Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 7 (013)    10 kwietnia 2000 r.  

"Na wózku inwalidzkim po infostradzie" - finansowanie projektu

Zarząd Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo złożył w dniu 5 kwietnia br. na ręce prezesa PFRON p. Piotra Fuegla pismo dotyczące współfinansowania przez Fundusz projektu pt. "Na wózku inwalidzkim po infostradzie". Wiąże się ono z wystąpieniem FPMiINR do Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej (w skrócie FWPN) z wnioskiem o dofinansowanie działalności dotyczącej aktywizacji zawodowej inwalidów ruchu w zakresie zastosowań informatycznych. Projekt dotyczy szybkiego informowania, tworzenia dróg dostępu osobom niepełnosprawnym do Internetu, pracy kwalifikowanej i prestiżowej na wolnym rynku, w trybie telepracy. Partnerem ze strony niemieckiej, wymaganym przez FWPN, jest Forschungsinstitut Technologie-Behindertenhilfe (w skrócie FTB; działa w ramach Evangelische Stiftung Volmarstein). FWPN odpowiedziała pozytywnie; Fundacja została poinformowana, że dotacja ZOSTAŁA PRZYZNANA w wysokości 50 000 zł, sformułowano jednak następujący WARUNEK SZCZEGÓŁOWY: "przedłożenia potwierdzenia współfinansowania projektu przez PFRON w wysokości 50 000 zł". Jest to WARUNEK URUCHOMIENIA DOTACJI. W dniu 4 kwietnia br. Fundacja uzyskała dodatkowo w FWPN telefoniczną informację, że nie wchodzi w grę ani inny partner, ani inna wysokość współfinansowania. Biorąc pod uwagę jak ważne są te zagadnienia, trudno wyobrazić sobie, by PFRON nie przystąpił do programu. Projekt musi być zrealizowany do końca października br., gdyż z końcem tego roku ustaje działalność FWPN. Odpowiedź odmowna oznaczałaby, że duża grupa osób niepełnosprawnych nie będzie mogła skorzystać z szansy na godziwe życie, jaką stwarza im dostęp do Internetu. Pismo to otrzymało też do wiadomości kilkanaście osób, w tym p. Joanna Staręga -Piasek - pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, przewodnicząca Rady PFRON, Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej - p. prof. Christian Buhler - przewodniczący AAATE (Association for Advancement of Assistive Technology in Europe), p. Janus Nędza - FTB (Forschungsinstitut Technologie-Behindertenhilfe), p. prof. Andrzej Ziabicki - wiceprezes Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, p. Iwona Katarasińska - Śledzińska - przewodnicząca Sejmowego Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych, p. Dariusz Kłeczek - przewodniczący Senackiej Komisji ds. Rodziny i Spraw Społecznych, prof. Dembiński, - dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, członkowie Rady Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.

Waloryzacja świadczeń

Rencistów i emerytów czeka podwyżka świadczeń. Waloryzacja zostanie przeprowadzona od czerwca zgodnie ze wskaźnikiem 104,3 %. Nie będzie natomiast wyrównania waloryzacji rent i emerytur za ubiegły rok, gdyż świadczenia te w 1999 r. w porównaniu z 1998 r. realnie wzrosły o 3,4 %., a w ustawie budżetowej na 1999 r. planowano 1 %. wzrostu. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia te podlegają waloryzacji, żeby zachować co najmniej ich realną wartość w odniesieniu do wzrostu cen towarów i usług.

