Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 5 (011)    9 marca 2000 r.  

Pilotażowy projekt zdalnej edukacji

Jak pisaliśmy już w poprzednim numerze Kuriera IdN1 Fundacja Pomocy Matematykom i  nformatykom Niesprawnym Ruchowo, która już od dawna współpracuje z Polskim Towarzystwem Informatycznym, nawiązała współpracę z  głównym polskim biurem Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL), które ma swoją siedzibę w Lublinie. Jednym z podstawowych zadań wynikających ze współpracy jest rozpowszechnienie w  środowisku osób niepełnosprawnych unijnych standardów i wspieranie tychże osób w  dążeniu do uzyskania certyfikatu. Obecnie Fundacja realizuje projekt pilotażowy pn.  "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na "Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy" (ECDL), który jest finansowany przez Fundusz PHARE z Projektu Inicjatywy Pro-europejskie. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 1999 roku. Zakończenie przewidziane jest na 15 listopada 2000 r. Projekt składa się z 3 etapów. W I etapie opracowane zostały materiały szkoleniowe, utworzona strona (http://ecdl.idn.org.pl), gdzie można zasięgnąć więcej informacji o ECDL i projekcie, a także wypełnić ankietę zgłoszeniową, która jest automatycznie włączana do bazy danych specjalnie utworzonej dla potrzeb projektu; w II etapie, który rozpoczął się 20 lutego - utworzone zostały trzy siedmioosobowe grupy szkoleniowe (21 osób), natomiast w  III  etapie do szkoleń metodą zdalną dołączy ok. 10-15 osób. Projekt zakończy się seminarium. Do końca lutego chęć udziału w szkoleniu zgłosiło 41 osób, zakwalifikowało się 21 (o 11 więcej niż przewidywał projekt). Pozostałe osoby wezmą udział w szkoleniu w późniejszym etapie. Zainteresowanie udziałem w  szkoleniu jest duże i wciąż wpływają kolejne zgłoszenia, co świadczy o   konieczności kontynuacji tego przedsięwzięcia. Projekt Fundacji obejmuje niekonwencjonalny system nauczania. Instruktorzy docierają do swych uczniów przez Internet. Jest to forma skróconego kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu ECDL. Realizatorzy projektu wypracowują wzorce, które pozwolą upowszechnić metody prowadzonych zdalnie szkoleń, konsultacji i poradnictwa. Przełamany zostanie stereotyp, że osoby niepełnosprawne posiadają mniejsze umiejętności informatyczne, przez co przegrywają na rynku pracy konkurencję ze zdrowymi i niekoniecznie lepszymi od siebie kandydatami. Dzięki projektowi i jego kontynuacji zwiększy się aktywność zawodową osób niepełnosprawnych, zmieni się także, miejmy nadzieję, postawa pracodawców. Inicjatywa zostanie rozpropagowana w całym kraju. Tym samym Fundacja włączy się w proces przygotowań Polski do uzyskania członkostwa Unii Europejskiej, głównie poprzez wykorzystanie usług internetowych oraz istniejących własnych zasobów edukacyjnych w sieci Internet dla Niepełnosprawnych (www.idn.org.pl.). Z danych statystycznych jakie podaje PTI, wynika, że w Polsce do 21 grudnia 1999 r. wydano 347 certyfikatów ECDL oraz zdano 5714 pojedynczych egzaminów spośród siedmiu obowiązujących modułów. Już w ramach pilotażowego projektu Fundacji, który będzie realizowany do 15 listopada 2000 r. spodziewamy się, że 30-40 osób niepełnosprawnych zda co najmniej trzy moduły, a  kilka z  nich uzyska certyfikaty ECDL. W rezultacie w okresie 2-3 lat ponad 200 osób niepełnosprawnych powinno zdobyć certyfikat ECDL; będzie to stanowić ok. 58% obecnych posiadaczy takich certyfikatów. Warto dodać, że osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do informacji w Internecie (zły status materialny uniemożliwia wielu z nich pokrywanie wysokich kosztów połączeń telefonicznych), stąd dotychczasowa niewielka wiedza w tym środowisku o istnieniu ECDL i możliwościach jakie daje. Fundacja różnymi sposobami stara się dotrzeć do jak najszerszej rzeszy osób niepełnosprawnych. Zainteresowani zdobywaniem certyfikatu ECDL mogą porozumiewać się bezpośrednio w tej sprawie z koordynatorką projektu - p. Małgorzatą Piątkowską: mpiatkowska@idn.org.pl.

Wirtualna mysz (VM) i "Wirtualna klawiatura" (VK)

Osoby mające trudności manualne z obsługą komputera zapewne zainteresuje wiadomość o  spontanicznej akcji opracowania urządzenia pod nazwą wirtualna mysz (VM) i programu "Wirtualna klawiatura" (VK). Myśl o skonstruowaniu takiego urządzenia rzucił na grupie newsowej pl.misc.elektronika Andrzej Abraszewski z  Łodzi (abra@clan.pl). Swoją pomoc zaofiarowała redakcja "Elektroniki praktycznej". Jako pierwszy otrzymał do testowania egzemplarz wirtualnej myszy (VM) i wersję 2.8 programu Klawiatura Wirtualna (VM) Andrzej Abraszewski. W  sumie redakcja czasopisma "Elektronika Praktyczna" przekaże nieodpłatnie do testowania 20 egzemplarzy myszy. Autorzy jej liczą na to, że testujący będą mogli zaproponować ewentualne niezbędne zmiany. Każdy z testujących powinien opisać swoje doświadczenia z pracą z tym urządzeniem na liście dyskusyjnej. W trakcie kompletowania jest lista osób objętych programem testowania wirtualnej myszy, o  której pisaliśmy w poprzednim numerze Kuriera IdN1 jest. Lista tworzona jest w oparciu o kontakty z grupy dyskusyjnej pl.soc.inwalidzi. Jest na niej między innymi Robert Szymczak, Beata Karlińska, Wiesław Noga oraz osoby związane z naszą Fundacją (koordynatorem i opiekunem przedsięwzięcia będzie Krzysztof Markiewicz).

Konkurs pt. "SZKLARNIA"

Fundacja im. Stefana Batorego ogłasza konkurs pt. "SZKLARNIA". Celem konkursu jest wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych poprzez udzielanie małych dotacji na poprawę ich funkcjonowania, dzięki czemu będą mogły one sprawniej i skuteczniej wypełniać zadania statutowe. Konkurs adresowany jest do małych organizacji (lub ich oddziałów terenowych), które zatrudniają na stałe nie więcej niż trzy osoby (w przeliczeniu na pełne etaty); swoje cele statutowe realizują w dużej mierze w oparciu o prace wolontariuszy; działają nie dłużej niż pięć lat; ich budżet roczny nie przekracza 100 tys. zł. Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu, obejmuje organizacje działające na terenie Podlaskiego i Lubelskiego w  zakresie pomocy społecznej. Dotacje przyznawane w ramach Konkursu (do 3000 zł) mogą być przeznaczone wyłącznie na realizacje takich przedsięwzięć, które mają charakter długoterminowej inwestycji w rozwój organizacji oraz prowadzą do trwałej poprawy jakości jej działania. Przykładami tego typu przedsięwzięć mogą być miedzy innymi: ocena dotychczasowej działalności organizacji w celu przygotowania nowej, długofalowej strategii w zakresie np. zarządzania, pozyskiwania środków finansowych, angażowania wolontariuszy, zatrudnienie eksperta, który udzieli porady prawnej lub konsultacji, doradzi, jak przeprowadzić konieczne zmiany w organizacji, pomoże przygotować odpowiednią strategię, uporządkować finanse, itp. Można zakupić oprogramowanie, książki, opłacić prenumeratę czasopism, udział w konferencji, wydać na promocję organizacji i informowanie potencjalnych partnerów społecznych i opinii publicznej o sposobach i rezultatach działalności organizacji, przygotowanie i publikacja raportów rocznych itp. Podstawowym kryterium oceny wniosku będzie użyteczność planowanego przedsięwzięcia dla dalszego rozwoju organizacji. We wniosku o dotacje należy dokładnie i rzeczowo uzasadnić trafność planowanego przedsięwzięcia w kontekście poprawy funkcjonowania organizacji. Wnioski należy składać w  terminie do 14 kwietnia 2000 pod adresem: Fundacja im. Stefana Batorego, Program Organizacji Pozarządowych, ul. Flory 9, IV p., 00-586 Warszawa, z dopiskiem "Szklarnia". Wzór wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w biurze Programu Organizacji Pozarządowych, Warszawa, Al. Ujazdowskie 33/35, II p.; tel. (0 22) 622 12 89; fax (0 22) 622 12 80; e-mail: pop@batory.org.pl
http://www.batory.org.pl/program/pozarzadowy/konkurs2.html, lub Marcin Polak Public Relations Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa tel. (48-22) 848 80 55 tel. (48) 601 374 263 fax (48-22) 849 35 61,
e-mail: mpolak@batory.org.pl.

Infolinia "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa"

Z każdego miejsca Polski można dzwonić za 33 grosze za cały czas rozmowy pod numer telefonu 0801 101 101 do Infolinii "Niepełnosprawni - Normalna Sprawa", która zbiera informacje o życiu i problemach niepełnosprawnych w Polsce. Inicjatorem utworzenia Infolinii jest Piotr Pawłowski z Integracji. Infolinia będzie działać do końca lipca br.

PFRON nie będzie finansował dostępu osób niepełnosprawnych do Internetu

Przedstawicielka biura prasowego PFRON w cyklicznym programie "W sieci" nadawanym w   II programie TVP stwierdziła, iż PFRON nie będzie finansował dostępu osób niepełnosprawnych do Internetu, ponieważ taki dostęp jeszcze bardziej ograniczyłby ich możliwości wychodzenia z domu (sic!). Wywołało to ogromne oburzenie wśród ON, dla których Internet to przecież nie tylko kontakty towarzyskie ze światem, ale również możliwość pracy. Ale padło też stwierdzenie, że teoretycznie pieniądze na likwidacje indywidualnych barier komunikacyjnych, które powinien przyznawać na ten cel powiat z puli PFRON, mogą być wykorzystane na "podłączenie się do Internetu". Niestety brak kompetencji i niepewność urzędników nie daje gwarancji, że w jednym powiecie ON dostanie na modem, w innym na roczny abonament, a w powiecie x w ogóle nic nie dostanie. Już zdarza się, że pieniądze na bariery komunikacyjne i zatrudnienie ON są wrzucone do jednego kotła z zasiłkami socjalnymi. Redakcja czeka na informacje o przypadkach niewłaściwego wykorzystywania w powiatach funduszy celowych PFRON.

"Prawni" renciści

W Gazecie Wyborczej z dnia 4-5 marca br. ukazał się reportaż pt. "Robocisko" pióra Anny Fostakowskiej. Autorka opisuje w nim sytuację osób bezrobotnych w Nowym Sączu i  pokazuje, że bez większego trudu może znaleźć pracę rencista dawnej III grupy czyli częściowo niezdolny do pracy, nie ma jej dla ludzi młodych. Można dostrzec, że bez wątpienia jest to udowadnianie tezy stawianej w Raporcie Banku Światowego; większość osób zakwalifikowanych do tej grupy to renciści "prawni", a nie "biologiczni". Renta zastępuje im zasiłek dla bezrobotnych, a zarazem ułatwia podejmowanie pracy, bo nie obciążają pracodawcy składkami na ZUS. Wypada się z tą tezą zgodzić. Niestety, dopóki nie będzie innych możliwości i  mechanizmów chroniących ludzi zwłaszcza w rejonach objętych bezrobociem, szczególnie w starszym wieku przed całkowitą utratą środków do życia - na tych samych zasadach jak "renciści prawni" osoby autentycznie niepełnosprawne będą pobierać renty nie zapewniające im minimum egzystencji. Przypominamy, że w numerze Kuriera IdN1 3/9 z br. zamieściliśmy streszczenie propozycji BŚ dotyczącego rent i pracy dla ON i zachęcaliśmy do dyskusji. Nadal jest to aktualne.

Milion użytkowników Internetu w Polsce

Według badań przeprowadzanych na zachodzie przez kilka różnych firm, mamy w Polsce około jednego miliona użytkowników Internetu. Zarówno ta liczba, jak i  podawany 10% wzrost w ciągu ostatniego roku umieszcza Polskę w samym ogonie Europy. Warto chyba zwrócić uwagę, ze w Internecie mniejsze ma znaczenie skąd są użytkownicy, a ważniejsze jest, jakiego języka używają. Jeśli doliczyć około 10 milionów osób mieszkających poza granicami Polski i posługujących się naszym językiem, to w sumie liczba Polaków na świecie okazuje się całkiem spora. Niestety, spośród Polonii głównie ta część, która zamieszkuje Amerykę i  bogate kraje zachodniej Europy ma potencjalnie dostęp do Internetu. Liczby użytkowników w tej kategorii, mówiących po polsku, też nie są szacowane wysoko; zaledwie 200-300 tysięcy. W sumie więc szacuje się, że liczba użytkowników Internetu posługujących się językiem polskim nie przekracza 1,2 miliona. Porównajmy to z 10 milionami Włochów, 20 milionami Japończyków, 15 milionami Niemców, 10 milionami Francuzów, czy prawie pięcioma milionami Szwedów. I oczywiście z około 150 milionami posługujących się językiem angielskim.

600 pakietów oprogramowania dla gminnych szkół

Firma Microsoft przekazała gminnym szkołom za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i  Młodzieży 600 pakietów oprogramowania o łącznej wartości 150 tys. złotych. Przekazane przez Microsoft oprogramowanie trafiło do ponad 70 szkół w następujących gminach: Sępólno Krajeńskie, Sławno, Dubieninki, Bartoszyce, Lewin Kłodzki, Banie Mazurskie, Namysłów, Gołdap, Polanica Zdrój, Wieruszów, Kudowa Zdrój, Bolesławiec, Szczytna. Microsoft sfinansował też zakup komputerów dla wszystkich szkół w dwóch gminach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim: Korsze i Barciane. Obydwie gminy wzięły udział w pilotażowym programie "Poprawa szans edukacyjnych w gminach wiejskich" prowadzonym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Dwuzakresowa (GSM 900/1800) sieć cyfrowa Idea

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. 1 marca.2000 r. uruchomiła ogólnokrajowy zasięg pierwszej w Polsce komórkowej dwuzakresowej (GSM 900/1800) sieci cyfrowej Idea. Dwuzakresowa Idea (GSM900/1800) będzie obecnie dostępna dla 78% mieszkańców Polski, a już w końcu 2000 r. dla ponad 90% mieszkańców naszego kraju.

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail