Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

  SEZAM

 Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
w sprawie pomocy dla zakładów pracy chronionej zagrożonych
utratą płynności finansowej na utrzymanie istniejących miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych

Załącznik do uchwały nr 2/2000 Rady Nadzorczej PFRON  z dnia 2 lutego 2000 roku

  

Wstęp

      W związku z ustawą z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. zaistniała obawa, że w 2000 roku znaczna grupa zakładów pracy chronionej (w tym prowadzących produkcję i sprzedaż sezonową) może utracić płynność finansową przede wszystkim na skutek konieczności wpłaty i oczekiwania przez okres 25 dni na zwrot należnej im kwoty podatku VAT. Utrata płynności finansowej choćby jeden raz, przy słabej kondycji ekonomiczno - finansowej większości zakładów, może spowodować ich upadek, co może grozić utratą już istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

     Możliwość uzyskania pomocy finansowej w 2000 roku przyczyni się w znacznej mierze do osłabienia tendencji utraty płynności finansowej przez niektóre zakłady poprzez szybkie przeciwdziałanie przewidywanemu zagrożeniu i pozwoli utrzymać miejsca pracy.

    Program przewiduje dwie formy pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej – dofinansowanie do odsetek od kredytów bankowych zaciągniętych na zapłatę podatku VAT oraz pożyczki udzielanej na ten cel.Powrót na początek strony

 

 II. Definicje pojęć

 Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1.     PFRON lub Funduszurozumie się przez to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2.     Oddziale - rozumie się przez to oddział PFRON,

3.     Pełnomocnikach - rozumie się przez to Pełnomocników Zarządu PFRON,

4.     programie - rozumie się przez to niniejszy program

5.     Wnioskodawcy - rozumie się przez to zakład pracy chronionej,

6.     wniosku - rozumie się przez to wniosek o udzielenie pomocy w ramach programu,

7.    kompletnym wniosku - rozumie się przez to wniosek wraz z wymaganymi dokumentami,

8.     pożyczkobiorcy - rozumie się przez to wnioskodawcę, który na podstawie
decyzji przyznającej mu pożyczkę zawarł umowę z PFRON i wykorzystał
przyznane mu środki,

9.     najniższym wynagrodzeniu - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie
pracowników ogłoszone przez ministra właściwego do spraw pracy i polityki społecznej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym),

10. kwocie zwrotu podatku VAT - rozumie się przez to kwotę stanowiącą iloczyn liczby osób nie­pełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz najniższego wynagrodzenia. Do wyliczeń przyjmuje się najniższe wynagrodzenie obowiązujące w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc obliczeniowy - z tym, że w przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

a)      lekkiego stopnia niepełnosprawności – do wyliczeń przyjmuje się jednokrotność najniższego wynagrodzenia,

b)     umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się dwukrotność najniższego wynagrodzenia,

c) znacznego stopnia niepełnosprawności - do wyliczeń przyjmuje się trzykrotność najniższego wynagrodzenia (ustawa z dnia 20 listopada 1999r. o zmianie ustawy o po­datku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym),

11.  wskaźniku płynności ( szybkim ) - rozumie się przez to iloraz majątku obrotowego – zmniejszony o zapasy - do zobowiązań krótkoterminowych powiększonych o fundusze specjalne.

Powrót na początek strony

 

 

III. Adresaci programu

W programie mogą uczestniczyć:

 A. – w formie starań o dofinansowanie do odsetek od kredytów bankowych, pracodawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki :

1.     mają status zakładu pracy chronionej,

2.     są płatnikami podatku VAT,

3.     przysługuje im prawo do zwrotu zapłaconego podatku VAT,

4.     nie mają lokat terminowych w wysokości zapewniającej wpłatę po­datku VAT,
korzystały z rozliczeń VAT do 31 grudnia 1999 r.

5.     mają wskaźnik płynności (szybki), obliczany miesięcznie, za ostatnie trzy miesiące, nie większy niż 1,2

6.     nie pozostają w zwłoce ze zobowiązaniami wobec PFRON.

Wnioski dotyczące dofinansowania odsetek od kredytów obsługują oddziały według „Zasad udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do odsetek od kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi”.

 

B. – w formie starań o przyznanie pożyczki na zwrot podatku VAT - pracodawcy, którzy spełniają powyższe kryteria oraz udokumentują odmowę przyznania kredytu bankowego na ten cel z powodu braku zdolności kredytowej.Powrót na początek strony

 

 

 IV. Zasady udzielania pomocy finansowej w formie pożyczki

1.     Pożyczka oprocentowana w wysokości 10% w stosunku rocznym - udzielana ze środków PFRON - w wysokości kwoty wnioskowanej, jednak nie przekraczającej miesięcznej kwoty zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za miesiąc, którego dotyczy wniosek.

2.     Pożyczka może być przyznana Wnioskodawcy tylko jeden raz w roku kalendarzowym.

3.     Okres karencji nie może być dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia wypłaty środków po­życzki.

4.     Okres spłaty pożyczki wynosi 10 miesięcy i liczony jest od zakończenia okresu karencji.

5.     Spłata pożyczki następuje w równych, miesięcznych ratach.

6.     Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki.

