Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Rzecznik Praw ObywatelskichRzecznik Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa,  telefon  (022) 55 17 700, fax.  (022) 827 64 53
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl


Przyjęcia interesantów: poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, wtorki - piątki w  godzinach od  9.00 do 15.00
telefon: (022) 55 17 760, (022) 55 17 811

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57, 80 -748 Gdańsk 
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 
poniedziałek w godz. 10.00-17.00, wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40 – 032 Katowice 

telefon (+ 48 32) 72 86 800, fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00, wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00Powrót na początek strony

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5, 50 - 056 Wrocław 
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115, fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów: telefon (+48) 71 34 69 100, poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od  9.00 do 15.00, środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich V kadencji (od 2006 r.) 

brak opisu     Pomoc prawna dla najuboższych, działania na rzecz poprawy legislacji oraz sprawniejszego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – to priorytety działalności nowego rzecznika praw obywatelskich Janusza Kochanowskiego.

    Na pierwszej konferencji prasowej dr J. Kochanowski zaznaczył, że jego urząd nie będzie zajmował się jedynie indywidualnymi skargami obywateli, ale również będzie starał się wpływać na zmiany systemowe.

    Rzecznik zapowiedział, że skupi się na trzech priorytetach. Pierwszy z nich to wspieranie tworzenia systemu pomocy prawnej dla najuboższych, gdyż obecnie ponad 50 proc. spraw, które rozpatruje jego biuro, dotyczy tego właśnie problemu. Pomoc prawną należy budować przy wykorzystaniu potencjału wielu instytucji. Powrót na początek strony

Stanowienie prawa

Drugim priorytetem ma być wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa. – Doszliśmy już do pewnej ściany. Stanowionego prawa jest za dużo. W 2004 roku w Dziennikach Ustaw opublikowano ponad 22 tys. stron aktów prawnych. Jest to choroba legislacyjna, powinniśmy iść za wzorem Unii Europejskiej, która przyjęła postulat zmniejszenia ilości przepisów o 40 proc. – powiedział RPO. (- na podstawie: Gazety Prawnej z 17.02.2006 r.)


ŻYCIORYS

Janusz Kochanowski prawnik, dyplomata: urodził się w Częstochowie 18 kwietnia 1940, żonaty z Ewą Chmiel -filolog polski, dwoje dzieci; Marta – prawnik angielski, Mateusz – student prawa.
Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w roku 1963. Aplikację sądową odbył w Sądzie Wojewódzkim dla m.st. Warszawy w latach 1964-66; pracę doktorska nt. subiektywnych granic odpowiedzialności karnej, obronił w roku 1980.
Janusz Kochanowski był wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1966 – 1990 oraz 1997 – 2005r. W tym okresie otrzymał szereg nagród rektorskich za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej. Był ekspertem Senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności w latach 1989-91. Następnie konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie w latach 1991-95. Później w okresie 1996 – 1997 był visiting fellow na Uniwersytecie Cambridge.
W latach 1998-1999 był doradcą Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy. W roku 1998 był członkiem zespołu ds. oceny tworzenia służby cywilnej i autorem opracowanego wówczas raportu. W latach 2000-2001 był członkiem zespołu przy Ministrze Sprawiedliwości d/s nowelizacji kodeksu karnego. Od roku 2000 jest prezesem znanej fundacji „Ius et Lex”, której celem jest wspomaganie inicjatyw naukowych i oświatowych dotyczących polskiego prawa oraz działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa. Fundacja obok działalności wydawniczej zajmuje się organizacją konferencji, seminariów i wykładów. Ostatnio pod kierunkiem Dr J. Kochanowskiego fundacja przygotowała całościowy program reformy wymiaru sprawiedliwości.
Jest także redaktorem naczelnym magazynu "Ius et Lex", w skład redakcji tego magazynu wchodzą najwybitniejsi przedstawiciele uniwersytetów i centrów naukowych z całego świata.
Jest twórcą i redaktorem serii klasyków filozofii prawa, w ramach której ukazały się m.in. takie książki jak D. Lyonsa: Etyka i Rządy Prawa; J. Raza, Autorytet prawa; J. Finnisa: Prawo naturalne i uprawnienia naturalne L. Fullera : Moralność prawa. Wszystkie one mają na celu wpływanie na zmianę rozumienia i stosowania prawa w naszym kraju. Był redaktorem specjalnego opracowania wydanego w tym roku w Stanach Zjednoczonych przez American Behavioral Scientist zatytułowanego „International Terrorism Through Polish Eyes”.
Dr Janusz Kochanowski był inicjatorem i organizatorem lub współorganizatorem szeregu głośnych międzynarodowych konferencji. W roku 2002 poświęconej „Odpowiedzialności karnej w systemach liberalnej demokracji”, której zadaniem było postawienie pytań o miejsce i rolę odpowiedzialności karnej w systemach liberalnej demokracji w obliczu rozpadu kapitału społecznego i postępującej dezintegracji społecznej oraz wynikających z nich wzrostu przestępczości i wzrostu populacji więziennej.
W roku 2004 poświęconej „Idei Europy”. Zorganizowano ją 2 maja na Zamku Królewskim w Warszawie z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej a jej celem było podjęcie debaty na temat filozoficznych, kulturowo-historycznych i prawno-politycznych aspektów integracji europejskiej.
W tym samym roku międzynarodowej konferencji poświęconej ocenie ostatnich lat praktyki konstytucyjnej w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Jej tematem przewodnim były trzy zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla politycznej stabilności i jakości rządów tj. system wyborczy, możliwość zmiany konstytucji oraz równowaga między prezydentem państwa a szefem rządu.
Dr Janusz Kochanowski był twórcą specjalnego konwersatorium t.zw. think-tanku poświęconego analizie zagadnień państwa i przygotowania jego reformy w najbardziej istotnych dziedzinach, które od kilku lat działa przy fundacji „Ius et Lex”. Rezultaty pracy tego konwersatorium w pracach, którego biorą udział wybitni przedstawiciele nauki i praktyki odgrywają doniosłą rolę w refleksji nad stanem państwa.
Jest współorganizatorem, wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Warszawskiego prestiżowego wykładu im. Leona Petrażyckiego, w ramach którego corocznie wygłaszają swoje wykłady światowej sławy przedstawiciele filozofii prawa ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec.
Był twórcą i pierwszym prezesem, w latach 2003-2004, Porozumienia Samorządów Zawodów Prawniczych i Organizacji Prawniczych, którego celem jest jednoczenie działań przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych na rzecz reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości i naprawy systemu obowiązującego prawa oraz podnoszenie standardów profesjonalnych i moralnych zawodów prawniczych.
W swoje karierze naukowej Dr Janusz Kochanowski był kilkakrotnie visiting fellow w Max -Planck-Institute für Ausländsiches und Internationales Strafrecht we Freiburgu, na Uniwersytecie w Augsburgu, Uniwersytecie w Oxfordzie - w Jesus College, w szeregu collegach Uniwersytetu w Cambridge, jak Wolfson College, Robinson College, gdzie został wybrany senior member, Clare Hall gdzie został wybrany członkiem dożywotnim oraz w Peterhouse College. W roku 2001 został zaproszony jako visitng fellow przez Akademię Brytyjską.
Dr Janusz Kochanowski jest od 1995 roku członkiem Okręgowej Rady Radców Prawnych w Warszawie; był w latach 1980-91 członkiem NSZZ "Solidarność". W latach 1989 – 2003 członkiem założycielem, sekretarzem i członkiem honorowym Rotary Club of Warsaw. Był poza tym członkiem London Diplomatic Association 1991-95, Consular Corps in London 1991-95, The London European Society and European Luncheon Club 1993-97, European Atlantic Group w Londynie 1993-97, Polskiego Club "Ognisko" w Londynie 1991-1995, Oxford & Cambridge University Club w Londynie 1997-99, British-Polish Legal Association w Londynie, którego jest dożywotnim członkiem honorowym, Transparency International – gdzie był członkiem zarządu, Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. Jest także członkiem założycielem Stowarzyszenia Pamięci Narodowej, członkiem International Adviser Criminal Law and Philosophy oraz członkiem komitetu doradczego europejskiego Caselex.
Dr Janusz Kochanowski jest autorem ponad 100 prac nt. prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych. W tym trzech monografii; Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności karnej 1985, Zagadnienia odpowiedzialności za przestępstwa drogowe i przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 1990; Redukcja odpowiedzialności karnej 2000.
Dr Janusz Kochanowski jest autorem i współautorem kilku komentarzy jak; Przestępstwa i wykroczenia drogowego z 1991 oraz klasycznych już zbiorowych komentarzy do kodeksu drogowego.
Jest autorem prac, które odegrały doniosłą rolę w rozwoju doktryny polskiego prawa jak prace dot. prawa stanu wojennego - był wówczas jego jednym krytykiem wykazującym naruszenie przez dekret o stanie wojennym podstawowej zasady lex retro non agit. Także szeregu pozycji krytycznych w stosunku do kodeksu karnego z 1997 r. oraz prac dotyczących zagadnień deregulacji i reformy systemu stanowienia prawa.
Najważniejsze spośród nich to rozprawy zajmujące się problematyką rozwoju odpowiedzialności karnej, winy i związku przyczynowego oraz symptomów obserwowanego obecnie kryzysu prawa, który jego zdaniem wyraża się w nadmiernej jurydyzacji życia, instrumentalizacji prawa oraz niedostatku jego moralności. Tezy te zyskały już sobie prawo obywatelstwa.
Szereg z tych opracowań zostało opublikowanych w języku niemieckim i angielskim jak np. Über die Wandlung der strafrechtlichen Verantwortung und die sich verringernde Rolle dieser Verantwortung im gesellschaftlichen Leben "Zeitschrift für Rechtsvergleichung 1978, Zur Problematik der Verkündung von Strafgesetzen in Polen, "Jahrbuch für Ostrecht" 1986, "Reasonable Man" Standards in Continental Law, "The Journal of Legislative Studies (1995), Penal Law in Confrontation with the Nightmares of the Past and Challenges of the Present Day (Penal law in relation to the change in the political system in Poland between 1990 and 2000). "Managerial Law" Volume 44 Number 5, 2002.
Jest autorem opracowań na użytek Sejmu oraz Rządu takich jak Projekt ustawy o służbie zagranicznej, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1998), Raportu o tworzeniu służby cywilnej w latach 1996 - 97 w ramach komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów, Analizy i oceny kodeksu karnego z 1997 na tle innych polskich kodyfikacji karnych na zlecenie Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP (1999) oraz wielu innych ekspertyz opracowanych na użytek
Powrót na początek strony Sejmu.
Źródło: http://www.ombudsman.gov.pl

Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich IV kadencji, 30 czerwca złożył ślubowanie.

ŻYCIORYS

Prof. dr hab. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich IV kadencji1942 - urodzony w Sieniawie
1964 - stopień magistra prawa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
1968 - stopień doktora prawa, 1973 - habilitacja, 1988 - profesor nadzwyczajny, 1991 - profesor zwyczajny

       Od 1964 r. do dziś zatrudniony na UJ w Krakowie, obecnie na stanowisku profesora prawa karnego

1989 - uczestnik rozmów przy Okrągłym Stole jako członek ,,Solidarności" (,,podstoliczek prawniczy")

1989 - 1993 sędzia, a w latach 1993 - 1997 prezes Trybunału Konstytucyjnego

1998 do czerwca 2000 - przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

 

       Autor ok. 150 prac z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa. Współautor polskiego kodeksu karnego z 1997 r. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu. Członek Polskiego PEN - Clubu. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Mogucji.

 

       Odznaczony:

    Kim jest Rzecznik?

    Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem ochrony prawnej, który działa na podstawie ustawy z 15 lipca 1987 r. (Dz.U. Nr 109 z 1991 r., poz. 471 z późn. zm.). Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu, na okres: do tej pory - 4 lat, a od kadencji, która rozpocznie się w 2000 roku - 5 lat.

    Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań.


    Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomaga Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

    Kto może zwracać się do rzecznika o pomoc? 

    W myśl art. 80 Konstytucji każdy ma prawo wystąpienia - na zasadach określonych w ustawie - do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Oznacza to, że o pomoc do Rzecznika może zwrócić się obywatel, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna, organizacja obywateli i organ samorządu.
    Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, m.in. na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu albo wyników kontroli przeprowadzonej przez Biuro Rzecznika. 
Powrót na początek strony

    Rzecznik i jego biuro 

    Rzecznik przy załatwianiu spraw nie jest związany terminami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego. Na odmowę podjęcia przez niego czynności nie przysługuje żaden środek odwoławczy. 

    Czego Rzecznik nie może? 

    Możliwości Rzecznika są ograniczone zakresem jego kompetencji.
    Wszystkie interwencje Rzecznika są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy i ustalenia, że okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.


    Rzecznik: 

    Należy wiedzieć, że 

    Wszystkie listy kierowane do Rzecznika są uważnie czytane. Rozpatrywane są też wszystkie skargi zgłoszone ustnie w czasie dyżurów w Biurze Rzecznika. Dla ułatwienia pracy, a także przyspieszenia rozpatrzenia sprawy, w wystąpieniu do Rzecznika należy: 

  1. podać imię, nazwisko i adres, pod który należy kierować korespondencję,
  2. dokładnie wskazać, czego dotyczy sprawa oraz podać w sposób zwięzły i jasny argumenty wykazujące naruszenie wolności lub prawa. 

    Do każdego pisma należy dołączyć niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada. List powinien być podpisany. 

    Uwaga ! 

    Zanim list zostanie wysłany do Rzecznika, dobrze jest jeszcze raz przeanalizować, czy na pewno wyczerpane zostały wszystkie możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i czy chodzi o rzeczywiste naruszenie wolności lub praw obywatelskich. W razie wątpliwości warto poradzić się adwokata lub radcy prawnego.
Jeśli Rzecznik otrzymuje sprawy, w których nie ma podstaw do podjęcia działań, opóźnia to zajęcie się sprawami, w których działanie Rzecznika jest konieczne. Ktoś potrzebujący naprawdę pomocy może więc na tym ucierpieć.
Rzecznik nie może zapewnić, że każdą sprawę podejmie. Zapewnia jednak, że każda sprawa zostanie wnikliwie rozpatrzona, zaś osoba zainteresowana otrzyma odpowiedź na swoje wystąpienie. 

Adresy:

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: centrala: (22) 551-77-00
tel.: przyjęcia interesantów : (22) 551-77-60; (22) 551-78-11
fax. : (22) 827-64-53

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałki

9°° - 17°°

Wtorki

9°° - 15°°

Środy

9°° - 15°°

Czwartki

9°° - 15°°

Piątki

9°° - 15°°

 

Zespół Terenowy we Wrocławiu
dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego

ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
tel.: (71) 34-69-100

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałki

9°° - 15°°

Wtorki

9°° - 15°°

Środy

10°° - 17°°

Czwartki

9°° - 15°°

Zespół Terenowy w Gdańsku
dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel.: (58) 764-73-06

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałki

10°° - 17°°

Wtorki, Środy, Czwartki

9°° - 15°°

Powrót na początek strony

Dochodzenie roszczeń cywilnych przed sądem 

    Sądy właściwe do rozpoznawania spraw cywilnych 
    Sprawy cywilne, to znaczy sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, jak również z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z mocy ustaw szczególnych, rozpoznawane są przez sądy powszechne, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
Zasadą jest, że wszystkie sprawy rozpoznają w pierwszej instancji sądy rejonowe. Sprawy o większym ciężarze gatunkowym oraz sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozpoznają jednak sądy okręgowe. Z reguły pozew należy wnieść do sądu pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. W niektórych sprawach można (lub trzeba) wnieść sprawy do sądu o innej właściwości miejscowej. 


    Co powinien zawierać pozew 

    W pozwie (piśmie wszczynającym postępowanie) należy:

    Pozew powinien być podpisany przez powoda albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika i zawierać załączniki, w tym pełnomocnictwo, jeżeli było udzielone.
    Strona zwolniona od kosztów sądowych, a działająca bez adwokata lub radcy prawnego, może ustnie zgłosić powództwo w sądzie właściwym lub w sądzie rejonowym swego miejsca zamieszkania, chociażby sąd ten nie był właściwy do rozpoznania sprawy. Wówczas sąd ten prześle niezwłocznie akta sprawy sądowi właściwemu.
    Wraz z pozwem składa się tyle odpisów pozwu i załączników, ilu jest pozwanych w sprawie.
    Od pozwu pobierana jest opłata sądowa (wpis). W razie wniesienia pozwu bezpośrednio przez obywatela bez pomocy adwokata sąd wzywa do uiszczenia wpisu, wskazując jego wysokość. Wpis należy uiścić w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem zwrotu pozwu. Od powoda sąd może też zażądać zaliczki na ew. wydatki (np. koszty biegłego). W niektórych sprawach powód jest zwolniony od kosztów sądowych, np. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz o alimenty. 
Powrót na początek strony

Jakie wnioski może jeszcze zawierać pozew ?

    W pozwie może ponadto zamieścić wnioski o:

a) wezwanie na rozprawę wskazanych świadków, 
b) dokonanie ekspertyzy przez biegłego lub oględzin, 
c) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentów będących w jego posiadaniu, 
d) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich oraz inne wnioski służące do przygotowania rozprawy

    Wniosek w postępowaniu nieprocesowym 

    W niektórych sprawach (np. o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej itp.) postępowanie prowadzone jest w tzw. trybie nieprocesowym. Wszczęcie postępowania następuje wówczas na podstawie pisma osoby zainteresowanej, które nazywa się wnioskiem.
    Wniosek powinien spełniać te same wymagania, które odnoszą się do pozwu, z tą tylko zmianą, że zamiast powoda należy wymienić wnioskodawcę, a zamiast pozwanego - wszystkich pozostałych zainteresowanych w sprawie, którzy będą występowali w sprawie jako uczestnicy postępowania. 


    Co ma zrobić osoba, którą nie stać na koszty sądowe? 

    Obywatel, który nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny i złoży sądowi oświadczenie takiej treści, może domagać się zwolnienia go od kosztów sądowych przez sąd. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie, czy oświadczenie to jest wystarczające dla zwolnienia od kosztów sądowych. Osobie prawnej może być przyznane zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na te koszty.
    Na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia służy zażalenie do sądu wyższej instancji.
    Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy zgłosić na piśmie (najlepiej wraz z pozwem) lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów w sądzie rejonowym swojego miejsca zamieszkania. Sąd ten prześle wówczas wniosek sądowi właściwemu. 


    Adwokat z urzędu 

    Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub w części może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego z urzędu. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. Przywilej ten stosuje się również do osoby korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, która złoży oświadczenie wykazujące, że nie może bez uszczerbku dla utrzymania swojego i rodziny ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego. Na postanowienie o odmowie ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie służy zażalenie do sądu wyższej instancji. 

    Odwołanie się od wyroku 

    Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia w terminie tygodniowym od ogłoszenia wyroku - w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. Od wyroku sądu drugiej instancji przysługuje - choć nie we wszystkich sprawach - kasacja do Sądu Najwyższego w terminie miesiąca od doręczenia wyroku. Kasację może wnieść jedynie pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym. Rzecznik Praw Obywatelskich kasacji wnieść nie może, chyba że brał udział w postępowaniu sądowym przed sądem apelacyjnym. Termin do wniesienia kasacji dla Rzecznika jest taki sam jak dla strony. Powrót na początek strony


Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego 

    Co to jest NSA? 
    Naczelny Sąd Administracyjny jest sądem, który rozpatruje skargi na działania i bezczynność organów administracji publicznej. Prawną podstawę funkcjonowania NSA stanowi ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 z późn. zm.). Naczelny Sąd Administracyjny działa w Warszawie oraz w ośrodkach zamiejscowych. 

    Jakie akty można zaskarżyć do NSA? 

    Do NSA można zaskarżyć: 

akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza decyzje administracyjne lub postanowienia administracyjne, 
przepisy prawa miejscowego, 
uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków w sprawach z zakresu administracji publicznej, choćby nie zawierały przepisów prawa miejscowego, 
inne akty, jeżeli ustawa tak stanowi. 

    NSA nie jest właściwy m.in. w sprawach należących do właściwości innych sądów, dyscyplinarnych oraz dotyczących cudzoziemców, którzy przebywają nielegalnie na terytorium Polski.
    Jeżeli organ nie załatwia sprawy w przewidzianym w ustawie terminie, obywatel może wnieść zażalenie do organu wyższej instancji, a gdy i ten organ wykazuje bezczynność - skargę do NSA. 


    Co trzeba zrobić przed wniesieniem skargi do NSA? 

    Skargę na decyzję administracyjną lub postanowienia administracyjne można wnieść dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych, które służyły skarżącemu w postępowaniu przed właściwym organem. Natomiast skarga w pozostałych przypadkach może być wniesiona dopiero po uprzednim zwróceniu się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. 

    Terminy do wnoszenia skarg 

    Skargę wnosi się bezpośrednio do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, a w innych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o podjęciu aktu lub innej czynności organu uzasadniającej wniesienie skargi.
    W razie wniesienia skargi na przepis prawa miejscowego, termin do wniesienia skargi biegnie od dnia doręczenia skarżącemu odpowiedzi na jego wezwanie do usunięcia naruszenia. Jeśli odpowiedź nie została doręczona obywatelowi przed upływem dwumiesięcznego terminu, 30-dniowy termin do wniesienia skargi biegnie od dnia upływu dwumiesięcznego terminu.
    Z ważnych powodów NSA może przywrócić termin do wniesienia skargi. 


    Co powinna zawierać skarga? 

    W skardze do NSA należy podać: 

    Osoba wnosząca skargę powinna ją podpisać. W przypadku wniesienia skargi przez pełnomocnika powinien ją podpisać pełnomocnik załączając dokument pełnomocnictwa

    Od skargi pobiera się opłatę (wpis), której wysokość w zależności od rodzaju sprawy określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wysokości wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz.U. Nr 117, poz. 563 ze zm.). NSA wzywa obywatela, który wniósł sam skargę do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni. 


    Co ma zrobić osoba, którą nie stać na koszty sądowe? 

    Obywatel, który nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny i złoży oświadczenie takiej treści, może domagać się zwolnienia go od kosztów sądowych przez NSA. Oświadczenie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Od NSA zależy uznanie, czy oświadczenie to jest wystarczające dla zwolnienia od kosztów sądowych. Osobie prawnej może być przyznane zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na te koszty. 

    Adwokat z urzędu 

    Strona zwolniona przez NSA od kosztów sądowych w całości lub w części może zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego z urzędu. NSA uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie uzna za potrzebny. 

    Rewizje nadzwyczajne od orzeczeń NSA 

    Od orzeczenia NSA nie ma odwołania.
    W wyjątkowych wypadkach, gdy orzeczenie NSA rażąco narusza prawo lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, obywatel może wnieść podanie do Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego.
    Termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej wynosi 6 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia stronie.    NSA w Warszawie i ośrodkach zamiejscowych 

    NSA w Warszawie jest właściwy w sprawach z zakresu działania centralnych i naczelnych organów administracji publicznej. Jest również właściwy w sprawach z zakresu działania terenowych organów administracji publicznej z obszarów województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
    Ośrodki zamiejscowe NSA są właściwe w sprawach z zakresu działania organów administracji publicznej mających siedzibę na terenie województwa objętego właściwością danego ośrodka zamiejscowego, a ponadto: 

a) w sprawach z zakresu działania Prezesa Głównego Urzędu Ceł w postępowaniu odwoławczym w sprawach załatwianych w pierwszej instancji przez organy celne mające siedzibę na terenie województwa objętego właściwością danego ośrodka zamiejscowego i 

b) Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawach osób zamieszkałych na terenie województwa objętego właściwością danego ośrodka zamiejscowego. 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

Ostatnia modyfikacja: marzec 2009, poczta do autora witrynywww.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
[kliknij na link aby do mnie napisac]

Powrót na początek stronyPowrót na początek strony 

Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości 800 x 600

Copyright ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.