:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zak豉dy Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarno嗆 ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  安iadczenia  :: Aktualno軼i :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ustawa o zwi您kach zawodowych

Dziennik Ustaw Rok 2001 Nr 79 poz. 854.

(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, nr 100, poz. 1080, nr 128, poz. 1405, z 2002 r. nr 135, poz. 1146, nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 240, poz. 2407).
 

Ostatnie zmiany zaznaczono kolorem i kursyw

Rozdzia 1
Przepisy og鏊ne

Art. 1. [Zwi您ek zawodowy] 1. Zwi您ek zawodowy jest dobrowoln i samorz康n organizacj ludzi pracy, powo豉n do reprezentowania i obrony ich praw, interes闚 zawodowych i socjalnych.

2. Zwi您ek zawodowy jest niezale積y w swojej dzia豉lno軼i statutowej od pracodawc闚, administracji pa雟twowej i samorz康u terytorialnego oraz od innych organizacji.

3. Organy pa雟twowe, samorz康u terytorialnego i pracodawcy obowi您ani s traktowa jednakowo wszystkie zwi您ki zawodowe.

Art. 2. [Prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych] 1. Prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych maj pracownicy bez wzgl璠u na podstaw stosunku pracy, cz這nkowie rolniczych sp馧dzielni produkcyjnych oraz osoby wykonuj帷e prac na podstawie umowy agencyjnej, je瞠li nie s pracodawcami.

2. Osobom wykonuj帷ym prac nak豉dcz przys逝guje prawo wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych dzia豉j帷ych w zak豉dzie pracy, z kt鏎ym nawi您a造 umow o prac nak豉dcz.

3. Przej軼ie na emerytur lub rent nie pozbawia os鏏, o kt鏎ych mowa w ust. 1 i 2, prawa przynale積o軼i i wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych.

4. Osoby bezrobotne w rozumieniu przepis闚 o zatrudnieniu zachowuj prawo przynale積o軼i do zwi您k闚 zawodowych, a je郵i nie s cz這nkami zwi您k闚 zawodowych, maj prawo wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych w przypadkach i na warunkach okre郵onych statutami zwi您k闚.

5. Prawo tworzenia i wst瘼owania do zwi您k闚 zawodowych w zak豉dach pracy przys逝guje r闚nie osobom skierowanym do tych zak豉d闚 w celu odbycia s逝瘺y zast瘼czej.

6. Do praw zwi您kowych funkcjonariuszy Policji, Stra篡 Granicznej i S逝瘺y Wi瞛iennej oraz stra瘸k闚 Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej, a tak瞠 pracownik闚 Najwy窺zej Izby Kontroli stosuje si odpowiednio przepisy niniejszej ustawy, z uwzgl璠nieniem ogranicze wynikaj帷ych z odr瑿nych ustaw.

7. Przepisy ustawy dotycz帷e pracownik闚 stosuje si odpowiednio r闚nie do innych os鏏, o kt鏎ych mowa w ust. 1-6.

Art. 3. [Przynale積o嗆 do zwi您ku zawodowego] Nikt nie mo瞠 ponosi ujemnych nast瘼stw z powodu przynale積o軼i do zwi您ku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji zwi您kowej. W szczeg鏊no軼i nie mo瞠 to by warunkiem nawi您ania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika.

Art. 4. [Funkcje zwi您ku zawodowego] Zwi您ki zawodowe reprezentuj pracownik闚 i inne osoby, o kt鏎ych mowa w art. 2, a tak瞠 broni ich godno軼i, praw oraz interes闚 materialnych i moralnych, zar闚no zbiorowych, jak i indywidualnych.

Art. 5.[Reprezentowanie interes闚 pracowniczych] Zwi您ki zawodowe maj prawo reprezentowania interes闚 pracowniczych na forum mi璠zynarodowym.

Art. 6. [Wsp馧uczestnictwo w tworzeniu warunk闚 pracy] Zwi您ki zawodowe wsp馧uczestnicz w tworzeniu korzystnych warunk闚 pracy, bytu i wypoczynku.

Art. 7. [Reprezentowanie pracownik闚] 1.W zakresie praw i interes闚 zbiorowych zwi您ki zawodowe reprezentuj wszystkich pracownik闚, niezale積ie od ich przynale積o軼i zwi您kowej.

2. W sprawach indywidualnych stosunk闚 pracy zwi您ki zawodowe reprezentuj prawa i interesy swoich cz這nk闚. Na wniosek pracownika niezrzeszonego zwi您ek zawodowy mo瞠 podj望 si obrony jego praw i interes闚 wobec pracodawcy.

Art. 8. [Kontrola przestrzegania przepis闚] Na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach odr瑿nych zwi您ki zawodowe kontroluj przestrzeganie przepis闚 dotycz帷ych interes闚 pracownik闚, emeryt闚, rencist闚, bezrobotnych i ich rodzin.

Art. 9. [Statuty i uchwa造 zwi您kowe] Statuty oraz uchwa造 zwi您kowe okre郵aj swobodnie struktury organizacyjne zwi您k闚 zawodowych. Zobowi您ania maj徠kowe mog podejmowa wy陰cznie statutowe organy struktur zwi您kowych posiadaj帷ych osobowo嗆 prawn.

Art. 10. [Zasady cz這nkostwa] Zasady cz這nkostwa w zwi您ku zawodowym oraz sprawowania funkcji zwi您kowych ustalaj statuty i uchwa造 statutowych organ闚 zwi您kowych.

Art. 11. [Og鏊nokrajowe zrzeszenia] 1. Zwi您ki zawodowe maj prawo tworzy og鏊nokrajowe zrzeszenia (federacje) zwi您k闚 zawodowych.

2. Og鏊nokrajowe zwi您ki zawodowe i zrzeszenia zwi您k闚 zawodowych mog tworzy og鏊nokrajowe organizacje mi璠zyzwi您kowe (konfederacje).

3. Organizacje zwi您kowe, w tym federacje i konfederacje, maj prawo tworzenia i wst瘼owania do mi璠zynarodowych organizacji pracownik闚. Pocz徠ek strony

Rozdzia 2
Tworzenie zwi您k闚 zawodowych

Art. 12. [Powstanie zwi您ku zawodowego] 1. Zwi您ek zawodowy powstaje z mocy uchwa造 o jego utworzeniu, podj皻ej przez co najmniej 10 os鏏 uprawnionych do tworzenia zwi您k闚 zawodowych.

2. Osoby, kt鏎e podj窸y uchwa喚 o utworzeniu zwi您ku zawodowego, uchwalaj statut i wybieraj komitet za這篡cielski w liczbie od 3 do 7 os鏏.

Art. 13. [Statut zwi您ku zawodowego] Statut zwi您ku zawodowego okre郵a w szczeg鏊no軼i:

1) nazw zwi您ku,

2) siedzib zwi您ku,

3) terytorialny i podmiotowy zakres dzia豉nia,

4) cele i zadania zwi您ku oraz sposoby i formy ich realizacji,

5) zasady nabywania i utraty cz這nkostwa,

6) prawa i obowi您ki cz這nk闚,

7) struktur organizacyjn zwi您ku ze wskazaniem, kt鏎e z jednostek organizacyjnych zwi您ku maj osobowo嗆 prawn,

8) spos鏏 reprezentowania zwi您ku oraz osoby upowa積ione do zaci庵ania zobowi您a maj徠kowych w imieniu zwi您ku,

9) organy zwi您ku, tryb ich wyboru i odwo豉nia, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,

10) 廝鏚豉 finansowania dzia豉lno軼i zwi您ku oraz spos鏏 ustanawiania sk豉dek cz這nkowskich,

11) zasady uchwalania i zmian statutu,

12) spos鏏 rozwi您ania zwi您ku i likwidacji jego maj徠ku.

Art. 14. [Obowi您ek rejestracji] 1. Zwi您ek zawodowy podlega obowi您kowi rejestracji w Krajowym Rejestrze S康owym, zwanym dalej "rejestrem".

2. Je瞠li komitet za這篡cielski nie z這篡 w terminie 30 dni od dnia za這瞠nia zwi您ku wniosku o rejestracj, uchwa豉 o utworzeniu zwi您ku traci moc.

3. Post瘼owanie w sprawach rejestracji jest wolne od op豉t s康owych.

Art. 15. [Osobowo嗆 prawna] 1. Zwi您ek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywaj osobowo嗆 prawn z dniem zarejestrowania.

2. skre郵ony.

Art. 16. [Zmiana statutu] 1. Zwi您ek zawodowy zawiadamia niezw這cznie w豉軼iwy s康 o zmianie statutu. Zmiana wchodzi w 篡cie z up造wem 14 dni od dnia zawiadomienia, je瞠li s康 nie zg這si wcze郾iej zastrze瞠 co do jej zgodno軼i z prawem.

2. W razie zg這szenia zastrze瞠, o kt鏎ych mowa w ust. 1, s康 zawiadamia o nich zwi您ek zawodowy i wyznacza rozpraw dla ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez zwi您ek o zmianie statutu.

3. Art. 18 ust. 1 i 2 stosuje si odpowiednio.

Art. 17. [Skre郵enie zwi您ku zawodowego z rejestru] 1. S康 skre郵a zwi您ek zawodowy z rejestru, gdy:

2. Okoliczno軼i wskazane w ust. 1 s康 stwierdza z urz璠u lub na wniosek zwi您ku zawodowego.

3. (skre郵ony)

Art. 18. [Sprawy dotycz帷e rejestracji] 1. Sprawy dotycz帷e rejestracji zwi您k闚 zawodowych s rozpatrywane w trybie przepis闚 Kodeksu post瘼owania cywilnego o post瘼owaniu nieprocesowym.

2. Sprawy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, s康 rozpatruje w terminie 14 dni od dnia z這瞠nia wniosku.

3. (skre郵ony)

4. (skre郵ony). Pocz徠ek strony

Rozdzia 3
Uprawnienia zwi您k闚 zawodowych

Art. 19. [Opiniowanie za這瞠 i projekt闚 ustaw]  1. Organizacja zwi您kowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Tr鎩stronnej Komisji do Spraw Spo貫czno-Gospodarczych i wojew鏚zkich komisjach dialogu spo貫cznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080), zwanej dalej "ustaw o Tr鎩stronnej Komisji do Spraw Spo貫czno-Gospodarczych", ma prawo opiniowania za這瞠 i projekt闚 akt闚 prawnych w zakresie obj皻ym zadaniami zwi您k闚 zawodowych. Nie dotyczy to za這瞠 projektu bud瞠tu pa雟twa oraz projektu ustawy bud瞠towej, kt鏎ych opiniowanie reguluj odr瑿ne przepisy.