7.     Prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić może:

a)     hipoteka,

b)    poręczenie wekslowe (awal),

c)     poręczenie według prawa cywilnego wiarygodnej osoby prawnej lub fizycznej,

d)    przelew wierzytelności na zabezpieczenie (cesja),

e)     przelew praw z umów ubezpieczeniowych,

f)      zastaw na prawach,

g)     gwarancja bankowa zapłaty należności,

h)     weksel in blanco wraz z innym w/w rodzajem zabezpieczenia,

i)       poddanie się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 kpc.

8.     Sposób i formę zabezpieczenia uzgadnia Wnioskodawca z Pełnomocnikami.

9.     W wyjątkowych, udokumentowanych przez Pożyczkobiorcę przypadkach losowych Pełnomocnicy mogą podjąć decyzję o odroczeniu terminu spłat (maksymalnie do 6 miesięcy).

10. W wyjątkowych, udokumentowanych przez Pożyczkobiorcę przypadkach losowych pożyczka może zostać umorzona w całości lub części na podstawie zasad ustalonych przez Radę Nadzorczą PFRON.Powrót na początek strony

 

 V. Procedura udzielania pożyczek, o których mowa w programie:

 1.     Wnioskodawca składa kompletny wniosek (z wyłączeniem sprawozdania F01 sporządzanego miesięcznie na potrzeby programu oraz kserokopii sprawozdania ze stanu zatrudnienia, które są dostarczane w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wniosek złożony oraz deklaracji VAT 7, która winna być dostarczona w ciągu 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym został wniosek złożony) do właściwego terytorialnie Oddziału nie później niż do 25 dnia miesiąca, którego dotyczy wniosek.

2.     Określony powyżej termin nie obowiązuje wnioskodawców ubiegających się o pożyczkę na zapłacenie podatku VAT za styczeń 2000 r. – wniosek taki powinien zostać złożony nie później niż do 14 lutego 2000 r.

3.     Wniosek po sprawdzeniu na bieżąco jego kompletności jest rejestrowany i przekazany do właściwej komórki organizacyjnej Oddziału w celu jego rozpatrzenia i zaopiniowania.

4.     Komórka organizacyjna weryfikuje wniosek pod względem formalnym i - w przypadku niekompletnych lub błędnych zapisów we wniosku, powiadamia Wnioskodawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji wniosku o konieczności uzupełnienia informacji we wniosku lub koniecznych wyjaśnień.

5.     W przypadku nie spełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów dopuszczających do uczestnictwa w programie wymienionych w rozdziale III, komórka organizacyjna w Oddziale w ciągu 7 dni od daty rejestracji wniosku powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o nie zakwalifikowaniu się do programu oraz archiwizuje wniosek.

6.     Wnioski pozytywnie zweryfikowane i zaopiniowane przekazywane są na bieżąco, ale w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty rejestracji wniosku, przez w/w komórkę organizacyjną do Pełnomocników, którzy w trybie pilnym podejmują decyzję o przyznaniu pożyczek. Od ww. decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Zespołu Trójstronnego powołanego przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Pełnomocnik Rządu na wniosek Zespołu wystąpi o ponowne rozpatrzenie przez PFRON.

7.     O kolejności rozpatrywania wniosków i przyznawania pożyczek dla Wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane i zaopiniowane, decyduje kolejność według daty rejestracji wniosku, z tym, że dla wniosków, które wymagały uzupełnień braków formalnych obowiązuje data ich uzupełnienia.

8.     Oddział natychmiast powiadamia Wnioskodawcę o miejscu i terminie podpisania umowy pożyczki.

9.     Realizacja pożyczki następuje po podpisaniu umowy zawartej pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą w terminie nie przekraczającym 10 dni.

10. Szczegółowe zasady przekazania środków oraz rozliczeń zawarte są w umowie o pożyczkę i załącznikach stanowiących jej integralną część.

11. Oddział prowadzi obsługę finansową pożyczek udzielonych w ramach programu.

12. Monitoring i sprawozdawczość dotyczącą realizacji programu prowadzi PFRON.

13. PFRON ma prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania pożyczki
zgodnie z celami i zasadami programu.

14. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzi nadzór meryto­ryczny nad realizacją programu.

15.  Modyfikacje i zmiany w programie są wprowadzane przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w trybie przyjętym dla wprowadzenia programu.

Powrót na początek strony

 

 

 

VI. Wymagane dokumenty

Kompletny wniosek dotyczący uzyskania pożyczki powinien zawierać:

 1.     Wypełniony właściwie i czytelnie formularz wniosku.

2.     Kserokopię decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej.

3.     Kserokopię aktualnego wypisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu stwierdzającego status prawny Wnioskodawcy (ważny 3 miesiące).

4.     Kserokopię statutu lub umowy spółki (dla zakładów pracy chronionej nie będących osobami prawnymi).

5.     Kserokopie dokumentów finansowych F01 sporządzanych miesięcznie na potrzeby programu za ostatnie 3 miesiące oraz F02 za rok ubiegły.

6.     Dokument świadczący o odmowie udzielenia kredytu bankowego i braku zdolności kredytowej.

7.     Kserokopia deklaracji VAT 7 za miesiąc, którego dotyczy wniosek.

8.     Kserokopia sprawozdania ze stanu zatrudnienia. Powrót na początek strony

 

    Kserokopię dokumentu o posiadanym zabezpieczeniu prawnym wnioskowanej pożyczki wnioskodawca powinien dostarczyć na etapie zawierania umowy o pożyczkę.

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)  

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawnePEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.plPowrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych