Problemy Osób Niepełnosprawnych

:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
::
Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::


 INFORMUJEMY-2.:

 

Powrót do: INFORMUJEMY 1

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Stawki podatku wynoszą:
  1) od umowy sprzedaży:
    a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego

2%,

    b) innych praw majątkowych

1%,

  2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:  
    a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego

2%,

    b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych

1%,

  3) od umów ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności

1%,

  4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego

2%,

  5) od umowy ustanowienia odpłatnej renty, jeżeli podstawę opodatkowania stanowi:  
    a) skapitalizowana wartość renty

1%,

    b) wartość rzeczy lub praw nabytych tytułem wynagrodzenia, stosuje się odpowiednio stawki określone w pkt 1,  
  6) od ustanowienia hipoteki:
    a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności

0,1%,

    b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

19 zł,

  7) od umowy majątkowej małżeńskiej

38 zł,

  8) od umowy spółki

0,5%.

  (Dz. U. z 2005 r. nr 41, poz. 399)

 

 

Wpisy w sprawach cywilnych

 • I. Przepisy ogólne

  Cały wpis stosunkowy w sprawie cywilnej oraz w sprawie gospodarczej:  
  do 10 000 zł 8% nie mniej niż 30 zł
  od 10 001 zł do 50 000 zł od pierwszych 10 000 zł 800 zł, a od nadwyżki
  ponad 10 000 zł 7%
  od 50 001 zł do 100 000 zł od pierwszych 50 000 zł 3600 zł, a od nadwyżki
  ponad 50 000 zł 6%
  powyżej 100 000 zł od pierwszego 100 000 zł 6600 zł, a od nadwyżki
  ponad 100 000 zł 5% nie więcej jednak
  niż 100 000 zł
  Wpis w postaci ułamkowej części nie mniej niż 15 zł
  Wpis tymczasowy od 20 zł do 500 zł, chyba że przepisy przewidują inną wysokość
  Wpis stały od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
  oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika lub biegłego skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego lub osoby trzeciej oraz odmowy zwolnienia od grzywny przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia wynagrodzenia biegłego należności świadka
  15 zł
  Wpis stały od wniosku o:
  przeprowadzenie postępowania pojednawczego, zabezpieczenie dowodów
  15 zł
  Wpis tymczasowy od wniosku w sprawie o:
  uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym, stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed takim sądem
  od 60 zł do 200 zł
  Jeżeli wartość przedmiotu ugody przewyższa wartość przedmiotu sprawy przyjętej za podstawę obliczenia wpisu stosunkowego 1/5 część wpisu stosunkowego, na której poczet zalicza się połowę wpisu uiszczonego od pisma wszczynającego postępowanie w tej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej; zwrotowi podlega jedynie nadwyżka, która pozostała po takim zaliczeniu
  Wartość przedmiotu ugody zawartej w postępowaniu pojednawczym 1/10 część wpisu stosunkowego; na poczet tego wpisu zalicza się wpis uiszczony od wniosku o przeprowadzenie tego postępowania

  II. Proces

  1. Przepisy ogólne
  Pozew główny i wzajemny cały wpis
  Interwencja główna cały wpis
  Apelacja cały wpis
  Kasacja cały wpis
  Skargi o wznowienie postępowania cały wpis
  Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego cały wpis
  Sprawy o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa:  
  - w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji cały wpis obliczony od wartości zasądzonego roszczenia
  - nakazanie eksmisji jednego z małżonków, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków, podział wspólnego mieszkania albo podział wspólnego majątku wpis w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
  Sprzeciw od wyroku zaocznego 1/2 wpisu
  Pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym 1/4 wpisu
  Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego wydanego za granicą 1/4 wpisu
  Wniosek o wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 1/4 wpisu
  Zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 3/4 wpisu
  Wniesienie przez pozwanego w terminie sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym 3/4 wpisu od powoda
  Interwencja uboczna, jeżeli zgłoszenie nie jest połączone z inną czynnością procesową podlegającą wpisowi 1/5 wpisu
  Zażalenie, jeżeli nie jest połączone z innym środkiem zaskarżenia 1/5 wpisu
  2. Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego
  Pozew w sprawie o:
  -ochronę dóbr osobistych
  -ochronę praw autorskich
  -ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
  -unieważnienie małżeństwa
  -rozwiązanie przysposobienia
  -rozwód
  -zaprzeczenie ojcostwa
  -zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami
  od 30 zł do 600 zł (wpis tymczasowy)
  Pozew w sprawie o separację 500 zł
  Pozew w sprawie o:
  -naruszenie posiadania
  -opróżnienie lokalu mieszkalnego
  -ustalenie wstąpienia w stosunek najmu
  -uchylenie uchwały organu spółdzielni
  -uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej
  80 zł
  Pozew w sprawie o:
  - przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej
  - opróżnienie lokalu użytkowego
  300 zł
  3.Sprawy gospodarcze
  Pozew w sprawie o rozwiązanie spółki od 200 zł do 1000 zł (wpis tymczasowy)
  Pozew w sprawie wyłączenia wspólnika ze spółki 800 zł
  Wniosek w sprawie między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór 300 zł
  Pozew w sprawie z zakresu ochrony środowiska 100 zł
  Pozew w sprawie z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji 1500 zł
  Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, kasacja w tych sprawach 1000 zł
  Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, kasacja w tych sprawach 100 zł
  Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 500 zł
  Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 50 zł
  Skarga na wyrok zespołu arbitrów w sprawach o zamówienie publiczne 3.000 zł

