Strona główna

interdyscyplinarna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi


Z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenie postanowiło wdrożyć nowe działania, wspierające dostępność nauki w zwykłej szkole dla osób niepełnosprawnych. Celem Projektu było opracowanie wzorcowego planu interdyscyplinarnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu mieszkającemu w Warszawie. Ponadto naszymi działaniami chcieliśmy objąć jak najszersze środowisko życia i rozwoju dziecka (rodzina, szkoła, instytucje pomocowe – Służba Zdrowia, ośrodki szkolno-wychowawcze, Pomoc Społeczna). Nasze działania przeprowadziliśmy w sposób kompleksowy, przy współpracy z wieloma partnerami. Objęliśmy oddziaływaniem całą społeczność wybranej szkoły z terenu dzielnicy Praga-Północ, przeprowadziliśmy I Praskie Forum "Dzieci spoza..." oraz zorganizowaliśmy konferencję "Dzieci spoza – edukacja i systemy wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej". Przez akcję informacyjno-medialną, pokazywaliśmy społeczności miasta trudności, jakich doświadczają dzieci niepełnosprawne w dostępie do edukacji, związane z marginalizacją oraz zagrożenia dla ich rozwoju. Ponadto utworzyliśmy grupę roboczą, która wypracowała koncepcję planu interdyscyplinarnej pomocy dziecku niepełnosprawnemu. Dzięki tym wszystkim działaniom nawiązaliśmy ściślejszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, szkołami, specjalistami z różnych dziedzin, samorządem lokalnym dzielnicy Praga-Północ. Wszystkie te instytucje i osoby stały się naszymi partnerami w realizacji Projektu.
Celem zadania jest zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, zmiana funkcjonujących stereotypów kształtujących te postawy. Chcemy dotrzeć bezpośrednio do jak najszerszego środowiska życia i rozwoju dziecka, poczynając od społeczności szkolnych, przez nie – do dzielnicowej społeczności lokalnej i pośrednio, przez działania informacyjne, do społeczności Warszawy, a nawet Polski. Celem jest też integracja działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, a szczególnie dzieci i młodzieży na terenie Warszawy.
Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na problemie dyskryminacji młodzieży niepełnosprawnej na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego, prowadząc działania na rzecz wyrównania jej szans edukacyjnych. Opieka zdrowotna nad dzieckiem niepełnosprawnym jest nadal niewłaściwa, praktycznie nie funkcjonuje też opieka nad rodziną dziecka niepełnosprawnego, pogarsza się sytuacja ekonomiczna rodzin, a równocześnie ograniczane są świadczenia opieki społecznej, bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych jest czterokrotnie wyższe niż w ogólnej populacji.
W sytuacji dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi (np. z ADHD) można mówić o wiedzy i tolerancji inności, umiejętności wychowania i przygotowania dziecka do samodzielnego życia. Tutaj nie można powiedzieć, że decyduje brak pieniędzy, bariery architektoniczne, brak odpowiednich podręczników, tu widać jacy jesteśmy wobec osób niepełnosprawnych i jakie postawy wyrabiamy u dzieci.

W ramach realizacji Programu przygotowano materiały informacyjne: ulotki, plakaty informacyjne, zaproszenia do współpracy dla organizacji pozarządowych. Zorganizowaliśmy akcję: "Warszawo, policz swoje dzieci niepełnosprawne" – przygotowano i wysłano list do Prezydenta m.st. Warszawy, listy do burmistrzów dzielnic Warszawy, Urzędu Statystycznego w Warszawie. Zwróciliśmy się do rodziców dzieci uczęszczających do szkół objętych zadaniem. Prowadzono obserwacje rekrutacji do szkół średnich w Warszawie pod kątem wyrównywania szans dzieci niepełnosprawnych.

