:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Zasady dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 1

   Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

 1. Wnioskodawcy - rozumie się przez to osobę niepełnosprawną występującą o przyznanie środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie jej pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodziców lub opiekunów prawnych, występujących o przyznanie środków w jej imieniu,
 2. PCPR lub Powiatowym Centrum - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 3. PFRON lub Funduszu - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 4. turnusie lub turnusie rehabilitacyjnym - rozumie się przez to - turnus rehabilitacyjny, o którym jest mowa w art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 5. Organizatorze - rozumie się przez to pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, a także inne jednostki organizacyjne.
 6. najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie pracowników określane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu Pracy, obowiązujące w dniu 1 stycznia danego roku.

§ 2

 1. Dofinansowanie ze środków Funduszu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest dokonywane na podstawie art.47, ust.1, pkt. 5 lit. a ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zmianami)
 2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1. mogą otrzymać:

  a) osoby w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej, lub niezdolności do pracy w rolnictwie, lub

  b) osoby w wieku do ukończenia 16 roku życia, które mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny, potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców lub prawnych opiekunów, wydanym przez ZUS, zakład pracy, urząd gminy bądź urząd pracy.
   

 3. Osoby wymienione w ust.2, zwane dalej uczestnikami, kierowane są do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza (nie obowiązują tu oficjalne druki).
 4. Osoby spełniające warunki wymienione w ust. 2 i 3, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, składają we właściwym PCPR ,,Wniosek o przyznanie dofinansowania".
 5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, stanowi część A ,,Wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym", będącego załącznikiem nr 1 do niniejszych zasad.Powrót do góry strony

§ 3

 1. PCPR rozpatruje wnioski, o których mowa w § 2, ust. 4 w terminie 30 dni od daty ich złożenia.
 2. Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym ustala Rada Powiatu.
 3. O ile Rada Powiatu nie ustali innych kryteriów przyznawania dofinansowania ze środków Funduszu do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym i trybu rozpatrywania wniosków, decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmują Pełnomocnicy, powołani przez Zarząd Powiatu, którzy kierują się niniejszymi ,,Zasadami".
 4. Po podjęciu decyzji w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON, PCPR wypełnia część B Wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 5 i o decyzji informuje Wnioskodawcę.
 5. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji, dotyczącej przyznania dofinansowania ze środków PFRON, PCPR wypełnia ponadto ,,Oświadczenie PCPR", które stanowi część A druku, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszych ,,Zasad".
 6. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu, dokonuje wyboru turnusu poprzez wypełnienie: ,,Informacji o wyborze turnusu", która stanowi część B druku, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszych ,,Zasad".

§ 4

Osoba niepełnosprawna może korzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

Powrót do góry strony

   § 5

 1. Ze środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach, będących w dyspozycji PCPR, mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe lub tymczasowe, ale nie krótsze niż 6 miesięcy, zameldowanie w miejscowości znajdującej się na obszarze, na którym działa dane PCPR.
 2. PCPR jest zobowiązane do sprawdzenia, czy w danym roku osoba nie korzystała już z dofinansowania do turnusu, w przypadku, gdy posiada ona meldunek stały i tymczasowy na terenie różnych powiatów.

§ 6

        Środki PFRON na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w pierwszej kolejności powinny być przyznawane osobom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i nie korzystającym z dofinansowania do turnusu w roku ubiegłym.

§ 7

 1. Tylko na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepełnosprawnej podczas trwania turnusu przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowywany ze środków PFRON.
 2. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która w danym roku kalendarzowym korzystała z dofinansowania, jako uczestnik turnusu rehabilitacyjnego.

§ 8

 1. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego może wynosić:
 1. Decyzję o wysokości dofinansowania, w granicach określonych w ust. 1, podejmuje każdorazowo PCPR, biorąc pod uwagę sytuację materialną Wnioskodawcy.

§ 9

Dofinansowanie do pobytu na turnusie ze środków PFRON może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało ono przyznane.

Powrót do góry strony

   § 10

 1. Organizatorami turnusów mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Organizatorzy informują PCPR i osoby niepełnosprawne o organizowanych przez siebie turnusach.
 3. Po dokonaniu wyboru turnusu przez uczestnika, przekazuje on Organizatorowi wypełnioną ,,Informację o wyborze turnusu", której wzór stanowi część B druku, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszych ,,Zasad".
 4. Organizator turnusu wypełnia ,,Oświadczenie organizatora turnusu", którego wzór stanowi część C druku, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszych ,,Zasad" i przekazuje je do właściwego PCPR .
 5. PCPR przekazuje Organizatorowi środki PFRON na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na turnusie, nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania wypełnionego druku, o którym mowa w ust.4.
 6. W terminie do 21 dni po zakończeniu turnusu, Organizator przesyła do właściwego PCPR ,,Informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego", na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszych ,,Zasad".
 7. Informacja, o której mowa w ust. 6, jest sporządzana odrębnie dla każdego uczestnika, korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON.Powrót do góry strony

            § 11

 1. Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne, korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, odbywają się w grupach zorganizowanych, liczących nie mniej niż 10 uczestników. Do liczby tej zalicza się także uczestników turnusu, nie korzystających z dofinansowania ze środków PFRON.
 2. Czas trwania turnusu nie może być krótszy niż 14 dni.
 3. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji, odpowiedniej do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne wspomagające rehabilitację społeczną.

§ 12

Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, nie mogą odbywać się poza granicami kraju oraz w miejscach zamieszkania uczestników.

§ 13

 1. W skład kadry każdego turnusu wchodzi kierownik turnusu, który jest odpowiedzialny za przebieg turnusu.
 2. Kierownik turnusu powinien posiadać co najmniej średnie wykształcenie i udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi lub posiadać specjalistyczne wykształcenie wyższe.
 3. Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wyjeżdżający na turnus rehabilitacyjny jako uczestnicy, nie mogą pełnić na turnusie roli kadry.
 4. W czasie trwania turnusu Organizator umożliwia uczestnikom korzystanie z opieki lekarskiej.
 5. W czasie trwania turnusu, uczestnicy powinni mieć dwukrotnie przeprowadzone badania lekarskie (na początku i na końcu turnusu), a wyniki tych badań należy przedstawić na druku: ,,Informacje o stanie zdrowia uczestnika turnusu", której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych ,,Zasad".

        § 14

 1. PCPR powiadamia osoby niepełnosprawne mieszkające na jego terenie (np. poprzez informacje na tablicach ogłoszeń, media lokalne), o możliwości uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i ich dofinansowywaniu ze środków PFRON.
 2. Na prośbę osoby niepełnosprawnej, PCPR udostępnia możliwie szeroki wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
 3. PCPR ma prawo do kontrolowania przebiegu turnusów m.in. w zakresie: programów, kadry, obiektów i ich wyposażenia, stosownie do rodzajów schorzeń.
 4. Organizator ma obowiązek przechowywania dokumentów, dotyczących przebiegu turnusu przez okres 5 lat.Powrót do góry strony

 

Czytaj również:

Uchwała nr 121/2000
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 marca 2000 r.
zmieniająca uchwałę nr 31/99 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

INFORMACJA o TURNUSACH

    Od 1 lipca 2000 r. turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych będą dotowane ze środków PFRON pod warunkiem, że ośrodki w których się odbywają znajdą się w rejestrze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

    Rejestr ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych prowadzony jest w Biurze Pełnomocnika.

    Wszyscy zainteresowani umieszczeniem ośrodka w rejestrze powinni zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie po druk ANKIETY-WNIOSKU. Informacje zawarte w ANKIECIE - WNIOSKU będą stanowiły podstawę dla przeprowadzenia oceny możliwości zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych.

    Wypełnione dokumenty należy złożyć we właściwym terytorialnie dla siedziby ośrodka, powiatowym centrum pomocy rodzinie.

    Pozytywną ocenę i wpis do rejestru uzyskają tylko ci wnioskodawcy, którzy spełnią standardy w zakresie organizowania turnusów. Standardy określone zostały decyzją nr 1 Pełnomocnika Rządu z dnia 26 stycznia 2000 r.Powrót do góry strony

    Zawiadomienie o dokonaniu wpisu lub jego odmowie przesyłanie jest na piśmie.

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Standardy w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kierowania osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w tych turnusach

Decyzja nr 1

Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

z dnia 26 stycznia 2000 roku

w sprawie obowiązujących standardów w zakresie organizowania turnusów rehabilitacyjnych  przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kierowania osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w tych turnusach:

Na podstawie art.34 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) ustala się:

STANDARDY W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ KIEROWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UCZESTNICTWA W TYCH TURNUSACH.

  Ilekroć w niniejszych standardach jest mowa o:

 1. turnusie rehabilitacyjnym - rozumie się przez to formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych,

 2. organizatorze - rozumie się przez to osobę prawną lub fizyczną, która przygotowuje i prowadzi turnus rehabilitacyjny,

 3. ośrodku - rozumie się przez to ośrodek zapewniający osobom niepełnosprawnym dogodne, dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, warunki pobytu i efektywną realizację programu turnusu,

 4. PCPR - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 5. PFRON - rozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 6. wnioskodawcy - rozumienie się przez to osobę niepełnosprawną występującą o przyznanie środków PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie jej pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, a w przypadku osoby niepełnoletniej - jej rodziców lub opiekunów, występujących o przyznanie środków w jej imieniu,

 7. najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie pracowników określane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Kodeksu Pracy. Powrót do góry strony

Rozdział I
Podmioty uprawnione do organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

1.   Organizatorami turnusów mogą być osoby prawne i fizyczne profesjonalnie zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych lub specjalizujące się w organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych.

2.   Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia turnusu od strony organizacyjnej, technicznej i kadrowej w sposób gwarantujący osobom niepełnosprawnym bezpieczne warunki uczestnictwa w turnusie.

3.   Turnusy rehabilitacyjne , w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON mogą być organizowane - za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w rozdziale II ustęp 6 i 7 - jedynie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych.

4.   Decyzje o wpisie do rejestru ośrodków, o których mowa w ustępie 3, podejmuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; Rejestr prowadzi Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

5.  Ośrodki zainteresowane wpisem do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych wypełniają Ankietę - Wniosek o wpis do rejestru i przesyłają ją do właściwego terytorialnie PCPR, które po zaopiniowaniu wniosku przekazuje go do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Niepełnosprawnych. Informacje zawarte w Ankiecie - Wniosku stanowić będą podstawę do dokonania oceny możliwości organizowania w ośrodku turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych.

6.   Druk ankiety, o której mowa w ustępie 5 , udostępnia zainteresowanemu ośrodkowi właściwe terytorialnie dla siedziby ośrodka PCPR .

7.   Rozpatrzenie Ankiety-Wniosku o wpis do rejestru następuje w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zawiadamia właściciela lub zarządzającego  ośrodkiem.

8.   Ośrodek, który uzyskał wpis do rejestru zobowiązany jest do:

1)   niezwłocznego powiadomienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o każdej zmianie warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe lub organizujących turnusy.

2)   Przedstawienia pisemnej informacji w terminie 30 dni po upływie 24 miesięcy od daty uzyskania wpisu do rejestru o dalszym spełnianiu warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu do rejestru.

9.   Ofertę dotyczącą organizowanych, w danym roku kalendarzowym turnusów, organizatorzy udostępniają PCPR i bezpośrednio osobom  niepełnosprawnym. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

1)   nazwę miejscowości, w której będzie odbywał się turnus,

2)   datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu,

3)   warunki pobytu oraz informację o ośrodku, w którym organizowany jest turnus, a także o dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,

4)   koszt uczestnictwa w turnusie,

5)   program turnusu wraz z informacją, o której mowa w rozdziale II ustęp 1 i 2.

