Kurier IdN1 Redaguje:
Krystyna Karwicka-Rychlewicz
  gazetka internetowa
   (http://www.idn.org.pl/kurier/)
Kurier Nr 4 (010)    12 lutego 2000 r.  

Podsumowanie programu "Droga ku Integracji"

27 stycznia 2000 roku w siedzibie Fundacji Pomocy Matematykom i   Informatykom Niesprawnym Ruchowo odbyło się oficjalne podsumowanie programu "Droga ku Integracji" połączone z uroczystym zakończeniem Warsztatów Aktywizacji Zawodowej. W ramach przekazanych przez Microsoft ponad 170 tys. zł zostały zrealizowane wszystkie cele programu zawarte w Liście Intencyjnym podpisanym przez Microsoft i Fundację w maju 1999 roku. Dodatkowo w grudniu 1999 roku firma Microsoft przekazała Fundacji oprogramowanie o wartości prawie 100 tys. zł. Zostało ono już w części rozesłane do kilkudziesięciu podopiecznych Fundacji z  różnych regionów Polski oraz do pięciu współpracujących z Fundacją stowarzyszeń. "Cieszymy się, że nasz program spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych. Umożliwiając ludziom dostęp do naszych najnowszych technologii, stwarzamy dla nich lepsze perspektywy na zdobycie atrakcyjnego zawodu i znalezienie satysfakcjonującej pracy" - powiedział Jacek Myrcha, inicjator projektu, Dyrektor Marketingu w polskim oddziale Microsoft. "Microsoft udostępniając program Droga ku Integracji dał osobom niesprawnym ruchowo dużą szansę. W tej chwili można uznać, że z tej szansy korzystamy" - stwierdziła Krystyna Wojakowska z Fundacji.

Za uzyskane środki finansowe Fundacja zakupiła nowy serwer do pracowni Warszawskiego Komputerowego Laboratorium Inwalidów Ruchu KLABIR. Urządzenie działa od lipca ub.r. Jego instalacja umożliwia zwiększenie liczby kont dla niepełnosprawnych użytkowników z całej Polski nawet do kilkudziesięciu tysięcy! Obecnie aktywnych jest ponad 300 adresów. W ciągu ostatnich 6  miesięcy 21  kandydatów na administratorów i wykładowców wydelegowanych przez Fundację ukończyło kurs przygotowujący do uzyskania uprawnień certyfikowanego trenera Microsoft. Realizatorem szkoleń była firma Soft-Tronic Education Center - autoryzowany ośrodek szkoleniowy Microsoft. Obecnie wszyscy uczestnicy przygotowują się do egzaminu, którego zwieńczeniem będzie właśnie uzyskanie certyfikatu Microsoft.

Podczas uroczystości 25 osób uczestniczących w Warsztacie Aktywizacji Zawodowej, który odbywał się od czerwca ubiegłego roku, otrzymało oficjalne certyfikaty ukończenia kursu. Program zajęć obejmował podstawy obsługi komputera, baz danych, poczty elektronicznej, pracę w sieci Internet oraz duży autorski program aktywizacji zawodowej połączony w niezbędnych przypadkach z  terapią grupową i indywidualną. Program wzbogacony był zajęciami z zakresu prawa pracy oraz zajęciami rehabilitacji ruchowej.

Przez cały czas działa w Fundacji Klub Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy. W  trakcie realizacji programu "Droga ku Integracji" opracowany został Informator Klubowy - jego pierwsza część dotyczy zagadnień związanych ze staraniem się o  pracę, pokazuje obraz zatrudnienia podopiecznych, główne tendencje rynku pracy dla niepełnosprawnych w latach 1998 - 99 oraz skrócone kompendium prawa pracy. Ukazała się również elektroniczna wersja Informatora.

Microsoft należy do grona firm, które współpracują z Fundacją od dawna. Pierwszy wspólny projekt był realizowany już 5 lat temu. Od tej pory firma stara się pamiętać o potrzebach Fundacji na każdym kroku: czynnie uczestniczy w imprezach charytatywnych organizowanych na rzecz Fundacji, regularnie zleca niepełnosprawnym podopiecznym Fundacji tłumaczenie bądź przepisywanie dokumentów oraz stara się przekazywać Fundacji dary w formie oprogramowania, sprzętu, bądź funduszy. Uczestnicy spotkania pożegnali też serdecznie i z ogromnym żalem Jacka Myrchę, który do 31 stycznia br. pełnił funkcję dyr. d.s. marketingu w polskim Microsofcie. Był wyjątkowo życzliwy, otwarty na sprawy osób niepełnosprawnych, reagował natychmiast na wszystkie prośby Fundacji i jej podopiecznych. Dziękujemy!

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (European Computer Driving Licence - w  skrócie ECDL) jest jednolitym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz ma podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera i potrafi je efektywnie wykorzystać w codziennej pracy. ECDL jest odpowiedzią na problem oceny umiejętności informatycznych, związanych z postępującą komputeryzacją i  wymaganiami ze strony pracodawców wobec potencjalnych pracowników. Wkrótce maturzyści będą obok świadectwa dojrzałości otrzymywać certyfikat ECDL. Może go praktycznie uzyskać każdy, kto posiada komputer i nauczy się jego obsługi, jak również wielu programów użytkowych, a potem uwieńczy to zdanymi egzaminami.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo chcąc umożliwić otrzymywanie ECDL osobom niepełnosprawnym opracowała projekt pilotażowy pt. "System zdalnej edukacji przygotowującej do egzaminu na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL)", który jest finansowany przez Fundusz PHARE z Projektu Inicjatywy Pro-europejskie. Projekt Fundacji obejmuje niekonwencjonalny system nauczania; instruktorzy będą docierać do swych uczniów poprzez Internet. W ten sposób wiele barier zostanie przełamanych (w tym głównie architektonicznych). Przewidziany jest też osobisty lecz ograniczony kontakt instruktora z uczestnikiem szkolenia. Projekt powstał przede wszystkim z myślą o  ciężko poszkodowanych inwalidach ruchu. Rezultatem podjętych działań będzie grupa co najmniej 30-40 osób niesprawnych ruchowo, które zdobędą świadectwo wysokich kwalifikacji - certyfikat ECDL - co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy. Organizatorzy mają nadzieję, że zmieni się także postawa pracodawców, którzy obecnie niechętnie zatrudniają osoby ciężko poszkodowane ruchowo. Nastąpić może także pozytywna zmiana postaw społecznych i rozwój polityki włączającej ON do życia społecznego, jaką w krajach Unii Europejskiej obserwujemy od lat. Fundacja ma też nadzieje, że zostaną wypracowane wzorce, które pozwolą upowszechnić metody szkoleń, konsultacji i poradnictwa, prowadzonych zdalnie. Inicjatywa zostanie rozpropagowana w całym kraju, a tym samym Fundacja włączy się w proces przygotowań Polski do uzyskania członkostwa Unii Europejskiej, głównie poprzez wykorzystanie usług internetowych oraz istniejących własnych zasobów edukacyjnych w sieci Internet dla Niepełnosprawnych.

Do egzaminów na certyfikat będą też przygotowywani absolwenci i uczestnicy Warsztatów Aktywizacji Zawodowej prowadzonych przez Fundację.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać od głównego koordynatora programu z ramienia Fundacji - Małgorzaty Piątkowskiej (mpiatkowska@idn.org.pl) lub pod adresem: http://ecdl.idn.org.pl

Informacja o programie dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego oraz tzw. środków pomocniczych

Informacja o zapoczątkowanym w czerwcu ub.r. przez PFRON programie dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego oraz tzw. środków pomocniczych (pieluchomajtki, cewniki itp.) bardzo późno dotarła do osób niepełnosprawnych i ich rodzin. To sprawiło, że nie wykorzystano całości przeznaczonych na ten cel pieniędzy (30 mln zł). Ostatecznie na co i ile wykorzystano środków będzie prawdopodobnie wiadomo pod koniec lutego, bo jeszcze w styczniu można było przedstawiać rachunki za sprzęt zakupiony w 1999r. W tym roku wprawdzie PFRON nie ma tego programu w planie finansowym, ale jak poinformowała prasę Joanna Staręga-Piasek - pełnomocnik d.s.  osób niepełnosprawnych - program dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego będzie kontynuowany. Większość środków zarezerwowanych na programy specjalne (160 mln. zł) ma być przeznaczone na utrzymanie płynności finansowej Zakładów Pracy Chronionej. Będą też kontynuowane dwa programy celowe z ubiegłego roku: program samochodowy "Pegaz" i Komputer dla Homera" - adresowany do osób niewidomych i słabo widzących.

Rozmowy kwalifikujące uczestników VII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej

Trzeciego lutego br. odbyły się rozmowy kwalifikujące uczestników VII Warsztatu Aktywizacji Zawodowej. Ze strony Fundacji prowadzili je wolontariusze: K. Wojakowska, D. Broniarek, M. Rupar, A. Żarnecka, N. Ślusakowicz. Zakwalifikowanych zostało 12 osób na kurs podstaw obsługi komputera i 10 na Internet (są jeszcze dwa wolne miejsca). Kilka osób zakwalifikowanych zostało do VIII Warsztatu i kilka na kurs. VII WAZ sponsorowany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. VIII WAZ rozpocznie się z końcem marca lub na początku kwietnia br. Są jeszcze wolne miejsca.

Nowe przepisy dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Uwaga! Od 13 stycznia 2000 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obowiązek taki dotyczy rencistów i emerytów i obejmuje zarówno umowy zlecenia, jak i umowy o  dzieło (w niektórych przypadkach są wyjątki) i oczywiście pracę etatową. Odpowiednie przepisy wraz z interpretacją są do wglądu w Fundacji. Nowe przepisy są skomplikowane i trudne. Prosimy, uważajcie, co podpisujecie!

Myszka komputerowa dla osób z bezwładem rąk i nóg

W redakcyjnym laboratorium "Elektroniki Praktycznej" (http://www.ep.com.pl) - miesięcznika wydawanego przez "Korporację AVT" Sp. z o.o. - został opracowany projekt myszki komputerowej, która umożliwia pracę na komputerze osobie z  bezwładem rąk i nóg. Konieczna jest jedynie umiejętność niewielkiego przechylania głowy we wszystkich kierunkach i dmuchnięcia lub zassania powietrza przez ustnik. Doskonałym uzupełnieniem myszki jest program klawiatury wirtualnej, który umożliwia dość wygodne pisanie tekstów. Opis tego urządzenia będzie opublikowany w kwietniowym numerze EP. Fundacja już nawiązała kontakt z twórcami tego urządzenia w sprawie testowania go zarówno w KLABIR, jak i przez niektórych podopiecznych Fundacji.

Nowy serwis Internetowy

Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych SPES pod adresem http://www.spes.org.pl proponuje nowy serwis Internetowy. Należy do niego między innymi kwartalnie aktualizowany informator "Twoje prawa" zawierający omówienie najważniejszych, dla osób niepełnosprawnych, elementów obowiązującego w naszym kraju ustawodawstwa. Ponadto istnieje możliwość uzyskania pomocy psychologicznej (również za pośrednictwem poczty elektronicznej: spes@spes.org.pl), duszpasterskiej i innej.

III edycja Konkursu "PORZĄDNIE POZA RZĄDEM"

Fundacja im. Stefana Batorego ogłosiła III edycję Konkursu "PORZĄDNIE POZA RZĄDEM". Jego celem jest promowanie podstawowych standardów działań obywatelskich, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych oraz propagowanych w środowisku pozarządowym norm etycznych, a zarazem posiadają walor innowacyjności i użyteczności społecznej. Konkurs jest adresowany do tych organizacji pozarządowych, które są autentycznie zaangażowane w życie społeczności lokalnych, efektywnie odpowiadają na rzeczywiste potrzeby mieszkańców danego regionu, proponują nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów społecznych i przyczyniają się do poprawy jakości życia jej obywateli. Nagrody są przyznawane za osiągnięcia w realizacji konkretnych działań programowych w roku 1999. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby prywatne, instytucje publiczne, redakcje środków masowego przekazu i organizacje pozarządowe. Ponadto organizacje zainteresowane udziałem w konkursie mogą same zgłaszać własną kandydaturę. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, podstawowe informacje o nominowanej organizacji (nazwa, adres, telefon, e-mail), krótkie uzasadnienie oraz zgodę kandydata. Regulamin konkursu dostępny jest w  Internecie pod adresem http://www.batory.org.pl/nagroda.

Czasu nie ma dużo, bo zgłoszenia należy nadsyłać do 6 marca 2000 na adres: Fundacja im. Stefana Batorego, ul. Flory 9, 00-586 Warszawa, fax (022-622 12 80); e-mail: pop@batory.org.pl. Laureatów poznamy na początku lipca br.

Umowa pomiędzy NASK oraz TELIA

Firmy: NASK - (Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa) oraz TELIA (wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Skandynawii i w rejonie morza Bałtyckiego) podpisały umowę dotyczącą świadczenia usługi Telia IP Transit Services. Na mocy umowy NASK będzie oferował usługodawcom internetowym dostęp do globalnej sieci Telia Net. Dostęp będzie zrealizowany przez dwa niezależne łącza transmisyjne ATM o przepustowości 45 Mb/s każde - jedno do Sztokholmu, drugie do Frankfurtu. Usługa objęta jest gwarancją dostępności na poziomie 99,96% na obszarze całej sieci TeliaNet. Bezpośredni dostęp do światowej sieci Internet zaoferowany ISP dzięki współpracy NASK-Telia pozwoli operatorom Internetu na podniesienie jakości swoich usług oraz uruchomienie zupełnie nowych, których do tej pory nie mogli świadczyć. Punkt dostępowy do sieci (PoP) znajduje się w Warszawie, co w połączeniu z ofertą metropolitalnej sieci NASK-Warman gwarantuje operatorom dostęp do usługi niezależnie od ich lokalizacji.

Chór Concordia na spotkaniu Klubu Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy

W dniu 19 stycznia br. na spotkaniu Klubu Poradnictwa i Pośrednictwa Pracy wystąpił chór Concordia przy parafii Św. Jana Chrzciciela, który śpiewał kolędy i  deklamował wiersze Ewy Bernat-Ogonowskiej. Występ chóru zawdzięczamy Marylce Legat, uczestniczce V Warsztatu, która śpiewa w tym chórze. Po występie kolędy śpiewali wszyscy uczestnicy spotkania, a potem grał na gitarze Grzegorz Dubaniewicz. Było to nietypowe spotkanie Klubu, ale naprawdę radosne. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli je zorganizować i którzy w nim uczestniczyli.


W tym numerze Kuriera IdN1 wykorzystano informacje nadesłane przez: Tomasza Gumnego, Krzysztofa Markiewicza, Małgorzatę Piątkowską, Marcina Polaka, Grzegorza Sikorę, Krystynę Wojakowską. Dziękujemy i czekamy na Wasze informacje pod adresem: karwicka@pol.pl lub k.karwicka@idn.org.pl!

 

  Poprzedni numerSpis numerówwww.idn.org.plPowrót do poczštkuNastępny numer  Mail