Powrót na stronę głównąProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną
 

 

Papirus

Program ,,Papirus" służyć ma wspieraniu publikacji
i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych.

Cel programu:

Adresaci programu:

to osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność wydawniczą, w szczególności o zasięgu ogólnopolskim.

Realizacja programu:

następuje w formie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zgodnych z celami programu związanych z publikacją wydawnictw periodycznych ciągłych oraz broszur, informatorów, poradników lub materiałów instruktażowych, dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych, również drukowanych pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w Internecie; książek naukowych lub popularnonaukowych drukowanych pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanych na kasecie, płycie CD, dyskietce lub w Internecie; literatury pięknej drukowanej pismem Braille'a, w druku powiększonym lub wydawanej na kasecie, płycie CD, dyskietce, lub w Internecie.Powrót na początek strony

Program realizowany będzie na terenie całego kraju przez okres 5 lat

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Uchwała nr 31/2000

Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia 3 sierpnia 2000 r.

w sprawie: zatwierdzenia programu celowego pn. ,,PAPIRUS-wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych".

    Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

    Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza program celowy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn. ,,PAPIRUS - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych" stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

    Na realizację programu, o którym mowa w § 1, w roku 2000 przeznacza się kwotę 3 mln zł (słownie: trzy miliony złotych).

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Załącznik do uchwały nr 31/2000

Rady Nadzorczej PFRON z dnia 3 sierpnia 2000 r.

PAPIRUS

    Program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych "PAPIRUS - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych

Przesłanki wyjściowe:

    Osobom niepełnosprawnym niezwykle potrzebny jest dostęp do informacji, takich jak publikacje i wydawnictwa prasowe, poradniki, informatory ze względu na problemy związane z niepełnosprawnością (problemy ze zdrowiem, z poruszaniem się, ze znalezieniem pracy, uzyskaniem informacji odnośnie przysługujących im praw, a także w celu przeciwdziałania barierom świadomościowym). Uzyskiwanie wiedzy odnośnie przysługujących praw i możliwości rozwiązania konkretnych spraw jest bardzo ważnym składnikiem informacji kierowanych do osób niepełnosprawnych, jak również nierzadko stanowi dla nich przysłowiowe ,,okno na świat".

    Potrzebne są wydawnictwa, które mogłyby zainteresować swoją problematyką szeroką rzeszę czytelników zarówno niepełnosprawnych jak i sprawnych. Przy czym niezmiernie istotnym elementem powodzenia takiego przedsięwzięcia jest dostępność takich wydawnictw w różnych formach przekazu oraz interesująca treść, która odnosiłaby się nie tylko do problemów osób niepełnosprawnych (z różnymi dysfunkcjami) ale również do spraw ważnych dla społeczności lokalnej, kraju i świata.

    W wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym niezwykle ważne jest realizowanie przepisów ustawowych, jak również zapisów zawartych w aktach normatywnych niższego rzędu.

    Na polskim rynku wydawniczym ukazuje się spora liczba czasopism, których formuła ogranicza się zazwyczaj do poruszania spraw ważnych dla grupy osób z podobnymi dysfunkcjami lub schorzeniami (np.: niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych, niesłyszących, diabetyków).

    Równie ważnym elementem niwelowania barier w komunikowaniu się oraz społecznych - szczególnie dla osób słabowidzących i niewidomych jest dostęp do literatury pięknej i popularnonaukowej np. publikowanych w druku powiększonym, pismem Braille'a lub nagranych na kasecie magnetofonowej, płycie CD, dyskietce.

Cel programu: Wspieranie publikacji i wydawnictw umożliwiających przede wszystkim:

włączanie osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami do uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb oraz integrowanie osób niepełnosprawnych poprzez:

przełamywanie istniejących barier psychologicznych w społeczeństwie poprzez:

Program realizowany będzie na terenie całego kraju przez okres 5 lat od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON.

Adresatami programu są:

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność wydawniczą, w szczególności o zasięgu ogólnopolskim.

Realizacja programu następuje w formie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zgodnych z celami programu związanych z publikacją:

W ramach programu dofinansowane będą koszty:

Kwota dofinansowania wynosi do 70% kosztów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3;

W przypadku publikacji i wydawnictw w wersji braillowskiej kwota dofinansowania wynosi do 90% kosztów, o których mowa w ust. 1.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest w szczególności:

Realizatorzy programu:

Zarząd PFRON - zgodnie z zasadami określonymi w pkt III Decyzji nr 2 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie opracowania programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Terenowe oddziały PFRON - do zakresu działania których należy przede wszystkim:

Wnioski wydawnictw o zasięgu ogólnopolskim składane są do Biura Funduszu a wnioski wydawnictw o zasięgu lokalnym składane są do Oddziałów PFRON.

Tryb postępowania:

Wnioski składane są w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadania. Zasada ta nie dotyczy roku 2000, w którym wnioski mogą być składane w ciągu 6 tygodni od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą PFRON.

Oddział PFRON powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku w I kwartale roku, którego wniosek dotyczy. W roku 2000 rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w ciągu miesiąca od ostatniego dnia przyjmowania wniosków.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem umowy, w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

Od decyzji Pełnomocników Zarządu nie przysługuje odwołanie.

Wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybienia ze strony realizatorów programu przy weryfikacji wniosków - przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Merytoryczny nadzór nad realizacją programu:

Merytoryczny nadzór nad realizacją programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy pomocy swojego Biura. Do zadań Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

  • dokonywanie okresowej oceny realizacji programu na podstawie informacji przedkładanych Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przez Zarząd PFRON,

  • przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych projektów ewentualnych zmian i korekt programu.

Zarząd PFRON przedstawia Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian i korekt programu, będące wynikiem oceny i analizy jego funkcjonowania.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Uchwała nr 411/2000

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z dnia 24 sierpnia 2000r.

w sprawie: przyjęcia ,,Procedury realizacji programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p.n. ,,Papirus - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych".

    Na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162, poz. 1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280; z 2000 r nr 48, poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1

    Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje ,,Procedurę realizacji programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych p.n. ,,Papirus - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych" stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Powrót na początek strony

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 411/2000

Zarządu PFRON z dnia 11 lipca 1999 r.

    Procedura realizacji programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ,,Papirus" wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne

Rozdział 1.

Zasady określają:

    Procedura realizacji określa zasady i tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej ,,Funduszem", w ramach programu celowego Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pn.: ,,Papirus - wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych", zwanego dalej ,,programem".

Rozdział 2.

Tryb składania wniosków:

    Wnioskodawca sporządza wniosek na właściwym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury realizacyjnej.

    Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są:

    Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura lub Oddziału Funduszu, a za datę przyjęcia wniosku, datę zarejestrowania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku w rejestrze wniosków prowadzonym w Biurze lub Oddziale Funduszu.

    W roku 2000 wnioski składane są do 13 września 2000 roku, a w następnych latach funkcjonowania programu (począwszy od 2001 roku) w IV kwartale roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

    Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć na żądanie Funduszu uzupełniające informacje, niezbędne do podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

    Fundusz nie zwraca kosztów związanych z przygotowaniem przez Wnioskodawcę wniosku.

    Przyjęcie przez Fundusz wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

    W 2000 roku Oddziały Funduszu zobowiązane są do poinformowania o wdrożeniu programu wszystkich podmiotów, które złożyły w 2000 roku wnioski o dofinansowanie działalności wydawniczej w ramach zadań ustawowych realizowanych na podstawie uchwały nr 201/99 z dnia 12 maja 1999 roku w sprawie zasad dofinansowywania ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydawnictw dotyczących rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, a także opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, a nie otrzymały na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu.

Rozdział 3.

Wymagane we wniosku informacje i załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać następujące informacje:

W zależności od statusu prawnego Wnioskodawcy do wniosku powinny być załączone odpowiednie dokumenty (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem):

Rozdział 4.

Tryb rozpatrywania wniosków

Fundusz (Biuro lub Oddział) sprawdza prawidłowość wypełnienia złożonego wniosku oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników.

W przypadku stwierdzenia w złożonych przez Wnioskodawcę dokumentach, braków formalnych, Fundusz w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku powiadamia Wnioskodawcę o konieczności dokonania uzupełnień w terminie 14 dni. W 2000 roku ww. terminy skraca się do 7 dni.

W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę kryteriów dopuszczających do uczestnictwa w programie, wymienionych w rozdziale VII programu, Fundusz w ciągu 14 dni od daty przyjęcia wniosku powiadamia pisemnie Wnioskodawcę o nie zakwalifikowaniu do programu oraz archiwizuje wniosek. W 2000 roku ww. termin skraca się do 7 dni.

Wnioski niewłaściwie sporządzone i niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zarząd Funduszu podejmuje decyzję o podziale środków na realizację zadania przez Biuro i Oddziały Funduszu na podstawie wnioskowanych kwot dofinansowania we wnioskach pozytywnie zweryfikowanych.Powrót na początek strony

Wnioski pozytywnie zweryfikowane przekazywane są do decyzji przy czym:

Wysokość dofinansowania wynosi do 70% sumy kosztów realizowanego zadania w tytułach dofinansowywanych ze środków Funduszu zgodnie z rozdziałem VI programu, a w przypadku publikacji i wydawnictw w wersji braillowskiej do 90% sumy kosztów realizowanego zadania w tytułach dofinansowywanych ze środków Funduszu zgodnie z rozdziałem VI programu.

Fundusz powiadamia Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku w terminie 3 miesięcy od ostatniego dnia składania wniosków. W 2000 roku Fundusz powiadamia Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku nie później niż do 14 października 2000 roku.

W przypadku pozytywnej decyzji Fundusz informuje Wnioskodawców o miejscu i terminie podpisania umowy, (nie dłuższym niż 20 dni od daty powiadomienia o którym mowa w pkt 8) oraz o wymaganych przy podpisywaniu umowy dokumentach.

W przypadku wniosków dotyczących zadań realizowanych w 2000 roku dopuszcza się możliwość refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na cele określone w Rozdziale VI programu.

Rozdział 5.

Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków

Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę w szczególności:

Przy rozpatrywaniu wniosków, preferowane są przedsięwzięcia wydawnicze non profit.Powrót na początek strony

   

Rozdział 6.

Tryb udzielania dofinansowania

    Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, sposób wypłacenia środków Wnioskodawcy oraz zasady rozliczenia określa umowa.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury realizacji i zawiera w szczególności:

Termin realizacji umowy, o którym mowa ust. 2 pkt 5, nie może być dłuższy niż do końca roku, na który umowa została zawarta, zaś termin złożenia przez Wnioskodawcę końcowych dokumentów rozliczeniowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być dłuższy niż do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, na który zawarta jest umowa.Powrót na początek strony

 

Rozdział 7.

Rozliczenie i kontrola wykorzystania udzielonego dofinansowania

Wnioskodawca pod rygorem rozwiązania umowy, jest zobowiązany do wykorzystania dofinansowania zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia wydatkowania udzielonego dofinansowania zgodnie z celem jego przeznaczenia.

Podstawą rozliczenia przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu stanowią następujące dokumenty podpisane za zgodność ze stanem faktycznym, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy:

Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać:

    Wysokość dofinansowania przy końcowym rozliczeniu pomniejsza się o wysokość przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wydawnictwa (publikacji) objętego dofinansowaniem Funduszu, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dofinansowania.

    Dla dokonania oceny wykorzystania przyznanego dofinansowania Oddział Funduszu oraz inne jednostki organizacyjne Biura Funduszu uprawnione są do przeprowadzenia nie zapowiedzianych kontroli w siedzibie Wnioskodawcy oraz miejscach wykonywania przez niego działalności.Powrót na początek strony

 

 

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej

 Czytaj również: Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

Braille - 2000 - program celowy BRAILLE - program celowy Braille 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA i OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie: szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz wysokości udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia Okulary w nowym systemie

Program - ,,SEZAM" SEZAM  Program celowy:  Drogowskaz DROGOWSKAZ  Program ,,HOMER" - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania  dla niewidomych i niedowidzących HOMER 2000 Program ,,PEGAZ 2000" PEGAZ 2000 Program celowy: ,,HEFAJSTOS" - pomoc dla pracodawców prowadzących ZPCh - produkujących sprzęt rehabilitacyjny i ortopedycznyHefajstos

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: kwiecień, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyPowrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej