Problemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Powrót do strony głównej

 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r.

 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.

 Warunki dofinansowania

 1.      Dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% należnego bankowi oprocentowania (naliczonego przez bank w momencie zawarcia umowy kredytowej) od części kredytu równej kwocie zwrotu podatku VAT za miesiąc, którego dotyczy wniosek o kredyt bankowy. W przypadku obniżenia stopy oprocentowania w okresie spłaty kredytu wpłaty Funduszu nie mogą przekroczyć 50% oprocentowania faktycznie pobranego przez bank.

2.      Okres spłaty kredytu nie może przekraczać 12 miesięcy łącznie z okresem karencji.

3.      W przypadku przyznania dofinansowania do oprocentowania kredytu.

Wnioskodawca jest bezwzględnie zobowiązany do nie zmniejszania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (liczonego w etatach) będącego podstawą wyliczenia kwoty zwrotu podatku VAT, w okresie obowiązywania umowy kredytu.

4.      Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku wypełnionego na for­mularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych zasad.

5.      Dofinansowanie może być przyznane tylko do kredytu obrotowego przeznaczonego na za­płatę podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi, wymienionego we wniosku o dofi­nansowanie do oprocentowania, przyjętego i zarejestrowanego w Oddziale Funduszu.

6.      Dofinansowanie do oprocentowania kredytu może być przyznane, jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony w Oddziale Funduszu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kredytowej.

7.      Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje w przypadku:

a)         utraty przez wnioskodawcę statusu zakładu pracy chronionej począwszy od daty określonej w decyzji o utracie tego statusu,

b)         niespłacenia przez Wnioskodawcę rat kapitałowych i odsetkowych w terminach i wysokościach określonych w umowie kredytowej od dnia ostatniej ter­minowo spłaconej raty kapitału lub odsetek do czasu spłaty należnych zobowiązań w wysokości wynikającej z umowy kredytowej,

c)         wykorzystania przez Wnioskodawcę kredytu niezgodnie z przeznaczeniem (w tym wypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego dofinansowania na konto PFRON wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekazania środków przez Fundusz),

d)                 spłaty kredytu przed dniem złożenia wniosku,

e)                  powstania wymagalnych zobowiązań Wnioskodawcy wobec Funduszu,

f)                   nie dotrzymania warunków zawartych w pkt. 3.

Procedura przyznawania dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych

 1.      Wnioski o przyznanie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez zakłady pracy chronionej składać należy w Oddziałach PFRON właści­wych terytorialnie dla siedziby wnioskodawcy.

2.      Wniosek wypełniony na formularzu przygotowanym na potrzeby programu wraz z kompletem wymaganych dokumentów podlega sprawdzeniu przez komórkę organizacyjną Oddziału Funduszu pod względem formalnym.

3.      W przypadku stwierdzenia w złożonych przez Wnioskodawcę dokumentach, braków formalnych, Oddział Funduszu w ciągu 3 dni powiadamia Wnioskodawcę o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 7 dni.

4.      W przypadku nie spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów dopuszczających do uczestnictwa w programie, wymienionych w rozdziale III programu, Oddział Funduszu w ciągu 7 dni od daty rejestracji wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o nie zakwalifikowaniu się do programu oraz archiwizuje wniosek.

5.      Datą przyjęcia wniosku jest data zarejestrowania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z kompletem załączników.

6.      Decyzje o przyznaniu dofinansowania podejmowane są przez Pełnomocników Zarządu PFRON w Oddziałach PFRON.

7.      Wnioski pozytywnie zweryfikowane i zaopiniowane przekazywane są na bieżąco, ale w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty przyjęcia wniosku do Pełnomocników, którzy w trybie pilnym (w terminie nie dłuższym niż 3 dni) podejmują decyzję w sprawie przyzna­nia dofinansowania. Od ww. decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Zespołu Trójstronnego powołanego przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełno­sprawnych. Pełnomocnik Rządu na wniosek Zespołu wystąpi o ponowne rozpatrzenie przez PFRON.

8.      Podstawą do przekazania Wnioskodawcom spełniającym kryteria uczestnictwa w progra­mie informacji o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania jest decyzja Peł­nomocników Zarządu PFRON. Oddział Funduszu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty podjęcia decyzji powiadamia Wnioskodawcę o miejscu i terminie podpisania umowy dofinansowania (formularz umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad).

9.      Realizacja podjętych decyzji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Oddziałem PFRON a bankiem kredytującym Wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie do oprocentowania kredytów.

10.  Przekazanie przyznanego dofinansowania następuje według zasad i w terminach określo­nych w umowie zawartej pomiędzy bankiem a Oddziałem Funduszu.

11.  W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do oprocentowania kredytu w banku, z którym Fundusz nie zawarł umowy o współpracy, możliwe jest podjęcie decy­zji przez Pełnomocników o wypłacaniu dofinansowania na konto Wnioskodawcy, na pod­stawie dokumentu wystawionego przez bank, potwierdzającego wpłatę przez Wniosko­dawcę do banku raty kapitałowej wraz z należnym oprocentowaniem.

12.  PFRON zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przez Wnioskodawcę.

  

Wymagane dokumenty

 Kompletny wniosek powinien zawierać:

1.      Kserokopia decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej.

2.      Kserokopia aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu stwierdzającego status prawny wnioskodawcy (ważny 3 miesiące).

3.      Kserokopia statutu lub umowy spółki (dla zakładów pracy chronionej nie będących osobami prawnymi).

4.      Kserokopie dokumentów finansowych F01 sporządzanych miesięcznie na potrzeby pro­gramu za ostatnie 3 miesiące oraz F02 za rok ubiegły, przy czym dokument finansowy F01 za miesiąc, którego dotyczy wniosek winien być dostarczony do Oddziału PFRON do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który złożony został wniosek.

5.      Kserokopia sprawozdania ze stanu zatrudnienia za miesiąc, którego dotyczy wniosek, która winna być dostarczona do Oddziału PFRON do 7-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, na który złożony został wniosek.

6.      Kserokopia deklaracji VAT 7 (potwierdzona przez urząd skarbowy), którą należy dostarczyć do Oddziału PFRON do 10–go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek.

7.      Kserokopię zawartej umowy kredytu.

8.      Informację z banku kredytującego o szacunkowej wysokości odsetek, jakie zapłaci wnio­skodawca z tytułu zaciągniętej umowy kredytowej za okres objęty umową.

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Powrót do strony głównej

Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - Program celowy Braille 2000

Program - ,,SEZAM" SEZAM 

Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ 

Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000

Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Przekazał Wasz korespondent: Roman Szuszkiewicz, e-mail: wyślij pocztę do autora witrynyromansz@friko2.onet.pl

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ ,,Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2000 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromansz@friko2.onet.pl , INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IDN1 Obsługa serwera IdN1: webmasters@idn.org.pl

INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych - NSZZ ,,Solidarność" Powrót do strony głównej