  III. Postępowanie nieprocesowe

  1. Przepisy ogólne
  Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego
  lub samodzielnej jego części
  30 zł, chyba że przewidziano inną wysokość
  Apelacja, kasacja, skarga o wznowienie postępowania taki sam wpis, jak od wniosku o wszczęcie postępowania
  Zażalenie 1/5 wpisu przewidzianego dla wniosku o wszczęcie postępowania
  Apelacja i skarga o wznowienie postępowania w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu 30 zł
  Zażalenie w sprawie, w której postępowanie zostało wszczęte z urzędu 15 zł
  Zażalenie na czynność notarialną lub na odmowę dokonania tej czynności przez notariusza 15 zł
  2. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
  Wniosek w sprawie o zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu lub mężczyźnie nie mającemu ukończonych lat dwudziestu jeden 50 zł
  Wniosek w sprawie o zmianę wyroku rozwodowego, w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 20 zł
  Wniosek o separację na zgodny wniosek małżonków oraz w sprawie o zniesienie separacji 100 zł
  Wniosek w sprawie o:
  zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
  zwolnienie cudzoziemca od przedstawienia dowodu zdolności do zawarcia małżeństwa
  300 zł
  3. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
  Wniosek w sprawie o:
  - ustanowienie drogi koniecznej
  - rozgraniczenie nieruchomości
  - stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie
  - ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
  - ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania
  - rozstrzygnięcie w sprawie dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
  100 zł
  Wniosek w sprawie o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie 1/2 wpisu stosunkowego
  Wniosek w sprawie o zniesienie współwłasności 1/5 wpisu stosunkowego obliczona od wartości przedmiotu współwłasności
  jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności 1/2 tego wpisu
  4. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych
  Wniosek o wpis w księdze wieczystej 30 zł, jeżeli przepis szczegółowy nie stanowi inaczej
  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego 80 zł
  Wniosek o wpis (jeżeli dotychczasowe prawa były ujawnione w księdze wieczystej):
  własności lub prawa użytkowania wieczystego, w wypadku gdy dotychczasowy właściciel (użytkownik wieczysty) zachował lub otrzymał na własność lub w użytkowanie wieczyste działkę w związku z podjęciem przez radę gminy uchwały określającej granice gruntów, na których realizowane będzie skoncentrowane budownictwo jednorodzinne
  własności nieruchomości zamiennej przyznanej tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
  własności nieruchomości rolnej lub jej części nabytej w wyniku scalenia gruntów
  własności gruntów wniesionych jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, nabytych przez dotychczasowych właścicieli tych gruntów
  20 zł
  Wniosek o wpis:
  ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika, który zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej
  własności nieruchomości rolnej nabytej na podstawie umowy zawartej przed 1 stycznia 1983 r. o przekazaniu gospodarstwa rolnego
  ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego na rzecz rolnika, który przekazał gospodarstwo rolne na podstawie umowy, o której mowa wyżej
  własności na podstawie działu spadku lub zniesienia współwłasności, jeżeli prawa właścicieli lub spadkobierców były wpisane w księdze wieczystej
  o zmianie pierwszeństwa prawa wpisanego
  połączenia nieruchomości w jednej księdze wieczystej niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
  wydzielenia do nowej księgi wieczystej części nieruchomości lub lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności
  własności nieruchomości nabytej w wyniku umowy:
  w celu wykonania umowy z następcą, przenoszącej własność gospodarstwa rolnego na następcę
  darowizny lub dożywocia, zawieranej w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia
  20 zł
  Wniosek o wpis:
  użytkowania wieczystego gruntu, własności budynku na tym gruncie oraz od wniosku o wpis hipoteki zabezpieczającej wierzytelność z tytułu nabycia własności tego budynku
  własności nieruchomości wniesionej na pokrycie wkładu niepieniężnego w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa, utworzonej na podstawie art. 26 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 z późn. zm.)
  500 zł (łącznie)
  Wniosek o wpis:
  własności (prawa użytkowania wieczystego), jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej
  ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej
  przelewu lub innego przejścia prawa wpisanego
  1/5 wpisu stosunkowego
  Wniosek o wpis:
  własności nabytej na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności, jeżeli prawa współwłaścicieli lub spadkobierców nie były wpisane do księgi wieczystej
  własności nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa  lub gminy prawa użytkowania wieczystego nabytego na podstawie umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste lub umowy o przedłużenie tego prawa własności nieruchomości rolnej nabytej przez osobę należącą w chwili nabycia do kręgu osób uprawnionych do ustawowego dziedziczenia po zbywcy własności nieruchomości rolnej, której nabycie zostało potwierdzone aktem własności ziemi hipoteki kaucyjnej, hipoteki umownej lub przymusowej  na wniosek nabywcy hipoteki ustanowionej w celu zabezpieczenia:
  reszty ceny sprzedaży nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa lub gminy
  reszty ceny sprzedaży nieruchomości rolnych
  dopłaty z tytułu różnicy wartości nieruchomości rolnych zamienianych przez rolników
  wierzytelności banku z tytułu udzielonego rolnikowi kredytu na kupno nieruchomości rolnej
  praw osobistych i roszczeń osobistych
  dożywocia
  1/10 wpisu stosunkowego
  Wniosek o wpis:
  własności nabytej na podstawie umowy przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na członka własności domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym z prawem do działki zajętej pod budowę
  własności nabytej na podstawie umowy potwierdzającej przekształcenie się własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub we własność domu jednorodzinnego
  własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni)
  przejęcia przez bank regionalny wierzytelności zabezpieczonej hipoteką od zrzeszonego w nim banku spółdzielczego
  1/20 wpisu stosunkowego
  Wniosek o wykreślenie praw, od których należy się wpis stosunkowy lub stały 1/2 wpisu
  Wniosek o złożenie wniosku i dokumentów do zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu odpowiedni wpis przewidziany dla wniosku o wpis do księgi wieczystej
  5. Sprawy z zakresu prawa spadkowego
  Wniosek o:
  stwierdzenie nabycia spadku
  zabezpieczenie spadku lub sporządzenie spisu inwentarza
  przyjęcie lub odrzucenie spadku
  20 zł
  Każdy rozpoczęty rok nadzoru nad zarządem majątkiem spadkowym, sprawowanym przez kuratora spadku lub zarządcę tymczasowego 30 zł (z majątku spadkowego)
  Rozstrzygnięcie o wydaniu właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu 50 zł (z majątku spadkowego)
  Wniosek w sprawie o:
  dział spadku
  dział spadku połączony z postępowaniem o zniesienie współwłasności
  1/5 wpisu stosunkowego
  jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku lub działu spadku i zniesienia współwłasności 1/10 wpisu stosunkowego
  Zabezpieczenie praw do spadku po cudzoziemcu osób zamieszkałych w Polsce lub obywateli polskich zamieszkałych za granicą 1/5 wpisu tymczasowego (podstawą obliczenia jest wartość majątku spadkowego, zatrzymanego na zabezpieczenie)
  Nadzór nad dozorem ustanowionym w toku wykonywania postanowienia o zabezpieczenie spadku 30 zł
  Skarga na czynności komornika w toku wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzeniu spisu inwentarza 30 zł
  6. Pozostałe sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym
  Wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 1000 zł
  Wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców osoby fizycznej
  A jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu lub wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego
  150 zł
  80 zł
  (obowiązują od 1 stycznia 2002 r.)
  Wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym
  a jeżeli wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców

  500 zł
  1000 zł
  Wniosek o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
  Wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 400 zł
  Wniosek o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie wpisanego do rejestru przedsiębiorców 150 zł
  W przypadku jednoczesnego wniesienia kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, na kilku formularzach, przez tego samego wnioskodawcę
  a jeżeli ustawa przewiduje dla danego typu spraw wpisy w różnej wysokości
  jeden wpis

  wpis wyższy
  Wniosek o przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, jak również o przyjęcie dokumentów, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 30 zł
  Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego 300 zł
  Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego 150 zł
  Wniosek o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 150 zł
  Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100 zł
  Inne wnioski, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym 300 zł
  Zażalenie 1/5 wpisu stałego
  Wniosek o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów 200 zł
  Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów 100 zł
  Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 50 zł
  Wniosek o wpis do rejestru zastawów zastawu wpisanego do prowadzonego przez bank rejestru zastawów 30 zł
  Wniosek w sprawie o umorzenia utraconego dokumentu 1/5 wpisu stosunkowego
  Wniosek o:
  złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
  wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia
  1/10 wpisu stosunkowego
  IV. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne  
  Wniosek o zabezpieczenie roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie lub w toku postępowania 30 zł
  Wniosek o zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego 30 zł
  Wniosek o ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela 30 zł
  Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać 30 zł
  Udział sądu w wykonaniu orzeczenia dotyczącego odebrania osoby 30 zł
  Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego 30 zł
  Wniosek o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku 30 zł
  Za każdy rozpoczęty rok sprawowania nadzoru nad zarządem ustanowionym w toku egzekucji z nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości 100 zł
  Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości 100 zł
  Od skargi na czynności komornika:  
  jeżeli roszczenie nie ma charakteru majątkowego, albo jeżeli wartość egzekwowanego roszczenia nie przewyższa kwoty 100 zł 10 zł
  jeżeli wartość egzekwowanego roszczenia przewyższa kwotę 100 zł 50 zł
  Wniosek o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego lub innego roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie lub w toku postępowania 1/5 wpisu stosunkowego
  Wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub innego roszczenia majątkowego 1/5 wpisu stosunkowego
  Dokonanie przez sąd podziału sumy uzyskanej przez egzekucję, wpis ten oblicza się od sumy wydzielonej na zaspokojenie wierzycieli, a ściąga się przez potrącenie z tej sumy 1/5 wpisu stosunkowego
  W postępowanie o podział złożonej do depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 1/5 wpisu stosunkowego
  Udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości wpis ten oblicza się od ceny nabycia i uiszcza przed przysądzeniem własności 1/5 wpisu stosunkowego
  Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika 1/5 wpisu stosunkowego
  Zażalenie 1/5 wpisu stosunkowego
  Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym 1/10 wpisu stosunkowego
  Wniosek o ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości 1/10 wpisu stosunkowego
  Wniosek o umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono 1/10 wpisu stosunkowego
  V. Postępowanie upadłościowe, układowe i naprawcze  
  Wniosek o ogłoszenie upadłości 200 zł
  Oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego 200 zł
  Zażalenie 200 zł
  Zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału 100 zł
  Wniosek wierzyciela o uchylenie układu 100 zł
  Przyznanie prawa nabycia przedsiębiorstwa upadłego 100 zł
  Sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności 1/5 wpisu stosunkowego
  Przeprowadzenie postępowania upadłościowego:
  ukończenie postępowania przez podział masy
  zakończenie postępowania przez zawarcie układu
  uchylenie lub umorzenie postępowania z innych przyczyn
  cały wpis stosunkowy
  2/5 wpisu stosunkowego
  od 20 zł do 500 zł (w zależności od stanu majątkowego upadłego i od czasu trwania postępowania)
  Przeprowadzenie postępowania układowego:
  ukończenie postępowania przez zawarcie układu
  umorzenie postępowania
  1/5 wpisu stosunkowego (obliczonego od sumy, która według układu ma być wypłacona na zaspokojenie wierzytelności)
  od 80 zł do 800 zł (w zależności od stanu majątkowego dłużnika i czasu trwania postępowania)

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 154, poz. 753 z późn. zm.).Początek strony

   

  Opłata kancelaryjna w sprawach cywilnych

  Klauzula wykonalności, stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt

  6 zł za każdą stronicę wydanego dokumentu

  Kserokopie dokumentów z akt sprawy, wydawane na wniosek na podstawie odrębnych przepisów

  1 zł za każdą stronicę wydanej kserokopii

  Odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek żądania sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji:

  w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy

  20 zł

  w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd wojewódzki

  40 zł

  Odpis orzeczenia z uzasadnieniem, od którego służy kasacja, doręczony na żądanie zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji

  60 zł

  Uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym

  20 zł

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 139, poz. 650 z późn. zm.). Początek strony

   

  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

  STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA - obowiązują  od 1 stycznia 2003 r.

   Część

  Przedmiot opłaty skarbowej

  Stawka

  Zwolnienia

  I Podania i załączniki do podań   Podania i załączniki do podań:

   

  1. Od podania 5 zł 1) składane na żądanie organu administracji rządowej lub samorządowej

   

      2) o wydanie dowodu osobistego,

   

  2. Od załącznika do podania 50 gr. 3) o wydanie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego w sprawach związanych z wydaniem dowodu osobistego,

   

   

   

  4) składane w toku postępowania dowodowego,

   

   

   

  5) składane w interesie publicznym,

   

   

   

  6) o wydanie zezwoleń upoważniających do przekraczania granicy, przewidzianych w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi albo społecznymi,

   

   

   

  7) dotyczące stwierdzenia stanu majątkowego uczącej się młodzieży, osób pobierających emerytury lub renty albo ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz inwalidów ubiegających się o szkolenie,

   

   

   

  8) w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami, jak również o zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków zwłok ludzkich,

   

   

   

  9) w sprawach mieszkaniowych,

   

   

   

  10) w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

   

   

   

  11) o świadczenie pomocy społecznej lub ulgi dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym,

   

   

   

  12) dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

   

   

   

  13) w sprawach o przekazywanie gospodarstw rolnych na własność Skarbu Państwa za emeryturę lub rentę,

   

   

   

  14) w sprawach zwrotu lub umorzenia należności celnych oraz należności, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej,

   

   

   

  15) w sprawach odszkodowań,

   

   

   

  16) w sprawach roszczeń z tytułu szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,

   

   

   

  17) w sprawach z zakresu prawa wynalazczego,

   

   

   

  18) o wydanie wiz - składane przez cudzoziemców zwolnionych od opłaty skarbowej za wizę,

   

   

   

  19) o wydanie kart rowerowych osobom w wieku do lat 18,

   

   

   

  20) wnoszone przez zagranicznych przedsiębiorców o wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego przewozu drogowego pojazdami zarejestrowanymi za granicą - z zastrzeżeniem stosowania zasady wzajemności przez władze kraju zagranicznego przedsiębiorcy,

   

   

   

  21) w sprawach należących do właściwości organów celnych, składane przez osoby przekraczające granicę państwową, związane z kontrolą celną dokonywaną u tych osób podczas przekraczania granicy,

   

   

   

  22) o odroczenie terminu płatności podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na okres do 6 miesięcy,

   

   

   

  23) o nadanie statusu uchodźcy,

   

   

   

  24) o udzielenie azylu,

   

   

   

  25) o udzielenie wizy, składane przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy,

   

   

   

  26) o wydanie Genewskiego Dokumentu Podróży.

  II

  Czynności urzędowe

   

  Czynności urzędowe:

   

  1. Od sporządzenia aktu małżeństwa, w tym zawartego   1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu,

   

  w sposób określony w art. 1 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 75 zł 2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

   

  2. Od innych czynności urzędu stanu cywilnego 10 zł 3) informacje adresowe udzielane Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz jednostkom organizacyjnym Poczty Polskiej dla ustalenia adresów odbiorców przesyłek pocztowych.

   

  3. Od ustalenia brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska 15 zł

   

  4. Od decyzji administracyjnej o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 40 zł

   

   

  5. Od pozostałych decyzji wydawanych przez kierownika urzędu stanu cywilnego 30 zł

   

   

  6. Od protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzonego przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego 15 zł

   

   

  7. Od decyzji o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion) 30 zł

   

   

  8. Od informacji adresowej 19 zł

   

   

  9. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla obiektów budowlanych oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:  

   

   

  1) budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej 190 zł

   

   

  2) zespołu garaży składającego się z co najmniej trzech garaży 152 zł

   

   

  3) budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej 38 zł

   

   

  4) pozostałych 90 zł

   

   

  10. Od zatwierdzenia projektu budowlanego 38 zł

   

   

  11. Od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby 76 zł

   

   

  12. Od potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązku w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym 152 zł

   

   

  13. Od dokonania wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę 190 zł

   

   

  14. Od wymaganego przepisami o ochronie środowiska:  

   

   

  1) zatwierdzenia raportu o bezpieczeństwie 1000 zł

   

   

  2) zatwierdzenia zmian w raporcie o bezpieczeństwie 200 zł

   

   

  15. Od przyrzeczenia wydania zezwolenia lub koncesji 83 zł

   

   

  16. Od decyzji o uznaniu za obywatela polskiego 200 zł

   

   

  17. Od decyzji o nabyciu obywatelstwa polskiego 200 zł

   

   

  18. Od stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego 50 zł

   

   

  19. Od wpisania zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń 20 zł

   

   

  20. Od dokonania wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych 6000 zł

   

   

  21. Od dokonania wpisu statku rybackiego do ewidencji statków rybackich 160 zł

   

   

  22. Od zmiany wpisu w ewidencji statków rybackich 55 zł

   

   

  22a.    Od dokonania wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych 100 zł

   

   

   

  22b.    Od dokonania zmiany danych objętych wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 22a, wynikającej z rozpoczęcia wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu, bądź z rozpoczęcia wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu 50 zł

   

  III

  Zaświadczenia

   

   

   

  1. Od zaświadczeń, w tym również od odpisów dokumentów, wydawanych przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:   1) odpisy wydawane z akt stanu cywilnego, dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczone wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych,

   

   

   

  1) od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą  

   

  2) odpisy skrócone:
  a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość,
  30 zł b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego - w liczbie 3 egzemplarzy;
  zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienie.

   

  2) od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego 25 zł

   

  3) od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego 15 zł

   

  4) od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 18 zł

   

   

   

   

   

   

  5) od pozostałych zaświadczeń 19 zł

   

  2. Od pełnego odpisu przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych 11 zł

   

  3. Od zaświadczeń wydawanych przez wojskowych komendantów uzupełnień, stwierdzających odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą 38 zł

   

  4. Opłata skarbowa od duplikatu książeczki wojskowej 21 zł

   

  5. Oplata skarbowa od poświadczeń zgodności duplikatów, odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii, dokonanych przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy 3 zł 1) poświadczenia zgodności odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw niepodlegających opłacie skarbowej lub od niej zwolnionych.

   

  6. Opłata skarbowa od legalizacji dokumentu 19 zł

   

   

   

   

   

   

  7. Opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisów - od każdego podpisu 4 zł

   

  8. Opłata skarbowa od zaświadczenia w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych 15 zł

   

  9. Opłata skarbowa od świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwa dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się materiałów spożywczych 114 zł

   

  10. Za wystawienie świadectwa fitosanitarnego dla wywożonych roślin, produktów oraz przedmiotów 14 zł

   

  11. Od pozostałych zaświadczeń 11 zł 1) zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w tabeli w cz. I kol. 4 pkt 5, 6, 8 i 10-14,

   

      2) zaświadczenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

   

      3) potwierdzenia złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

   

      4) zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego,

   

   

   

  5) zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego.

  IV

  Zezwolenia

   

   

   

  1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 30 zł  

   

  2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 300 zł 1) zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy,

   

      2) pierwsze zezwolenie na zamieszkanie cudzoziemca będącego członkiem najbliższej rodziny repatrianta w rozumieniu przepisów o repatriacji.