Przeprowadziliśmy także "Eksperyment społeczny – »Otwórz drzwi«".
  Nawiązaliśmy współpracę z dwiema szkołami podstawowymi z dzielnicy Praga-Północ: Szkołą Podstawową nr 258 i Społeczną Szkołą Podstawową nr 34. Obie szkoły zlokalizowane są przy ul. Brechta.
 • W Szkole Podstawowej nr 258 przeprowadzono spotkanie informacyjne dla Dyrekcji i Rady Pedagogicznej. Przekazano rodzicom uczniów tej szkoły list informujący z prośbą o współpracę w projekcie i wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka.
 • Przeprowadzono badanie postaw wobec osób niepełnosprawnych za pomocą opracowanej ankiety. Badanie było anonimowe, objęło uczniów klas V-VI, rodziców uczniów wylosowanych klas I-VI i grono pedagogiczne Szkoły. Wyniki ankiety są opracowywane.
 • Przeprowadzono zajęcia integracyjne, których celem było kształtowanie postaw tolerancji, zrozumienia dla osób niepełnosprawnych, postaw "otwarcia" dla wspólnej nauki dzieci pełno- i niepełnosprawnych. Zajęciami objęto 12 klas – po dwie losowo wybrane na każdym poziomie nauczania.
 • Przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli, których celem było kształtowanie postaw tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, gotowości do przyjęcia niepełnosprawnego ucznia do społeczności szkolnej, wyczulenie na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z ADHD i innymi schorzeniami, wskazanie jak łączyć pomoc z wymaganiami, jak też umiejętność nawiązywania kontaktu z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną, wspieranie integracji ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi z grupą rówieśniczą.
 • Przeprowadzono dwa szkolenia o charakterze warsztatowym: "Jak nawiązać kontakt z dzieckiem niepełnosprawnym. Tolerancja w szkole" i "Zrozumieć i zaakceptować dziecko niepełnosprawne, chore na ADHD". Warsztaty dla nauczycieli będą kontynuowane w nowym roku szkolnym, wtedy również zostaną przeprowadzone warsztaty dla rodziców.
Z drugą szkołą – Społeczną Szkołą Podstawową nr 34 nie udało się nawiązać trwałej współpracy. Po wstępnych rozmowach, przekazaniu wszystkich materiałów informacyjnych szkoła zamilkła, a po końcu roku szkolnego odesłała materiały. Wynika z tego, że dyrekcja Społecznej Szkoły Podstawowej nr 34 nie jest zainteresowana edukacją uczniów niepełnosprawnych. Stowarzyszenie jest w trakcie rozmów z innymi szkołami z Dzielnicy Praga-Północ. Decyzja, którą szkołę obejmiemy projektem zapadnie we wrześniu.


Na przełomie października i listopada 2004 odbyło się Forum społeczności szkolnych: II Praskie Forum "Dzieci spoza" – "Tu bije serce Warszawy".
Przygotowano akcję: "Czy w polskiej szkole może uczyć niepełnosprawny nauczyciel?", która rozpoczeła się jesienią 2004 roku.
W grudniu 2004 r. odbyła się II Krajowa Konferencja "Dzieci Spoza".

  W trakcie realizacji:
 • przeprowadzono badanie ankietowe postaw wobec osób niepełnosprawnych w społeczności Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 Rozprowadzono 400 ankiet wraz z listem przewodnim z pełną informacją o projekcie. Trwa opracowywanie statystyczne uzyskanych wyników. Szczegółowa interpretacja zostanie przygotowana po przeprowadzeniu badania ankietowego w II części projektu.
 • przeprowadzono zajęcia integracyjne dla uczniów 12 klas Szkoły Podstawowej nr 127 przy ul. Kamieńskiej 12/20. Zajęcia w formie zabaw, gier, dyskusji zmuszają do refleksji nad postawami wobec osób niepełnosprawnych, uczą jak pomagać, współpracować z niepełnosprawnym kolegą.
 • przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli i rodziców przekazujące wiedze na temat specyficznych trudności edukacyjnych i społecznych niepełnosprawnych uczniów oraz uczące tolerancji, ćwiczące umiejętność kontaktu ( warsztaty te oparto o metodę dramy).
 • nawiązano współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Praga Północ. OPS zadeklarował się jako współorganizator Praskiego Forum i Konferencji "Dzieci spoza..."
 • prezentowano projekt na spotkaniach praskich organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci
 • współpracujemy też z Towarzystwem Oświatowym "Integracja", Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Hipoterapia", Polską Fundacją Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "Echo", Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym identyfikując bariery społeczne utrudniające integrację i edukację dzieci niepełnosprawnych i wypracowując inicjatywy niwelujące te problemy w dążeniu do konsolidacji działań wielu instytucji wspomagających a działających w rozproszeniu.
 • ewaluacja odbędzie się po zakończeniu eksperymentu.
Program był kontynuowany równiż w 2005 roku.Strona główna