BACK

Komputer:

Wykorzystanie Internetu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

PC bez B@rier

Informatyka a niepełnosprawni
Niedostatek informacji jest jednym z najpoważniejszych problemów przed jakimi staj± niepełnosprawni. Większo¶ć osób niepełnosprawnych nie uzyskuje należytego wykształcenia z powodu barier fizycznych i społecznych uprzedzeń, a to z kolei jest dodatkow± przyczyn± ich ubóstwa i zepchnięcia na margines. Coraz wiekszy zasięg i rozwój technik informacyjnych może oznaczać wyzwolenie dla wielotysięcznych rzesz ludzi niepełnosprawnych. (...) systemy komunikacji zbiorowej mog± położyć kres niedoinformowaniu i izolacji wielu osób niepełnosprawnych.

Blind + Linux = BLINUX

Komputer w pracy z osob± niesprawn± ruchowo


NET Zakład TeleelektrONiczny
Urz±dzenia elektroniczne służ±ce osobom niepełnosprawnym.

Skaner dla dyslektyków
Artykuł z "Wiedzy i Życia" nr 6/99


Ostatnia aktualizacja serwisu BEZ BARIER 2004-08-13
Przez Arkadiusza Skrzypińskiego