2. Organy w豉dzy i administracji rz康owej oraz organy samorz康u terytorialnego kieruj za這瞠nia albo projekty akt闚 prawnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1, do odpowiednich w豉dz statutowych zwi您ku, okre郵aj帷 termin przedstawienia opinii nie kr鏒szy jednak ni 30 dni. Termin ten mo瞠 zosta skr鏂ony do 21 dni ze wzgl璠u na wa積y interes publiczny. Skr鏂enie terminu wymaga szczeg鏊nego uzasadnienia. Bieg terminu na przedstawienie opinii liczy si od dnia nast瘼uj帷ego po dniu dor璚zenia za這瞠 albo projektu wraz z pismem okre郵aj帷ym termin przedstawienia opinii. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie uwa瘸 si za rezygnacj z prawa jej wyra瞠nia.

21. Za這瞠nia albo projekty akt闚 prawnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1, organy w豉dzy i administracji rz康owej oraz organy samorz康u terytorialnego przekazuj r闚nie na odpowiedni adres elektroniczny wskazany przez w豉軼iwy organ statutowy zwi您ku, nie p騧niej ni w dniu ich dor璚zenia na pi鄉ie.

3. W razie odrzucenia w ca這軼i lub w cz窷ci stanowiska zwi您ku, w豉軼iwy organ administracji rz康owej lub samorz康u terytorialnego informuje o tym zwi您ek na pi鄉ie, podaj帷 uzasadnienie swojego stanowiska. W razie rozbie積o軼i stanowisk zwi您ek mo瞠 przedstawi swoj opini na posiedzeniu w豉軼iwej komisji sejmowej, senackiej lub samorz康u terytorialnego.

4. Zwi您kom zawodowym przys逝guje prawo wyra瘸nia publicznie opinii na temat za這瞠 lub projekt闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, w 鈔odkach masowego przekazu, w tym tak瞠 w radio i telewizji.

Art. 191. 1. Organizacja zwi您kowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Tr鎩stronnej Komisji do Spraw Spo貫czno-Gospodarczych, ma prawo opiniowania dokument闚 konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczeg鏊no軼i bia造ch ksi庵, zielonych ksi庵 i komunikat闚, oraz projekt闚 akt闚 prawnych Unii Europejskiej w zakresie zada obj皻ych zadaniami zwi您k闚 zawodowych.

2. Organy w豉dzy i administracji pa雟twowej kieruj dokumenty konsultacyjne Unii Europejskiej oraz projekty akt闚 prawnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1, do odpowiednich w豉dz statutowych zwi您ku, okre郵aj帷 termin przedstawienia opinii.

3. Dokumenty konsultacyjne Unii Europejskiej oraz projekty akt闚 prawnych, o kt鏎ych mowa w ust. 1, organy w豉dzy i administracji pa雟twowej przekazuj na odpowiedni adres elektroniczny, wskazany przez w豉軼iwy organ statutowy zwi您ku.

Art. 20. [Wnioski o wydanie lub zmian ustawy] 1. Organizacja zwi您kowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Tr鎩stronnej Komisji do Spraw Spo貫czno-Gospodarczych, ma prawo wyst瘼owania z wnioskami o wydanie lub zmian ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw obj皻ych zadaniami zwi您ku zawodowego. Wnioski dotycz帷e ustaw zwi您ek kieruje do pos堯w lub organ闚 maj帷ych prawo inicjatywy ustawodawczej. W przypadku akt闚 prawnych ni窺zego rz璠u wnioski kieruje si do organ闚 uprawnionych do ich wydania.

2. Organ pa雟twowy, do kt鏎ego zosta skierowany wniosek, obowi您any jest w terminie 30 dni przedstawi zwi您kowi zawodowemu swoje stanowisko, a w razie negatywnego stanowiska - tak瞠 jego uzasadnienie.

Art. 21. [Rokowania zbiorowe i uk豉dy zbiorowe pracy] 1. Na zasadach ustalonych odr瑿nymi przepisami zwi您kom zawodowym przys逝guje prawo prowadzenia rokowa zbiorowych oraz zawierania uk豉d闚 zbiorowych pracy, a tak瞠 innych porozumie przewidzianych przepisami prawa pracy.

2. W ga喚ziach pracy nieobj皻ych uk豉dami zbiorowymi regulacja warunk闚 pracy i p豉cy wymaga konsultacji ze zwi您kami zawodowymi.

Art. 22. (uchylony)

Art. 23. [Kontrola nad przestrzeganiem prawa pracy] 1. Zwi您ki zawodowe sprawuj kontrol nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestnicz, na zasadach okre郵onych odr瑿nymi przepisami, w nadzorze nad przestrzeganiem przepis闚 oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy.

2. Je瞠li w sprawach, o kt鏎ych mowa w ust. 1, zdaniem zwi您ku zawodowego post瘼owanie organu administracji pa雟twowej i samorz康u terytorialnego lub pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwo軼i, zwi您ek mo瞠 wyst徙i do w豉軼iwego organu z 膨daniem spowodowania usuni璚ia we w豉軼iwym trybie stwierdzonej nieprawid這wo軼i.

Art. 24. [Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej] 1. Doch鏚 z dzia豉lno軼i gospodarczej prowadzonej przez zwi您ki zawodowe s逝篡 realizacji ich zada statutowych i nie mo瞠 by przeznaczony do podzia逝 pomi璠zy ich cz這nk闚.

