Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej
 

 B R A I L L E   2000

Załącznik do uchwały nr 10 /2000 Rady Nadzorczej PFRON  z dnia  21 marca 2000 r.

 pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej

zatrudniających osoby niewidome

  Program Pełnomocnika Rządu do  Spraw Osób Niepełnosprawnych

WARSZAWA  2000 r.

 

 I.  Przesłanki wyjściowe

        Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności charakteryzują się zmniejszoną wydajnością pracy. Osoby te wykonują tylko niektóre rodzaje prac, a raz przyuczone do pewnej grupy czynności (np. produkcja szczotek) są bardzo trudne do przekwalifikowania do innych prac, odpowiednich do ich psychofizycznych możliwości. Tworzy to szczególny problem dla zakładów pracy chronionej – głównie spółdzielni niewidomych, w których stanowią one duży odsetek w stosunku do ogółu zatrudnionych. Osoby te rzadko znajdują pracę na otwartym rynku pracy, a także w nowo powstających zakładach pracy chronionej.

        W 1999 r. zakłady pracy chronionej mogły uzyskać subwencje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.  Z pomocy tej skorzystały 144 zakłady pracy chronionej, w których dofinansowaniem  objęto 2542 osoby niepełnosprawne (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), wydatkując kwotę 9.782,3 tys. zł.

        Zmiany w rozwiązaniach systemowych dla zakładów pracy chronionej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. mogą wpłynąć na pogorszenie ich sytuacji ekonomiczno - finansowej i skutkować zwalnianiem w/w osób niepełnosprawnych. W konsekwencji osoby te zwiększyłyby:

-    liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych lub poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,

-    wydatki z innych źródeł np. na różnego rodzaju zasiłki.

        Pozyskanie miejsc pracy dla osób z wymienionymi schorzeniami w przyszłości może być bardzo trudne, szczególnie w sytuacji  małego zainteresowania ze strony pracodawców na otwartym rynku pracy zatrudnianiem osób ciężko poszkodowanych.Powrót na początek strony

 

        Nie bez znaczenia – dla utrzymania tych osób w zatrudnieniu - jest również trudna sytuacja ze zbytem produkowanych wyrobów. Wprowadzanie nowych technologii i nowoczesnych technik zarządzania przez posiadających kapitał  pracodawców, nie będących zakładami pracy chronionej, prowadzi do dużej konkurencji na rynku, a tym samym do zmniejszenia się popytu  na wyroby zakładów pracy chronionej.

        W zaistniałej sytuacji konieczne jest uruchomienie programu celowego umożliwiającego pomoc finansową poprzez refundację wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości  75%  najniższego wynagrodzenia.

        Uruchomienie obecnie programu celowego w pewnym stopniu wychodzi naprzeciw rozwiązaniom systemowym zaproponowanym w autopoprawce do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wniesionej przez Rząd z tym, że nie dotyczy osób niewidomych we wszystkich zakładach pracy chronionej, lecz tylko tych, w których jest duża koncentracja zatrudnienia osób niewidomych (powyżej 10%). 

II.  Cel programu:

1)  utrzymanie zatrudnienia osób niewidomych,

2)  zmniejszenie kosztów bezpośrednich w zakładach pracy chronionej umożliwiających zwiększenie:

-   zatrudnienia osób niewidomych,

-   konkurencyjności wyrobów wytwarzanych przez osoby niewidome.

III.  Adresaci programu i warunki uczestnictwa w programie. Powrót na początek strony

Pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej, którzy spełniają łącznie następujące warunki:  

1)     zatrudniają co najmniej 10% osób niewidomych w stosunku do ogółu zatrudnionych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

2)     nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON.

 IV.  Program ma zasięg ogólnopolski.  

 V.  Forma realizacji celu:

        Refundacja wynagrodzeń osób niewidomych  (liczba osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) w wysokości 75% najniższego wynagrodzenia.

        Wysokość kwoty refundacji ustala się jako iloczyn:

-    średniej arytmetycznej liczby etatów, na których zatrudnione były osoby niewidome w okresie, którego dotyczy wniosek;

-    kwoty odpowiadającej 75% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku,

-    liczby miesięcy, za które nastąpi refundacja.

VI  Realizatorzy programuPowrót na początek strony

 1.     Zarząd PFRON, zgodnie z zadaniami określonymi w pkt III Decyzji Nr 2 Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 24 lutego 2000r. w sprawie opracowywania programów celowych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2.     Terenowe oddziały PFRON, do których zakresu działania należy w szczególności:

1)   postępowanie zgodne z procedurą realizacyjną,

2)   podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania wnioskowanej      refundacji i powiadomienie wnioskodawcy wraz z podaniem uzasadnienia w przypadku decyzji odmownej.

 VII. Terminy realizacji programu

1)     program realizowany będzie  od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.,

2)    refundacja może być realizowana za okresy miesięczne lub 3-miesieczne; wybór okresu należy do wnioskodawcy.

  VIII.     Procedura postępowania

 1) Oddział powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia kompletnego wniosku w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,

2) od decyzji Pełnomocników Zarządu Funduszu odwołanie nie przysługuje,

3)  wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania pomocy, przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

  IX. Merytoryczny nadzór nad realizacją programu Powrót na początek strony

 1. Merytoryczny nadzór nad realizacją programu sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy pomocy swojego Biura.

     Do zadań Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:

1)   dokonywanie okresowej oceny realizacji programu na podstawie informacji przedkładanych Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przez Zarząd PFRON,

2)    przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych projektów ewentualnych zmian i korekt  do programu.

2.     Zarząd PFRON przedstawia Pełnomocnikowi Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian i korekt do Programu, będące wynikiem oceny i analizy jego funkcjonowania.

 Definicje pojęć:

 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1)   Programie – oznacza to  program Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie pomocy dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome,

2)   Oddziale – oznacza to oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

3)   Pełnomocnikach – oznacza to Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powrót na początek strony

4)    Wnioskodawcy – oznacza to pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej, wnioskującego w ramach programu o refundację wynagrodzeń,

5)  osobach niewidomych – oznacza to osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządu wzroku zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

6)     refundacja wynagrodzeń – oznacza to pomoc finansową ze środków Funduszu dla zakładu pracy chronionej, przyznawaną , na podstawie zasad określonych w programie, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

7)     wniosku – oznacza to wniosek o refundację wynagrodzeń udzielaną w ramach programu,

8)     kompletny wniosek – oznacza to wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, takimi jak:

a)     kserokopia decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej,

b)    informacje o liczbie zatrudnionych ogółem, w tym osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w etatach i osobach, w okresie, którego dotyczy wniosek,

c)     oświadczenie pracodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu,

9)   wymagalnym zobowiązaniu – oznacza to takie zobowiązanie, którego termin spłaty upłynął; w rozumieniu niniejszego programu za wymagalne zobowiązanie nie uznaje się jednak zobowiązania, którego termin spłaty upłynął, a wniosek pracodawcy prowadzącego  zakład pracy chronionej o jego umorzenie lub zmianę terminu płatności nie został rozpatrzony negatywnie w terminie 60 dni od daty jego złożenia,

10) najniższym wynagrodzeniu – oznacza to najniższe wynagrodzenie pracowników określane przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy.

Powrót na początek strony

 

 

 

Procedury realizacji

 programu Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

BRAILLE 2000

 pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady  pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome

§ 1

1.  Średnia arytmetyczna, o której mowa w rozdz. V programu, równa jest sumie etatów, na których zatrudnione były osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku z każdego dnia okresu, którego dotyczy wniosek, podzielonej przez liczbę dni w okresie, którego dotyczy wniosek, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.  Dla dni wolnych od pracy przyjmuje się liczbę etatów, na których zatrudnione były osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, z dnia poprzedniego.

3.  Przy sumowaniu etatów w danym dniu nie mogą być uwzględniane takie, na których zatrudnione były osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, które:

1)      przebywały na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym,

2)      otrzymywały zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne,

3)      otrzymywały wynagrodzenie dofinansowywane z innych środków Funduszu.

§ 2

1.  Warunkiem przekazania przez Fundusz refundacji wynagrodzeń, jest wypłata przez Wnioskodawcę w okresie, którego dotyczy wniosek, wynagrodzeń za pracę osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, zatrudnionym w zakładzie pracy chronionej.

2.  W przypadku pozytywnej decyzji o refundacji wynagrodzeń, Wnioskodawca wyraża zgodę na jej opublikowanie.Powrót na początek strony

§ 3

1.  Wnioski o refundację wynagrodzeń składa się we właściwym dla siedziby Wnioskodawcy oddziale Funduszu, na specjalnie przygotowanym na potrzeby programu formularzu  wraz z wymaganymi i wymienionymi we wniosku  załącznikami. Wzór formularza wniosku stanowi integralną część programu.

2.  Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do oddziału Funduszu, a za datę przyjęcia wniosku, datę zarejestrowania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku.

3.  Wniosek powinien być złożony w terminie 14 dni od zakończenia okresu, którego dotyczy wniosek, z zastrzeżeniem ust.4

4.  Wniosek dotyczący okresu, w którym zawarty jest grudzień powinien być złożony do oddziału Funduszu nie później niż 4 grudnia.

§ 4

1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)  nazwę i adres zakładu pracy chronionej,

2)  numer i datę wydania decyzji przyznającej status zakładu pracy chronionej,

3)  liczbę zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu sporządzania wniosku,

4)  liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w dniu sporządzania wniosku, w rozbiciu na stopnie niepełnosprawności,

5)  liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w dniu sporządzania wniosku,Powrót na początek strony

6)  okres, którego dotyczy wniosek,

7)  średnią arytmetyczną liczby etatów, na których zatrudnione były osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, za okres którego dotyczy wniosek, wyliczoną według zasad podanych w § 1 W przypadku wniosku dotyczącego okresu obejmującego grudzień średnia arytmetyczna, o której mowa powyżej, powinna być określona oddzielnie dla każdego miesiąca (z wyłączeniem grudnia),

8)  wysokość wnioskowanej kwoty refundacji wynagrodzeń (w przypadku wniosku dotyczącego okresu obejmującego grudzień, wysokość wnioskowanej kwoty refundacji wynagrodzeń powinna być określona dla każdego miesiąca oddzielnie),

9)  oświadczenie o aktualności statusu zakładu pracy chronionej,

10) oświadczenie o wypłacie wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust.,

11) oświadczenie o zgodzie na opublikowanie pozytywnej decyzji o realizacji wniosku.

2. Do wniosku powinny być załączone:

1)  aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument określający status prawny Wnioskodawcy, zgodny z wymaganiami przepisów prawa,

2)  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej,

3)  potwierdzone podpisem prowadzącego zakład pracy chronionej rozliczenie, zawierające dane niezbędne do wyliczenia średniej arytmetycznej, o której mowa w § 1,

4)  świadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań w stosunku do Funduszu na dzień sporządzenia wniosku,

§ 5

1.  Oddział Funduszu sprawdza prawidłowość wypełnienia złożonego wniosku  oraz sporządza wykaz nieścisłości, błędów i brakujących załączników, który w formie pisemnej przekazuje Wnioskodawcy, w celu wyjaśnienia oraz uzupełnienia zapisów lub dostarczenia  brakujących załączników, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

2.  W przypadku stwierdzenia przez oddział Funduszu w złożonym wniosku braków formalnych, Wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek w terminie 7 dni od daty otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1.  W przypadku nie dotrzymania przez Wnioskodawcę ww. terminu wniosek zostaje archiwizowany.Powrót na początek strony

§ 6

1.  Zweryfikowany pod względem formalnym wniosek zostaje przedłożony do decyzji Pełnomocników Prezesa Zarządu Funduszu.

2.  Pełnomocnicy Prezesa Zarządu Funduszu podejmują decyzję o przyznaniu refundacji wynagrodzeń oraz jej wysokości.

3.  Oddział Funduszu powiadamia Wnioskodawcę o podjętej decyzji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia wniosku, przy czym decyzje negatywne, w części lub w całości, wymagają uzasadnienia.

§ 7

1.  Po podjęciu  decyzji o przyznaniu refundacji wynagrodzeń następuje zawarcie umowy, w terminie nie późniejszym  niż  7 dni od daty zawiadomienia Wnioskodawcy o decyzji  przyznania   refundacji wynagrodzeń, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.  Oddział Funduszu przygotowuje umowę, określającą w szczególności :

1)  kwotę refundacji wynagrodzeń,

2)  warunki udzielenia oraz rozliczania (w przypadku miesiąca grudnia) przyznanej kwoty refundacji wynagrodzeń,

3)  termin i sposób wypłaty refundacji wynagrodzeń,

4)  termin przedstawienia przez Wnioskodawcę rozliczenia refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień, w przypadku wniosków dotyczących okresu obejmującego miesiąc grudzień,

5)  zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu kwoty refundacji wynagrodzeń, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia przekazania kwoty refundacji wynagrodzeń na rachunek Wnioskodawcy do dnia jej zwrotu, w przypadku złożenia, przez Wnioskodawcę we wniosku, nieprawdziwych oświadczeń,

6)  zobowiązanie Wnioskodawcy do rozliczenia refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień,

7)  zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu różnicy pomiędzy przyznaną kwotą refundacji wynagrodzeń za miesiąc grudzień  a kwotą wynikającą z rozliczenia, o której mowa w pkt. 6 w terminie 7 dni od daty otrzymania z oddziału Funduszu wezwania,

8)  zobowiązanie Wnioskodawcy do zwrotu  różnicy kwot, o których mowa w pkt.7 wraz z  odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia wyznaczonego w pkt. 7 do dnia zwrotu,  w przypadku nie dotrzymania ww. terminu,

9)  zobowiązanie Wnioskodawcy do umożliwienia przeprowadzenia przez Fundusz kontroli, o której mowa w § 8, w siedzibie Wnioskodawcy oraz w miejscach wykonywania przez niego działalności.

3.  Refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień wypłacana jest zaliczkowo, na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej według zasad zawartych w § 1 z miesiąca listopada. Wypłata refundacji wynagrodzeń za okres, w którym zawarty jest miesiąc grudzień powinna być dokonana w miesiącu grudniu, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty przyjęcia wniosku.

 4. Refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień wymaga przedłożenia rozliczenia zawierającego dane niezbędne do wyliczenia średniej arytmetycznej, o której mowa w § 1 ust. 1,  za miesiąc grudzień.

5.  Zmiany umowy o wypłatę refundacji wynagrodzeń mogą być dokonywane za zgodą Funduszu i Wnioskodawcy  w formie pisemnego aneksu, podpisanego w tym samym trybie co umowa o wypłatę refundacji wynagrodzeń.Powrót na początek strony

6.  Wzór formularza umowy stanowi integralną część programu.

§ 8

    Fundusz zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych we wniosku, załącznikach i rozliczeniu.

 

Wniosek złożono w Oddziale .......................................  PFRON

w ................................. , w dniu .............................................

pod numerem ..........................................................................

 

   

_______________________________ Powrót na początek strony

      Pieczątka Oddziału PFRON

WNIOSEK

o  refundację wynagrodzeń udzielaną w ramach programu BRAILLE 2000

 - pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady  pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome

 

za okres______________________________________________________

(nazwa miesiąca lub 3 kolejnych miesięcy)

 

               ................................................................        

           Nazwa i adres zakładu pracy chronionej:  


            Nazwa i numer rachunku bankowego:

   
            Numer  i data decyzji nadania statusu ZPCh:

   

                                                    Numer REGON                                          Numer NIP

 

 

Imię i nazwisko osoby sporządzającej wniosek oraz telefon kontaktowy: Powrót na początek strony

                                                                                                                                                    

 

1.

Przedmiot działalności (branża)

 

 

2.

Liczba zatrudnionych osób w zakładzie ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w dniu sporządzania wniosku

 

 

3.

Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dniu sporządzania wniosku, w rozbiciu na stopnie niepełnosprawności

                                                                        ogółem

 

 

 

z tego:                                                  1. stopień znaczny

                                                                                 2. stopień umiarkowany

                                                                                  3. stopień lekki  

 

 

4.

Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w dniu sporządzania wniosku .

 

 

5.

Wskaźnik liczby etatów osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, do ogólnej liczby etatów, równy ilorazowi liczby z poz. nr 4 do liczby z poz. nr 2, podany w % .

 

6.

Nazwa miesiąca (miesięcy), którego (których) dotyczy wniosek .

 

 

 

7.

Średnia arytmetyczna liczby etatów, na których zatrudnione były osoby niepełnosprawne, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, za okres którego dotyczy wniosek, wyliczona zgodnie z § 1 ust. 1, 2 i 3 Procedur...

 

8.

Wnioskowana kwota refundacji wynagrodzeń (w zł),  wyliczona zgodnie z rozdz. V Programu.

 

 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku, dotyczącego okresu, który obejmuje miesiąc  grudzień, proszę wypełnić odpowiednio punkt 9  

 

9.

Średnia arytmetyczna liczby etatów, na których zatrudnione były osoby niepełnosprawne, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, orzeczonym ze względu na schorzenie narządu wzroku, wyliczona zgodnie z § 1 ust. 1, 2 i 3 Procedur...  

 

 

9.1.

za listopad

 

 

9.2.

za październik (jeżeli wniosek dotyczy trzech miesięcy)

 

   

Załączniki do wniosku:

1.      Aktualny (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) dokument określający status prawny Wnioskodawcy, zgodny z wymaganiami przepisów prawa.

2.      Potwierdzona za zgodność z oryginałem, kopia decyzji o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej.

3.      Potwierdzone podpisem prowadzącego ZPCh rozliczenie, zawierające dane niezbędne do wyliczenia średniej arytmetycznej, podanej w pkt. 7 i 9 wniosku.

4.        Oświadczenie pracodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu. Powrót na początek strony

 

            Zobowiązuję się do przestrzegania zapisów Programu Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  BRAILLE 2000 -  pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady  pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome

            Oświadczam, że na dzień sporządzenia wniosku, prowadzony przeze mnie zakład posiada status zakładu pracy chronionej.

            Jednocześnie oświadczam, że w przypadku pozytywnego rozpatrzenia mojego wniosku, wyrażam zgodę na opublikowanie decyzji Pełnomocników Zarządu Funduszu w oddziale, przyznającej środki na podstawie niniejszego wniosku.

(Uchwała nr 633/98 Zarządu PFRON z dnia 13 listopada 1998 r.)

 

               Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553) oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym Powrót na początek strony

   

                                                                                                          

 miejscowość, data sporządzenia wniosku

   

 

 

                                                                                  ___________________________________________________________                                                                                      

          podpis i pieczęć głównego księgowego                                                     podpis i pieczęć prowadzącego ZPCh

 

 

wypełnia oddział Funduszu

 

Weryfikacja Wniosku pod względem formalnym przez komórkę organizacyjną oddziału funduszu

 

1.      Wniosek kompletny / niekompletny* złożono w dniu .....................................................

2.      Braki lub błędne zapisy stwierdzone we wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3.      Wniosek uzupełniono w dniu .................................. / nie uzupełniono*

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4.      Wniosek kompletny przyjęto w dniu ....................... / archiwizowano w dniu*.......................

 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

Opinia oddziału funduszu

 

 

Decyzja Pełnomocników Zarządu Funduszu

Powrót na początek strony

 

Załącznik nr 3  do Uchwały  nr ........../2000 Zarządu PFRON  z  dnia 28 marca 2000 r.

WZÓR

UMOWA  Nr  ..............................

 w sprawie refundacji wynagrodzeń udzielanej w ramach programu BRAILLE 2000

- pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady  pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome

 

zawarta dnia .................................................... w ..................................................................... ,

pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II Nr 13, reprezentowanym przez pełnomocników Prezesa Zarządu:

1.      ....................................................................................................................................................... ,

2.      ....................................................................................................................................................... ,

zwanym dalej FunduszemPowrót na początek strony

a

Zakładem Pracy Chronionej ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

z siedzibą ..............................................................................................................................................

 reprezentowanym przez:

1.      .......................................................................................................................................................

2.      .......................................................................................................................................................

3.      .......................................................................................................................................................

zwanym dalej Wnioskodawcą.

§ 1

Fundusz przyznaje Wnioskodawcy, na jego wniosek nr ................... z dnia ............................................ ,

o  refundację wynagrodzeń udzielaną w ramach programu BRAILLE 2000 - pomoc dla pracodawców prowadzących zakłady  pracy chronionej zatrudniających osoby niewidome, środki finansowe w kwocie .......................

 (słownie złotych ................................................................................................................................... )
 za  okres ..............................................................................................................................................

§ 2

Przyznane przez Fundusz środki finansowe, o których mowa w § 1, zostaną przeznaczone wyłącznie na refundację wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 § 3

Środki finansowe przekazane zostaną na rachunek Wnioskodawcy w Banku .........................................

nr ....................................................  jednorazowo w kwocie: ............................................................ zł,

w terminie............................... dni po podpisaniu niniejszej umowy.Powrót na początek strony

    § 4

1.      Wnioskodawca wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Fundusz w siedzibie Wnioskodawcy oraz w miejscach wykonywania przez niego działalności, kontroli prawidłowości, rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym, danych zawartych we wniosku, załącznikach i rozliczeniu.

2.    W przypadku złożenia przez Wnioskodawcę we wniosku nieprawdziwych oświadczeń, przyznana kwota refundacji wynagrodzeń podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia przekazania kwoty refundacji na rachunek Wnioskodawcy do dnia jej zwrotu.

§ 5

1.      W przypadku, gdy okres wymieniony w § 1, obejmuje miesiąc grudzień, Wnioskodawca zobowiązuje się do rozliczenia przyznanej przez Fundusz refundacji wynagrodzeń do dnia 10 stycznia 2001 r.

2.      Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi dokument, potwierdzony podpisem prowadzącego zakład pracy chronionej, zawierający dane niezbędne do wyliczenia średniej arytmetycznej, obejmującej miesiąc grudzień, zgodnie z § 1 Procedur  realizacji programu.

3.      Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu różnicy, pomiędzy przyznaną kwotą refundacji wynagrodzeń, wymienioną w § 1, a kwotą wyliczoną na podstawie rozliczenia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od daty otrzymania z oddziału Funduszu wezwania.

4.      Zwrot kwoty, o której mowa w ust. 3, nastąpi na rachunek oddziału Funduszu w Banku .....................
........................................... nr .......................................................................................................... .

5.      Jeżeli Wnioskodawca nie dotrzyma terminu, o którym mowa w ust. 3, zobowiązuje się do zwrotu różnicy wymienionej w ust. 3, wraz z ustawowymi odsetkami, naliczonymi za okres od dnia, w którym powinien nastąpić zapłata, do dnia faktycznego zwrotu.

§ 6

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonania niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby oddziału Funduszu.

§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

  

       WNIOSKODAWCA                                                                                    F U N D U S Z

 

Powrót na początek strony

 Czytaj również:  Zmiany w przepisach - warto wiedzieć 

Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowiZałącznik nr 1 do uchwały Zarządu PFRON nr 33/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. (Zasady udzielania pomocy finansowej w formie dofinansowania do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapłacenie podatku VAT, w części podlegającej zwrotowi.)  

Program WAZON II Wazon II - program którego celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy zawodowej poprzez zapewnienie optymalnych warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych na szkoleniach lub przekwalifikowaniach organizowanych w formach edukacji pozaszkolnej.

PEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby niepełnosprawnePEGAZ - program pomocny w zakupie samochodu przez osoby

Program celowy uwzględniający zmiany wniesione Uchwałami Zarządu PFRON nr 391/99 z dnia 31 sierpnia 1999 r. i nr 486/99 z dnia 19 października 1999 r. Program celowy - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

Powrót na początek strony

 

 

 

Parę słów o obsługującm witrynę Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>>Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Szukam sponsora witryny Problemy Osób Niepełnosprawnych >>>>>>>>>>>>> Parę słów o mnie tzn. obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam

Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam  Ostatnia modyfikacja: listopad, 2003 e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinieromans@idn.org.pl

Powrót na początek stronyINTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

Powrót do strony głównejProblemy Osób NiepełnosprawnychPowrót do strony głównej