Strona główna


– odważnie o przyszłości"

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi


"Rozwiń skrzydła" to warsztaty dające szansę uzupełnienia niedoborów kompetencyjnych i wykształcenia młodzieży oraz uzyskania przez nią wsparcia i pomocy psychologicznej. Dają one także możliwość zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym młodzieży uczącej się, która w niedługim czasie ma się usamodzielnić. Program ten ma przeciwdziałać bezrobociu wśród młodzieży kończącej szkołę.
Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dlatego zależy nam na trafieniu do młodzieży naszym zdaniem najbardziej zagrożonej bezrobociem – z rodzin o niskim statusie materialnym i takich, w których rodzice są bezrobotni. U młodzieży w tej grupie obserwuje się wyjątkowo niskie poczucie wiary we własne możliwości i w to, że można znaleźć pracę. Najczęściej wydaje im się, iż podzielą los rodziców. Także osobom niepełnosprawnym z powodu swoich dysfunkcji z pewnością trudniej jest znaleźć zatrudnienie. Dlatego chcemy, by  nasze warsztaty miały charakter integracyjny – aby pełnosprawni i niepełnosprawni mogli razem w nich uczestniczyć, ucząc się wzajemnie i poznając.

Projekt adresowany jest do uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych stołecznych szkół (liceów profilowanych, techników itp.), do przyszłych absolwentów. Są  to osoby młode (w wieku 17-18 lat), które jeszcze nie mają doświadczeń z zakresu poszukiwania pracy. Chcemy objąć szczególną opieką osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem społecznym (z rodzin patologicznych, dotkniętych bezrobociem, itp.).
Odbiorcami projektu są też organizacje pozarządowe w których absolwenci naszych warsztatów mogą zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe, pracując jako wolontariusze. Praca na rzecz organizacji pozarządowej pozwoli im odkryć zainteresowania i uspołeczni, będzie też atutem w rozmowie z pracodawcą, gdy po ukończeniu szkoły zaczną szukać zatrudnienia. Informacje o Projekcie kierujemy również do potencjalnych pracodawców oraz Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, są oceniane bardzo pozytywnie przez młodzież. Łącznie warsztatami zostanie objętych 100-120 osób. Grupy mają charakter otwarty. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi uczestników.
W ramach warsztatów przeprowadzane są m.in treningi:
 • pisania CV i listu motywacyjnego,
 • prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (symulacje spotkań z pracodawcą),
 • projektowania własnej ścieżki kariery,
 • odnajdywania uśpionego potencjału i korzystania z własnych zasobów,
 • autoprezentacji (pokazanie moich mocnych stron),
 • asertywności,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • rozwijania zainteresowań,
 • podnoszenia poziomu własnej sprawności, zaradności, samooceny,
 • generowania rozwiązań i kreatywności
 • komunikacji interpersonalnej.

 • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń w ramach miesięcznych praktyk wolontarystycznych. Po zakończeniu praktyk otrzymają list referencyjny od organizacji bezpośrednio nadzorującej wolontariat. Opinia o wolontariuszu jest również przekazywana naszemu Stowarzyszeniu, w celu ewaluacji Projektu.

  Podczas trwania Projektu pracuje Punkt Konsultacyjny. Jest on przeznaczony zarówno dla uczestników szkoleń, jak i dla potencjalnych pracodawców oraz organizacji zainteresowanych współdziałaniem w projekcie. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się m.in., gdzie szukać informacji nt. aktywnego poszukiwania pracy, przekazywać uwagi o  szkoleniach i praktykach, uzyskać pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów wynikłych w trakcie realizowania wolontariatu bądź zadań szkoleniowych. Pozostali zainteresowani mogą zgłosić swój akces do Projektu, przekazać swoje uwagi i uzyskać informacje o aktualnie prowadzonych działaniach. Telefoniczny Punkt Konsultacyjny: tel. 618-34-06 (każdy czwartek od 15oo do 17oo, do końca czerwca.)
  Projekt finansowany ze środków m.st. Warszawy  Strona główna