Programy PFRON dla niepełnosprawnych

Przypominamy, że w tym roku funkcjonują specjalne programy skierowane do osób potrzebujących indywidualnego wsparcia. Są to: "Pegaz" (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu) - dofinansowanie zakupu samochodu lub niezbędnego oprzyrządowania; "Komputer dla Homera" (dla osób niewidomych i niedowidzących) - wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego podjęcie pracy; "Drogowskaz" - pomoc przy zakupie sprzętu ortopedycznego; "Braille 2000" -wsparcie dla pracodawców zatrudniających osoby niewidome. Prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Waldemar Fluegel ostrzegł, że na pewno nie dla wszystkich wystarczy pieniędzy. W ub. roku z programu "Pegaz" skorzystało ok. 4 tys. osób (25% zainteresowanych). Dofinansowanie zakupu samochodu ma polegać na udzieleniu nie oprocentowanej pożyczki (maksymalnie 20 tys. zł) na okres 5 lat. Udział własny pożyczkobiorcy musi wynieść nie mniej niż 10% ceny zakupu. Adresatami programu "Komputer dla Homera" są osoby w wieku aktywności zawodowej oraz ucząca się młodzież. Tu także zostanie udzielona nie oprocentowana pożyczka na 5 lat. W tym ostatnim programie jest przewidziana możliwość umorzenia części pożyczki. Z programu "Drogowskaz", oprócz niepełnosprawnych chcących kupić pomoce ortopedyczne, mogą skorzystać pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. PFRON sfinansuje dla nich kursy języka migowego. Niepełnosprawni mogą od kwietnia składać wnioski o  dofinansowanie kosztów zakupu m.in. komputera, samochodu czy wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. PFRON zamierza w tym roku wydać na te cele ponad 115 mln zł. Wnioski należy składać w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub oddziałach PFRON. Pracodawcy zatrudniający co najmniej 10% osób niewidomych i nie posiadający zobowiązań wobec PFRON-u otrzymają w ramach programu "Braille 2000" refundacje wynagrodzeń osób niewidomych w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia w miesiącu złożenia wniosku. Prezes PFRON podkreślił, że wnioski o przyznanie pożyczek realizowanych bezpośrednio przez oddziały PRFON będą opiniować społeczne komisje, w skład których wejdą przedstawiciele organizacji osób niepełnosprawnych.

Wsparcie dla organizacji i osób indywidualnych

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo przekazała w minionym roku w użytkowanie organizacjom pozarządowym i  indywidualnym podopiecznym Fundacji 36 zestawów komputerowych, pięć jednostek centralnych, wiele akcesoriów komputerowych (m.in. płyty główne, dyski twarde, pamięci, procesory, czytniki CD.-ROM) oraz 240 pakietów oprogramowania wraz z licencjami (w tym 171 pakietów, które otrzymała od Microsoftu, 68 z zasobów własnych i jeden pakiet otrzymany w darze od firmy Chadney Software Sp. z o.o.). Wprawdzie obecnie Fundacja wyczerpała swoje możliwości wspomagania organizacji i osób indywidualnych, ale Zarząd nie traci nadziei, że i w tym roku znajdą się organizacje i firmy, które zechcą wspierać jej działalność na rzecz telepracy i Internetu dla Niepełnosprawnych.

Nauczyć i usamodzielnić ekonomicznie

Do Warsztatu Aktywizacji Zawodowej i na kursy podstaw obsługi komputera prowadzone przez naszą Fundację zgłosiło się w tym roku 78 osób, przede wszystkim niesprawnych ruchowo. Lista jest otwarta, niemal codziennie ktoś przybywa. 31 marca br. Fundacja złożyła wnioski do 10 gmin i dzielnic Warszawy o  dofinansowanie obu form szkolenia swoich niepełnosprawnych mieszkańców. Po rozmowach z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Gminie Bielany i na Pradze Południe można mieć wątpliwości czy ten sposób myślenia, jaki reprezentuje Fundacja, czyli "nauczyć i usamodzielnić ekonomicznie" wszędzie znajdzie uznanie. Będziemy w Kurierze systematycznie informować, która gmina/dzielnica zechciała dofinansować szkolenie swoich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy są to dzielnice; Śródmieście - szkolenie sześciu osób, Wola - szkolenie czterech osób.

ATLAS - promocja działań lokalnych

ATLAS - wybrane modelowe inicjatywy lokalne - to wspólne przedsięwzięcie Banku Informacji KLON/JAWOR oraz Akademii Rozwoju Filantropii. Ma ono na celu zarejestrowanie, nagłośnienie oraz promocję dobrych i możliwych do powielenia modeli działań lokalnych. Organizatorom zależy na zebraniu i opisaniu takich inicjatyw, które z dobrym skutkiem istnieją w rzeczywistości, oraz o których wiadomo jak powstały, jak funkcjonują i o których wiedza jest możliwa do przekazania innym. Mogą to być działania prowadzone na różnych polach: od pomocy społecznej przez edukację i kulturę do ochrony środowiska. Organizatorzy zapowiadają promowanie powstających w środowiskach lokalnych, pojmowanych możliwie szeroko, oryginalnych i nowatorskich metod działania, kreatywnych organizacji i instytucji oraz pracujących tam ludzi. ATLAS będzie docierać w formie drukowanej oraz internetowej do środowisk lokalnych w Polsce, aby mogły one czerpać z niego inspiracje do własnych działań. Wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje na temat ATLASA pod adresem e-mail - klon@klon.org.pl, formularz ankiety znaleźć można pod elektronicznym adresem: http://www.ngo.pl./atlas.
Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo zgłosiła dwa swoje programy: "I Węzeł IdN" oraz "Warsztaty Aktywizacji Zawodowej".

Konferencja pt. "Infostrada bez barier"

Fundacja Fuga Mundi z Lublina wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego organizują w dniu 17 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie konferencję pt. "Infostrada bez barier". Konferencja ma na celu zaprezentowanie możliwości edukacji, rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych związanych z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Aukcja dzieł sztuki osób niepełnosprawnych

Działające od dziesięciu lat w Nowosądeckiem Małopolskie Towarzystwo Oświatowe, które zajmuje się również problemami niepełnosprawnych, zaprasza do udziału w aukcji dzieł sztuki osób niepełnosprawnych. Aukcja odbędzie się w Nowym Sączu 29 kwietnia br. Można zgłaszać obrazy, rzeźby, rękodzieło artystyczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia br. Towarzystwo organizuje też w Muszynie turnus rehabilitacyjny polsko - słowacki pod nazwą "Europa bez granic - życie bez barier" w terminie od 29 czerwca do 12 lipca; na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 kwietnia br. Zgłoszenia przyjmuje sekretarz centrum informacji i koordynator programu - Krzysztof Długosz: e-mail kd66ns99@poczta.onet.pl.

Konkurs "Działajmy wspólnie"

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła konkurs na projekty dotyczące współpracy organizacji pozarządowych pt. "Działajmy wspólnie". Konkurs jest adresowany do grupy organizacji działających w dowolnej dziedzinie życia społecznego, przy czym preferowane będą projekty realizowane w ramach tej samej społeczności lokalnej. Projekty powinny obejmować przygotowanie strategii współdziałania w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów oraz prowadzenia rzecznictwa interesów beneficjentów/klientów organizacji. Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2000 r. Bliższe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem: http://www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/wspolnie/html lub pisać na adres e-mail: pop@batory.org.pl.
Organizacje, które chciałyby opracowywać takie projekty we współpracy z naszą Fundacją (możemy m.in. oferować członkom organizacji konta poczty elektronicznej oraz miejsca na witryny osobiste i dla organizacji - na serwerze idn.org.pl.) proszone są o wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie www: idn.org.pl lub o  porozumienie się z p. Krystyną Wojakowską (e-mail: kwojakowska@idn.org.pl, fpmiinr@idn.org.pl).

Europejska Konferencja pt. "Społeczeństwo Informacyjne: Przyspieszenie Integracji Europejskiej"

W dniach 11-12 maja br. odbędzie się w Warszawie Europejska Konferencja pt. "Społeczeństwo Informacyjne: Przyspieszenie Integracji Europejskiej". Idea organizacji konferencji zrodziła się podczas III Forum Unii Europejskiej i Państw Europy Południowo-Wschodniej, która odbyła się w Brukseli w 1997 r. Organizatorami są: Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Łączności we współpracy z Komisją Europejską. Konferencja ma służyć jako forum dyskusyjne ministrów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów, które ubiegają się o członkostwo w Unii i krajów Europy Południowo-Wschodniej. W  konferencji będą też uczestniczyć wysocy rangą przedstawiciele przemysłu, sektora publicznego oraz środowisk akademickich. Głównym celem konferencji jest ukazanie wpływu technik społeczeństwa informacyjnego jako czynnika przyspieszającego integrację europejską, zarówno w znaczeniu wewnętrznej konsolidacji Unii, jak i jej rozszerzenia.

"Społeczeństwo informacyjne - przyjazne dla osób specjalnej troski"

7 czerwca w Szczecinie odbędzie się III Konferencja z cyklu "Problemy społeczeństwa globalnej informacji", której tematem będzie "Społeczeństwo informacyjne - przyjazne dla osób specjalnej troski". Celem konferencji jest - jak piszą organizatorzy (katedra i zakład Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Komisja Informatyki PAN - oddział w Gdańsku, PTI i  Urząd Miejski w Szczecinie) - stworzenie forum dla wymiany poglądów na temat aktualnego stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w aspekcie powszechności informacji oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak zapewnić równy status informacyjny wszystkim członkom społeczeństwa, gdyż stanowić on może w szczególnych sytuacjach warunek podstawowy godziwego życia codziennego. Omawiane będą m.in. takie tematy, jak wsparcie sprzętowe i  programowe ON, ON w zawodzie informatyka - doświadczenia, szanse, bariery, kształcenie, Internet, a osoby specjalnej troski. Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronach WWW pod adresem http://szafir.univ.szczecin.pl.

Współpraca administracji z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało i przekazało m.in. do niektórych organizacji pozarządowych projekt Rozporządzenia dotyczącego współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. Delegacja do wydanie tego Rozporządzenia pojawiła się w ostatniej nowelizacji Ustawy o Pomocy Społecznej. Warto przypomnieć, że prace nad kolejnymi wersjami tego dokumentu trwają od ponad roku. Z różnych względów kształt tego dokumentu ma istotne znaczenie dla współpracy administracji publicznej (włączając w to samorząd) i  organizacji pozarządowych. Projekt przeszedł już fazę uzgodnień międzyresortowych, więc na jego modyfikację pozostało niewiele czasu.

Z dobrowolnych indywidualnych miesięcznych składek blisko 5.300 zł

Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN, którzy przystąpili do ogłoszonej przez naszą Fundację akcji "Ziarnko do ziarnka" mającej na celu wsparcie statutowej działalności organizacji, przekazali FPMiINR w minionym roku z dobrowolnych indywidualnych miesięcznych składek blisko 5.300 zł. Jest to godny do naśladowania wzór charytatywnej, nie instytucjonalnej działalności. Serdeczne dzięki!

Kształcenie na odległość

Ideę uniwersytetu otwartego - kształcenia na odległość - realizuje już kilka amerykańskich uczelni. Zgromadziły one zasoby do zdalnej edukacji pozwalające na szybkie przekwalifikowywanie się pracowników w rozwijających się działach produkcji. Przykładem jest Uniwersytet w Michigan, który dzięki federalnej dotacji 30 mln USD i wsparciu koncernów w wysokości 100 mln USD, doprowadził do stworzenia rozbudowanej międzyuczelnianej infrastruktury technicznej służącej nauczaniu na odległość. Chociaż jest to dopiero początek, zaobserwowano znakomitą efektywność takiego szkolenia. Towarzyszy temu coraz szersze zrozumienie, że przyszła pozycja kraju zależy od poziomu zorganizowania i  wykształcenia społeczeństwa. Niestety, nasi politycy i decydenci wykazują absolutny brak zainteresowania dla tej idei. W Polsce ideę uniwersytetu otwartego wciela w życie Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna we współpracy z telewizją TMT. (Informacja pochodzi z telewizyjnego wykładu prof. Pomykało.)

Polska wersja systemu Windows 2000

Polska wersja systemu Windows 2000 firmy Microsoft będzie dostępna w sprzedaży w połowie kwietnia 2000 r. Po raz pierwszy Microsoft wprowadził do swojej oferty polską wersję językową nie tylko systemu dla komputerów typu desktop, ale również dla serwerów - Microsoft Windows 2000 Professional i Microsoft Windows 2000 Server. Polska wersja systemu Windows 2000 Server będzie również podstawą pakietów korporacyjnych: Microsoft BackOffice Server czy Microsoft BackOffice Small Business Server. Dzięki temu administratorzy małych i średnich sieci komputerowych będą mogli pracować i świadczyć usługi swoim użytkownikom w ojczystym języku.

Klient instantme - firmy Novell

Firma Novell poinformowała o udostępnieniu instantme(tm) - klienta szybkiego przesyłania wiadomości, który stanowi błyskawiczny i niezawodny środek komunikacji dla użytkowników Internetu. Klient instantme, przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorstw, ułatwia użytkownikom komunikowanie się w czasie rzeczywistym z partnerami handlowymi, dostawcami i klientami oraz uczestniczenie w prywatnej wymianie zdań, która wymaga szybkiej reakcji jej uczestnika. Na drugi kwartał bieżącego roku Novell zaplanował opublikowanie bezpiecznej wersji instantme, pierwszego w branży bezpiecznego produktu oferującego szybkie przesyłanie wiadomości, który, aby zdobyć większe zaufanie korzystających z niego osób oraz zapewnić integralność i poufność wiadomości przesyłanych za pośrednictwem Internetu, będzie korzystał z szyfrowania i certyfikatów cyfrowych.

Specjalna oferta promocyjna "PRIMA APRILIS"

Polska Telefonia Komórkowa Centertel uruchomiła 1.03.2000 r. ogólnokrajowy zasięg dwuzakresowej (GSM 900/1800) sieci cyfrowej Idea. Obecnie osoby, które stały się abonentami sieci Idea przed 1.06.1999 r. mogą w dniach 20.03-20.04.2000 r. dokonać wymiany telefonu jednozakresowego na dwuzakresowy na korzystnych warunkach. W dniach od 1 - 14 kwietnia br. Centertel wprowadził w usłudze POP w sieci Idea, z której korzysta ponad 180 tys. abonentów, specjalną ofertę promocyjną "PRIMA APRILIS". Wszyscy użytkownicy POP aktywowani w czasie trwania promocji, posiadający wystarczający limit na swojej karcie SIM pozwalający na wysłanie wiadomości tekstowej SMS, będą mogli bezpłatnie otrzymać dodatkowy limit o wartości 50 zł. Dotychczasowi użytkownicy POP posiadający wystarczający limit na swojej karcie SIM pozwalający na wysłanie wiadomości tekstowej SMS, będą mogli bezpłatnie otrzymać dodatkowy limit o wartości 5 zł. Warunkiem otrzymania bezpłatnego limitu jest wysłanie w czasie trwania promocji na specjalny numer (104) wiadomości tekstowej SMS o treści: "PRIMA APRILIS"; użytkownik musi znajdować się w okresie pozwalającym na realizację połączeń wychodzących. Szczegóły w prasie i w sieci sprzedaży Centertela.

Ogłoszenia Kuriera IdN1

 

W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano informacje uzyskane od K.Długosza, K. Markiewicza, E. Pleszczyńskiej, K. Syncerza, K. Wojakowskiej, B. Woźniak.

 

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail