Problemy Osób Niepełnosprawnych

 
:: Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo :: Rehabilitacja :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  :: O mnie ::
:: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::


Wskaźniki, stawki, wysokości zasiłków, opłaty sądowe INFORMUJEMY:

  Cd. INFORMUJEMY 2

Cd. str. 2 Informujemy

   ZASIŁKI i DODATKI

 

Rodzaj zasiłku

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

  dla bezrobotnych (100%)  

 

  dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)

dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)

 dla bezrobotnych (100%)


 od 1 czerwca 2010 r. 
- w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

 od 1 czerwca 2010 r. - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

 

 od 1 czerwca 2009 r.  

 od 1 czerwca 2008 r.  

od 1 czerwca 2007 r.  -

 od 1 czerwca 2006 r.  -

 od 1 czerwca 2005 r.  -

 od 1 czerwca 2004  -

 od 1.10. 2003 - 31.05.2004

 1.09.2003 - 29.02.2004

742,10

 

582,70

 

575,00

551,80

538,30

532,90

521,90

504,20

504,20

503,20

 Zasiłek pielęgnacyjny

 Zasiłek pielęgnacyjny

 Zasiłek pielęgnacyjny

 od 1.03.2010 r.

 od 1.09.2006 r. -

 od 1.05.2004 r. - do 31.08.2006 r.

 1.03.2003 r. - 29.02.2004 r.

173,10

153,19 

144,00

141,70

Dodatek pielęgnacyjny**

 od 1 marca 2010 r.

181,10

 pogrzebowy

 

1.06.2010 - 31.08.2010

1.03.2010 - 31.05.2010

1.01.2010 - 28.02.2010

Od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.-
Od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

1.03.2009 - 31.05.2009

1.01.2009 - 28.02.2009

1.12.2008 - 31.12.2008

1.09.2008 - 30.11.2008

od 1 czerwca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

od 1 marca 2008 r.

od 1 grudnia 2007 r. do 29 lutego 2008 r.

od 1.06.2007 r.

od 1.03.2007 - 31.05.2007 r.

od 1.01.2007 - 28.02.2007 r.

od 1 grudnia 2006 r.

od 1 września 2006 r.

od 1 czerwca 2006 r.

od 1 marca 2006 r.

od 1 grudnia 2005 r.

 

 

6632,76

6487,20

6227,72

6162,96

6371,22

6193,10

5937,10

5937,10

5902,72

5.967,96

5.799,66

5.406,82

5418,28

5325,02

5325,02

4929,32

4.854,54
5.060,36

5.057,24

4.694,48

 

 rodzinny:

  a) na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

  b) na dziecko powyżej 5 roku życia,

  c) na dziecko powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

 

 od 1 listopada 2009 r.

a) 68 zł

b) 91 zł

c) 98 zł

 wychowawczy dla osoby:

 a) pozostającej w związku małżeńskim,

 b) na trzecie dziecko,

 c) samotnie wychowującej dzieci

 1.06.2003 r. -  30.04.2004


a) 318,10

    b) 505,80

    c) 505,80

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych

 

Okres obowiązywania

100% kwoty zasiłku
(okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat)

120% kwoty zasiłku 
(okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat)

Kwoty zasiłków przyznanych po dniu 1.1.2010 r. od 1 czerwca 2010 r. wynoszą:

w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku

742,10 zł

890,60 zł

w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku

582,70 zł

699,30 zł

UWAGA

Wysokość pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, który został przyznany do dnia 31.12.2009 r., wynosi po waloryzacji 595,20 zł.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.);

- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. Nr 41, poz. 595);

- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. Nr 41, poz. 594).

 

    Uwaga!

  Różnica między świadczeniami tj.: dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym polega na tym, że **dodatek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podczas gdy zasiłek pielęgnacyjny wypłaca opieka społeczna.

      Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty (z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej), jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień niepełnosprawności) albo ukończyła 75 lat życia. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w domu pomocy społecznej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Osobom, które nie mają prawa do emerytury lub renty, przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli jest to:

1. dziecko w wieku do lat 16, w przypadku uznania dziecka za niepełnosprawne,

2. osoba w wieku powyżej lat 16, jeżeli jest niepełnosprawna w stopniu znacznym oraz w przypadku, gdy jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 16 roku życia albo do momentu ukończenia nauki (nie później jednak niż do ukończenia 20 lat),

3. osoba, która ukończyła 75 lat życia.

 

Zasiłki dla bezrobotnych
 

Kategoria Kwota w zł

Zasiłki dla bezrobotnych

od 1.03.2004 r.

M.P.2004.10.154 

od 1.06.2004 r.
Dz.U. Nr 99, poz.1001
         

Zasiłki dla bezrobotnych:

- podstawowy ( 100 %)

- obniżony (80%)

- podwyższony (120%)

 

504,20

403,40

403,40

 

504,20

403,40

605,10

 od 1.06.2005 r 

521,90

417,60

626,30

 od 1.06.2006   532,90

426,32

639,48

od 1.06.2007   538,30

430,60

646,00

od 1.06.2009
575,00 zł
460,00 zł
690,00 zł

 
Stypendia dla bezrobotnych absolwentów w okresie:              
- odbywania szkolenia (60 % kwoty zasiłku podstawowego) 302,52 302,52          
- odbywania stażu (100 % zasiłku podstawowego) 504,20 504,20          
- kontynuowania nauki (w rejonach ,,zagrożonych'' - 60% zasiłku podstawowego) 504,20 302,52

 

       
Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych (20% zasiłku podstawowego) 100,84 100,84

 

       
Zasiłek przedemerytalny**:              
- podstawowy - minimalny (120% zasiłku podstawowego) 605,10 605,10

 

       
- podwyższony - maksymalnie 160% zasiłku podstawowego (nie więcej jednak niż 90% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia) 806,72 806,72

 

       
Świadczenie przedemerytalne (od 1.01.2002 - 80% kwoty emerytury - nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200% zasiłku dla bezrobotnych)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

wynikowo
(od
605,10 do 1008,40)

 Od 1 marca 2006 r. w jednej wysokości 711,54 zł

 Od 1.03. 2006  w  jednej wysokości 711,54 zł

 Od 1.03. 2008 w  jednej wysokości 757,79 zł  

od 1.03.2009
w  jednej wysokości
804,02 zł 

od 1.03.2010
w  jednej
wysokości

841,17 zł

 

     Od zasiłku dla bezrobotnych urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 32,52 %, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia i stażu dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 1,62% tj. w łącznej wysokości - 34,14 %.
    Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 b
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2002 r. nr 35, poz. 554)

    Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 24 ust. 6a ustawy zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 września.

    Prezes GUS ogłasza w formie komunikatu, w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzednie półrocze (art. 24 ust. 6c ustawy).

**Od 1 stycznia 2002 r. zamiast zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego jest jedno świadczeniePoczątek strony przedemerytalne - Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1793.

 

ZASIŁEK RODZINNY
 

    W okresie 1 września 2006 r. uwzględnia się wiek dziecka.
 

Okres obowiązywania

Wyszczególnienie

Kwota 
(w zł miesięcznie)

1.11.2009 r.

 

na dziecko do ukończenia 5 roku życia,

68.00

na dziecko powyżej 5 roku życia,

91.00

na dziecko powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

98.00

 

    Zasiłek rodzinny przysługuje:
    1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

    2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

    3) osobie uczącej się,

    - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
 

    W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Początek strony

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)

Rodzaje i wysokość świadczeń w okresie zasiłkowym 01 września 2006 r. – 31 sierpnia 2007 r.

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia

Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto* w przeliczeniu na osobę

Świadczenia rodzinne

zasiłek rodzinny

48,00 zł – miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia,  

64,00 zł – miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 18 roku życia

68,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 18 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu:

 

 

urodzenia dziecka

1000,00 zł – jednorazowo

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400,00 zł - miesięcznie

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

samotnego wychowywania dziecka

170,00 zł – miesięcznie ( nie więcej niż 340,00 zł na wszystkie dzieci),

 

250,00 zł - miesięcznie w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym

stopniu niepełnosprawności ( nie więcej niż 500,00 zł na wszystkie dzieci)

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

80,00 zł – miesięcznie na trzecie

i na następne dzieci uprawnione do

zasiłku rodzinnego

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

kształcenia i rehabilitacji

dziecka niepełnosprawnego

 

60,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku do ukończenia 5 roku życia

80,00 zł – miesięcznie na dziecko w

wieku powyżej 5 roku życia do

ukończenia 24 roku życia

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

rozpoczęcia roku szkolnego

 

100,00 zł - raz w roku

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

 

 

 

 

 

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

90,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
 

50,00 zł – na dziecko przez okres 10

miesięcy w związku z dojazdem z

miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

  

 

 

 

504,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny lub

583,00 zł  jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe ustawowe)

1000,00 zł jednorazowo

wniosek składa się do 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

Jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe gminne)

 

maksymalnie 1000,00 zł jednorazowo wniosek składa się do 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka

(świadczenie nie przysługuje na dzieci urodzone przed dniem 09 lutego 2006 r.)

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

   

Świadczenia opiekuńcze

 

świadczenie pielęgnacyjne

420,00 zł – miesięcznie

583,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na członka rodziny,

zasiłek pielęgnacyjny

153,00 zł - miesięcznie

nie obowiązuje kryterium dochodowe

 

 

 

 * kryterium dochodowe netto - dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Początek strony


Dodatki do zasiłku rodzinnego

obowiązują od 1 września 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

urodzenie dziecka

1000

jednorazowo, wypłacany do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

400

miesięcznie, wypłacany przez okres 24 lub 36 (mnogi poród) lub 72 (dziecko niepełnosprawne) miesięcy kalendarzowych,

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

400

miesięcznie

z tytułu wielodzietności

80 zł

miesięcznie
samotnego wychowywania dziecka

170

na dziecko, ale nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci

250

na dziecko niepełnosprawne

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

60

miesięcznie
na dziecko w wieku do ukończenia
5 roku życia

80

miesięcznie
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

rozpoczęcia roku szkolnego

100

jednorazowo na dziecko
wypłacany we wrześniu

podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

50

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

90

10 miesięcy w roku - od września do czerwca, na dziecko

i zamieszkania w internacie, bursie, na stancji


    Dodatki do zasiłku rodzinnego
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł.
    W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Jeśli dochód przekracza kwotę, o których mowa powyżej, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeśli przyznany był w poprzednim okresie zasiłkowym. Obliczając dochód uwzględnia się zarówno przychody podlegające opodatkowaniu, jak i nieopodatkowane. W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu. W okresie zasiłkowym od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007 r. brane będą pod uwagę dochody uzyskane w 2005 roku.

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593), Dz.U. z 2005 r. Nr 164, Nr 1366.

 

Świadczenia opiekuńcze
obowiązują od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2006 r.

i od 1 września 2006 r.
 

Rodzaj świadczenia

Kwota świadczenia (w zł)

Uwagi

świadczenie pielęgnacyjne

420,00

miesięcznie

zasiłek pielęgnacyjny:

do 31 sierpnia 2006 r.

 

od 1 września 2006 r.

144,00

 

 

153,19

 

miesięcznie

 


Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
- orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
- znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z pózn. zm.)Początek strony
 

   Zasiłek pielęgnacyjny
 
 

  Okres obowiązywania

  Kwota (w zł)

Podstawa prawna

Od 1 września 2006 r.

153,00

 

Od 1 maja 2004 r.

144,00*

M.P.2004.10.163

1.03.2003-29.02.2004

141,70

M.P.2003.10.154

1.06.2002-28.02.2003

136,64

M.P.2002.19.345


Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; oraz osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
3) osobie, która ukończyła 75 lat. bez względu na dochody.

* Z dniem 1 października 2004 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych.
 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się:
orzeczeniem o niepełnosprawności - gdy zachodzi konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583,00 zł.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305, ost. zm. Nr 64, poz. 593)Początek strony

 

 

ILE MACIERZYŃSKIEGO

Od 19 grudnia 2006 r. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
• 18 tygodni przy pierwszym porodzie,
• 20 tygodni przy każdym następnym porodzie,
• 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

 

Osiemnaście tygodni będzie mógł także spędzić z dzieckiem pracownik-opiekun, który spełni przesłanki wymienione w art. 183 Kodeksu pracy.

Wychowawczy

 

Okres obowiązywania

Kwota (w zł)

1.06.2002-30.04.2004

318,10

1.06.2001-31.05.2002

308,80

Wychowawczy dla osoby samotnie wychowującej dziecko

Okres obowiązywania

Kwota ( w zł)

1.06.2002-30.04.2004

505,80

1.06.2001-31.05.2002

491,00

 

Granice dochodu uprawniające do zasiłków rodzinnych i wychowawczych

 

Przyznany zasiłek

Okres obowiązywania

Kwota dochodu

 Zasiłek rodzinny

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł

- a dla osób samotnie wychowujących dzieci lub wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

612 zł

Zasiłek wychowawczy

1.06.2002 r.-30.04.2004 r.

548 zł


Podstawa prawna:
ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (j.t . Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.); M.P. 2000 r. Nr 5, poz.120; M.P. z 2001 r. Nr 6, poz.108; Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz.1791.

Uwaga!
Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255) okres zasiłkowy ustalony dla zasiłków wychowawczych, trwający od dnia 1 czerwca 2003 r. do dnia 31grudnia 2003 r. został przedłużony do dnia 30 kwietnia 2004 r.

 

 

 •  
  Minimalne wynagrodzenie za pracę (w zł)

  Od 1.01.2012 r.

  1500

  Dz.U.2002.200.1679
  Od 1.01.2011 r.

  1386

  Dz.U.2010.194.1288
  Od 1.01.2010 r.

  1317

   M.P. z 2009 r. Nr 48 poz. 709
  Od 1.01.2009 r.

  1276,00 - (kwota brutto 100%)
  1020,80 - (I-wszy rok pracy 80%)

  M.P. z 2008 r. Nr 55 poz. 499
  Od 1.01.2008 r.

  1126,00

  Dz.U. z 2007  r. Nr 171 poz.1209

  Od 1.01.2007 r.

  936,00

  Dz.U. z 2006 r. Nr 171 poz.1227
  Od 1.01.2006 r.

  899,10

  Dz.U. Nr 177, poz. 1469

  Od 1.012005 r.

  849,00

  Dz.U. 2004 r. Nr 201, poz.2062

  Od 1.01.2004 r.

  824,00

  Dz.U. 2003.167.1623

  Od 1.012003 r.

  800,00

  Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1679

  Od 1.01.2001 r.

  760,00

  Dz.U.2000.121.1308

  Od 1.03.2000 r.

  700*

  Dz.U.2000.13.174

  Od 1.11.1999 r.

  670,00

  Dz.U.99.91.1037

  Od 1,01,1999 r.

  528*

  Dz.U.98.164.1189

   

          
  Ile może dorobić emeryt

  Dopuszczalne przychody emerytów i rencistów
  -
  którzy nie ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni)

  Kwota przychodu warunkująca:


  Kwota aktualna
  od
  1.01.2009 r.- 28.02.2009 r.


  Kwota aktualna od 1.03.2009 r.- 31.05.2009 r.


  Kwota aktualna
  1.06.2009 r.- 31.08.2009 r.


  Kwota aktualna
  1.09.2009 r.- 30.11.2009 r.


  Kwota aktualna
  od 1.12.2009 r.


  Kwota aktualna
  od 1 marca 2010 r.

  zmniejszenie emerytury lub renty

  (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  2078,00 zł 2167,60 zł 2230,00 zł 2157,10 zł 2179,70 zł 2270,60 zł

  zawieszenie emerytury lub renty

  (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)

  3859,20 zł 4025,60 zł 4141,30 zł 4006,00 zł 4048,10 zł 4216,70 zł

   

  Obowiązuje: od 2009-01-01 do 2009-11-30 Podstawa prawna: Dz.U.2004.39.353


   

  Zmniejszenia rent i emerytur
   

      W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70 % przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż 130 % przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegną zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:
   

  Rodzaj świadczenia

  Kwota maksymalnego zmniejszenia

  Od 1.03.2008 r. Od 1.03.2009 r. Od 1.03.2010 r.

  Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  440,24 zł 467,09 zł, 488,67

  Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  330,20 zł 350,34 zł 366,53

  Renta rodzinna dla jednej osoby

  374,22 zł 397,05 zł 415,39

   

  Podstawa prawna: komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. (M.P. nr 10, poz. 133).

  Najniższe emerytury i renty

  Rodzaj świadczenia

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2006 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2008 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2009 r.
  (w zł, miesięcznie)

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2010 r.
  (w zł, miesięcznie)

  emerytura, renta rodzinna i renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy

  597,46

  636,29

  675,10 706,29

  renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy

  459,57

  489,44

  519,30 543,29

   renta wypadkowa z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  716,95

  763,55

  810,13 847,55

  renta wypadkowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy

  551,48

  587,33

  623,16 651,95

    

   Podstawa prawna:  

     - Komunikat Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2009 r. (M.P. Nr 10, poz. 133).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 163);

  - Komunikat Prezesa ZUS z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. Nr 21, poz. 211).

   

  Kwota bazowa
   

  Waloryzacja emerytur i rent

  Wysokość kwoty

  Podstawa prawna

  Od 1.03.2010 - 28.02.2011

  2716,71 zł M.P.2010.7.68

  Od 1.03.2009 - 28.02.2010

  2578,26 zł M.P.2009.9.113

  Od 1.03.2008 - 28.02.2009 

  2275,37 zł M.P.2008.13.140

  Od 1.03.2007 - 29.02.2008

  2059,92 zł M.P.2007.12.126

   Od 1 marca 2006 r.

  1977,20 zł M.P.2006.12.160

  Od 1 marca 2005 r.

  1903,03 zł

  M.P.2005.10. 206

  Od 1 marca 2004 r.

  1829,24 zł

  M.P.2004.9.138

  Od 1 marca 2003 r.

  1862,62 zł

  M.P.2003.9.137

  Od 1 czerwca 2002 r.

  1775,89 zł

  M.P 2002.19. 342

  Od 1 czerwca 2001 r.

  1683,27 zł

  M.P 2001.15. 247

  Od 1 czerwca 2000 r.

  1540,20 zł

  M.P 2000.14. 313

  Kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubez-pieczonych składki na ubezpieczenia społeczne w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji.

   

  Początek strony

  Świadczenie przedemerytalne

      Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych weszła w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. Zasady przyznawania nowych świadczeń przedemerytalnych obowiązują od 1 sierpnia 2004 r., a kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Natomiast świadczenia przedemerytalne na dotychczasowych zasadach  przyznawano do końca lipca 2004 r. Osoby, które złożyły w powiatowych urzędach pracy wnioski o przyznanie świadczenia przed 1 sierpnia 2004 r., otrzymują  je na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie tej ustawy  wypłaca się w dotychczas określonej wysokości (od 605,10 zł do 1008,40 zł ) aż do upływu czasu, na jaki zostały przyznane.

      Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta i 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

  - do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

  - do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

      Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi
  od 1.03. 2009 r. - 804,02 zł.Początek strony
   

  Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych

      Zmiany wprowadzone od 1 lipca 2003 r. w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nazywanej powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych, a zwłaszcza wyłączenie małych pracodawców (zatrudniających do 20 pracowników) spod działania tej ustawy, spowodowały zaniepokojenie osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i chcących – w związku z tym – zabiegać o przyznanie im świadczenia przedemerytalnego.

      Osoby zatrudnione u małych pracodawców będą nadal mogły przechodzić na świadczenia przedemerytalne, oczywiście po spełnieniu warunków wymienionych w art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (zob. podstawa prawna). Jedną z przesłanek uprawniającą niektóre osoby do ubiegania się o wspomniane świadczenie jest wymóg dojścia do rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Przy definiowaniu tych przyczyn wymieniona ustawa nie odwołuje się jednak do znowelizowanej ustawy o zwolnieniach grupowych. Ustawa o zatrudnieniu wprowadziła bowiem własną definicję tego pojęcia w art. 2 ust 1 pkt 20a. Wynika z niej, że przez zwolnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy należy rozumieć rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wygaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i nie zaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy. Jest to definicja inna i szersza od przyjętej w ustawie o zwolnieniach grupowych. Dlatego wyłączenie małych pracodawców z konieczności stosowania tej ustawy nie pozbawia ich pracowników uprawnień do świadczeń przedemerytalnych, regulowanych przecież inną ustawą (o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu).
   

  Renta socjalna

  Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rentę socjalną waloryzuje się na zasadach i w trybie określonych dla emerytur i rent z FUS. Od 1 marca 2008 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 636,29 zł.

    W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
   
  Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

   

  Okres obowiązywania

    Kwota brutto renty socjalnej

  200% kwoty najniższej emerytury z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Od 1 marca 2010 r.

  593,28 zł

  1412,58 zł

  Od 1 marca 2009 r.

  567,08 zł

  1350,20 zł

  Od 1 marca 2008 r.

  534,48 zł

  1272,58 zł

  Od 1 marca 2006 r.

  501,87 zł

  1194,92 zł

  Od 1 marca 2004 r.

  472,57 zł

  1125,16 zł

      Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).Początek strony

  Renta socjalna – maksymalna kwota przychodu

      Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, w łącznej kwocie wyższej od 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszony przez Prezesa GUS. (M.P. z 2003 r. nr 53, poz. 850).
   

  Okres obowiązywania

   
  Kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

  Podstawa prawna

       
  1.06.2010 -31.08.2010

  995,00 zł

  M.P.2010.41.599
  1.03.2010 -31.05.2010

  973,10 zł

  M.P.2010.10.112
  1.12.2009 -28.02.2010

  934,20 zł

  M.P.2009.76.952
  1.09.2009 -30.11.2009

  924,50 zł

  M.P.2009.54.765
  1.06.2009 -31.08.2009

  955,70 zł

  M.P.2009.33.496
  1.03.2009 -31.05.2009

  929,00 zł

  M.P.2009.12.157
  1.01.2009 -28.02.2009

  890,60 zł

  M.P.2008.92.800
  1.06.2008 -31.08.2008

  895,20 zł

  M.P.2008.44.396
  1.03.2008 -31.05.2008

  870 zł

  M.P.2008.18.195
  Od 1 czerwca 2006 r.

  759,10 zł

  Komunikat Prezesa ZUS z 17 maja 2006 r.
  Od 1.12.2005 r.

  704,20 zł

  Komunikat Prezesa ZUS z 16.11. 2005 r.
  Od 1.09.2005 r.

  695,60 zł

  Komunikat ZUS z dnia 12.08.2005 r.
  Od 1.06.2005 r.

  724,70 zł.

  Komunikat ZUS z 16.05.2005 r.
  Od 1.03.2004 r.

  683,10 zł

  Komunikat ZUS z dnia 23.02.2004 r.
  Od 1.12.2003 r.

  648,10 zł.

  Komunikat ZUS z dnia 18.11.2003 r. 

   

         Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2003 r. Nr 135, poz.  1268).

   

  Przeciętne wynagrodzenie służące do wyliczenia podstawy emerytury

  Lp.

  Rok
  kalendarzowy


  Wysokość (w zł)
   

  Podstawa prawna

  miesięcznie

  rocznie

  1

  1970

  2.235,00

  26.820,00

  M.P.1990.21.171

  2

  1971

  2.358,00

  28.296,00

  M.P.1990.21.171

  3

  1972

  2.509,00

  30.108,00

  M.P.1990.21.171

  4

  1973

  2.798,00

  33.576,00

  M.P.1990.21.171

  5

  1974

  3.185,00

  38.220,00

  M.P.1990.21.171

  6

  1975

  3.913,00

  46.956,00

  M.P.1990.21.171

  7

  1976

  4.281,00

  51.372,00

  M.P.1990.21.171

  8

  1977

  4.596,00

  55.152,00

  M.P.1990.21.171

  9

  1978

  4.887,00

  58.644,00

  M.P.1990.21.171

  10

  1979

  5.327,00

  63.924,00

  M.P.1990.21.171

  11

  1980

  6.040,00

  72.480,00

  M.P.1990.21.171

  12

  1981

  7.689,00

  92.268,00

  M.P.1990.21.171

  13

  1982

  11.631,00

  139.572,00

  M.P.1990.21.171

  14

  1983

  14.475,00

  173.700,00

  M.P.1990.21.171

  15

  1984

  16.838,00

  202.056,00

  M.P.1990.21.171

  16

  1985

  20.005,00

  240.060,00

  M.P.1990.21.171

  17

  1986

  24.095,00

  289.140,00

  M.P.1990.21.171

  18

  1987

  29.184,00

  350.208,00

  M.P.1990.21.171

  19

  1988

  53.090,00

  637.080,00

  M.P.1990.21.171

  20

  1989

  206.758,00

  2.481.096,00

  M.P.1990.21.171

  21

  1990

  1.029.637,00

  12.355.644,00

  M.P.1991.5.35

  22

  1991

  1.770.000,00

  21.240.000,00

  M.P.1992.5.33

  23

  1992

  2.935.000,00

  35.220.000,00

  M.P.1993.6.25

  24

  1993

  3.995.000,00

  47.940.000,00

  M.P.1994.10.83

  25

  1994

  5.328.000,00

  63.936.000,00

  M.P.1995.7.107

  26

  1995

  702,62

  8.431,44

  M.P.1996.11.134

  27

  1996

  873,00

  10.476,00

  M.P.1997.9.72

  28

  1997

  1.061,93

  12.743,16

  M.P.1998.5.93

  29

  1998

  1.239,49

  14.873,00

  M.P.1999.5.63

  30

  1999

  1.706,74

  20.480,00

  M.P.2000.5.120

  31

  2000

  1.923,81

  23.085,72

  M.P.2001.6.108

  32

  2001

  2.061,85

  24.742,20

  M.P.2002.8.156

  33

  2002

    2.133,21

   25.598,52

  M.P.2002.9.136
  34

  2003

   2.201,47

    26.417,64

  M.P.2004.9.137

  35.

  2004

   2.289.57

   27.474,84

  M.P.2005.10.205

  36.

  2005

  2.380,29

   28.563,48

  M.P.2006.12.159
  37.

  2006

  2.477,23

  29.726,76

  M.P.2007.12.125
  38.

  2007

  2.691,03

  32.292,36

  M.P.2008.13.139

  39.

  2008          2.943,88           35.326,56 M.P.2009.9.112

  40.

  2009          3.102,96       37.235,52    M.P.2010.7.67

  41.

  2010 3.224,98 38.699,76 Komunikat Prezesa
  GUS z 9.02.2011 r.

   

  Początek stronyOdpłatność za pobyt w sanatorium (obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.)

  CZĘŚCIOWA ODPŁATNOŚĆ ZA KOSZTY WYŻYWIENIA i ZAKWATEROWANIA w SANATORIUM UZDROWISKOWYM

  Lp.

  Standard

  I sezon rozliczeniowy
  (w złotych)

  II sezon rozliczeniowy
  (w złotych)

  1

  I

  a

  22,00

  27,00

  b

  18,00

  24,50

  2

  II

  17,00

  22,00

  3

  III

  a

  13,50

  18,50

  b

  11,50

  16,50

  4

  IV

  10,00

  13,70

  5

  V

  a

  8,50

  10,00

  b

  7,50

  9,00

  6

  VI

  6,50

  8,50

   

   Standard pobytu ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:

  1) poziom I:

  pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

  pokój 1-osobowy w studio;

  2) poziom II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

  3) poziom III:

  pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym;

  pokój 2-osobowy w studio;

  4) poziom IV - pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;

  5) poziom V:

  pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym; 

  pokój wieloosobowy w studio;

  6) poziom VI – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
   

    Sezony rozliczeniowe

  1) sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia;

  2) sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

  Studio – jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 274, poz. 2724)Początek strony.

  Podróże służbowe w kraju - diety i ryczałty

   

  Wyszczególnienie

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2004

  Kwota aktualna
  od 1 marca 2005

  Kwota aktualna
  od 1 stycznia 2006

  Kwota aktualna
  od 1 stycznia 200
  7

  Dieta (stawka za dobę)

  21,00 zł

  21,00 zł

  22,00 zł

  23,00 zł

  Ryczałt za nocleg (150% diety)

  31,50 zł

  31,50 zł

  33,00 zł

  34,50 zł

  Ryczałt za dojazd (20% diety)

  4,20 zł

  4,20 zł

  4,40 zł

  4,60 zł

      Podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikami z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 151, poz. 1720). Ustawa budżetowa została ogłoszona w Dz.U. z dnia 29 marca Nr 30, poz.275.

  Kwota diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.Początek strony

   Kwoty, na podstawie których ustala się świadczenia z pomocy społecznej w 2004 r.

   


  Wyszczególnienie

   
  Kwota w zł

  od 1 maja 2004 r.
   

   Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej:
   

   

   na osobę samotnie gospodarującą

  461 zł

   na osobę w rodzinie

  316 zł

   na rodzinę

  sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

  Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego

  194 zł

  Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi

  1 621 zł

  Kwota stanowiąca podstawę ustalania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wynosi

  1 621 zł


       Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593).Początek strony
   

   

  WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

   

  Świadczenia

  Od 1.05.2004 r.

  (wysokość w zł)

  Od 2006-10-01
  do 2009-09-30

  Zasady ustalania wysokości świadczenia

  Zasiłek stały

  418**

   444 zł  różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  30*

  30* różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek okresowy

  418**

  418 zł różnica między kryterium dochodowym osoby gospodarującej a dochodem tej osoby

  20*

  20* różnica między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie
  Zasiłek celowy

   

    może być przyznany w formie biletu kredytowego – niezależnie od dochodu
  Specjalny zasiłek celowy

  461**

    osobie samotnie gospodarującej
  Specjalny zasiłek celowy

  316**

    rodzinie
  Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

   

    Rada gminy określa wysokość i tryb przyznawania tych świadczeń
  Pomoc dla rodzin zastępczych (częściowa)

  648,40**

  162,10*

    40% podstawy pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 10% podstawy
  Pomoc dla rodzin zastępczych (całkowita)

  1296,80**

  324,20*

   

  nie przekraczającej 80% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej niż 20% podstawy
  Pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

  486,30**

   

  30% podstawy miesięcznie
  Świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców

  od 420 do 1149

    Pomoc jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji


      
  * kwota minimalna

       ** kwota maksymalna

       Podstawa ustalenia pomocy pieniężnej dla rodziny zastępczej wynosi –1 647 zł.Początek strony

      Podstawa prawna:

      - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.);

      - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135, poz. 950).

   

   

  Kwoty dochodu  na osobę w rodzinie, w zależności, od którego ustala się wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wynoszą:

  Dochód na osobę w złotych

  Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi dla:

  osób samotnie gospodarujących

  osób w gospodarstwach wieloosobowych

  do 461

  nieodpłatnie

  nieodpłatnie

  462 - 752

  3

  7

  753 - 1003

  7

  15

  1004 - 1171

  15

  25

  1172- 1253

  30

  40

  1254 - 1337

  60

  70

  1388 - 1504

  90

  100

  powyżej 1504

  100

  100


  Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2000 r. (M P Nr 11 poz. 234).

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 18 grudnia 1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usługPoczątek strony opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi. (Dz.U. z 1997 r. Nr 2, poz. 12).

    Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2005 r.

  Odpis

  Rok 2005

  Podstawowy

  na jednego zatrudnionego

  37,50%

  733,25 zł

  na jednego zatrudnionego
  w szczególnie uciążliwych warunkach

  50,00%

  977,66 zł

  na jednego pracownika młodocianego
  - I rok nauki
  - II rok nauki
  - III rok nauki

  5,00%
  6,00%
  7,00%

  97,77 zł
  117,32 zł
  136,87 zł

  Fakultatywny (uznaniowy)

  na każdą osobę zatrudnioną,
  w stosunku do której orzeczono
  znaczny lub umiarkowany stopień
  niepełnosprawności

  37,50%
  +6,25%

  855,46 zł
   

  na każdego emeryta i rencistę,
  nad którym zakład sprawuje opiekę

  6,25%

  122,21 zł

 •  

    Podstawa prawna: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70,  poz. 335 z późn. zm.); Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2004 r. Początek stronyz późn. zm.

   

   Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

   

  Jednorazowe odszkodowania za wypadki przy pracy

  Znajdziesz tutaj wysokość odszkodowań, które musisz wypłacić pracownikowi z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał wskutek wypadku przy pracy oraz członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku.

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.:

  Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej:

   

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

  538 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

  538 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

   

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

  9 419 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

   

  z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

  9 419 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  48 439 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

  24 219 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

  oraz

  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

  48 439 zł

   

   

  9 419 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

  oraz

  z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

  48 439 zł

   

   

  9 419 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

  gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

  9 419 zł

  1.04.2008 r. – 31.03.2009 r.

   

  gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 9419 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

  24 219 zł

  1.04.2008   – 31.03.2009 r.

  Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań znajdziesz w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 marca 2007 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. nr 18, poz. 218).

  Rodzaje świadczeń powypadkowych - obowiązują od 1 stycznia 2003 r.
   

 • Rodzaj świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej*

  Osoba uprawniona do świadczenia

  zasiłek chorobowy

  dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  świadczenie rehabilitacyjne

  dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,

  zasiłek wyrównawczy

  dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

  jednorazowe odszkodowanie

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

  renta z tytułu niezdolności do pracy

  dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

  renta szkoleniowa

  dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,

  renta rodzinna

  dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

  dodatek do renty rodzinnej

  dla sieroty zupełnej;

  dodatek pielęgnacyjny

  dla osoby uprawnionej do renty z ubezpieczenia wypadkowego,

  pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

  dla ubezpieczonego skierowanego przez lekarza orzecznika na wniosek lekarza prowadzącego.


  Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz.1673).
  Początek strony


   

  .

  Odprawa pieniężna dla zwalnianych z przyczyn zakładu pracy

  (obowiązuje od 1 lipca 2003 r.)

   

  Okres zatrudnienia pracownika uprawniający do wypłaty
  odprawy pieniężnej u danego pracodawcy:

  Wysokość odprawy pieniężnej

   mniej niż 2 lata  jednomiesięczne wynagrodzenie
   2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat  dwumiesięczne wynagrodzenie
   ponad 8 lat  trzymiesięczne wynagrodzenie
   Obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej dotyczy tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.


  Podstawa prawna:
  ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.980 z późn. zm.).

  Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych w 2009 r.

  9.01.2009 r.

  Roczne koszty uzyskania wynoszą dla pracowników wymienionych wyżej nie więcej niż:

  - 1 335 zł (co miesięcznie oznacza 111 zł 25 gr), w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody z tytułu jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 

  - 2 002 zł 05 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), 

  - 1 668 zł 72 gr (miesięcznie 139 zł 06 gr), w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu), 

  - 2 502 zł 56 gr, w przypadku gdy podatnik uzyskiwał przychody równocześnie z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskiwał dodatku za rozłąkę lub nie otrzymywał zwrotu kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu).

  Odsetki
   

      Odsetki ustawowe płacisz wówczas, gdy nie zapłacisz w terminie zobowiązań wobec kontrahentów firmy. Wysokość odsetek ustawowych określa w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z:
      - czynności prawnej
      - albo z ustawy,
      - z orzeczenia sądu
      - lub z decyzji innego właściwego organu.
  Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona - należą się odsetki ustawowe (art. 359 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16.)

   

  W stosunku rocznym

  Obowiązują

  %

  Podstawa prawna

  Ustawowe Od 15.12.2008 r. 13%

  Dz.U.2008.220.1434

  Ustawowe

  Od 15.10.2005 r.

  11,5%

  (Dz. U. z 2005 r. nr 201, poz. 1662)

  Ustawowe

  10.01.2005 r. 

  13,5%


  (
  Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 16)
   


  Ustawowe
   

  od 25 września 2003 r.

  12,25%

  (Dz.U.2003. Nr  166, poz. 1613)

  Od zaległości podatkowych 25.06.2009 r. 10%  
  Od zaległości podatkowych Od 26 lutego 2009 r.  11%
  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 lutego 2009 r.
  Od zaległości podatkowych Od 26 lutego 2009 r. 8,25% Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 25 lutego 2009 r.
  Od zaległości podatkowych Od 24 grudnia 2008 r. 13% Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 grudnia 2008 r.
  Od zaległości podatkowych

  od 29 listopada 2007 r.

  13%.

   

  Od zaległości podatkowych od 30.08. do 28.11.2007 r. 12,5%  
  Od zaległości podatkowych od 28.06. do 29.08.2007 r. 12%  
  Od zaległości podatkowych od 25.04. do 27.06.2007 r. 11,5%  
  Od zaległości podatkowych

  od 01.03.2006 r. do 25.04.2007 r.

  11,0 (Mon. Pol. z 2006 r. nr 19, poz. 207)
  Od zaległości podatkowych 01.02.2006 r. - 28.02.2006 r. 11,5

  (Mon. Pol. z 2006 r. nr 10, poz. 140)

  Od zaległości podatkowych

  Od 01.09.2005 r.

  12

  (M.P. z 2005 r. nr 52, poz. 723)

  Od zaległości podatkowych

  28.07.2005 r. - 31.08.2005 r.

  12.5

  (M.P. z 2005 r. nr 45, poz. 616)

  Od zaległości podatkowych

  28.04.2005 r.

  14

  (M.P. z 2005 r. Nr 27, poz.385)

  Od zaległości podatkowych

  31.03.2005 r.

  15

  (M.P. z 2005 r. Nr 21, poz.330.)

  Od zaległości podatkowych

  26.08.2004 r.

  16

  (M.P. z 2004 r. Nr 37, poz.657)

   

   

  Wzór na naliczanie odsetek za zwłokę

  Kz × L × 0,17

  —————— = On = Opz

  365

  gdzie:

  Kz - kwota zaległości
  L - liczba dni zwłoki
  On - kwota naliczonych odsetek
  Początek strony
  Opz - kwota naliczonych odsetek po zaokrągleniu
   

  Odsetki od zaległości podatkowych

   

      Odsetki za zaległości podatkowych będziesz musiał zapłacić wówczas, gdy nie uiścisz w terminie zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
      Odsetek w takiej wysokości możesz także żądać od tych instytucji np. gdy ZUS zwraca nadpłacone składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnych i rentowych pracownika, który pracuje w dwóch zakładach pracy. Podobnie w sytuacji gdy urząd skarbowy nie zwróci w ciągu 3 miesięcy nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z rocznym zeznaniem PIT), wtedy po upływie tych 3 miesięcy powinien naliczyć odsetki od zaległości podatkowej od niezwróconej kwoty.
   

  Okres obowiązywania (od)

  w %

  w stosunku rocznym

  27 lutego 2003 r. 16
  27 marca 2003 r. 15,5
  25 kwietnia 2003 r. 14,5
  29 maja 2003 r. 14
  26 czerwca 2003 r. 13,5

  Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

  Odsetki od zaległości podatkowych wyliczasz w następujący sposób:
   

  K x L x 37%

    = O = Opz


  365

  K - kwota zaległości
  L - liczba dni zwłoki
  O - odsetki Początek strony
  Opz - odsetki po zaokrągleniu
  37%
  - stawka odsetek

   
  Podstawa prawna:
  j.t. Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.

 • Skala podatkowa w 2006 r.*

  Podstawa obliczenia podatku (w zł)

  Podatek wynosi

  Ponad

  do

   

  37.024

  19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr.

  37.024

  74.048

  6.504 zł 48 gr. + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł

  74.048

   600 000

  17.611 zł 68 gr. + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł

          Kwota wolna od podatku                          2.790 zł

      Podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

      *Zgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04 (Dz.U Nr 30, poz.262).
   

 • Cd. INFORMUJEMY 2Cd. str.2 Informujemy  

 • Początek stronyPowrót na początek strony

  : Informacje  ::  Uprawnienia  ::  Prawo  ::  Rehabilitacja  :: PFRON :: Zakłady Pracy Chronionej  :: Poradniki  ::  O mnie ::
  :: NSZZ Solidarność ::  Bez barier ::
  Programy celowe :: Rzecznik Praw Obywatel. ::  Protesty  ::  Karty praw :: Linki  ::


  Ostatnia modyfikacja: styczeń 2012, adres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwaadres w trybie graficznym ze względu bezpieczeństwa

  www.kodeki.org/?17iuk4bgjfekeio0018d5
  [kliknij na link aby do mnie napisac]

  Najlepiej oglądać używając IE wersji 5.5 lub nowszej i rozdzielczości 800 x 600

  Powrót na początek stronyPoczątek stronyCopyright: ,,Problemy Osób Niepełnosprawnych” Strona główna: „Problemy Osób Niepełnosprawnych”1998 - 2009