2. Zwi您ki zawodowe korzystaj ze zwolnie podatkowych przewidzianych dla stowarzysze.

Art. 25. [Prawo do urlopu bezp豉tnego]  1. Pracownikowi powo豉nemu do pe軟ienia z wyboru funkcji zwi您kowej poza zak豉dem pracy, je瞠li z wyboru wynika obowi您ek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, przys逝guje - na wniosek organizacji zwi您kowej - prawo do urlopu bezp豉tnego.

11. Pracownikowi, kt鏎y po urlopie bezp豉tnym stawi si do pracy w terminie przewidzianym w art. 74 Kodeksu pracy, okres urlopu bezp豉tnego wlicza si do okresu pracy, od kt鏎ego zale膨 uprawnienia pracownicze.

12. Rada Ministr闚 okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb udzielania urlopu bezp豉tnego oraz zakres uprawnie przys逝guj帷ych pracownikowi korzystaj帷emu z tego urlopu.

2. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezb璠ny do wykonania dora幡ej czynno軼i wynikaj帷ej z jego funkcji zwi您kowej poza zak豉dem pracy, je瞠li czynno嗆 ta nie mo瞠 by wykonana w czasie wolnym od pracy.

Art. 251. [Uprawnienia innej ni zwi您ek organizacji zrzeszaj帷ej pracownik闚]  1. Uprawnienia zak豉dowej organizacji zwi您kowej przys逝guj organizacji zrzeszaj帷ej co najmniej 10 cz這nk闚 b璠帷ych:

2. Organizacja, o kt鏎ej mowa w ust. 1, przedstawia co kwarta - wed逝g stanu na ostatni dzie kwarta逝 - w terminie do 10 dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po tym kwartale, pracodawcy albo dow鏚cy jednostki, o kt鏎ej mowa w ust. 1 pkt 2, informacj o 陰cznej liczbie cz這nk闚 tej organizacji, w tym o liczbie cz這nk闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1.Pocz徠ek strony

 

Rozdzia 4
Zak豉dowa organizacja zwi您kowa

Art. 26. [Zak豉dowa organizacja zwi您kowa] Do zakresu dzia豉nia zak豉dowej organizacji zwi您kowej nale篡 w szczeg鏊no軼i:

1) zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

2) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorz康u za這gi w sprawach dotycz帷ych zbiorowych interes闚 i praw pracownik闚,

3) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zak豉dzie pracy przepis闚 prawa pracy, a w szczeg鏊no軼i przepis闚 oraz zasad bezpiecze雟twa i higieny pracy,

4) kierowanie dzia豉lno軼i spo貫cznej inspekcji pracy i wsp馧dzia豉nie z Pa雟twow Inspekcj Pracy,

5) zajmowanie si warunkami 篡cia emeryt闚 i rencist闚.

Art. 261. [Zawiadomienie o przej軼iu zak豉du pracy na nowego pracodawc獧 1. W razie przej軼ia zak豉du pracy lub jego cz窷ci na nowego pracodawc, dotychczasowy i nowy pracodawca s obowi您ani do poinformowania na pi鄉ie dzia豉j帷ych u ka盥ego z nich zak豉dowych organizacji zwi您kowych o przewidywanym terminie tego przej軼ia, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla swoich pracownik闚, a tak瞠 zamierzonych dzia豉niach dotycz帷ych warunk闚 zatrudnienia tych pracownik闚, w szczeg鏊no軼i warunk闚 pracy, p豉cy i przekwalifikowania.

2. Informacje, o kt鏎ych mowa w ust. 1, dotychczasowy i nowy pracodawca s obowi您ani przekaza co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przej軼ia zak豉du pracy lub jego cz窷ci.

3. Je瞠li dotychczasowy lub nowy pracodawca zamierza podj望 dzia豉nia dotycz帷e warunk闚 zatrudnienia pracownik闚, jest obowi您any do podj璚ia negocjacji z zak豉dowymi organizacjami zwi您kowymi w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie, w terminie nie d逝窺zym ni 30 dni od dnia przekazania informacji o tych dzia豉niach.

4. W razie niezawarcia porozumienia w terminie, o kt鏎ym mowa w ust. 3, z powodu niemo積o軼i uzgodnienia przez strony jego tre軼i, pracodawca samodzielnie podejmuje dzia豉nia w sprawach dotycz帷ych warunk闚 zatrudnienia pracownik闚, uwzgl璠niaj帷 ustalenia dokonane z zak豉dowymi organizacjami zwi您kowymi w toku negocjacji nad zawarciem porozumienia.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie maj zastosowania, gdy tryb dokonania dzia豉 dotycz帷ych warunk闚 zatrudnienia pracownik闚, jakie zamierza podj望 pracodawca, okre郵aj odr瑿ne przepisy.

Art. 27. [Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych] 1. Ustalanie zasad wykorzystania zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, w tym podzia 鈔odk闚 z tego funduszu na poszczeg鏊ne cele i rodzaje dzia豉lno軼i, ustala pracodawca w regulaminie uzgodnionym z zak豉dow organizacj zwi您kow.

2. Przyznawanie pracownikom 鈍iadcze z funduszu, o kt鏎ym mowa w ust. 1, dokonywane jest w uzgodnieniu z zak豉dow organizacj zwi您kow.

3. Regulaminy nagr鏚 i premiowania s ustalane i zmieniane w uzgodnieniu z zak豉dow organizacj zwi您kow; dotyczy to r闚nie zasad podzia逝 鈔odk闚 na wynagrodzenia dla pracownik闚 zatrudnionych w pa雟twowej jednostce sfery bud瞠towej.

4. (skre郵ony).

Art. 28. [Informacje dotycz帷e warunk闚 pracy i zasad wynagradzania] Pracodawca jest obowi您any udzieli na 膨danie zwi您ku zawodowego informacji niezb璠nych do prowadzenia dzia豉lno軼i zwi您kowej, w szczeg鏊no軼i informacji dotycz帷ych warunk闚 pracy i zasad wynagradzania.

Art. 29. [Wniosek o przeprowadzenie bada鎞 1. W razie uzasadnionego podejrzenia, 瞠 w zak豉dzie pracy wyst瘼uje zagro瞠nie dla 篡cia lub zdrowia pracownik闚, zak豉dowa organizacja zwi您kowa mo瞠 wyst徙i do pracodawcy z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich bada, zawiadamiaj帷 o tym r闚nocze郾ie w豉軼iwego okr璕owego inspektora pracy. Pracodawca jest obowi您any w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku zawiadomi zak豉dow organizacj zwi您kow o swoim stanowisku. W razie przeprowadzenia bada, pracodawca udost瘼nia ich wyniki zak豉dowej organizacji zwi您kowej wraz z informacj o sposobie i terminie usuni璚ia stwierdzonego zagro瞠nia.

2. Zawiadomienie zak豉dowej organizacji zwi您kowej o odrzuceniu wniosku, o kt鏎ym mowa w ust. 1, lub nie zaj璚ie przez pracodawc stanowiska wobec tego wniosku w terminie 14 dni od dnia jego z這瞠nia upowa積ia zak豉dow organizacj zwi您kow do przeprowadzenia niezb璠nych bada na koszt pracodawcy. O zamiarze podj璚ia bada, ich zakresie oraz przewidywanych kosztach zak豉dowa organizacja zwi您kowa zawiadamia pracodawc na pi鄉ie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Pracodawca mo瞠 w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o kt鏎ym mowa w ust. 2, zwr鏂i si do w豉軼iwego okr璕owego inspektora pracy o ustalenie celowo軼i zamierzonych bada lub ich niezb璠nego zakresu. Przeprowadzenie bada wbrew stanowisku inspektora pracy zwalnia pracodawc z obowi您ku pokrycia koszt闚 tych bada.

Art. 30. [Organizacje zwi您kowe] 1. W zak豉dzie pracy, w kt鏎ym dzia豉 wi璚ej ni jedna organizacja zwi您kowa, ka盥a z nich broni praw i reprezentuje interesy swych cz這nk闚.

2. Pracownik nie zrzeszony w zwi您ku zawodowym ma prawo do obrony swoich praw na zasadach dotycz帷ych pracownik闚 b璠帷ych cz這nkami zwi您ku, je瞠li wybrana przez niego zak豉dowa organizacja zwi您kowa wyrazi zgod na obron jego praw pracowniczych.

21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w kt鏎ych przepisy prawa pracy zobowi您uj pracodawc do wsp馧dzia豉nia z zak豉dow organizacj zwi您kow, pracodawca jest obowi您any zwr鏂i si do tej organizacji o informacj o pracownikach korzystaj帷ych z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nie udzielenie tej informacji w ci庵u 5 dni zwalnia pracodawc od obowi您ku wsp馧dzia豉nia z zak豉dow organizacj zwi您kow w sprawach dotycz帷ych tych pracownik闚.

3. W sprawach dotycz帷ych zbiorowych praw i interes闚 pracownik闚 organizacje zwi您kowe mog tworzy wsp鏊n reprezentacj zwi您kow.

4. W sprawach wymagaj帷ych zawarcia porozumienia lub uzgodnienia stanowiska z organizacjami zwi您kowymi, organizacje te przedstawiaj wsp鏊nie uzgodnione stanowisko. Spos鏏 ustalania i przedstawiania tego stanowiska przez ka盥orazowo wy豉nian do tych spraw wsp鏊n reprezentacj zwi您kow okre郵a porozumienie zawarte przez organizacje zwi您kowe.

5. Je瞠li w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminu zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych lub regulaminu pracy albo planu urlop闚, a tak瞠 okresu rozliczeniowego, o kt鏎ym mowa w art. 1294 2 zdanie drugie i 3 kodeksu pracy, organizacje zwi您kowe nie przedstawi wsp鏊nie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odr瑿nych stanowisk organizacji zwi您kowych.

5. Je瞠li w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulamin闚 nagr鏚 i premiowania, regulaminu zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, planu urlop闚 lub regulaminu pracy, a tak瞠 okres闚 rozliczeniowych, o kt鏎ych mowa w art. 129 11 oraz w art. 1294 2 zdanie drugie i 3 kodeksu pracy, organizacje zwi您kowe albo organizacje zwi您kowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a kodeksu pracy nie przedstawi wsp鏊nie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odr瑿nych stanowisk organizacji zwi您kowych.

6. skre郵ony.

Art. 31. [Prawo do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy] 1. Prawo do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy na okres kadencji w zarz康zie zak豉dowej organizacji zwi您kowej przys逝guje:

1) cz窷ciowo jednemu pracownikowi w miesi璚znym wymiarze godzin r闚nym liczbie cz這nk闚 zatrudnionych w zak豉dzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150,

2) jednemu pracownikowi, gdy zwi您ek liczy od 150 do 500 cz這nk闚 zatrudnionych w zak豉dzie pracy,

3) dwom pracownikom, gdy zwi您ek liczy od 501 do 1000 cz這nk闚 zatrudnionych w zak豉dzie pracy,

4) trzem pracownikom, gdy zwi您ek liczy od 1001 do 2000 cz這nk闚 zatrudnionych w zak豉dzie pracy,

5) kolejnemu pracownikowi za ka盥y rozpocz皻y nowy tysi帷, gdy zak豉dowa organizacja zwi您kowa liczy ponad 2000 cz這nk闚 zatrudnionych w zak豉dzie pracy,

6) w niepe軟ym wymiarze godzin i wtedy mo瞠 ono by udzielane wi瘯szej liczbie pracownik闚, zgodnie z zasadami zawartymi w punktach poprzedzaj帷ych.

2. W zale積o軼i od wniosku zarz康u zak豉dowej organizacji zwi您kowej zwolnienia od pracy, o kt鏎ych mowa w ust. 1, udzielane s z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezp豉tnie. Rada Ministr闚 okre郵i, w drodze rozporz康zenia, tryb udzielania zwolnie od pracy oraz zakres uprawnie przys逝guj帷ych pracownikowi w czasie tych zwolnie.

3. Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezb璠ny do wykonania dora幡ej czynno軼i wynikaj帷ej z jego funkcji zwi您kowej, je瞠li czynno嗆 ta nie mo瞠 by wykonana w czasie wolnym od pracy. Pocz徠ek strony

Art. 32. [Ochrona pracownika]

1. Pracodawca bez zgody zarz康u zak豉dowej organizacji zwi您kowej nie mo瞠:

- z wyj徠kiem gdy dopuszczaj to odr瑿ne przepisy.

2. Ochrona, o kt鏎ej mowa w ust. 1, przys逝guje przez okres okre郵ony uchwa陰 zarz康u, a po jego up造wie - dodatkowo przez czas odpowiadaj帷y po這wie okresu okre郵onego uchwa陰, nie d逝瞠j jednak ni rok po jego up造wie.

3. Zarz康 zak豉dowej organizacji zwi您kowej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracownik闚 podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie wi瘯szej ni liczba os鏏 stanowi帷ych kadr kierownicz w zak豉dzie pracy albo liczba pracownik闚 ustalona zgodnie z ust. 4.

4. Zarz康 zak豉dowej organizacji zwi您kowej, o kt鏎ej mowa w ust. 3, zrzeszaj帷ej do 20 cz這nk闚 ma prawo wskaza pracodawcy 2 pracownik闚 podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w ust. 1, a w przypadku organizacji zrzeszaj帷ej wi璚ej ni 20 cz這nk闚 b璠帷ych pracownikami ma prawo wskaza, jako podlegaj帷ych tej ochronie, 2 pracownik闚 oraz dodatkowo:

5. Osobami stanowi帷ymi kadr kierownicz w zak豉dzie pracy, o kt鏎ych mowa w ust. 3, s kieruj帷y jednoosobowo zak豉dem pracy i ich zast瘼cy albo wchodz帷y w sk豉d kolegialnego organu zarz康zaj帷ego zak豉dem pracy, a tak瞠 inne osoby wyznaczone do dokonywania za pracodawc czynno軼i w sprawach z zakresu prawa pracy.

6. Ochrona przewidziana w ust. 1, w zak豉dowej organizacji zwi您kowej innej ni wymieniona w ust. 3 i 4, przys逝guje jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwa陰 zarz康u tej organizacji.

7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje, przez okres 6 miesi璚y od dnia utworzenia komitetu za這篡cielskiego zak豉dowej organizacji zwi您kowej, nie wi璚ej ni trzem pracownikom imiennie wskazanym uchwa陰 komitetu za這篡cielskiego.

8. W przypadku gdy w豉軼iwy organ nie dokona wskazania, o kt鏎ym mowa w ust. 3, 4, 6 albo 7, ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje - w okresie do dokonania wskazania - odpowiednio przewodnicz帷emu zak豉dowej organizacji zwi您kowej b康 przewodnicz帷emu komitetu za這篡cielskiego.

9. Ochrona przewidziana w ust. 1 przys逝guje pracownikowi pe軟i帷emu z wyboru funkcj zwi您kow poza zak豉dow organizacj zwi您kow, korzystaj帷emu u pracodawcy z urlopu bezp豉tnego lub ze zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy. Ochrona przys逝guje w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po up造wie tego okresu. Zgod, o kt鏎ej mowa w ust. 1, wyra瘸 w豉軼iwy statutowo organ organizacji zwi您kowej, w kt鏎ej pracownik pe軟i albo pe軟i t funkcj.

10. Minister w豉軼iwy do spraw pracy okre郵i, w drodze rozporz康zenia, szczeg馧owe zasady i tryb:

Art. 33. [Udost瘼nianie pomieszcze i urz康ze鎞 1. Pracodawca, na warunkach okre郵onych w umowie, jest obowi您any udost瘼ni zak豉dowej organizacji zwi您kowej pomieszczenia i urz康zenia techniczne niezb璠ne do wykonywania dzia豉lno軼i zwi您kowej w zak豉dzie pracy.

2. Zak豉dowej organizacji zwi您kowej oraz pracodawcy przys逝guje prawo wyst徙ienia do s康u pracy z roszczeniem wynikaj帷ym z niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, o kt鏎ej mowa w ust. 1.

3. Je瞠li warunki udost瘼niania organizacji zwi您kowej pomieszcze i urz康ze technicznych okre郵aj postanowienia uk豉du zbiorowego pracy, prawo wyst徙ienia z roszczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 2, przys逝guje pracodawcy lub ka盥ej z organizacji zwi您kowych, kt鏎ej postanowienia te dotycz.

4. Do post瘼owania w sprawach, o kt鏎ych mowa w ust. 2 i 3, stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu post瘼owania cywilnego o post瘼owaniu z zakresu prawa pracy.  

Art. 331. [Sk豉dka zwi您kowa] 1. Pracodawca, na pisemny wniosek zak豉dowej organizacji zwi您kowej i za pisemn zgod pracownika, jest obowi您any pobiera z wynagrodzenia pracownika sk豉dk zwi您kow w zadeklarowanej przez niego wysoko軼i.

2. Pracodawca jest obowi您any niezw這cznie przekazywa kwoty pobranych sk豉dek zwi您kowych na rachunek bankowy wskazany przez zak豉dow organizacj zwi您kow.

Art. 34. [Ustalanie prawa do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy] 1. Przepisy art. 251-331 stosuje si do mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej obejmuj帷ej swoim dzia豉niem pracodawc, z zastrze瞠niem ust. 2 oraz art. 341 i 342.

2. Przy ustalaniu liczby cz這nk闚, o kt鏎ej mowa w art. 251 ust. 1, oraz prawa do zwolnienia z obowi您ku 鈍iadczenia pracy, o kt鏎ym mowa w art. 31 ust. 1, uwzgl璠nia si liczb cz這nk闚 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej zatrudnionych u wszystkich pracodawc闚 obj皻ych dzia豉niem tej organizacji.

Art. 341. [Koszty wynagrodze i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne] 1. Pracodawcy obj璚i dzia豉niem mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej ponosz koszty, w tym koszty wynagrodze i sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne, zwi您ane z zatrudnianiem pracownika zwolnionego:

1) z obowi您ku 鈍iadczenia pracy na okres kadencji w zarz康zie mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej - na podstawie art. 31 ust. 1 w zwi您ku z art. 34 ust. 2,

2) od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na podstawie art. 31 ust. 3,

odpowiednio do udzia逝 liczby cz這nk闚 tej organizacji zatrudnionych u danego pracodawcy w 陰cznej liczbie cz這nk闚 tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawc闚 obj皻ych dzia豉niem tej organizacji - w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy.

2. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej przedstawia pracodawcy, kt鏎y zwolni pracownika lub pracownik闚 z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, informacje o liczbie cz這nk闚 tej organizacji zatrudnionych u wszystkich pracodawc闚 obj皻ych dzia豉niem tej organizacji oraz u ka盥ego z tych pracodawc闚 - w przeliczeniu na pe軟y wymiar czasu pracy, wed逝g stanu na ostatni dzie miesi帷a.

3. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej przedstawia informacje, o kt鏎ych mowa w ust. 2, w terminie do 10 dnia miesi帷a nast瘼uj帷ego po miesi帷u, w kt鏎ym nast徙i這 zwolnienie pracownika lub pracownik闚 z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

4. Spos鏏 i tryb ponoszenia koszt闚, o kt鏎ych mowa w ust. 1, okre郵a ka盥y pracodawca, kt鏎y zwolni pracownika lub pracownik闚 z obowi您ku 鈍iadczenia pracy lub od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w zakresie dotycz帷ym koszt闚 zwi您anych z zatrudnianiem tego pracownika lub tych pracownik闚. Pocz徠ek strony

Art. 342 wszed w 篡cie 1 lipca 2003 r.

Art. 342. [Wskazanie pracownik闚 podlegaj帷ych ochronie] 1. Zarz康 mi璠zyzak豉dowej organizacji zwi您kowej, kt鏎a w co najmniej jednym zak豉dzie pracy obj皻ym jej dzia豉niem zrzesza pracownik闚 w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, mo瞠 wskaza pracownik闚 podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:

2. W przypadku gdy mi璠zyzak豉dowa organizacja zwi您kowa w 瘸dnym zak豉dzie pracy z obj皻ych jej dzia豉niem nie zrzesza liczby pracownik闚 wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, liczba pracownik闚 podlegaj帷ych ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 nie mo瞠 by wi瘯sza od liczby zak豉d闚 pracy obj皻ych dzia豉niem tej organizacji, kt鏎e zatrudniaj co najmniej 10 pracownik闚 b璠帷ych jej cz這nkami. Pocz徠ek strony

Rozdzia 5
Odpowiedzialno嗆 za naruszenie przepis闚 ustawy

Art. 35. [Przepisy karne] 1. Kto w zwi您ku z zajmowanym stanowiskiem lub pe軟ion funkcj:

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji zwi您kowej,

2) utrudnia wykonywanie dzia豉lno軼i zwi您kowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,

3) dyskryminuje pracownika z powodu przynale積o軼i do zwi您ku zawodowego, pozostawania poza zwi您kiem zawodowym lub wykonywania funkcji zwi您kowej,

4) nie dope軟ia obowi您k闚 okre郵onych w art. 261, 331 i 341

    - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolno軼i.

2. Tej samej karze podlega ten, kto w zwi您ku z pe軟ion funkcj zwi您kow kieruje dzia豉lno軼i sprzeczn z ustaw.

3. Odpowiedzialno嗆 za kierowanie nielegalnym strajkiem okre郵a ustawa o rozwi您ywaniu spor闚 zbiorowych.

Art. 36. [Skre郵enie zwi您ku zawodowego z rejestru] 1. S康 rejestrowy w razie stwierdzenia, 瞠 organ zwi您ku zawodowego prowadzi dzia豉lno嗆 sprzeczn z ustaw, wyznacza termin co najmniej 14 dni na dostosowanie dzia豉lno軼i tego organu do obowi您uj帷ego prawa. Post瘼owanie wszczyna si na wniosek w豉軼iwego prokuratora wojew鏚zkiego.

2. W razie bezskutecznego up造wu terminu przewidzianego w ust. 1, s康 rejestrowy mo瞠:

1) orzec grzywn wobec poszczeg鏊nych cz這nk闚 organu zwi您kowego w wysoko軼i okre郵onej w art. 163 1 Kodeksu post瘼owania cywilnego,

2) wyznaczy w豉dzom zwi您ku termin przeprowadzenia nowych wybor闚 do organu zwi您ku wymienionego w ust. 1, pod rygorem zawieszenia dzia豉lno軼i tego organu.

3. Je瞠li 鈔odki okre郵one w ust. 2 oka膨 si bezskuteczne, s康 rejestrowy, na wniosek Ministra Sprawiedliwo軼i, orzeka o skre郵eniu zwi您ku zawodowego z rejestru. Od tego orzeczenia przys逝guje apelacja.

4. Do spraw, o kt鏎ych mowa w ust. 1-3, stosuje si odpowiednio art. 18.

5. Zwi您ek zawodowy skre郵ony prawomocnym orzeczeniem z rejestru w my郵 ust. 3 jest obowi您any niezw這cznie zaprzesta swej dzia豉lno軼i, a w terminie najp騧niej trzech miesi璚y od uprawomocnienia si tego orzeczenia dokona swojej likwidacji w spos鏏 przewidziany w statuciePocz徠ek strony.

Rozdzia 6
Przepisy szczeg鏊ne

Art. 37. [Spory mi璠zy zwi您kami zawodowymi a pracodawcami] Spory mi璠zy zwi您kami zawodowymi a pracodawcami i ich organizacjami dotycz帷e interes闚 pracowniczych rozwi您ywane s na zasadach okre郵onych w odr瑿nej ustawie.

Art. 38.[Stosowanie przepis闚 ustawy]  Przepisy ustawy dotycz帷e zwi您k闚 zawodowych stosuje si odpowiednio do organizacji zwi您kowych, o kt鏎ych mowa w art. 11 ust. 1 i 2, z wy陰czeniem przepisu art. 12 ust. 1 w cz窷ci dotycz帷ej liczby za這篡cieli zwi您ku, a w cz窷ci dotycz帷ej liczby cz這nk闚 zwi您ku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 3.

Art. 39. [Kasa zapomogowo-po篡czkowa] 1. W zak豉dach pracy mog by tworzone pracownicze kasy zapomogowo-po篡czkowe, kt鏎ych cz這nkami mog by pracownicy, emeryci i renci軼i bez wzgl璠u na przynale積o嗆 zwi您kow. Nadz鏎 spo貫czny nad tymi kasami sprawuj zwi您ki zawodowe.

2. utraci moc.

3. utraci moc.

4. utraci moc.

5.Rada Ministr闚 okre郵i w drodze rozporz康zenia szczeg馧owe zasady organizowania i dzia豉nia kas, o kt鏎ych mowa w ust. 1, obowi您ki zak豉d闚 pracy w tym zakresie.

 

Rozdzia 7
Zmiany w przepisach obowi您uj帷ych oraz przepisy przej軼iowe i ko鎍owe

Art. 40-45. pomini皻e.

Art. 46. [Rejestracja organizacji zwi您kowych]  Rejestracja organizacji zwi您kowych dokonana przed dniem wej軼ia w 篡cie ustawy zachowuje moc prawn.

Art. 47. pomini皻y.

Art. 48. [Przepisy uchylone] 1. Traci moc ustawa z dnia 8 pa寮ziernika 1982 r. o zwi您kach zawodowych (Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 277, z 1988 r. Nr 11, poz. 84, z 1989 r. Nr 20, poz. 105 i z 1990 r. Nr 30, poz. 179).

2. Do czasu wydania rozporz康zenia Rady Ministr闚, o kt鏎ym mowa w art. 39 ust. 5 niniejszej ustawy, pozostaj w mocy przepisy wydane na podstawie art. 58 ustawy wymienionej w ust. 1.

Art. 49. [Wej軼ie w 篡cie] (Stanowi, 瞠 ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 30 dni od dnia og這szenia).Pocz徠ek strony

 

 

Powr鏒 na stron g堯wnProblemy Os鏏 Niepe軟osprawnychPowr鏒 na stron g堯wn

:: Informacje :: Uprawnienia  :: Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zak豉dy Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarno嗆 ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. :: Protesty  ::  安iadczenia  :: Aktualno軼i :: Karty praw :: O mnie :: Home ::

Ostatnia modyfikacja: luty 2006, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Najlepiej ogl康a u篡waj帷 IE wersja 5.5. lub nowszy  i w rozdzielczo軼i 800 x 600Pocz徠ek stronyPocz徠ek strony

Copyright ,,Problemy Os鏏 Niepe軟osprawnych Strona g堯wna: „Problemy Os鏏 Niepe軟osprawnych”1998 - 2006