   

  3. Od zezwolenia na osiedlenie się 600 zł  

   

   

   

   

   

  4. Od przepustki w małym ruchu granicznym:  

   

  1) jednorazowej 7 zł

   

  2) stałej 19 zł

   

  5. Od wizy:

  1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej 

   

   300 zł

   

  2) pobytowej wydawanej przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,

  poz. 1175):

  a) w pkt 1

  b) w pkt 2

  c) w pkt 3

  d) w pkt 4

   

   

   

   50 zł

   200 zł

  200 zł

  50 zł

   

   

  3) pobytowej wydawanej przez wojewodę małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

   a) krótkoterminowej

   b) długoterminowej

   

  100 zł

  200 zł

   

   

  5a. Od przedłużenia wizy pobytowej:

   1) krótkoterminowej

   2) długoterminowe

   

   200 zł

   400 zł

   

   

  6. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców:  

   

   

  1) na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 1400 zł

   

   

  2) na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości 1400 zł

   

   

  3) na nabywanie lub obejmowanie przez cudzoziemców udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, wydanych na wniosek tej spółki 2082 zł

   

   

  7. Od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
  1) na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
    Pozwolenia na budowę:

   

    1) wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

   

  a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:   2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

   

  - za każdy m2 powierzchni użytkowej 1 zł  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - nie więcej niż 500 zł

   

  b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 8 zł

   

  c) innego budynku 40 zł

   

  d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków 14 zł

   

  e) budowli związanych z produkcją rolną 100 zł

   

  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 100 zł

   

  e) budowli związanych z produkcją rolną 100 zł

   

  f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi 2000 zł

   

  g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra 14 zł

   

  h) innych budowli 140 zł

   

  i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym. 80 zł

   

  W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.  

   

  2) na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego opłata skarbowa wynosi 50% stawek określonych w pkt 1  

   

  8. Od pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego:   Pozwolenia na użytkowanie:
  1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

   

  1) od pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego - 75% stawek określonych w ust. 7 pkt 1,  

   

  2) wybudowanego bez pozwolenia na budowę - 150% stawek określonych w ust. 7 pkt 1,   2) budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

   

  3) w pozostałych wypadkach - 25% stawek określonych w ust. 7 pkt 1  

   

   

  9. Od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego 28 zł

   

   

  10. Od pozwolenia na broń (świadectwa broni) udzielonego:   1) pozwolenia na broń wydawaną dla ochrony osobistej w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi lub w interesie publicznym, a także na broń pamiątkową pozbawioną na stałe cech używalności oraz na broń otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej,

   

  1) osobie fizycznej 212 zł

   

  2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 1063 z

   

   

   

  2) pozwolenia na broń wydawane szkołom

   

  11. Od zezwoleń oraz upoważnień wydawanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym:  

   

   

  1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 400 zł

   

   

  2) od pozostałych 40 zł

   

   

  12. Od decyzji administracyjnej w sprawie:  

   

   

  1) wydania świadectwa homologacji typu pojazdu 1370 zł

   

   

  2) zmiany lub rozszerzenia świadectwa homologacji typu pojazdu 380 zł

   

   

  3) zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu 1370 zł

   

   

  13. Od zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania spirytusu, wyrobu lub rozlewu wyrobów spirytusowych, a także wytwarzanie wyrobów tytoniowych 11400 zł

   

   

  14. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku spółdzielczego - od funduszu udziałowego banku 0,1%

   

   

  15. Za wyrażenie zgody na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej - od kapitału akcyjnego banku 0,1%

   

   

  16. Za wyrażenie zgody na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego 11400 zł

   

   

  17. Od zezwoleń na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku, przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia:  

   

   

  1) na otwarcie oddziału banku 11400 zł

   

   

  2) na otwarcie przedstawicielstwa banku 1140 zł

   

   

  18. Od zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i zmiany wydanego zezwolenia 11400 zł

   

   

  19. Od zezwolenia na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa 760 zł

   

   

  20. Od licencji połowowych na wykonywanie rybołówstwa morskiego wydawanych:  

   

   

  1) na okres jednego roku 570 zł

   

   

  2) na okres powyżej jednego roku 1140 zł

   

   

  21. Od zezwoleń wydawanych na prowadzenie połowów w celach sportowo-rekreacyjnych:  

   

   

  1) na okres jednego miesiąca 11 zł

   

   

  2) na okres jednego roku:  

   

   

  a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat 25 zł

   

   

  b) od pozostałych 42 zł

   

   

  22. Od zezwoleń na prowadzenie w polskich obszarach morskich:  

   

   

  1) połowów w celach naukowo-badawczych lub szkoleniowych
  2) chowu, hodowli albo zarybiania
  10 zł

   

   

  10 zł

   

  23. Od pozwoleń wodnoprawnych:  

   

   

  1) na szczególne korzystanie z wód śródlądowych do celów rybackich 38 zł

   

   

  2) od pozostałych 190 zł

   

   

  24. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki:  

   

   

  1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza 100 zł

   

   

  2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji 200 zł

   

   

  25. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczających do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego:  

   

   

  1) od dopuszczenia: maszyny wyciągowej wraz z układami sygnalizacji łączności, maszyny urabiającej i wrębiającej, maszyny ładującej i zgarniającej, maszyn i urządzeń górniczych  

   

   

  z napędem spalinowym, lokomotywy, obudowy zmechanizowanej, pojazdu oponowego wraz z przyczepami i naczepami, systemu zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych, centrali telefonicznej i dyspozytorskiej wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, urządzeń wiertniczych, specjalistycznych maszyn do urabiania i wałowania, a także urządzeń i pojazdów do transportu urobku w odkrywkowych zakładach górniczych 638 zł

   

   

  2) od dopuszczenia: środków strzałowych i sprzętu strzałowego, maszyn i urządzeń odpylających oraz klimatyzacyjnych, kolejek podwieszanych, spągowych i kołowrotów, wiertnic i wiertarek górniczych, urządzeń odstawczych, urządzeń zasilających trakcji elektrycznej, wiertnic do wykonywania otworów strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych, głowic przeciwerupcyjnych i eksploatacyjnych wraz z systemem sterowania w zakładach górniczych wydobywających ropę i gaz ziemny otworami wiertniczymi, specjalistycznych górniczych przyrządów pomiarowych, sprzętu ratowniczego dla ochrony górnych dróg oddechowych, a także innych maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach zagrożonych powstaniem mieszanin wybuchowych 425 zł

   

   

  3) od dopuszczenia zmian w maszynach, urządzeniach i sprzęcie strzałowym, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz od dopuszczenia maszyn, urządzeń, sprzętu i materiałów niewymienionych w pkt 1 i 2 212 zł

   

   

  26. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie:  

   

   

  1) od zezwolenia na wytwarzanie materiału szkółkarskiego drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz na prowadzenie obrotu materiałem siewnym 278 zł

   

   

  2) od zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie do obrotu materiału siewnego 69 zł

   

   

  27. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie roślin uprawnych:  

   

   

  1) od zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania i obrotu środkami ochrony roślin 1110 zł

   

   

  2) od zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania:  

   

   

  a) na okres 10 lat 1000 zł

   

   

  b) na okres do 3 lat 600 zł

   

   

  c) jednorazowego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu i stosowania środka ochrony roślin 400 zł

   

   

  28. Od zezwoleń wydawanych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:  

   

   

  1) na uprawę maku lub konopi włóknistych 25 zł

   

   

  2) na prowadzenie kontraktacji upraw maku lub konopi włóknistych 120 zł

   

   

  29. Od zezwoleń na wywóz za granicę dobra kultury:  

   

   

  1) na wywóz czasowy 38 zł

   

   

  2) na wywóz stały od wartości dobra ustalonej przez biegłych 25%

   

   

  30. Od zezwoleń:  

   

   

  1) na prowadzenie działalności kantorowej 1063 zł

   

   

  2) dewizowych indywidualnych 106 zł

   

   

  31. Od pozwoleń radiowych:  

   

   

  1) wydanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 1900 zł

   

   

  2) od pozostałych 76 zł

   

   

  32. Od zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji 1063 zł

   

   

  33. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą: 4586 zł

   

   

  1) materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 4164 zł

   

   

  2) paliwami i energią  

   

   

  34. Od zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą:  

   

   

  1) alkoholami, tytoniem i wyrobami tytoniowymi 4163 zł

   

   

  2) od pozostałych 1388 zł

   

   

  35. Od koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie transportu lotniczego oraz innych usług lotniczych:  

   

   

  1) na wykonywanie transportu lotniczego 2500 zł

   

   

  2) na wykonywanie innych usług lotniczych 1000 zł

   

   

  36. Od zezwolenia na hurtowy obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi 3800 zł

   

   

  37. Od zezwoleń na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydanych na podstawie przepisów Prawa atomowego:  

   

   

  1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek 200 zł

   

   

  2) na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych 200 zł

   

   

  3) na nabywanie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianie laboratoriów i pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich 200 zł

   

   

  4) na stosowanie poza jednostką organizacyjną (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące 500 zł

   

   

  5) na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze lub wytwarzającymi promieniowanie jonizujące oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) 500 zł

   

   

  6) na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące 500 zł

   

   

  7) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających pro-  

   

   

  mieniowanie jonizujące, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i artykułów medycznych oraz na obrót tymi wyrobami i artykułami 1000 zł

   

   

  8) na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego 1000 zł

   

   

  38. Zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego 76 zł

   

   

  39. Od zgód i zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych:  

   

   

  1) od zgody na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO, 3400 zł

   

   

  2) od zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO 3400 zł

   

   

  40. Od decyzji stwierdzającej posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych 500 zł

   

   

  41. Od zezwoleń wydanych na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granice Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części lub innych produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska 100 zł

   

   

  42. Od pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach:  

   

   

  1) od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 2000 zł

   

   

  2) od pozostałych pozwoleń 500 zł

   

   

  Opłata skarbowa od wydania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wynosi 50% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.  

   

   

  Opłata skarbowa od pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego, wynosi 150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1 albo 2.  

   

   

  43. Od zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów na świadczenie usług turystyki, wydawanych na podstawie przepisów o usługach turystycznych 500 zł  

   

  43a. Od zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości . 100  Obowiązuje od 7 lutego 2003 r.

   

  44. Od innych niż wymienione w niniejszym załączniku zezwoleń (pozwoleń oraz koncesji):   1) zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich,

   

  1) na prowadzenie działalności gospodarczej 600 zł 2) zezwolenia na ekshumację i przewóz zwłok ludzkich lub ich szczątków,

   

  2) od pozostałych 76 zł  

   

    3) zezwolenia dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie,

   

    4) zezwolenia w sprawach dotyczących inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych,

   

   

   

  5) zezwolenia w sprawach należących do właściwości organów celnych – wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy,

   

   

   

  6) zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane przedsiębiorcom,

   

   

   

  7) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

   

   

   

  8) zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

   

  45. Od przedłużenia terminu ważności lub zmiany warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) - 50 % stawki określonej dla zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 2, ust. 17 i ust. 18, z tym że od duplikatów zezwoleń (pozwoleń, koncesji) nie więcej niż 19 zł

   

  V

  Dokumenty

   

   

  1. Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów), w tym również od udzielanych w jednym dokumencie przez pracowników będących akcjonariuszami spółek, których akcje zostały wniesione do narodowych funduszy inwestycyjnych, do reprezentowania na walnym zgromadzeniu tych spółek  
  Dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy).

   

    1) wystawione przez jednostki budżetowe oraz ich odpisy i wypisy,
    2) poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru z poczty korespondencji, przesyłek i pieniędzy oraz do odbioru dokumentów z instytucji lub urzędów, oraz ich odpisy i wypisy,
  15 zł 3) odpisy i wypisy w sprawach:
    – karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia,

   

  – cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych,

   

  4) udzielane dalszemu pełnomocnikowi (substytucje),

   

  5) odpisy (wypisy) pełnomocnictw procesowych przeznaczonych dla uczestniczących w sprawie osób,

   

  6) ustanawiane na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, upoważniające do dysponowania:

   

  a) wkładem na bankowych rachunkach oszczędnościowych,

   

  b) zapisem księgowym w rejestrze nabywców obligacji pożyczek państwowych,

   

  c) zapisem księgowym w rejestrze nabywców jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych lub funduszy inwestycyjnych,

   

   

   

  d) środkami na rachunkach papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu,

   

   

   

  7) do zakupu obligacji Skarbu Państwa, ustanowione na rzecz osób zaliczonych do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn,

   

   

   

  8) oryginały pełnomocnictw sporządzonych w formie aktu notarialnego.

   

  2. Od weksla:   Weksle:

   

  1) wymieniającego sumę wekslową   1) wystawiane lub akceptowane w związku z obrotem z zagranicą,

   

  – od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł sumy wekslowej 10 gr 2) wystawione na zabezpieczenie pożyczek udzielanych z Funduszu Pożyczkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  2) niewymieniającego sumy wekslowej od każdych pełnych lub rozpoczętych 100 zł kwoty zobowiązania pieniężnego zabezpieczonego wekslem 10 gr

   

  3) stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji oraz w wypadku, gdy kwoty zobowiązania zabezpieczonego wekslem nie da się ustalić 15 zł  

   

  3. Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela 7 zł Dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, jeżeli poręczenie udzielane jest:

   

   

   

  1) na wekslach oraz na deklaracjach dołączonych do weksli,

   

   

   

  2) na zabezpieczenie pożyczek udzielanych przez pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, koleżeńskie kasy oszczędnościowo-pożyczkowe działające w wojsku oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

   

   

   

  3) w związku z obrotem z zagranicą (gwarancje),

   

   

   

  4) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki rolnikom, członkom spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, pracownikom służby rolnej i leśnej, pracownikom państwowych przedsiębiorstw rolnych oraz osiedleńcom, jeżeli poręczycielem jest:

   

   

   

  – małżonek dłużnika – bez względu na kwotę pożyczki,

   

   

   

  – inna osoba – gdy kwota pożyczki nie przekracza w ciągu roku 1000 zł,

   

   

   

  5) na skryptach dłużnych zabezpieczających pożyczki udzielane przez banki spółdzielniom produkcji rolnej, spółdzielniom kółek rolniczych, zrzeszeniom branżowym rolników indywidualnych, jeżeli poręczycielem jest członek spółdzielni, kółka, zespołu lub zrzeszenia,

   

   

   

  6) na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszów celowych,

   

   

   

  7) przez Skarb Państwa.

   Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 września 2000 r o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86 poz. 960 z późn. zm.).Początek strony

   

  Powrót do strony głównej Problemy Osób Niepełnosprawnych

  Początek stronyPowrót na początek strony

  :: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Bez barier :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki :: NSZZ Solidarność ::
  ::
  Podatek VAT ::  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Świadczenia  ::  Aktualności  ::  Karty praw :: O mnie ::  Linki ::

  Ostatnia modyfikacja: czerwiec 2006, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

  www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
  [kliknij na link aby do mnie napisac]

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.0. lub nowszej i w rozdzielczości  800 x 600
  Copyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2006.