10. Organizator turnusu rehabilitacyjnego w terminie do 21 dni od zakończenia turnusu przesyła do właściwego PCPR informację o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego.

11. Informacja, o której mowa w ustępie 10, jest sporządzona odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania ze środków PFRON.

12. Organizator ma obowiązek przechowywania dokumentów, dotyczących przebiegu turnusu, przez okres 5 lat.

 Powrót do góry stronyRozdział II
Zasady organizowania turnusów rehabilitacyjnych.

1.   Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

1)  ogólno usprawniające z programem rekreacyjno-wypoczynkowym i kulturalnym,

2)  specjalistyczne z programem:

a)   rekreacyjno-sportowym i sportowym (np. obóz żeglarski, spływ kajakowy)

b)   szkoleniowym (np. nauka jazdy samochodem),

c)   psychoterapeutycznym,

d)   rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia (turnusy połączone z plenerami malarskimi, rzeźbiarskimi, innymi formami ekspresji artystycznej, itp.),

e)   nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością (nauka umiejętności poruszania się w niedostosowanej zabudowie i przestrzeni, samoobsługi, samodzielnego wykonywania podstawowych prac domowych, itp.),

f)    inne specjalistyczne.

2.   Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

1)  z dysfunkcją

a)  narządu ruchu,

b)  narządu słuchu (niesłyszący, niedosłyszący),

c)  narządu wzroku (niewidzący, niedowidzący),

2)  z upośledzeniem umysłowym,

3)  z chorobą psychiczną,

4)  z epilepsją,

5)  z mózgowym porażeniem dziecięcym,

6)  z pozostałymi schorzeniami neurologicznymi,

7)  ze schorzeniami układu krążenia,

8)  ze schorzeniami układu oddechowego,

9)  z innymi schorzeniami niż wymienione w punktach 1-8 (np. z cukrzycą, hemofilią),

10) starszych, niepełnosprawnych z ogólnego stanu zdrowia.

3.   Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON,  mogą być organizowane wyłącznie na terenie kraju.

4.   Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział mieszkańcy domów pomocy społecznej korzystający z dofinansowania ze środków PFRON, nie mogą odbywać się na terenie domów pomocy społecznej.

5.   Turnusy rehabilitacyjne powinny być organizowane w formie stacjonarnej, z zastrzeżeniem ustępu 6.

6.   Dopuszcza się możliwość organizowania turnusów rehabilitacyjnych w formie niestacjonarnej wyłącznie wtedy,  gdy taka forma organizacji turnusu jest warunkiem niezbędnym dla realizacji specjalistycznego programu turnusu (np. obóz żeglarski, spływ kajakowy, obóz wędrowny itp.).

7.   Dopuszcza się możliwość zorganizowania turnusów rehabilitacyjnych stacjonarnych poza ośrodkiem, o których  mowa  w rozdziale I ustęp 3, w przypadkach, gdy jest to uzasadnione specjalistycznym rodzajem turnusu.

8.   Turnusy rehabilitacyjne, których uczestnicy korzystają z dofinansowania ze środków PFRON, mogą być organizowane jedynie przy zachowaniu następujących warunków:

1)  ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne muszą zapewnić osobom niepełnosprawnym dogodne warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności  uczestników turnusu, bazę do prowadzenia rehabilitacji i bazę do realizacji programu sportowego i kulturalnego.

2)  organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych muszą zapewnić osobom niepełnosprawnym odpowiednią opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz specjalistyczną kadrę zapewniającą efektywną realizację programu turnusu.

9.   Turnusy rehabilitacyjne, w których biorą udział osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników. Do liczby tej zalicza się także uczestników turnusu rehabilitacyjnego nie korzystających z dofinansowania ze środków PFRON. Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby uczestników turnusu, o ile konieczność taka wynika ze specjalistycznego rodzaju turnusu.

10. Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego nie może być krótszy  niż 14 dni.

11. Program turnusu rehabilitacyjnego powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzajów schorzeń osób niepełnosprawnych przebywających na turnusie oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowo-rekreacyjne wspomagające rehabilitację społeczną, a także inne zajęcia, wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu.

Rozdział III
Warunki uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

1.   W turnusach rehabilitacyjnych mogą uczestniczyć osoby:

1)   w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.), lub

2)  w wieku do ukończenia 16 roku życia, które:

a)   mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny, potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu przez rodziców lub prawnych opiekunów, wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zakład pracy, urząd gminy bądź urząd pracy, lub

b)  uprawnione są do zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie zaświadczenia wydanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 stycznia 1998r. w sprawie  stanów zdrowia oraz szczegółowych zasad, warunków i trybu wydawania zaświadczeń będących podstawą uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (Dz.U. Nr 15, poz.70), którym zasiłek pielęgnacyjny nie jest wypłacany z powodu przebywania w domu pomocy społecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo-wychowawczej, a rodzina nie ponosi odpłatności za ich pobyt.

2.   Osoby niepełnosprawne kierowane są do uczestnictwa w turnusie na wniosek lekarza.

3.   W czasie trwania turnusu uczestnicy powinni być poddani badaniu lekarskiemu na początku i na końcu turnusu. Uczestnik turnusu jest zobowiązany do przedstawienia - w trakcie pierwszego badania lekarskiego na turnusie - informacji o stanie zdrowia, wypełnionej przez lekarza wnioskującego o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.


    Osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie wyjeżdżający na turnus rehabilitacyjny jako uczestnicy nie mogą pełnić roli kadry na turnusie.
Powrót do góry strony

Rozdział IV
Zasady przyznawania dofinansowania do uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

1.   Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym (bierze się pod uwagę datę rozpoczęcia turnusu).

2.   Ze środków PFRON może zostać także dofinansowany pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej w przypadku, gdy obecność opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym wynika z wyraźnego i uzasadnionego zalecenia lekarskiego, sformułowanego we wniosku, o którym mowa w rozdziale III ustęp 3.

3.   Ze środków PFRON, przeznaczonych na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, będących w dyspozycji PCPR mogą korzystać osoby niepełnosprawne posiadające stałe lub tymczasowe, jednak nie krótsze niż 6 miesięcy, zameldowanie w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego PCPR.

4.   Wysokość dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

1)  dla uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 75% najniższego wynagrodzenia,

2)  dla uczestnika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 70% najniższego wynagrodzenia,

3)  dla uczestnika z lekkim stopniem niepełnosprawności - 65% najniższego wynagrodzenia,

4)  dla dziecka niepełnosprawnego - 75% najniższego wynagrodzenia,

5)  dla niezbędnego opiekuna - 50% najniższego wynagrodzenia,

6)  dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej - 50% najniższego wynagrodzenia.

5.   Dofinansowanie, o którym mowa w ustępie 1, nie przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na jednego członka rodziny wnioskodawcy przekracza kwotę trzykrotnego najniższego wynagrodzenia.

6.   W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową wnioskodawcy, potwierdzoną wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego, PCPR może przyznać dofinansowanie, o którym mowa w ustępie 1, w wysokości do 100% najniższego wynagrodzenia.


    Dofinansowanie ze środków PFRON do pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
Powrót do góry strony

Rozdział V
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON.

1.   Osoby niepełnosprawne, których pobyt na turnusie rehabilitacyjnym jest dofinansowywany ze środków PFRON kierowane są do udziału w turnusie przez PCPR.

2.   PCPR powiadamia osoby niepełnosprawne mieszkające na jego terenie o możliwościach uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości ich dofinansowania ze środków PFRON (np. poprzez informacje na tablicach ogłoszeń, lokalne media, itp.) oraz udostępnia osobom niepełnosprawnym oferty organizatorów o organizowanych w danym roku kalendarzowym turnusach rehabilitacyjnych.

3.   Osoby, o których mowa w rozdziale  III ustęp 1, zainteresowane otrzymaniem dofinansowania ze środków PFRON składają we właściwych dla miejsca zamieszkania PCPR osobiście lub za pośrednictwem opiekunów lub organizatora wnioski o uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym z dofinansowaniem ze środków PFRON, wypełniając druk, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych "Standardów" wraz z pisemnym oświadczeniem o nie przekroczeniu dochodu, o którym mowa w rozdziale IV ustęp 5.

4.   PCPR, rozpatruje wniosek o dofinansowanie, bierze pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, a także uwzględnia na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego w roku poprzednim.

5.   PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

6.   W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada meldunek stały i tymczasowy na terenie różnych powiatów, PCPR jest zobowiązane do sprawdzenia, czy w danym roku kalendarzowym osoba ta nie korzystała już z dofinansowania do turnusu w tych powiatach.

7.   Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Starosta lub upoważnione przez Starostę osoby. Przy podejmowaniu decyzji obowiązują niniejsze "Standardy"

8.   O decyzji w sprawie przyznania dofinansowania ze środków PFRON, PCPR pisemnie informuje wnioskodawcę w przeciągu 7 dni od daty podjęcia decyzji.

9.   Osoby niepełnosprawne, które uzyskały decyzję o dofinansowaniu do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, muszą wybrać turnus rehabilitacyjny organizowany w ośrodku, który uzyskał wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w rozdziale II ustęp 6 i 7.

10. PCPR ma prawo do kontrolowania:

1)   przebiegu turnusów, na których przebywają osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków PFRON, m.in. w zakresie programów, kadry, obiektów i ich wyposażenia (w zależności od rodzajów schorzeń uczestników turnusu),

2)  ośrodków, które uzyskały wpis do rejestrów, w zakresie spełniania warunków, o których mowa w rozdziale II ustęp 8 punkt 1.

11. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON, w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji dokonuje wyboru turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z wnioskiem/zaleceniem lekarza.

     PCPR na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania przekazuje środki, o których mowa w rozdziale IV ustęp 1 i 2, na konto organizatora wskazanego we wniosku przez osobę niepełnosprawną.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

1.   Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków PFRON oraz kierowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych odbywa się na podstawie niniejszych ,,Standardów" oraz zasad dofinansowywania turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON zatwierdzonych uchwałą Zarządu PFRON z dnia 25 stycznia 1999r. (z późn. zm.), o ile nie są sprzeczne z tymi ,,Standardami".

2.   Niniejsze "Standardy" obowiązują od dnia 1 stycznia 2000 r. za wyjątkiem rozdziału 1 ustęp 3 i rozdziału V ustęp 9, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2000 r. Powrót do góry strony

 

Pełnomocnik Rządu

do Spraw Osób Niepełnosprawnych

        Joanna Staręga -  Piasek

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne są zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest odpłatne, można się jednak ubiegać o częściowe dofinansowanie kosztów udziału w turnusie ze środków PFRON. Turnusy trwają najczęściej 14 dni, ich ceny wahają się od kilkuset zł do około 1000 zł.

W odróżnieniu od turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdy sanatoryjne są finansowane przez kasy chorych. O miejscu pobytu i terminie wyjazdu oraz zasadności samego leczenia uzdrowiskowego decydują lekarze kasy (trzeba też zazwyczaj oczekiwać na wolne miejsce w sanatorium).

Przy wyjeździe na turnus rehabilitacyjny sami wybieramy ośrodek na terenie kraju, do którego chcemy pojechać oraz dogodny dla nas termin (uzależniony od oferty danego ośrodka).Powrót do góry strony


Co należy zrobić, aby wziąć udział w turnusie rehabilitacyjnym?

1.   Osoby niepełnosprawne są kierowane na turnusy na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdują (może to być lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista).

2.   Informację o ośrodkach i organizatorach turnusów oraz specjalne druki wniosków do wypełnienia można uzyskać w:

Warszawski PCPR 0*22 840 05 16.
Informacje o telefonach i adresach PCPR-ów w innych miastach można uzyskać:

·    na stronie www.ops.pl,

·    w Centrum Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych, tel. (0*22) 831 85 82, 831 01 39,

·    ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa.

3.   Osoba niepełnosprawna może ubiegać się dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zasady dofinansowania reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.)

Zgodnie z tymi zasadami, na dzień 19.03.2003 o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:

Kwoty te ulegają kwartalnym zmianom. Informację o aktualnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia można uzyskać na stronie www.mpips.gov.pl .

PCPR-y dofinansowują część kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, resztę kwoty pokrywa osoba starająca się o wyjazd.

Wnioski o przyznanie dofinansowania składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania.

Pragniemy zwrócić uwagę na to, iż na decyzję o przyznaniu dofinansowania oczekuje zazwyczaj dosyć długo, dlatego też warto starać się o dofinansowanie co najmniej z kwartalnym wyprzedzeniem.


Wymagane dokumenty:

4.   Informację o przyznaniu dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz oświadczenie wnioskodawcy o wyborze turnusu osoba niepełnosprawna (w przypadku osoby niepełnoletniej w jej imieniu rodzice, bądź opiekun prawny) wysyła osobiście, bądź za pośrednictwem Krajowego Centrum Organizacji Turnusów Rehabilitacyjnych do organizatora turnusu.
Osoba niepełnosprawna korzystająca z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego, może starać się o wyjazd nie częściej niż raz na rok.
Powrót do góry strony

autor: Magda Gorczyca

Źródło: www.niepelnosprawni.info


 

Turnusy

 

      Wojewoda, a nie jak dotychczas pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych będzie prowadził rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób korzystających z dofinansowania PFRON. Tak stanowi ustawa, której głównym celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do usług rehabilitacyjnych oraz zapewnienie odpowiedniego standardu takich usług.

      Ośrodki przyjmujące grupy turnusowe powinny działać w warunkach konkurencji oraz swobodnego przepływu informacji. Powiatowe centra pomocy rodzinie zobowiązane są do udzielania osobom zainteresowanym danych dotyczących organizatorów turnusów. Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły wybrać najbardziej odpowiadającą jej ofertę.

      Celem proponowanych regulacji jest zapewnienie właściwego standardu usług rehabilitacyjnych oraz sprawnego przepływu niezbędnych informacji m. in. umożliwiających osobie niepełnosprawnej dokonanie wyboru jak najlepszej oferty.

      Nowe przepisy mają zagwarantować profesjonalizm usług rehabilitacyjnych oraz efektywne wykorzystanie finansów publicznych.

      Regulacje zawarte w rozporządzeniu ograniczają uznaniowość i ujednolicają procedury stosowane na obszarze całego kraju. Są one zgodne z prawem międzynarodowym, z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, a także z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych.

      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych stanowi konsekwencję prawną ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia, wraz z nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861) zostały uchylone przepisy dotyczące turnusów rehabilitacyjnych zawarte w wyżej wymienionym rozporządzeniu w sprawie zadań powiatu.

      Na mocy nowego rozporządzenia rejestry ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne oraz organizatorów turnusów będą prowadzone przez wojewodę, a nie jak do tej pory przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Wojewoda ma obowiązek przekazywania pełnomocnikowi informacji o ośrodkach i organizatorach turnusów. Na podstawie tych informacji powstaje centralna baza danych prowadzona przez Pełnomocnika Rządu.

      Przepisy z 22 maja 2003 r. szczegółowo określają: warunki, jakie powinna spełniać osoba niepełnosprawna ubiegająca się o uczestnictwo w turnusie; standardy, które muszą spełniać organizatorzy i ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne; zasady dokonywania wpisu do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, zakres i sposób kontroli ośrodków oraz organizatorów, a także zakres informacji przekazywanych przez wojewodę Pełnomocnikowi Rządu.

      Do rozporządzenia dołączone są także wzory wniosków, zawiadomień oraz informacji. Nowe przepisy regulują także tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

 

Wpis do rejestru

      Przepisy szczegółowo określają warunki, które powinny spełniać ośrodki ubiegające się o wpis do rejestru organizatorów turnusów dla osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć do właściwego terytorialnie urzędu wojewódzkiego. Musi on zostać zaopiniowany przez samorząd wojewódzki, który następnie przesyła go wojewodzie. To właśnie wojewoda podejmuje ostateczną decyzję. Prowadzi on rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych i dokonuje wpisów do tych rejestrów.

      Wniosek o wpis do rejestru mogą składać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przynajmniej od dwóch lat prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

      Oprócz dokumentów potwierdzających istnienie jednostki należy dostarczyć oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, nazwę banku i numer rachunku bankowego.

Omawiane ośrodki powinny spełniać określone standardy (baza noclegowa i żywieniowa dla minimum 20 osób, gabinet lekarski lub zabiegowy, odpowiednie zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji, infrastruktura przystosowana do określonej grupy osób niepełnosprawnych).

      Organizatorzy turnusów zobligowani są do realizacji zakładanego programu zajęć indywidualnych, grupowych, zapewnienia odpowiedniej kadry oraz stałej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej.

      Jeżeli organizator turnusów rehabilitacyjnych spełnia wymagane warunki, wpis do rejestru organizatorów turnusów dokonywany jest niezwłocznie. Wnioskodawca otrzymuje od wojewody zawiadomienie o wpisie do rejestru, które powinno zawierać numer tego wpisu. W przypadku odmowy dokonania takiego wpisu wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie wraz z uzasadnieniem odmowy.

      Organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych zobligowani są do corocznego informowania wojewody o zreali­zowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby korzystające z dofinansowania ze środków PFRON.

