Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych
 

PROGRAM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
O
SÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - WAZON II

        Celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej. Działania podejmowane w ramach programu powinny umożliwić osobom niepełnosprawnym:

    Uprawnieni do szkoleń lub przekwalifikowań w ramach programu:

  1. osoby zatrudnione zgłaszające zamiar i gotowość podjęcia dodatkowego zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, zgodnym z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo innego zatrudnienia lub zmierzające rozpocząć działalność gospodarczą, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako poszukujące pracy w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia 1994 r.
  2. osoby niepełnosprawne, zarówno prowadzące jak też wykonujące działalność gospodarczą, w tym wykonujące wolny zawód, którym podwyższenie lub uzyskanie nowych kwalifikacji umożliwi rozwój prowadzonej działalności,
  3. osoby, wobec których zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie; posiadające decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej, skierowane do powiatowego urzędu pracy w celu przekwalifikowania zawodowego,
  4. osoby niepełnosprawne - pracownicy organów samorządowych - zatrudnione w celu reprezentowania środowiska osób niepełnosprawnych.Powrót na początek strony

 

      Koszty szkoleń, finansowane ze środków PFRON (przekazywane do dyspozycji Powiatowym Urzędom Pracy), obejmują przede wszystkim:

        Dofinansowanie ze środków PFRON na pokrycie ogólnych kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć kwoty 10-krotności przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym ,,Monitor Polski"). Czas trwania szkolenia nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy, w ściśle określonych przypadkach, może być wydłużony do 12 a nawet 30 miesięcy. Powiatowe Urzędy Pracy, o możliwościach i warunkach skorzystania z tego programu, muszą poinformować mieszkające na ich terenie osoby niepełnosprawne (za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz tablic informacyjnych).

       Powiatowy Urząd Pracy, kierując się potrzebami lokalnego rynku pracy oraz możliwościami osoby niepełnosprawnej, przedstawia własną propozycję szkolenia bądź akceptuje propozycję wnioskodawcy, dokonuje też wyboru jednostki szkolącej, posiadającej uprawnienia do prowadzenia działalności oświatowej oraz stosując przepisy o zamówieniach publicznych.
Finansowane ze środków PFRON mogą być szkolenia rozpoczęte po 1 stycznia 1998 r. (uwzględniona jest tutaj ciągłość funkcjonowania wcześniejszego programu), natomiast począwszy od 1 stycznia 1999 r. Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski według nowego wzoru.
Powrót na początek strony

 

 

    Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć

HOMER - zakup komputera i oprogramowania dla niewidomych i niedowidzących HOMER - zakup komputera i oprogramowania dla niewidomych i niedowidzących

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawne PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie opieki zdrowotnej

Program uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Pomoc - ortopedyczna (Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Powrót na początek strony

 

 

 

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

W problemach niepełnosprawnych można się kontaktować:

Komisja Krajowa NSZZ ,,Solidarność"
80-855 Gdańsk,
ul. Wały Piastowskie 24
Dział Polityki Społecznej,
Zbigniew Kruszyński, tel. (0 58) 308-44-08, e-mail: dpsgda@solidarnosc.org.pl

(bezpośredni e-mail do Działu Polityki Społecznej czynny od 5 marca 1999 r.)

www.solidarnosc.org.pl - KK NSZZ KK NSZZ "Solidarność", 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24 - kliknij tu a znajdziesz się w Gdańsku 80-855 GDAŃSK, ul. Wały Piastowskie 24

Powrót na początek strony

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: maj, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych