Powrót do strony głównejProblemy Osób Niepełnosprawnych

Informujemy - koniecznie przeczytaj

ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ

Konieczne większe zatrudnienie

Zakłady pracy chronionej, jeśli chcą utrzymać swój status, muszą zwiększyć zatrudnienie. Według nowych przepisów powinny liczyć nie mniej niż 25 pracowników, czyli o pięciu więcej, niż tego wymagały dotychczasowe regulacje.

 

Już nie mniej niż 20, ale co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, muszą liczyć zakłady pracy chronionej (ZPCh.). Tak stanowi ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (nowelizacja ta jeszcze nie została ogłoszona). Dla pracodawców, którzy uzyskali status ZPCh. na podstawie dotychczasowych wymagań, oznacza to konieczność (nawiasem mówiąc, zapisaną w nowelizacji) zwiększenia zatrudnienia. Rzecz jasna, dotyczy to zakładów liczących mniej niż 25 pracowników. Na utworzenie „brakujących” miejsc pracy dano zakładom pracy chronionej 12 miesięcy od wejścia w życie noweli. Ma ona obowiązywać – z wyjątkami – pierwszego dnia miesiąca po miesiącu jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Pracownicy niepełnosprawni

Niezależnie jednak od daty publikacji, pracodawcy jak najszybciej powinni podjąć kroki ku zwiększeniu zatrudnienia, wszak prędzej czy później ten obowiązek będą musieli spełnić. Powinni przy tym przeliczyć, czy po utworzeniu nowych miejsc pracy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do ogółu zatrudnionych nadal odpowiada ustawowym wymaganiom. Przyjęcie nowych pracowników może bowiem zmienić te relacje. Co prawda ustawa nowelizująca w ogóle nie odnosi się do tej kwestii, ale to na pewno nikogo nie zwalnia z przeprowadzenia takiej właśnie analizy sytuacji. Tym bardziej że – co warto przypomnieć – uzyskanie i potem utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej zależy nie tylko od ogólnej liczby pracowników, ale i tego, jaki ich procent stanowią osoby niepełnosprawne. Tych relacji nie zmieniono. Nadal wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

W Polsce istnieje około 4000 zakładów pracy chronionej. Ich liczba w ostatnich latach rośnie. W 2000 r. było ich 3500, w 1999 r. – 2600.Początek strony

 

Niepełnosprawni chałupnicy

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, od wejścia w życie noweli, do pracowników niepełnosprawnych będą też zaliczane osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą – jeżeli ich wynagrodzenia zostaną ustalone co najmniej w wysokości:

•  najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,

•  połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych wykonawców.

Nowy właściciel zakładu

Decyzje o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej nie będą już wydawane na czas określony. Wojewoda, w którego rękach leżą te decyzje, nadal natomiast będzie mógł w określonych sytuacjach zwolnić na pewien czas zakład pracy chronionej ze spełnienia wspomnianych wymagań co do wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Na tym jednak nie koniec uprawnień wojewody, lecz raczej praw pracodawców.

Wojewoda będzie mógł – i to jest znaczącą nowością – zwolnić niektórych przedsiębiorców starających się o status zakładu pracy chronionej z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie tego statusu albo z utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. Taki przywilej przysługiwać ma pracodawcy przejmującemu, wraz ze wszystkimi pracownikami, zakład pracy chronionej będący w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością. Tak samo wojewoda będzie mógł postąpić wobec pracodawcy, który przejmie w drodze darowizny, od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy pokrewieństwa (np. od ojca), zakład pracy chronionej prowadzony przez jedną lub więcej osób fizycznych. Obowiązkiem tych pracodawców będzie utrzymanie zatrudnienia przez rok od dnia wydania decyzji wojewody oraz spełnienie pozostałych wymagań stawianych zakładom pracy chronionej. Te warunki mają być spełnione w dniu wystąpienia z wnioskiem o przyznanie statusu lub udokumentowania przejęcia zakładu.

Utrata statusu

Wojewoda jest również uprawniony do decydowania o odebraniu pracodawcy statusu zakładu pracy chronionej. Według dotychczasowych regulacji podejmował decyzję stwierdzającą utratę tego statusu w razie nie spełniania warunków i obowiązków koniecznych do posiadania statusu ZPCh. Teraz ten przepis doprecyzowano. Ustawa stwierdza, że wojewoda podejmuje decyzję stwierdzającą utratę przyznanego statusu – oczywiście w przypadku nie spełniania ustawowych wymagań – z pierwszym dniem udokumentowanego zaprzestania spełniania jakiegokolwiek z warunków lub obowiązków stawianych zakładom pracy chronionej.

Pracodawcy rzecz jasna będą mieli prawo odwołania się od decyzji wojewody. Do tej pory organ odwoławczy w sprawach zakładów pracy chronionej nie był określony. Znowelizowana ustawa wyraźnie już wskazuje, że organem tym będzie minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Wojewoda kontrolerem

Za szerszymi uprawnieniami wojewody, organu decydującego o ważnych dla zakładów pracy chronionej sprawach, pójdą też kontrole. Wojewoda będzie mógł je przeprowadzać nie rzadziej niż co dwa lata. Uzyskał też prawo do kontroli doraźnych, których celem ma być sprawdzenie, jak i czy zakłady spełniają warunki uprawniające do posiadania statusu zakładu pracy chronionej. Z kolei Państwowa Inspekcja Pracy co najmniej raz na trzy lata będzie miała obowiązek skontrolowania tych firm, szczególnie pod kątem przestrzegania w nich warunków pracy wymaganych przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uzasadniając konieczność wprowadzenia tych rozwiązań, rząd wskazywał, że kontrole te – do których wojewoda nie miał do tej pory upoważnienia – umożliwią lepszy nadzór nad spełnianiem przez zakłady pracy chronionej ich obowiązków.

Wszystkie decyzje wydawane w sprawie zakładów pracy chronionej, a także informacje o stanie zatrudnienia, mają być przekazywane pełnomocnikowi rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Ustawa wyznacza dwa terminy sporządzania tych informacji – za pierwsze półrocze do 20 sierpnia, za drugie półrocze – do 20 lutego.

Nowe regulacje dotyczące zatrudnienia w zakładach pracy chronionej nie są jedynymi zmianami, jakie po nowelizacji ustawy czekają te podmioty. Nowela wprowadza też wiele rozwiązań, które mają zwiększyć szansę znalezienia pracy przez osoby niepełnosprawne także w innych przedsiębiorstwach. O tym i o wielu innych zmianach w ustawie napiszemy w następnych artykułach poświęconych tej obszernej nowelizacji.Początek strony

 

Iwona Jackowska

Gazeta Prawna Nr 5/03 http://www.infor.pl/serwis.html?serwis=02&P180=I02.2003.005.00000180A&krok=A
 

Początek stronyPoczątek strony    INTERNET dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH - IdN1Strona wyróżniona przez serwis NonProfit.pl

    Ostatnia modyfikacja:      Parę słów o obsługującm witrynę, serdecznie wszystkich zapraszam      styczeń, 2003       e-meil do obsługującego witrynę, proszę o listy, opinie  romans@idn.org.pl
Najlepiej oglądać używając IE wersja 5.0. lub nowszy  i w rozdzielczości
800 x 600 lub większej.