Problemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

Program Likwidowanie barier transportowych - program aktywizowania "PEGAZ" Pegaz

        PEGAZ to program samochodowy dla niepełnosprawnych z możliwością otrzymania przez nich kredytu na zakup samochodu. Kredyty będzie udzielać PFRON i banki komercyjne, a odsetki sfinansuje PFRON.

 Pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych. - Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Warszawa, 2000 r.

 I. Przesłanki wyjściowe: Jednym z warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które z powodu dysfunkcji narządu ruchu mają trudności w przemieszczaniu się, jest umożliwienie tym osobom dostępu do szkoły, zakładu pracy, placówek służby zdrowia (w tym na zabiegi rehabilitacyjne), urzędów, placówek kulturalno-oświatowych i innych jednostek.

 Osoby z uszkodzonym narządem ruchu stanowią grupę bardzo zróżnicowaną nie tylko pod względem rodzaju i zakresu uszkodzenia, lecz także pod względem obniżenia sprawności czynności motorycznych. Wszelkie uszkodzenie kończyn górnych utrudnia, ogranicza czy nawet uniemożliwia wykonywanie czynności manipulacyjnych.

 Natomiast uszkodzenie kończyn dolnych utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia poruszanie się w przestrzeni - stanie, chodzenie, bieganie itp. Obniżenie sprawności lokomocyjnych w wielu sytuacjach ma wpływ na wykonywanie czynności życia codziennego, pracę zawodową, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych i usprawniających, czy zajęć rekreacyjnych.

 U wielu osób niepełnosprawnych dysfunkcje kończyn górnych i dolnych występują jednocześnie.

 Bariera w korzystaniu z publicznych środków transportu (niedostosowanie) dotyka nie tylko dorosłych, ale w znacznej mierze również dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym, których procesy poznawcze jak np. spostrzegania, orientacji, pamięci itp. są ograniczone w takim stopniu, że nie są one zdolne do samodzielnego życia i wymagają opieki osoby drugiej. Nie można jednak pozbawić ich możliwości rehabilitacji, nauki, uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, a warunkiem korzystania z tych możliwości jest dostęp do placówek rehabilitacyjnych, oświatowych, kulturalnych itp.

 Realizacja warunku dostępności do rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej osób niepełnosprawnych zarówno z powodu dysfunkcji narządu ruchu jak i z powodu innych schorzeń (dziecięcego porażenia mózgowego, głębokiego upośledzenia umysłowego, autyzmu, ruchów mimowolnych o dużym nasileniu oraz dysfunkcji narządu wzroku), możliwa jest poprzez zapewnienie środka transportu, który umożliwi im poruszanie i przemieszczanie się.

 Takim środkiem transportu jest samochód osobowy wraz z oprzyrządowaniem.

Wiele osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów osiąga dochody na niskim poziomie, uniemożliwiającym samodzielny zakup nawet najtańszego środka transportu. Dla nich szansą będzie nieoprocentowana pożyczka ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z możliwością ewentualnego częściowego umorzenia.

 Pomocą dla osób, które mogą uzyskać kredyt bankowy na zakup samochodu, będzie całkowite lub częściowe finansowanie odsetek od kredytu.

Za stosowaniem takiego rozwiązania przemawia angażowanie znacznie mniejszych środków Funduszu niż przy pożyczkach.

 Osoby niepełnosprawne wykazują duże zainteresowanie formami pomocy ze środków PFRON w ramach programów aktywizowania przez likwidację barier transportowych.

 II. Cel programu:

Podstawowym celem programu jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym - a tym samym umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji.

 W wyniku realizacji programu ułatwione zostanie kolejnej grupie osób niepełnosprawnych nabycie własnego środka transportu poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zakupu lub oprzyrządowania samochodów osobowych.

Realizacja programu przyczyni się również do aktywizacji osób niepełnosprawnych i w konsekwencji zmniejszenia liczby osób, które z powodu barier transportowych mają trudności z pozyskaniem pracy.

  Program realizowany będzie na terenie całego kraju przez okres 3 lat z tym, że w zakresie dotyczącym odsetek od kredytu bankowego realizacja rozpocznie się od 1 stycznia 2001 r.

 III. Adresaci programu

Adresatami programu, z zastrzeżeniem pkt  2, są:

1.   pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych >Dz.U Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) z powodu dysfunkcji narządu ruchu, jeżeli osiągają dochód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

2.   niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do lat 18 z dysfunkcją narządu ruchu, głębokim upośledzeniem umysłowym, z dziecięcym porażeniem mózgowym, autystyczne lub niewidome, jeśli:

a)   posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, lub

b)   mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika, w imieniu i na rzecz których występują rodzice lub opiekunowie prawni.

3)   ucząca się młodzież niepełnosprawna w wieku od 18 do 26 lat z dysfunkcją narządu ruchu, głębokim upośledzeniem umysłowym, z dziecięcym porażeniem mózgowym, autystyczne lub niewidome, w tym nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, jeśli:

a)    posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub

b)    mają przyznany zasiłek pielęgnacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika w imieniu i na rzecz osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni.

·     jeżeli treść wyżej wymienionych dokumentów, nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu, dokumentem potwierdzającym tą przyczynę jest zaświadczenie wydane przez lekarza prowadzącego.

        Program może mieć zastosowanie również do osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności z ubytkiem jednej kończyny dolnej.

IV. Zakres dofinansowywania

W ramach programu będą finansowane koszty:

a)   zakupu samochodu osobowego bez oprzyrządowania,

b)   zakupu samochodu osobowego oprzyrządowanego fabrycznie stosownie do rodzaju dysfunkcji,

c)   zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu osobowego,

    Cena zakupu samochodu osobowego bez oprzyrządowania nie może przekroczyć 200% a z oprzyrządowaniem 250% maksymalnej kwoty pożyczki,

1)   Samochód nie może być starszy niż 3 lata.

2)   Dopuszcza się możliwość udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania na łączną realizację dwóch tytułów tj. zakupu samochodu osobowego bez oprzyrządowania oraz zakupu i montażu oprzyrządowania do tego samochodu.

V. Realizacja programu następuje w formie:

 Nieoprocentowanej pożyczki ze środków PFRON:

1)   Pożyczka udzielana jest na okres 5 lat,

2)   Maksymalna kwota pożyczki będzie ustalana dla każdego roku odrębnie. W roku 2000 maksymalna kwota przyznanej pożyczki może wynosić 20.000 zł, przy czym nie może przekroczyć:

·    100 % maksymalnej kwoty pożyczki w przypadku zakupu samochodu wraz z oprzyrządowaniem, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż faktyczna kwota zakupu pomniejszona o wkład własny,

·     80 % maksymalnej kwoty pożyczki w przypadku zakupu samochodu bez oprzyrządowania, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż faktyczna kwota zakupu pomniejszona o wkład własny,

·     25 % maksymalnej kwoty pożyczki w przypadku zakupu i montażu oprzyrządowania posiadanego samochodu; jeśli kwota wydatkowana na zakup i montaż oprzyrządowania jest niższa od 25% maksymalnej kwoty pożyczki - pożyczka może być udzielona w wysokości kwoty wydatkowanej,

3)   Do uzyskania pożyczki niezbędny jest udział własny pożyczkobiorcy w kwocie nie mniejszej niż 10% ceny zakupu. Warunek ten nie dotyczy pożyczki na zakup i montaż oprzyrządowania posiadanego samochodu.

4)   Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie cywilno-prawne co najmniej dwóch osób fizycznych lub weksla in blanco z poręczeniem (awalem) oraz przelew praw z polisy ubezpieczeniowej Auto -Casco (AC).

5)   W wyjątkowych, udokumentowanych przez pożyczkobiorcę przypadkach losowych i społecznie uzasadnionych, dopuszcza się:

·     zmianę formy zabezpieczenia pożyczki, zgodnie z wolą stron,

·     zakup samochodu osobowego, którego cena przekracza maksymalną cenę zakupu samochodu osobowego, o której mowa w Rozdziale V, ust. 2,

·     odroczenie terminu spłaty,

·     częściowe umorzenie pożyczki.

        Finansowania ze środków PFRON w części lub w całości odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup samochodu osobowego lub oprzyrządowania na okres nie dłuższy niż 5 lat.

1)   maksymalna kwota kredytu, od której oprocentowanie dofinansowywane jest ze środków PFRON, nie może przekroczyć 20.000 zł, przy czym kwoty bazowe kredytu, od których są naliczane odsetki dofinansowywanie ze środków PFRON, przyjmuje się w wysokościach analogicznych jak przy udzielaniu pożyczek (ust. 1 pkt 2 lit. a-c, niniejszego rozdziału).

2)   Dofinansowanie oprocentowania następuje do wysokości kwoty naliczonej według stopy redyskonta weksli ogłaszanej przez NBP, powiększonej w granicach do 4 (czterech) punktów procentowych w stosunku rocznym.

3)   W przypadku, gdy kwota naliczonego przez bank oprocentowania przewyższa kwotę oprocentowania dofinansowywaną przez PFRON, to różnicę wynikającą z odjęcia wymienionych kwot oprocentowania spłaca korzystający z dofinansowania.

VI. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:

1)   wykonywanie przez osobę niepełnosprawną pracy zarobkowej albo uczenie się, lub zarejestrowanie się w urzędzie pracy w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy,

2)   posiadanie przez osobę niepełnosprawną prawa jazdy, lub zagwarantowanie opiekuna posiadającego prawo jazdy, który będzie dowoził osobę niepełnosprawną,

3)   nie posiadanie samochodu osobowego lub posiadanie samochodu bez oprzyrządowania, lub posiadanie samochodu starszego niż 4 lata.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby:

1)   które w przeszłości, korzystając ze środków PFRON naruszyły warunki zawartych umów lub nie wywiązały się z podjętych zobowiązań,

2)   którym udzielono w okresie ostatnich 4 lat dofinansowania ze środków PFRON na zakup samochodu w ramach innych programów celowych PFRON, z wyłączeniem osób, które z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia ubiegają się o pożyczkę na zakup i montaż lub zmianę oprzyrządowania posiadanego samochodu,

3)   niepełnosprawne - dzieci i młodzież przebywająca w ośrodkach opieki społecznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych i innych tego typu placówkach.  

VII. Realizatorzy programu:

1). Zarząd PFRON - zgodnie z zasadami określonymi pkt III w Decyzji Nr 2 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie opracowania programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2). Terenowe oddziały PFRON - do zakresu działania których należy przede wszystkim:

a.    postępowanie zgodnie z procedurami realizacyjnymi,

b.    podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej pomocy i powiadomienie o tym wnioskodawcy wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.

3)   Komisje opiniujące wnioski, w skład, których wchodzi, co najmniej 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

VIII. Tryb postępowania

1.   Wnioski składane są do 31 maja każdego roku.

2.   Oddział PFRON powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku w terminie 6 tygodni od daty wydania opinii komisji.

3.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy, w terminie 30 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 2.

4.   Od decyzji Pełnomocników Zarządu nie przysługuje odwołanie.

5.   Osoby niepełnosprawne, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu mogą ponownie składać wnioski po upływie 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

6.   W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych skutkujących utratą lub całkowitym zniszczeniem samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego możliwe jest ponowne przyznanie pomocy na zakup samochodu lub na zakup i montaż oprzyrządowania.

7.   Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień ze strony realizatorów programu przy weryfikacji wniosków - przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8.   Wnioski nie załatwione pozytywnie wyłącznie z powodu braku środków finansowych PFRON, podlegają ponownemu rozpatrzeniu i realizacji w następnych okresach, po ich uprzednim uaktualnieniu.

IX. Merytoryczny nadzór nad realizacją programu.

1).  Merytoryczny nadzór nad realizacją programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy pomocy swojego Biura. Do zadań Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

a)   dokonywanie okresowej oceny realizacji programu na podstawie informacji przedkładanych Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przez Zarząd PFRON,

b)   przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych projektów ewentualnych zmian i korekt do programu.

2)   Zarząd PFRON przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian i korekt do Programu, będące wynikiem oceny i analizy jego funkcjonowania.

Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)    programie - rozumie się przez to program Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych „PEGAZ” w sprawie pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier transportowych,

2)    oddziale - rozumie się przez to Oddział PFRON,

3)    komisji - rozumie się przez to Komisje opiniującą wnioski złożone w ramach programu,

4)   pełnomocnikach - rozumie się przez to Pełnomocników Zarządu PFRON powołanych przez Prezesa Zarządu PFRON dla potrzeb programu,

5)   osobach w wieku aktywności zawodowej - rozumie się przez to kobiety w wieku do 60 lat i mężczyzn w wieku do 65 lat,

6)   wnioskodawcy - rozumie się przez to wnioskującego o przyznanie pomocy udzielanej w ramach programu, a w przypadku osób nieletnich (dzieci i młodzież do lat 18 lub młodzieży w wieku od 18 do 26 lat nie posiadającej zdolności do czynności prawnych) wnioskodawcą jest jedno z rodziców lub opiekun prawny,

7)   pożyczkobiorcy - rozumie się przez to pełnoletnią osobę niepełnosprawną będącą uczestnikiem programu albo jedno z rodziców lub opiekuna prawnego niepełnoletniej lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych osoby niepełnosprawnej uczestniczącej w programie, której przyznano pomoc w ramach programu,

8)   wniosku - rozumie się przez wniosek o przyznanie pomocy w ramach ,,programu",

      9) kompletnym wniosku - rozumie się przez to ,,wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.

 Tekst ujednolicony, 21.11.2000

        Dokładniej o ,,programie komputerowym" możesz dowiedzieć się dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolini 0-800-120407 lub napisz do rzecznika prasowego PFRON: Krzysztof Wiech, e-mail: pfron.rzecznik@pfron.org.pl

Początek strony

 

 

Czytaj również: Czytaj również ; warto wiedzieć

Przepisy ważne dla związkowcówWazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

HOMER - zakup komputera i oprogramowania dla niewidomych i niedowidzącychHOMER - zakup komputera i oprogramowania dla niewidomych i niedowidzących

Program uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

 

Przekazał: Roman Szuszkiewicz,

 

Początek strony

 

 

Parę słów o mnie tzn. obsługuj?cm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszamOstatnia modyfikacja: kwiecień, 2003     romans@idn.org.pl

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>

Początek stronyPoczątek strony     INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną