Polskie
Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego

Oddział w Gdańsku

 

 

Dane teleadresowe

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 GDAŃSK
(pok. 217 - 218) - jest winda)
biuro czynne: w środy w godzinach 1100 -1700

tel.  (0-58) 301-74-61
fax  (0-58) 301-02-62

Konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO
Oddział w Gdańsku

  nr  58 1160 2202 0000 0000 5248 1998  Bank Millenium

 

KRS: 0000114618

NIP: 583-25-42-754

Regon: 190459449

 


Odwiedź stronę Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
dla Osób Chorych na SM w Dąbku k/Mławy


 

Skład Rady Oddziału Gdańskiego PTSR

Renata Patzer - przewodnicząca
Elżbieta Piaskowska - wiceprzewodnicząca
Barbara Połoczańska - wiceprzewodnicząca
Ewa Pomorska - sekretarz
Henryka Filipek - skarbnik

 

 

 KIM JESTEŚMY?

Oddział został utworzony w 1991 roku i jest częścią ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej chorych na stwardnienie rozsiane (SM), członków ich rodzin i przyjaciół. Działa na podstawie statutu PTSR, zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 06.09.1999 r. (nr RST 863). Ma osobowość prawną, jest zarejestrowany w Krajowym Sądzie Rejestrowym (KRS), pod nr. 0000114618, jest organizacją pozarządową, działającą na polu samopomocy, zdrowia i opieki społecznej.

Podstawowe statutowe cele działalności Oddziału:

  • artykułowanie i reprezentowanie interesów osób chorych na stwardnienie rozsiane,
  • wyzwalanie inicjatywy i pobudzanie aktywności tych osób,
  • działalność samopomocowa w odniesieniu do najbardziej poszkodowanych chorych,
  • organizowanie zajęć rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych,
  • działalność informacyjno - uświadamiająca, skierowana do chorych na SM i ich otoczenia.

Oddział zrzesza około 600 osób i obejmuje działaniem całe województwo pomorskie. Ma wyodrębnione, samodzielne koła terenowe w powiatach Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Puck, Sopot, Starogard Gd. i Tczew, a w dalszych trzech (Chojnice, Wejherowo i Pruszcz Gd.) duże grupy członków. Współpracuje z organizacjami SM-owskimi w Słupsku i Miastku pow. Bytów.

Oddział jest członkiem Forum Pomorskich Organizacji Osób Niepełnosprawnych, a koła terenowe są członkami organizacji działających na ich terenie, np. stowarzyszenia organizacji samopomocowych, rad osób niepełnosprawnych, lokalnych forum organizacji pozarządowych itp., od wielu lat współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, jest umieszczony w internetowej bazie danych, prowadzonej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR w Warszawie (www.klon.org.pl, e-mail klon@klon.org.pl).

Oddział działa na rzecz około 3000 osób - członków, sympatyków, innych osób chorujących na SM oraz ich rodzin. Działalność ta jest możliwa dzięki aktywności i inicjatywie naszych członków, zaangażowaniu liderów.
Oddział pomaga chorym w kontaktach ze specjalistami, w dostępie do informacji, w sprawach rehabilitacji leczniczej i społecznej, w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych i rehabilitacji domowej, w szkoleniu rodzin, zaopatrzeniu w sprzęt, artykuły sanitarne i preparaty wzmacniające odporność organizmu, w organizowaniu grup wsparcia oraz w miłym spędzaniu czasu.
Współpracujemy z samorządami lokalnymi, a większość kół terenowych korzysta z ich konkretnej finansowej i rzeczowej pomocy.

Tak oto w praktyce sprawdza się nasze motto "Razem łatwiej żyć !"