      Kontrolę ośrodków i organizatorów przeprowadza wojewoda lub powiatowe centrum pomocy rodzinie.Powrót do góry strony

 

Korzystanie z usług turnusów rehabilitacyjnych

      Z usług rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu i wzroku, upośledzone umysłowo, chore na epilepsję oraz mające schorzenia układu krążenia.

      Osoba ubiegająca się o dofinansowanie kosztów udziału w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skierowanie lekarskie sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

      Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie nie może być członkiem kadry na turnusie rehabilitacyjnym ani opiekunem innego uczestnika tego turnusu. Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia – informując o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadniając odmowę jego przyznania.

      Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (art. 2 ust 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r.). Jest ona zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy.

      Rozporządzenie z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Powrót do góry strony


 

Źródło: MPiPS   

 

 
ROZPORZĄDZENIE
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

    20 czerwca 2003 r. wejdą w życie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. Nr 100, poz. 926), oraz z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. Nr 100, poz. 927). Pomoc zależna będzie od dochodu. Możliwość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przewiduje rozporządzenie, określające m.in. rodzaje turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych przy udziale środków PFRON, oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach, warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków funduszu. Wzory wniosków, zawiadomień i informacji zawiera załącznik do rozporządzenia, opublikowanego w wyżej wymienionym Dz.U.Powrót do góry strony

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

z dnia 22 maja 2003 r.
w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
(Dz. U. Nr 100, poz. 926)

Na podstawie art. 10d ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje turnusów rehabilitacyjnych, zwanych dalej "turnusami", organizowanych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach;

2) warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, zwane dalej "dofinansowaniem", tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków Funduszu;

3) warunki, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów i ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestru organizatorów turnusów lub rejestru ośrodków, a także zasady prowadzenia tych rejestrów;

4) zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów oraz ośrodków wpisanych do rejestrów, prowadzonej przez powiatowe centrum pomocy rodzinie, zwane dalej "centrum pomocy", lub wojewodę i obowiązki związane z tą kontrolą;

5) zakres przekazywanych przez wojewodę informacji o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów, zasady prowadzenia centralnej bazy danych ośrodków i organizatorów turnusów posiadających taki wpis oraz udostępniania danych znajdujących się w tej bazie;Powrót do góry strony

6) wzory wniosków, zawiadomień i informacji.

Rozdział 2
Rodzaje turnusów organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje turnusów:

1) ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym;

2) specjalistyczne, w szczególności z programem:

a) rekreacyjno-sportowym i sportowym,

b) szkoleniowym,

c) psychoterapeutycznym,

d) rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia,

e) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

2. Turnusy uznaje się za specjalistyczne, jeżeli zajęcia specjalistyczne obejmują nie mniej niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie turnusu.

3. Turnusy mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

2) z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich;

3) z dysfunkcją narządu słuchu;

4) z dysfunkcją narządu wzroku;

5) z upośledzeniem umysłowym;

6) z chorobą psychiczną;

7) z epilepsją;

8) ze schorzeniami układu krążenia;

9) z innymi dysfunkcjami lub schorzeniami niż wymienione w pkt 1-8.

4. Turnusy organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających między innymi z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności.

§ 3. Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

1) posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;

2) złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania, zwanego dalej "wnioskiem o dofinansowanie".Powrót do góry strony

Rozdział 3
Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie, tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania tego dofinansowania ze środków Funduszu

§ 4. 1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

4) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

5) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

6) zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:

1) wniosek lekarza, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna;

2) opiekun:

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

c) ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

3. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

§ 5. 1. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów wniosek o dofinansowanie we właściwym dla miejsca zamieszkania centrum pomocy.

2. Osoba niepełnosprawna bezdomna, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, składa wniosek o dofinansowanie w centrum pomocy właściwym dla miejsca pobytu.

3. Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1) kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności;

2) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus, sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

5. Wzór wniosku lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

6. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

8. Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim.

9. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym.

10. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

11. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zawiera odpowiednio:

1) imię i nazwisko, adres i numer PESEL albo numer dokumentu tożsamości;

2) informację o wysokości przyznanego dofinansowania;

3) informację o wysokości przyznanego dofinansowania dla opiekuna;

4) uzasadnienie w przypadku nieprzyznania dofinansowania.

12. Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

§ 6. 1. Wysokość dofinansowania wynosi:

1) 27% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

2) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

3) 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

4) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

5) 18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

2. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania uczestnictwa opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

3. W sytuacji znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1.

4. Kwoty dofinansowania podlegają zaokrągleniu do pełnego złotego na ogólnie przyjętych zasadach.

§ 7. Osoba niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, informuje centrum pomocy o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

§ 8. 1. Centrum pomocy przed przekazaniem przyznanego osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest zobowiązane do sprawdzenia:

1) zgodności danych zawartych w informacji o turnusie z danymi zawartymi w rejestrze organizatorów i rejestrze ośrodków, prowadzonymi przez wojewodę;

2) zgodności dokonanego przez osobę niepełnosprawną wyboru turnusu z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza, zawartymi we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

3) dostosowania ośrodka, w którym odbędzie się turnus, do rodzaju dysfunkcji osoby niepełnosprawnej, na podstawie informacji zawartej w rejestrze ośrodków.

2. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez centrum pomocy oświadczenia organizatora turnusu zawierającego potwierdzenie możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie.

3. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

4. Rozliczenie przekazanego dofinansowania następuje na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup usługi przez osobę niepełnosprawną.

5. Wzór informacji o turnusie oraz wzór oświadczenia organizatora turnusu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.Powrót do góry strony

Rozdział 4
Warunki, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów i ośrodki, w których odbywają się turnusy, sposób oceny spełniania tych warunków i dokonywania wpisu do rejestru organizatorów turnusów lub rejestru ośrodków, a także zasady prowadzenia tych rejestrów

§ 9. 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów wraz z:

1) dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;

2) aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;

3) dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;

4) oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;

5) informacją o prowadzonej, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;

6) statutem, w przypadku jego posiadania;

7) nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;

8) programem dla określonego we wniosku organizatora turnusów rodzaju turnusu, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danego turnusu.

2. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o uchybieniach występujących we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów obowiązany jest do ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie tego wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wzór wniosku o uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów turnusów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 10. Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru organizatorów turnusów dokonuje się na podstawie:

1) informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;

2) załączonych do tego wniosku dokumentów;

3) opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;

4) stwierdzenia:

a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności zawartości programu turnusu, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 8, z treścią art. 10c ust. 6 ustawy.

§ 11. 1. Wpisu do rejestru organizatorów turnusów dokonuje się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, nadając organizatorowi turnusów numer wpisu określany w następujący sposób:

1) symbol rejestru organizatorów turnusów - OR;

2) numer statystyczny województwa;

3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Numer wpisu do rejestru organizatorów turnusów składa się z ciągu znaków, określonych w ust. 1 pkt 1-4, rozdzielonych odpowiednio ukośnikami.

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów zawiera informację o uprawnieniach do organizowania określonych rodzajów turnusów dla określonych grup osób niepełnosprawnych.

4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru organizatorów turnusów określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów zawiera uzasadnienie.

6. Rejestr organizatorów turnusów zawiera następujące informacje:

1) nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;

2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;

3) oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem dysfunkcji lub schorzenia osób, dla których organizowane są turnusy.

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, wprowadza się do rejestru organizatorów turnusów na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku organizatora turnusów.

§ 12. 1. Organizator turnusów powinien spełniać następujące warunki:

1) realizować turnus zgodnie z opracowanym programem turnusu;

2) zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programu turnusu, w skład której wchodzą w szczególności:

a) kierownik odpowiedzialny za przebieg turnusu,

b) pielęgniarka,

c) specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,

d) specjalista do spraw rekreacji lub instruktor do spraw kulturalno-oświatowych,

e) pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,

f) psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,

g) tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

h) inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu turnusu lub niepełnosprawności uczestników turnusu;

3) zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusie w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;

4) zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusu, w szczególności przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu;

5) przekazać właściwemu centrum pomocy informację, o której mowa w art. 10c ust. 7 pkt 4 ustawy, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

6) przekazywać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby turnusów i liczby uczestników;

7) dokonywać zwrotu przekazanych środków, o których mowa w art. 10e ust. 4 ustawy:

a) w wysokości 100% przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji turnusu,

b) w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania turnusu.

2. Wzór informacji dla wojewody za dany rok o zrealizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zwanego dalej "wnioskiem ośrodka", zaopiniowanego przez samorząd województwa.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, zwana dalej "opinią", powinna zawierać:

1) stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;

2) informację o standardzie ośrodka;

3) ocenę warunków sanitarnohigienicznych;

4) ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;

5) ocenę zaplecza i jego wyposażenia do prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zaplecza do prowadzenia zajęć ogólnousprawniających, rekreacyjno-sportowego i wypoczynkowego - w zależności od rodzaju turnusu, który będzie odbywał się w ośrodku;

6) stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 17;

7) inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

3. Opinia niezawierająca informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, jest przekazywana samorządowi województwa w celu uzupełnienia.

4. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o występujących we wniosku uchybieniach obowiązany jest do ich usunięcia. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

5. Wzór wniosku o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 14. 1. Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

1) wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek;

2) dysponuje:

a) bazą noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusu dla co najmniej 20-osobowej, zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą,

b) odpowiednim i odpowiednio wyposażonym zapleczem do realizacji aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć ogólnousprawniających i sportowo-rekreacyjnych oraz innych zajęć, wynikających z programu turnusu,

c) zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym,

d) gabinetem lekarskim lub zabiegowym wyposażonym w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;

3) obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych;

4) uzyskał opinię samorządu województwa.

2. W przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza, spełniającego warunki określone w § 17, na podstawie zawartej umowy z innym podmiotem, której kopię dołącza się do wniosku ośrodka.

§ 15. Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie:

1) informacji zawartych we wniosku ośrodka,

2) opinii

- uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji w ośrodku określonego programu turnusu.

§ 16. 1. Wpisu do rejestru ośrodków dokonuje się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosku, nadając ośrodkowi numer określony w następujący sposób:

1) symbol rejestru ośrodków - OD;

2) numer statystyczny województwa;

3) numer kolejny wpisu w danym roku kalendarzowym;

4) ostatnie dwie cyfry roku, w którym dokonano wpisu.

2. Numer wpisu do rejestru ośrodków składa się z ciągu znaków, określonych w ust. 1 pkt 1-4, rozdzielonych odpowiednio ukośnikami.

3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków zawiera informację o rodzajach turnusów, jakie mogą odbywać się w ośrodku, z uwzględnieniem rodzaju dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów.

4. Wzór zawiadomienia o wpisie do rejestru ośrodków określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

5. Zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru ośrodków powinno zawierać uzasadnienie.

6. Rejestr ośrodków zawiera następujące informacje:

1) nazwę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej ośrodka;

2) numer, datę dokonania wpisu do rejestru oraz datę ważności tego wpisu;

3) oznaczenie rodzaju turnusów, jakie mogą odbywać się w ośrodku;

4) oznaczenie dysfunkcji lub schorzenia osób, dla których ośrodek spełnia warunki dostępności;

5) liczbę miejsc noclegowych;

6) rodzaj zabudowy;

7) określenie:

a) rodzaju (typu) ośrodka,

b) okresu świadczonych usług,

c) posiadanego zaplecza, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b i c.

7. Informacje, o których mowa w ust. 6, wprowadza się do rejestru na podstawie zweryfikowanych danych zawartych we wniosku ośrodka.

§ 17. 1. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby.

2. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, jeżeli posiada:

1) utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze;

2) drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m;

3) powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu;

4) skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników - w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi;

5) stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową;

6) schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;

7) schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią;

8) przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie;

9) osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m;

10) pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń;

11) nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, sanitarnohigienicznych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu;

12) balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób;

13) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia;

14) miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych.

3. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2, jeżeli posiada:

1) warunki określone w ust. 2 pkt 2-4, 9, 11, 12 i 14;

2) utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m;

3) furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m;

4) pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów;

5) poziomą przestrzeń manewrową o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku;

6) podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierającym pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach;

7) pomieszczenia sanitarnohigieniczne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem;

8) przynajmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi;

9) wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim.

4. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 3, jeżeli posiada:

1) warunki określone w ust. 2 pkt 3, 4, 6, 11 i 12;

2) instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, świecącą światłem niepulsującym, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych;

3) widocznie oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, sanitarnohigieniczne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia.

5. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 4, jeżeli posiada:

1) warunki określone w ust. 2 pkt 3-6, 11 i 12;

2) oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia;

3) oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów;

4) ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia;

5) listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1-1,1 m, w odległości 0,03-0,04 m od ściany;

6) osłony na grzejnikach centralnego ogrzewania ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym.

6. Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 5-9, jeżeli posiada warunki określone w ust. 2 pkt 3-6, 11 i 12.Powrót do góry strony

Rozdział 5
Zakres, sposób i tryb kontroli organizatorów turnusów oraz ośrodków wpisanych do rejestrów, prowadzonej przez centra pomocy lub wojewodę i obowiązki związane z tą kontrolą

§ 18. 1. W ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków, u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów mogą być przeprowadzane kontrole.

2. Przedmiotem kontroli ośrodków jest w szczególności stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.

3. Przedmiotem kontroli organizatorów turnusów jest w szczególności stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów.

§ 19. 1. Kontrolę w ośrodku przeprowadza wojewoda lub centrum pomocy właściwe dla siedziby ośrodka.

2. Kontrolę organizatora turnusów przeprowadza wojewoda lub centrum pomocy właściwe dla siedziby organizatora turnusów lub właściwe dla siedziby ośrodka, w którym odbywa się turnus, albo właściwe dla miejsca przebiegu turnusu niestacjonarnego.

3. Kontrola przeprowadzana jest przez pracowników:

1) wojewody - na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia wojewody;

2) centrum pomocy - na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia kierownika centrum pomocy.

4. Upoważnienia mogą być wydane na czas przeprowadzania określonych czynności lub na czas określony.

§ 20. Ośrodek lub organizator turnusów umożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie, o którym mowa w § 18 ust. 2 i 3, oraz zapewnia warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) umożliwia wstęp na teren nieruchomości oraz do pomieszczeń i obiektów ośrodka lub organizatora turnusów;

2) udziela pisemnych i ustnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;

3) okazuje dokumenty i materiały dotyczące spraw objętych zakresem kontroli;

4) umożliwia sporządzenie niezbędnych do przeprowadzenia kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów.

§ 21. 1. O wynikach przeprowadzonej kontroli prowadzący kontrolę informuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania odpowiednio:

1) ośrodek;

2) organizatora turnusów;

3) wojewodę, w którego rejestrze znajduje się kontrolowany ośrodek lub organizator turnusów;

4) centrum pomocy właściwe dla miejsca przeprowadzenia kontroli.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzący kontrolę przekazuje wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia odpowiednio ośrodkowi lub organizatorowi.

3. Ośrodek lub organizator turnusów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 2, informuje wojewodę lub centrum pomocy o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania.

4. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3, odpowiednio przez wojewodę lub centrum pomocy może nastąpić na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni, o czym powiadamia się na piśmie podmioty, o których mowa w ust. 1.

5. Nieusunięcie stwierdzonych w postępowaniu kontrolnym niezgodności pomiędzy treścią posiadanego przez organizatora turnusów lub ośrodek wpisu do rejestru ze stanem faktycznym skutkuje dokonaniem odpowiednich zmian w treści wpisu.Powrót do góry strony

Rozdział 6
Centralna baza danych

§ 22. 1. Centralna baza danych ośrodków i organizatorów turnusów, zwana dalej centralną bazą danych, prowadzona jest przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem, na podstawie informacji przekazywanych przez wojewodę.

2. Pełnomocnik otrzymuje od wojewody:

1) bieżące informacje o ośrodkach i o organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów; wzór informacji dla Pełnomocnika o organizatorze turnusów posiadającym wpis do rejestru organizatorów turnusów określa załącznik nr 11 do rozporządzenia; wzór informacji dla Pełnomocnika o ośrodku posiadającym wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

2) w terminie do dnia 15 marca - roczną informację o organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestru sporządzoną na podstawie informacji, o których mowa w § 12 ust.1 pkt 6; wzór rocznej informacji dla Pełnomocnika o organizatorach turnusów, w których uczestniczyły osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 23. 1. Na podstawie centralnej bazy danych tworzy się krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów, który przekazywany jest do wszystkich centrów pomocy co najmniej raz w roku.

2. Centrum pomocy zobowiązane jest do udostępniania krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających wpis do rejestrów wojewodów do wglądu wszystkim zainteresowanym.

3. Centralna baza danych udostępniana jest w sieci teleinformatycznej na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 7
Przepis końcowy

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Powrót do góry strony

 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Powrót do góry stronyPowrót do góry strony  INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl:: Informacje ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
:: Podatek VAT :: Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel.  ::  Protesty  ::  Świadczenia :: Aktualności :: Karty praw  :: O mnie :: Home ::

Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej  i rozdzielczości  800 x 600
Copyright: Problemy Osób Niepełnosprawnych1998 - 2005