Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

Ulgi w 2002 roku

 

1. Ulgi i odliczenia w 2002 roku

- odliczenia od dochodu

Lp. Ulga z tytułu poniesienia wydatków Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia od dochodu Formuła ulgi, udokumentowanie wydatków
1 Wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi po 1 stycznia 2002 r. przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek) na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1) budową budynku mieszkalnego albo

2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo

4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego (art.26 b ustawy o p.d.o.f.

Faktycznie zapłacone odsetki od kredytu (pożyczki) - jedynie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza limitu dużej ulgi budowlanej ( w 2002 r. – 189 000 zł) ustalonej w roku zakończenia inwestycji. Odliczeniu podlegają odsetki za cały okres ich spłacania

Z ulgi tej mogą korzystać tylko osoby, które nie korzystały z odliczeń wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe na dotychczasowych zasadach

Adresatami tej ulgi są także podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Aby skorzystać z tej ulgi inwestycje mieszkaniowe należy zakończyć przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego. w którym uzyskano pozwolenie na budowę.

2 Darowizny:    
1) na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, a także wspierania inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o p.d.o.f.) Łącznie do wysokości nie przekraczającej 15% dochodu (przychodu ewid.) Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przem. elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary lub usługi opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru lub usługi uwzględniając należny podatek VAT.

W przypadku darowizn pieniężnych warunkiem odliczenia jest udokumentowanie darowizny dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego

2) na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą, bezpieczeństwa publicznego, obrony narodowej, ochrony środowiska, dobroczynne, a także na cele związane z budownictwem mieszkaniowym dla samorządu terytorialnego i na budowę strażnic jednostek ochrony przeciwpożarowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej, oraz ich wyposażenie i utrzymywanie (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o p.d.o.f.) Łącznie do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (przychodu ewid.) Uwaga: łączna kwota odliczenia z tytułu darowizn na cele wymienione w pkt 1 i 2 nie może przekroczyć 15% dochodu (lub przychodu ewid.)
3 Wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o p.d.o.f.), w tym wydatki: W wysokości faktycznie poniesionych wydatków z wyjątkiem niżej podanych limitów: Warunkiem korzystania z tych odliczeń jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy organ, a w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę lub właściwą przychodnię specjalistyczną społecznej służby zdrowia, oświadczenie pisemne o posiadaniu psa, dowód poniesienia wydatków.
1) na opłacenie przewodników przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa, 2280 zł rocznie
2) na utrzymanie psa przewodnika przez osobę niewidomą I lub II grupy inwalidztwa, 2280 zł rocznie
3) z tytułu używania do przewozu osób niepełnosprawnych I lub II grupy inwalidztwa oraz niepełnosprawnych dzieci do lat 16 na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne samochodu osobowego należącego do osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego taką osobę na utrzymaniu 2280 zł rocznie
4) na zakup leków różnica między kwotą wydaną a kwotą 152 zł miesięcznie
4 Składki określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f W wysokości faktycznie poniesionej, pod warunkiem że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Dowód wpłaty składki. Odliczenie nie dotyczy składek , których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21 i 52 ustawy o p.d.o.f.
5 Składki na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika jest obowiązkowa, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o p.d.o.f.) Faktycznie poniesione wydatki Dokument potwierdzający wpłacenie składki (np. dowód wpłaty).
6 Zwrot nienależnie pobranych emerytur i rent oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w kwotach uwzględniających podatek dochodowy, jeżeli nie zostały one potrącone przez organ rentowy (odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem) (art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.f.) Faktycznie poniesione wydatki Decyzja organu rentowego.
7 Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli kwoty te nie zostały potrącone przez płatnika (art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o p.d.o.f.). Faktycznie poniesione wydatki Dokument stwierdzający zwrot świadczenia.
8 Wydatki poniesione przed 1 stycznia 2001 r. na kontynuację budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z co najmniej pięcioma lokalami mieszkalnymi na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku

(art. 7 ust. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. Dz.U. Nr 104, poz.1104).

189 000 zł razy liczba mieszkań na wynajem; w powyższej kwocie zawiera się cenę działki pod budowę tego budynku Ulga przewidziana na okres obowiązywania ustawy; limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków.
Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące budynków mieszkalnych znajdujących się na terytorium RP, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Za lokale przeznaczone na wynajem nie uważa się lokali mieszkalnych wynajętych osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
9 Wydatki na kontynuowanie rozpoczętej w latach 1992-1996 przez podatnika inwestycji budowlanej (na własne cele mieszkaniowe podatnika): budowy budynku mieszkalnego, nadbudowy lub rozbudowy budynku na cele mieszkaniowe, przebudowy strychu lub innego pomieszczenia na cele mieszkaniowe, wykończenia lokalu mieszkalnego w nowym budynku (do dnia jego zasiedlenia)

(art.3 ust 2. ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f. Dz.U. Nr 134, poz.1509).

Narastająco od 1 stycznia 1992 r. do wysokości 189 000 zł Wydatki udokumentowane (począwszy od 2000 r.) fakturami wystawionymi przez podatnika VAT.

Kontynuacja tych odliczeń jest możliwa wyłącznie do 31 grudnia 2004 r.

    Początek strony

- odliczenia od podatku

Lp. Ulga z tytułu poniesienia wydatków Maksymalna kwota ulg możliwa do odliczenia
od podatku
Formuła ulgi, udokumentowanie wydatków
1 Zakup gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego

(art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509).

19% wydatkowanej kwoty, nie więcej niż 19% kwoty = 350 m2 x cena nabycia 1 m2 gruntu z dnia nabycia Ulga przewidziana na okres obowiązywania ustawy; limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące gruntów znajdujących się na terytorium RP. Dowodem dokonania zakupu, jak też określającym wartość działki, jest akt notarialny.
Z dniem 1 stycznia 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale prawo do odliczeń na dotychczasowych zasadach przysługuje podatnikom, którzy kontynuują inwestycje mieszkaniowe rozpoczęte przed 1 stycznia 2002 r. i poniosą dalsze wydatki na jej kontynuacje w latach 2002-2004.
2 Budowa budynku mieszkalnego; wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej; nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, przebudowa strychu bądź innego pomieszczenia na cele mieszkalne; wykończenie lokalu mieszkalnego w nowym budynku do dnia zasiedlenia (art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509)   Ulga przewidziana na okres obowiązywania ustawy:

- 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 19% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na książkach mieszkaniowych ( 189 000 zł x 19%);

- limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium RP.

Z dniem 1 stycznia 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale prawo do odliczeń na dotychczasowych zasadach przysługuje podatnikom, którzy kontynuują inwestycje mieszkaniowe rozpoczęte przed 1 stycznia 2002 r. i poniosą dalsze wydatki na jej kontynuacje w latach 2002-2004.
3 Gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

(art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509).

11 340 zł 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 6% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych ( 189 000 zł x 6%); limit ulgi dotyczy łącznie obojga małżonków. Potwierdzeniem jest dowód wpłaty wyłącznie na jeden rachunek oszczędnościowo-kredytowy.
W 2002 r. ulga ta została zlikwidowana, ale istnieje możliwość kontynuowania odliczeń dla osób, które rozpoczęły oszczędzanie przed 1 stycznia 2002 r.
4 Remont i modernizacja:   Ulga przewidziana na 3 lata (2000-2002) 19% poniesionych wydatków, lecz:

1) przy remoncie budynku mieszkalnego nie więcej niż 3% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych (154 000 x 3%)

2) przy remoncie lokalu mieszkalnego nie więcej niż 2,5% kwoty limitu dla inwestycyjnych wydatków mieszkaniowych ( 154 000 zł x 2,5%); limit ulg podanych w pkt 1) dotyczy łącznie obojga małżonków. Odliczeniu podlegają wydatki dotyczące budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium RP. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT wystawiona na osobę posiadającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Dolny limit wydatków, które umożliwiają skorzystanie z tej ulgi, wynosi 462 zł.

1) budynku mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 4620zł
2) lokalu mieszkalnego. Uwaga: jeżeli podatnik dokonując remontu lub modernizacji budynku (lub lokalu) mieszkalnego ponosi wydatki na remont lub modernizację instalacji gazowej, urządzeń eksplozymetrycznych lub urządzeń gazowych i w związku z tymi wydatkami przekroczył limity odliczeń podane w pkt 1) i 2) wysokość limitu odliczeń podwyższa się o 770 zł

(art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o p.d.o.f.- Dz.U. Nr 134, poz.1509).

3850 zł
5 Dojazd dzieci własnych i przysposobionych do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkół artystycznych, położonych poza miejscowością stałego lub czasowego zamieszkania dzieci, (art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o p.d.o.f) 19% faktycznie poniesionych wydatków Wydatki na te cele ustala się na podstawie imiennych biletów okresowych na dojazdy środkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego.
6 Zakup przyrządów i pomocy naukowych, programów komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezpośrednio związanych z wykonywanym zawodem i wykonywaną pracą (art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o p.d.o.f) 433,20 zł 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż 19% kwoty stanowiącej 3-krotność najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedniego (najniższe wynagrodzenie wynosiło 760 zł ). Warunkiem skorzystania z odliczenia jest bezpośredni związek wydatku z wykonywanym zawodem i pracą. Wydatki na te cele ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika VAT, niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku, lub dowodu odprawy celnej.
7 Odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe podatnika (art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o p.d.o.f.) 433,20 zł 19% poniesionych wydatków, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie więcej niż 19% kwoty stanowiącej 3-krotność najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedniego (najniższe wynagrodzenie wynosiło 760 zł ).
8 Odpłatne kształcenie w szkołach wyższych w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych (art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o p.d.o.f.). 760 zł 19% poniesionych wydatków, nie więcej niż kwota najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedniego (wynagrodzenie to wynosiło 760 zł); prawo do odliczenia ulgi przysługuje podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, jeśli osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów podlegających opodatkowaniu (limit ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców), a podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej jeżeli nie ukończył 35 lat.
9 Ulga uczniowska przysługuje podatnikom uzyskującym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uprawnionym do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki (art. 27c ustawy o p.d.o.f)   Ulga uczniowska przysługuje jeżeli szkolenie zostało zakończone pozytywnym wynikiem egzaminu. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika stanowi równowartość :

1) sześciokrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę określonego za miesiąc , w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu przy okresie szkolenia do 24 miesięcy.

2) dziesięciokrotności wynagrodzenia , o którym mowa wyżej przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące

Początek strony


 

 

 Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych  

Ostatnia modyfikacja: marzec, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Początek stronyPoczątek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl