotra Piotrowicza. "Reasumując z ubolewaniem stwierdzić trzeba - czytamy w liście - że niekompetencja wynikająca z nieznajomości tak różnorodnych środowisk ON i ich problemów, a potwierdzona przez skutki jakimi są przepisy i akty prawne nie konsultowane z tymże środowiskiem, mocno utrudniają funkcjonowanie ludziom poszkodowanym przez los zamiast ułatwiać im życie, dając to co dla każdego z nas najważniejsze - PRACĘ". Na zakończenie autor listu cytuje słowa byłego prezydenta Niemiec Richarda von Weizäckera, które znalazły się w Prawie Osób Niepełnosprawnych: "Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas, o  każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i  członkom ich rodzin, w jak najbardziej naturalny sposób, włączyć się w nasze życie. Chcielibyśmy dać im pewność, że jesteśmy jednością". Józef Ćwielong kończy swój list słowami: Życzyłbym sobie, jak i wszystkim osobom niepełnosprawnym w moim rodzinnym kraju, bezwzględnej ochrony prawnej ich interesów i praw, jak i  namacalnej integracji ich ze społeczeństwem wyrażającej się również byciem ich tam, gdzie decyduje się o ich losach". Pełny tekst listu można znaleźć na stronie: http://samisobie.clan.pl/DEUTCH/ondeutch.htm

"Bank Pomysłów"

Pod adresem www.reporter.pl/bank Aleksander Łamek (alamek@reporter.pl) stworzył niekomercyjny projekt pt. "Bank Pomysłów". Jego celem jest zbieranie, promowanie i wdrażanie pomysłów, które mogą się przyczynić do poprawy życia ludzi. Ci, którzy chcieliby włączyć się w rozwój tego projektu mogą dostarczać pomysłów (w tym takich, które już zostały gdzieś wcielone w życie), aby można je promować. Ponadto można informować o problemach dotyczących poprawy życia ludzi. Ich opisy zostaną umieszczone w Banku Pomysłów. Dzięki temu każdy, kto zajrzy do serwisu, będzie mógł zaproponować pomysły na ich rozwianie. Twórca Banku poszukuje osób, które byłyby gotowe zaangażować się w rozwój tego projektu. Osoby takie zajmowałyby się m.in. ocenianiem nadsyłanych pomysłów oraz promocją serwisu. Ponadto dzięki współpracy z The Global Ideas Bank (www.theglobalideasbank.org) istnieje możliwość wprowadzenia do Banku ponad tysiąca pomysłów z The GIB. Potrzebne są do tego osoby, które znają język angielski i podjęłyby się przetłumaczenia pomysłów na język polski. Współpraca z The GIB przewiduje również tłumaczenie na angielski pomysłów, które powstaną w Polsce.

Z życia Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo

Grupa 24 osób (w tym 7 na wózkach) ukończyła 21 czerwca br. kurs grafiki komputerowej współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Na program składały się: zagadnienia DTP, grafika wektorowa, grafika bitowa, prepress. Planowana jest druga część tego szkolenia we wrześniu br. Mamy nadzieję, że absolwenci kursu znajdą ciekawą pracę.

Fundacja jako organizacja partnerska Fundacji "Wspólna Droga" otrzymała środki na współfinansowanie IX Warsztatu Aktywizacji Zawodowej oraz Klubu Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy, w tym Kawiarenki Internetowej. W jednym z najbliższych numerów Kuriera IdN1 zaproponujemy konkurs otwarty na zasady i  formy pracy Klubu. W IX WAZ, szczególnie w grupie internetowej, są jeszcze wolne miejsca.

10 lipca w Laboratorium Komputerowym rozpocznie się krótki, 20-godzinny kurs Excela. Chętni mogą jeszcze zgłaszać się w poniedziałki i wtorki w godz. 10-14 do Fundacji. Tel. 697 87 84. Wolnych miejsc jest już niewiele. Fundacja otrzymała od Dzielnicy Praga Południe dotację na szkolenie w 2000 roku. Nadal nie ma odpowiedzi z Mokotowa, Ochoty i Żoliborza, ale mimo to osoby z tych dzielnic są przyjmowane na szkolenia.

Na spotkaniu Klubu Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy 25 czerwca br. omawiano m.in.: zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i  lecznicze środki techniczne. (Vademecum do wglądu w Fundacji, do uzyskania w Regionalnych Kasach Chorych); parapodium dynamiczne - opis urządzenia jego zastosowanie, sposoby uzyskania; Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych - Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. (MP. 97.50.473 Z DN. 13.08.97). Dokument ten był nieznany większości zebranych osób, można przypuszczać, że nie zna też tego dokumentu wielu Czytelników Kuriera.

"FENIKS" - Program Aktywnej Promocji Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych

W CEPRON - Centrum Promocji Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. opracowano Program Aktywnej Promocji Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych pod nazwą "FENIKS". Adresowany on jest do potencjalnych pracodawców ON. Autorzy Programu zwracają w nim m.in. uwagę na korzyści wynikające z zatrudnienia ON. Podkreślają, iż często ON mają wysokie kwalifikacje i prawie zawsze ogromną motywację, by je udowodnić. CEPRON promuje w ramach Programu "FENIKS" zaawansowane formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, m.in. pomoc konsultantów w tworzeniu Zakładu Pracy Chronionej.

III Sympozjum Komputerowe zorganizowane przez ZG PZN

W dniach 5-7 maja br. odbyło się w Bydgoszczy w Ośrodku Szkolenia i  Rehabilitacji Polskiego Związku Niewidomych III Sympozjum Komputerowe zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych. Poświęcone było zastosowaniu sprzętu komputerowego w rehabilitacji i rewalidacji osób z wadą wzroku. W sympozjum uczestniczyli niewidomi i słabo widzący z terenu całej Polski - łącznie około 60 osób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się tematyka związana z rozpoznawaniem tekstu oraz z zastosowaniem syntezatorów mowy w pracy z komputerem. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm komputerowych zajmujących się sprzedaż? specjalistycznego sprzętu komputerowego dla niewidomych.

Małopolski Festiwal Niepełnosprawnych

W dniach 4-15 czerwca br. odbył się Małopolski Festiwal Niepełnosprawnych, organizowany pod patronatem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. W  programie Festiwalu były m.in.: impreza warzenia soli w Wieliczce, plener i  prezentacja prac twórców niepełnosprawnych. W   Krakowie w Muzeum Narodowym zorganizowano VI Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych (w ramach Festiwalu Kraków 2000), połączone z sesją "Rola twórczości w życiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych". Również w Krakowie otwarto wystawę malarstwa Mikołaja Minczeva Milanowa z Sofii (Bułgaria) oraz prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Raciborza. Odbył się też Turniej Poetycki w Teatrze Zależnym. W Radwanowicach k/Krakowa, Fundacja im. Brata Alberta zorganizowała III Ogólnopolskie Spotkanie Integracyjne połączone z Mszą Św. sprawowaną przez J. Em. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego i duszpasterzy osób niepełnosprawnych. Bardzo ważnym punktem Festiwalu była konferencja pt. "Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych". Festiwal zakończył Festyn Rodzinny - Uroczysta Gala Małopolskiego Festiwalu Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w godzinach wieczornych na krakowskim Rynku Głównym.

Fundacja Mielnica

Fundacja Mielnica z Konina zaprasza do odwiedzenia jej stron: http://mielnica.org.pl
(nadesłał Christo Dimitrow).

II edycja "Stałego Konkursu Internautów"

Zachodniopomorski Oddział Polskiego Związku Głuchych w Szczecinie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w II edycji "Stałego Konkursu Internautów". Szczegóły na stronie www.pzg.szczecin.pl.

Praca w niemieckich firmach komputerowych

Jak już informowała cała nasza prasa 20 tys. zagranicznych informatyków spoza krajów Unii Europejskiej będzie mogło podjąć pracę w niemieckich firmach komputerowych. Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy (ZAV) w Bonn poinformowało, że chęć pracy w niemieckiej branży informatycznej zgłosiło do tej pory około 4700 fachowców. Jest wśród nich tylko 82 Polaków. Najwięcej zgłoszeń nadeszło z Indii (932), Algierii (439) i Bułgarii (275). Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem Internetu (Bonn-ZAV.IT-Experts@Arbeitsamt.de).

Rak pęcherza moczowego - strona WWW

Na stronie http://members.home.net/halinaw p. Halina Węgrzyn z Kanady przedstawia bogaty zbiór informacji na temat raka pęcherza moczowego. Strona ta powstała w wyniku dogłębnych poszukiwań, z odniesieniem się do źródeł, głownie w języku angielskim oraz z udziałem ekspertów z różnych dziedzin. Celem utworzenia tej strony było udostępnienie polskim odbiorcom treści, naświetlanych z pozycji pacjenta, które mogą okazać się bardzo istotne w walce z chorobą raka pęcherza moczowego.

Klawiatura BTC Mini-Keyboard 5510M US PS/2

Na polskim rynku jest dostępna mini klawiatura koreańskiej firmy BTC o  specyfikacji: BTC Mini-Keyboard 5510M US PS/2 (końcówka PS/2 wymaga dokupienia przejściówki na złącze DIN do starszych PC). Klawiatura ma wymiary o rozmiarach 287x143x28 mm. Wiadomość ta z pewnością zainteresuje osoby piszące jedną ręką, o małym zasięgu ramion (kikutów), posługujące się pałeczką (trzymaną w ustach lub mocowaną na głowie). Mini klawiaturę można zakupić np. w internetowym sklepie http://www.iwacom.com.pl/cgi-bin/ceny.cgi?p=12. Jednym ze sprzedawców klawiatury jest także firma ART-MEDIA, 01-926 Warszawa, ul. Kwitnąca 13/30 . Cena ok. 100 zł z VAT.

Gospodarka internetowa - rynek pracy

Zdaniem Ośrodka Badań nad Handlem Elektronicznym działającego przy Uniwersytecie Stanowym Teksas (University of Texas) w Austin, w 1999 r. gospodarka internetowa stworzyła 650 tysięcy nowych miejsc pracy, a jej przychody wyniosły 523,9 mld USD. Gospodarka internetowa zapewnia obecnie środki utrzymania 2,476 mln pracowników, czyli większej liczbie niż sektor ubezpieczeniowy, telekomunikacja czy przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a  nawet dwukrotnie więcej niż takie branże, jak lotnicza, chemiczna wraz z pokrewnymi, prawnicza i nieruchomości. Część z tych miejsc pracy powstało całkowicie od nowa w wyniku dynamicznego wzrostu zainteresowania Internetem, podczas gdy pozostałe są wynikiem kierowania pracowników przez firmy chcące skorzystać z możliwości oferowanych przez gospodarkę internetową. Ponadto wskaźnik rocznego wzrostu przychodów firm działających na polu gospodarki internetowej w 1998 i 1999 r. wyniósł 11%, czyli niemal trzykrotnie więcej niż ogólne tempo wzrostu gospodarczego w tym samym okresie. W szczegółowym raporcie Uniwersytetu Stanowego Teksas na temat wpływu Internetu na gospodarkę znalazło się m.in. stwierdzenie, że w 1999 r. liczba miejsc pracy związanych z Internetem wzrosła o 36%. Z kolei przychody uzyskiwane z Internetu w tym samym okresie wzrosły o 62%. Raport, który można znaleźć w sieci WWW, pod adresem http://www.internetindicators.com, jest trzecią analizą gospodarki internetowej przeprowadzoną przez ekonomistów teksańskiego uniwersytetu od czerwca 1999 r. Sponsorem raportu Internet Indicators jest firma Cisco Systems, wiodący producent sprzętu i oprogramowania dla sieci i Internetu. Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem http://www.cisco.com/pl/.

 

Redakcja Kuriera IdN1 przypomina Czytelnikom, iż oczekuje na informacje o  problemach środowiska osób niepełnosprawnych. Interesują nas też krótkie streszczenia artykułów z prasy lokalnej dotyczących problemów ON (należy podawać tytuł czasopisma i datę ukazania się artykułu). Za wykorzystane w Kurierze IdN1 materiały przyznawane są nagrody. Materiały należy przesyłać na adres (w formacie Worda jako załącznik): k.karwicka@idn.org.pl lub karwicka@pol.pl.

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano informacje nadesłane przez J. Ćwielonga, Ch.Dimitrowa, M. Kwołka, A. Lemirowskiego, A. Łamka, K. Markiewicza, H. Węgrzyn, K. Wojakowską, ks. T. Zaleskiego. Dziękujemy!

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail